ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013"

Transcript

1 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ Ηαλνπάξηνο 2012

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΓΛΧΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΛΑΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ POITIERS ΓΑΛΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

3 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ αλαθνηλψλεη φηη ζα δέρεηαη αηηήζεηο κέρξη ηηο 30 Μαξηίνπ 2012, γηα ηα αθφινπζα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα αξρίζνπλ ην επηέκβξην ηνπ 2012: 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σξηάληα ηξεηο (33) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινχζσο: Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα: (α) Πέληε (5) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Αγγιηθήο Λνγνηερλίαο θαη πγθξηηηθέο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζηα εηδηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο: (β) Σξεηο (3) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηηο Μεηαθξαζηηθέο πνπδέο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν. πγθεθξηκέλα, νη ζέζεηο πξνθεξχζζνληαη ζηηο αθφινπζεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο: Λνγνηερληθή Μεηάθξαζε Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ηεο Μεηάθξαζεο Γηδαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο Πνιηηηζκηθά ηνηρεία ζηε Μεηάθξαζε Κεηκελνγισζζνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μεηάθξαζε Ιδενινγία θαη Ηζηθή ηεο Μεηάθξαζεο Μεηάθξαζε Δηδήζεσλ Μεηάθξαζε θαη Γεκηνπξγία Λνγνηερληθνχ Καλφλα Οη ππνςήθηνη θαη γηα ηα δχν Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα αλακέλεηαη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ επηπέδνπ Μάζηεξ ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνηεηλφκελν θιάδν ζπνπδψλ. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ εμαηξεηηθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Μαδί κε ηηο αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ Αθαδεκατθφ Πξνζσπηθφ, αληίγξαθν ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. εκεηώλεηαη όηη νη αηηήζεηο θαη όια ηα ζπλνδεπηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηα Αγγιηθά. Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ: α) Γεθαπέληε (15) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο ωο Ξέλεο Γιώζζαο (TEFL) πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Γηδαζθαιία ηεο Αγγιηθήο ωο Ξέλεο Γιώζζαο (TEFL) β) Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Αγγιηθήο Λνγνηερλίαο θαη πγθξηηηθέο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ σο αθνινχζσο: 10 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Αγγιηθή Λνγνηερλία θαη πγθξηηηθέο Πνιηηηζκηθέο πνπδέο 3

4 Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνηεηλφκελν θιάδν ζπνπδψλ. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ εμαηξεηηθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Μαδί κε ηηο αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ δύν δείγκαηα γξαπηήο εξγαζίαο απφ 5-10 ζειίδεο ζηα Αγγιηθά. εκεηώλεηαη όηη νη αηηήζεηο θαη όια ηα ζπλνδεπηηθά πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηα Αγγιηθά. : Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο: Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Πέληε (5) ζέζεηο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πέληε (5) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθνύ επηπέδνπ ζηελ Αξρηηεθηνληθή Οη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Αξρηηεθηνληθή Ιζηνξία θαη Θεσξία Αξρηηεθηνληθφο ρεδηαζκφο θαη Θεσξία Φεθηαθά Μέζα Δπηθνηλσλίαο Αξρηηεθηνληθή Σερλνινγία Αζηηθφο ρεδηαζκφο Οη ππνςήθηνη γηα εηζδνρή ζην Γηδαθηνξηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ (πεληαεηήο θνίηεζε) ή πηπρίν Μάζηεξ (Μ.Α. ή Μ.Sc. ζε πεξηνρή ηεο Φηινζνθηθήο, ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Καιψλ Σερλψλ, Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, ηεο Πνιηηηθήο Μεραληθήο, Μεραληθήο Πεξηβάιινληνο, Ηιεθηξνινγίαο Μεραληθήο, Μεραλνινγίαο Μεραληθήο, Πιεξνθνξηθήο, Γηνίθεζεο ή ησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ). Πιεξνθνξίεο : Σει Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Σξηάληα (30) ζέζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ: 11 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Μνξηαθή Βηνινγία 11 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα: 8 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηε Μνξηαθή Βηνινγία 4

5 Σα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ζηελ Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία, θαη Γηδαθηνξηθφ ζηε Μνξηαθή Βηνινγία βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ (http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx). Γηα ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία θαη Γηδαθηνξηθφ ζηε Μνξηαθή Βηνινγία, ν θάζε ππνςήθηνο θνηηεηήο πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε φια ηα κέιε ΓΔΠ κε ζθνπφ ηελ επηινγή εξγαζηεξίνπ γηα εθπφλεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δηαηξηβήο ηνπ, ψζηε θαηά ηελ εηζδνρή ηνπ ζην πξφγξακκα λα γλσξίδεη κε πνην κέινο ΓΔΠ ζα εθπνλήζεη ηε δηαηξηβή ηνπ. (γηα όια ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ θαη Γηδαθηνξηθό) Άλλα Υξίζηνπ, Σει.: , Αζελά νθνθιένπο Σει.: , 4. ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δίθνζη ηξεηο (23) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία 8 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Δίθνζη δχν (22) ζέζεηο ζην Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Βπδαληηλώλ πνπδώλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 16 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Ιζηνζειίδα Πξνγξάκκαηνο: www2.ucy.ac.cy/byz/ Γξακκαηείεο Σκεκάηωλ Βπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ: Σειέθσλν: , , Φαμ: Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο: Σειέθσλν: , Φαμ: ,

6 6. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Δίθνζη (20) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηηο Γαιιηθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ 5 ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Από ηε πληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο: Λέθηνξα Φξχλε Νηνά, Σει Σει.: , Φαμ: , 7. ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Δθαηφλ ηξηάληα (130) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Σξηάληα (30) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 25 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή. 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθφ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή. Σει.: , , Φαμ: θαη ζηελ ηζηνζειίδα (β) Δθαηφλ ζέζεηο (100) γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηε Γηνίθεζε (MBA) σο αθνινχζσο: 35 ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο ζηε Γηνίθεζε (ΜΒΑ) (Διιεληθή Γιψζζα) 35 ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο ζηε Γηνίθεζε (ΜΒΑ) (Αγγιηθή Γιψζζα) 30 ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πιήξνπο θνίηεζεο ζηε Γηνίθεζε (ΜΒΑ) (Αγγιηθή Γιψζζα) Πιεξνθνξίεο γηα ην ΜΒΑ κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: Σει.: , , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Γεθαπέληε (15) ζέζεηο ζην πξφγξακκα επηπέδνπ Μάζηεξ ζε Financial Economics. πξνζθέξεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ: Σει.: , , Φαμ: θαη ζηελ ηζηνζειίδα Σν πξφγξακκα 6

7 9. ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ Δθαηφλ νγδφληα ηέζζεξηο (184) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Αλάπηπμεο Πξνγξακκάηωλ θαη Γηδαζθαιίαο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (β) Γχν (2) ζέζεηο γηα ην νέο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Γιώζζαο θαη Δθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνύ σο αθνινχζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (γ) Γεθαπέληε (15) ζέζεηο γηα ηo κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Γηδαθηηθήο ηνπ Γιωζζηθνύ Μαζήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (δ) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο θαη Δληαίαο Δθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (ε) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο θαη Αμηνιόγεζεο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό 7

8 Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (δ) Σξηάληα πέληε (35) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγωγήο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 30 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γεκνηηθή ή ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε ή λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ πνπ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχλ λα αθνινπζήζνπλ: Δπηινγή κηαο θαηεύζπλζεο από ηηο αθόινπζεο: (Θξεζθεπηηθή Παηδεία ή Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο ή Νεπηνζρνιηθή Αγσγή ή Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Δθπαίδεπζεο ή Παηδαγσγηθή ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ή Γηαπνιηηηζκηθή ή Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία). (ε) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ή ζε άιιν ζρεηηθφ θιάδν θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηα Μαζεκαηηθά ή ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (ζ) Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ή Σκεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιισλ ζρεηηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ή Σκεκάησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιισλ ζρεηηθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. (η) Δίθνζη επηά (27) ζέζεηο γηα ην νέο δηαηκεκαηηθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ απηνρξεκαηνδνηνχκελν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα πνπδέο Φύινπ πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ σο αθνινχζσο: 25 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. 8

9 Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Δπίζεο πξέπεη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Σει.: , , Φαμ.: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Δίθνζη (20) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Γηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία ηωλ Μαζεκαηηθώλ πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ. Σν Πξφγξακκα πξνζθέξεηαη απφ ηα Σκήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη Μαζεκαηηθψλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Μαζεκαηηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σα πηπρία ζα απνλέκνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα Κχπξνπ θαη Αζελψλ θαη ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο Πξπηάλεηο ησλ δχν Παλεπηζηεκίσλ. Δπηπξφζζεηα κε ηα δίδαθηξα, νη θνηηεηέο ζα επσκηζζνχλ ην θφζηνο κεηάβαζεο θαη παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα γηα ηα πξνβιεπφκελα ζεξηλά ζρνιεία θαη ζεκηλάξηα. Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζηα Μαζεκαηηθά θαη λα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Από ηηο Γξακκαηείεο ηωλ Σκεκάηωλ: Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Αγωγήο Σει.: , , Φαμ.: Σκήκα Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθήο Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Πελήληα (50) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Σξηάληα δχν (32) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ (Electrical Engineering) σο αθνινχζσο: Δίθνζη (20) ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ (M.Sc. / M. Eng.) Γψδεθα (12) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ (β) Γεθανθηψ (18) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ (Computer Engineering) σο αθνινχζσο: Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ (M.Sc. / M. Eng.) Οθηψ (8) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Μεραληθνύ Τπνινγηζηώλ Tει , , Φαμ: , 9

10 12. ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Σξηάληα έμη (36) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Γεθανθηψ (18) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηε Νεόηεξε θαη ύγρξνλε Ηζηνξία σο αθνινχζσο: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 3 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ηελ εηζαγσγή ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ παλεπηζηεκίσλ. Πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ζα δίλεηαη ζε: Πηπρηνχρνπο Σκεκάησλ Ιζηνξίαο, Πηπρηνχρνπο Φηινζνθηθψλ ρνιψλ, Πηπρηνχρνπο ηκεκάησλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Δπξσπατθψλ πνπδψλ ή Σνπξθηθψλ πνπδψλ. Οη απφθνηηνη ειιαδηθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ πξέπεη λα έρνπλ γεληθφ βαζκφ πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ 7.0 θαη άλσ. Αληίζηνηρνο βαζκφο απαηηείηαη θαη απφ ππνςεθίνπο απνθνίηνπο άιισλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε δύν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο ή δεκνζηεύκαηα ζηε Νεόηεξε Ηζηνξία. Τπνρξεσηηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Γλψζε δεχηεξεο Δπξσπατθήο γιψζζαο ζα ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ. Η ηειηθή απφθαζε γηα ηελ εηζαγσγή ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ιακβάλεηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο ηαθηηθνχο δηδάζθνληεο ζην πξφγξακκα, ε νπνία αμηνινγεί ηνπο ππνςεθίνπο. Με απφθαζε ησλ δηδαζθφλησλ είλαη δπλαηφ λα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε ή θαη ζε γξαπηή εμέηαζε ππνςήθηνη, έζησ θαη αλ πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο. Η γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε Διιεληθή. Να ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη ηπρόλ άιιωλ γιωζζώλ. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ Ιζηνξία απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Καηά ηελ θξίζε ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή Δπξσπατθψλ πνπδψλ ή Σνπξθηθψλ πνπδψλ ή άιινπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο (Μάζηεξ) πνπ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ην αληίγξαθν ηεο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο επηπέδνπ κάζηεξ. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο. πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Ηζηνξίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ Σειέθσλν: (β) Γεθαέμη (16) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μεζνγεηαθή Αξραηνινγία σο αθνινχζσο: 10 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζα πξέπεη λα είλαη: (α) πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ή ησλ Σκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ησλ Διιαδηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, είηε (β) πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ή ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ησλ ειιαδηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ή (γ) πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Αξραηνινγίαο ή Κιαζηθψλ πνπδψλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ, είηε (δ) πηπρηνχρνη ζπλαθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ (Ιζηνξία, Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία θαη άιιεο επηζηήκεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ Αξραηνινγία, φπσο Γεσινγία, 10

11 Φπζηθή θαη Υεκεία), ή (ε) πηπρηνχρνη ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ κε Γεπηεξεχνλ Πηπρίν ζηελ Ιζηνξία ή Αξραηνινγία. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ βαζκνινγία βαζηθνχ πηπρίνπ «7,5/10» θαη άλσ. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε θαη ζα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δχν απφ ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιψζζεο πνπ ζα έρνπλ δειψζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η γιψζζα δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε Διιεληθή. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε δχν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, ή ζε πεξίπησζε πηπρηνχρσλ ζπλαθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ δχν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο ζε ζπλαθή ζέκαηα. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλψζεο δχν μέλσλ γισζζψλ. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ Αξραηνινγία ή ζε ζπλαθείο επηζηήκεο (Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία, Αξραία Ιζηνξία θαη άιιεο βνεζεηηθέο γηα ηελ Αξραηνινγία επηζηήκεο, φπσο Γεσινγία, Φπζηθή θαη Υεκεία), απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δχν απφ ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιψζζεο πνπ ζα έρνπλ δειψζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε αληίγξαθν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηπέδνπ κάζηεξ θαη αληίγξαθα ηπρφλ δεκνζηεχζεσλ. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλψζεο δχν μέλσλ γισζζψλ. πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο Μεζνγεηαθήο Αξραηνινγίαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γηψξγνο Παπαζάββαο Σειέθσλν: (γ) Γχν (2) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Αξραία Ηζηνξία σο αθνινχζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν πνπδψλ (Master) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν «Αξραία Ιζηνξία» απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ή απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνχ. Τπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη φζνη θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθφ Σίηιν πνπδψλ (Master) ζηελ «Κιαζζηθή Αξραηνινγία» απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνχ, ή ζηελ «Μεζνγεηαθή Αξραηνινγία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Κάζε Τπνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη Βηνγξαθηθφ εκείσκα επηζπλάπηνληαο ηπρφλ δεκνζηεχζεηο θαη ζχληνκε πεξίιεςε, κέρξη 3 ζειίδεο (ζηελ ειιεληθή ή ζε κία δηεζλή γιψζζα, εθ φζνλ αιινδαπφο), κε ηελ νπνία λα αλαιχεη θαη επεμεγεί ην ζέκα πνπ ζθνπεχεη λα πξαγκαηεπζεί ζηελ πξνηεηλφκελε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Αλ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζέκαηνο ηνπ Master θαιείηαη λα αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζην πεξηερφκελν ηεο Γηαηξηβήο ηνπ. Η εηζήγεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζπλέληεπμε. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 4 Μέιε (Γχν Γηδάζθνληεο Αξραίαο Ιζηνξίαο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη δχν Καζεγεηέο απφ ηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ). πληνληζηήο Πξνγξάκκαηνο Αξραίαο Ηζηνξίαο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Θεφδσξνο Μαπξνγηάλλεο Σει.: Δmail: Σει: , Φαμ: /5078,

12 13. ΣΜΖΜΑ ΚΛΑΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Κιαζηθώλ πνπδώλ σο αθνινχζσο: 8 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ην πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Κιαζηθήο θαηεπζχλζεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ κε βαζκνινγία βαζηθνχ πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο». Η εηζαγσγή πξνβιέπεη ζπλέληεπμε ή/θαη γξαπηή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν λα δηαπηζησζεί ε επηζηεκνληθή ηνπ επάξθεηα. Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Σξηάληα ελλέα (39) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ: 15 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Κνηλωληθή θαη Πνιηηηθή Θεωξία 20 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε (10 ζέζεηο ζηελ θαηεχζπλζε Γηεζλείο ρέζεηο θαη 10 ζέζεηο ζηελ θαηεχζπλζε Δπξωπαϊθή Πνιηηηθή). Γηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηελ Κνηλωληνινγία 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθφ θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζηα εηδηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ ηζηνζειίδα Καινχληαη επίζεο λα εηνηκάζνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ εηζδνρήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα Σει.: , Φαμ:

13 15. ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Πελήληα ηέζζεξηο (54) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ 12 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηελ Δθαξκνζκέλε ηαηηζηηθή 12 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά 12 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Καζαξά Μαζεκαηηθά Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθφ ζηε ηαηηζηηθή 5 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθφ ζηε ηαηηζηηθή Γηδαθηνξηθφ ζηα Μαζεκαηηθά 4 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθφ ζηα Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά 4 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθφ ζηα Καζαξά Μαζεκαηηθά Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ POITIERS ΓΑΛΛΗΑ 5 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Μαζεκαηηθά Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Poitiers Γαιιίαο. Κάζε θνηηεηήο ζα παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην δηθφ ηνπ Παλεπηζηήκην, αιιά ην πξφγξακκα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν θνίηεζεο ζην άιιν ίδξπκα. Η γλψζε ηεο γαιιηθήο γιψζζαο δελ είλαη απαξαίηεηε. Γηα φζνπο γλσξίδνπλ ηε γαιιηθή γιψζζα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πεξηζζνηέξσλ απφ έλα εμάκελν θνίηεζεο ζηε Γαιιία θαη αληίζηξνθα. Σα πηπρία ζα απνλέκνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα δχν Παλεπηζηήκηα θαη ζα ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνπο δχν Πξπηάλεηο. Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Δηθνζηηέζζεξηο (24) ζέζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Γεθαέμη (16) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 13

14 8 ζέζεηο γηα Μάζηεξ Μεραληθνύ Μεραλνινγίαο θαη Καηαζθεπαζηηθήο 8 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Μεραληθνύ Μεραλνινγίαο θαη Καηαζθεπαζηηθήο Δξεπλεηηθέο Πεξηνρέο 1. Βηνταηξηθή Μεραληθή θαη Βηνηερλνινγία 2. Μίθξν- θαη Νάλν - Σερλνινγία 3. Πξνζνκνίσζε Μεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Έιεγρνο 4. πζηήκαηα Δλέξγεηαο 5. ρεδίαζε, Καηαζθεπαζηηθή, Απηνκαηηζκφο θαη Ρνκπνηηθή 6. Τπνινγηζηηθή Μεραληθή ηεξεψλ θαη Ρεπζηψλ (β) Οθηψ (8) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 4 ζέζεηο γηα Μάζηεξ Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ 4 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθώλ Σν Σκήκα πξνζθέξεη κηα ππνηξνθία χςνπο 3500 Δπξψ γηα ηνλ θαιχηεξν ππνςήθην πιήξνπο θνίηεζεο πνπ ζα εηζαρζεί ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (δηδαθηνξηθφ). Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ ππνηξνθία ζα πξέπεη λα ην δειψζνπλ ζην Έληππν Αίηεζεο, ζειίδα 5, εκείν 12: Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Δπίζεο φζνη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ σο «Teaching Assistants» (Βνεζνί δηδαζθαιίαο) έλαληη ακνηβήο θαηά ην πξψην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζα πξέπεη λα ην δειψζνπλ ζην Έληππν Αίηεζεο, ζειίδα 5, εκείν 12: Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Από ην πληνληζηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Καζ. Ισάλλε Γηαπηληδάθε Σει.: , Κα Μαξία Μάξθνπ, Σει , ή , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Πελήληα (50) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 20 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηελ Οηθνλνκηθή Αλάιπζε (ζηα Αγγιηθά) 24 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηα ζέκαηα: - Οηθνλνκηθά (in Economics) - Ννκηζκαηηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά (Master in Monetary and Financial Economics) 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηα Οηθνλνκηθά (PhD in Economics) Σει. : , , Φαμ:

15 19. ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δμήληα (60) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην νέο κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Ζιεθηξνληθώλ Παηρληδίωλ θαη Γηαδξαζηηθώλ Σερλνινγηώλ (ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Σερλψλ ηνπ ΣΔΠΑΚ). Γεθαηξείο (13) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο Πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ πνπ επηδεηνχλ λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ελδερνκέλσο λα αθνινπζήζνπλ δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζην Γηαδηθηπαθό Τπνινγηζκό. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απνθνίηνπο Πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ πνπ επηδεηνχλ λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα Γηθηχσλ Τπνινγηζηψλ, Καηαλεκεκέλσλ πζηεκάησλ θαη Γηαδηθηχνπ, λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ζηα ζέκαηα απηά θαη ελδερνκέλσο λα αθνινπζήζνπλ δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Δπηά (7) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζε Δπθπή πζηήκαηα. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε απφθνηηνπο Πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ πνπ επηδεηνχλ λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ θαη Δμφξπμεο Γλψζεο, λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ζηα ζέκαηα απηά θαη ελδερνκέλσο λα αθνινπζήζνπλ δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ Δπαγγεικαηηθό Μάζηεξ ζε Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη επαγγεικαηίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο λα επεθηείλνπλ θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη λα απνθηήζνπλ ζχγρξνλε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εζληθή βηνκεραλία Πιεξνθνξηθήο, φπσο Σερλνινγίεο Λνγηζκηθνχ, Γηαδηθηχνπ θαη Δπθπψλ πζηεκάησλ. Γηδαθηνξηθό Πξόγξακκα Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Πιεξνθνξηθή. Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη Παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ή ζπλαθή θιάδν, κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιψο», ν νπνίνο είλαη αλαγλσξηζκέλνο σο ηζφηηκνο Παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Πηπρίνπ. Σει , Φαμ:

16 20. ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πελήληα πέληε (55) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Σξηάληα (30) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ σο αθνινχζσο: 25 ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (MSc, MEng) 5 ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ (β) Δηθνζηπέληε (25) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο σο αθνινχζσο: 21 ζέζεηο γηα ην πξφγξακκα Μάζηεξ Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο (MSc, MEng) 4 ζέζεηο γηα ην Γηδαθηνξηθό πξφγξακκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Σει , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΔΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Γεθαηέζζεξηο (14) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηηο Σνπξθηθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: 11 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 3 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ Πελήληα δχν (52) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: (α) Δίθνζη δχν (22) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Φπζηθήο σο αθνινχζσο: 12 ζέζεηο γηα Μάζηεξ 10 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό Οη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ Σκήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Ππξεληθή Φπζηθή - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπζηθή ηνηρεησδψλ σκαηηδίσλ Τςειψλ Δλεξγεψλ - Φσηνληθή, Lasers θαη Οπηνειεθηξνληθή - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπζηθή πκππθλσκέλεο Ύιεο 16

17 - Θεσξεηηθή θαη Τπνινγηζηηθή Βηνθπζηθή (β) Σξηάληα (30) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Μάζηεξ ζε Αξρέο Φπζηθήο». Σν πξφγξακκα απηφ απεπζχλεηαη ζε πηπρηνχρνπο Φπζηθήο πνπ επηζπκνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηε Φπζηθή θαη λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο γλψζεηο ζε έλα ζπλεθηηθφ ζψκα αξρψλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. Θα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα εθπαηδεπηηθνχο. Γελ απαηηείηαη εθπφλεζε δηαηξηβήο. Σα καζήκαηα γίλνληαη βξαδηλέο ψξεο. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (2 ηνπιάρηζηνλ) πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαιά ηηο ζπνπδέο ή ην δηδαθηηθφ ή άιιν έξγν ηνπ ππνςεθίνπ. Πιεξνθνξίεο θαη ην ζπληνληζηή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Σει.: , Φαμ: , Δmail: 23. ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ Δίθνζη (20) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Γψδεθα (12) ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηα αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: Δπηζηήκε Πνιπκεξψλ Οξγαληθή χλζεζε (Οξγαληθά Ηιηαθά πζηήκαηα-φσηνβνιηατθά) Οξγαληθή χλζεζε Μειέηε Καηαιπηηθψλ πζηεκάησλ γηα Παξαγσγή Τδξνγφλνπ Μέζσ ηεο Αληίδξαζεο Water-Gas Shift Αλαιπηηθνί Γηαρσξηζκνί κε Υξήζε Ηιεθηξνθφξεζεο Σξηρνεηδνχο/Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο Τςειήο Απφδνζεο - Φαζκαηνκεηξίαο Μάδαο Φαζκαηνζθνπία βηνινγηθψλ κνξίσλ Φαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο ζε ζέκαηα Υεκείαο Σξνθίκσλ χλζεζε θαη παξαγσγνπνίεζε εγγελψο ρεηξφκνξθσλ θνπιεξεληθψλ παξαγψγσλ δηπιήο θαη ηξηπιήο πξνζζήθεο ηνπ θνπιεξελίνπ C 60. Μειέηε ζε αληηδξάζεηο αζχκκεηξεο ζχλζεζεο θαη ρεηξφκνξθεο αλαγλψξηζεο Φαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο νξγαληθψλ εκηαγσγψλ γηα εθαξκνγέο ζηελ νπηνειεθηξνληθή χλζεζε θαη Μειέηε λέσλ Μνξηαθψλ Μαγλεηψλ Μεηαιιν-Οξγαληθέο Καηαζθεπέο σο Τιηθά γηα ηελ Απνζήθεπζε Τδξνγφλνπ Οθηψ (8) ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηα αθφινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: Μεηξήζεηο Δθπνκπήο Ραδνλίνπ απφ Δδαθηθά θαη Τδάηηλα Γείγκαηα Δπηζηήκε Πνιπκεξψλ Οξγαληθή χλζεζε (Θεξαπεία γηα ηε λφζν Αιηδρατκεξ) Τπνινγηζηηθή Υεκεία χλζεζε θαη παξαγσγνπνίεζε εγγελψο ρεηξφκνξθσλ θνπιεξεληθψλ παξαγψγσλ δηπιήο θαη ηξηπιήο πξνζζήθεο ηνπ θνπιεξελίνπ C 60. Μειέηε ηεο ζπκπινθνπνίεζεο ηνπ κε κέηαιια κε ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ιεηηνπξγηθψλ λαλν-πιηθψλ Οξγαληθή χλζεζε/υεκηθή Βηνινγία Ππξηηηθά πιηθά γηα εθαξκνγέο ζε πξνβιήκαηα ξφθεζεο Οξγαλσκέλα πκέληα νμεηδίσλ γηα θσηνθαηαιπηηθέο εθαξκνγέο Αλάπηπμε λέσλ ηερληθψλ αλάιπζεο ιαδηψλ θαη ειαηνιάδσλ κε ηελ ρξήζε θαζκαηνζθνπίαο ππξεληθνχ καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ Νέα θσηνεπαίζζεηα κφξηα γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνθζνξηζηηθψλ ζηνηρείσλ (OLEDs) Αλάπηπμε λέσλ ελψζεσλ, κνληέισλ ηνπ θσηνζπζηήκαηνο, κε ζηφρν ηελ απνζήθεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή 17

18 Απφ ηo πληνληζηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο: Καζεγεηή Κψζηα Παηξίθην, ηει: , ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο: Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αζαλάζην Νηθνιαΐδε, ηει: , Δmail: θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ αξάληα (40) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο σο αθνινχζσο: Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ 10 ζέζεηο γηα ην λέν ζεσξεηηθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα επηπέδνπ Μάζηεξ ζηελ Κνηλωληθή Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία. 10 ζέζεηο γηα ην ζεσξεηηθφ πξφγξακκα Μάζηεξ ζηε Γλωζηηθή Δθπαηδεπηηθή Φπρνινγία 10 ζέζεηο γηα ην εθαξκνζκέλν πξφγξακκα Μάζηεξ ζηελ ρνιηθή Φπρνινγία Γηα ηα δχν Θεσξεηηθά Πξνγξάκκαηα Μάζηεξ κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε θάηνρνη νπνηνπδήπνηε πηπρίνπ, ελψ γηα ην Δθαξκνζκέλν Πξφγξακκα ρνιηθήο Φπρνινγίαο κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε θάηνρνη πηπρίνπ Φπρνινγίαο κφλν. Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζην Πξφγξακκα Φπρνινγίαο 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζην Πξφγξακκα Κιηληθήο Φπρνινγίαο Γηα ην Θεσξεηηθφ Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα ζηε Φπρνινγία κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ πηπρίνπ ζε νπνηνδήπνηε ζπλαθή θιάδν, ελψ γηα ην Δθαξκνζκέλν Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα ζηελ Κιηληθή Φπρνινγία κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε κφλν θάηνρνη πηπρίνπ Φπρνινγίαο θαη κεηαπηπρηαθνχ Φπρνινγίαο απφ αλαγλσξηζκέλα παλεπηζηήκηα. Η εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ είναι ςποσπεωηική και για ηα δύο διδακηοπικά ππογπάμμαηα. Ωρ εκ ηούηος, η εξαζθάλιζη επεςνηηικού επόπηη είναι πποϋπόθεζη για ειζδοσή ζηα διδακηοπικά ππογπάμμαηα ηος Τμήμαηορ Ψςσολογίαρ. θαη ην ζπληνληζηή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Σει.: , Φαμ: ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ Δίθνζη ηέζζεξηο (24) ζέζεηο γηα ην λέν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα επηπέδνπ Μάζηεξ ζηηο Δλεξγεηαθέο Σερλνινγίεο θαη Αεηθόξν ρεδηαζκό. Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη θαη απφ ηα ηέζζεξα Σκήκαηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο. 18

19 Από ηηο Γξακκαηείεο ηωλ Σκεκάηωλ: Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Σει Φαμ: , Σκήκα Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Tει , , Φαμ: , Σκήκα Μεραληθώλ Μεραλνινγίαο θαη Καηαζθεπαζηηθήο Σει , ή , Φαμ: Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Σει , Φαμ: ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Τπνβνιή Αηηήζεωλ: Οη αηηήζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Μάζηεξ θαη Γηδαθηνξηθνχ ππνβάιινληαη είηε ειεθηξνληθά (online), είηε ζπκπιεξψλνληαο ηελ έληππε θφξκα θαη απνζηέιινληαο ηελ ζην/ζηε πληνληζηή/πληνλίζηξηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ζην αξκόδην Σκήκα κέρξη ηελ Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ 2012 ζηελ πην θάησ δηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Σκήκα.. (λα ζπκπιεξωζεί από ηελ/ηνλ ελδηαθεξόκελε/ν) Σαρ. Θπξίδα Λεπθωζία ΚΤΠΡΟ Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 1. πκπιεξσκέλε ειεθηξνληθή αίηεζε ή ην εηδηθφ έληππν αίηεζεο (ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ ηε Γξακκαηεία ησλ Σκεκάησλ θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα 2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 3. Πηζηνπνηεκέλα θσηναληίγξαθα Παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ ή Βεβαίσζε Απνθνίηεζεο. (Σν πηζηνπνηεκέλν θσηναληίγξαθν πηπρίνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κε ηελ θαηάζεζε ηνπ Δληχπνπ Δγγξαθήο ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ). 4. Αλαιπηηθή βαζκνινγία. 5. χληνκε έθζεζε κέρξη 2 ζειίδεο πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ. 6. Σα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο Καζεγεηψλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ απφ ηνπο νπνίνπο νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ λα ζηαινχλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απ επζείαο ζην πληνληζηή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Θα γίλνληαη δεθηέο κόλν επηζηνιέο πνπ θέξνπλ πξωηόηππε ππνγξαθή θαη ππνβάιινληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Σν Σκήκα κπνξεί λα δεηήζεη επηπξφζζεηεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο 19

20 θαη ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο, νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζην εηδηθφ έληππν ην νπνίν ππάξρεη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα: Γίδαθηξα: Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα: Μάζηεξ γηα θάζε πξόγξακκα Μάζηεξ Γηα ην πξόγξακκα Μάζηεξ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ (ΜΒΑ). Γηδαθηνξηθά Πξνγξάκκαηα: γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Μάζηεξ γηα ηνπο κε θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ επηπέδνπ Μάζηεξ, λννπκέλνπ φηη νινθιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο θαη απνθηήζνπλ ην δηδαθηνξηθφ ηίηιν εληφο 6 εηψλ (12 εμάκελα). Κάζε έηνο θνίηεζεο πέξαλ ησλ 6 εηψλ κε κέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηα 8 έηε (16 εμάκελα), αληηζηνηρεί ζε θαηαβνιή δηδάθηξσλ θάζε έηνο. (Αλψηαην πνζφ δηδάθηξσλ είλαη 9.000). Γεληθέο Πιεξνθνξίεο δίδνληαη απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαζεκεξηλά, Γεπηέξα κέρξη θαη Παξαζθεπή απφ ηηο 8.00 π.κ κ.κ. 20

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 Σπάξηε, 04-02-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο Ο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Τν Τκήκα Αγξνλφκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (ΤΑΤΜ) ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα