ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ 1978

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε Δπσλπκία Έδξα ζειίδα 1 Άξζξν 2ν θνπφο 2 Άξζξν 3ν Μέιε 3 Άξζξν 4ν Δγγξαθή σκαηείσλ 4 Άξζξν 5ν Απψιεηα ηδηφηεηαο κέινπο 5 Άξζξν 6ν πγρψλεπζε Γηάιπζε-Μεηνλνκαζία ζσκαηείσλ 6 Άξζξν 7ν Πφξνη ηεο Κ.Ο.ΠΔ 7 Άξζξν 8ν Αληηπξνζψπεπζε (Γηθαζηηθή θαη Δμψδηθνο) 8 Άξζξν 9ν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 9 Άξζξν 10ν Αξραηξεζίεο-Δθινγή Πξνέδξνπ ΚΟΠΔ 10 Άξζξν 11ν Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 11 Άξζξν 12ν πγθξφηεζε ζε ζψκα 12 Άξζξν 13ν Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 13 Άξζξν 14ν πλεδξίεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 14 Άξζξν 15ν Καζήθνληα αξκνδηφηεηεο παξαίηεζε Γ.. 15 Άξζξν 16ν Καζήθνληα Πξνέδξνπ 16 Άξζξν 17ν Καζήθνληα Α Αληηπξνέδξνπ 17 Άξζξν 18ν Καζήθνληα Β Αληηπξνέδξνπ 18 Άξζξν 19ν Καζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα 19 Άξζξν 20ν Καζήθνληα Βνεζνχ Γξακκαηέα 20 Άξζξν 21ν Καζήθνληα - Δμνπζίεο ηακία 21 Άξζξν 22ν Καζήθνληα βνεζνχ ηακία 22 Άξζξν 23ν Διεγθηηθφο Οίθνο 23 Άξζξν 24ν Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή 24 Άξζξν 25ν Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο 25 Άξζξν 26ν Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 26 Άξζξν 27ν Σερληθή Δπηηξνπή 27 Άξζξν 28ν Δπηηξνπέο ΚΟΠΔ 28 Άξζξν 29ν Γεληθή πλέιεπζε 29 Άξζξν 30ν χλζεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 30 Άξζξν 31ν χγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 31 Άξζξν 32ν Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε 32 Άξζξν 33ν θξαγίδα 33 Άξζξν 34ν Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί 34 Άξζξν 35ν Πεξηνπζία Οκνζπνλδίαο 35 Άξζξν 36o Πεξίπησζε αζάθεηαο ηνπ Καηαζηαηηθνχ 36 Άξζξν 37o Ηζρχο Καηαζηαηηθνχ 37 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ 1978

3 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ Απφ ηα σκαηεία πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηδξχζεθε ζήκεξα 16 Μαρτίοσ 1978 Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΔΩ ( Κ.Ο.ΠΔ. ) κε έδξα ηε Λεπθσζία. 1. ΑΔΛ ΛΔΜΔΟΤ 11. Δ.Π.Α. ΛΑΡΝΑΚΑ 2. ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΓΔΡΤΝΔΗΑ 12. ΜΑΡΑΘΩΝΑ Κ. ΒΑΡΩΗΩΝ 3. ΑΝΟΡΘΩΖ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 13. Ν.ΑΛΑΜΗΝΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 4. ΑΠΟΔΛ ΛΔΤΚΩΗΑ 14. ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΛΔΤΚΩΗΑ 5. ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΔΜΔΟΤ 15. ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΝΔΑΠΟΛΔΩ 6. ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΤ 16. ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ ΦΡΔΝΑΡΟΤ 7. ΑΡΖ ΠΟΛΔΜΗΟΤ 17. ΟΜΟΝΟΗΑ ΛΔΤΚΩΗΑ 8. ΑΥΑΗΩΝ ΑΚΣΖ ΓΗΑΛΟΤΑ 18. ΟΜΟΝΟΗΑ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ 9. ΑΥΗΛΛΔΑ ΚΑΪΜΑΚΛΗΟΤ 19. ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑ 10. Δ.Ν.ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟΤ 20. ΦΟΗΝΗΚΑ ΠΤΛΑ 1

4 1. θνπνί ηεο Κ.Ο.ΠΔ. είλαη : ΑΡΘΡΟ 2ο : ΚΟΠΟ α. Ζ δηαδνρή ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο Δ.Ο.ΠΔ θαη ε αλάιεςε ησλ επζπλψλ ηεο ζαλ αλψηαηεο αξρήο γηα ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κχπξν, ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ε πηνζέηεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ πεηνζθαηξηζηψλ ηεο. β. Ζ νξγάλσζε, δηνίθεζε, δηάδνζε, αλάπηπμε θαη εμχςσζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο πεηνζθαίξηζεο, ζάιαο θαη παξαιίαο ( beach volley ) ζ φιε ηε ρψξα ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο. γ. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Κππξηαθή Δζληθή Παξανιπκπηαθή Δπηηξνπή ΚΔΠΔ ε ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο Παξανιπκπηαθνχο αγψλεο, ε αλάπηπμε πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ Παξανιπκπηαθνχ θηλήκαηνο ζηε Κχπξν θαη ε πξναγσγή ηνπ αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ αηφκσλ κε αλαπεξία. δ. Ζ κε θάζε κέζν πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ άζιεζε. ε. Ζ εγγχεζε γηα ίζε αμηνπξέπεηα φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη δέζκεπζε γηα εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ άζιεζε απφ φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο γηα ιφγνπο φπσο ην θχιν, ε θπιή, ην ρξψκα, ε γιψζζα, νη πνιηηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο, ε εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή. ζη. Ζ εγγχεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ άζιεζε φισλ ησλ αηφκσλ αλεμάξηεηα ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο νκνθνβίαο, ηεο ηξαλζθνβίαο θαη άιισλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 2. Ζ επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζθνπνχ επηδηψθεηαη : α. Με ηελ κε θάζε ηξφπν θαη επθαηξία επηβεβαίσζε θαη επαλαβεβαίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ άζιεζε απφ φια ηα άηνκα ρσξίο δηαθξίζεηο γηα ιφγνπο φπσο ην θχιν, ε θπιή, ην ρξψκα, ε γιψζζα, νη πνιηηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο, ε εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ηαπηφηεηα θχινπ. β. Με ηελ δηαηήξεζε αλνηθηψλ φισλ ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα φινπο ρσξίο νπνηεζδήπνηε δηαθξίζεηο αιιά θαη κε ηε ιήςε επαξθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηηκσξία πξνζβνιψλ ξαηζηζηηθήο θχζεο. γ. Με ηε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο θαη ηελ επηθνηλσλία κ απηά, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο πεηνζθαίξηζεο. δ. Με ηελ νξγάλσζε θαη ηέιεζε αγψλσλ Πξσηαζιήκαηνο φισλ ησλ Καηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ σκαηείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δχλακή ηεο κε βάζε ηηο πξνθεξχμεηο ηεο. 2

5 ε. Με ηελ θαηάξηηζε Δζληθψλ Οκάδσλ Πεηνζθαηξίζεσο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. ζη. Με ηελ εζηθή θαη πιηθή ελίζρπζε ησλ σκαηείσλ Μειψλ ηεο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. δ. Με ηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο ή άιινπο αγψλεο Πεηνζθαίξηζεο. ε. Με ηηο ελέξγεηεο θαη παξαζηάζεηο ηεο ζηελ επνπηεχνπζα Αζιεηηθή Αξρή φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε νπζηψδνπο βειηηψζεσο ησλ αγσληζηηθψλ ρψξσλ πνπ ππάξρνπλ, φπσο θαη γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο λέσλ εθζπγρξνληζκέλσλ. ζ. Με ηε ζπλεξγαζία κε ην Κξάηνο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ θαη κε ηε ζχδεπμε θαη ζπλεξγαζία εμσζρνιηθνχ θαη ζρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ. η. Με ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο, θξηηέο, θαη ινηπνχο παξάγνληεο ηνπ αζιήκαηνο. ηα. ηβ. ηγ. Με ηελ έθδνζε εληχπσλ, πεξηνδηθψλ, δειηίσλ, ηελ εθηχπσζε θαλνληζκψλ θιπ. Με ηε δεκνζίεπζε δηαιέμεσλ θαη νκηιηψλ γηα ηε δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο. Με ηελ ιεηηνπξγία ζρνιψλ θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ φπσο θαη ηελ έγθξηζε ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη ηελ απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ πξνπνλεηψλ θαη δηαηηεηψλ. ηδ. Με ηε δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ μέλσλ νκνεηδψλ Οκνζπνλδηψλ. ηε. ηζη. Με ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο Αζιεηηθέο Αξρέο θαη σκαηεία πνπ έρνπλ παξαπιήζην ζθνπφ κε ηελ Οκνζπνλδία. Με νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ πξφνδν θαη πξνθνπή ηνπ αζιήκαηνο ηεο πεηνζθαίξηζεο. 2α

6 ΑΡΘΡΟ 3ο : MEΛΗ 1. Μέιε ηεο ΚΟΠΔ είλαη φια ηα εγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ζσκαηεία Αληξψλ θαη ή Γπλαηθψλ θαη ζρεηηθφ κεηξψν ηεξείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ελεκεξψλεηαη αλάινγα κε ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε ζσκαηείσλ. 2. Σα σκαηεία πνπ κε ηε πξσηνβνπιία θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο είραλ ηελ ηηκή ηεο ίδξπζεο ηεο παξνχζαο Οκνζπνλδίαο νλνκάδνληαη Ηδξπηηθά Μέιε. 3. Μέιε ηεο ΚΟΠΔ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ φια ηα ζσκαηεία ζηε ρψξα, πνπ θαιιηεξγνχλ επδφθηκα ην άζιεκα ηεο πεηνζθαίξηζεο νπφηε θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία. 4. Σα λενεγγξαθφκελα ζηελ ΚΟΠΔ κέιε ζα ινγίδνληαη γηα πεξίνδν δχν ( 2 ) ρξφλσλ απφ ηεο εκεξνκελίαο έγθξηζεο ηεο εγγξαθήο ηνπο σο δφθηκα κέιε θαη θαηά ην δηάζηεκα απηφ ζα απνιακβάλνπλ φισλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ππνινίπσλ κειψλ εθηφο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ( κε εμαίξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθινγήο πξνέδξνπ ή δηάιπζεο ηεο ΚΟΠΔ ). 5. Με ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο ην ζσκαηείν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελεξγψλ κειψλ θαη απνιακβάλεη φια ηα απφ ην Καηαζηαηηθφ απνξξένληα δηθαηψκαηα λννπκέλνπ φηη απηφ ζπκκεηέρεη ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ηεο ΚΟΠΔ. 6. Οκνίσο ζσκαηεία κέιε ηεο ΚΟΠΔ ηα νπνία κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αδξαλψλ κειψλ, δελ έρνπλ γηα φζν δηάζηεκα παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή, δηθαίσκα ςήθνπ ( κε εμαίξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθινγήο πξνέδξνπ ή θαη δηάιπζεο ηεο ΚΟΠΔ ). 7. Οκνίσο κε ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αδξάλεηαο ην ζσκαηείν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελεξγψλ κειψλ θαη απνιακβάλεη φια ηα απφ ην Καηαζηαηηθφ απνξξένληα δηθαηψκαηα λννπκέλνπ φηη απηφ ζπκκεηέρεη ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ηεο ΚΟΠΔ. 8. Ζ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αδξάλεηαο ελφο ζσκαηείνπ γίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζε επίζεκεο δηνξγαλψζεηο ηεο ΚΟΠΔ θαη φρη κε ηελ ππνβνιή ή δήισζε πξφζεζεο ηνπ γηα ελεξγνπνίεζε. 9. Άηνκα πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηξεηο ( 3 ) ηνπιάρηζηνλ ζεηείεο θαη ηα νπνία πξνζθέξνπλ ή έρνπλ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηελ ΚΟΠΔ ή ζπληεινχλ ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο πεηνζθαίξηζεο θαη έρνπλ θαιή γλψζε θαη πείξα ηεο πεηνζθαίξηζεο κπνξνχλ λα εθιεγνχλ σο επίηηκα κέιε ηεο ΚΟΠΔ. 10. Ζ εθινγή ησλ επίηηκσλ κειψλ γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ κε απιή πιεηνςεθία κεηαμχ ησλ δηθαηνχκελσλ ςήθνπ ζσκαηείσλ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ. 3

7 ΑΡΘΡΟ 4ο : EΓΓΡΑΦΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 1. Οη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο λένπ ζσκαηείνπ ζηελ δχλακε ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη νη πην θάησ: α. Τπνβνιή αίηεζεο εγγξαθήο ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη : 1. Tα νλφκαηα θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ. 2. Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ηκήκαηνο πεηνζθαίξηζεο. 3. Δλππφγξαθε δήισζε γηα αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ην ζσκαηείν ηφζν ηνπ Καηαζηαηηθνχ φζν θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 4. Ζ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ην εγθεθξηκέλν γήπεδν ην νπνίν ην ζσκαηείν ζα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο αγψλεο ηνπ. 5. Τπφδεηγκα ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ζσκαηείνπ. β. Καηάζεζε κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ λνκφηππνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ. γ. Καηάζεζε απφδεημεο θαηαβνιήο ζηελ Οκνζπνλδία ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο θαη ηεο πξψηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ. δ. Γήισζε δεθαπέληε ( 15 ) ηνπιάρηζηνλ αζιεηψλ κε φια ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. ε. Καηάζεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζχζηαζεο ηνπ ζσκαηείνπ. 2. Ζ έγθξηζε ή κε ηεο αηηήζεσο απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ησλ παξφλησλ σκαηείσλ ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 3. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο εγγξαθήο ην ζσκαηείν εγγξάθεηαη ζην Μεηξψν ηεο Οκνζπνλδίαο θαη εληάζζεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηψηεξε θαηεγνξία ελψ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο ηα παξάβνια πνπ θαηέβαιε ην ζσκαηείν επηζηξέθνληαη. 4

8 ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΠΩΛΔΙΑ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΜΔΛΟΤ σκαηείν κέινο ηεο ΚΟΠΔ ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν εθφζνλ ζπληξέρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο : 1. ΑΤΣΟΜΑΣΑ α. Με ηελ απψιεηα ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο. β. Με ηελ δηάιπζή ηνπ. γ. Με ηε γξαπηή παξαίηεζε ή απνρψξεζή ηνπ απφ ηηο ηάμεηο ηεο Οκνζπνλδίαο. δ. Όηαλ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο δελ ζπκκεηέρεη ή θαη απνρσξεί απφ πξσηάζιεκα ή θαη πξσηαζιήκαηα θππέιινπ ησλ αλψηεξσλ θαηεγνξηψλ ( Α θαη Β θαηεγνξία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ). ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζσκαηείν δηαηεξεί ηκήκαηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηηκσξείηαη κφλν ην ππαίηην ηκήκα θαη φρη ην ζσκαηείν. 2. ΜΔ ΑΠΟΦΑΗ ΣΩΝ 3/4 ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Με εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε αλ ην ζσκαηείν : α. Αθνινπζεί δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο απφ απηνχο πνπ θαζνξίδεη ην Καηαζηαηηθφ. β. Γελ έρεη θαηαβάιεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηελ Οκνζπνλδία, κέζα ζ έλα εμάκελφ απφ ηφηε πνπ νη νθεηιέο έπξεπε λα πιεξσζνχλ θαη εθφζνλ γηα ηελ επηθείκελε πξφηαζε δηαγξαθήο ην ζσκαηείν εηδνπνηήζεθε γξαπηψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή έλα ( 1 ) ηνπιάρηζην κήλα πξηλ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. γ. Γελ ζπκκνξθψλεηαη ε παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη αθνχ ην ππαίηην ζσκαηείν έρεη πξνεγνχκελα θιεζεί ζε απνινγία απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ. ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ε απφθαζε ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 3/4 ησλ παξφλησλ ζσκαηείσλ ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ρσξίο ην θξηλφκελν ζσκαηείν λα δηθαηνχηαη λα ςεθίζεη. 3. ΜΔ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΚΟΠΔ Με απφθαζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ 5

9 ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΓΙΑΛΤΗ ΜΔΣΟΝΟΜΑΙΑ ΩΜΑΣΔΙΩΝ Α. ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 1. ε πεξίπησζε ίδξπζεο λένπ ζσκαηείνπ κε ηελ ζπγρψλεπζε, ζπλέλσζε ή θαη δηάιπζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ σκαηείσλ ή θαη ηκεκάησλ πεηνζθαίξηζεο ηφηε ην λέν ζσκαηείν νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ ζηελ Οκνζπνλδία. 2. Σν λέν ζσκαηείν ην νπνίν πξνήιζε απφ ηελ πξάμε απηή ζα αγσλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθε ην αλψηεξν απφ ηα ζσκαηεία ηα νπνία ζπγρσλεχζεθαλ. 3. Ζ πξάμε ηεο ζπγρψλεπζεο θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηειηθή έγθξηζε. 4. Σα ελ ιφγσ ζσκαηεία ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο δηαγξάθνληαη απφ ην κεηξψν ηεο ΚΟΠΔ θαη ζε πεξίπησζε επηζπκίαο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο πξέπεη απηά λα αθνινπζήζνπλ απφ ηελ αξρή ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εγγξαθή λένπ ζσκαηείνπ δηαδηθαζίεο. 5. Αλ ε ζπγρψλεπζε γίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ηφηε : α. Αλ γίλεη κεηνλνκαζία ηνπ λένπ ζσκαηείνπ απηή ζα εθαξκφδεηαη απφ ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν ελψ θαηά ηελ ηξέρνπζα ζα γίλεηαη ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ελφο εθ ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ λένπ ζσκαηείνπ πξνο ηελ ΚΟΠΔ. β. Μφλν νη αζιεηέο ηνπ ελφο εθ ησλ ζσκαηείσλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη κε ην λέν ζσκαηείν θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ άξζξν ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ. Οη ππφινηπνη αζιεηέο ζα κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη ζην λέν ζσκαηείν απφ ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν. 6. ε πεξίπησζε απνξξφθεζεο ελφο ε θαη πεξηζζνηέξσλ ζσκαηείσλ ε θαη ηκεκάησλ πεηνζθαίξηζεο απφ άιιν ζσκαηείν ην νπνίν δηαηεξεί ηελ νλνκαζία ηνπ ηφηε : α. Σα εκπιεθφκελα ζσκαηεία θνηλνπνηνχλ κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηελ ΚΟΠΔ ηηο πξνζέζεηο ηνπο δεηψληαο ηελ έγθξηζε ηεο. β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα δεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο πξηλ εθδφζεη ηελ ηειηθή ηνπ απφθαζε. γ. ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο πξάμεο ηα ζσκαηεία πνπ ελψζεθαλ κε ην ελαπνκείλαλ ζσκαηείν δηαγξάθνληαη απφ ην κεηξψν ηεο ΚΟΠΔ θαη ζε πεξίπησζε επηζπκίαο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο πξέπεη απηά λα αθνινπζήζνπλ απφ ηελ αξρή ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εγγξαθή λένπ ζσκαηείνπ δηαδηθαζίεο. 6

10 7. ε θάζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, ζπλέλσζεο δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ ζσκαηείσλ νη αζιεηέο απηψλ εγγξάθνληαη απηφκαηα ζηελ δχλακε ηνπ λένπ ζσκαηείνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπγρψλεπζε απηή. Β. ΓΙΑΛΤΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ε πεξίπησζε δηάιπζεο ζσκαηείνπ ε πξάμε θνηλνπνηείηαη ακέζσο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο ην νπνίν ζα πξνρσξήζεη ζηελ δηαγξαθή ηνπ απφ ην κεηξψν κειψλ ηεο ελψ νη αζιεηέο ηνπ είλαη ειεχζεξνη λα εγγξαθνχλ κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ζσκαηείν επηζπκνχλ θαη λα αγσληζηνχλ κε απηφ ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ. Γ. ΜΔΣΟΝΟΜΑΙΑ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 1. Αιιαγή ηεο νλνκαζίαο ελφο ζσκαηείνπ ε θαη νκάδαο ζσκαηείνπ κέινπο ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κε ηελ νπνία ζα ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ θαζψο θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο θξαηηθήο αξρήο φπνπ απηή είλαη απαξαίηεηε. 2. Ζ κεηνλνκαζία ζσκαηείνπ κε ηελ πξνζζήθε ζ απηφ νπνηνπδήπνηε πξντφληνο επηηξέπεηαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο ην νπνίν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο π.ρ. δηαθήκηζε νηλνπλεπκαησδψλ, θαπληθψλ πξντφλησλ θιπ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ κεηνλνκαζία.. 6α

11 ΑΡΘΡΟ 7ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΚΟΠΔ 1. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο ΚΟΠΔ είλαη νη αθφινπζνη : α. Σν δηθαίσκα εγγξαθήο ζσκαηείσλ σο κειψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο. β. Ζ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ ζσκαηείσλ κειψλ ηεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. γ. Οη δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ΚΟΑ ή θαη άιινπο θξαηηθνχο θνξείο. δ. Σα δηάθνξα παξάβνια ( θαηάζεζεο ζπκβνιαίσλ, έθδνζεο ηαπηνηήησλ θιπ ) θαη νπνηαδήπνηε άιια έζνδα γηα ηελ ινγηζηηθή ππνζηήξημε ησλ ζσκαηείσλ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ε. Οη εηζπξάμεηο ησλ ηειηθψλ αγψλσλ ή θάζεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ θππέιινπ θαη ησλ αγψλσλ Super Cup φισλ ησλ θαηεγνξηψλ φπσο θαη νη εηζπξάμεηο δηεζλψλ ( θηιηθψλ θαη επίζεκσλ ) αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλεη ε ΚΟΠΔ. ζη. Σα πνζά απφ ηηο επηβαιιφκελεο πνηλέο θαη ηηο ελζηάζεηο πνπ απνξξίπηνληαη. δ. Οη εηζπξάμεηο εθδειψζεσλ ( ρνξφο, θηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, γηνξηέο, έθδνζε πεξηνδηθνχ ή ιαρλψλ θιπ ) πνπ νξγαλψλεη ε ΚΟΠΔ γηα ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ ηεο. ε. Σα εηζνδήκαηα απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο ΚΟΠΔ θαη ην εηήζην πιεφλαζκα απφ ηα έζνδα ρξήζεο. ζ. Γσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ ΚΟΠΔ φπσο θαη νπνηνδήπνηε πξντφλ δαλεηζκνχ ηεο απφ αλαγλσξηζκέλνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη πάληνηε κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 2. Άηνκα, ζσκαηεία θαη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί νξγαληζκνί ( έζησ θαη εάλ απηνί δελ είλαη νξγαλσκέλνη ζηε κνξθή αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ), πνπ απνδεδεηγκέλα ζπληεινχλ ζηε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο πεηνζθαίξηζεο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο ΚΟΠΔ αλαθεξχζζνληαη ζε δσξεηέο, επεξγέηεο ή κεγάινπο επεξγέηεο. 3. Ζ απφθαζε γηα ηελ αλαθήξπμε δσξεηψλ, επεξγεηψλ ή κεγάισλ επεξγεηψλ, ιακβάλεηαη απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κε απιή πιεηνςεθία θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελψ σο δσξεηέο αλαθεξχζζνληαη φζνη πξνζθέξνπλ ζηελ ΚΟΠΔ ζε είδνο ή ζε ρξήκα απφ ,00 θαη άλσ, σο επεξγέηεο απφ ,00 θαη άλσ θαη σο κεγάινη επεξγέηεο απφ ,00 θαη άλσ. 4. Πεξηνπζία ηεο ΚΟΠΔ ζε κεηξεηά ε νπνία μεπεξλά ην πνζφ ησλ 500,00 πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζε ινγαξηαζκφ ηεο ζε κηα απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδεο κε ηα πνζά πνπ θαηαηίζεληαη λα κπνξνχλ λα αλαιακβάλνληαη κε φπνηνλ ηξφπν ήζειε νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ. 7

12 ΑΡΘΡΟ 8ο : ANTIΠΡΟΩΠΔΤΗ ( ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΞΩΓΙΚΟ ) 1. Ζ ΚΟΠΔ αληηπξνζσπεχεηαη ζ φιεο ηηο επαθέο θαη ζρέζεηο ηεο κε ηηο Γεκφζηεο Αξρέο αιιά θαη κε θάζε ηξίην απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γεληθφ ηεο Γξακκαηέα. 2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη θάζε θνξά ζηνπο Πξφεδξν θαη Γεληθφ Γξακκαηέα ε κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζεζεί, νη ρεηξηζκνί θαη γεληθά ν ηξφπνο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ αληηπξνζψπεπζή ηεο. 8

13 ΑΡΘΡΟ 9ο : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 1. Σελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο δηνηθεί ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ : α. Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. β. Απφ έλα αληηπξφζσπν πνπ νξίδεηαη αλά ηεηξαεηία θαη φρη αξγφηεξα απφ δέθα κέξεο απφ ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, απφ θάζε ζσκαηείν πνπ ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ αλήθεη ζηελ Α θαηεγνξία αλδξψλ ή θαη γπλαηθψλ. γ. Απφ δχν θαηά αλψηαην φξην αληηπξνζψπνπο γηα θάζε θαηεγνξία πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ππφινηπα ζσκαηεία ηα νπνία ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ αλήθνπλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο αλδξψλ ή θαη γπλαηθψλ θαη πνπ εθιέγνληαη φπσο θαζνξίδεηαη πην θάησ. δ. Μεηά ηελ ζηειέρσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζε απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν ( 2 ) γπλαηθεία κέιε ην ηειεπηαίν κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ γπλαηθείσλ κειψλ ψζηε πάληα ζ απηφ λα πεξηιακβάλνληαη δχν ( 2 ) ηνπιάρηζηνλ γπλαίθεο κε ηελ ζεηεία ησλ ηειεπηαίσλ λα έρεη δηάξθεηα ελφο έηνπο. 2. Ννείηαη φηη δελ κπνξεί λ αλαθιεζεί ν νξηζκφο αληηπξνζψπνπ νπνηνπδήπνηε ζσκαηείνπ πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. 3. Ννείηαη φηη ζσκαηείν ην νπνίν κεηά απφ άδεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο δελ ζπκκεηέρεη κε ηελ νκάδα ηνπ ζην αλψηαην πξσηάζιεκα ηεο Καηεγνξίαο ηνπ ( Α Καηεγνξία Αληξψλ, Β Καηεγνξία Αληξψλ, Α Καηεγνξία Γπλαηθψλ, Β Καηεγνξία Γπλαηθψλ ) ράλεη ην δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ είηε απηή είλαη άκεζε ( ζσκαηεία Α Καηεγνξίαο ) είηε έκκεζε ( ζσκαηεία Β Καηεγνξίαο ) γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε κε ζπκκεηνρή ηνπ. 4. Οη παξαθάησ δηαηάμεηο ζα δηέπνπλ ηηο εθάζηνηε ππνρξεσηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ: α. Δληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ θαη αθνχ έρεη επηθπξσζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην ε ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ πξσηαζιεκάησλ Β Καηεγνξίαο θαη ε ηειεζίδηθε αλάδεημε ησλ ζσκαηείσλ πνπ αλέξρνληαη ζηε Α Καηεγνξία, ηα ζσκαηεία απηά θαινχληαη λα νξίζνπλ ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο. β. Δληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ θαη αθνχ έρεη επηθπξσζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην ε ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ πξσηαζιεκάησλ Α Καηεγνξίαο θαη ε ηειεζίδηθε αλάδεημε ησλ ζσκαηείσλ πνπ ππνβηβάδνληαη ζηε Β Καηεγνξία, νη αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ απηψλ ράλνπλ απηφκαηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο. 9

14 γ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη φπσο εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ή αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπ αιιά νπσζδήπνηε ζε ρξφλν πξηλ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζψκα, ζπγθαιέζεη Δηδηθή πλέιεπζε ησλ ζσκαηείσλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ ζηελ νπνία κε κπζηηθή ςεθνθνξία ζα εθιεγνχλ δχν ην κέγηζην αληηπξφζσπνη θάζε θαηεγνξίαο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έλαο επηιαρψλ αλά θαηεγνξία. 1. Οη παξεπξηζθφκελνη ζηελ Δηδηθή πλέιεπζε νθείινπλ λα ςεθίζνπλ απαξαίηεηα δχν άηνκα εθ ησλ ππνςεθίσλ δηαθνξεηηθά ην ςεθνδέιηην ηνπο ζεσξείηαη άθπξν. 2. Μφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ Δηδηθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα εθινγή θαη λννπκέλνπ φηη ην ζσκαηείν πνπ εθπξνζσπνχλ δελ αληηπξνζσπεχεηαη ήδε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο ζσκαηείν Α θαηεγνξίαο. 3. Όζα ζσκαηεία κε θαηψηαην αξηζκφ δχν παξαζηνχλ ζηελ Δηδηθή πλέιεπζε απνηεινχλ απαξηία ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ πέξαλ ησλ δχν ππνςεθηνηήησλ, απηνί αλαθεξχζζνληαη απηφκαηα αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ Β θαηεγνξίαο. 4. ε πεξίπησζε κε παξνπζίαο δχν ηνπιάρηζηνλ αληηπξνζψπσλ αλά θαηεγνξία ε Δηδηθή πλέιεπζε αλαβάιιεηαη θαη νξίδεηαη επαλαιεπηηθή ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ εκεξψλ ε νπνία είλαη θαη ε ηειεπηαία θαη ζηελ νπνία νη παξφληεο αλεμάξηεηα απφ αξηζκφ ζεσξνχληαη απαξηία θαη εθιέγνπλ ή θαη εθιέγνληαη. 5. Όζα ζσκαηεία παξαζηνχλ ζηελ επαλαιεπηηθή Δηδηθή πλέιεπζε απνηεινχλ απαξηία, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζνχλ πέξαλ ησλ δχν ππνςεθηνηήησλ, απηνί αλαθεξχζζνληαη απηφκαηα αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ Β θαηεγνξίαο θαη νη ππφινηπεο ζέζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξακέλνπλ θελέο. 5. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελφο ζσκαηείνπ κπνξνχλ λα νξίδνληαη σο εθπξφζσπνη ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο ελψ αληίζεηα δελ κπνξνχλ λα νξίδνληαη ή εθιέγνληαη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελ ελεξγεία πεηνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο ή παξαηεξεηέο. 9α

15 ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ EKΛΟΓΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΟΠΔ 1. Κάζε ηέηαξην ρξφλν θαηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζηνλ Ηνχλην γίλνληαη νη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΟΠΔ πνπ πξέπεη λα είλαη πξφζσπν γεληθήο αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο. 2. Οη ππνςεθηφηεηεο γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γξαπηψο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ πέληε ( 5 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ηξεηο ( 3 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ απηή, ν θαηάινγνο ησλ ππνςεθίσλ πξνέδξσλ αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο. 3. Κάζε ππνςεθηφηεηα γηα λα είλαη έγθπξε πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί ελψπηνλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία απφ δχν ( 2 ) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο ηειεπηαίαο. 4. Αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππνςεθίσλ πξνέδξσλ καδί κε ηα ςεθνδέιηηα κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ παξαδίδνληαη ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία δηελεξγεί ηελ εθινγή θαη ηε δηαινγή ησλ ςήθσλ. 5. Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο είλαη κπζηηθή θαη επηηπρψλ ζεσξείηαη απηφο πνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 6. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ελψ αλ θαη πάιη ππάξμεη ηζνςεθία ε εθινγή απνθαζίδεηαη κε θιήξν. 7. Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ παξαδίδνληαη απφ ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 8. ηε δηαδηθαζία εθινγήο πξνέδξνπ θαη θαη εμαίξεζε πηζαλψλ πεξηνξηζκψλ άιισλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο, δηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ φια ηα ζσκαηεία ηεο ΚΟΠΔ λννπκέλνπ φηη απηά εθπξνζσπνχληαη λνκφηππα ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 10

16 ΑΡΘΡΟ 11ο : ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 1. Οη ππεξεζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πάληνηε άκηζζεο. Μέιε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΚΟΠΔ δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ κε ακνηβή εξγαζία ή λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ηε ιήςε ακνηβήο γηα πξνζθνξά θάζε θχζεο άιισλ ππεξεζηψλ ή πνπ απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε θέξδνπο κε ηελ αλάιεςε έξγνπ, πξνκήζεηαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο ζηελ Οκνζπνλδία. 2. Σα κέιε ηεο Γηνίθεζεο δελ δηθαηνχληαη θακηάο απνδεκηψζεσο γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηηο ππνζέζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο. Γηθαηνχληαη φκσο εμφδσλ θηλήζεσο θαη δηακνλήο γηα κεηαθηλήζεηο χζηεξα απφ εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηφζνλ εδψ φζν θαη έμσ απφ ηελ Κχπξν, γηα δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 11

17 ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΓΚΡΟΣΗΗ Δ ΩΜΑ 1. Δληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνλ νξηζκφ ή ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ θαη αθνχ ηα ζσκαηεία πξνζθιεζνχλ έγθαηξα κε γξαπηή εηδνπνίεζε γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ζε απηφ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θαη εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο Α Αληηπξφεδξν, Β Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γξακκαηέα, Βνεζφ Γξακκαηέα, Σακία θαη Βνεζφ Σακία. 2. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γηα ηελ αλάδεημε νπνηνπδήπνηε αμησκαηνχρνπ ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη ελψ αλ ππάξμεη θαη πάιη ηζνςεθία ε εθινγή απνθαζίδεηαη κε θιήξν. 3. Οη Πξφεδξνο, Α Αληηπξφεδξνο, Β Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Βνεζφο Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο απαξηίδνπλ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. 4. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απψιεηαο ησλ δηθαησκάησλ νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην ηειεπηαίν νθείιεη εληφο ηξηάληα ( 30 ) εκεξψλ λα δξνκνινγήζεη ηηο αλαγθαίεο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 12

18 ΑΡΘΡΟ 13ο : ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 1. Οη Πξφεδξνο, Α Αληηπξφεδξνο, Β Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Βνεζφο Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο απαξηίδνπλ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθρσξήζεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εμνπζίεο θαη δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ζην. 3. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη ζηελ επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξία ηνπ λα εθιέμεη ή νξίζεη αληηθαηαζηάηε ηνπ κέινπο πνπ παξαηηήζεθε. 4. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάπνην κέινο ( εθηφο ηνπ Πξνέδξνπ ) ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο δελ εθηειεί ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπ ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Δθηειεζηηθήο ή θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην ηειεπηαίν κπνξεί κε κπζηηθή ςεθνθνξία λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ λννπκέλνπ φηη εμαζθαιίδεηαη πιεηνςεθία 2/3 κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. 13

19 ΑΡΘΡΟ 14ο : ΤΝΔΓΡΙΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηκειείηαη θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα γεληθά ηεο ΚΟΠΔ, εθηφο απφ εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. πλεδξηάδεη ηαθηηθά ζε εκεξνκελίεο πνπ απνθαζίδεη ην ίδην κε ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο ηνπ θαη έθηαθηα φηαλ ν Πξφεδξνο θξίλεη ηνχην αλαγθαίν ή εάλ ην δεηήζεη γξαπηψο ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ. Βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε ηνπ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα πνπ έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα. 3. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ελψ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν πξφεδξνο θέθηεηαη δεχηεξε ή ληθψζα ςήθν. 4. Ζ ςεθνθνξία είλαη θαλεξή ελψ κπζηηθή γίλεηαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα θαη ζε απηή δελ ζπκκεηέρεη ην κέινο πνπ θξίλεηαη, ή φηαλ δεηεζεί ηνχην απφ δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε. 5. Ηζνςεθία ζε πεξίπησζε κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ζεσξείηαη ζαλ απνδνρή ηεο. 6. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη απφ ηξεηο ( 3 ) ζπλερφκελεο ηαθηηθέο ζπλεδξίεο ή πέληε ( 5 ) νπνηεζδήπνηε κέζα ζην ρξφλν ράλεη απηφκαηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ θαη ην ζσκαηείν ηνπ ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε γξαπηψο γηα λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έθπησζή ηνπ. ε πεξίπησζε νξηζκνχ απφ ην ζσκαηείν ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ, απηφ δελ ζα γίλεηαη δεθηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην επεξεαδφκελν κέινο αληηπξνζσπεχεη ζσκαηεία Β Καηεγνξίαο αληηθαζίζηαηαη απηφκαηα απφ ηνλ πξψην επηιαρφληα θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ Β Καηεγνξίαο. 7. Άηνκα εθηφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα παξαθαζίζνπλ σο παξαηεξεηέο ζε ζπλεδξίεο ηνπ θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο θαη πξφζθιεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ. 8. Οκνίσο γηα ηελ νκαιφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα θαιεί ελψπηνλ ηνπ γηα ελεκέξσζε, γλσκάηεπζε, ζπκβνπιή θιπ νπνηνδήπνηε πξφζσπφ ήζειε θξίλεη ζθφπηκν. 14

20 ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΑΙΣΗΗ Γ.. 1. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη : α. Να δηνηθεί ηελ Οκνζπνλδία ζαλ φξγαλν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη λα δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο. β. Να εθπξνζσπεί ηελ Οκνζπνλδία ζε θάζε Αξρή ζην Δζσηεξηθφ θαη ζην Δμσηεξηθφ ζ φιεο ηηο ζρέζεηο θαη ππνζέζεηο ηεο. γ. Να ιακβάλεη απνθάζεηο θαη λα επηθέξεη ιχζεηο ζ φια ηα θαηεπείγνληα ζέκαηα γεληθφηεξεο ζεκαζίαο θαηά ηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. δ. Να επηιακβάλεηαη θαη λα δηεθπεξαηψλεη ηηο θάζε θχζεσο δηνηθεηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο ππνζέζεηο. ε. Να θαηαξηίδεη ηα δηάθνξα αγσληζηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ νκαιή θαη πιήξε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζην Δζσηεξηθφ θαη ζην Δμσηεξηθφ. ζη. Να εθδίδεη ηηο πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ θαη αγψλσλ πνπ δηεμάγεη ε ΚΟΠΔ θαη λα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ην ζχζηεκα δηεμαγσγήο ηνπο. δ. Να απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ ζηηο δηάθνξεο δηνξγαλψζεηο ηφζν ηνπ Δζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ. ε. Να επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ, αθνχ θξνληίζεη γηα θάζε ζρεηηθή πξνεξγαζία θαη πξνπαξαζθεπή. ζ. Να εηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε αλαγθαία ζπκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ησλ Καλνληζκψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ, αθνχ θξνληίζεη γηα θάζε ζρεηηθή πξνεξγαζία θαη πξνπαξαζθεπή. η. Να παξαπέκπεη γηα εξκελεία ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ησλ Καλνληζκψλ ζε ακθηζβεηνχκελα ζεκεία κέρξη λα ζπλέιζεη ε Γεληθή πλέιεπζε. ηα. ηβ. ηγ. Να εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ. Να εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ δηαγξαθή κειψλ ή ζσκαηείσλ. Να θαηαξηίδεη Δπηηξνπέο θαη λα δηνξίδεη ή εθιέγεη ηα κέιε απηψλ, λα δηνξίδεη ή εθιέγεη ηνλ Πεηζαξρηθφ Δηζαγγειέα θαη ηνλ Ννκηθφ ηεο χκβνπιν, λα πξνζιακβάλεη, πξνάγεη ή απνιχεη έκκηζζν πξνζσπηθφ, λα ρνξεγεί ζε απηφ άδεηεο, λα ξπζκίδεη ηεο απνδνρέο θαη ηεο ινηπέο ζρέζεηο εξγαζίαο ηεο ζχκθσλα κε ηεο λφκνπο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ΚΟΠΔ. 15

21 ηδ. Να πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο φπσο θαη ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ πνπ ην ίδην νξίδεη, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην κέινο απηφ δελ εθηειεί ζσζηά ηα θαζήθνληά ηνπ ή αλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έξγσ ή ακειεία παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο ζηελ νπνία είλαη κέινο ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη πιεηνςεθία 2/3 κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηε. ηζη. ηδ. ηε. ηζ. Να εθδίδεη δειηία αζιεηψλ, λ αλαλεψλεη θαη αθπξψλεη δειηία, λα εγθξίλεη ή απνξξίπηεη κεηεγγξαθέο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο. Να δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Οκνζπνλδίαο, λα θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ φπσο θαη ηνλ αληίζηνηρν απνινγηζκφ γηα ππνβνιή θαη έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ δηθψλ ηνπ θεθαιαίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ινηπέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο. Να ιακβάλεη θαη εθαξκφδεη γεληθά θάζε κέηξν γηα ηελ δηνηθεηηθή, δηαρεηξηζηηθή, ηερληθή θαη θαηαζηαηηθή πιεξφηεηα ηεο νξγάλσζεο ηφζν ηεο Οκνζπνλδίαο ζαλ Γηνηθνχζαο Αξρήο φζν θαη ησλ ζσκαηείσλ κειψλ. Να απνθαζίδεη γηα ηελ ζχγθιεζε Δθηάθησλ πλειεχζεσλ. Να παξαπέκπεη γηα εθδίθαζε ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. θ. Να παξεπξίζθεηαη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ή άιιν πξφζσπν πνπ ην ίδην νξίδεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ. θα. θβ. θγ. θδ. θε. Να θξαηά κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ. Αληίγξαθα απηψλ ζηέιλνληαη ζηα κέιε ηνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζε φια ηα σκαηεία Να ζπγθαιεί θαη λα θαζνξίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. Να νξίδεη ή εθιέγεη ηα κέιε ησλ Πεηζαξρηθψλ ηεο Οξγάλσλ, Δπηηξνπψλ θιπ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ. Να εθρσξεί εμνπζίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Να εηζεγείηαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηελ εθινγή Δπηηίκσλ Μειψλ θαη ηελ αλαθήξπμε Γσξεηψλ, Δπεξγεηψλ θαη Μεγάισλ Δπεξγεηψλ. θζη. Να θαηαξηίδεη θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ θαη επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη λα πηζηνπνηεί, αλαγλσξίδεη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηα ζρεηηθά πξνζφληα ησλ εκπιεθνκέλσλ. 15α

22 2. Παξαίηεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ : α. ε πεξίπησζε πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη παξαίηεζε ή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνρσξήζεη πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζα εθιεγεί θαηά ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ ζα θαιχςεη κφλν ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξαηηήζεθε. β. ε πεξίπησζε πνπ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηηεζνχλ ή απνιέζνπλ ηελ ηδηφηεηα κέινπο, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ άιια πξφζσπα πνπ ππνδεηθλχνληαη ή εθιέγνληαη απφ ηα σκαηεία πνπ ηα είραλ ππνδείμεη ή εθιέμεη αληίζηνηρα. γ. ε πεξηπηψζεηο αληηπξνζψπνπ ζσκαηείνπ Α Καηεγνξίαο αληξψλ ή γπλαηθψλ ε αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ. ε πεξηπηψζεηο αληηπξνζψπνπ ζσκαηείσλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κε ηνλ επηιαρφληα θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ ηεο θαηεγνξίαο, εάλ απηφο ππάξρεη. ε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επηιαρψλ φπσο θαη ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απνρψξεζεο θαη ηνπ δεχηεξνπ αληηπξφζσπνπ ησλ ζσκαηείσλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ, ε ζέζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξακέλεη θελή γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ. 15β

23 ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 1. Ο Πξφεδξνο δηεπζχλεη θαη κεξηκλά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνεδξεχεη ζ φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαζψο επίζεο φισλ ησλ εθδειψζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 2. Δθπξνζσπεί κφλνο ή καδί κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηελ Οκνζπνλδία ζ φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο κε θάζε Αξρή. 3. Τπνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηα πξαθηηθά θαη ηα πάζεο θχζεσο έγγξαθα, πξνζππνγξάθεη κε ηνλ Σακία ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, θξνληίδεη γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ιακβάλεη κέηξα εμαζθαιηζηηθά ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ειέγρεη νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ ηεο. 4. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη ρσξίο έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα εγθξίλεη δαπάλε ε νπνία δελ μεπεξλά ηα 200,00 λννπκέλνπ φηη ζα δεηεζεί έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε ζρεηηθή δαπάλε ζηελ επφκελε ηνπ ζπλεδξία. 5. ε πεξίπησζε ρεξείαο ηεο ζέζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηφηε ζπγθαιείηαη ην αξγφηεξν εληφο ( 30 ) εκεξψλ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία θαη εθιέγεη ηνλ λέν Πξφεδξν γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απειζφληνο Πξνέδξνπ ηεξνπκέλσλ πάληα ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 16

24 ΑΡΘΡΟ 17ο : KAΘΗΚΟΝΣΑ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ Ο Α Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ζ φια ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Σνλ Α Αληηπξφεδξν φηαλ απηφο απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αλαπιεξψλνπλ ζ φια αλεμαίξεηα ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζαλ αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη Β Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Βνεζφο Γεληθφο Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ πην πάλσ ν γεξνληφηεξνο απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 17

25 ΑΡΘΡΟ 18ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Β ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ Ο Β Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ζ φια ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπο Πξφεδξν θαη ηνλ Α Αληηπξφεδξν φηαλ απνπζηάδνπλ, εκπνδίδνληαη ή απνρσξνχλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Σνλ Β Αληηπξφεδξν φηαλ απηφο απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αλαπιεξψλνπλ ζ φια αλεμαίξεηα ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζαλ αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη Γεληθφο Γξακκαηέαο, Βνεζφο Γεληθφο Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ πην πάλσ ν γεξνληφηεξνο απφ ηα παξφληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 18

26 ΑΡΘΡΟ 19ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο : 1. Μαδί κε ηνλ Πξφεδξν αληηπξνζσπεχεη θαη παξεπξίζθεηαη γηα ηελ Οκνζπνλδία δηθαζηηθά θαη εμψδηθα. 2. Δίλαη ν εηζεγεηήο θαη ν εθηειεζηήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο, ζπληάζζεη θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ ηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηεο ζηα κέιε ηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε έγθξηζε ηεο ζηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξία. 3. πληάζζεη θαη ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν νπνηαδήπνηε έγγξαθα θαη θξνληίδεη γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο αιιεινγξαθίαο. 4. πλππνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο πξνθεξχμεηο ησλ δηνξγαλψζεσλ. 5. Σεξεί θαη θπιάζζεη ηα κεηξψα ησλ κειψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ησλ αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ, θιπ θαη θπιάζζεη ηελ ζθξαγίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. 6. Γηαβηβάδεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ( Γηθαζηηθή Δπηηξνπή θαη Δπηηξνπέο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ) είηε άκεζα είηε κέζσ ηνπ Πεηζαξρηθνχ Δηζαγγειέα φηαλ ππάξρεη, θάζε δήηεκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο κφιηο απηφ πεξηέιζεη επίζεκα ζε γλψζε ηεο Οκνζπνλδίαο. 7. Δθηειεί ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν θαζήθνληα εηζεγεηή ηεο Οκνζπνλδίαο ελψπηνλ ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ είηε κφλνο είηε καδί κε ηνλ Πεηζαξρηθφ Δηζαγγειέα ή ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηεο ΚΟΠΔ. 19

27 ΑΡΘΡΟ 20ο : KΑΘΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΘΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Ο Βνεζφο Γξακκαηέαο αλαπιεξψλεη ζ φια ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φηαλ απηφο απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 20

28 ΑΡΘΡΟ 21ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΞΟΤΙΔ ΣΑΜΙΑ Ο Σακίαο : 1. Γηαρεηξίδεηαη ηε ρξεκαηηθή πεξηνπζία ηεο Οκνζπνλδίαο ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Δλεξγεί ηηο εηζπξάμεηο κε δηπιφηππα απνδείμεσλ. 3. Δλεξγεί ηηο πιεξσκέο κε βάζε ηα εληάικαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζε εθηέιεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 4. Τπνγξάθεη κε ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηηο επηηαγέο γηα ηελ αλάιεςε ρξεκάησλ απφ ηηο Σξάπεδεο. 5. Καηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα νπνηνδήπνηε πνζφ κεγαιχηεξν απφ 500, Δίλαη ππεχζπλνο γηα θάζε ηακηαθή αλσκαιία φπσο επίζεο θαη γηα πιεξσκή πνπ έθακε ρσξίο απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 7. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αξρείνπ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Οκνζπνλδίαο. 8. Όπνηε θιεζεί ππνρξεψλεηαη λα δψζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Οκνζπνλδίαο. 9. Φπιάζζεη βηβιία εζφδσλ θαη εμφδσλ. 10. Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη ζ απηφ ηνλ απνινγηζκφ θάζε ρξφλνπ. 21

29 ΑΡΘΡΟ 22ο : ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΘΟΤ ΣΑΜΙΑ Ο Βνεζφο Σακίαο αλαπιεξψλεη ζ φια ηνπ ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηνλ Σακία φηαλ απηφο απνπζηάδεη, εκπνδίδεηαη ή απνρσξεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 22

30 ΑΡΘΡΟ 23ο : ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΟΙΚΟ 1. Ο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Οκνζπνλδίαο γίλεηαη θάζε ρξφλν απφ αλεμάξηεην αλαγλσξηζκέλν ειεγθηηθφ νίθν. Ο νίθνο απηφο νξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ ( 4 ) ρξφλσλ θαη ε ζεηεία ηνπ ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ επφκελνπ. Ζ Οκνζπνλδία ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζή ηνπ φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, δηπιφηππεο απνδείμεηο θαη θάζε ηη πνπ ζα ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 2. Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε ζεηεία ηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ ηεξκαηηζηεί πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Οκνζπνλδίαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ηειεπηαίαο κπνξεί λα νξίζεη αληηθαηαζηάηε κε παξφκνηνπο φξνπο. 3. Ο νξηζκέλνο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Διεγθηηθφο Οίθνο ζα εμαληιήζεη ηελ ζεηεία ηνπ πξνεγνχκελνπ ελψ ν νξηζκφο ηνπ ηίζεηαη απαξαίηεηα πξνο έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε. 4. Ο ειεγθηηθφο νίθνο νθείιεη λα ηειεηψζεη ην έξγν ηνπ, λα ζπληάμεη ηελ έθζεζή ηνπ θαη λα ηελ παξαδψζεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΟΠΔ, είθνζη ( 20 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα ηελ ππνβάιεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 5. Δθπξφζσπνο ηνπ ειεγθηηθνχ νίθνπ πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο εθζέζεψο ηνπ. 23

31 ΑΡΘΡΟ 24ο : ΔΦΟΡΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία ( 3 ) κέιε θαη έρεη ζαλ θαζήθνλ ηεο ηελ λνκφηππε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζχκθσλα κε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ. 24

32 ΑΡΘΡΟ 25ο : ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 1. πγθξνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε ηα νπνία επηιέγνληαη φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο. 2. Οη φξνη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ κε απηή ξπζκίδνληαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο ΚΟΠΔ. 25

33 ΑΡΘΡΟ 26ο : ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 1. πγθξνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξψλ νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε ηα νπνία επηιέγνληαη φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο. 2. Οη φξνη ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ κε απηή ξπζκίδνληαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο ΚΟΠΔ. 26

34 ΑΡΘΡΟ 27ο : ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 1. πγθξνηείηαη ηξηκειήο ηνπιάρηζηνλ Σερληθή Δπηηξνπή κε Πξφεδξν ηνλ πην εηδηθφ ζην άζιεκα απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη άηνκα ηα νπνία δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Έξγν ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο είλαη ε κειέηε θάζε ηερληθνχ δεηήκαηνο πνπ έρεη ζρέζε κε ην άζιεκα, ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ νξγάλσλ, ε επίβιεςε γηα ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο θ.α. 3. Ζ Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη φπνηε θξηζεί απαξαίηεην ελψ ζε πνιχ επείγνπζεο πεξηπηψζεηο απνθαζίδεη ε ίδηα γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη θαη ελεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 27

35 ΑΡΘΡΟ 28ο : ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΥΟΛΔ ΚΟΠΔ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα νξίδεη επηηξνπέο θαη λα θαζνξίδεη ζ απηέο θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. ηηο επηηξνπέο απηέο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη άηνκα εθηφο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα ηδξχζεη Σνπηθέο Δπηηξνπέο πνπ ζα ηεινχλ ππφ ηελ επζχλε ηνπ θαη λα θαζνξίδεη θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα, ηελ έδξα θαη ηελ δηθαηνδνζία ηεο θάζε κηάο. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα εγθαζηδξχεη ζρνιέο θαηαξηίδνληαο ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη θαζνξίδνληαο ηα θαζήθνληα, δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο κε ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή αληίζηνηρσλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο. 28

36 ΑΡΘΡΟ 29ο : ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο θαη απνθαζίδεη ζαλ θπξίαξρν ζψκα γηα θάζε ππφζεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιινπ νξγάλνπ. 29

37 ΑΡΘΡΟ 30o : ΤΝΘΔΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο απνηειείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζσκαηείσλ κειψλ ηεο θαη απφ ηα επίηηκα κέιε ηεο ΚΟΠΔ. 2. Απφ θάζε ζσκαηείν δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηηο ζπλειεχζεηο δχν θαη αλψηαην φξην αληηπξφζσπνη, αιιά κφλν ν έλαο απφ απηνχο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξρή, ιακβάλεη ην ιφγν θαη δηθαηνχηαη λα ςεθίζεη λννπκέλνπ φηη ην ζσκαηείν έρεη απηφ ην δηθαίσκα. 3. σκαηεία ηα νπνία έρνπλ θαηαηαρζεί ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αδξαλψλ ή θαη δνθίκσλ κειψλ, γηα φζν δηάζηεκα ηζρχεη ε πεξίνδνο δνθηκαζίαο ή αδξάλεηαο, παξεπξίζθνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο σο παξαηεξεηέο θαη ιακβάλνπλ ηνλ ιφγν ρσξίο φκσο δηθαίσκα ςήθνπ ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο. 4. Κάζε ζσκαηείν δηθαηνχηαη κίαο θαη κφλν εθπξνζψπεζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 5. Καλέλαο αληηπξφζσπνο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζσκαηεία. 6. Γελ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο σο αληηπξφζσπνη ζσκαηείσλ, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ, ελ ελεξγεία πεηνζθαηξηζηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο ή παξαηεξεηέο. 7. Καλέλαο δελ κπνξεί λα παξίζηαηαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο σο αληηπξφζσπνο νπνηνπδήπνηε σκαηείνπ ρσξίο ην εηδηθφ ζθξαγηζκέλν πιεξεμνχζην έγγξαθν απφ ην σκαηείν ηνπ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ πξνζέιεπζε ηνπ ζ απηή. 8. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, λα ιακβάλνπλ ηνλ ιφγν, αιιά δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 9. Ο Πξφεδξνο ηεο ΚΟΠΔ πξνεδξεχεη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ κε γξακκαηέα ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Οκνζπνλδίαο. Όζεο θνξέο εκπνδίδεηαη ν Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ν Α Αληηπξφεδξνο. Όηαλ φκσο θαη απηφο εκπνδίδεηαη πξνεδξεχνπλ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο νη Β Αληηπξφεδξνο, Γεληθφο Γξακκαηέαο, Βνεζφο Γεληθφο Γξακκαηέαο, Σακίαο θαη Βνεζφο Σακίαο. Ο Πξφεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ δελ κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ φηαλ πξνεδξεχνπλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 10. ηελ Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ λα παξεπξίζθνληαη ρσξίο φκσο δηθαίσκα ςήθνπ θαη απφ δχν ( 2 ) ην κέγηζην εθπξφζσπνη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ ΚΟΠΔ πλδέζκσλ πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ, παξαηεξεηψλ θαη πεηνζθαηξηζηψλ. 30

38 ΑΡΘΡΟ 31o : ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ην ρξφλν θαη έθηαθηα αλάινγα κε ηα δεηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Σηο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαιεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν Πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο, δεθαπέληε ( 15 ) ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ηελ επηζηνιή πνπ πξέπεη λα είλαη ζπζηεκέλε αλαθέξνληαη ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξηάζεσο φπσο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Αλαθέξνληαη αθφκα ε εκεξνκελία θαη ε ψξα ζπγθιήζεσο ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξηάζεσο ( πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ηελ ίδηα κέξα ) ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξμεη απαξηία. 2. Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαινχληαη γηα νξηζκέλα θαηεπείγνληα ή επίθαηξα ζέκαηα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελφο πέκπηνπ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζε έλα ( 1 ) κήλα απφ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο θαη ζπδεηνχληαη ζ απηή κφλν ηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ αίηεζε. 3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κε δηθαίσκα ςήθνπ κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα κε ην ίδην δηθαίσκα. Αλ θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε δελ ππάξμεη απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη μαλά ρσξίο άιιε πξφζθιεζε θαηά ηα πξναλαθεξζέληα, νπφηε ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη ζε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηα παξηζηάκελα κε δηθαίσκα ςήθνπ κέιε. 4. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηά θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 5. ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θξαηνχληαη πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ θαη απνθάζεσλ ηα νπνία επηθπξψλνληαη ζηελ επφκελε ζπλέιεπζε. Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ απνζηέιινληαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηα ζσκαηεία κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο. 6. Όζεο θνξέο επεηδή ε ψξα είλαη πεξαζκέλε θαη είλαη δχζθνιε ε πεξάησζε ηεο ζπδεηήζεσο γηα θάπνην ζέκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηε δηεμαγσγή εθινγψλ, είλαη δπλαηή κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ηελ επφκελε κέξα. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχλνδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζεσξείηαη πσο ηειείσζε αθνχ εμαληιήζεη ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 7. ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ε ςεθνθνξία δηεμάγεηαη θαλεξή κε αλάηαζε ρεξηνχ θαη κπζηηθή κε ςεθνδέιηην κφλν θαηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ ή ηε ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά πξνζσπηθφ δήηεκα ή αλ απηφ δεηεζεί απφ ηξία ( 3 ) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. 8. Κάζε ζσκαηείν έρεη δηθαίσκα κίαο θαη κφλν ςήθνπ θαη εθφζνλ απηφ είλαη ηακεηαθά εληάμεη. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζσκαηείσλ κειψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαηά ηελ πξνζέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απηήο. Ο έιεγρνο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Πξνεδξείν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε σο πξνο ην πνηνί δηθαηνχληαη ςήθνπ γίλεηαη γλσζηή ζ φια ηα κέιε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 31

39 9. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο έρνπλ : α. Κάζε ζσκαηείν Α θαηεγνξίαο αληξψλ ή θαη γπλαηθψλ β. Οη εθπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ αληξψλ ή θαη γπλαηθψλ νη νπνίνη εθιέγνληαη ζε εηδηθέο ζπλειεχζεηο φπσο πην θάησ : 1. Σν αξγφηεξν δέθα κέξεο πξηλ ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ν Πξφεδξνο ζπγθαιεί εηδηθέο εθινγηθέο πλειεχζεηο ησλ ζσκαηείσλ ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο εθιέγνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ζηηο ςεθνθνξίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. ηηο Δηδηθέο πλειεχζεηο κπνξνχλ λα παξεπξεζνχλ θαη λα εθιέμνπλ ή εθιεγνχλ κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ. 3. Οη Δηδηθέο πλειεχζεηο βξίζθνληαη ζε απαξηία φηαλ απφ ηα δηθαηνχκελα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζσκαηεία, θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ηνπο παξεπξίζθνληαη πεξηζζφηεξα κέιε απφ ηα απφληα. 4. ε πεξίπησζε απνπζίαο απαξηίαο δίδεηαη παξάηαζε κηζήο ψξαο νπφηε φζα ζσκαηεία κε δηθαίσκα ςήθνπ παξεπξίζθνληαη απνηεινχλ απαξηία. 5. Σα ζσκαηεία εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ έλα εθπξφζσπν γηα θάζε ηεηξάδα ζσκαηείσλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο. Δηδηθφηεξα αλ ηελ θαηεγνξία απνηεινχλ 1 4 ζσκαηεία απηά εθιέγνπλ έλα εθπξφζσπν, αλ ηελ απνηεινχλ 5 8 ζσκαηεία εθιέγνπλ δχν εθπξνζψπνπο θιπ. 6. Σα ζσκαηεία ςεθίδνπλ απαξαίηεηα ηφζνπο εθπξνζψπνπο φζεο είλαη νη ζέζεηο πνπ ηνπο αλαινγνχλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 7. Σα άηνκα απηά εθπξνζσπνχλ ηα ζσκαηεία ηεο θαηεγνξίαο ηνπο ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε αιιά θαη ζ νπνηαδήπνηε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθιεζεί θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο ην νπνίν είλαη εηήζην ( κέρξη ηελ εθινγή λέσλ εθπξνζψπσλ πξηλ απφ ηελ επφκελε εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ). 10. Απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξαδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ή ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή κφιηο απηή εθιεγεί, ν θαηάινγνο ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππνςεθίσλ Πξνέδξσλ θαη θάζε ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ηεο δηαινγήο. 11. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ δηθαηνχκελσλ ςήθνπ παξφλησλ κειψλ εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζε ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο. 31α

40 ΑΡΘΡΟ 32ο : ETHΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 1. Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κέζα ζηνλ Ηνχλην κε ζθνπφ : α. Σελ έγθξηζε ηεο ινγνδνζίαο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΚΟΠΔ β. Σελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο ηνπ Διεγθηηθνχ Οίθνπ γ. Σελ έγθξηζε εηζδνρήο λέσλ κειψλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο δ. Σελ αλαθήξπμε δσξεηψλ, επεξγεηψλ θαη κεγάισλ επεξγεηψλ ε. Σελ εθινγή Δπίηηκσλ Μειψλ ηεο ΚΟΠΔ 2. Κάζε ηέηαξην ρξφλν ε Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε πέξαλ ησλ πην πάλσ : α. Δθιέγεη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΟΠΔ. β. Οξίδεη ηνλ Διεγθηηθφ Οίθν ηεο ΚΟΠΔ 3. Ζ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπδεηήζεη θαη άιια ζέκαηα επεηγνχζεο θαη ζνβαξήο θχζεο ηα νπνία ηίζεληαη ελψπηνλ ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 32

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ ΣΜΖΜΑ Α' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ Άξζξν 1 Οξηζκφο - θνπφο 1. Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία ηδξχεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΙΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.1. Οη αγψλεο αθνινπζνχλ ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία, ηνπο Καλφλεο ηνπ θαθηνχ ηεο FIDE, ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΙΣΗΣΧΝ ΚΤΠΡΟΤ Cyprus Referees Association Σαρ.Κηβ.: 22178 Έηνο Ιδξύζεσο 1957 Σει. 22 591050 1518 Λεπθσζία Μέινο Κ.Ο.Π. 1996 Φαμ. 22 591033 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΙΓΑ ---- ΔΡΜΗΝΔΙΑ --- 01.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑ ΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ

ΚΑΣΑ ΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ 1 Άξζξν Ι. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Ι. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ.. 5 Άξζξν ΙΙ. Άξζξν 1 : Δπωλπκία-Ννκηθή κνξθή-έδξα - Τπαγωγή.5 Άξζξν2:θνπφο 6 Άξζξν3:εκαία-Έκβιεκα-Λνγφηππνο-πληνκνγξαθία.9 Άξζξν4:ΔπίζεκεΓιψζζα.9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ»

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) Άξζξν 1 Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983.

2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. ΚΑΚΗΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΠΑΦΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΗΑ: θαθηζηηθόο Όµηινο Πάθνπ 2. Η ΡΤΖ : Ηδξύζεθε ζηελ Πάθν ηελ 8ε εθεµβξίνπ 1983. 3. ΦΡΑΓΗ Α : To σκαηείν ζα έρεη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΙΣΛΟ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - MΔΑ ΑΡΘΡΟ 1 Σηελ Καζηέια ζήκεξα 21Μαΐνπ 2006, ηδξχεηαη

Διαβάστε περισσότερα