ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ ΕΚΔ ΗΛΩ ΣΗΣΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑ.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ ΕΚΔ ΗΛΩ ΣΗΣΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑ.Ε.»"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ ΕΚΔ ΗΛΩ ΣΗΣΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠ ΕΝ ΔΥΤΙΚΩ Ν ΣΧΕΔΙΩ Ν ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΟΣLEADER+ ΤΗ ΣΟΜΑΔΑΣΤΟΠΙΚΗ ΣΔΡΑΣΗΣ(Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑ.Ε.»

2 Κ ΟΙΝΟΤΙΚ Η Π ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER ΤΟΠΙΚ Ο ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α Ο ΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Κ ΑΡΔΙΤΣΑ Σ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κ ΑΙΝ. Λ ΑΡΙΣΑ Σ Τ ο πρόγραμμασυγχρηματοδοτείταιαπό : ΑΝΑΠ ΤΥΞΙΑΚ Η Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣΑ.Ε. ΕΥΡΩΠ ΑΪΚ Η ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Π ροσανατολισμού και Εγγυήσεων- Τ μήμαπ ροσανατολισμού (ΕΓΤΠ Ε-Π ) Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο ΑγροτικήςΑνάπτυξης& Τροφ ίμων) ΥΠ ΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚ ΗΣ ΑΝΑΠ ΤΥΞΗΣ& ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ ΕΚΔ ΗΛΩ ΣΗΣΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠ ΕΝ ΔΥΤΙΚΩ Ν ΣΧΕΔΙΩ Ν ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΟΣLEADER+ ΤΗ ΣΟΜΑΔΑΣΤΟΠΙΚΗ ΣΔΡΑΣΗΣ(Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑ.Ε.» Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινοτικής Πρω τοβουλίας LEADER+ της Χώρας μας εγκρίθηκε, με τηναριθ. 830/ απόφαση του Υπουργού Γεω ργίας (νυναγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμω ν), η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναιη Εταιρεία μας, η οποία αποτελείτηνομάδα Τοπικής Δράσης (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). Με την2293/ Υπουργική απόφαση εγκρίθηκε κατανομή πιστώσεω νδημό σιας δαπάνης του αποθεματικού στο τοπικό πρόγραμμα. Για τηνεφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 11/03/2003 Σύμβ αση μεταξύ του Υπουργείου Γεω ργίας (νυνυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμω ν) Ειδική Γραμματεία Γ ΚΠΣ καιτης Ο.Τ.Δ. Με την παρούσα πρόσκ ληση εκδήλω σης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί αποδέκτες (υποψήφιοιεπενδυτές) να υποβάλλουντις προτάσεις τους στα πλαίσια του: Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ολοκληρωμένες πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγικές αγροτικής αν άπτυξης» για τις κατηγορίεςπράξεων καιτις δράσεις που αν ήκουν : στο Μέτρο 1.2. «Ενισχύ σεις σε επενδύ σεις Στήριξη στην επιχειρηματικότητα» στο Μέτρο 1.3. «Υποστηρικτικές ενέργειες» στο Μέτρο 1.4. «Προστασία- αν άδειξη καιαξιοποίηση φυσικής καιπολιτιστικής κληρονομιάς» Αναλυτικά, οικατηγορίες πράξεω νκαιοιδράσεις που περιλαμβ άνονταιστηνπαρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς καιτο συνολικό ενδεικτικό κόστος, η ενδεικτική δημό σια δαπάνη, το ποσοστό επιχορήγησης καιοιδικαιούχοιτης κάθε δράσης παρουσιάζονταιστονπαρακάτ ω πίνακα: Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 1

3 ΜΕΤΡ Ο ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗ ΡΥΞΗΣ ΆΞΟΝΑΣΠ ΡΟΤΕΡ ΑΙΟΤΗΤΑΣ1 «Ολοκληρωμένες και πιλοτικού χαρακτήραστρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης» Μέτρο / Κ ατηγορίαπ ράξης / Δράση Συνολικό κόστος σεευρω Δημόσια Δαπάνη σεευρω Μέτρο 1.2 Ενισχύσεις σεεπενδύσεις - Στήριξη στηνεπιχειρηματικότητα , ,46 Κ ατ. Π ράξης Δράση Π αρεμβάσεις αγροτικού τουρισμού ολοκληρωμένηςπροσέγγισης , ,00 Δημιουργίακαιβελτίωση υποδομών εστίασης γιατησυμπλήρωσητης δυναμικότητας της περιοχής Π οσοστό Επιχορήγησης Δικαιούχοι , ,00 55% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δράση Ανάπτυξη εναλλακτικών καιειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού , ,00 55% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δράση Επιχειρήσειςπαροχής υπηρεσιών γιατην εξυπηρέτησητου αγροτικού τουρισμού , ,00 55% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Κ ατ. Π ράξης Μικρέςεπιχειρήσεις του αγροτικού και τωνλοιπώντομέωντηςοικονομίας , ,46 Δράση Βιοτεχνικές μονάδες , ,00 55% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δράση Επιχειρηματική αξιοποίησητοπικών φυσικών πόρων , ,00 55% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δράση Επιχειρήσειςμεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής , ,00 50% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δράση Επιχειρήσειςμεταποίησης τυποποίησης προϊόντων ζωικής παραγωγής , ,00 50% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δράση Επιχειρήσειςπαραγωγής ειδών διατροφής μετάτην πρώτημεταποίηση , ,46 55% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δράση Εκτροφείαθηραμάτων , ,00 50% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δράση Κ ατ. Π ράξης Επιχειρήσειςπαροχής υπηρεσιών γιατην υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας καιτης κοινωνικής εξυπηρέτησης Επενδύσεις που ενισχύουντη συλλογική, τομεακή και διατομεακή δράση μετη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας καινέωντεχνικών , ,00 55% Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα , ,00 Δράση ΕγκατάστασηΣυστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP κ.λπ.) , ,00 Δράση Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων: Γιαμη γεωργικά προϊόντα Γιαγεωργικά προϊόντα ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ ΡΟΥ , ,46 Μέχρι ανά τριετία καιμέχρι75% τω ν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα επιλέξιμω νδαπανών. Κανόνας de minimis ανά τριετία και , ,00 μέχρι75% τωνεπιλέξιμω νδαπανώνή για μεγαλύτερο ύψος ενίσχυσης 55% τωνφυσικά ή Νομικά Πρόσωπα επιλέξιμω νδαπανών Μ έχρ ι ανά τ ρ ιετ ία κ αιμέχρ ι75% τ ω ν επιλέξιμ ωνδαπανών Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 2

4 Μέτρο / Κ ατηγορίαπ ράξης / Δράση Συνολικό κόστος Δημόσια Δαπάνη Π οσοστό σεευρω σεευρω Επιχορήγησης Μέτρο 1.3 Υποστηρικτικέςενέργειες , ,00 Κ.Π Ενέργειες Π ροώ θησης - Π ροβολής , ,00 Δράση Μέτρο 1.4 Κ.Π Ενέργειες προώθησης προβολής (εκτός γεωργικού τομέα) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ ΡΟΥ , ,00 Π ροστασία- ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικής και πολιτιστικήςκληρονομιάς Δρά σεις γιατηνενίσχυση π ολιτιστικώ νεκδηλώ σεωνκαι εκδηλώ σεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤ ΡΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Π ΡΟΣΚ ΛΗΣΗΣΕΚ ΔΗ ΛΩΣΗΣ , ,46 Κανόνας de minimis ( ανά τριετία ) καιμέχρι 70% τωνεπιλέξιμω νδαπανώνή για μεγαλύτερο ύψος ενίσχυσης: 55% των επιλέξιμω νδαπανών Μέχρι ανά τριετία καιμέχρι 70% των επιλέξιμω νδαπανώνή για μεγαλύτερο ύψος ενίσχυσης: 55% των επιλέξιμω νδαπανών ανά τριετίακαι μέχρι75% των επιλέξιμων δαπανώ ν Δικαιούχοι Συλλογικοίφορείς ΜΜΕ Ο.Τ.Α., Ν.Α., Ο.Τ.Δ. ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Πολιτιστικοίσύ λλογοι καισωματεία, λοιποί συ λλογ ικοίφ ορείςκαι Ο.Τ.Δ. Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 3

5 Η διαδικασία επιλογής είναιη ανοικτή διαδικασία. Το μέτρο, κατηγορίες πράξεω ν και δράσεις στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδοτούνταικατά 18,58% από το Ελληνικό Δημό σιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμω ν) καικατά 36,29% από το Ευρω παϊκό Γεω ργικό Ταμείο Προσανατολισμού καιεγγυήσεων Τμήμα Π ροσανατολισμού (ΕΓΤΠ Ε-Π), αποστολή του οποίου είναι: α) η καθιέρω ση της σχέσης μεταξύ πολυλειτουργικής γεω ργίας και ιδιαίτερης περιοχής, β ) η ενδυνάμω ση και στήριξη της ανταγω νιστικότητας της γεω ργίας ω ς δραστηριότητας κλειδίαγροτικώνπεριοχών, γ ) η διευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες και δ) η διαφύλαξη και βελτίω ση του περιβάλλοντος, του τοπίου καιτης κληρονομιάς. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί το Παράρτημα αυτ ής στο οποίο περιλαμβ άνονται: - ενημερω τικό υλικό σχετικά με το πρόγραμμα, τη διαδικασία υποβολής προτάσεω ν, τη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής καιυλοποίησης τω νεπενδυτικώνσχεδίω ν, - υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπεινα συμπληρω θείαπό τους ενδιαφερόμενους τελικούς αποδέκτες (υποψήφιους επενδυτές). Η παρούσα πρόσκληση καιτο Παράρτημα αυτής διατίθεται, σε έντυπη καιηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση : Αλλαμανή & Μπλατσούκα Καρδίτσα, τηλ , κ ατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στηνιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: Περίληψη της πρόσκλησης έχει σταλεί προς δημοσίευση στοντοπικό τύπο καισυγκεκριμένα στις εφημερίδες: 1) Ν έος Αγών, 2) Π ρω ινός Τύπος, 3) Γνώμη, 4) Επικαιρότητα, 5) Ν έοικαιροί, 6) Θ εσσαλική Ηχώ, 7) Αλήθεια, 8) Π ατρίδα, 9) Κ αθημερινή Φθιώτιδας, 10) Φω ς, 11) Ν έα Φάρσαλα. Άρθρο 2: Π εριοχή εφαρμογής Περιοχή εφαρμογής του μέτρου, κατηγοριών πράξεω ν και δράσεω ν, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβ ασης του τοπικού προγράμματος LEADER+ της Ομάδας μας, ό πω ς αυτή περιγράφεταιαναλυτικά στο ενημερω τικό υλικό της παρούσας. Συγκεκριμένα στην«καθαρή περιοχή» (εκτός τω νπεριοχώνεφαρμογής τω νολοκληρω μένω ν Προγραμμάτω νανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) έχουνεφαρμογή οιδράσεις: , , ενώ στο σύ νολο της περιοχής παρέμβασης έχουνεφαρμογή οιδράσεις: , , , , , , , , και η κατηγορίαπράξης Στις επικαλυπτόμενες περιοχές για την εφαρμογή τω ν παραπάνω δράσεω ν θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις του πλαισίου διαφοροποίησης τω νκοινώνδράσεω νleader+ καιοπααχ. Άρθρο 3: Δ ικαιούχοισυ μμετοχής Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλω σης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις από τους αναφερόμενους στονπαραπάνω πίνακα. Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 4

6 Άρθρο 4: Χρόνος καιτόπος υποβολής επενδυ τικώ ν προτάσεων 4.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τω νεπενδυτικώνπροτάσεω νείναι: η 14η Ιουλίου 2006 ημέρα Π αρασκευή καιώ ρα 14: Οιεπενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στηνέδρα της Ο.Τ.Δ.: Αλλαμανή & Μπλατσούκα, Καρδίτσα, Τ.Κ είτε ιδιοχείρω ς, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κ. Σακελλαρίου Ευάγ γελου. 4.3 Ισχύουσες είναιμό νο οιπροτάσεις που θα παραληφθούναπό τηνο.τ.δ. μέχριτηνκαταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεω ν. Σε περίπτω ση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίω ς μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη τω ν ενδιαφερομένω ν. Σε περίπτω ση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθειστο πρω τόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά τηνκαταληκτική ημερομηνία καιώρα υποβολής δεν γίνεταιδεκτή ω ς ουδέποτε υποβληθείσα καιεπιστρέφεταισε αυτούς που τηνυπέβαλαν. 4.4 Σε κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δίδεταιαριθμό ς πρω τοκόλλου. 4.5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ο.Τ.Δ. μπορείνα προβείσε παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικ ώνπροτάσεω ν. Τυχόνπαράταση μπορείνα δοθείτουλάχιστον7 ημέρες πριντηνω ς άνω οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής καιθα γίνει γνω στή εφαρμό ζοντας τονίδιο τρόπο δημοσίευσής της. Άρθρο 5: Δ ιευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πληροφορίες 5.1 Οιενδιαφερόμενοιμπορούν να ζητούνπληροφορίες καιδιευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλω σης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ή στα τηλέφω να , κατά τις εργάσιμες ημέρες καιώρες. Υπεύθυνοι: κ. Μπέλλης Βασίλειος, κ. Σακελλαρίου Ευάγγελος, κ. Σω τηρόπουλος Απόστολος καικ. Ν τανοβασίλης Παναγιώτης. 5.2 Συμπληρω ματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά με τηνπρόσκληση εκδήλω σης ενδιαφέροντος θα παρέχονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τηνεκπνοή της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής και εφό σονέχουν ζητηθεί τουλάχιστονδέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημερομηνία υποβολής). 5.3 Μετά τηνυποβολή τω νεπενδυτικώνσχεδίω ν, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρω ν της παρούσας πρόσκλησης από τους υποψηφίους δε γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονταιω ς απαράδεκτες. Άρθρο 6: Π εριεχόμενο επενδυ τικώ ν προτάσεων Οιενδιαφερόμενοιπρέπεινα υποβάλλουνσυμπληρω μένο «φάκελο υποψηφιότητας», σύμφω να με το υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας. Προτάσεις, οιοποίες δενακολουθούντο υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας απορρίπτονταικατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Ο φάκελος υποβάλλεταισε δύο (2) αντίτυπα δακτυλογραφημένα σε μέγεθος Α4 καισε μορφή κλασέρ ( Α4 8-32) χρώματος μπλε για τηνκατηγορία πράξης 1.2.1, χρώματος μαύρου για τις κατηγορίες πράξης & 1.4.3, χρώματος πράσινου για τηνκατηγορία πράξης καιχρώματος μπορντώ για τη δράση Ο πρώτος φάκελος θα φέρει στο εξώφυλλο τηνένδειξη «Π ΡΩΤΟΤΥΠΟ» καιθα π εριλαμβ άνει τον φάκελο υποψηφιότητας, τα πρω τότυπα δικαιολογητικά και τα σχέδια μηχανικού ενώ θα φέρει μονογραφή του υποψηφίου επενδυτή (σε περίπτω ση εταιρείας του νομίμου εκπροσώπου) σε κάθε αριθμημένη σελίδα. Ο δεύτερος φάκελος θα φέρειστο εξώφυλλο τηνένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» καιθα περιλαμβ άνειαντίγραφα του πρω τότυπου φακέλου. Επίσης θα υποβληθεί ένα πλήρες αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD ROM) για περιβάλλον WINDOWS. Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπλη ρω ματικώνστοιχείω νή η τροποποίησή του περιεχομένου του. Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 5

7 Άρθρο 7: Αξιολόγηση επενδυ τικώ ν προτάσεων Αποτέλεσμα επιλογής 7.1 Η αξιολόγηση τω νεπενδυτικώνπροτάσεω νθα γίνει από Επιτροπές Αξιολόγησης, η οποίες συστήνονταιμε απόφαση της Επιτροπής Διαχείρ ισης Προγράμματος LEADER+ (ΕΔΠ L+) της Ο.Τ.Δ. ΟιΕπιτροπές αποτελούνταιαπό στελεχιακό δυναμικό της Ο.Τ.Δ. κατάλληλω νειδικοτήτω νκαι δενέχουνκαμία σχέση με το Διοικητικό Συμβ ούλιο καιτηνεδπ L ΟιΕπιτροπές Αξιολό γησης εξετάζουντις υποβληθείσες προτάσεις σύμφω να με συγκεκριμένη διαδικασία καικριτήρια επιλογής καιτις κατατάσσουνκατά μέτρο, κατηγορία πράξης καιδράση σε πίνακες προτεραιότητας. Η διαδικασία αξιολό γησης, τα κριτήρια επιλογής καιη β αρύτητα αυτώνπεριγράφονταιαναλυτικά στο ενημερω τικό υλικό του Παραρτήματος της παρούσας. 7.3 Μ ετά τηνολοκλήρω ση του έργου τω νεπιτροπώναξιολόγησης, η Ο.Τ.Δ. κοινοποιείτηναπόφαση της ΕΔΠ L+ στους ενδιαφερόμενους είτε χέρι-χέριμε υπογραφή από τοντελικό αποδέκτη ή νόμιμο εκπρόσω πό του, είτε με συστημένη επιστολή καιεπίαποδείξει (με υπηρεσία πόρταπόρτα τω ν ΕΛΤΑ ή ιδιω τικού ταχυδρομείου) τονπλήρη κατάλογο τω ν αποτελεσμάτω ν εξασφαλίζοντας τηναποδεδειγμένη παραλαβ ή τους από αυτούς. Η κοινοποίηση περιλαμβ άνει πλήρη τεκμηρίω ση στις περιπτώσεις απόρριψης, καθώς και την προθεσμία υποβολής ενστάσεω ν. Άρθρο 8: Αντιρρήσεις- Ενστάσεις 8.1 Τυχόνενστάσεις τω νυποψηφίω ν επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφω ς μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τηναποδεδειγμένη ημερομηνία παραλαβ ής τω ναποτελεσμάτω ντης αξιολόγησης. 8.2 Οιενστάσεις εξετάζονταιαπό Επιτροπή Ενστάσεω νπου συγκροτείταιμε απόφαση της ΕΔΠ L+. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεω νδενμπορείνα έχουνκαμία σχέση με το Δ.Σ. καιτηνεδπ L+ της Ο.Τ.Δ. και επιπλέον δεν μπορούν να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. 8.3 Μετά τηνεξέταση τω νυποβληθεισώνενστάσεω ν, η ΕΔΠ L+ της Ο.Τ.Δ. εκδίδει σχετική απόφαση, στηνοποία τεκμηριώνονταιπλήρω ς οιθέσεις της καιη οποία κοινοποιείταιστους ενδιαφερόμενους με εξασφάλιση αποδεδειγμένης παραλαβ ής είτε χέρι-χέριμε υπογραφή από τοντελικό αποδέκτη είτε με συστημένη επιστολή καιεπίαποδείξει(με υπηρεσία πόρτα-πόρτα τω νελτα ή ιδιω τικού ταχυδρομείου). Άρθρο 9: Κατάρτιση Σύμβασης 9.1 Η οριστική έγκριση τω νεπενδυτικώνπροτάσεω νπραγματοποιείταιαπό τηνο.τ.δ. μετά την εξέταση, από τηνυπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+, της πληρότητας τω νκριτηρίω ν ένταξης πράξεω νγια το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο του Έργου στο οποίο περιλαμβ άνεται η επενδυτ ική πρόταση καιτηνέκφραση της γνώμης της. 9.2 Οιτελικοίαποδέκτες τω νοποίω νοιπροτάσεις εγκριθούντελικά καλούνταιγια τηνυπογραφή Σύμβ ασης με τηνο.τ.δ,, στηνοποία καθορίζονταιρητώς οιυποχρεώσεις καιοιευθύνες τω ν δύο μερών(εγκεκριμένα χρηματ οδοτικά στοιχεία, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, διαδικασία καταβ ολής ενίσχυσης, παρακολούθηση του έργου, έλεγχοι τήρηση προδιαγραφώνκαιιδιαίτερα χαρακτηριστικά κλπ.). Εγκρίνεται με την από 1/ απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER+ της Ομάδας. Κοινοτική Πρω τοβουλία LEADER+ Σελίδα 6

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 1 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα