ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ. Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ. Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα"

Transcript

1 ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'Ν ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ Στή μνήμη τον Ιωσήφ Νεχαμα Είναι άκόμη νωπή στή μνήμη των πρεσβυτέρων καί γνωστή άπό διηγήσεις στους νεωτέρους ή μεγάλη πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης στα Το Σάββατο, 5(ν. ήμ. 18) Αύγούστου 1917, άπό σπίθες τής κουζίνας ένός προσφυγικου σπιτιού στήν όδό Όλυμπιάδος, έπιασαν φωτιά κάτι σωροί χόρτων 1. Βλ. γενικές πληροφορίες στα άρθρα τών: Μητροπολίτη πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου [Εύστρατιάδου], Έρήμωσις, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 1(1917) ' *Ε. A. Gardner, Salonika and the Great Fire, «Chamber s Journal» 1937, Ν. Καστρινοδ, Ή μεγάλη πυρκαϊά τοϋ Αύγούστου 1917 καί ή άνοικοδόμηση της νέας πόλεως, έφημ. «Μακεδονία», πανηγυρικό φύλλο 26 Οκτωβρίου 1962, σ. 7 K. Κ ι τ σ ί κ η, Αναμνήσεις από τήν πυρκαϊά καί τήν άνοικοδόμηση τής Θεσσαλονίκης, «Αρχιτεκτονική», τχ. 35 (Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1962), σ " Γ. Κ. Ζ ω γ ρ α- φ ά κ η, Ή μεγάλη πυρκαϊά τής Θεσσαλονίκης, «Μακεδονική Ζωή», τχ. 40 (Σεπτέμβριος 1969) 8-9' Χρ. Χριστοδούλου, Ή Θεσσαλονίκη καίγεται..., έφημ. «Μακεδονία», 14 Αύγούστου Επίσης, Jh. Salas, Saloniqu e en reconstruction, Athènes 1920, σ L. A b a s t a d ο, L Orient qui meurt. (Salonique, ce qu elle est), Salonique 1918, σ C. Constante, Din trecutul oraçului Salonic, capitala Macedoniei, Bucureçti 1942, σ A. P a 1 m er, Tò Μακεδονικόν Μέτωπον καί ό έλληνικός διχασμός, Ά- θήναι 1977, σ (μετάφραση τοϋ πρωτοτύπου: The Gardeners of Salonika, [London 1965] άπό τόν Ν. Κ. Π α π α ρ ρ ό δ ο υ), [στό άρθρο τοϋ Γρ. Γρηγοριάδη, Μιά μαρτυρία γιά τήν πυρκαϊά τοϋ Αύγούστου. Τί γράφει ό "Αγγλος Άλλαν Πάλμερ, αύτόπτης (sic) μάρτυς τής καταστροφής, «Μακεδονική Ζωή», τχ. 147 (Αύγουστος 1978) 15-17, παρατίθενται οί σ τής μετάφρασης] J. Ν e h a m a, Histoire des Israélites de Salonique, t. VI-VII, Thessalonique 1978, σ Στις έφημερίδες τής έποχής δέν περιέχονται πολλές ειδήσεις, μιά καί, μέ τήν καταστροφή των τυπογραφείων τους, όσες θεσσαλονικιώτικες έφημερίδες έπεβίωσαν δέν έκδόθηκαν γιά άρκετό καιρό, ένώ στις άθηναϊκές δημοσιεύτηκαν περιορισμένες μόνο ειδήσεις, έξαιτίας τής λογοκρισίας τής πολεμικής έκείνης περιόδου. Πολλές περιγραφές τής καταστροφής βρίσκουμε στά άπομνημονεύματα των ξένων άνταποκριτών καί στρατιωτικών. Άπ όσα τέτοια βιβλία μπόρεσα νά συμβουλευθώ, νομίζω πώς ξεχωρίζουν οί περιγραφές τοϋ έκδοτη τής έφημερίδας «The Balkan News» στή Θεσσαλονίκη Η. Collinson Owen, Salonica and after. The Sideshow that ended the War, London-New York-Toronto 1919, σ , καί των W. Τ. Wood-A. J. Mann, The Salonika Front, London 1920, σ , όπου καί άξιόλογα σχέδια μέ μολύβι τοϋ A. J. Mann άπό τήν καταστραμμένη πόλη. Επίσης, ή Αεροναυτική 'Υπηρεσία τοϋ Στρατηγείου τών Συμμαχικών Δυνάμεων κυκλοφόρησε ενα φωτογραφικό λεύκωμα μέ τόν τίτλο: Incendie de Salonique Août 1917, χ.τ. καί χρ. εκδ.

2 144 Χαράλ. Κ. Παπαστάθης δίπλα στο υπόγειο1. Σέ λίγο οί φλόγες είχαν μεταδοθή στα γειτονικά σπίτια καί πολύ γρήγορα έξαπλώθηκαν στήν έσώτειχη κάτω μεριά τής πόλης. Αιτία τής τόσο γρήγορης έξάπλωσή ς τής φωτιάς ήταν ό τοπικός άνεμος βαρδάρης, πού φυσούσε έντονα τις μέρες εκείνες. Ό Β. Κυριαζόπουλος, στή μελέτη του γιά τόν καιρό κατά τή διάρκεια τής πυρκαγιάς, άπέδωσε τήν έξάπλωσή της, έκτος άπό τό βαρδάρη, καί στήν τεχνητή θαλασσινή αύρα πού προκλήθηκε άπό τήν ψηλή θερμοκρασία σέ μεγάλη έκταση τής παραθαλάσσιας πόλης2. Στά αίτια αυτά πρέπει νά προσθέσουμε τήν ασφυκτική ρυμοτομία με τούς στενούς δρόμους καί τούς έλάχιστους ανοιχτούς χώρους, τά ξύλινα σπίτια, τήν ουσιαστικά ανύπαρκτη πυροσβεστική υπηρεσία καί τήν έλλειψη τού νερού3, μιά καί ή κατανάλωσή του στήν περιοχή τού δυτικού υδραγωγείου4 είχε αυξηθή μέ τά έκεΐ συμμαχικά στρατόπεδα στό Ζέϊτενλικ5, τό Χαρμάνκιοϊ6, καί τό Λεμπέτ7, ενώ παράλληλα τά άποθέματά του είχαν μειωθή άπό τήν άνομβρία8. 1. Από διηγήσεις παλαιών Θεσσαλονικέων διαπιστώνεται ότι είχε κυκλοφορήσει ή φήμη πώς τήν πυρκαγιά τήν έβαλαν τά γαλλικά στρατεύματα καί κατηγορεϊται ό στρατηγός Sarrail γιά έμπρησμό τής πόλης, βλ. καί I. Ί ω α ν ν ί δ ο υ, Κωνσταντίνος ΙΒ', τ. β', Άθήναι 1935, σ Τή διάδοση αυτή γιά έμπρησμό πρέπει νά τήν άποδώσουμε σέ γερμανόφιλους κύκλους καί αφορμή γιά τήν κατηγορία τους αυτή έδωσαν οί έκρήξεις πυρομαχικών σέ συμμαχικές άποθήκες πού βρίσκονταν μέσα στήν καιόμενη ζώνη, βλ. A. Palmer, ό.π., σ Παράλληλα, όμως, είναι γεγονός ότι, αντίθετα μέ τούς Άγγλους, οί Γάλλοι άδράνησαν στήν άντιμετώπιση τής φωτιάς, βλ. καί Καρ. Άλεξανδρίδου, Απομνημονεύματα, Θεσσαλονίκη 1975, σ , ό όποιος (&ς σημειωθή ότι ήταν πιστός όπαδός τού Κόμματος των Φιλελευθέρων) άποδίδει τήν έξάπλωσή τής φωτιάς καί στό ότι «...ό μισέλλην στρατηγός Σαράϊγ είχε πάρει όλόκληρον τό νερό διά τά γαλλικά βαπόρια πού ήταν έλλιμενισμένα έκεΐ, ούτως ώστε αί πυροσβεστικοί ύπηρεσίαι δέν είχον ούτε σταγόνα νερό» καί διατυπώνει τήν άποψη ότι οί λόγοι τής πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστοι. Πάντως, ό Sarrail στις αναμνήσεις του δέν κάνει καθόλου λόγο γιά τήν πυρκαγιά, βλ. G é- néral Sarrail, Mon commandement en Orient, ( ), Paris [1920]. 2. Βλ. B. D. Kyriazopoulos, The W eather in Thessaloniki during the Fire of the eighteenth to the twentieth of August 1917, «Επιστημονική Έπετηρίς τής Σχολής τών Φυσικών καί Μαθηματικών Επιστημών τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 14(1974) Πληροφορία άπό τόν Γ. K. Ζ ω γ ρ α φ ά κ η, ό.π., σ "Ως τό 1887 ή Θεσσαλονίκη ύδρευόταν άπό τό Χορτιάτη καί τό Ρετζίκι. Κατά τήν περίοδο κατασκευάστηκε ύδραγωγεΐο στόκαλοχώριγιάτήνύδροδότηση τής δυτικής περιοχής τής πόλης, βλ. Μ. I. Μ α ρ α β ε λ ά κ ι, Πώς υδρεύεται ή Θεσσαλονίκη, «Δελτίον Έμπορικού-Βιομηχανικοϋ Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης», περ. γ', έτος ε' ( 1959) σ Ή σημερινή περιοχή Τερψιθέας, στήν έπίσημη (καί άγνωστη γιά τό κοινό) όνομασία. Ανήκει στό Δήμο Σταυρουπόλεως. 6. Σημ. Κοιν. Ελευθερίου (περισσότερο γνωστή ώς Ελευθέρια). 7. Σημ. Σταυρούπολις. 8. Βλ. Β. D. Kyriazopoulos, ό.π., σ. 333, όπου ή πληροφορία ότι δέν σημειώθηκαν βροχές άπό τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 1917 (ν. ήμερ.).

3 Ένα υπόμνημα για τήν πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης στά "Οταν στίς 11 ή ώρα τό βράδυ τής 6/19 Αύγούστου εσβησε άπό μόνη της ή πυρκαγιά, ή περιοχή άνάμεσα ατούς δρόμους 'Αγίου Δημητρίου-'Αγίας Σοφίας-Έγνατία-ΈΟνικής Άμύνης (σημ. Βασιλίσσης Σοφίας)-λεωφ. Νίκης (σημ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, παλιά παραλία) καί βορειοδυτικά τής Λέοντος Σοφού, κατά ενα πολύ άδρό τοπογραφικό διάγραμμα1, τά «καμμένα», όπως άμέσως όνομάστηκαν2 ή ή «πυρίκαυστος ζώνη» στή διοικητική ορολογία, είχε άποτεφρωθή καί μόνο έλάχιστες οίκοδομές είχαν μείνει άνέπαφες3. Είχαν καταστραφή τά κτήρια τού ταχυδρομείου, τού τηλεγραφείου, τού δημαρχείου, των έταιρειών ύδρεύσεως καί φωταερίου, τού Βελγικού Προξενείου καί τής Αύτοκρατορικής Οθωμανικής Τραπέζης οί έκκλησίες τού 'Αγίου Δημητρίου, τού 'Αγίου Νικολάου καί τής 'Αγίας Θεοδώρας τό Σαατλή τζαμί καί άλλα τεμένη ή Άρχιραββινεία μέ όλόκληρο τό άπό αιώνες διατηρημένο πλούσιο άρχεϊο της, 16 συναγωγές, πολλά σχολεία των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων, οργανώσεων καί ξένων άποστολών, ό πως οί σχολές άρρένων καί θηλέων τής Alliance Israélite Universelle καί ή Ιταλική σχολή σπίτια καί τό ελληνικό Γηροκομείο μέ τήν έκεΐ τοποθετημένη γιά άσφάλεια βιβλιοθήκη τού Πέτρου Παπαγεωργίου4 τά μεγάλα καταστήματα Τίρριγκ, Στάϊν, Μπόν Μαρσέ, Μάγερ καί Orosdr τά κοσμοπολιτικά ξενοδοχεία τής πλατείας Ελευθερίας Imperial, Ρώμη, Hotel d Angleterre καί τό Splendid Palace στήν παραλία (όπου σήμερα τό Μεντιτερράνεαν)- τό ζαχαροπλαστείο τού Άλμοσνίνο στήν οδό Βενιζέλου5 τά διε- 1. Τά ακριβή όρια τής καταστραμμένης περιοχής βλ. στο Β.Δ. τής 21 Οκτωβρίου 1919 «Περί καθορισμού των ακινήτων των άπαρτιζόντων τήν κτηματικήν όμάδα τής καείσης έκτάσεως τής πόλεως Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 234/24 Οκτωβρίου 1919) καί στό σχεδιάγραμμα τής κωδικοποιητικής συλλογής τοΰ Χρ. Τριανταφυλλίδου, Αί περί του σχεδίου Θεσσαλονίκης ίσχύουσαι διατάξεις έν κωδικοποιήσει, Θεσσαλονίκη 1928, στό παράρτημα μετά τή σ. 408, (άναδημοσιεύεται έδώ ώς σχέδ. 3). Επίσης βλ. καί τό σχέδ Βλ. Γ. Θ. Βαφόπουλου, Σελίδες αυτοβιογραφίας, τ.α',[ Αθήνα 1970],σ Βλ. σχέδ Μαζί μέ τήν πλούσια βιβλιοθήκη τοϋ Κρουσοβίτη στήν καταγωγή καί διεθνούς κύρους φιλολόγου, κάηκε καί τό πολύτιμο άρχεϊο του όπου, μεταξύ άλλων, ύπήρχαν καί χειρόγραφα άντίγραφα έπιγραφών, τά όποια ό Παπαγεωργίου προόριζε γιά τήν έκδοση ένός Corpus Inscriptionum Thessalonicae. Ό Παπαγεωργίου είχε ήδη πεθάνει, χωρίς νά προλάβη νά έκδώση τό έργο αύτό. Τά χειρόγραφα όμως καί τό άπέραντο υλικό πού είχε συγκεντρώσει, θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν άπό άλλους έρευνητές, μιά καί τό Corpus αύτό άποτελεΐ άκόμη αίτημα τής επιστήμης, βλ. Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ η, Ό Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου καί ή Μακεδονία, στό άφιερωτικό τομίδιο: Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (* ). Φιλολογικόν μνημόσυνον έπί τή πεντηκοστή έπετείω άπό τού θανάτου αύτοΰ ( Ιανουάριος 1914-Ίανουάριος 1964), όργανωθέν ύπό τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1964, σ Βλ. Α λ. Ωρολογά, Ό Χαΐμ Άλμοσνίνο, ό περίφημος ζαχαροπλάστης, έφημ. «Θεσσαλονίκη», 8 Φεβρουάριου

4 146 Χαράλ. Κ. Παπαστάθης Quartiers de SalONIQUE détruits pan l'incendie des Août 1917 U Partie incendiée 1. -Place de la Liberté 2. _Rue Vénizélos 3 Bazar couvert 4. _Rue E^natia 5. _Rue Franque ô._ Eglise câtnouque 7. _ Konak β-eglise S* Démètre 9._Eglise S Sophie 10 Métropole Σχέδ. 1. Τοπογραφικό διάγραμμα τοϋ κόριον τομέα της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά. Με μαύρο χρώμα σημειώνονται τα καταστραμμένα τετράγωνα. (Άπό τό λεύκωμα «Incendie de Salonique Août 1917»)

5 Ένα ύπόμνημα για τήν πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στα θνή βιβλιοπωλεία τοϋ Μ. Μόλχο καί του Μ. Τριαντάφυλλου1 τό ζαχαροπλαστείο Φλόκα, τό ζυθοπωλείο Πεντζίκη καί τό καφενείο Νέα Ελλάς (καί τά τρία βρίσκονταν στήν πλατεία Ελευθερίας) εργοστάσια, μαγαζιά, αποθήκες, λέσχες, γραφεία, ξενοδοχεία, οί κινηματογράφοι Έντεν, Ολύμπια καί ό παραλιακός τότε Πατέ, όπου σήμερα τό έστιατόριο Όλυμπος-Νάουσα, (άργότερα ό κινηματογράφος μεταφέρθηκε στή συμβολή τής λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας με τήν όδό Παρασκευοπούλου) τά γραφεία καί τά τυπογραφεία των περισσοτέρων άπό τις πολυάριθμες έφημερίδες τής πόλης, πού άλλες τους γιά αρκετό καιρό καί άλλες για πάντα σταμάτησαν να έκδίδονται2. Μέσα σέ λίγες ώρες, τό κεντρικό τμήμα τής Θεσσαλονίκης, «ώραΐο 1. Βρισκόταν έκεΐ όπου καί σήμερα τό βιβλιοπωλείο των Μ. Τριαντάφυλλου Υιών (Άριστοτέλους 27). Μετά τήν πυρκαγιά στεγάστηκε σέ μιά ξύλινη παράγκα κοντά στο Συντριβάνι. «...Κ είχε κρεμασθεϊ στήν πρόσοψή του ή εικόνα ενός τεράστιου Φοίνικος 'άναγεννωμένου έκ τής τέφρας του, μέ τήν έπιγραφή 'θαρσεϊν χρεϊγ. Ήταν τούτο ενα σάλπισμα αίσιοδοξίας, πού έφθανε ώς τίς καρδιές των 'όργισμένων νέων τού καιρού, πού, στήν άδυναμία τους ν άγοράζουν βιβλία, κολλούσαν τό πρόσωπό τους στή βιτρίνα προσπαθώντας νά μαντέψουν τό περιεχόμενο των βιβλίων μονάχα άπό τούς τίτλους των», γράφει ό Γ. Θ. Βαφόπουλος στον πρόλογο τού: Κώστα Χρ. Κόκκινου, Μικρά πεζά, Θεσσαλονίκη 1977, σ Είναι Ιδιαίτερα δύσκολο νά προσδιορισθή ό άκριβής άριθμός τών έφημερίδων τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχή εκείνη, μιά καί τό πολύτιμο καί σχολαστικά διατηρημένο άρχεϊο έντύπων καί έφημερίδων τού Γραφείου Τύπου τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας πουλήθηκε μέ τήν όκά κατά τις άρχές τού έλληνοϊταλικοΰ πολέμου γιά τό... φόβο πυρκαγιών άπό τούς βομβαρδισμούς (βλ. Ά λ. Ωρολογά, Ιωάννης Μινάρδος, ό διευθυντής τού Γραφείου Τύπου, έφημ. «Θεσσαλονίκη», 8 Νοεμβρίου 1963). Παράλληλα όμως, δέν είναι ύπερβολή νά τονιστή ότι στή Θεσσαλονίκη έκδίδονταν τότε περισσότερες έφημερίδες άπ όποιαδήποτε άλλη έλληνική πόλη. Ή πυρκαγιά τού 1917 βρήκε σέ άνθηση τις έξής έφημερίδες: «Μακεδονία» τού Κ. Βελλίδη (1911), «Νέα Αλήθεια» τού I. Κούσκουρα (πρωτοβγήκε τό 1903 ώς «Αλήθεια»), «Νέα Ελλάς» τών Θ. Κουτούπη καί Άλ. Λέτσα (1917 πού σταματά μέ τήν πυρκαγιά), «Φώς» τού Δ. Ρίζου (1914), «Ό Εργάτης» τού Άλ. 'Ωρολογά (1916 διακόπτεται όριστικά μέ τήν πυρκαγιά), (βλ. Άλ. Ωρολογά, Τύπος Θεσσαλονίκης, στον τόμο: «Θεσσαλονίκη, », [Θεσσαλονίκη 1962], σ ), «Progrès, «Opinion», «Indépendant», «Βήμα» τού X. Γουγούση, «Tribune» τού X. Βαμβακά (βλ. Ά λ. Ωρολογά, 'Ο Χαρίσιος Βαμβακάς, ό Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έφημ. «Θεσσαλονίκη», 31 Δεκεμβρίου 1963), «Paris-Balkans» τού P. Colombe, «The Balkan News» τού H. Collinson Owen, «Voce d Italia», «Έλευθέρα Μακεδονία» τού Άν. Μπέρου, «Hak» τού Τούρκου συνταγματάρχη Σαμή μπέη, «Srpski Glasnik», «Russkj Slovo» τού N. Δαμασκηνού, «Courrier de Salonique» τού Μιτάτ έφέντη, «Echo de Salonique», «Echo da France» τού J. Rattau, «Velika Srbija» τού Άν. Μπέρου (βλ. Ά λ. 'Ωρολογά, Αναστάσιος Μπέρος, έφημ. «Θεσσαλονίκη», 14 Ιανουάριου 1964), «Ή Σημαία» τού Α. Ζουρμπά, «Ό Νεολόγος» τού Α. Βουτυρά, «καί άλλες» γράφει άόριστα ό I. Μ π ή τ ο ς, Ή προοδευτική έξέλιξις τού έλληνικοΰ τύπου Θεσσαλονίκης κατά τά τελευταία τεσσαράκοντα έτη, «Λεύκωμα τής Βορείου Ελλάδος τού έτους 1934», εκδ. Γεωργίας Νένε, Άθήναι 1934, σ. 39, ό όποιος προσθέτει ότι ή πυρκαγιά τού 1917, ή άναχώρηση τής Προσωρινής

6 148 Χαράλ. Κ. Παπαστάθης σαν τή Σεβίλλη, το Τολέδο καί τήν Κόρδοβα»1, επαψε νά ζή καί πάνω άπό άνθρωποι έμειναν άστεγοι καί καταστραμμένοι2. «Ή συμφορά είναι τρομερή...», ανακοίνωσε στή Βουλή ό Ελευθέριος Βενιζέλος3, πού δεν συνήθιζε τούς υπερβολικούς χαρακτηρισμούς. Σέ χρυσές λίρες ύπολογίστηκε τό ύψος των ύλικων ζημιών, χωρίς νά περιλαμβάνουμε στο ποσό αυτό τήν ανεκτίμητη άξια των αποτεφρωμένων μνημείων. Τά τρία τέταρτα των περιουσιών ήταν ασφαλισμένα σέ άγγλικές κυρίως έταιρεϊες καί, πραγματικά, καταβλήθηκαν ασφάλιστρα ύψους λιρών4. Αμέσως μετά τήν πυρκαγιά πάρθηκαν τά πρώτα μέτρα γιά τήν προσωρινή αντιμετώπιση τών άναγκών. Καί πρέπει νά τονιστή ότι ή τότε γενική κατάσταση δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια κρατικής μέριμνας. Ή Ελλάδα βρισκόταν οέ πόλεμο. Μόλις πριν άπό λίγο καιρό είχε άποκατασταθή ή ενότητα τής χώρας με τήν έκθρόνιση του Κωνσταντίνου καί τή μεταφορά τής κυβερνήσεως οτήν Αθήνα. Ή ίδια ή Θεσσαλονίκη είχε μεταβληθή σέ περιχαρακωμένο στρατόπεδο, όπου συνωστίζονταν μόνιμοι κάτοικοι, χιλιάδες πρόσφυγες καί στρατεύματα έξι κρατών καί πολύ περισσοτέρων φυλών. Παρά τις άνυπέρβλητες δυσκολίες, ή κρατική φροντίδα ήταν άμεση καί άμέριστη, τραγική προδρομική εμπειρία τών άρχών γιά τήν υποδοχή του μικρασιατικού Ελληνισμού. Σέ παραπήγματα ετοιμασμένα γιά τό προσφυγικό στοιχείο τών κατεχομένων άπό τούς Γερμανοβουλγάρους περιοχών τής Μακεδονίας, στεγάστηκαν 800 οικογένειες καί λειτούργησαν κέντρα διανομής ψωμιού σέ διάφορα σημεία τής πόλης, πού τροφοδοτούσαν δωρεάν άτομα. Οί ελληνικές καί ξένες υπηρεσίες τού Ερυθρού Σταυρού μοίραζαν, επίσης, τρόφιμα. Παράλληλα, οί βρετανικές καί γαλλικές στρατιωτικές άρχές δημιούργησαν έμπεδα πυροπαθών. Στή συνέχεια, συστήθηκε άπό τόν Κυβερνητικό Αντιπρόσωπο Περικλή Α. Άργυρόπουλο ή «Διεύθυνσις Θυμάτων Πυρκαϊάς», πού άνέλαβε αμέσως τήν οργάνωση τής κρα- Κυβερνήσεως για τήν Αθήνα καί τό τέλος τοϋ πολέμου «εσχον άμεσον τον αντίκτυπον των έπί τής ώς άνω ζωηρότατης δημοσιογραφικής κινήσεως, οΰτω δέ σχεδόν ολαι πάλιν αί ύπό τάς περιεργοτέρας άλλα καί τραγικωτέρας τών συνθηκών έκδοθεΐσαι εις Ελληνικήν καί ξένας γλώσσας έφημερίδες παραμένουν ώχροτάτη άνάμνησις πλέον». Ι.Βλ. στοϋ Γ. Ίωάννου, Οί Εβραίοι τής Θεσσαλονίκης, έφημ. «Καθημερινή», 7 Μαρτίου Βλ. σχέδ Αγόρευση στή συνεδρία τής Βουλής τής 7/20 Αΰγούστου 1917, βλ. Β. Δ. Κυριαζοπούλου, Τά πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, , [Θεσσαλονίκη 1976], σ. 220, σημ Κατά τόν Γ. K. Ζ ω γ ρ α φ ά κ η, ό.π., σ. 8. Πρβλ. Η. Collinson Owen, ό.π., σ. 103.

7 Ένα υπόμνημα για τήν πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης στα Σχέδ. 2. Τοπογραφικό διάγραμμα τον εμπορικού κέντρου τής Θεσσαλονίκης μετά τήν πυρκαγιά. Με μαύρο χρώμα σημειώνονται τα καταστραμμένα τετράγωνα. (Άπό τό λεύκωμα «Incendie de Salonique Août 1917»)

8 150 Χαράλ. Κ. Παπαστάθης τικής μέριμνας για τά θύματα καί συνάμα το συντονισμό των ενεργειών των κρατικών, ιδιωτικών καί ξένων φορέων περίθαλψης καί αποκατάστασης τών πυροπαθών, κάτω άπό την έποπτεία τής Κεντρικής Επιτροπής Περιθάλψεως, πού ιδρύθηκε μέ τό Β.Δ. τής 6 Σεπτεμβρίου 1917 (βλ. σ. 160, σημ. 2)1. Τον ίδιο καιρό άρχισαν καί οί ενέργειες γιά τον προγραμματισμό τής ανοικοδόμησης τής πυρίκαυστης ζώνης πάνω σέ σύγχρονο πολεοδομικό σχέδιο, πού θά μετέβαλε τή Θεσσαλονίκη σέ πρότυπο πόλης. Έδώ πρέπει νά έξαρθή ή συμβολή του τότε υπουργού τής συγκοινωνίας Άλεξ. Παπαναστασίου πού, μέ χρονολογικά πρώτο νομοθέτημα τό Ν. 823/1917, έγκαινίασε τις ελπιδοφόρες προσπάθειες γιά τή δημιουργία μιας συγχρονισμένης καί μέ πολεοδομικές προοπτικές προικοδοτημένης πόλης2. 3Ό Παπαναστασίου σύστησε επιτροπή γιά την εκπόνηση τού νέου ρυμοτομικού σχεδίου8. Μέλη της ορίστηκαν ό "Αγγλος άρχιτέκτονας T. Mawson, οί Γάλλοι Jos. Pleyber, πολιτικός μηχανικός, καί Ern. Hébrard, αρχιτέκτονας, ό καθηγητής τού Μετσοβίου Πολυτεχνίου Άγγ. Γκίνης, οί άρχιτέκτονες Άριστ. Ζάχος καί Κ. Κιτσίκης καί ό δήμαρχος τής Θεσσαλονίκης Κ. Άγγελάκης4. 5Ή έ- πιτροπή πλαισιώθηκε άπό Γάλλους αρχιτέκτονες καί μηχανικούς, πού ύ- πηρετοΰσαν στήν Armée d Orient, ενώ ό καθηγητής τής γεωδαισίας στό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ. Λαμπαδάριος μέ τούς μηχανικούς Σ. Νομικό, Άν. Λευθεριώτη καί Α. Μακρή άνέλαβαν τήν έκπόνηση τού τοπογ ραφικοΰ καί τού κτηματογραφικοΰ σχεδίου6 καί ό Άνάργ. Δημητρακόπουλος έπιφορτίσθηκε μέ τή νομοπαρασκευαστική έργασία. Πριν περάσει ένας χρόνος άπό τήν καταστροφή, στις 29 Ιουνίου 1918, τό σχέδιο παραδόθηκε στή Γενική Διοίκηση Μακεδονίας. Ίσως είναι περιττό νά τονισθή ότι αυτό τό «πολύ φιλόδοξο»6 σχέδιο 1. Γιά τήν περίθαλψη τών θυμάτων, βλ. καί J h. Salas, ό.π., σ Βλ. τίς σχετικές μέ τήν άνοικοδόμηση τής Θεσσαλονίκης άγορεύσεις τοϋ Αλεξ. Παπαναστασίου στόν τόμο: Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, "Αρθρα, [ Αθήνα] 1957, σ Επίσης X ρ. Τ σ ι λ α λ ή, Βενιζέλος, Παπαναστασίου καί ή χάραξη τής νεώτερης Θεσσαλονίκης, έφημ. «Τό Βήμα», 2 Νοεμβρίου Απόφαση Υπουργού τής Συγκοινωνίας ύπ άριθμ /11 Οκτωβρίου Γιά τήν έπιτροπή καί τό έργο της βλ. γενικές πληροφορίες καί βιβλιογραφία στόν Χρ. Τσιλαλή, Ernest Hébrard. "Ενα όνομα συνδεδεμένο μέ τήν Ελλάδα, «Ζυγός», τχ. 19 (Μάρτιος-Άπρίλιος 1976) Ό Jos. Pleyber δημοσίευσε άργότερα τό πρωτοποριακό βιβλίο Le problème de l habitation à Salonique et à la campagne, χ.τ. καί χρ. εκδ., σσ. Χ+170, οί υποδείξεις τοϋ όποιου έπίσης δέν έφαρμόστηκαν. Βλ. έπιπλέον J h. Salas, ό.π., σ ' Κ. Κ ι τ σ ί κ η, Ή κτιριολογική άποψις τοϋ νέου σχεδίου τής Θεσσαλονίκης, Άθήναι 1919' τοϋ ίδιου, Αναμνήσεις άπό τήν πυρκαϊά καί τήν άνοικοδόμηση τής Θεσσαλονίκης, «Αρχιτεκτονική», τχ. 35 (Σεπτέμβριος-Όκτώβριος 1962) 28-30, καί τό λεύκωμα: * 50 έτών δράση τοϋ Κώστα Κιτσίκη, 1965, σ. 23 κ.έ. 5. Β.Δ. 14 Σεπτεμβρίου Παρατήρηση τών W. Τ. Wood-A. J. Mann, ό.π., σ. 18.

9 Ένα ύπόμνημα για τήν πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης στά δέν έφαρμόστηκε. Τά οικονομικά συμφέροντα διαφόρων ισχυρών οικοπεδούχων καί ή μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου ύποχωρητικότητα του κράτους στις κομματικές πιέσεις καί τις ευγενικές υποδείξεις άπό το έξωτερικό, τό τροποποιούσαν κάθε τόσο2. Πάντως, ό κεντρικός τομέας τής πόλης, έστω καί μέ κολοβωμένο τό άρχικό σχέδιο, άπέκτησε ρυμοτομία καί οψη σύγχρονη σε σύγκριση πάντα μέ τήν κατάστασή του πριν άπό τήν πυρκαγιά. Ή πιό άξιοσημείωτη όμως συνέπεια γιά τή Θεσσαλονίκη ήταν ή ποιοτική, άργότερα καί ποσοτική, άφαίμαξη του πληθυσμού της μέ τήν έ ναρξη τής άναχώρησης επιφανών οικογενειών προς νέες έστίες. Αρκετοί "Ελληνες έγκαταστάθηκαν στήν Αθήνα. Πολλοί Εβραίοι έγκατέλειψαν τήν άπό αιώνες «Μητέρα έν Ισραήλ»3 καί έφυγαν σέ δυτικές χώρες, ΐδίως στή Γαλλία, ενώ ένας άριθμός τους ξεκίνησε γιά τήν Παλαιστίνη παρακινημένος άπό τό σιωνιστικό κήρυγμα. Ή πυρκαγιά είναι, έπίσης, τό χρονικό σημείο πού σημαδεύει τή βαθμιαία άπώλεια τού κοσμοπολίτικου χαρακτήρα τής πόλης μέ τήν έναρξη τής μετοικεσίας τών 'Εβραίων, Φράγκων, Τούρκων καί άλλων Βαλκανίων κατοίκων της προς τις έθνικές τους κοιτίδες. Τό έγγραφο πού δημοσιεύεται στή συνέχεια είναι ένα υπόμνημα άπό 1/14 Φεβρουάριου 1919, πού έξεπόνησε ό Γενικός Γραμματεύς τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας καί πρώην προϊστάμενος τής Διευθύνσεως Θυμάτων Πυρκαγιάς Άλέξ. Α. Πάλλης4, σχετικά μέ τήν πυρκαγιά καί τή δρα- 1. Βλ. Ν. Καστρινόν, δ.π. 2. Βλ. τό τελικό πολεοδομικό διάγραμμα στό σχέδ Ρ. Risai ( = J. Nehama), La ville convoitée. Salonique, Paris *1918, σ Ό Αλέξανδρος A. Πάλλης ήταν γιός του λογοτέχνη καί άπό τούς άρχηγέτες τού δημοτικισμού Άλ. Πάλλη. Γεννήθηκε στή Βομβάη τό Σπούδασε στό Κολλέγιο του Ήτον καί στό Πανεπιστήμιο τής Οξφόρδης πολιτικές έπιστήμες καί φιλολογία. Ήταν ύπάλληλος τής βρετανικής διοίκησης στήν Αίγυπτο ( ) όταν κλήθηκε άπό τό Βενιζέλο νά στελεχώση τή διοίκηση τών Νέων Χωρών. Στή Θεσσαλονίκη ύπηρέτησε ( ) ώς γενικός οικονομικός έπιθεωρητής, γενικός γραμματέας τής Επιτροπής Έγκαταστάσεως Προσφύγων, διευθυντής τής Υπηρεσίας Περιθάλψεως καί τής Διευθύνσεως Θυμάτων Πυρκαϊάς καί γενικός γραμματέας τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας. Τό 1919 όργάνωσε στήν Κωνσταντινούπολη τήν έπανεγκατάσταση τών Θρακών καί Μικρασιατών προσφύγων στις έστίες τους. Τό έπόμενο έτος παραιτήθηκε άπό τή θέση του καί ύπέβαλε υποψηφιότητα στις βουλευτικές έκλογές τού 1920 στή Θεσσαλονίκη μέ τό κόμμα τών Φιλελευθέρων, άλλά δέν έξελέγη καί ίδιώτευσε. Τον Ιανουάριο τού 1922 τραυματίστηκε μαζί μέ τό ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη άπό δολοφονική έπίθεση τών βασιλοφρόνων. Μετά τή μικρασιατική καταστροφή, ώς έκπρόσωπος τού Υπουργείου Προνοίας καί τού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όργάνωσε στήν Κωνσταντινούπολη τή μεταφορά τών προσφύγων τού Πόντου καί τής Προποντίδας στήν Ελλάδα καί τό 1923 ήταν μέλος τής μικτής έπιτροπής άνταλλαγής τών πληθυσμών. Τό 1924 άντιπροσώπευσε τήν Ελλάδα στή διεθνή διαιτητική έπιτροπή γιά τήν κατανομή τού όθωμανικοΰ δημοσίου χρέους. Στή συνέχεια διετέλεσε νομάρχης στήν Κέρκυρα (1925), έκπρόσωπος τής Ελλάδος στή διεθνή έπιτροπή

10

11 Σχέδ. 3. Tò σχέδιο ρυμοτομίας, δπως τελικά διαμορφώθηκε, της πυρίκαυστης ζώνης. (Άπό το βιβλίο του Χρ. Ν. Τριανταφυλλίδη, Αί περί τοΰ σχεδίου Θεσσαλονίκης ίσχύουσαι διατάξεις έν κωδικοποιήσει, Θεσσαλονίκη 1928)

12 154 Χαράλ. Κ. Παπαστάθης στηριότητα τόσο τής Διευθύνσεως αυτής οσο καί τής Κεντρικής Επιτροπής Εράνων κατά τό διάστημα άπό 22 Αύγούστου 1917 ώς τις 31 Δεκεμβρίου Απευθυνόταν στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας Άν. Άδοσίδη* 1, υπό την ιδιότητά του ώς προέδρου τής Κεντρικής Επιτροπής Εράνων. Τό χειρόγραφο σχέδιο τής έκθεσης αυτής έπεσήμανα στο φάκελο Ε.17 («Διάφορα φυλλάδια, προκηρύξεις, έφημερίδες») του 'Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας2. Στό ίδιο Αρχείο άπόκειται καί τό μόνο, ίσως, διασωθέν στη Θεσσαλονίκη τυπωμένο άντίτυπο τοϋ υπομνήματος αυτού πού κυκλοφόρησε με τόν τίτλο «Έκθεσις πεπραγμένων / καί / απολογισμός / τής Επιτροπής Εράνων / υπέρ των θυμάτων/ τής πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης / διά τά έτη / Τύποις Άγκύρας I. Κουμένου Θεσσαλονίκη», χωρίς χρονολογία έκδοσης (πρέπει να είναι στά 1919), σχ. 16, σσ Ή ίδια έκθεση τυπώθηκε καί κυκλοφόρησε, επίσης, σέ γαλλική μετάφραση4 μέ ελάχιστες προσθήκες. Τόσο άποκαταστάσεως των προσφύγων ( ), γενικός γραμματέας τού Υπουργείου Υ γιεινής ( ), έκπρόσωπος τής Κοινωνίας των Εθνών στήν Ελλάδα γιά τήν αποκατάσταση των Ρώσων καί Αρμενίων προσφύγων ( ) καί διευθυντής του γραφείου τύπου τής πρεσβείας μας στο Λονδίνο ( ). Ό A. Α. Πάλλης δημοσίευσε μεγάλο άριθμό βιβλίων καί μελετών σέ διάφορες γλώσσες γιά δημοσιονομικά ζητήματα, τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών, τούς πρόσφυγες καί τήν κοινωνική πρόνοια, καθώς καί φιλολογικά καί ιστορικά έργα, όπως τή «Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου», τήν ιστορία τών γενιτσάρων κ.ά. Πέθανε στήν Αθήνα τό Ό Αναστάσιος Άδοσίδης ( ), δημοσιογράφος καί πολιτικός, διετέλεσε νομάρχης Κυκλάδων (1913), Γενικός Διοικητής Σάμου (1914), νομάρχης Θεσσαλονίκης ( / καί / ), διευθυντής τοϋ πολιτικοϋ γραφείου τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου καί Γενικός Διοικητής Μακεδονίας μέ βαθμό ύπουργοϋ ( / ). 2. Εγκάρδια εύχαριστώ τό φίλο διευθυντή τοϋ 'Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας κ. Β. Δημητριάδη γιά τήν εύγενή φιλοξενία μέ τήν όποια περιβάλλει τούς έπισκέπτες τοϋ Αρχείου, καθώς καί τό φίλο κ. Ντίνο Χριστιανόπουλο γιά τή βοήθειά του. 3. Τήν άγνοιά μου γιά τήν έκτύπωση τοϋ ύπομνήματος κάλυψε ό φίλος κ. Β. Δημητριάδης, πού έπί πλέον γενναιόδωρα έθεσε στή διάθεσή μου φωτοτυπία τοϋ σπανιωτάτου αύτοϋ άντιτύπου. Τοϋ άπευθύνω θερμές εύχαριστίες. 4. Τό, έπίσης, δυσεύρετο πια. σήμερα φυλλάδιο αύτό φέρει τόν τίτλο: Rapport / sur la Gestion / de la Comission Centrale de Secours / aux Sinistres de Salonique / pour la Periode / 22 Août Décembre / Imprimerie Papeterie «Eclair» / rue Salamine N.2 / Succursale rue Franque (Mazi han N. 12), σχ. 16, σσ τοπογραφικός χάρτης τής Θεσσαλονίκης. Δέν άναγράφεται ό τόπος καί ό χρόνος τής έκδοσης, πού είναι Θεσσαλονίκη Στή σ. 3. δημοσιεύεται, σέ γαλλική πάντα μετάφραση, τό διαβιβαστικό έγγραφο τοϋ A. Α. Πάλλη πρός τόν Αν. Άδοσίδη, μέ τό όποιο τοϋ υπέβαλε τήν έκθεσή του. Τό μόνο άντίτυπο πού βρήκα άνήκει στή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Χάριν τής Ιστορικής περιεργείας πρέπει να άναφερθή ότι ή έκτύπωση τοϋ φυλλαδίου αύτοϋ πρέπει να καλύφθηκε μέ χρήματα άπό διαφημίσεις. Πώς άλλιώς μπορεί να έξηγηθή ή προτροπή τής σ. 11 «Fumez tous les cigarettes Yanoukaki-Protopapa» καί ή όλοσέλιδη διαφήμιση τών τσιγάρων Titan καί Dido τής καπνοβιομηχανίας τών Αδελφών Καρακίττη;

13 Ένα ύπόμνημα γιά τήν πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης στα το έλληνικό, δσο καί τό γαλλικό φυλλάδιο δεν αναφέρουν τούς λόγους πού έπέβαλαν τήν έκτύπωση του υπομνήματος σέ δύο γλώσσες. Τό πιθανότερο είναι δτι εϊχαν διατυπωθή παράπονα καί σχόλια άπό έλληνικούς καί ξένους κύκλους γιά τό έργο τής περίθαλψης των πυροπαθών. Έτσι ή Διεύθυνσις Θυμάτων Πυρκαϊας απάντησε έμμεσα μέ τή δημοσίευση τής έκθεσης τού A. Α. Πάλλη1. Ή έκθεση αύτή άναδημοσιεύεται έδώ πιστά, μιά καί ή τόσο δυσεύρετη, αν δχι άγνωστη, σήμερα έκδοσή της επέχει θέση χειρογράφου, καί παρατίθεται σχετικός ύπομνηματισμός σέ ύποσημειώσεις, δπου οί άναφορές στή γαλλική έκδοσή της γίνονται μέ τήν ένδειξη Rapport καί στό σχέδιό της μέ τήν παραπομπή Σχέδιο. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άριθ. Πρωτ. Έν Θεσμική rfj If 14 Φεβρουάριον 1919 Προς τον κ. Α. ΑΔΟΣΙΔΙΙΝ Γενικόν Διοικητήν Θεσσαλονίκης 'Ως Πρόεδρον τής Κεντρικής Επιτροπής Εράνων υπέρ των θυμάτων τής Πυρκαϊας Θεσσαλονίκης 5Ενταύθα Κύριε Πρόεδρε Λαμβάνω τήν τιμήν να υποβάλω ύμϊν σννημμένως εκθεσιν πεπραγμένων μετά απολογισμού τής Κεντρικής Επιτροπής Εράνων ύπερ των θυμάτων τής Πυρκαϊας Θεσσαλονίκης διά τήν περίοδον 22 Αύγουστου 1917 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ευπειθέστατος A. Α. Πάλλης Τέως Προϊστάμενος τής Διενθννσεως Θυμάτων Πυρκαϊας σ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α σ. 3 Αιτία τής πυρκαϊας. 'Υλικαι ζημίαι. 'Η φοβερά πυρκαϊά, ήτις κατέστρεψεν εντός 32 ώρών τά δύο τρίτα τής άρχαίας περιοχής τής Θεσσαλονίκης, εξεδηλώθη τήν 5-18 Αύγουστον Απόσπασμα μιας άλλης έκθεσης τοο A. Α. Πάλλη από 10/23 Σεπτεμβρίου 1917, σχετικής μέ τά πρώτα μέτρα βοήθειας στους πυροπαθείς, δημοσιεύτηκε ώς παράθεμα στό άρθρο τοή Ν. Καστρινοϋ, ο.π.

14 156 Χαράλ. Κ. Παπαστάθης σ 4 περί την 3ην ώραν μ. μ. εντός μι-κράς οικίας επί τής όδοϋ3ολυμπιάδας [νπ άριθ. 3J1 ητις κατωκεΐτο νπο προσφυγών. 5Ολίγοι σπινθήρες εκ τής πυράς τον μαγειρείου πεσοντες, ως φαίνεται, επί σαιρον χόρτου ευρισκομένου εντός τοϋ εγγύς υπογείου ηναψαν το πυρ το όποιον εντός ολίγου μετεδόθη εις ολόκληρον την οικίαν. Τοσον ο σφοδρώς πνέων «Βαρδάρης» όσον και ή ελλειψις επαρκών πυροσβεστικών μέσων2 επέτρεψεν εις τάς φλόγας να προχωρήσουν μεθ άλματ ιώδους ταχύτητος. Μέχρι τής 11ης ώρας μ.μ. τής 6/19 Αύγουστου 1917, δτε άπεσβέσθη άφ/ εαυτής ή πυρκαϊά, επιφάνεια ενός εκατομ. τετραγωνικών μέτρων είχε προσβληθή. Εννέα χιλιάδες πεντακόσιοι οίκοδομάί κατεοτράφησαν καί άνω τών εβδομήκοντα χιλιάδων ανθρώπων εύρέθησαν άστεγοι3. "Η άξια τών ζημιών, μή συμπεριλαμβανομένων τών μνημείων, ύπελογίσθη εις διακόσια περίπου εκατομμύρια δραχμών εκ τών οποίων εκατόν εξήκοντα εκατομμύρια ήσαν ήσφαλισμένα. "Απασαι ai Κοινότητες Ισραηλιτική, Ορθόδοξος, και Ίσλαμική, νπέστησαν σοβαρός ζημίας. 'Η Ίσραηλιτική Κοινό της ύπήρξεν ή μάλλον δοκιμασθεϊαα τόσον από τής άπόψεως τοϋ άριθμοϋ τών πυριπαθών μελών της, δστις ύπερέβη τάς 50 χιλ. όσον και από τής άπόψεως τών υλικών ζημιών4. Μ Άρχιραββινεία μεθ απάντων τών αρχείων της, 16 Συναγωγαι6 και 1. Κοντά στήν αρχή τής όδοϋ 'Αγίου Δημητρίου, στό συνοικισμό Μεβλ(εβ)ιχανέ (λαϊκή όνομασία μέχρι σήμερα: Μεβλανέ), όπως ονομάστηκε ή περιοχή από το γειτονικό τεκέ τών μεβλεβήδων δερβίσηδων, βλ. Γ. Μωραϊτοπούλου, Τοπογραφία Θεσσαλονίκης, Άθήναι 1883, σ. 26. Για τόν τεκέ, βλ. Άπ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορικές έρευνες 'έξω από τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, «Μακεδονικά» 17(1977) 35 κ.έ. Πρβλ. καί τό τραγούδι τής μεσοπολεμικής περιόδου: «Καί μαγαζί στό Μεβλανέ /δίπλα στοϋ Καφαντάρη...», βλ. Άλ. 'Ωρολογά, Ό Μήτσος Καφαντάρης, ό τύπος τοϋ υποκόσμου, έφημ. «Θεσσαλονίκη», 26 Δεκεμβρίου Ή πυροσβεστική ύπηρεσία τής πόλης δέν είχε βελτιωθή σέ σύγκριση μέ τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, άλλα καί τά πυροσβεστικά μέσα τών συμμαχικών στρατευμάτων δέν ήταν σέ καλή κατάσταση, έκτος από δύο καινούρια πυροσβεστικά αυτοκίνητα τοϋ αγγλικού στρατού πού πρόσφεραν σημαντική βοήθεια στήν παραλιακή περιοχή. Ό Η. C ο I- linson-owen, ό.π., σ. 94, παρατηρεί μέ χιούμορ ότι τό ξύλινο ντεπόζιτο μιάς άντλίας έφερε τήν επιγραφή «Sun Fire Office, 1710». 3. Ό τότε πληθυσμός τής Θεσσαλονίκης, μόνιμος καί προσφυγικός, υπολογίζεται σέ οικογένειες ή άτομα, βλ. J. Nehama, ό.π., σ Βλ. Μ. Μ ό λ χ ο -1. Ν ε χ α μ ά, In memoriam. 'Αφιέρωμα είς τήν μνήμην τών 'Ισραηλιτών θυμάτων τοϋ ναζισμοϋ έν Έλλάδι, (μετάφρ. άπό τή β' γαλλική έκδ. Γ. Κ. Ζωγραφάκη), Θεσσαλονίκη 1974, σ Στό Rap port, σ. 5, άναγράφονται ένδεικτικά 13 άπό τις καμένες συναγωγές: Σισίλια Χαντάς, Πούλια, Ίτάλια, Μαγιόρ, Ίσμαέλ, Κιάνα, Μαγράνα, Άρδίττι, Ταλμούδ Τορά, Πορτουγκάλ, Σισίλια Γιασάν, Μπεζέλ καί Έζρα. Οί υπόλοιπες τρεις ήταν ή Σαλώμ, ή Άραγκών καί ή Έτς-ά-Χαΐμ, όπως μας πληροφορεί ό L. Abastad ο, ό.π., σ. 7. Στή Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν τότε 33 συνολικά συναγωγές. Οί συναγωγές Σισίλια Χαντάς

Παπαστάθης (1978). Ένα υπόμνημα για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στα 1917 και την περίθαλψη των θυμάτων. Μακεδονικά, 18, 143-171.

Παπαστάθης (1978). Ένα υπόμνημα για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στα 1917 και την περίθαλψη των θυμάτων. Μακεδονικά, 18, 143-171. Μακεδονικά Τομ. 18, 1978 Ένα υπόμνημα για την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης στα 1917 και την περίθαλψη των θυμάτων Παπαστάθης Χαραλ. 10.12681/makedonika.492 Copyright 1978 Χαραλ. Κ. Παπαστάθης To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912.

Το Οθωμανικό τηλεγραφικό γραφείο έκλεισε στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Στη Θεσσαλονίκη λειτούργησε τηλεγραφική υπηρεσία πιθανότατα για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1870. Αποτελούσε το ένα τμήμα της αυτοκρατορικής κρατικής υπηρεσίας των ταχυδρομείων και του τηλέγραφου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 1 1 7 1 15 13 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΓΩΝ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό ένα από τα γράµµατα της Στήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση ΣΤΗΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. ΦΕΚ B 1488/6.10.2006 Αριθμ. 52749 /28.9.2006 Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ: ΙΤΟΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΕΡΙ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Τζωρτζ 26, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-15 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ (νέα ελληνική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης

Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης ΘΕΜΑ: Οι περιοχές γύρω από το σχολείο μου Για την πραγματοποίηση της εργασίας δούλεψαν οι μαθητές: Λαυρεντία Γρηγοριάδου Γαβουχίδου Δανάη Καλφόπουλος θωμάς Τριπολιτσιώτης Στέργιος Τσιγκροσβίλι Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 34/2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-2-2009 Σήμερα την 24 η του μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987)

ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑΛΕΙΑ ΒΟΤΛΑ (1898-1987) Ή Θάλεια Β. Βοΐλα, τό γένος Σταλιού, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στις 24 Οκτωβρίου 1987 διακριτικά όπως είχε ζήσει. Οί καταβολές της άποτελούν υπόμνηση ενός λαμπρού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-07/10/2012 Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα Σαπφώ Αγγελούδη- Ζαρκάδα Δρ. Αρχιτέκτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Οι Καβαλιώτες

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά»

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» Δήμος Πειραιά «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» ΙΣΤΟΡΙΑ Το πολεοδομικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1832 από τους αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ, ακολουθώντας στις βασικές του γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης. Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Δειγματικές Ασκήσεις Δεξιοτήτων Σκέψης Γ και Δ τάξης ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Πηγή 1 η : 3 Απριλίου 2015, Εφημερίδα Τα Σχολικά Νέα, εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο Πρώτα οι Πολίτες ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο Πρώτος Λόγος στους Πολίτες Δήμος Έγκωμης...Πρώτα η Έγκωμη Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι - ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 1. Κασινίδης Κωστάκης (Ντίνος) Γεννήθηκε το 1958 στον Πεδουλά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2013 Εκμάθηση & Αγωνιστική Κολύμβηση Τεχνική Κολύμβηση ΑΧΕΡΟΝΤΑ 3 ΚΕΚΩΠ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45445 ΤΗΛ. 26510-71581 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 2 ο VODAFONE SWIMMING CUP IOANNINA 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 131 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 131 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 131 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 10/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-4-2009 Σήμερα την 30 η του μηνός Απρίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Α Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2007.:: 166/2007 ΟΜΟΦΩΝΑ

Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Α Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2007.:: 166/2007 ΟΜΟΦΩΝΑ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2007.:: 165/2007 Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΛΕΥΚΟ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρ. Γουρδομιχάλης. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Α Αναμόρφωσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ: 1. Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε-ΑΠΘ 2014-15 Λεβεντούλα Λευτέρης Γιώργος Ποια ήταν η βάση της διατροφής εκείνη την εποχή; Το

Διαβάστε περισσότερα

www.thessalonikibiennale.gr

www.thessalonikibiennale.gr www.thessalonikibiennale.gr 3 η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΛΙΕΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ-MAKE IT NEW» 18 Σεπτεµβρίου 18 εκεµβρίου 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΜΑ» ιάρκεια: 18

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της Στήλης Α (γεγονότα) αντιστοιχίζοντάς τους µε τις χρονολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής:

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Οι εξετάσεις κατά ειδικό µάθηµα θα διενεργηθούν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ω Ν E P E Y N Ω N ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ Συντάκτης Χρήστος Χρυσανθόπουλος Αθήνα 2013 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ (το αρχειακό υλικό που βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι.

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η Θεσσαλονίκη υδρευόταν κυρίως από τις πηγές στο Χορτιάτη, το Ρετζίκι και τη Σταυρούπολη. Μέσα στην πόλη υπήρχαν επίσης πηγάδια, δεξαμενές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Ορεινοί: Οι επαναστάτες του 1862 προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής:

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.10 ης /15-12-2009 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2013 Εκμάθηση & Αγωνιστική Κολύμβηση Τεχνική Κολύμβηση ΑΧΕΡΟΝΤΑ 3 ΚΕΚΩΠ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45445 ΤΗΛ. 26510-71581 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 3 ο SWIMMING CUP IOANNINA

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡ. 36 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Aριθμός Eκτύπωσης: 1320 ISBN 978-960-467-073-4 Α ΕΚΔΟΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1974 Β ΕΚΔΟΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria Η Στάρα Ζαγόρα είναι είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο της χώρας. Είναι γνωστή ως πόλη των ίσιων δρόμων, των φλαμουριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα