ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π.... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: K.Λαμπαθάκης ΤΗΛΕΦ: FAX: ΘΕΜΑ: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ Ι Θ : 7 / ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΙΔΟΣ: ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Μ.Κ.Μ.) ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τα γραφεία της Π.Μ.Κ.Μ του Ι.Γ.Μ.Ε. στην οδό Φράγκων 1 στη Θεσσαλονίκη ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο... Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ... Απόφαση Δ.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε. 11/3/ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ i

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού Προϋπολογισμός - Προσαρτήματα...1 Άρθρο 1. Στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Διεύθυνση για την Παροχή Εγγράφων: Διεύθυνση για την Αποστολή των Προσφορών και των Αιτήσεων Συμμετοχής:...3 Άρθρο 2. Αντικείμενο της Προκήρυξης Τίμημα Αγοράς...3 Άρθρο 3. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Ισχύς Προσφορών Αποκλείονται του Διαγωνισμού Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών...6 Άρθρο 4. Διοικητικές Πληροφορίες...6 Άρθρο Διάθεση Στοιχείων Γλώσσα Διαγωνισμού...6 Παροχή Ασφάλειας και Απαιτούμενες Εγγυήσεις για τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό...7 Άρθρο 6. Διαδικασία Διαγωνισμού - Φάκελος Προσφοράς Τόπος Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού - Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Υποβολή Προσφοράς - Φάκελος Προσφοράς Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΈΛΟΥ Α: "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ" ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΈΛΟΥ Β: "ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ" ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΈΛΟΥ Γ: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ" Άρθρο 7. Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Κριτήρια Αποκλεισμού Θέση Πρόσβαση Πολεοδομικό Περιβάλλον ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΆ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ii

3 7.4.2 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ/ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΡΉΤΡΕΣ Άρθρο 8. Συνολική Αξιολόγηση Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά...18 Άρθρο 9. Παραλαβή και Αξιολόγηση των Προσφορών Πρώτη Φάση Διαγωνισμού Δεύτερη Φάση Διαγωνισμού Τρίτη Φάση Διαγωνισμού Άρθρο 10. Κατακύρωση - Ακύρωση - Επανάληψη Διαγωνισμού. Υπογραφή Συμβολαίου Κατακύρωση - Ακύρωση - Επανάληψη Διαγωνισμού Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Υπογραφή του Συμβολαίου Υπογραφή του Συμβολαίου Άρθρο 11. Παροχή Ασφάλειας και Απαιτούμενες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 12. Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις...24 Άρθρο 13. Παραλαβή Ακινήτου...24 Άρθρο 14. Πρόσθετες Πληροφορίες Θεσμικό Πλαίσιο - Νομοθετικές Διατάξεις Επίλυση Διαφορών Λοιπές Διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ...28 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ...30 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...31 Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ iii

4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΛΙΚΑ ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΛΑΦΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΟΡΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Ξύλινες Πόρτες Πόρτες Πυρασφάλειας ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Γενικα Διπλοι Υαλοπινακες Πυραντοχοι Υαλοπινακες ΚΑΛΥΨΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Γενικά Υλικο - Ειδος Και Επιφανεια Επιχρισματων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις Εσωτερικών Τοίχων Με Πλακίδια Πορσελάνης ΟΡΟΦΕΣ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ Γενικα ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Γενικα ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Γενικα ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Γενικα Χρωματισμοί Εσωτερικών Επιφανειών Χρωματισμοί Εξωτερικών Επιφανειών ΜΟΝΩΣΕΙΣ (ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ) ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΞΩΣΤΩΝ - ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...41 ΓΕΝΙΚΑ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ iv

5 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Γενικά Φωτισμός Φωτισμός Ασφάλειας - Σήμανσης Χειρισμός φωτιστικών σωμάτων Ρευματοδότες Πίνακες Γείωση ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΦΩΝΗΣ - DATA THΛEΦΩNIKO KENTΡO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...49 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο...49 ΑΡΘΡΟ 2: Διαμόρφωση του ακινήτου...49 ΑΡΘΡΟ 3: Λοιπές Διοικητικές άδειες...49 ΑΡΘΡΟ 4: Ημερολόγιο εκτέλεσης εργασιών...50 ΑΡΘΡΟ 5: Μέτρα ασφαλείας προστατευτικές κατασκευές...50 ΑΡΘΡΟ 6: Ευθύνη του ΠΩΛΗΤΗ για την εφαρμογή των μελετών για την ολοκλήρωση ΑΡΘΡΟ 7: Δοκιμές εγκαταστάσεων...51 ΑΡΘΡΟ 8: Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων...51 ΑΡΘΡΟ 9: Σήμανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών ΑΡΘΡΟ 10: Γενικές Υποχρεώσεις...52 Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ v

6 Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού Προϋπολογισμός - Προσαρτήματα Το Ι.Γ.Μ.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Μ.Κ.Μ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τους όρους της παρούσας, να υποβάλουν προσφορές. Η Προκήρυξη αφορά έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" (Ε.Π.ΑΝ.) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" (Ε.Π.ΑΝ.), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την κοινωνική και οικονομική συνοχή και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας Το παραπάνω έργο περιλαμβάνεται στη Δράση "Έργα Υποδομής Τεχνικής Υποστήριξης Δράσεων και 7.3.2", η οποία ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 7 "Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη" και στο Μέτρο 7.3 "Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών δεσμεύσεων" και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και άλλων κλάδων της οικονομίας. Τα έργα αυτής της δράσης συγχρηματοδοτούνται, κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 50% από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού για τα ανωτέρω έργο, ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ. Στην Προκήρυξη αυτή προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα εξής : 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1

7 Άρθρο 1. Στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 1.1 Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής Οργανισμός: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΝΠΙΔ (Ν.272/76 και Ν.2702/99) Διεύθυνση: Μεσογείων 70 Τοποθεσία / Πόλη: Αθήνα Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): Υπόψη: κ. Α. Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γενικού Διευθυντού Ταχυδρομικός Κώδικας: GR Χώρα: Ελλάδα 1.2 Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες: Οργανισμός: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΝΠΙΔ (Ν.272/76 και Ν.2702/99) - Π.Μ.Κ.Μ Διεύθυνση: Φράγκων 1 και Μοσκώφ 10 Τοποθεσία / Πόλη: Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) 1.3 Διεύθυνση για την Παροχή Εγγράφων: Οργανισμός: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΝΠΙΔ (Ν.272/76 και Ν.2702/99) Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Διεύθυνση Internet (URL) Υπόψη: κ. Α. Χατζηκύρκου, Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Κ.Μ Ταχυδρομικός Κώδικας: GR Χώρα: Ελλάδα Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Διεύθυνση Internet (URL) Υπόψη: Κ. Λαμπαθάκη, Π.Μ.Κ.Μ Διεύθυνση: Φράγκων 1 και Μοσκώφ 10 Τοποθεσία / Πόλη: Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Ταχυδρομικός Κώδικας: GR Χώρα: Ελλάδα Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Διεύθυνση Internet (URL) Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2

8 1.4 Διεύθυνση για την Αποστολή των Προσφορών και των Αιτήσεων Συμμετοχής: Οργανισμός: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΝΠΙΔ (Ν.272/76 και Ν.2702/99) Διεύθυνση: Φράγκων 1 και Μοσκώφ 10 Τοποθεσία / Πόλη: Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Υπόψη: Πρωτόκολλο Π.Μ.Κ.Μ Ι.Γ.Μ.Ε., για Επιτροπή Διαγωνισμού αρ. προκ.... Ταχυδρομικός Κώδικας: GR Χώρα: Ελλάδα Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): Διεύθυνση Internet (URL) Άρθρο 2. Αντικείμενο της Προκήρυξης Τίμημα Αγοράς 1. Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η απόκτηση κατάλληλου κτιριακού χώρου εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, ή και των γειτονικών Δήμων σε ακτίνα 12 χλμ από το κέντρο της πόλης και ανατολικά (ως κέντρο θεωρείται ο Λευκός Πύργος), με συνολική επιφάνεια μικτών γραφειακών χώρων σε ισόγειο ή ορόφους 1350 τ.μ. περίπου και τουλάχιστον 7 θέσεις στάθμευσης οχημάτων στεγασμένες σε υπόγειο ή ισόγειο ή υπαίθριες στον ελεύθερο χώρο με αποκλειστική χρήση, για την στέγαση των υπηρεσιών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Ι.Γ.Μ.Ε. Αποκλείονται κτίρια με μικτή επιφάνεια γραφειακών χώρων μικρότερη των 1200 τ.μ. Κτίρια με μικτή επιφάνεια γραφειακών χώρων μεγαλύτερη των 1350 τ.μ. γίνονται δεκτά, η επιφάνεια όμως πέραν των 1500 τ.μ. δεν προσμετράται στα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στo Άρθρο 7.2 της παρούσας Προκήρυξης. 2. Το κτίριο πρέπει να είναι είτε: αυτοτελές με το οικόπεδό του, αυτοτελές σε κοινό οικόπεδο με άλλο κτίριο αλλά με αποκλειστική χρήση οριοθετημένου περιβάλλοντος χώρου, να αποτελείται από κάθετες ή/και οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ένα ή περισσότερους συνεχόμενους ορόφους με ανεξάρτητες εισόδους σε κάθε όροφο και καθορισμένα τμήματα αποκλειστικής χρήσης περιβάλλοντος χώρου σε περίπτωση ακαλύπτου υπολοίπου οικοπέδου. 3. Το κτίριο πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση το πολύ 400 μέτρων από κύριο οδικό άξονα από όπου περνά τουλάχιστον μία αστική συγκοινωνιακή γραμμή. 4. Για την εξεύρεση των ανωτέρω περιγραφέντων χώρων, το Ι.Γ.Μ.Ε. θα εξετάσει τις προσφορές για: ημιτελή κτίρια που βρίσκονται τουλάχιστον στο στάδιο του κλειστού κελύφους και απαιτούν μη ουσιώδεις τροποποιήσεις / συμπληρώσεις με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος, προκειμένου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, του χρόνου παράδοσης συμπεριλαμβανομένου. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 3

9 αποπερατωμένα κτίρια που απαιτούν μη ουσιώδεις τροποποιήσεις / συμπληρώσεις με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος, προκειμένου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, του χρόνου παράδοσης συμπεριλαμβανομένου. αποπερατωμένα κτίρια που ικανοποιούν ως έχουν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης. 5. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη με τα αντίστοιχα σχέδια, όπου απαιτούνται, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα προσαρμογής του κτιρίου στο κτιριολογικό πρόγραμμα και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης. Η θέση του φέροντος οργανισμού πρέπει να είναι εμφανής στα αρχιτεκτονικά σχέδια. 6. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος για το κόστος των τυχόν τροποποιήσεων συμπληρώσεων, που θα αναλάβει να καταβάλει ο ΠΩΛΗΤΗΣ. Το κόστος των παραπάνω τροποποιήσεων συμπληρώσεων θα βεβαιωθεί και από ορκωτό εκτιμητή όπως περιγράφεται στο Άρθρο 9.3.IV της παρούσας Προκήρυξης και θα βαρύνει τον κάθε προσφέροντα για την προσφορά του οποίου θα γίνεται η εκτίμηση. 7. Το ανώτατο αποδεκτό τίμημα για την αγορά του αποπερατωμένου ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. Στο τίμημα θα περιλαμβάνονται η αξία του αποπερατωμένου ακινήτου, τα έξοδα μεταβίβασης και μεταγραφής του οικείου συμβολαίου και τα έξοδα για τις γνωματεύσεις Ορκωτού Εκτιμητή. Η εγγύηση καλής λειτουργίας του ακινήτου για περίοδο 12 μηνών μετά την παραλαβή του σε χρήση (Άρθρο 13) παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ ΔΩΡΕΑΝ. 8. Ορκωτός Εκτιμητής θα βεβαιώσει ότι το προσφερόμενο τίμημα για την αγορά του αποπερατωμένου ακινήτου δεν υπερβαίνει την αγοραία αξία του, καθώς επίσης και ότι το κτίριο είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία. Από τον Ορκωτό Εκτιμητή θα εκτιμηθεί επίσης η έκταση και το κόστος των απαιτούμενων συμπληρώσεων τροποποιήσεων της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου. 9. Αποκλείεται η καταβολή από το Ι.Γ.Μ.Ε. μεσιτικών δικαιωμάτων. Άρθρο 3. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού Όλοι οι περιεχόμενοι όροι της Προκήρυξης είναι υποχρεωτικοί για όσους υποβάλουν προσφορά. Η μη τήρησή τους αποκλείει την προσφορά από τις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης. 3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Ισχύς Προσφορών Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, εφόσον είναι ιδιοκτήτες των προσφερόμενων προς αγορά ακινήτων, και έχουν την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτών. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο είναι συνιδιοκτησία περισσοτέρων του ενός (ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας), η προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται από κοινού από όλους τους συνιδιοκτήτες και να καλύπτει το 100% της κυριότητας του ακινήτου. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 4

10 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των προσαρτημάτων της. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, κλπ. Το Ι.Γ.Μ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κατά την απόλυτη κρίση του και ανεξάρτητα από τη φάση που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά που θα αποδεικνύεται αναξιόπιστη, ανειλικρινής, παραπλανητική και αόριστη. Το Ι.Γ.Μ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει ή ακυρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση του και ανεξάρτητα από τη φάση που βρίσκεται ο διαγωνισμός, χωρίς το Ι.Γ.Μ.Ε. να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες ή/και αποζημίωση έναντι των Προσφερόντων. Γίνονται αποδεκτές και περισσότερες από μία προσφορές από τον ίδιο προσφέροντα για διακριτά ακίνητα.στη περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει ξεχωριστή προσφορά (σε ξεχωριστό φάκελο), για το κάθε ακίνητο. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής, η εγγύηση συμμετοχής του καταπίπτει χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επί 4 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. Το Ι.Γ.Μ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 15 ημέρες προ της λήξεως της ισχύος, παράταση επί ένα ακόμη 4μηνο για όσους συμμετέχοντες δηλώσουν ότι αποδέχονται την εν λόγω παράταση. Περαιτέρω παρατάσεις εναπόκεινται σε αμοιβαία αποδοχή. 3.2 Αποκλείονται του Διαγωνισμού 1. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή εξωτερικού αποκλείσθηκαν, από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Δημόσιου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 2. Όσοι υποβάλουν προσφορά εκπρόθεσμα. 3. Όσοι υποβάλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 4. Όσοι υποβάλουν προσφορά που: - Είναι αόριστη, ελλιπής σε δικαιολογητικά, με ανακριβή στοιχεία, μη καλύπτουσα το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας. - Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγύηση συμμετοχής κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσας. - Η προσφερόμενη τιμή είναι ασαφής. - Δεν καλύπτει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 6 της παρούσας. - Ο χρόνος ισχύος της είναι μικρότερος των 4 μηνών. 5. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα: Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 5

11 - Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. - Έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για την κήρυξη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. - Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, που αναφέρονται στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. - Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τη Ελληνική Νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες θα υποβάλουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. - Έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις ή παραλείψεις υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται σε διαδικασίες διαγωνισμών, όπως του παρόντος. - Προσκομίσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή ψευδείς δηλώσεις. 3.3 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης του Ι.Γ.Μ.Ε. συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Α.Π.). Η Επιτροπή αυτή διενεργεί τον διαγωνισμό και είναι υπεύθυνη για την τήρηση των όρων της Προκήρυξης και των διατάξεων του νομικού πλαισίου του διαγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα και συντάσσει τα σχετικά Πρακτικά. Άρθρο 4. Διοικητικές Πληροφορίες 4.1 Διάθεση Στοιχείων Τα ενημερωτικά στοιχεία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα τεύχη Προκήρυξης μπορούν να ζητηθούν μέχρι και την... Τα τεύχη Προκήρυξης παρέχονται έναντι αντιτίμου 20 ευρώ, που θα καταβάλλεται, κατόπιν υποβολής αίτησης για τη λήψη στοιχείων της Προκήρυξης, είτε με κατάθεση εξουσιοδότησης για την παραλαβή των τευχών, είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση στο Ι.Γ.Μ.Ε., είτε με αντικαταβολή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών με απόδειξη, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καμιά αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. 4.2 Γλώσσα Διαγωνισμού Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στη Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η Ελληνική διατύπωση. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 6

12 Άρθρο 5. Παροχή Ασφάλειας και Απαιτούμενες Εγγυήσεις για τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και υποβολή της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% επί του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 5.1 Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτό το δικαίωμα. 5.2 Θα πρέπει να αναγράφει πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, τον πλήρη τίτλο του διαγωνισμού, θα πρέπει να απευθύνεται προς το Ι.Γ.Μ.Ε. (Άρθρο 1 της παρούσας), να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 5.3 Θα πρέπει να αναφέρει ότι ο εγγυητής, παραιτείται ρητά του δικαιώματος της διαίρεσης και δίζησης και ότι αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το δικαίωμα της άμεσης καταβολής του ποσού στο Ι.Γ.Μ.Ε., χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση και εντός πέντε (5) ημερών από γραπτής ειδοποίησής του. Στην περίπτωση της κατάπτωσης το ποσόν υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 5.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγυήσεως θα είναι αόριστος ή θα καλύπτει τουλάχιστον διάστημα ενός μήνα, επιπλέον της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Ο εκδότης υποχρεούται σε παράταση της ισχύος της εγγύησης, για όσο διάστημα τυχόν ζητηθεί από το Ι.Γ.Μ.Ε. και γίνει αποδεκτό από τον προσφέροντα (Άρθρο 3.1 της παρούσας). Οι εγγυήσεις θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους, χωρίς υποχρέωση του Ι.Γ.Μ.Ε. για καταβολή τόκων επ' αυτών, μετά τη λήξη της διαδικασίας, εις μεν αυτόν υπέρ του οποίου κατεκυρώθη ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εις δε τους υπολοίπους διαγωνισθέντες μετά την υπογραφή του συμβολαίου με εκείνον στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 9.1.V και 9.2.V της παρούσας. 5.5 Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων, οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να εκδοθούν υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης παραιτουμένων του δικαιώματος διαιρέσεως. Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγυήσεων συμμετοχής, πρέπει η κάθε μια να είναι υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης και το άθροισμα των επιμέρους ποσών να αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της εγγύησης συμμετοχής. Άρθρο 6. Διαδικασία Διαγωνισμού - Φάκελος Προσφοράς 6.1 Τόπος Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού - Προθεσμία Υποβολής Προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις... ημέρα... και ώρα., στα γραφεία της Π.Μ.Κ.Μ. του Ι.Γ.Μ.Ε., Φράγκων 1, Θεσσαλονίκη ενώπιον της αρμόδιας Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 7

13 Επιτροπής Διαγωνισμού, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντού του Ι.Γ.Μ.Ε. κατά το Άρθρο 3.3 Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού από τους ίδιους τους προσφέροντες ή στο όνομα και για λογαριασμό προσφέροντος από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο την ώρα και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα προσήκοντα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσώπου που υποβάλει την Προσφορά θα τη συνοδεύουν και θα παραδοθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Προσφορές, που κατατίθενται ή υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται. 6.2 Υποβολή Προσφοράς - Φάκελος Προσφοράς Οι προσφορές όσων μετέχουν στον διαγωνισμό θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού εις τριπλούν (με τις ενδείξεις "πρωτότυπο", "αντίτυπο 1" και "αντίτυπο 2") σε κλειστό σφραγισμένο Φάκελο, με ένδειξη ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ, στον οποίο θα αναγράφονται: ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ <ή ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ή ΑΝΤΥΤΥΠΟ 2> ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. β) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: (πλήρη στοιχεία Επωνυμίας-Διεύθυνσης του προσφέροντα). γ) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Π.Μ.Κ.Μ. Φράγκων 1, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Για την Επιτροπή Διαγωνισμού Αρ. Προκήρυξης... Ημερομηνία Διαγωνισμού... Μεταξύ Αντιτύπων και Πρωτοτύπου επικρατεί το πρωτότυπο. 6.3 Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς Κάθε Φάκελος Προσφοράς, που υποβάλλεται κατά την ανωτέρω παράγραφο 6.2, περιέχει τρείς (3) επί μέρους, επίσης σφραγισμένους, υποφακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν τα απαιτούμενα κατ ελάχιστο δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 6.3.1, 6.3.2, και Αυτοί οι επιμέρους υποφάκελοι θα επιγράφονται: "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: Δικαιολογητικά Πιστοποιητικά Συμμετοχής" "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: Τεχνική Προσφορά" "ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: Οικονομική Προσφορά" Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει να : Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 8

14 I. Έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική και αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. II. Αναγράφουν δακτυλογραφημένα τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. III. Είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.). IV. Αφορούν ολόκληρο το αντικείμενο του διαγωνισμού. V. Έχουν συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή του νόμιμου πληρεξουσίου του. VI. Μην περιλαμβάνουν αποκλίσεις, επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις ως προς τους όρους της Προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς ή υπό αίρεση, δεν θα ληφθούν υπόψη. Τυχόν εμφάνιση τιμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς πλην της οικονομικής αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους (α) δικαιολογητικών συμμετοχής, (β) τεχνικών στοιχείων και (γ) οικονομικής προσφοράς θα απορρίπτονται. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση, που κατά την κρίση της Επιτροπής, εξομοιώνεται λαμβάνεται υπόψη. με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν Συνοδευτικά προς το Φάκελο Προσφοράς και όχι εντός αυτού απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν τα ακόλουθα έγγραφα σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα: Αίτηση από τον προσφέροντα, περί επιθυμίας συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και προσφοράς του ακινήτου προς πώληση. Στην αίτηση αυτή θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, επαγγελματική δραστηριότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , κ.α) Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως στο διαγωνισμό, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή δήλωση του Ν. 1599/86 με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής για τη συμμετοχή του εκπροσώπου του. Αν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται πλήρης σειρά των νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας ή της Κοινοπραξίας (ανάλογα με την περίπτωση, καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, εκλογή μελών ΔΣ, πρακτικό ΓΣ εκλογής ΔΣ, πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης, εκλογή διαχειριστών, κοινοπρακτικό και εκπροσώπηση κοινοπραξίας, δημοσιεύσεις σε Πρωτοδικείο, ΦΕΚ σχετικών δημοσιεύσεων), καθώς και Απόφαση Δ.Σ. ή του κατά Νόμο αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου, που να εγκρίνει τη συμμετοχή Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 9

15 στο Διαγωνισμό και να ορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας ενώπιον του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υποβολή προσφοράς. Πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα, που αφορούν στον Διαγωνιζόμενο και σε εκπρόσωπο(ους) αυτού θα υποβληθούν στην Επιτροπή του διαγωνισμού, αν ειδικά απαιτηθούν, σε μεταγενέστερο χρόνο. Προσφορές που δεν περιέχουν όλα τα απαιτούμενα από τη Προκήρυξη αυτή στοιχεία θα θεωρηθούν ελλιπείς και θα απορρίπτονται. Το περιεχόμενο των φακέλων έχει ως εξής: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της Προκήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους συντάχθηκε η προσφορά και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι η προσφορά του θα ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα του δικαιώματος να την ανακαλέσει ή να επιφέρει σε αυτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή διόρθωση. 2. Έγγραφα που εκδίδονται από Δικαστική Αρχή, από τα οποία θα φαίνεται ότι πληρούνται οι εξής απαιτήσεις: Ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. Ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για την κήρυξη πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου (πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για τα φυσικά πρόσωπα, είτε είναι προσφέροντες, είτε νόμιμοι εκπρόσωποι προσφερόντων νομικών προσώπων, είτε υπογράφοντες την προσφορά.). 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, ότι τα φυσικά πρόσωπα και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος του και ο υπογράφων την προσφορά δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα. 4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, που αναφέρονται στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης. 5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 6. Για τις περιπτώσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, που αναφέρονται στο Άρθρο 3.1, έγγραφη συμφωνία συνεργασίας στην οποία θα ορίζεται και εκπρόσωπος αυτής. Ι.Γ.Μ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.... ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 10

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα