ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013"

Transcript

1 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ Ηαλνπάξηνο 2012

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΛΑΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ POITIERS ΓΑΛΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

3 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ αλαθνηλψλεη φηη ζα δέρεηαη αηηήζεηο κέρξη ηηο 30 Μαξηίνπ 2012, γηα ηα αθφινπζα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα αξρίζνπλ ην επηέκβξην ηνπ 2012: 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σξηάληα ηξεηο (33) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινχζσο: Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα: (α) Πέληε (5) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Αγγιηθήο Λνγνηερλίαο θαη πγθξηηηθέο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζηα εηδηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο: (β) Σξεηο (3) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηηο Μεηαθξαζηηθέο πνπδέο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν. πγθεθξηκέλα, νη ζέζεηο πξνθεξχζζνληαη ζηηο αθφινπζεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο: Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ηεο Μεηάθξαζεο Γηδαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο Πνιηηηζκηθά ηνηρεία ζηε Μεηάθξαζε Κεηκελνγισζζνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μεηάθξαζε Ιδενινγία θαη Ηζηθή ηεο Μεηάθξαζεο Μεηάθξαζε Δηδήζεσλ Μεηάθξαζε θαη Γεκηνπξγία Λνγνηερληθνχ Καλφλα Οη ππνςήθηνη θαη γηα ηα δχν Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα αλακέλεηαη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ επηπέδνπ Μάζηεξ ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνηεηλφκελν θιάδν ζπνπδψλ. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ εμαηξεηηθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Μαδί κε ηηο αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ Αθαδεκατθφ Πξνζσπηθφ, αληίγξαθν ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. εκεηώλεηαη όηη νη αηηήζεηο θαη όια ηα ζπλνδεπηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηα Αγγιηθά. Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ: α) Γεθαπέληε (15) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο ωο Ξέλεο Γιώζζαο (TEFL) πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο ωο Ξέλεο Γιώζζαο (TEFL) β) Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Αγγιηθήο Λνγνηερλίαο θαη πγθξηηηθέο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ σο αθνινχζσο: 10 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Αγγιηθή Λνγνηερλία θαη πγθξηηηθέο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 3

4 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνηεηλφκελν θιάδν ζπνπδψλ. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ εμαηξεηηθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Μαδί κε ηηο αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ δύν δείγκαηα γξαπηήο εξγαζίαο απφ 5-10 ζειίδεο ζηα Αγγιηθά. εκεηώλεηαη όηη νη αηηήζεηο θαη όια ηα ζπλνδεπηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηα Αγγιηθά. : Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο: Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Πέληε (5) ζέζεηο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πέληε (5) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνύ επηπέδνπ ζηελ Αξρηηεθηνληθή Οη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Αξρηηεθηνληθή Ιζηνξία θαη Θεσξία Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο θαη Θεσξία Φεθηαθά Μέζα Δπηθνηλσλίαο Αξρηηεθηνληθή Σερλνινγία Αζηηθφο ρεδηαζκφο Οη ππνςήθηνη γηα εηζδνρή ζην Γηδαθηνξηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ (πεληαεηήο θνίηεζε) ή πηπρίν Μάζηεξ (Μ.Α. ή Μ.Sc. ζε πεξηνρή ηεο Φηινζνθηθήο, ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Καιψλ Σερλψλ, Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, ηεο Πνιηηηθήο Μεραληθήο, Μεραληθήο Πεξηβάιινληνο, Ηιεθηξνινγίαο Μεραληθήο, Μεραλνινγίαο Μεραληθήο, Πιεξνθνξηθήο, Γηνίθεζεο ή ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ). Πιεξνθνξίεο : Σει Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Σξηάληα (30) ζέζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ: 11 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Μνξηαθή Βηνινγία 11 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα: 8 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηε Μνξηαθή Βηνινγία 4

5 Σα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ζηελ Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία, θαη Γηδαθηνξηθφ ζηε Μνξηαθή Βηνινγία βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ (http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx). Γηα ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία θαη Γηδαθηνξηθφ ζηε Μνξηαθή Βηνινγία, ν θάζε ππνςήθηνο θνηηεηήο πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε φια ηα κέιε ΓΔΠ κε ζθνπφ ηελ επηινγή εξγαζηεξίνπ γηα εθπφλεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δηαηξηβήο ηνπ, ψζηε θαηά ηελ εηζδνρή ηνπ ζην πξφγξακκα λα γλσξίδεη κε πνην κέινο ΓΔΠ ζα εθπνλήζεη ηε δηαηξηβή ηνπ. (γηα όια ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ θαη Γηδαθηνξηθό) Άλλα Υξίζηνπ, Σει.: , Αζελά νθνθιένπο Σει.: , 4. ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δίθνζη ηξεηο (23) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία 8 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Δίθνζη δχν (22) ζέζεηο ζην Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Βπδαληηλώλ πνπδώλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 16 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Ιζηνζειίδα Πξνγξάκκαηνο: www2.ucy.ac.cy/byz/ Γξακκαηείεο Σκεκάηωλ Βπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ: Σειέθσλν: , , Φαμ: Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο: Σειέθσλν: , Φαμ: ,

6 6. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Δίθνζη (20) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηηο Γαιιηθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ 5 ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Από ηε πληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: Λέθηνξα Φξχλε Νηνά, Σει Σει.: , Φαμ: , 7. ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δθαηφλ ηξηάληα (130) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Σξηάληα (30) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 25 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή. 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθφ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή. Σει.: , , Φαμ: θαη ζηελ ηζηνζειίδα (β) Δθαηφλ ζέζεηο (100) γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηε Γηνίθεζε (MBA) σο αθνινχζσο: 35 ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο ζηε Γηνίθεζε (ΜΒΑ) (Διιεληθή Γιψζζα) 35 ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο ζηε Γηνίθεζε (ΜΒΑ) (Αγγιηθή Γιψζζα) 30 ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πιήξνπο θνίηεζεο ζηε Γηνίθεζε (ΜΒΑ) (Αγγιηθή Γιψζζα) Πιεξνθνξίεο γηα ην ΜΒΑ κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: Σει.: , , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Γεθαπέληε (15) ζέζεηο ζην πξφγξακκα επηπέδνπ Μάζηεξ ζε Financial Economics. πξνζθέξεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ: Σει.: , , Φαμ: θαη ζηελ ηζηνζειίδα Σν πξφγξακκα 6

7 9. ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ Δθαηφλ νγδφληα ηέζζεξηο (184) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Αλάπηπμεο Πξνγξακκάηωλ θαη Γηδαζθαιίαο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (β) Γχν (2) ζέζεηο γηα ην νέο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Γιώζζαο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνύ σο αθνινχζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (γ) Γεθαπέληε (15) ζέζεηο γηα ηo κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Γηδαθηηθήο ηνπ Γιωζζηθνύ Μαζήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (δ) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο θαη Δληαίαο Δθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (ε) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο θαη Αμηνιόγεζεο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό 7

8 Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (δ) Σξηάληα πέληε (35) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγωγήο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 30 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γεκνηηθή ή ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ή λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ πνπ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ: Δπηινγή κηαο θαηεύζπλζεο από ηηο αθόινπζεο: (Θξεζθεπηηθή Παηδεία ή Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ή Νεπηνζρνιηθή Αγσγή ή Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο ή Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ή Γηαπνιηηηζκηθή ή Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία). (ε) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ή ζε άιιν ζρεηηθφ θιάδν θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηα Μαζεκαηηθά ή ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (ζ) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ή Σκεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιισλ ζρεηηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ή Σκεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιισλ ζρεηηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (η) Δίθνζη επηά (27) ζέζεηο γηα ην νέο δηαηκεκαηηθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ απηνρξεκαηνδνηνχκελν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπδέο Φύινπ πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 25 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. 8

9 Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Σει.: , , Φαμ.: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Δίθνζη (20) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Γηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία ηωλ Μαζεκαηηθώλ πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ. Σν Πξφγξακκα πξνζθέξεηαη απφ ηα Σκήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη Μαζεκαηηθψλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Μαζεκαηηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σα πηπρία ζα απνλέκνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα Κχπξνπ θαη Αζελψλ θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο Πξπηάλεηο ησλ δχν Παλεπηζηεκίσλ. Δπηπξφζζεηα κε ηα δίδαθηξα, νη θνηηεηέο ζα επσκηζζνχλ ην θφζηνο κεηάβαζεο θαη παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα γηα ηα πξνβιεπφκελα ζεξηλά ζρνιεία θαη ζεκηλάξηα. Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζηα Μαζεκαηηθά θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Από ηηο Γξακκαηείεο ηωλ Σκεκάηωλ: Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγωγήο Σει.: , , Φαμ.: Σκήκα Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθήο Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Πελήληα (50) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Σξηάληα δχν (32) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ (Electrical Engineering) σο αθνινχζσο: Δίθνζη (20) ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ (M.Sc. / M. Eng.) Γψδεθα (12) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ (β) Γεθανθηψ (18) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ (Computer Engineering) σο αθνινχζσο: Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ (M.Sc. / M. Eng.) Οθηψ (8) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ Tει , , Φαμ: , 9

10 12. ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Σξηάληα έμη (36) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Γεθανθηψ (18) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηε Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Ηζηνξία σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 3 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ηελ εηζαγσγή ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ παλεπηζηεκίσλ. Πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ζα δίλεηαη ζε: Πηπρηνχρνπο Σκεκάησλ Ιζηνξίαο, Πηπρηνχρνπο Φηινζνθηθψλ ρνιψλ, Πηπρηνχρνπο ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Δπξσπατθψλ πνπδψλ ή Σνπξθηθψλ πνπδψλ. Οη απφθνηηνη ειιαδηθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ πξέπεη λα έρνπλ γεληθφ βαζκφ πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ 7.0 θαη άλσ. Αληίζηνηρνο βαζκφο απαηηείηαη θαη απφ ππνςεθίνπο απνθνίηνπο άιισλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε δύν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο ή δεκνζηεύκαηα ζηε Νεόηεξε Ηζηνξία. Τπνρξεσηηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Γλψζε δεχηεξεο Δπξσπατθήο γιψζζαο ζα ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ. Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγή ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ιακβάλεηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο ηαθηηθνχο δηδάζθνληεο ζην πξφγξακκα, ε νπνία αμηνινγεί ηνπο ππνςεθίνπο. Με απφθαζε ησλ δηδαζθφλησλ είλαη δπλαηφ λα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε ή θαη ζε γξαπηή εμέηαζε ππνςήθηνη, έζησ θαη αλ πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο. Η γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε Διιεληθή. Να ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη ηπρόλ άιιωλ γιωζζώλ. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ Ιζηνξία απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Καηά ηελ θξίζε ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή Δπξσπατθψλ πνπδψλ ή Σνπξθηθψλ πνπδψλ ή άιινπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (Μάζηεξ) πνπ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ην αληίγξαθν ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο επηπέδνπ κάζηεξ. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο. πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Ηζηνξίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ Σειέθσλν: (β) Γεθαέμη (16) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μεζνγεηαθή Αξραηνινγία σο αθνινχζσο: 10 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζα πξέπεη λα είλαη: (α) πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ή ησλ Σκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ησλ Διιαδηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, είηε (β) πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ή ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ησλ ειιαδηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ή (γ) πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Αξραηνινγίαο ή Κιαζηθψλ πνπδψλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ, είηε (δ) πηπρηνχρνη ζπλαθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ (Ιζηνξία, Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία θαη άιιεο επηζηήκεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ Αξραηνινγία, φπσο Γεσινγία, 10

11 Φπζηθή θαη Υεκεία), ή (ε) πηπρηνχρνη ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ κε Γεπηεξεχνλ Πηπρίν ζηελ Ιζηνξία ή Αξραηνινγία. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ βαζκνινγία βαζηθνχ πηπρίνπ «7,5/10» θαη άλσ. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε θαη ζα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δχν απφ ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιψζζεο πνπ ζα έρνπλ δειψζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε Διιεληθή. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε δχν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ή ζε πεξίπησζε πηπρηνχρσλ ζπλαθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ δχν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο ζε ζπλαθή ζέκαηα. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλψζεο δχν μέλσλ γισζζψλ. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ Αξραηνινγία ή ζε ζπλαθείο επηζηήκεο (Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία, Αξραία Ιζηνξία θαη άιιεο βνεζεηηθέο γηα ηελ Αξραηνινγία επηζηήκεο, φπσο Γεσινγία, Φπζηθή θαη Υεκεία), απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δχν απφ ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιψζζεο πνπ ζα έρνπλ δειψζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε αληίγξαθν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηπέδνπ κάζηεξ θαη αληίγξαθα ηπρφλ δεκνζηεχζεσλ. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλψζεο δχν μέλσλ γισζζψλ. πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο Μεζνγεηαθήο Αξραηνινγίαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γηψξγνο Παπαζάββαο Σειέθσλν: (γ) Γχν (2) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Αξραία Ηζηνξία σο αθνινχζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν πνπδψλ (Master) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αξραία Ιζηνξία» απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ή απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνχ. Τπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη φζνη θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν πνπδψλ (Master) ζηελ «Κιαζζηθή Αξραηνινγία» απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνχ, ή ζηελ «Μεζνγεηαθή Αξραηνινγία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Κάζε Τπνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη Βηνγξαθηθφ εκείσκα επηζπλάπηνληαο ηπρφλ δεκνζηεχζεηο θαη ζχληνκε πεξίιεςε, κέρξη 3 ζειίδεο (ζηελ ειιεληθή ή ζε κία δηεζλή γιψζζα, εθ φζνλ αιινδαπφο), κε ηελ νπνία λα αλαιχεη θαη επεμεγεί ην ζέκα πνπ ζθνπεχεη λα πξαγκαηεπζεί ζηελ πξνηεηλφκελε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Αλ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζέκαηνο ηνπ Master θαιείηαη λα αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζην πεξηερφκελν ηεο Γηαηξηβήο ηνπ. Η εηζήγεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζπλέληεπμε. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 4 Μέιε (Γχν Γηδάζθνληεο Αξραίαο Ιζηνξίαο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη δχν Καζεγεηέο απφ ηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ). πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο Αξραίαο Ηζηνξίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Θεφδσξνο Μαπξνγηάλλεο Σει.: Δmail: Σει: , Φαμ: /5078,

12 13. ΣΜΖΜΑ ΚΛΑΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Κιαζηθώλ πνπδώλ σο αθνινχζσο: 8 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ην πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Κιαζηθήο θαηεπζχλζεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ κε βαζκνινγία βαζηθνχ πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο». Η εηζαγσγή πξνβιέπεη ζπλέληεπμε ή/θαη γξαπηή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί ε επηζηεκνληθή ηνπ επάξθεηα. Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Σξηάληα ελλέα (39) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Κνηλωληθή θαη Πνιηηηθή Θεωξία 20 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε (10 ζέζεηο ζηελ θαηεχζπλζε Γηεζλείο ρέζεηο θαη 10 ζέζεηο ζηελ θαηεχζπλζε Δπξωπαϊθή Πνιηηηθή). Γηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηελ Κνηλωληνινγία 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζηα εηδηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ ηζηνζειίδα Καινχληαη επίζεο λα εηνηκάζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ εηζδνρήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα Σει.: , Φαμ:

13 15. ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Πελήληα ηέζζεξηο (54) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ 12 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηελ Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή 12 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά 12 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Καζαξά Μαζεκαηηθά Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθφ ζηε ηαηηζηηθή 5 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθφ ζηε ηαηηζηηθή Γηδαθηνξηθφ ζηα Μαζεκαηηθά 4 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθφ ζηα Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά 4 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθφ ζηα Καζαξά Μαζεκαηηθά Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ POITIERS ΓΑΛΛΗΑ 5 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Μαζεκαηηθά Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Poitiers Γαιιίαο. Κάζε θνηηεηήο ζα παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην δηθφ ηνπ Παλεπηζηήκην, αιιά ην πξφγξακκα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν θνίηεζεο ζην άιιν ίδξπκα. Η γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο δελ είλαη απαξαίηεηε. Γηα φζνπο γλσξίδνπλ ηε γαιιηθή γιψζζα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξηζζνηέξσλ απφ έλα εμάκελν θνίηεζεο ζηε Γαιιία θαη αληίζηξνθα. Σα πηπρία ζα απνλέκνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα δχν Παλεπηζηήκηα θαη ζα ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνπο δχν Πξπηάλεηο. Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Δηθνζηηέζζεξηο (24) ζέζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Γεθαέμη (16) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 13

14 8 ζέζεηο γηα Μάζηεξ Μεραληθνύ Μεραλνινγίαο θαη Καηαζθεπαζηηθήο 8 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Μεραληθνύ Μεραλνινγίαο θαη Καηαζθεπαζηηθήο Δξεπλεηηθέο Πεξηνρέο 1. Βηνταηξηθή Μεραληθή θαη Βηνηερλνινγία 2. Μίθξν- θαη Νάλν - Σερλνινγία 3. Πξνζνκνίσζε Μεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Έιεγρνο 4. πζηήκαηα Δλέξγεηαο 5. ρεδίαζε, Καηαζθεπαζηηθή, Απηνκαηηζκφο θαη Ρνκπνηηθή 6. Τπνινγηζηηθή Μεραληθή ηεξεψλ θαη Ρεπζηψλ (β) Οθηψ (8) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 4 ζέζεηο γηα Μάζηεξ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ 4 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ Σν Σκήκα πξνζθέξεη κηα ππνηξνθία χςνπο 3500 Δπξψ γηα ηνλ θαιχηεξν ππνςήθην πιήξνπο θνίηεζεο πνπ ζα εηζαρζεί ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (δηδαθηνξηθφ). Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ ππνηξνθία ζα πξέπεη λα ην δειψζνπλ ζην Έληππν Αίηεζεο, ζειίδα 5, εκείν 12: Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Δπίζεο φζνη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ σο «Teaching Assistants» (Βνεζνί δηδαζθαιίαο) έλαληη ακνηβήο θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζα πξέπεη λα ην δειψζνπλ ζην Έληππν Αίηεζεο, ζειίδα 5, εκείν 12: Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Από ην πληνληζηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Καζ. Ισάλλε Γηαπηληδάθε Σει.: , Κα Μαξία Μάξθνπ, Σει , ή , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Πελήληα (50) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 20 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε (ζηα Αγγιηθά) 24 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηα ζέκαηα: - Οηθνλνκηθά (in Economics) - Ννκηζκαηηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά (Master in Monetary and Financial Economics) 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηα Οηθνλνκηθά (PhD in Economics) Σει. : , , Φαμ:

15 19. ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δμήληα (60) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην νέο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Ζιεθηξνληθώλ Παηρληδίωλ θαη Γηαδξαζηηθώλ Σερλνινγηώλ (ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Σερλψλ ηνπ ΣΔΠΑΚ). Γεθαηξείο (13) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο Πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ πνπ επηδεηνχλ λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ελδερνκέλσο λα αθνινπζήζνπλ δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζην Γηαδηθηπαθό Τπνινγηζκό. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο Πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ πνπ επηδεηνχλ λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ, Καηαλεκεκέλσλ πζηεκάησλ θαη Γηαδηθηχνπ, λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ζηα ζέκαηα απηά θαη ελδερνκέλσο λα αθνινπζήζνπλ δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Δπηά (7) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζε Δπθπή πζηήκαηα. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απφθνηηνπο Πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ πνπ επηδεηνχλ λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Δμφξπμεο Γλψζεο, λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ζηα ζέκαηα απηά θαη ελδερνκέλσο λα αθνινπζήζνπλ δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ Δπαγγεικαηηθό Μάζηεξ ζε Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη επαγγεικαηίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο λα επεθηείλνπλ θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη λα απνθηήζνπλ ζχγρξνλε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εζληθή βηνκεραλία Πιεξνθνξηθήο, φπσο Σερλνινγίεο Λνγηζκηθνχ, Γηαδηθηχνπ θαη Δπθπψλ πζηεκάησλ. Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Πιεξνθνξηθή. Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη Παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ή ζπλαθή θιάδν, κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ν νπνίνο είλαη αλαγλσξηζκέλνο σο ηζφηηκνο Παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Πηπρίνπ. Σει , Φαμ:

16 20. ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πελήληα πέληε (55) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Σξηάληα (30) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ σο αθνινχζσο: 25 ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (MSc, MEng) 5 ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (β) Δηθνζηπέληε (25) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο σο αθνινχζσο: 21 ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (MSc, MEng) 4 ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Σει , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Γεθαηέζζεξηο (14) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηηο Σνπξθηθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 11 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 3 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ Πελήληα δχν (52) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Δίθνζη δχν (22) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Φπζηθήο σο αθνινχζσο: 12 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 10 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ Σκήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Ππξεληθή Φπζηθή - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπζηθή ηνηρεησδψλ σκαηηδίσλ Τςειψλ Δλεξγεψλ - Φσηνληθή, Lasers θαη Οπηνειεθηξνληθή - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπζηθή πκππθλσκέλεο Ύιεο 16

17 - Θεσξεηηθή θαη Τπνινγηζηηθή Βηνθπζηθή (β) Σξηάληα (30) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Μάζηεξ ζε Αξρέο Φπζηθήο». Σν πξφγξακκα απηφ απεπζχλεηαη ζε πηπρηνχρνπο Φπζηθήο πνπ επηζπκνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηε Φπζηθή θαη λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο γλψζεηο ζε έλα ζπλεθηηθφ ζψκα αξρψλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. Θα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα εθπαηδεπηηθνχο. Γελ απαηηείηαη εθπφλεζε δηαηξηβήο. Σα καζήκαηα γίλνληαη βξαδηλέο ψξεο. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (2 ηνπιάρηζηνλ) πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαιά ηηο ζπνπδέο ή ην δηδαθηηθφ ή άιιν έξγν ηνπ ππνςεθίνπ. Πιεξνθνξίεο θαη ην ζπληνληζηή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Σει.: , Φαμ: , Δmail: 23. ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ Δίθνζη (20) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Γψδεθα (12) ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηα αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: Δπηζηήκε Πνιπκεξψλ Οξγαληθή χλζεζε (Οξγαληθά Ηιηαθά πζηήκαηα-φσηνβνιηατθά) Οξγαληθή χλζεζε Μειέηε Καηαιπηηθψλ πζηεκάησλ γηα Παξαγσγή Τδξνγφλνπ Μέζσ ηεο Αληίδξαζεο Water-Gas Shift Αλαιπηηθνί Γηαρσξηζκνί κε Υξήζε Ηιεθηξνθφξεζεο Σξηρνεηδνχο/Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο Τςειήο Απφδνζεο - Φαζκαηνκεηξίαο Μάδαο Φαζκαηνζθνπία βηνινγηθψλ κνξίσλ Φαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο ζε ζέκαηα Υεκείαο Σξνθίκσλ χλζεζε θαη παξαγσγνπνίεζε εγγελψο ρεηξφκνξθσλ θνπιεξεληθψλ παξαγψγσλ δηπιήο θαη ηξηπιήο πξνζζήθεο ηνπ θνπιεξελίνπ C 60. Μειέηε ζε αληηδξάζεηο αζχκκεηξεο ζχλζεζεο θαη ρεηξφκνξθεο αλαγλψξηζεο Φαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο νξγαληθψλ εκηαγσγψλ γηα εθαξκνγέο ζηελ νπηνειεθηξνληθή χλζεζε θαη Μειέηε λέσλ Μνξηαθψλ Μαγλεηψλ Μεηαιιν-Οξγαληθέο Καηαζθεπέο σο Τιηθά γηα ηελ Απνζήθεπζε Τδξνγφλνπ Οθηψ (8) ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηα αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: Μεηξήζεηο Δθπνκπήο Ραδνλίνπ απφ Δδαθηθά θαη Τδάηηλα Γείγκαηα Δπηζηήκε Πνιπκεξψλ Οξγαληθή χλζεζε (Θεξαπεία γηα ηε λφζν Αιηδρατκεξ) Τπνινγηζηηθή Υεκεία χλζεζε θαη παξαγσγνπνίεζε εγγελψο ρεηξφκνξθσλ θνπιεξεληθψλ παξαγψγσλ δηπιήο θαη ηξηπιήο πξνζζήθεο ηνπ θνπιεξελίνπ C 60. Μειέηε ηεο ζπκπινθνπνίεζεο ηνπ κε κέηαιια κε ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ιεηηνπξγηθψλ λαλν-πιηθψλ Οξγαληθή χλζεζε/υεκηθή Βηνινγία Ππξηηηθά πιηθά γηα εθαξκνγέο ζε πξνβιήκαηα ξφθεζεο Οξγαλσκέλα πκέληα νμεηδίσλ γηα θσηνθαηαιπηηθέο εθαξκνγέο Αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ αλάιπζεο ιαδηψλ θαη ειαηνιάδσλ κε ηελ ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο ππξεληθνχ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ Νέα θσηνεπαίζζεηα κφξηα γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνθζνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ (OLEDs) Αλάπηπμε λέσλ ελψζεσλ, κνληέισλ ηνπ θσηνζπζηήκαηνο, κε ζηφρν ηελ απνζήθεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή 17

18 Απφ ηo πληνληζηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο: Καζεγεηή Κψζηα Παηξίθην, ηει: , ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο: Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αζαλάζην Νηθνιαΐδε, ηει: , Δmail: θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ αξάληα (40) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ 10 ζέζεηο γηα ην λέν ζεσξεηηθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα επηπέδνπ Μάζηεξ ζηελ Κνηλωληθή Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία. 10 ζέζεηο γηα ην ζεσξεηηθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζηε Γλωζηηθή Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 10 ζέζεηο γηα ην εθαξκνζκέλν πξφγξακκα Μάζηεξ ζηελ ρνιηθή Φπρνινγία Γηα ηα δχν Θεσξεηηθά Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε θάηνρνη νπνηνπδήπνηε πηπρίνπ, ελψ γηα ην Δθαξκνζκέλν Πξφγξακκα ρνιηθήο Φπρνινγίαο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε θάηνρνη πηπρίνπ Φπρνινγίαο κφλν. Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζην Πξφγξακκα Φπρνινγίαο 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζην Πξφγξακκα Κιηληθήο Φπρνινγίαο Γηα ην Θεσξεηηθφ Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα ζηε Φπρνινγία κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ πηπρίνπ ζε νπνηνδήπνηε ζπλαθή θιάδν, ελψ γηα ην Δθαξκνζκέλν Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα ζηελ Κιηληθή Φπρνινγία κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε κφλν θάηνρνη πηπρίνπ Φπρνινγίαο θαη κεηαπηπρηαθνχ Φπρνινγίαο απφ αλαγλσξηζκέλα παλεπηζηήκηα. Η εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ είναι ςποσπεωηική και για ηα δύο διδακηοπικά ππογπάμμαηα. Ωρ εκ ηούηος, η εξαζθάλιζη επεςνηηικού επόπηη είναι πποϋπόθεζη για ειζδοσή ζηα διδακηοπικά ππογπάμμαηα ηος Τμήμαηορ Ψςσολογίαρ. θαη ην ζπληνληζηή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Σει.: , Φαμ: ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ Δίθνζη ηέζζεξηο (24) ζέζεηο γηα ην λέν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα επηπέδνπ Μάζηεξ ζηηο Δλεξγεηαθέο Σερλνινγίεο θαη Αεηθόξν ρεδηαζκό. Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη θαη απφ ηα ηέζζεξα Σκήκαηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο. 18

19 Από ηηο Γξακκαηείεο ηωλ Σκεκάηωλ: Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σει Φαμ: , Σκήκα Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Tει , , Φαμ: , Σκήκα Μεραληθώλ Μεραλνινγίαο θαη Καηαζθεπαζηηθήο Σει , ή , Φαμ: Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Σει , Φαμ: ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Τπνβνιή Αηηήζεωλ: Οη αηηήζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Μάζηεξ θαη Γηδαθηνξηθνχ ππνβάιινληαη είηε ειεθηξνληθά (online), είηε ζπκπιεξψλνληαο ηελ έληππε θφξκα θαη απνζηέιινληαο ηελ ζην/ζηε πληνληζηή/πληνλίζηξηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ζην αξκόδην Σκήκα κέρξη ηελ Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ 2012 ζηελ πην θάησ δηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Σκήκα.. (λα ζπκπιεξωζεί από ηελ/ηνλ ελδηαθεξόκελε/ν) Σαρ. Θπξίδα Λεπθωζία ΚΤΠΡΟ Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 1. πκπιεξσκέλε ειεθηξνληθή αίηεζε ή ην εηδηθφ έληππν αίηεζεο (ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ ηε Γξακκαηεία ησλ Σκεκάησλ θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα 2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 3. Πηζηνπνηεκέλα θσηναληίγξαθα Παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ ή Βεβαίσζε Απνθνίηεζεο. (Σν πηζηνπνηεκέλν θσηναληίγξαθν πηπρίνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κε ηελ θαηάζεζε ηνπ Δληχπνπ Δγγξαθήο ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ). 4. Αλαιπηηθή βαζκνινγία. 5. χληνκε έθζεζε κέρξη 2 ζειίδεο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ. 6. Σα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο Καζεγεηψλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ απφ ηνπο νπνίνπο νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ λα ζηαινχλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απ επζείαο ζην πληνληζηή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Θα γίλνληαη δεθηέο κόλν επηζηνιέο πνπ θέξνπλ πξωηόηππε ππνγξαθή θαη ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Σν Σκήκα κπνξεί λα δεηήζεη επηπξφζζεηεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 19

20 θαη ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο, νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζην εηδηθφ έληππν ην νπνίν ππάξρεη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα: Γίδαθηξα: Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα: Μάζηεξ γηα θάζε πξόγξακκα Μάζηεξ Γηα ην πξόγξακκα Μάζηεξ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ (ΜΒΑ). Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα: γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Μάζηεξ γηα ηνπο κε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Μάζηεξ, λννπκέλνπ φηη νινθιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο θαη απνθηήζνπλ ην δηδαθηνξηθφ ηίηιν εληφο 6 εηψλ (12 εμάκελα). Κάζε έηνο θνίηεζεο πέξαλ ησλ 6 εηψλ κε κέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηα 8 έηε (16 εμάκελα), αληηζηνηρεί ζε θαηαβνιή δηδάθηξσλ θάζε έηνο. (Αλψηαην πνζφ δηδάθηξσλ είλαη 9.000). Γεληθέο Πιεξνθνξίεο δίδνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαζεκεξηλά, Γεπηέξα κέρξη θαη Παξαζθεπή απφ ηηο 8.00 π.κ κ.κ. 20

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420

Σν ΗΝ.Δ / Γ..Δ.Δ. Πξέβεδα, 20.2.2012 Αξηζκ. Πξση.: 3420 Ηλζηηηνύην Δξγαζίαο (ΗΝΔ/ΓΔΔ) (5) Σαρ. Γ/λζε: 2 ν ρικ Πξέβεδαο-Μύηηθα (Μαθξπόινπηζα) Σ.Κ.: 481 00 Πξέβεδα Σει.: 26820 26969 Πιεξνθνξίεο: θ.θ. Πνιπκέξε Πνύιηνπ Νηόληνξνπ Δπάγγεινπ E mail: vpapa@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα