ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π.... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: K.Λαμπαθάκης ΤΗΛΕΦ: FAX: ΘΕΜΑ: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ : 7 / ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΙΔΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Μ.Κ.Μ.) ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τα γραφεία της Π.Μ.Κ.Μ του Ι.Γ.Μ.Ε. στην οδό Φράγκων 1 στη Θεσσαλονίκη ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο... Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ... Απόφαση Δ.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε. 11/3/ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ i

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού Προϋπολογισμός - Προσαρτήματα...1 Άρθρο 1. Στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Διεύθυνση για την Παροχή Εγγράφων: Διεύθυνση για την Αποστολή των Προσφορών και των Αιτήσεων Συμμετοχής:...3 Άρθρο 2. Αντικείμενο της Προκήρυξης Τίμημα Αγοράς...3 Άρθρο 3. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Ισχύς Προσφορών Αποκλείονται του Διαγωνισμού Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών...6 Άρθρο 4. Διοικητικές Πληροφορίες...6 Άρθρο Διάθεση Στοιχείων Γλώσσα Διαγωνισμού...6 Παροχή Ασφάλειας και Απαιτούμενες Εγγυήσεις για τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό...7 Άρθρο 6. Διαδικασία Διαγωνισμού - Φάκελος Προσφοράς Τόπος Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού - Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Υποβολή Προσφοράς - Φάκελος Προσφοράς Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΈΛΟΥ Α: "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ" ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΈΛΟΥ Β: "ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ" ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΈΛΟΥ Γ: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ" Άρθρο 7. Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Κριτήρια Αποκλεισμού Θέση Πρόσβαση Πολεοδομικό Περιβάλλον ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΆ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ii

3 7.4.2 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ/ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΡΉΤΡΕΣ Άρθρο 8. Συνολική Αξιολόγηση Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά...18 Άρθρο 9. Παραλαβή και Αξιολόγηση των Προσφορών Πρώτη Φάση Διαγωνισμού Δεύτερη Φάση Διαγωνισμού Τρίτη Φάση Διαγωνισμού Άρθρο 10. Κατακύρωση - Ακύρωση - Επανάληψη Διαγωνισμού. Υπογραφή Συμβολαίου Κατακύρωση - Ακύρωση - Επανάληψη Διαγωνισμού Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Υπογραφή του Συμβολαίου Υπογραφή του Συμβολαίου Άρθρο 11. Παροχή Ασφάλειας και Απαιτούμενες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 12. Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις...24 Άρθρο 13. Παραλαβή Ακινήτου...24 Άρθρο 14. Πρόσθετες Πληροφορίες Θεσμικό Πλαίσιο - Νομοθετικές Διατάξεις Επίλυση Διαφορών Λοιπές Διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ...28 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ...30 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...31 Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ iii

4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΛΙΚΑ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΟΡΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Ξύλινες Πόρτες Πόρτες Πυρασφάλειας ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Γενικα Διπλοι Υαλοπινακες Πυραντοχοι Υαλοπινακες ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Γενικά Υλικο - Ειδος Και Επιφανεια Επιχρισματων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις Εσωτερικών Τοίχων Με Πλακίδια Πορσελάνης ΟΡΟΦΕΣ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ Γενικα ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Γενικα ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικα ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Γενικα Χρωματισμοί Εσωτερικών Επιφανειών Χρωματισμοί Εξωτερικών Επιφανειών ΜΟΝΩΣΕΙΣ (ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ) ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ - ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...41 ΓΕΝΙΚΑ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ iv

5 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Γενικά Φωτισμός Φωτισμός Ασφάλειας - Σήμανσης Χειρισμός φωτιστικών σωμάτων Ρευματοδότες Πίνακες Γείωση ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΦΩΝΗΣ - DATA THΛEΦΩNIKO KENTΡO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...49 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο...49 ΑΡΘΡΟ 2: Διαμόρφωση του ακινήτου...49 ΑΡΘΡΟ 3: Λοιπές Διοικητικές άδειες...49 ΑΡΘΡΟ 4: Ημερολόγιο εκτέλεσης εργασιών...50 ΑΡΘΡΟ 5: Μέτρα ασφαλείας προστατευτικές κατασκευές...50 ΑΡΘΡΟ 6: Ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ για την εφαρμογή των μελετών για την ολοκλήρωση ΑΡΘΡΟ 7: Δοκιμές εγκαταστάσεων...51 ΑΡΘΡΟ 8: Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων...51 ΑΡΘΡΟ 9: Σήμανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών ΑΡΘΡΟ 10: Γενικές Υποχρεώσεις...52 Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ v

6 Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού Προϋπολογισμός - Προσαρτήματα Το Ι.Γ.Μ.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Μ.Κ.Μ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν προσφορές. Η Προκήρυξη αφορά έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" (Ε.Π.ΑΝ.) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" (Ε.Π.ΑΝ.), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την κοινωνική και οικονομική συνοχή και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας Το παραπάνω έργο περιλαμβάνεται στη Δράση "Έργα Υποδομής Τεχνικής Υποστήριξης Δράσεων και 7.3.2", η οποία ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 7 "Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη" και στο Μέτρο 7.3 "Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων" και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και άλλων κλάδων της οικονομίας. Τα έργα αυτής της δράσης συγχρηματοδοτούνται, κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 50% από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού για τα ανωτέρω έργο, ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. Στην Προκήρυξη αυτή προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα εξής : 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1

7 Άρθρο 1. Στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 1.1 Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής Οργανισμός: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΝΠΙΔ (Ν.272/76 και Ν.2702/99) Διεύθυνση: Μεσογείων 70 Τοποθεσία / Πόλη: Αθήνα Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): Υπόψη: κ. Α. Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γενικού Διευθυντού Ταχυδρομικός Κώδικας: GR Χώρα: Ελλάδα 1.2 Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Οργανισμός: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΝΠΙΔ (Ν.272/76 και Ν.2702/99) - Π.Μ.Κ.Μ Διεύθυνση: Φράγκων 1 και Μοσκώφ 10 Τοποθεσία / Πόλη: Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) 1.3 Διεύθυνση για την Παροχή Εγγράφων: Οργανισμός: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΝΠΙΔ (Ν.272/76 και Ν.2702/99) Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Διεύθυνση Internet (URL) Υπόψη: κ. Α. Χατζηκύρκου, Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Κ.Μ Ταχυδρομικός Κώδικας: GR Χώρα: Ελλάδα Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Διεύθυνση Internet (URL) Υπόψη: Κ. Λαμπαθάκη, Π.Μ.Κ.Μ Διεύθυνση: Φράγκων 1 και Μοσκώφ 10 Τοποθεσία / Πόλη: Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Ταχυδρομικός Κώδικας: GR Χώρα: Ελλάδα Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Διεύθυνση Internet (URL) Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2

8 1.4 Διεύθυνση για την Αποστολή των Προσφορών και των Αιτήσεων Συμμετοχής: Οργανισμός: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΝΠΙΔ (Ν.272/76 και Ν.2702/99) Διεύθυνση: Φράγκων 1 και Μοσκώφ 10 Τοποθεσία / Πόλη: Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Υπόψη: Πρωτόκολλο Π.Μ.Κ.Μ Ι.Γ.Μ.Ε., για Επιτροπή Διαγωνισμού αρ. προκ.... Ταχυδρομικός Κώδικας: GR Χώρα: Ελλάδα Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Διεύθυνση Internet (URL) Άρθρο 2. Αντικείμενο της Προκήρυξης Τίμημα Αγοράς 1. Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η απόκτηση κατάλληλου κτιριακού χώρου εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, ή και των γειτονικών Δήμων σε ακτίνα 12 χλμ από το κέντρο της πόλης και ανατολικά (ως κέντρο θεωρείται ο Λευκός Πύργος), με συνολική επιφάνεια μικτών γραφειακών χώρων σε ισόγειο ή ορόφους 1350 τ.μ. περίπου και τουλάχιστον 7 θέσεις στάθμευσης οχημάτων στεγασμένες σε υπόγειο ή ισόγειο ή υπαίθριες στον ελεύθερο χώρο με αποκλειστική χρήση, για την στέγαση των υπηρεσιών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Ι.Γ.Μ.Ε. Αποκλείονται κτίρια με μικτή επιφάνεια γραφειακών χώρων μικρότερη των 1200 τ.μ. Κτίρια με μικτή επιφάνεια γραφειακών χώρων μεγαλύτερη των 1350 τ.μ. γίνονται δεκτά, η επιφάνεια όμως πέραν των 1500 τ.μ. δεν προσμετράται στα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στo Άρθρο 7.2 της παρούσας Προκήρυξης. 2. Το κτίριο πρέπει να είναι είτε: αυτοτελές με το οικόπεδό του, αυτοτελές σε κοινό οικόπεδο με άλλο κτίριο αλλά με αποκλειστική χρήση οριοθετημένου περιβάλλοντος χώρου, να αποτελείται από κάθετες ή/και οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ένα ή περισσότερους συνεχόμενους ορόφους με ανεξάρτητες εισόδους σε κάθε όροφο και καθορισμένα τμήματα αποκλειστικής χρήσης περιβάλλοντος χώρου σε περίπτωση ακαλύπτου υπολοίπου οικοπέδου. 3. Το κτίριο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 400 μέτρων από κύριο οδικό άξονα από όπου περνά τουλάχιστον μία αστική συγκοινωνιακή γραμμή. 4. Για την εξεύρεση των ανωτέρω περιγραφέντων χώρων, το Ι.Γ.Μ.Ε. θα εξετάσει τις προσφορές για: ημιτελή κτίρια που βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο του κλειστού κελύφους και απαιτούν μη ουσιώδεις τροποποιήσεις / συμπληρώσεις με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος, προκειμένου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, του χρόνου παράδοσης συμπεριλαμβανομένου. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 3

9 αποπερατωμένα κτίρια που απαιτούν μη ουσιώδεις τροποποιήσεις / συμπληρώσεις με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος, προκειμένου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, του χρόνου παράδοσης συμπεριλαμβανομένου. αποπερατωμένα κτίρια που ικανοποιούν ως έχουν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης. 5. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη με τα αντίστοιχα σχέδια, όπου απαιτούνται, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα προσαρμογής του κτιρίου στο κτιριολογικό πρόγραμμα και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης. Η θέση του φέροντος οργανισμού πρέπει να είναι εμφανής στα αρχιτεκτονικά σχέδια. 6. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος για το κόστος των τυχόν τροποποιήσεων συμπληρώσεων, που θα αναλάβει να καταβάλει ο ΠΩΛΗΤΗΣ. Το κόστος των παραπάνω τροποποιήσεων συμπληρώσεων θα βεβαιωθεί και από ορκωτό εκτιμητή όπως περιγράφεται στο Άρθρο 9.3.IV της παρούσας Προκήρυξης και θα βαρύνει τον κάθε προσφέροντα για την προσφορά του οποίου θα γίνεται η εκτίμηση. 7. Το ανώτατο αποδεκτό τίμημα για την αγορά του αποπερατωμένου ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. Στο τίμημα θα περιλαμβάνονται η αξία του αποπερατωμένου ακινήτου, τα έξοδα μεταβίβασης και μεταγραφής του οικείου συμβολαίου και τα έξοδα για τις γνωματεύσεις Ορκωτού Εκτιμητή. Η εγγύηση καλής λειτουργίας του ακινήτου για περίοδο 12 μηνών μετά την παραλαβή του σε χρήση (Άρθρο 13) παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ ΔΩΡΕΑΝ. 8. Ορκωτός Εκτιμητής θα βεβαιώσει ότι το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του αποπερατωμένου ακινήτου δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία του, καθώς επίσης και ότι το κτίριο είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία. Από τον Ορκωτό Εκτιμητή θα εκτιμηθεί επίσης η έκταση και το κόστος των απαιτούμενων συμπληρώσεων τροποποιήσεων της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου. 9. Αποκλείεται η καταβολή από το Ι.Γ.Μ.Ε. μεσιτικών δικαιωμάτων. Άρθρο 3. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού Όλοι οι περιεχόμενοι όροι της Προκήρυξης είναι υποχρεωτικοί για όσους υποβάλουν προσφορά. Η μη τήρησή τους αποκλείει την προσφορά από τις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης. 3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Ισχύς Προσφορών Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, εφόσον είναι ιδιοκτήτες των προσφερόμενων προς αγορά ακινήτων, και έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτών. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο είναι συνιδιοκτησία περισσοτέρων του ενός (ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας), η προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται από κοινού από όλους τους συνιδιοκτήτες και να καλύπτει το 100% της κυριότητας του ακινήτου. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 4

10 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των προσαρτημάτων της. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, κλπ. Το Ι.Γ.Μ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κατά την απόλυτη κρίση του και ανεξάρτητα από τη φάση που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά που θα αποδεικνύεται αναξιόπιστη, ανειλικρινής, παραπλανητική και αόριστη. Το Ι.Γ.Μ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει ή ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση του και ανεξάρτητα από τη φάση που βρίσκεται ο διαγωνισμός, χωρίς το Ι.Γ.Μ.Ε. να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες ή/και αποζημίωση έναντι των Προσφερόντων. Γίνονται αποδεκτές και περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο προσφέροντα για διακριτά ακίνητα.στη περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει ξεχωριστή προσφορά (σε ξεχωριστό φάκελο), για το κάθε ακίνητο. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επί 4 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Το Ι.Γ.Μ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 15 ημέρες προ της λήξεως της ισχύος, παράταση επί ένα ακόμη 4μηνο για όσους συμμετέχοντες δηλώσουν ότι αποδέχονται την εν λόγω παράταση. Περαιτέρω παρατάσεις εναπόκεινται σε αμοιβαία αποδοχή. 3.2 Αποκλείονται του Διαγωνισμού 1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού αποκλείσθηκαν, από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Δημόσιου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι υποβάλουν προσφορά εκπρόθεσμα. 3. Όσοι υποβάλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 4. Όσοι υποβάλουν προσφορά που: - Είναι αόριστη, ελλιπής σε δικαιολογητικά, με ανακριβή στοιχεία, μη καλύπτουσα το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας. - Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγύηση συμμετοχής κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσας. - Η προσφερόμενη τιμή είναι ασαφής. - Δεν καλύπτει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 6 της παρούσας. - Ο χρόνος ισχύος της είναι μικρότερος των 4 μηνών. 5. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα: Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 5

11 - Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. - Έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για την κήρυξη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. - Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, που αναφέρονται στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. - Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τη Ελληνική Νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες θα υποβάλουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. - Έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις ή παραλείψεις υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται σε διαδικασίες διαγωνισμών, όπως του παρόντος. - Προσκομίσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή ψευδείς δηλώσεις. 3.3 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης του Ι.Γ.Μ.Ε. συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Α.Π.). Η Επιτροπή αυτή διενεργεί τον διαγωνισμό και είναι υπεύθυνη για την τήρηση των όρων της Προκήρυξης και των διατάξεων του νομικού πλαισίου του διαγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα και συντάσσει τα σχετικά Πρακτικά. Άρθρο 4. Διοικητικές Πληροφορίες 4.1 Διάθεση Στοιχείων Τα ενημερωτικά στοιχεία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα τεύχη Προκήρυξης μπορούν να ζητηθούν μέχρι και την... Τα τεύχη Προκήρυξης παρέχονται έναντι αντιτίμου 20 ευρώ, που θα καταβάλλεται, κατόπιν υποβολής αίτησης για τη λήψη στοιχείων της Προκήρυξης, είτε με κατάθεση εξουσιοδότησης για την παραλαβή των τευχών, είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση στο Ι.Γ.Μ.Ε., είτε με αντικαταβολή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών με απόδειξη, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καμιά αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. 4.2 Γλώσσα Διαγωνισμού Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στη Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η Ελληνική διατύπωση. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6

12 Άρθρο 5. Παροχή Ασφάλειας και Απαιτούμενες Εγγυήσεις για τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και υποβολή της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% επί του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 5.1 Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτό το δικαίωμα. 5.2 Θα πρέπει να αναγράφει πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, τον πλήρη τίτλο του διαγωνισμού, θα πρέπει να απευθύνεται προς το Ι.Γ.Μ.Ε. (Άρθρο 1 της παρούσας), να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 5.3 Θα πρέπει να αναφέρει ότι ο εγγυητής, παραιτείται ρητά του δικαιώματος της διαίρεσης και δίζησης και ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το δικαίωμα της άμεσης καταβολής του ποσού στο Ι.Γ.Μ.Ε., χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και εντός πέντε (5) ημερών από γραπτής ειδοποίησής του. Στην περίπτωση της κατάπτωσης το ποσόν υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 5.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγυήσεως θα είναι αόριστος ή θα καλύπτει τουλάχιστον διάστημα ενός μήνα, επιπλέον της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Ο εκδότης υποχρεούται σε παράταση της ισχύος της εγγύησης, για όσο διάστημα τυχόν ζητηθεί από το Ι.Γ.Μ.Ε. και γίνει αποδεκτό από τον προσφέροντα (Άρθρο 3.1 της παρούσας). Οι εγγυήσεις θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους, χωρίς υποχρέωση του Ι.Γ.Μ.Ε. για καταβολή τόκων επ' αυτών, μετά τη λήξη της διαδικασίας, εις μεν αυτόν υπέρ του οποίου κατεκυρώθη ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εις δε τους υπολοίπους διαγωνισθέντες μετά την υπογραφή του συμβολαίου με εκείνον στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 9.1.V και 9.2.V της παρούσας. 5.5 Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων, οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να εκδοθούν υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης παραιτουμένων του δικαιώματος διαιρέσεως. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγυήσεων συμμετοχής, πρέπει η κάθε μια να είναι υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης και το άθροισμα των επιμέρους ποσών να αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της εγγύησης συμμετοχής. Άρθρο 6. Διαδικασία Διαγωνισμού - Φάκελος Προσφοράς 6.1 Τόπος Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού - Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις... ημέρα... και ώρα., στα γραφεία της Π.Μ.Κ.Μ. του Ι.Γ.Μ.Ε., Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη ενώπιον της αρμόδιας Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 7

13 Επιτροπής Διαγωνισμού, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού του Ι.Γ.Μ.Ε. κατά το Άρθρο 3.3 Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού από τους ίδιους τους προσφέροντες ή στο όνομα και για λογαριασμό προσφέροντος από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο την ώρα και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα προσήκοντα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσώπου που υποβάλει την Προσφορά θα τη συνοδεύουν και θα παραδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Προσφορές, που κατατίθενται ή υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται. 6.2 Υποβολή Προσφοράς - Φάκελος Προσφοράς Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού εις τριπλούν (με τις ενδείξεις "πρωτότυπο", "αντίτυπο 1" και "αντίτυπο 2") σε κλειστό σφραγισμένο Φάκελο, με ένδειξη ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ, στον οποίο θα αναγράφονται: ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ <ή ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ή ΑΝΤΥΤΥΠΟ 2> ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. β) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: (πλήρη στοιχεία Επωνυμίας-Διεύθυνσης του προσφέροντα). γ) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Π.Μ.Κ.Μ. Φράγκων 1, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Για την Επιτροπή Διαγωνισμού Αρ. Προκήρυξης... Ημερομηνία Διαγωνισμού... Μεταξύ Αντιτύπων και Πρωτοτύπου επικρατεί το πρωτότυπο. 6.3 Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς Κάθε Φάκελος Προσφοράς, που υποβάλλεται κατά την ανωτέρω παράγραφο 6.2, περιέχει τρείς (3) επί μέρους, επίσης σφραγισμένους, υποφακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν τα απαιτούμενα κατ ελάχιστο δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 6.3.1, 6.3.2, και Αυτοί οι επιμέρους υποφάκελοι θα επιγράφονται: "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: Δικαιολογητικά Πιστοποιητικά Συμμετοχής" "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: Τεχνική Προσφορά" "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: Οικονομική Προσφορά" Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει να : Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 8

14 I. Έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική και αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. II. Αναγράφουν δακτυλογραφημένα τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. III. Είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.). IV. Αφορούν ολόκληρο το αντικείμενο του διαγωνισμού. V. Έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή του νόμιμου πληρεξουσίου του. VI. Μην περιλαμβάνουν αποκλίσεις, επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ως προς τους όρους της Προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς ή υπό αίρεση, δεν θα ληφθούν υπόψη. Τυχόν εμφάνιση τιμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς πλην της οικονομικής αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (α) δικαιολογητικών συμμετοχής, (β) τεχνικών στοιχείων και (γ) οικονομικής προσφοράς θα απορρίπτονται. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, που κατά την κρίση της Επιτροπής, εξομοιώνεται λαμβάνεται υπόψη. με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν Συνοδευτικά προς το Φάκελο Προσφοράς και όχι εντός αυτού απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα: Αίτηση από τον προσφέροντα, περί επιθυμίας συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και προσφοράς του ακινήτου προς πώληση. Στην αίτηση αυτή θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, επαγγελματική δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , κ.α) Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στο διαγωνισμό, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή δήλωση του Ν. 1599/86 με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του. Αν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται πλήρης σειρά των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας ή της Κοινοπραξίας (ανάλογα με την περίπτωση, καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, εκλογή μελών ΔΣ, πρακτικό ΓΣ εκλογής ΔΣ, πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης, εκλογή διαχειριστών, κοινοπρακτικό και εκπροσώπηση κοινοπραξίας, δημοσιεύσεις σε Πρωτοδικείο, ΦΕΚ σχετικών δημοσιεύσεων), καθώς και Απόφαση Δ.Σ. ή του κατά Νόμο αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου, που να εγκρίνει τη συμμετοχή Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 9

15 στο Διαγωνισμό και να ορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας ενώπιον του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υποβολή προσφοράς. Πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα, που αφορούν στον Διαγωνιζόμενο και σε εκπρόσωπο(ους) αυτού θα υποβληθούν στην Επιτροπή του διαγωνισμού, αν ειδικά απαιτηθούν, σε μεταγενέστερο χρόνο. Προσφορές που δεν περιέχουν όλα τα απαιτούμενα από τη Προκήρυξη αυτή στοιχεία θα θεωρηθούν ελλιπείς και θα απορρίπτονται. Το περιεχόμενο των φακέλων έχει ως εξής: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της Προκήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους συντάχθηκε η προσφορά και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος να την ανακαλέσει ή να επιφέρει σε αυτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή διόρθωση. 2. Έγγραφα που εκδίδονται από Δικαστική Αρχή, από τα οποία θα φαίνεται ότι πληρούνται οι εξής απαιτήσεις: Ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. Ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για την κήρυξη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου (πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για τα φυσικά πρόσωπα, είτε είναι προσφέροντες, είτε νόμιμοι εκπρόσωποι προσφερόντων νομικών προσώπων, είτε υπογράφοντες την προσφορά.). 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, ότι τα φυσικά πρόσωπα και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος του και ο υπογράφων την προσφορά δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. 4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, που αναφέρονται στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης. 5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 6. Για τις περιπτώσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, που αναφέρονται στο Άρθρο 3.1, έγγραφη συμφωνία συνεργασίας στην οποία θα ορίζεται και εκπρόσωπος αυτής. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 10

16 Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από το κάθε μέλος της χωριστά. 7. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5 της παρούσας. 8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, ότι, εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως της κατακύρωσης, ο προσφέρων θα προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης, ίσου με το 10% του συνολικού τιμήματος, η οποία θα χρησιμεύσει ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων, που θα απορρέουν από τα άρθρα της Προκήρυξης, η εγγύηση δε αυτή θα επιστραφεί μετά την λήξη της περιόδου ΔΩΡΕΑΝ εγγύησης καλής λειτουργίας του ακινήτου 12 μήνες μετά την παραλαβή του σε χρήση και θα καλύπτει και την εγγύηση καλής λειτουργίας του ακινήτου με τα κοινόχρηστα και κοινόκτητα έργα και εγκαταστάσεις αυτού για τους ρηθέντες αυτούς 12 μήνες, καθώς για συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του για το ίδιο χρονικό διάστημα. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής ότι το προσφερόμενο ακίνητο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης τα προηγούμενα δέκα έτη. 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ανεπιφύλακτης αποδοχής των εκτιμήσεων του Ορκωτού Εκτιμητή της επιλογής του Ι.Γ.Μ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9.3.IV (περί του ευλόγου του τιμήματος της προσφοράς, περί του μη ουσιώδους των απαραίτητων τροποποιήσεων και συμπληρώσεων και του κόστους αυτών και περί της νομιμότητας του κτιρίου). 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής ότι το ακίνητο κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοράς και μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο θα παραμένει στην ιδιοκτησία του και θα είναι ελεύθερο παντός πραγματικού ή νομικού ελαττώματος, βάρους, διεκδίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Ο Φάκελος Β κατ ελάχιστον περιέχει τα ακόλουθα: 1. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας και αντίστοιχα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεως. 2. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου από Διπλωματούχο Μηχανικό, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η Δήλωση του Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83, βεβαίωση περί μη ρυμοτόμησης, απαλλοτρίωσης, ή άλλων εισφορών, καθώς και αναφορά στις Χρήσεις Γης και στους Όρους Δόμησης. 3. Θεωρημένη Οικοδομική Άδεια της Πολεοδομίας από την οποία θα προκύπτει η χρήση του προσφερόμενου για πώληση ακινήτου, το έτος έκδοσής της καθώς και αποδεικτικό της χρονολογίας αποπεράτωσης της οικοδομής αν έχει αποπερατωθεί. 4. Πλήρη σειρά επικυρωμένων αντιγράφων της εγκεκριμένης από την Πολεοδομία Αρχιτεκτονικής και Στατικής μελέτης, της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, της μελέτης Πυροπροστασίας και των αντίστοιχων Σχεδίων και κατόψεων με εμφάνιση και των υποστυλωμάτων. 5. Επίσημο αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ή/και καθέτου ιδιοκτησίας καθώς και του κανονισμού του κτιρίου, πίνακας ποσοστών συνιδιοκτησίας και συμμετοχής στις Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 11

17 δαπάνες κοινοχρήστων καθώς και αντίγραφο εργολαβικού, εάν η οικοδομή κτίσθηκε με το σύστημα της αντιπαροχής. 6. Αναλυτική έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό, με περιγραφή του ακινήτου κατά το χρόνο της προσφοράς, όπου θα αναγράφεται γενικά ό,τι θα μπορούσε να συμβάλει στην ορθή παρουσίαση και αξιολόγηση του προσφερόμενου ακινήτου. 7. Βεβαίωση του επιβλέποντος διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού περί μη υπάρξεως βλαβών και τροποποιήσεων στη διαστασιολόγηση και τη μορφολογία του φέροντος οργανισμού σε σχέση με την εγκεκριμένη στατική μελέτη. 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, όπου θα βεβαιώνεται η μη ύπαρξη μισθωτικών δεσμεύσεων, οφειλών, λογαριασμών και πάσης φύσεως χρεών κατά την ημερομηνία προσφοράς του ακινήτου και κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοράς και μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 9. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, στην οποία το ακίνητο εμφανίζεται ως μη μισθωμένο, καθώς και αντίγραφο δήλωσης Ε Αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη με αντίστοιχα σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές κατόψεων και όψεων με πλήρη απεικόνιση των φερόντων στοιχείων και της διαμόρφωσης των κυρίων και βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων, από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα να προσαρμοστεί το κτίριο στους όρους της Προκήρυξης με τα παραρτήματά της. 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι οι επεμβάσεις που θα γίνουν μέχρι την παράδοση θα γίνουν με τήρηση όλων των νομίμων προϋποθέσεων. 12. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ολοκλήρωσης και παράδοσης του κτιρίου σύμφωνο με την αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη. Επισημαίνεται ότι στο συμβόλαιο αγοράς θα περιληφθεί όρος, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση παραβίασης της προθεσμίας αποπεράτωσης όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 10.3 ανεξάρτητα από το λόγο που προκάλεσε την καθυστέρηση, έστω κι αν αυτή οφείλεται σε τυχηρό λόγο ή ανωτέρα βία, ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, μετά παρέλευση διμήνου από την εκπνοή της προθεσμίας θα δικαιούται αυτόματα και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε άλλου όρου ή διαδικασίας να προβαίνει, με δαπάνες του ΠΩΛΗΤΗ συμψηφιζόμενες με το τίμημα, στη συνέχιση των εργασιών αποπεράτωσης του κτιρίου με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Ο Φάκελος Γ περιέχει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 με θεωρημένο τη γνήσιο της υπογραφής, δακτυλογραφημένη, όπου θα αναφέρεται το συνολικό τίμημα, αριθμητικά και ολογράφως. Το τίμημα θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη αξία του αποπερατωμένου ακινήτου προσαυξημένη κατά τα έξοδα μεταβίβασης (στα οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες παράστασης του πληρεξούσιου Δικηγόρου του Ι.Γ.Μ.Ε. και αμοιβής του συμβολαιογράφου), μεταγραφής του οικείου συμβολαίου και τα έξοδα για τις γνωματεύσεις Ορκωτού Εκτιμητή, σύμφωνα και Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 12

18 με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 παρ. 7 ανωτέρω. Δεν επιτρέπεται το τίμημα να συνοδεύεται από ρήτρες αναθεώρησης ή άλλους όρους επί ποινή αποκλεισμού. Στην οικονομική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για το κόστος των τυχόν τροποποιήσεων συμπληρώσεων που θα βαρύνουν τον ΠΩΛΗΤΗ. Το κόστος των παραπάνω τροποποιήσεων συμπληρώσεων θα βεβαιωθεί και από ορκωτό εκτιμητή όπως περιγράφεται στο Άρθρο 9.3.IV της παρούσας Προκήρυξης. Θα περιλαμβάνεται επίσης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα παρέχει δωρεάν Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του ακινήτου για περίοδο 12 μηνών μετά την παραλαβή του σε χρήση. Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντα σε κάθε σελίδα. Άρθρο 7. Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Κριτήρια Αποκλεισμού 7.1 Θέση Πρόσβαση Πολεοδομικό Περιβάλλον ΓΕΝΙΚΑ α. Το κτίριο πρέπει να ευρίσκεται σε περιοχή που η χρήση Γραφείων είναι από τις επιτρεπόμενες (περιοχές με ορισμένη χρήση γης "γενικής κατοικίας", σύμφωνα με το Π.Δ. 23.2/ ), η ρυμοτομία να είναι οριστικοποιημένη και μη θίγουσα το προσφερόμενο κτίριο στο διηνεκές, να έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης ή η Πράξη Τακτοποίησης. β. Το κτίριο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχές που άλλες χρήσεις γης πέραν των γραφείων, καταστημάτων και κατοικίας δεν είναι επιτρεπόμενες (αποκλείονται περιοχές με επιτρεπόμενη χρήση βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ έστω και χαμηλής όχλησης). γ. Το κτίριο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 400 μέτρων από κύριο οδικό άξονα από όπου περνά τουλάχιστον μια αστική συγκοινωνιακή γραμμή. δ. Η οδική πρόσβαση στο κτίριο και στους χώρους στάθμευσης από τους παρακείμενους οδικούς άξονες πρέπει να είναι εύκολη και άμεση (χωρίς μεγάλες παρακάμψεις και ειδικές διαδρομές) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Αποκλείονται κτίρια που δεν ικανοποιούν όλες τις παραμέτρους της παραγράφου ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θα προτιμηθούν κτίρια τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με διαμορφωμένη και ανεπτυγμένη χρήση γραφείων. Ανάλογα με την θέση του στην περιοχή το κτίριο θα βαθμολογηθεί επιπλέον με κριτήρια την προβολή του, τις χρήσεις των γειτνιαζόντων ακινήτων, κ.λπ. Η μέγιστη βαθμολογία (1,05) θα δοθεί στα κτίρια μεγάλης προβολής, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με διαμορφωμένη και ανεπτυγμένη χρήση γραφείων, πάνω σε κύριους οδικούς άξονες με πολύ καλή εξυπηρέτηση από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έχουν Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 13

19 εξαιρετικά εύκολη και άμεση πρόσβαση με αυτοκίνητο και υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στην περιοχή. Η ελάχιστη βαθμολογία (0,95) θα δοθεί στα μικρής προβολής κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές όπου η χρήση γραφείων είναι αναπτυσσόμενη, έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση με αυτοκίνητο, υπάρχει ικανοποιητική δυνατότητα στάθμευσης στην περιοχή και βρίσκονται στην μέγιστη αποδεκτή απόσταση από οδικούς άξονες από όπου περνά μια αστική συγκοινωνιακή γραμμή. 7.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Συντελεστής αξιολόγησης Π 1 = 0,95 έως 1,05 Το κτίριο θα πρέπει να έχει υπέργειους χώρους συνολικής επιφάνειας (ισόγειο και όροφοι) τ.μ. περίπου. Αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα, που αποτελεί το Παράρτημα ΙΙΙ της Προκήρυξης. Οι έλασσον ή οι πλέον των επιθυμητών επιφάνειες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Το σύνολο της επιφάνειας των μικτών γραφειακών χώρων σε ισόγειο ή και ορόφους που περιλαμβάνονται στον Συντελεστή Δόμησης, πρέπει απαραίτητα να υπερβαίνει τα τ.μ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η "Ανηγμένη επιφάνεια προσφερομένου κτιρίου" ή Ε Α, υπολογίζεται από το άθροισμα: Ε Α = Ε Π +0.30*Ε * Ε 2, Ε Π = Ε 1 = Ε 2 = όπου: συνολική επιφάνεια προσφερόμενων υπέργειων χώρων, μέχρι τ.μ. (υπέργεια επιφάνεια πέραν των τ.μ. δεν προσμετράται.) Ε Π (αν η συνολική επιφάνεια των προσφερομένων υπέργειων χώρων υπερβαίνει τα τ.μ. ) Ε Π (αν η προσφερόμενη επιφάνεια υπολείπεται των τ.μ.) Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 14

20 7.3 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Το κτίριο πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον 7 θέσεις στάθμευσης στεγασμένες ή μη ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Αποκλείονται τα κτίρια που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαθμολογία 0.95 θα δοθεί σε κτίρια που διαθέτουν 7 θέσεις στάθμευσης, στεγασμένες ή μη. Για κάθε επί πλέον θέση στάθμευσης η βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 0.1/8 μέχρι την βαθμολογία 1.05 Συντελεστής αξιολόγησης Π 2 = 0,95 έως 1, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Το κτίριο θα πρέπει να έχει οικοδομική άδεια με προβλεπόμενη χρήση γραφείων. Το κτίριο δεν πρέπει να έχει παρεκκλίσεις και παραβάσεις της οικοδομικής του άδειας. Το κτίριο θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χωρίς ελαττώματα (ρωγμές, ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά, κ.λπ) και να μπορεί να εξυπηρετεί την χρήση για την οποία ζητείται ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ α. Χρήση: Αποκλείονται κτίρια με χρήση διαφορετική από την χρήση "Γραφείων" κατά την ημέρα υποβολής των προσφορών. β. Στατική Επάρκεια: Αποκλείονται κτίρια τα οποία με βάση την οικοδομική τους άδεια έχουν προβλεπόμενα ωφέλιμα φορτία μικρότερα των kg/m 2 και κτίρια τα οποία δεν έχουν φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή διατομές μορφοσιδήρου. γ. Κατάσταση Φθορές: Αποκλείονται κτίρια που έχουν υποστεί φθορές από σεισμό, πυρκαγιά, καθίζηση κ.λ.π ή παρουσιάζουν εμφανή προβλήματα. δ. Πολεοδομική Νομιμότητα: Αποκλείονται κτίρια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή έχουν κατασκευασθεί κατά παράβαση των προβλεπόμενων στην οικοδομική άδεια όρων και δεν έχουν νομιμοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 15

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Χολαργός -03-2013 Αρ. πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προµήθεια «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων, λαµπτήρων & ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 2013 -------------------------------------------------------------------- ---------

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2007 2013 -------------------------------------------------------------------- --------- ----- ΧΑΛΚΙΔΑ 3/11/2015 Αρ. Πρωτ. : 50611 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥΚΑΙ ΝΕΩΝ Τ. Π. ΤΜ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΑΝ/ΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Πληροφορίες : Ι. Απ. Κυριάκης, Χρ. Λέτση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιωάννινα 2/10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7553 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 - Ιωάννινα 45444 2651054500 fax:2651054547 ΜΙΣΘΩΣΗ: «Ενοικίαση γραφείων ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 6, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 15/09/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου Τηλέφωνο: 28210 37055,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ Γλάδστωνος 97, 3032 Τ.Θ. 50188, 3601 Λεμεσός Κύριοι, 27η Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΡ. 13/2015 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ. Γραφεία : Νοταρά 71-185 35 Πειραιάς Τηλ 4171234 - Fax 4137751 Αριθ. Πρωτ...41... Πειραιάς 20 /1 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα