ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων... Κατανομή οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσω πικού στα Ισντιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτι σης (ΙΕΚ), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Κέ ντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), ανά Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμμα τείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδεί ας και Θρησκευμάτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ () Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παρ. 0 του άρθρου 26 του ν. 486/203 (A 93), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 2. Τις διατάξεις του ν. 3879/200 (A 63) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/995 «Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχος Δαπανών», 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (A 98), 5. Το π.δ. 50/200 (A 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (A 35) και 44/2005 (A 63) και ισχύει, 6. Το π.δ. 8/203 (A 52) «Τροποποίηση Π.Δ. 85/202 (A 4) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων», 7. Το π.δ. 9/203 (A 53) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 8. Το π.δ. 3/200 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (A 94), 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 0. Την από 20/9/203 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με την αξιολό γηση δομών και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων, αποφασίζουμε: Την κατανομή ενενήντα δύο (92) οργανικών θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στις ΔΔΒΔ, κατά κα τηγορία και κλάδο ως ακολούθως: ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ A ΑΤΤΙΚΗΣ 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΑΤΤΙΚΗΣ 3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ A ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2 45750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 9) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 0) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 9) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 20) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 24) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 26) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 27) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 29) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 32) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 34) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 35) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 36) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 37) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 38) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 39) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 40) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 42) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 43) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 44) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 45) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ 46) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 47) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 49) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 50) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

4 45752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 52) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 53) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Η παρούσα καταργεί την αριθμ. 2348/ (Β 2799) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 203 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (2) Κατανομή οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσω πικού στα Ισντιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), ανά Διεύθυνση Διά Βίου Μά θησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μά θησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 486/ 203 (Α 93), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης και λοιπές διατάξεις», 2. Τις διατάξεις του ν.3879/200 (A 63) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 995 «Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχος Δαπανών», 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (A 98), 5. Το π.δ. 50/200 (A 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (A 35) και 44/2005 (A 63) και ισχύει, 6. Το π.δ. 8/203 (A 52) «Τροποποίηση Π.Δ. 85/202 (A 4) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων», 7. Το π.δ. 9/203 (A 53) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 8. Το π.δ. 3/200 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 94). 9. Την από 20/9/203 απόφαση του Κυβερνητικού Συμ βουλίου Μεταρρύθμισης σχετικά με την αξιολόγηση δομών και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων. 0. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την κατανομή των εννιακοσίων είκοσι πέντε (925) ορ γανικών θέσεων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, ανά ΔΔΒΜ, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως: ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α ΑΤΤΙΚΗΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 5 ΔΕ0.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 7 ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΔΕ0. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 4 ΔΕ0.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ0.6 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 3 ΠΕ4.0 ΙΑΤΡΟΙ 4 ΠΕ4.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 4 ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 2 ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 7 ΠΕ7.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 7 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 5 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 5 ΠΕ8.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 6 ΠΕ8.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΠΕ8.2 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΠΕ8.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 7 ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 8 ΤΕ0.0 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 ΤΕ0. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΤΕ0.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕ0.4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 8 ΤΕ0.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕ0.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΤΕ0.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 3 ΤΕ0.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ ΤΕ0.3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΑΤΤΙΚΗΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 5 ΔΕ0.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 3 ΔΕ0. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΔΕ0.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ0.4 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΠΕ4.0 ΙΑΤΡΟΙ 2 ΠΕ4.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 2 ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 3 ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 7 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 ΠΕ8.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΠΕ8.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 4 ΤΕ0.0 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ0.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕ0.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Γ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 9 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ0.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 3 ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 ΔΕ0. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 4 ΔΕ0.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 3 ΔΕ0.3 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 2 ΔΕ0.4 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕ0.6 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΠΕ4.0 ΙΑΤΡΟΙ 2 ΠΕ4.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 4 ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 3 ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 7 ΠΕ7.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2 ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 4 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 0 ΠΕ8.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 3 ΠΕ8.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΠΕ8.2 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΠΕ8.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 4 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 5 ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 9 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 4 ΤΕ0.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ0.0 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 ΤΕ0. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 3 ΤΕ0.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 2 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2 ΤΕ0.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕ0.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΤΕ0.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 ΤΕ0.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ0.30 ΤΕ0.3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ 2 ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΠΕ4.0 ΙΑΤΡΟΙ 2 ΠΕ4.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 2 ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΠΕ7.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ8.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 3 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕ0. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 3

6 45754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ0.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 3 ΤΕ0.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ0.30 5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε ΑΤΤΙΚΗΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ0.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΔΕ0. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΔΕ0.4 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΠΕ4.0 ΙΑΤΡΟΙ 2 ΠΕ4.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 2 ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 5 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕ0.0 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ0.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕ0.30 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΔΕ0.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 ΠΕ4.0 ΙΑΤΡΟΙ 3 ΠΕ4.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 2 ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 2 ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 0 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 9 ΠΕ8.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 3 ΠΕ8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.2 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 6 ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 6 ΤΕ0.0 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ0.2 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕ0.4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 5 ΤΕ0.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 5 ΤΕ0.29 ΤΕ0.30 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 2 ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΔΕ0. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 2 ΔΕ0.4 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΠΕ4.0 ΙΑΤΡΟΙ 3 ΠΕ4.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 3 ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 3 ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 7 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 8 ΠΕ8.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 4 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 3 ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 6 ΤΕ0.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 ΤΕ0.4 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 4 ΤΕ0.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΤΕ0.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 3 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΤΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 7 ΠΕ8.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 5 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 3

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σ ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 0) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Σ ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 ΤΕ0.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 3 ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ Σ ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Σ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 4 ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4 ΠΕ8.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 5 ΠΕ8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 3 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 5 ΤΕ ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σ ΠΕ7.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σ ΔΕ0. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 2 ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΡΟΥ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2 7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Σ ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 8) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Σ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 9) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 20) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Σ ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 ΔΕ0.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 5 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 5 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 22) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σ ΠΕ4.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4 ΠΕ8.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 ΠΕ8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΤΕ0.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 23) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

8 45756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 3 24) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2 25) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4 ΔΕ0. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 2 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 26) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σ ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 27) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΠΕ7.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 28) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Σ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 29) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 30) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Σ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2 3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 32) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 33) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 4 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 8 ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4 ΔΕ0. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 3 ΔΕ0.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 5 ΠΕ8.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 5 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 6 34) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σ ΤΕ0.0 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 35) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 36) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 37) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 38) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 40) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 2 ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2 ΤΕ0.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 2 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Σ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 4 ΠΕ8.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 42) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Σ ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 43) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Σ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 44) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Σ ΔΕ0.0 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 ΠΕ4.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 5 ΤΕ0.9 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 3 45) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σ ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ8.0 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 46) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Σ ΠΕ8.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 47) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Σ ΔΕ0.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 2 ΔΕ0.0 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕ0.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 2 ΠΕ8.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 5 ΠΕ8.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 ΠΕ8.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 3 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡ ΤΕ0.29 ΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 48) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Σ 2 ΠΕ8.0 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2 ΠΕ8.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ8.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Με τη παρούσα καταργείται η υπ αριθμ. 2349/ (Β 2799) κοινή υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 203 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

10

11

12 45760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από έως 6 σελίδες σε προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,5 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ 0 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 00 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 00 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 60 Α.Α.Π. 60 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 0 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 352) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 3:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 25 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 263343/13.5.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2928 30 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 22 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Νά ντης Γαλλίας... 1 Αναγνώριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3305 24 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους 2013... 1 Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 945 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κα τάρτισης (ΔΙΕΚ).... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3429 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/ Φ31/253511/137563/11050/2988 Χειμερινό ωράριο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα