Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ."

Transcript

1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - AQR ) και υπό το βασικό σενάριο της Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment - CA ). Η επίδοση αυτή επιτυγχάνεται, παρά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών προς το Δημόσιο το 2014 και το υψηλότερο ελάχιστο όριο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 9,5%. Υπό το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε Ευρώ εκατ., με ελάχιστο όριο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 8,0%. - Το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ύψους Ευρώ εκατ. καλύπτεται επαρκώς από την κεφαλαιακή θέση της Τραπέζης. Το ύψος του αποτελέσματος οφείλεται πρωτίστως σε Προβλέψεις από τη Συλλογική Αξιολόγηση Δανείων και δευτερευόντως στον Έλεγχο των Φακέλων Πιστοδοτήσεων. - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 12,5% την , η οποία επηρεάζεται θετικά από τη βελτίωση των τιμών στους τίτλους του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου κατά το γ τρίμηνο. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 6,6 δισ. και Λογιστική Αξία ανά Μετοχή Ευρώ 0,51. - Περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσεως της Τραπέζης μετά την ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την ανταλλαγή υφισταμένων ομολογιακών τίτλων συνολικής περιμέτρου Ευρώ 1,1 δισ. - Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων συνεχίζει να βελτιώνεται στο εννεάμηνο 2015, αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση σε Ευρώ 871,6 εκατ., κυρίως λόγω της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων και της σταθερής αποδοτικότητας των λειτουργικών εσόδων. To Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων του γ τριμήνου σε ετησιοποιημένη βάση υπερβαίνει εις το τριπλάσιο τις παραδοχές που έχουν ενσωματωθεί στο δυσμενές σενάριο της Συνολικής Αξιολογήσεως. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων για το εννεάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 49,2% έναντι 53,4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανέρχεται σήμερα σε Ευρώ 26,7 δισ., βελτιωμένη κατά Ευρώ 1,1 δισ. μετά το β τρίμηνο 2015, ως συνέπεια της επιβολής περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 67% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, ύστερα από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους Ευρώ 2,4 δισ. το εννεάμηνο, οι οποίες αποδίδονται στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν από την 30 Ιουνίου Η επιδείνωση στο οικονομικό περιβάλλον ως συνέπεια των ανωτέρω ιδιαιτέρων οικονομικών συνθηκών αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού, ο οποίος διενεργήθηκε για εποπτικούς σκοπούς. Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση - Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.445,5 εκατ., ενισχυμένο κατά 1,2% ετησίως, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως από την αυξημένη εξάρτηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA). - Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,8% το γ τρίμηνο Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 844,7 εκατ., μειωμένα κατά 14,4% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένα για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως 1

2 στις Δαπάνες Προσωπικού, της επιτεύξεως συνεργειών συγχωνεύσεως, καθώς και των περαιτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό του κόστους. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το εννεάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 49,2%. - Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων 1 ανήλθε σε Ευρώ 871,6 εκατ., αυξημένο κατά 8,7% σε ετήσια βάση. - Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2.355,9 εκατ. το εννεάμηνο Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 258,7 εκατ. ή σε 166 μονάδες βάσεως. - Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. το εννεάμηνο Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού - Μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά 6,3% ετησίως σε Ευρώ 47,0 δισ. - Μείωση των υπολοίπων των καταθέσεων κατά 30,0% σε ετήσια βάση σε Ευρώ 30,5 δισ. αντίστοιχη με τις εκτεταμένες εκροές στο τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό επίπεδο. Τους πρώτους μήνες του 2015 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ το γ τρίμηνο παρουσιάσθηκαν ενδείξεις σταθεροποιήσεως με εκροές Ευρώ 248 εκατ. - Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 154% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 έναντι 115% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους λόγω των εκροών καταθέσεων. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 27,1 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, σταδιακά βελτιούμενη μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου Η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 22,2 δισ. - Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 15,2 δισ. και αντιστοιχούν στο 24% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 67,0% το γ τρίμηνο Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: Στο πλαίσιο ενός ευμετάβλητου περιβάλλοντος, διατηρήσαμε τη λειτουργική μας επίδοση. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 872 εκατ., αυξημένο κατά 9% σε ετήσια βάση, λόγω του χαμηλότερου κόστους καταθέσεων και της μειώσεως των λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση. Με τον υψηλότερο Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων στο τραπεζικό σύστημα και με συνολικό απόθεμα προβλέψεων που ανέρχεται σε Ευρώ 15,2 δισ., είμεθα έτοιμοι να εφαρμόσουμε στρατηγικές ενεργού διαχειρίσεως για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, τόσο στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο όσο και στη λιανική τραπεζική, με στόχο την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας τους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποιήσεως έως το τέλος του τρέχοντος έτους και στην επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως. Oι θετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών θα επιτρέψουν στην Alpha Bank να επωφεληθεί από την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης και της σταθερότητος στον τραπεζικό τομέα. 1 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. Τα Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ορίζονται ως τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα, αφαιρουμένων των Λειτουργικών Εξόδων και εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδων. 2

3 ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Εννεαμήνου Τέλος Τριμήνου YoY (%) QoQ (%) QoQ (%) Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.445, ,0 1,2% 488,4 481,9 1,3% 475,2 1,4% Καθαρά Έσοδα από 1 Προμήθειες 232,1 248,7-6,6% 69,3 78,1-11,3% 84,8-7,8% Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 45,4 85,7 9,1 10,2 26,1 Λοιπά Έσοδα 38,7 44,1-12,2% 10,6 15,9-33,2% 12,1 31,1% Λειτουργικά Έσοδα 1.761, ,5-2,5% 577,4 586,1-1,5% 598,2-2,0% Κύρια Λειτουργικά Έσοδα , ,8-0,3% 568,3 575,9-1,3% 572,1 0,7% Δαπάνες Προσωπικού (399,5) (485,4) -17,7% (133,2) (132,1) 0,8% (134,3) -1,6% Γενικά Έξοδα 1 (367,0) (366,2) 0,2% (127,0) (123,9) 2,5% (116,1) 6,7% Αποσβέσεις (78,2) (68,6) 14,0% (26,5) (26,0) 1,7% (25,7) 1,2% Λειτουργικά Έξοδα προ Εξόδων Συγχωνεύσεως και (844,7) (920,2) -8,2% (286,6) (282,0) 1,6% (276,1) 2,1% Εκτάκτων Εξόδων Έξοδα Συγχωνεύσεως (6,4) (10,3) (3,3) (2,0) (1,1) Έκτακτα Έξοδα (27,4) (198,4) (28,9) 4,0 (2,5) Λειτουργικά Έξοδα (878,5) (1.128,9) -22,2% (318,7) (280,0) 13,8% (279,7) 0,1% Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και 871,6 801,5 8,7% 281,7 293,9-4,2% 296,0-0,7% Εκτάκτων Εξόδων Ζημίες Απομειώσεως (2.355,9) (1.075,1) (258,7) (1.672,3) (424,9) Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (1.472,7) (396,6) (0,1) (1.366,2) (106,5) Φόρος Εισοδήματος 723,3 492,9 413,9 318,6 (9,2) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά Φόρων (838,4) 129,3 413,7 (1.136,2) (115,8) Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) Έξοδα/Έσοδα (άνευ Αποτελεσμάτων Χρημ/κών Πράξεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων) Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 3 (CET1) Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 2,7% 2,6% 2,8% 2,7% 2,6% 49,2% 53,4% 50,4% 49,0% 48,3% 12,5% 15,8% 12,5% 11,2% 13,1% 154% 115% 154% 153% 138% YoY (%) Ενεργητικό ,7% Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες ,3% απομειώσεις) Χρεόγραφα ,0% Καταθέσεις ,0% Ίδια Κεφάλαια ,2% 1 Τα μεγέθη έχουν τροποποιηθεί, ώστε νομικά έξοδα που επιβαρύνουν τους οφειλέτες δανείων και συμπεριλαμβάνοντο στα γενικά έξοδα να συμψηφίζονται πλέον με τα αντίστοιχα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. 2 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 3 Oι δείκτες μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 λαμβάνουν υπ όψιν τη θετική επίπτωση από την εφαρμογή του Ν. 4303/2014 σχετικά με τον μετασχηματισμό συγκεκριμένων Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών ( DTAs ) σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. 3

4 Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Η επίδοση της Ελληνικής Οικονομίας το α εξάμηνο 2015 και το τέλος της ακραίας αβεβαιότητας θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της νέας υφεσιακής διαταραχής. Η εφαρμογή του νέου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής αναμένεται να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς ρευστότητας και να βελτιώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές. Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment - CA ) Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με Δείκτη CET1 στο 11,8% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ Η οικονομική δραστηριότητα διατήρησε τη δυναμική ανακάμψεως το α εξάμηνο 2015, παρά την επικρατούσα πολιτική αβεβαιότητα, καθώς αυξήθηκε κατά 1,1% σε ετήσια βάση, υποβοηθούμενη από την ενισχυμένη ιδιωτική κατανάλωση και ένα νέο έτος ρεκόρ για τον τουρισμό. Εντούτοις, η τραπεζική αργία και η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων τον Ιούλιο 2015, καθώς και η εφαρμογή των νέων δημοσιονομικών μέτρων αναμένεται να εκμηδενίσουν την αναπτυξιακή δυναμική που καταγράφηκε τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Συγκεκριμένα, η Ελληνική Οικονομία αναμένεται να επανέλθει σε αρνητικό έδαφος το 2015 και το Υπάρχει, ωστόσο, μία σειρά παραγόντων που μπορούν να περιορίσουν τις υφεσιακές επιπτώσεις το 2015, όπως: (i) η συμφωνηθείσα χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο της διατηρήσεως της δημοσιονομικής πειθαρχίας, (ii) η ήδη εμφανής χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων στον ιδιωτικό τομέα, (iii) η εμπροσθοβαρής ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής στηρίξεως από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με σκοπό την ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και (iv) ένα νέο πρόγραμμα εκκαθαρίσεως των ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου. Τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για την πορεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το α εξάμηνο 2015 σε συνδυασμό με την περιορισμένη, σε σχέση με αυτή που είχε αρχικά υπολογισθεί, επίπτωση των κεφαλαιακών ελέγχων ενισχύουν τις ενδείξεις για μείωση του ΑΕΠ μόλις κατά 1,2% το Η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συνάρτηση με την απορρόφηση και την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων της περιόδου θέτουν τις βάσεις για επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, κατά το β εξάμηνο 2016 και εξής, και για ενίσχυση των επενδύσεων. Η Ελλάδα έχει νέα κυβέρνηση με νωπή εντολή για την εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Το εκλογικό αποτέλεσμα τερματίζει μία μεγάλη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και διαμορφώνει τις συνθήκες για πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της νέας δανειακής συμβάσεως. Επιπλέον, η εμπροσθοβαρής δημοσιονομική προσαρμογή σηματοδοτεί μία αλλαγή του υποδείγματος πολιτικής (policy regime switch) που ενδέχεται να οδηγήσει σε ηπιότερους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Συνεπώς, η εφαρμογή των νέων μέτρων στο πλαίσιο της νέας δανειακής συμβάσεως είναι καθοριστική για την εδραίωση της εμπιστοσύνης και τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Η άμεση αποκατάσταση της εγχώριας πολιτικής σταθερότητας, η οποία ήδη γίνεται εμφανής με την επιστροφή του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Σεπτέμβριο 2015 σε προ κρίσεως επίπεδα, προοιωνίζεται την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Η Alpha Bank κατέγραψε σημαντική επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά τα υψηλότερα ελάχιστα όρια στους Δείκτες Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) και την αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ευρώ 940 εκατ. στο Δημόσιο το O Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), μετά το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ύψους Ευρώ εκατ. ή 305 μονάδες βάσεως, ανήλθε σε 9,64% και υπερβαίνει το ελάχιστο όριο υπό το βασικό σενάριο. Οι κεφαλαιακές ανάγκες στο βασικό σενάριο και στον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ανήλθαν σε μόλις Ευρώ 263 εκατ. Στο δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ εκατ. με ελάχιστο όριο του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 8,0%. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 6,6 δισ., με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφωθεί σε 12,5% λόγω και της βελτιώσεως στην αποτίμηση των τίτλων του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου το γ τρίμηνο. Ο Δείκτης με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανέρχεται σε 11,8%. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 4,4 δισ., ενσωματώνοντας θετική επίδραση κατά Ευρώ 0,5 δισ. ως αποτέλεσμα της αυξήσεως από 26% σε 29% του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις. 4

5 Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες αυξήθηκε το β τρίμηνο 2015 λόγω της συνεχιζόμενης εκροής καταθέσεων, ενώ βελτιώθηκε το γ τρίμηνο 2015 λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Το ύψος των συγκεκριμένων Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου διαμορφώνεται σε Ευρώ 3,4 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 6,6 δισ. Τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,6 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, μειωμένα κατά Ευρώ 0,7 δισ. σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της μειώσεως των δανείων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες διαμορφώθηκε σε Ευρώ 27,1 δισ., αυξημένη κατά Ευρώ 3,5 δισ. από το τέλος Μαρτίου 2015, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εκροής καταθέσεων κατά τη διάρκεια του β τριμήνου. Με την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015 σταμάτησε και η περαιτέρω αύξηση της παροχής ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε 4,9 δισ., ενώ η χρήση του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε 22,2 δισ. Η δυνατότητα για περαιτέρω αναχρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα επηρεάσθηκε αρνητικά στις αρχές Ιουλίου από την απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει το ύψος χρηματοδοτήσεως από ομόλογα εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ενέχυρο για χρηματοδότηση μέσω του ELA. Το ύψος των ενεχύρων για περαιτέρω χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε Ευρώ 2,8 δισ. στο τέλος του γ τριμήνου. Ανθεκτικά Κύρια Λειτουργικά Έσοδα παρά την αβέβαιη οικονομική κατάσταση Το εννεάμηνο 2015 το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.445,5 εκατ., αυξημένο κατά 1,2% ετησίως, λόγω της συνεχιζόμενης μειώσεως του κόστους των καταθέσεων που αντιστάθμισε την αύξηση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Η μείωση του κόστους των καταθέσεων οφείλεται στη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά και στη μεταβολή της καταθετικής διαρθρώσεως προς καταθέσεις πρώτης ζητήσεως, καθώς η προτίμηση των Πελατών επικεντρώνεται στην αύξηση των υπολοίπων στους λογαριασμούς πρώτης ζητήσεως. Σε τριμηνιαία βάση, το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 488,4 εκατ., ενισχυμένο κατά 1,3% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο από την περαιτέρω μείωση στα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ όσον αφορά στο Ενεργητικό, η αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων από ομόλογα αντιστάθμισε τη χαμηλότερη συνεισφορά από τις χορηγήσεις. Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 232,1 εκατ., μειωμένα κατά 6,6% ετησίως, καθώς η αναιμική οικονομική δραστηριότητα και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων επηρέασαν αρνητικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις προσπάθειες ρυθμίσεως δανείων καθώς και τη συνεισφορά από χρηματιστηριακές εργασίες και εργασίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 45,4 εκατ. λόγω των αρκετά ικανοποιητικών εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και της σταθεροποιήσεως στη διακύμανση της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου, η οποία είχε επηρεάσει αρνητικά το α τρίμηνο Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 38,7 εκατ., ενισχυμένα από τα έσοδα των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων λόγω της αυξημένης τουριστικής κινήσεως. 5

6 Μείωση Λειτουργικών Εξόδων κατά 14% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένα για την εξαγορά της Citi, κυρίως από Δαπάνες Προσωπικού, απόδοση που οδηγεί στην υπερκάλυψη του στόχου των Ευρώ 1,2 δισ. ετήσιας βάσεως κόστους το Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 67%. Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 14,4% σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένα για την εξαγορά των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων), και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 844,7 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην υπερκάλυψη του στόχου των Ευρώ 1,2 δισ. ετήσιας βάσεως κόστους το Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώθηκε σε 49,2% για το εννεάμηνο Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 οι Δαπάνες Προσωπικού διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 399,5 εκατ., μειωμένες κατά 22,0% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκληρώσεως του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) με την αποχώρηση Υπαλλήλων στο τέλος του 2014 και της αποκομίσεως οφέλους από αλλαγές στη μισθολογική πολιτική. Ο αριθμός του Προσωπικού το γ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε Υπαλλήλους, εξαιρουμένου του Προσωπικού της Βουλγαρίας. Τα Γενικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 367,0 εκατ., μειωμένα κατά 9,7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της επιτεύξεως συνεργειών από τη συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα και δευτερευόντως ως αποτέλεσμα της μειώσεως εξόδων προβολής και διαφημίσεως λόγω της υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας. Το Δίκτυο του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου αριθμούσε 929 Καταστήματα, εξαιρουμένων των Καταστημάτων στη Βουλγαρία. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,5%. Οι νέες καθυστερήσεις κατά το β τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 485 εκατ., ωστόσο οι στοχευμένες πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων (έναρξη διαδικασίας πλειστηριασμών επικεντρωμένης σε επιλεγμένους Πελάτες) αύξησαν περαιτέρω τις νέες καθυστερήσεις σε Ευρώ 502 εκατ. Οι νέες καθυστερήσεις κατά το γ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 520 εκατ. λόγω της τραπεζικής αργίας τον Ιούλιο διάρκειας τριών εβδομάδων και της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Στην Ελλάδα, ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,2%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την ίδια περίοδο ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 32,3%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 36,2%, 33,6% και 46,1%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 75%, 46% και 80% αντιστοίχως. Το γ τρίμηνο 2015 οι ζημίες απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 258,7 εκατ. ή 166 μονάδες βάσεως. Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2.355,9 εκατ. και ενίσχυσαν περαιτέρω τον Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων σε 67%. Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε Ευρώ 15,2 δισ. στο τέλος του γ τριμήνου Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 24% στο τέλος Σεπτεμβρίου Η σημαντική αύξηση των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου αποδίδεται στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν από την 30 Ιουνίου 2015, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα. Η επιδείνωση αυτή αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού, ο οποίος διενεργήθηκε για εποπτικούς σκοπούς. Από το συνολικό αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού, ποσό Ευρώ εκατ. εκτιμάται ότι συμπεριλαμβάνεται στις ζημίες απομειώσεως του εννεαμήνου που αναγνωρίσθηκαν με βάση την ακολουθούμενη πολιτική πιστωτικού κινδύνου. Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 62,1 δισ., μειωμένες κατά 1,1% ετησίως. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,5 δισ., ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 9,4 δισ., εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία. 6

7 Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν σε Ευρώ 30,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 και καταγράφηκαν περαιτέρω εκροές το β τρίμηνο 2015 λόγω της αυξανόμενης πολιτικής αστάθειας, ενώ το γ τρίμηνο 2015 σημειώθηκε σταθεροποίηση μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Στην Ελλάδα οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 26,0 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, μειωμένες κατά Ευρώ 4,3 δισ. σε σχέση με το α τρίμηνο 2015, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά καταθέσεις προθεσμίας. Λόγω των εκροών των καταθέσεων προθεσμίας και της προτιμήσεως των Πελατών για άμεση ρευστότητα, η διάρθρωση των καταθέσεων στην Ελλάδα μετατοπίσθηκε σε καταθέσεις πρώτης ζητήσεως, με τον δείκτη των εν λόγω καταθέσεων ως προς το σύνολο να αυξάνεται στο 59% στο τέλος Σεπτεμβρίου έναντι 38% το προηγούμενο έτος. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε επίπεδο Ομίλου και στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 154% και σε 152% αντιστοίχως. Εξαγορά του Καταστήματος Βουλγαρίας από τη θυγατρική του Ομίλου της Eurobank στη Βουλγαρία Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Τον Ιούλιο 2015 η Alpha Bank και η Τράπεζα Eurobank Ergasias κατέληξαν σε συμφωνία επί των κύριων όρων για τη μεταβίβαση των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD ( Postbank ). Η συναλλαγή εντάσσεται στο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank, όπως αυτό είχε εγκριθεί το 2014 από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επικέντρωση των δραστηριοτήτων σε βασικές αγορές. Η συναλλαγή περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank με καταθέσεις ύψους Ευρώ 254 εκατ. και χορηγήσεις συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους Ευρώ 410 εκατ. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Alpha Bank και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα κατά το εννεάμηνο 2015 ανήλθαν συνολικά σε Ευρώ 267,5 εκατ., μειωμένα κατά 5,6% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έξοδα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 164,7 εκατ., μειωμένα κατά 5,3% σε ετήσια βάση. Κατά συνέπεια, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 6,2% και ανήλθε σε Ευρώ 102,8 εκατ. Το δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμεί 301 Καταστήματα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 από 404 το προηγούμενο έτος, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του Δικτύου. Οι καταθέσεις του Διεθνούς Δικτύου μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,6 δισ. σε ετήσια βάση, επηρεασμένες αρνητικά από τις εξελίξεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις να διαμορφωθεί σε 196% στο τέλος Σεπτεμβρίου Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το γ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. (+2,2% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,6 δισ. (-28,5% σε ετήσια βάση). Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε Ευρώ 2,9 δισ. (-0,2% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 1,2 δισ. (-23,1% σε ετήσια βάση). Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 368 εκατ. (-1,4% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 16,6% ετησίως και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 395 εκατ. Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 737 εκατ. (-3,8% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 396 εκατ. (-10,2% σε ετήσια βάση). Στην Π.Γ.Δ.Μ., τα δάνεια μειώθηκαν ελαφρώς σε Ευρώ 68 εκατ. (-0,1% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 64 εκατ. (-29,0% σε ετήσια βάση). Αθήναι, 31 Οκτωβρίου

8 Η Τράπεζα Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και στη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και του private banking, της διαθέσεως ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο Δίκτυο άνω των σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου είναι: Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την Η ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ εκατ., την , με υπερκάλυψη της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank. Η επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1,2 δισ. μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές τον Μάρτιο 2014 και η επακόλουθη πλήρης εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. τον Απρίλιο Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank ( Citi ), περιλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα, την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Alpha Bank RLM Finsbury Δημήτριος Κωστόπουλος Edward Simpkins/Andrew Hughes Διευθυντής Τηλ.: Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Έλενα Κατωπόδη Υποδιευθύντρια Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ.:

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2015

Αποτελέσματα Έτους 2015 Αποτελέσματα Έτους 2015 Κύριες Εξελίξεις - Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ.

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επιστροφή στην κερδοφορία το α τρίμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1 Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1 Ευρώ 118 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε 17,9%, ενισχυμένο κατά 74 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Το α τρίμηνο 2017 είναι το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο, με τα Κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε Ευρώ 48,1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις

Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Αποκατάσταση της κερδοφορίας το 2016 ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων και της αποκλιμακώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ. Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+ Αποτελέσματα Έτους Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 1,3 δισ. 1 H διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 701,22 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,03%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,96 εκατ. εκ των οποίων 0,69 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Καθαρά Κέρδη 230εκ. το 2016 έναντι ζημιών 1,2δισ. το 2015 Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το 2016 και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Ομίλου Αποτελέσματα έτους 205 Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 205 αυξήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ.

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ. Αποτελέσματα ου 6μήνου & 9μήνου 205 3.0.205 Άνοδος 7% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 205 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2, δισ. το 9μηνο 205 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ.

2112/1920), απομείωση υπεραξίας της Alpha Bank Serbia ύψους Ευρώ 40,5 εκατ. καθώς και απομείωση στην αξία παγίων προς πώληση ύψους Ευρώ 10 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2012 Ζημίες Ευρώ -747,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,7 δισ. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ. 2 Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Η Τράπεζα Πειραιώς ισχυροποιείται και με βάση το νέο στρατηγικό σχέδιο Agenda 2020 δεσμεύεται να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και να συμβάλει στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας Δηλώσεις Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα