ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -"

Transcript

1 Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Δπξώηα «Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο» Πεπιεσόμενα 1. Τεσνική Έκθεζη - Πεπιγπαθή 2. Ενδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ 3. Σσέδιο πποϋπολογιζμού πποζθοπάρ 4. Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 5. Σςγγπαθή Υποσπεώζευν 6. Σσέδιο διακήπςξηρ 7. Σσέδιο Πεπίλητηρ διακήπςξηρ Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

2 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ Δ Κ Θ Δ Ζ - Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ Α. Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηε πξνκήζεηα κε ηίηιν Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγύεο θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Δπξώηα «Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο», πξνυπνινγηζκνχ ,51 (κε Φ.Π.Α) θαη αθνξά πξντφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο αλάγθεο ησλ : 1. Γήκνπ Δπξψηα 2. Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο & Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» Ζ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί κε ηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο απφ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεχρνο Α 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚ ηεχρνο Α 18) θαη ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ ΤΠ.Δ. εγθ. 3/11543/ , θαηφπηλ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. Β. Σα είδε πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, είλαη θξέζθν γάια πνπ ππνρξενχηαη ν Γήκνο λα παξέρεη ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ, θαζψο θαη ηξφθηκα θαη ινηπά αλαιψζηκα είδε παληνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ». Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ζπληάρζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνγξακκαηηζκφ αλαγθψλ θάζε θνξέα γηα ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ είλαη δπλαηή ε αθξηβήο πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ, γηα απηφ ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ απνηεινχλ πξνεθηηκήζεηο, απηψλ, ησλ εηήζησλ αλαγθψλ. Γ. Ζ πίζησζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνπο θάησζη νηθείνπο Κ.Α. Δμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ Δπξψηα θαη ηνπ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ». Κ.Α. Δμφδσλ Σίηινο Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (παξνρή γάιαηνο) Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (παξνρή ζε γάια) Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάιαηα εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ) Πνζφ ( ) Φνξέαο 530,00 Γήκνο Δπξψηα 1.000,00 Γήκνο Δπξψηα 7.800,00 Γήκνο Δπξψηα - 2 -

3 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάιαηα πξνζσπηθνχ θ.ι.π.). Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάιαηα πξνζσπηθνχ) ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 2.000,00 Γήκνο Δπξψηα 2.000,00 Γήκνο Δπξψηα 3.900, , , , ,94 ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» Γ. Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ηα ειαηφιαδα, είδε νπσξνπσιείνπ, θξέαηα, πνπιεξηθά θαη ςάξηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ηελ εκέξα παξάδνζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006. Γηα ηα ππφινηπα είδε παληνπσιείνπ, είδε αξηνπνηείνπ θαη ηα γαιαθηνθνκηθά είδε, ε αλάζεζε ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή (ή πξνκεζεπηέο) πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηε ρακειφηεξε ηηκή. Ο Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηεο Τπ Απφθαζεο 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ), ηνπ Ν.3463/2006, ηνπ Ν.3852/10, ηνπ Ν.4250/2014 θαη ηνπ Ν.4281/2014, φπσο ηζρχνπλ. Δ. Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ηκεκαηηθά θαη ζα έρεη δηάξθεηα ΓΧΓΔΚΑ (12) ΜΖΝΧΝ, πνπ ζα μεθηλήζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (δηάξθεηα εθηέιεζεο πξνκήζεηαο) έσο ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα ππάξμεη αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σ. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε νκάδα ρσξηζηά, φπσο αλαθέξεηαη θαησηέξσ: Φξέζθνπ γάιαθηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα Δίδε θξενπσιείνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» Δίδε ηρζπνπσιείνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» Δίδε αξηνπσιείνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» Δίδε νπσξνπσιείνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» Δίδε παληνπσιείνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» Ζ πξνζθνξά γηα θάζε νκάδα, ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά φια ην πξντφληα πνπ απηή πεξηέρεη. Ε. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζα γίλεη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Δπξψηα. Ζ. Οη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ θάζε θνξέα μερσξηζηά

4 Θ. Οη παξαιαβέο ησλ εηδψλ, ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηνλ θάζε θνξέα μερσξηζηά. Η. Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηδία έζνδα ηνπ θάζε θνξέα. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πνζφηεηεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ είλαη ελδεηθηηθέο θαη ελδέρεηαη λα είλαη ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ έρνπλ πξνυπνινγηζηεί. Οη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηειηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζα δηακνξθσζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθάζηνηε εθ ησλ αλσηέξσ θνξέα. Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα γηα ηελ απμνκείσζε ησλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Σα κεηαθνξηθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Βιαρηώηε 13/02/2015 Βιαρηώηε 13/02/2015 Ο πληάμαο Ο αλαπιεξωηήο Πξνϊζηακέλνο, Γ/λζεο Πεξ/ληνο, Πνινεδ. & Σ.Τ. Γεξηηιήο Παλαγηώηεο Μερ/γνο Μερ/θόο Γεξηηιήο Παλαγηώηεο Μερ/γνο Μερ/θόο - 4 -

5 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ (κε ΦΠΑ 13%) ( ) 1 Φξέζθν γάια ,38 2 Δίδε θξενπσιείνπ 3.899,66 3 Δίδε ηρζπνπσιείνπ 1.939,09 4 Δίδε αξηνπσιείνπ 5.498,63 5 Δίδε νπσξνπσιείνπ 3.655,87 6 Δίδε παληνπσιείνπ 9.479,88 ΤΝΟΛΟ ,51 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΦΡΔΚΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΖΜΟΤ ΔΤΡΧΣΑ ΓΑΠΑΝΖ ηηκή ( ) 1 Φξέζθν γάια Λίηξα 9.020,00 1, ,00 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ΦΠΑ 13% 1.524,38 χλνιν ,38 ηηκή ΓΑΠΑΝΖ ( ) 1 Μνζράξη θηκάο Κηιφ 67 9,61 643,87 2 Μνζράξη ςαρλφ Κηιφ 32 9,61 307,52 3 Κνηφπνπιν κπνχηηα Κηιφ λσπά 247 2,73 674,31 4 Κνηφπνπιν θηιέην Κηιφ 247 7, ,33 Άζξνηζκα 3.451,03 ΦΠΑ 13% 448,63 χλνιν 3.899,66-5 -

6 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ηηκή ΓΑΠΑΝΖ ( ) 1 ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΗΛΔΣΟ Κηιφ 107 5,5 588,50 2 ΠΑΓΚΑΗΟΤ ΦΗΛΔΣΟ Κηιφ 97 4,61 447,17 3 ΓΛΧΑ ΦΗΛΔΣΟ Κηιφ 87 7,82 680,34 Άζξνηζκα 1716,01 ΦΠΑ 13% 223,08 χλνιν 1.939,09 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ηηκή ΓΑΠΑΝΖ ( ) 1 ΦΧΜΗ ΚΗΛΟ Κηιφ 90 1,68 151,20 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ 2 Κηιφ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΟΤ 45 6,2 279,00 3 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΒΟΤΣΤΡΟΤ Κηιφ 20 6,2 124,00 4 ΣΤΡΟΠΗΣΔ Σεκάρην 840 1,06 890,40 5 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΘΔ/ΚΖ Σεκάρην 840 0,42 352,80 6 ΣΟΤΡΔΚΗΑ 105 γξακ Σεκάρην 840 1,06 890,40 7 ΛΑΓΑΝΑ ΟΤΑΜΗ Σεκάρην 840 1,06 890,40 8 ΛΑΛΑΓΚΗΑ Κηιφ 27 6,32 170,64 ΣΟΤΡΔΚΗΑ ΓΔΜΗΣΑ 9 Σεκάρην ΑΣΟΜΗΚΑ ΒΑΝΗΛΗΑ 840 1, ,20 Άζξνηζκα 4.866,04 ΦΠΑ 13% 632,59 χλνιν 5.498,63 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ηηκή ΓΑΠΑΝΖ ( ) 1 ΠΑΣΑΣΔ Κηιφ 255 0,8 204,00 2 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ Κηιφ 78 0,89 69,42 3 ΚΟΡΓΑ Σεκάρην 36 0,43 15,48 4 ΑΝΗΘΟ Γέκα 28 0,5 14,00 5 ΚΑΡΟΣΑ Κηιφ 79 0,91 71,89 6 ΝΣΟΜΑΣΔ Κηιφ 149 1,5 223,50 7 ΑΓΓΟΤΡΗΑ Σεκάρην 220 0,55 121,00 8 ΔΛΗΝΟ Κηιφ 23 1,2 27,60 9 ΜΑΗΝΣΑΝΟ Γέκα 20 0,42 8,40 10 ΠΗΠΔΡΗΔ Κηιφ 24 2,72 65,28-6 -

7 11 ΜΖΛΑ Κηιφ 360 1,8 648,00 12 ΑΥΛΑΓΗΑ Κηιφ 360 2,22 799,20 13 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ Κηιφ 280 0,91 254,80 14 ΛΔΜΟΝΗΑ Κηιφ 27 1,33 35,91 15 ΜΠΑΝΑΝΔ Κηιφ 360 1,88 676,80 Άζξνηζκα 3.235,28 ΦΠΑ 13% 420,59 χλνιν 3.655,87 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ηηκή ΓΑΠΑΝΖ ( ) 1 ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 250 ΓΡ ΣΔΜ 152 1,3 197,60 2 ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 1 1/2 ιηη ΣΔΜ 132 1,3 171,60 ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ 3 (1/2ΚΗΛΟ) ΣΔΜ 127 1,5 190,50 4 ΦΑΚΔ ΜΔΣΡΗΔ ΞΔΡΔ (1/2ΚΗΛΟ) ΣΔΜ 127 1,5 190,50 5 ΡΤΕΗ ΝΤΥΑΚΗ (1/2 ΚΗΛΟ) ΣΔΜ 118 1,4 165,20 6 ΚΔΣΑΠ 500ΓΡ ΣΔΜ 21 2,7 56,70 ΑΤΓΑ ΜΔΓΑΛΟ 7 (ΤΚΔΤΑΗΑ 6 ΣΔΜ.) ΠΑΚ 120 1,3 156,00 8 ΦΔΣΑ ΣΤΡΗ Δ ΑΛΜΖ ΚΗΛΟ 28 8,9 249,20 ΦΑΟΛΑΚΗΑ 1 ΚΗΛΟ 9 ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΣΜ 117 2,8 327,60 10 ΑΡΑΚΑ 1 ΚΗΛΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΣΜ 117 2,8 327,60 12 ΞΤΓΗ 350 ΓΡ ΣΔΜ 46 0,92 42,32 ΔΞΣΡΑ ΠΑΡΘΔΝΟ 13 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 1 ΚΗΛΟΤ ΓΟΥ 120 4,58 549,60 14 ΣΤΡΗ ΣΟΣ ΚΗΛΟ 55 9,86 542,30 15 ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΣΟΣ ΚΗΛΟ 34 9,04 307,36 ΦΔΣΔ ΦΧΜΗ ΓΗΑ ΣΟΣ ΜΔΓΑΛΟ (14 16 ΣΔΜΑΥΗΧΝ) ΣΔΜ 380 2, ,60 17 ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΜΔΣΡΗΟ 500 ΓΡ ΣΔΜ 67 0,95 63,65 18 ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΔΛΗΝΟ 500 ΓΡ ΣΔΜ 67 1,86 124,62 19 ΥΤΛΟΠΗΣΔ ΚΗΛΟ ΚΗΛΟ 127 2,09 265,43 ΜΤΕΖΘΡΑ 20 ΣΡΗΜ.Φ.400ΓΡ ΣΔΜ 37 3,5 129,50 21 ΜΔΛΗ ΚΗΛΟΤ ΚΗΛΟ 38 11,9 452,20 22 ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ ΣΔΜ 26 2,23 57,98 23 ΚΑΡΑΜΔΛΔ θηλο 26 2,5 65,00 25 ΓΡΑΒΗΔΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΗΛΟ 48 11,9 571,20

8 26 ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 350ΓΡ ΣΔΜ 38 3,88 147,44 27 ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΑΚ 460 1,26 579,60 ΠΗΠΔΡΗ ΦΑΚΔΛΟ ΓΡ ΣΔΜ 23 2,85 65,55 29 ΡΗΓΑΝΗ ΦΑΚΔΛΟ 100 ΓΡ ΣΔΜ 23 2,12 48,76 30 ΚΗΜΗΝΟ ΣΡΗΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ 40 ΓΡ ΣΔΜ 23 1,88 43,24 31 ΚΑΝΔΛΛΑ ΣΡΗΜΔΝΖ ΦΑΚΔΛΟ 50 ΓΡ ΣΔΜ 23 1,08 24,84 32 ΚΑΝΔΛΛΑ ΞΤΛΑΚΗ ΦΑΚΔΛΟ 50 ΓΡ ΣΔΜ 23 1,41 32,43 33 ΜΠΑΥΑΡΗ ΣΡΗΜΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ 30 ΓΡ ΣΔΜ 23 1,17 26,91 34 ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ ΣΡΗΜΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ 30 ΓΡ ΣΔΜ 23 1,17 26,91 35 ΒΑΗΛΗΚΟ ΞΔΡΟ ΦΑΚΔΛΟ 100 ΓΡ ΣΔΜ 23 1,17 26,91 36 ΓΤΟΜΟ ΞΔΡΟ ΦΑΚΔΛΟ 100 ΓΡ ΣΔΜ 23 1,17 26,91 37 ΣΟΜΑΣΟΠΔΛΣΔ ΣΔΜ 28 0,65 18,20 ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ 38 ΠΑΑΣΑ ΣΔΜ 28 0,55 15,40 39 ΑΛΑΣΗ 1000ΓΡ ΣΔΜ 23 1,54 35,42 40 ΓΗΑΟΤΡΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΣΔΜ 600 1,45 870,00 41 ΑΛΔΤΡΗ ΚΗΛΟ 57 1,33 75,81 42 ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ ΦΑΚΔ 38 0,34 12,92 43 ΕΑΥΑΡΖ 1000ΓΡ ΣΔΜ 28 1,05 29,40 44 ΟΓΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΜ 8 0,92 7,36 Άζξνηζκα 8.389,27 ΦΠΑ 13% 1.090,61 χλνιν 9.479,88 Οη αλσηέξσ αλαγξαθείζεο πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο. Οη πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ. Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε λα απνξξνθεζεί ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ δαπαλψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο αλσηέξσ πξνυπνινγηζκνχο ηεο κειέηεο εθφζνλ δελ θξίλεηαη ζθφπηκν. ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Βιαρηώηε 13/02/2015 Βιαρηώηε 13/02/2015 Ο πληάμαο Ο αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο, Γ/λζεο Πεξ/ληνο, Πνινεδ. & Σ.Τ. Γεξηηιήο Παλαγηώηεο Μερ/γνο Μερ/θόο Γεξηηιήο Παλαγηώηεο Μερ/γνο Μερ/θόο - 8 -

9 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 Α. ΦΡΔΚΟ ΓΑΛΑ ΓΖΜΟΤ ΔΤΡΧΣΑ (ΥΔΓΗΟ) ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ιίηξν (ρσξίο ΦΠΑ) Γαπάλε 1 Φξέζθν γάια Λίηξα 9.020,00 Άζξνηζκα ΦΠΑ 13% ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Οινγξάθωο (ζε ) (κε ΦΠΑ)... Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ - 9 -

10 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 (ΥΔΓΗΟ) ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Β. ΔΗΓΧΝ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ζπλνιηθή δαπάλε (ρσξίο ΦΠΑ) ( ) ΠΡΟΦΟΡΑ (πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, ηνπ είδνπο, ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο θάιαο, ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006) (%) (αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθωο) 1 Μνζράξη θηκάο Κηιφ ,87 2 Μνζράξη ςαρλφ Κηιφ ,52 3 Κνηφπνπιν κπνχηηα λσπά Κηιφ ,31 4 Κνηφπνπιν θηιέην Κηιφ ,33... Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ

11 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 (ΥΔΓΗΟ) ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Γ. ΔΗΓΧΝ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ζπλνιηθή δαπάλε (ρσξίο ΦΠΑ) ( ) ΠΡΟΦΟΡΑ (πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, ηνπ είδνπο, ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο θάιαο, ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006) (%) (αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθωο) 1 ΒΑΚΑΛΑΟ ΦΗΛΔΣΟ Κηιφ ,50 2 ΠΑΓΚΑΗΟΤ ΦΗΛΔΣΟ Κηιφ ,17 3 ΓΛΧΑ ΦΗΛΔΣΟ Κηιφ ,34... Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ

12 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 (ΥΔΓΗΟ) ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ Γ. ΔΗΓΧΝ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» 1 ΦΧΜΗ ΚΗΛΟ Κηιφ 90 2 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΟΤ Κηιφ 45 3 ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΒΟΤΣΤΡΟΤ Κηιφ 20 4 ΣΤΡΟΠΗΣΔ Σεκάρην ΚΟΤΛΟΤΡΗΑ ΘΔ/ΚΖ Σεκάρην ΣΟΤΡΔΚΗΑ 105 γξακ Σεκάρην ΛΑΓΑΝΑ ΟΤΑΜΗ Σεκάρην ΛΑΛΑΓΚΗΑ Κηιφ 27 9 ΣΟΤΡΔΚΗΑ ΓΔΜΗΣΑ ΑΣΟΜΗΚΑ ΒΑΝΗΛΗΑ Σεκάρην 840 Πξνζθεξφκελε ηηκή αλά κνλάδα (ρσξίο ΦΠΑ) Άζξνηζκα ΦΠΑ 13% ΤΝΟΛΟ Γαπάλε ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Οινγξάθωο (ζε ) (κε ΦΠΑ)... Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ

13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 (ΥΔΓΗΟ) ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 Δ. ΔΗΓΧΝ ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ζπλνιηθή δαπάλε (ρσξίο ΦΠΑ) 1 ΠΑΣΑΣΔ Κηιφ ,00 2 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ Κηιφ 78 69,42 3 ΚΟΡΓΑ Σεκάρην 36 15,48 4 ΑΝΗΘΟ Γέκα 28 14,00 5 ΚΑΡΟΣΑ Κηιφ 79 71,89 6 ΝΣΟΜΑΣΔ Κηιφ ,50 7 ΑΓΓΟΤΡΗΑ Σεκάρην ,00 8 ΔΛΗΝΟ Κηιφ 23 27,60 9 ΜΑΗΝΣΑΝΟ Γέκα 20 8,40 10 ΠΗΠΔΡΗΔ Κηιφ 24 65,28 11 ΜΖΛΑ Κηιφ ,00 12 ΑΥΛΑΓΗΑ Κηιφ ,20 13 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ Κηιφ ,80 14 ΛΔΜΟΝΗΑ Κηιφ 27 35,91 15 ΜΠΑΝΑΝΔ Κηιφ ,80... Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ( ) ΠΡΟΦΟΡΑ (πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, ηνπ είδνπο, ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο θάιαο, ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006) (%) (αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθωο)

14 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 (ΥΔΓΗΟ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ * Σ. ΔΗΓΧΝ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (εθηόο ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ) ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ 250 ΓΡ ΣΔΜ ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 1 ½ ιηη ΣΔΜ ΦΑΟΛΗΑ ΞΔΡΑ (1/2ΚΗΛΟ) ΣΔΜ 127 ΦΑΚΔ ΜΔΣΡΗΔ ΞΔΡΔ 4 (1/2ΚΗΛΟ) ΣΔΜ ΡΤΕΗ ΝΤΥΑΚΗ (1/2 ΚΗΛΟ) ΣΔΜ ΚΔΣΑΠ 500ΓΡ ΣΔΜ 21 ΑΤΓΑ ΜΔΓΑΛΟ 7 (ΤΚΔΤΑΗΑ 6 ΣΔΜΑΥΗΧΝ) ΠΑΚ ΦΔΣΑ ΣΤΡΗ Δ ΑΛΜΖ ΚΗΛΟ 28 9 ΦΑΟΛΑΚΗΑ 1 ΚΗΛΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΣΜ ΑΡΑΚΑ 1 ΚΗΛΟ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ ΣΜ ΞΤΓΗ 350 ΓΡ ΣΔΜ ΣΤΡΗ ΣΟΣ ΚΗΛΟ ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ ΣΟΣ ΚΗΛΟ ΦΔΣΔ ΦΧΜΗ ΓΗΑ ΣΟΣ ΜΔΓΑΛΟ (14 ΣΔΜΑΥΗΧΝ) ΣΔΜ ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ ΜΔΣΡΗΟ 500 ΓΡ ΣΔΜ ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ ΔΛΗΝΟ 500 ΓΡ ΣΔΜ ΥΤΛΟΠΗΣΔ ΚΗΛΟ ΚΗΛΟ ΜΤΕΖΘΡΑ ΣΡΗΜ.Φ.400ΓΡ ΣΔΜ ΜΔΛΗ ΚΗΛΟΤ ΚΗΛΟ ΜΑΡΜΔΛΑΓΑ ΣΔΜ ΚΑΡΑΜΔΛΔ θηλο 26 Πξνζθεξφκελε ηηκή αλά κνλάδα (ρσξίο ΦΠΑ) Γαπάλε

15 22 ΓΡΑΒΗΔΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΗΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 350ΓΡ ΣΔΜ ΜΠΗΚΟΣΑ ΠΑΚ ΠΗΠΔΡΗ ΦΑΚΔΛΟ 100 ΓΡ ΣΔΜ ΡΗΓΑΝΗ ΦΑΚΔΛΟ 100 ΓΡ ΣΔΜ ΚΗΜΗΝΟ ΣΡΗΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ 40 ΓΡ ΣΔΜ ΚΑΝΔΛΛΑ ΣΡΗΜΔΝΖ ΦΑΚΔΛΟ 50 ΓΡ ΣΔΜ ΚΑΝΔΛΛΑ ΞΤΛΑΚΗ ΦΑΚΔΛΟ 50 ΓΡ ΣΔΜ ΜΠΑΥΑΡΗ ΣΡΗΜΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ 30 ΓΡ ΣΔΜ 23 ΜΟΥΟΚΑΡΤΓΟ 31 ΣΡΗΜΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ 30 ΓΡ ΣΔΜ ΒΑΗΛΗΚΟ ΞΔΡΟ ΦΑΚΔΛΟ 100 ΓΡ ΣΔΜ ΓΤΟΜΟ ΞΔΡΟ ΦΑΚΔΛΟ 100 ΓΡ ΣΔΜ ΣΟΜΑΣΟΠΔΛΣΔ ΣΔΜ ΣΟΜΑΣΟΠΟΛΣΟ ΠΑΑΣΑ ΣΔΜ ΑΛΑΣΗ 1000ΓΡ ΣΔΜ ΓΗΑΟΤΡΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΑ ΣΔΜ ΑΛΔΤΡΗ ΚΗΛΟ ΜΠΔΗΚΗΝ ΠΑΟΤΝΣΔΡ ΦΑΚΔ ΕΑΥΑΡΖ 1000ΓΡ ΣΔΜ ΟΓΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΜ 8 Άζξνηζκα ΦΠΑ 13% ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Οινγξάθωο (ζε ) (κε ΦΠΑ)... Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ * Πξέπεη λα ππνβιεζεί πξνζθνξά θαη γηα ην ειαηόιαδν, πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα νκάδα εηδώλ παληνπωιείνπ (πξνζθνξά «Ε»)

16 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 (ΥΔΓΗΟ) ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ * Ε. ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ, ΝΠΓΓ «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» ζπλνιηθή δαπάλε (ρσξίο ΦΠΑ) ( ) ΠΡΟΦΟΡΑ (πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, ηνπ είδνπο, ηελ εκέξα παξάδνζήο ηνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ηεο θάιαο, ηεο ππεξεζίαο εκπνξίνπ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3438/2006) (%) 1 ΔΞΣΡΑ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 1 ΚΗΛΟΤ ΓΟΥ ,60... (αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθωο) Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ * Πξέπεη λα ππνβιεζεί πξνζθνξά θαη γηα ηα ππόινηπα είδε παληνπωιείνπ, πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα εηδώλ παληνπωιείνπ (πξνζθνξά «Σ»)

17 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 Σ Δ Υ Ν Η Κ Δ Π Ρ Ο Γ Η Α Γ Ρ Α Φ Δ Όια ηα είδε ζα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο φια ηα ζπζθεπαζκέλα είδε, ζα πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά, λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη δνθηκαζκέλα απφ ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, λα έρνπλ παξαρζεί/ζπζθεπαζηεί απφ επθήκσο γλσζηέο βηνκεραλνπνηεκέλεο εηαηξείεο θαη λα ππάξρνπλ ζηα πεξηζζφηεξα supermarket θαη παληνπσιεία. ε φιεο ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ηθαλφ θαη εχινγν ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο. Καηά ηε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ, απφ ην πξνκεζεπηή, ε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ ρηππήκαηα. Σπρφλ παξακνξθσκέλεο/ρηππεκέλεο ζπζθεπαζίεο ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή, πνπ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηηο αληηθαηαζηήζεη. Α. ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 1. Διαηόιαδν Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία «έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν». Να παξάγεηαη θαη λα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα Να είλαη νμχηεηαο κηθξφηεξεο ή ίζεο κε 0.1 Να πξνέξρεηαη απφ παξαζθεπαζηήξηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, πνπ λα παξέρνπλ βεβαίσζε φηη εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα HACCP. Να είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε αλνμείδσηα δνρεία ή γπάιηλα ζθνχξνπ ρξψκαηνο. 2. Γάια αγειάδαο πιήξεο θξέζθν Να παξάγεηαη θαη λα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα, απφ αγλφ, αγειαδηλφ γάια. ζα είλαη θξέζθν, παζηεξησκέλν, νκνγελνπνηεκέλν, ζε ζπζθεπαζία 1 ή 1½ ιίηξνπ, νπνηαζδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο πνπ δηαηίζεηαη ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη ζα δηαηεξεί ηα θπζηθά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ (αζβέζηην, πξσηείλεο, θψζθνξν, κεηαιιηθά ζηνηρεία, βηηακίλεο θιπ.). Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ζε ιίπνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 4% θαηά βάξνο Να αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο, ε εκεξνκελία παζηεξίσζεο-αλάισζεο, νη θσδηθνί θαη γεληθά φια ηα απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην ηξφπν ζπζθεπαζίαο θαη παξαγσγήο (ηφπνο, ρξφλνο, παξηίδα, θιπ.), θαζψο θαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο

18 Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη αεξνζηεγήο θαη ζα πιεξεί ηνπο φξνπο πγηεηλήο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ θαη ηεο ΔΔ. Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζπζθεπαζία θαηάιιειεο γηα ηξφθηκα, κε θαπάθη, γηα επθνιία ζηε ρξήζε, κε δηάξθεηα δσήο φρη κεγαιχηεξε ησλ 5 εκεξψλ. Να κελ πεξηέρεη πξφζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη ζπληεξεηηθά ηχπνπ Δ. Να πξνέξρεηαη απφ παξαζθεπαζηήξηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα, πνπ λα παξέρνπλ βεβαίσζε φηη εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα HACCP. 3. Σπξηά Σα είδε γαιαθηνθνκίαο λα έρνπλ ππνζηεί πιήξε θαη επηηπρή σξίκαλζε, λα είλαη απαιιαγκέλα απφ αλεπηζχκεηεο νζκέο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο πθήο θαη ρξψκαηνο. 4. Μέιη Ζ ζπγθνκηδή θαη ε παξαγσγή λα γίλεηαη ζηελ Διιάδα θαη απηφ λα αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε ζπζθεπαζία. Να κελ έρεη πξνζζήθε άιιεο γιπθαληηθήο νπζίαο. Να κελ έρεη αθαηξεζεί ε γχξε ή άιιν εηδηθφ ζπζηαηηθφ. Να πξνέξρεηαη απφ άλζε, θσλνθφξα ή ζπκάξη θαη ηνχην λα αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηα ζπζθεπαζίαο. Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη αεξνζηεγήο, κεηαιιηθή θαηάιιειε γηα ηξφθηκα ή ζε γπάιηλα βάδα. 5. Απγά Σα απγά λα είλαη πηελνηξνθείνπ, θαηεγνξίαο κεγάινπ βάξνπο. Να είλαη σνζθνπεκέλα θαη πνηνηηθά θαηαηαγκέλα απφ λφκηκα ιεηηνπξγνχληα σνζθνπηθά θέληξα ηα νπνία δηαζέηνπλ θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε εμάδεο. ηε ζπζθεπαζία ηνπο λα ππάξρνπλ ελδείμεηο θαηεγνξίαο, πνηφηεηαο θαη βάξνπο. Να ππάξρεη εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο ή σνζθφπεζεο, ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ σνζθνπηθνχ θέληξνπ θαη ε εκεξνκελία ιήμεο. Ζ παξάδνζε ηνπο λα γίλεηαη ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία σνζθφπεζεο. 6. Αιεύξη Να παξάγεηαη θαη λα ζπζθεπάδεηαη ζηελ Διιάδα. Να είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξντφλ αιέζεσο πγηνχο ζίηνπ, βηνκεραληθψο θαζαξηζκέλν απφ πάζα αλφξγαλε ή νξγαληθή νπζία. Να παξαδίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζίεο γξακκαξίσλ. 7. Επκαξηθά Να είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ 100% ζθιεξφ ζηηαξέλην ζηκηγδάιη. Υψξνο παξαζθεπήο ηνπο λα είλαη ε Διιάδα. Σα δπκαξηθά δε ζα παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε νζκή θαη αιινίσζε θαη ζα είλαη απνιχησο θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ έληνκα, αθάξεα, θιπ. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο 500 γξακκαξίσλ. Ζ ζπζθεπαζία λα είλαη αεξνζηεγήο θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηήλ ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο θαη ν ηφπνο παξαζθεπήο

19 8. Όζπξηα θαη ξύδη Σα φζπξηα-ξχδη ζα είλαη απνιχησο θαζαξά, απαιιαγκέλα απφ θάζε μέλε χιε Να παξάγνληαη ή λα ζπζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα θαη λα είλαη Α πνηφηεηαο. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο γξακκαξίσλ. 9. Μαξκειάδα. Ζ καξκειάδα ζα είλαη ειιεληθή. Δπί ηεο ζπζθεπαζίαο ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ρσξίο ζπληεξεηηθά». 10. Μπαραξηθά (Πηπέξη ξίγαλε θύκηλν θιπ.) Θα είλαη απαιιαγκέλα απφ μέλεο χιεο θαη νζκέο. 11. Λνηπά είδε Να είλαη Α πνηφηεηαο θαη λα παξάγνληαη ή λα ζπζθεπάδνληαη ζηελ Διιάδα. Β. ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 1. Κξέαο κνζραξίζην Σν θξέαο κφζρνπ, ζα είλαη εγρψξην ή απφ ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ειηθία ηνπ δψνπ δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο 15 κήλεο. Να είλαη θξέαο λσπφ, άλεπ νζηψλ, ιίπνπο ρφλδξσλ, απφ ην κπνχηη ηνπ δψνπ θαηάιιειν λα ηεκαρηζηεί γηα θηκά Σα θξέαηα ζα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηε Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ζα πιεξνχλ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνθίκσλ. Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 203/98 θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Ζ κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα πνπ ζα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο πγηεηλήο. 2. θνηόπνπια λωπά Να είλαη λσπά, Α πνηφηεηαο, ηξπθεξά, εχζαξθα, κε δέξκα καιαθφ-ιείν θαη λα παξάγνληαη ζηελ Διιάδα. Να έρνπλ ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα ρσξίο θεθάιη θαη πφδηα. Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 203/98 θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο έζησ θαη ζε έλα θνηφπνπιν, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη φια ηα θνηφπνπια. Να πξνέξρνληαη απφ πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκφ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ. Να δηαζέηεη αλαγξαθφκελε εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο επαξθή εκεξνκελία ιήμεο θαη πξνέιεπζε. Γ. ΔΗΓΖ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 1. Φάξηα Να είλαη θαηεςπγκέλα, α πνηφηεηαο, θαιά δηαηεξεκέλα θαηεπζείαλ βγαικέλα απφ ηα ςπγεία, ψζηε λα κελ έρνπλ μεπαγψζεη αθφκε. Να κελ έρνπλ αιινηψζεηο ζηελ φςε, νζκή θαη ην ρξψκα

20 Καηά ηελ απφςπμε λα δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνπ αξρηθνχ ηνπο βάξνπο. Ο ηεκαρηζκφο θαη ε ζπζθεπαζία λα έρεη γίλεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ ιεηηνπξγίαο. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο, πάλσ ζηα παθέηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ν ηφπνο αιίεπζεο, θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντφληνο. Ζ πξνέιεπζε ησλ ςαξηψλ λα είλαη εγθεθξηκέλεο αιηεπηηθέο δψλεο (FAO). Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε θνκκάηηα, απαιιαγκέλα απφ θεθάιηα, κεγάια ιέπηα θαη πηεξχγηα. Ζ ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε ησλ εηδψλ ηρζπνπσιείνπ λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ203/98, ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΔΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. 2. Λνηπά είδε. Να είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη ςχμεο απφ εηαηξεία παξαγσγήο κε αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη εκεξνκελία ιήμεο Γ. ΔΗΓΖ ΟΠΟΡΧΠΟΛΔΗΟΤ 1. Οπωξνιαραληθά Να παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, λα είλαη α πνηφηεηαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο. Πξψηε πνηφηεηα λνείηαη απηή ηεο αγνξαλνκηθήο δηάηαμεο Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζχζηαζεο θαη νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηήξσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα θαηαλαισζνχλ. Να είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, απαιιαγκέλα απφ δηδάληα θαη ηα ιαραληθά ρσξίο καξακέλα θχιια. ηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη φηη είλαη α πνηφηεηαο θαζψο θαη ν ηφπνο παξαγσγήο ηνπο. Δ. Δίδε αξηνπνηείνπ Ο άξηνο ζα είλαη παξαζθεπαζκέλεο απφ ζηηάξη, ιεπθφο, ηχπνπ 70% θαη ζα παξαδίδεηαη ιίγεο ψξεο κεηά ην θιηβαληζκφ. Ο άξηνο πνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζα ππαθνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Βιαρηώηε 13/02/2015 Βιαρηώηε 13/02/2015 Ο πληάμαο Ο αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο, Γ/λζεο Πεξ/ληνο, Πνινεδ. & Σ.Τ. Γεξηηιήο Παλαγηώηεο Μερ/γνο Μερ/θόο Γεξηηιήο Παλαγηώηεο Μερ/γνο Μερ/θόο

21 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ : Δηδψλ ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο θαη Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο» Αξηζκόο Μειέηεο : 04/2015 ΠΡΟΫΠ/ΜΟ: ,51 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν Αξζξν 1 ν Ζ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ ,51 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., αθνξά πξντφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο αλάγθεο ησλ : 1. Γήκνπ Δπξψηα 2. Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Αιιειεγγχεο & Αζιεηηζκνχ Γήκνπ Δπξψηα «ΝΗΚΖΦΟΡΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ» Αξζξν 2 ν (Ηζρύνπζεο Γηαηάμεηο) α. Ζ Τ.Α /93 β. Ο Ν.2286/1995 γ. Ο Ν. 3463/06 δ. Ο Ν. 3852/10 ε. Ζ Απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, Αλη. & Ναπηηιίαο Π1/3305/2010-ΦΔΚ 1789/ ζη. Ο Ν.4250/2014 δ. Ο Ν.4281/2014 ε. Σν άξζξν 4 ηεο απφ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ ηεχρνο Α 240), πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013(ΦΔΚ ηεχρνο Α 18) θαη ηεο εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ ΤΠ.Δ. εγθ. 3/11543/ Αξζξν 3 ν (Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο) Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη θάζε πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα δψζεη πξνζθνξά γηα κέξνο ή γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο. Αξζξν 4 ν (Αλαθνίλωζε απνηειέζκαηνο) Ο αλάδνρνο/αλάδνρνη ηεο πξνκήζεηαο απηήο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ άξζξν 24 ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ αιιά νχηε κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Αξζξν 5 ν (ύκβαζε) Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ

22 Οη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ θάζε θνξέα μερσξηζηά, γηα ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο πνπ έθαζηνο έρεη αηηεζεί. Αξζξν 6 ν (Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο) Ο πξνκεζεπηήο/πξνκεζεπηέο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, εθδίδεηαη ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε. Ζ εγγχεζε εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α' 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξεί, επίζεο, λα εθδίδεηαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Αξζξν 7 ν (Υξόλνο παξάδνζεο-πνηληθέο ξήηξεο-έθπηωζε αλαδόρνπ) Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή θαη ζα γίλεηαη, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ εθάζηνηε θνξέα, θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 θαη 33 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Αξζξν 8 ν (Πιεκκειήο παξάδνζε) Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δελ πιεξνχληαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνληαη ειαηηψκαηα ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Αξζξν 9 ν (Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο) Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αξζξν 10 ν (Παξαιαβή εηδώλ-πιεξωκή) Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο ηνπ θάζε θνξέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Ζ παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν θαη ζε ζεκείν πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θάζε θνξά. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε θαη ζηα άξζξα 28, 29 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα είλαη ηκεκαηηθή θαη ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 1α ηνπ ΔΚΠΟΣΑ κεηά ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή απηψλ. ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Βιαρηώηε 13/02/2015 Βιαρηώηε 13/02/2015 Ο πληάμαο Ο αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο, Γ/λζεο Πεξ/ληνο, Πνινεδ. & Σ.Τ. Γεξηηιήο Παλαγηώηεο Μερ/γνο Μερ/θόο Γεξηηιήο Παλαγηώηεο Μερ/γνο Μερ/θόο

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα