Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. και µεταπτυχιακές σπουδές Με αφορµή τη συζήτηση που έγινε για τις προτάσεις που υποβλήθησαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σχετικά µε νέα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών, κρίνω ότι θα ήταν χρήσιµος και αναγκαίος διάλογος γύρω από το θέµα της συµµετοχής Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. στο µεταπτυχιακό κύκλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απαλλαγµένη από το κίνητρο της χρηµατοδότησης, η συζήτηση µπορεί να είναι νηφάλια, και ελπίζω εποικοδοµητική. Η περαιτέρω συζήτηση θα ήταν καλό να γίνει σε θέµατα αρχής και να µην αναφέρεται σε συγκεκριµένες προτάσεις. Βέβαια για το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών επιθυµητό είναι να καταλήξει σε κατευθυντήριες γραµµές. Μάλλον θα οφείλαµε να αρχίσουµε από τους ρόλους και τις λειτουργίες, τόσο των Ιδρυµάτων, όσο και των κύκλων σπουδών. Θεωρώ ότι τα Τ.Ε.Ι. απαντούν στις ανάγκες της οικονοµίας και της παραγωγής για µεσαία στελέχη και ανώτερους τεχνικούς, που έχουν καλή γενική παιδεία και επιστηµονική και τεχνολογική κατάρτιση, ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις των µέσων και των διαδικασιών της παραγωγής ή των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. Πρόκειται εποµένως για βαθµίδα κοµβικής σηµασίας για τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή. Παρατίθεται στο Παράρτηµα Α εισήγηση για την ίδρυση του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης πριν από τέσσερα χρόνια, πριν και από την ψήφιση του Νόµου 2916/2001 για τα θέµατα του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Επειδή ακριβώς οι µέθοδοι, οι τεχνικές και οι τεχνολογίες δεν θα έπρεπε να ήσαν εµπειρικές, αλλά επιστηµονικά στηριγµένες, τα Τ.Ε.Ι. θα έπρεπε, διατηρώντας αυτονοµία, να υπάγονται στα Πανεπιστήµια. Η µέγιστη αδυναµία του ελληνικού συστήµατος, και η µέγιστη αστοχία της µεταρρύθµισης του 2001, είναι η πλήρης αυτονόµηση και ανεξαρτητοποίηση των Τ.Ε.Ι. Αν η χώρα µας είχε ανάγκη και ήθελε να διαθέτει Ανώτατα Τ.Ε.Ι. όφειλε να τα θέσει υπό την αιγίδα των Πανεπιστηµίων, ώστε και τα προγράµµατα και το περιεχόµενο σπουδών να καθορίζονται υπό το φως της επιστηµονικής προόδου. Σ αυτή την αντίληψη είναι συγκροτηµένη η Ανώτερη Τεχνολογική και Επαγγελµατική Κατάρτιση στη Γαλλία, όπου µε εµπειρία 40 σχεδόν ετών θα µπορούσε να αποτελεί ιδιαίτερα επιτυχηµένο πρότυπο (Παράρτηµα Β). Από την άλλη πλευρά, και ανεξάρτητα από τις στοχεύσεις, ο µεταπτυχιακός κύκλος σπουδών νοείται µόνο ως προχωρηµένος επιστηµονικός, είτε αποτελεί εξειδίκευση στέρεα θεµελιωµένων βασικών επιστηµονικών γνώσεων, είτε αποτελεί προθάλαµο στην παραγωγή νέας επιστηµονικής γνώσης. Άρα µόνο τα Πανεπιστήµια µπορούν να οργανώνουν και να συγκροτούν Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. Θα µπορούσε βέβαια να περιορισθεί κανείς σε µια απλοϊκή ετυµολογική ερµηνεία του όρου, επικαθοριζόµενη από τη χρονική πρόθεση «µετά», αλλά τότε είµεθα εκτός επιστηµονικής λογικής. Η προβλεπόµενη από το Νόµο δυνατότητα συνδιοργάνωσης Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών από Τµήµατα Α.Ε.Ι. και Τµήµατα Τ.Ε.Ι., υπό την ανωτέρω θεώρηση, αποτελεί ασυνάρτητη και αντεπιστηµονική εκπαιδευτική πρακτική (Παράρτηµα Γ). Ακόµα και αν γίνονταν δεκτή αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση, ο Νόµος θέτει ορισµένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αξιολόγηση από τα οικεία όργανα του Πανεπιστηµίου των συνεργαζόµενων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. Για την πλήρη αποσαφήνιση των πραγµάτων σε σχέση µε τις πρόσφατες αποφάσεις του Πανεπιστηµίου Κρήτης, και κύρια για µελλοντικές θέσεις και αποφάσεις, θα έπρεπε να επανεξετάσουµε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η προκήρυξη στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. αναφερόταν σε «σύµπραξη» (Ν. 2916/2001, άρθρο 5, παρ. 13α). Επρόκειτο όµως για νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών που συνυποβάλλονταν από πανεπιστηµιακό Τµήµα και Τµήµα Τ.Ε.Ι. Πρακτικά και ουσιαστικά εποµένως πρόκειται για οργάνωση από κοινού. Τυπικά εµφανίζεται ωστόσο ως σύµπραξη σε λειτουργούντα σε Πανεπιστήµιο µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Με το τέχνασµα αυτό παρακάµπτεται η θεσµική ανάγκη αξιολόγησης της παραγράφου 13β. Και βέβαια δεν έχει ποτέ εκδοθεί η

2 υπουργική απόφαση της παραγράφου 13γ που θα καθόριζε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής. Σε ένα ασαφές θεσµικά πλαίσιο θα έπρεπε να εφαρµόζονται οι αυστηρότερες διατάξεις, αλλά συνολικά η ευθύνη για τη διαδικασία χρεώνεται κατ ανάγκη στο Υπουργείο που συντηρώντας θεσµικά κενά, προχωρεί σε εφαρµογή µε κύριο κίνητρο τη χρηµατοδότηση από πόρους του Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι και η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και η Σύγκλητος, µε γνώµονα τη διαφύλαξη του κύρους του Ιδρύµατος, και εφαρµόζοντας προηγούµενη απόφαση της Συγκλήτου, θα προέτασαν τη µέγιστη απαίτηση για αξιολόγηση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Γεγονός είναι ότι δεν είχαν δέσµια υποχρέωση να το πράξουν, αφού οι κοινές προτάσεις µε το Τ.Ε.Ι. Κρήτης θεωρούνταν εξ ορισµού ότι είναι συµπράξεις του Τ.Ε.Ι. σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών που οργανώνει το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Όντας υποστηρικτής ενός ανοικτού εκπαιδευτικού συστήµατος, δε θα µπορούσα παρά να υποστηρίζω τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. σε Τµήµατα Πανεπιστηµιακά ή ακόµα σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη εξάλλου δοθεί σε αποφοίτους του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για να εισαχθούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Πληροφορική του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών. Από την άλλη πλευρά είναι και επιθυµητή και χρήσιµη η συµµετοχή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. µε διδακτορικό δίπλωµα στη διδασκαλία µαθηµάτων σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών. Πέραν από χρηµατοδοτήσεις και µε βασική επιδίωξη τη διαφύλαξη του κύρους και της ποιότητας του Πανεπιστηµίου, θεωρώ ότι πρέπει να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να πηγάζουν από ανάγκες εκπαιδευτικές και να µην εντάσσονται σε µια αγοραία αντίληψη για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Μοιραία διαφορετικά οδηγούµεθα σε εκπτώσεις αξιών. Αντί να επιτυγχάνεται η ανωτατοποίηση και η αναβάθµιση των Τ.Ε.Ι., ελλοχεύει ο κίνδυνος της ανωτεροποίησης των Πανεπιστηµίων και της υποβάθµισης της ποιότητας των µεταπτυχιακών σπουδών. Γιώργος Τζιρίτας Οκτώβριος 2003

3 Παράρτηµα Α. Εισήγηση Γιώργου Τζιρίτα για το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης ( εκέµβριος 1999) Θα ήθελα κατ αρχην να χαιρετίσω και να καλωσορίσω την ίδρυση του νέου Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Ερχεται να καλύψει ένα κενό σε τεχνολόγους πληροφορικής που είναι εµφανές στην αγορά εργασίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυµέσων έχουν ανάγκη από τεχνολόγους µε απόλυτα επαρκείς γνώσεις στις ευρύτερα χρησιµοποιούµενες τεχνικές επεξεργασίας, διαχείρισης και µετάδοσης της πληροφορίας. Η ανάπτυξη της χώρας δε µπορεί παρά να συµπορεύεται µε µία έντονη παρουσία, στην παραγωγική διαδικασία και στις υπηρεσίες, των νέων τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιακών µέσων και τηλεπικοινωνιών. Η ανάγκη προσφοράς έργου από κατάλληλα καταρτισµένους τεχνικούς θα γίνεται ολοένα εντονότερη. Θα απαιτούνται τεχνικοί µε επιστηµονικά θεµελιωµένη πλήρη κατάρτιση για άµεση αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε όλους τους σχετικούς τοµείς. Η εφικτότητα της διάχυσης της τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες και στην παραγωγική διαδικασία θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την κατάρτιση των τεχνικών. Η έµφαση εποµένως θα πρέπει να δοθεί στον τεχνολογικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, χωρίς να παραβλέπεται η επιστηµονική θεµελίωση της γνώσης. Οµως το κέντρο βάρους δε θα ήταν στο επιστηµονικό βάθος, αλλά στη δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης. Το µέτρο της επιτυχίας θα δοθεί από την ικανότητα των τεχνολόγων να χρησιµοποιούν άµεσα κι αποτελεσµατικά την τεχνογνωσία, ώστε να προκύψει το αναµενόµενο όφελος για την οικονοµία της χώρας. Το Πρόγραµµα Σπουδών θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία αναπροσαρµογής παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το πρόγραµµα που θα αποκρυσταλλωθεί στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής θα πρέπει να ενσωµατώνει µέχρι και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Βέβαια το Πρόγραµµα Σπουδών δεν εξαντλείται στους τίτλους των µαθηµάτων. Ακόµα περισσότερο έχει σηµασία το περίγραµµα και η ύλη των µαθηµάτων. Επίσης ο σχεδιασµός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το συνολικό πλαίσιο µέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Σπουδών. Στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες αναζητούν θέση τεχνικοί µε ειδικευµένη επαγγελµατική κατάρτιση, τεχνικοί µε ολοκληρωµένη εκπαίδευση, µηχανικοί και επιστήµονες µε πολύπλευρες θεωρητικές γνώσεις. Οι τεχνολόγοι απόφοιτοι ενός Ανώτερου Τεχνολογικού Ιδρύµατος θα πρέπει να έχουν στέρεες βάσεις και υποδοµή γνώσεων, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν καταρτισθεί ώστε να αξιοποιούν άµεσα τη γνώση και να είναι άµεσα αποτελεσµατικοί στην παραγωγή. Στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες χρησιµοποιούνται ευρέως διεθνή πρότυπα, ή ακόµα συστήµατα ή πακέτα µε χαρακτήρα πρότυπου. Σε αυτά συµπυκνώνεται πολλές φορές η τεχνογνωσία σε ένα τοµέα. Ολα αυτά θα πρέπει να αποτελούν εφόδια του νέου απόφοιτου. Θα πρέπει να διδάσκεται σε ποιές γνώσεις βασίζονται τα πρότυπα και ταυτόχρονα θα πρέπει να αποκτάται εξοικείωση µε τη χρήση τους.

4 Παράρτηµα Β. Το Γαλλικό Σύστηµα των I.U.T. Τα Instituts Universitaires de Technologie (I.U.T. = Πανεπιστηµιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα) δηµιουργήθηκαν στη Γαλλία το 1966 για να ανταποκριθούν στις ζητήσεις του επαγγελµατικού κόσµου σε ανώτερους τεχνικούς και µεσαία στελέχη µε γενική παιδεία και τεχνική και επιστηµονική κατάρτιση που τους επιτρέπει να εξελιχθούν στις επιχειρήσεις και να προσαρµοσθούν στις τεχνολογικές αλλαγές. Ο αριθµός των I.U.T. σε όλη τη Γαλλία είναι 112, δέχονται περί τους σπουδαστές και συγκροτούνται σε Τµήµατα µε 25 ειδικότητες : 17 του δευτερογενούς τοµέα (βιοµηχανία) και 8 του τριτογενούς τοµέα (υπηρεσίες). Τα I.U.T. απονέµουν ένα εθνικό πανεπιστηµιακό δίπλωµα τεχνολογίας µετά από σπουδές δύο ετών, συνολικής διάρκειας 60 εβδοµάδων. Τα προγράµµατα σπουδών ορίζονται σε βασικές γραµµές από Εθνικές Παιδαγωγικές Επιτροπές, όπου µετέχουν αντιπρόσωποι των επιχειρήσεων, των εργαζοµένων, των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου. Προφανώς δεν υπάρχουν στα I.U.T. µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και οι απόφοιτοι δεν µπορούν να ακολουθήσουν µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, παρά αφού συµπληρώσουν δύο έτη πανεπιστηµιακών σπουδών. Οι καθηγητές των I.U.T. µπορούν να διδάσκουν σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και να µετέχουν σε ερευνητικά εργαστήρια ή ινστιτούτα, υπαγόµενα είτε σε Πανεπιστήµια είτε στο Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών. Χαρακτηριστικό δείγµα ότι πρόκειται για σύστηµα που επιτρέπει εξελίξεις και ανοικτή πρόσβαση και ανέλιξη είναι το γεγονός ότι ο σηµερινός Πρόεδρος του Ανώτατου Συµβουλίου για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος της Γαλλίας (Christian Forestier) είναι ένας πρώην Καθηγητής των I.U.T., που µάλιστα πριν ήταν καθηγητής σε Τεχνικό Λύκειο, και ακολούθως Πρόεδρος Πανεπιστηµίου, πριν ανελιχθεί σε υψηλές θέσεις του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας και µάλιστα επιβιώνοντας διαφορετικών κυβερνήσεων ως αναντικατάστατο στέλεχος. Μπορούν ακόµα αναφερθούν περιπτώσεις αποφοίτων I.U.T. που ακολούθως εισήχθησαν σε Σχολές Μηχανικών, προχώρησαν σε διδακτορικό δίπλωµα και έφθασαν να γίνουν Καθηγητές Πανεπιστηµίου. Αν συγκρίναµε µε το ελληνικό σύστηµα, τέτοιες ανελίξεις θα ήσαν αξιοκρατικά αδύνατες, αφού όλα είναι ισοπεδωµένα. Τα Τ.Ε.Ι. έχουν προγράµµατα σπουδών τετραετούς διάρκειας, διατείνονται ότι δικαιούνται και δύνανται να συνδιοργανώνουν µεταπτυχιακές σπουδές και φυσικά θεωρούν ότι έχουν ως αποστολή και στον τοµέα της έρευνας. Οι νέοι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. δεν έχουν κίνητρα για να προσπαθήσουν, έχουν αντίθετα λόγους να ασκούν πιέσεις για διευκολύνσεις και αναγνωρίσεις που θα είναι προϊόντα πολιτικών αποφάσεων αναντίστοιχων µε την πραγµατικότητα των επαγγελµατικών αναγκών στη χώρα µας. Οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι. στο πλαίσιο κοµµατικών συναλλαγών διεκδικούν προνόµια αναντίστοιχα των παιδαγωγικών αναγκών.

5 Παράρτηµα Γ. Ο Νόµος 2916/2001 για τη «ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής» Για το ρόλο των Τ.Ε.Ι. (άρθρο 1, παρ. 2β) Για τις µεταπτυχιακές σπουδές (άρθρο 5, παρ. 13)

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης

Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οργάνωση & ιοίκηση ομών Εκπαίδευσης Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Σαΐτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Κωδικοποίηση των πτυχιακών νοσηλευτικών εργασιών του τµήµατος Νοσηλευτικής την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα