ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ) δελ έρεη αιινησζεί, ζε ζρέζε κε φ,ηη απαηηείηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν ή κε φ,ηη θαζνξίζζεθε απφ ηνλ εθδφηε ηνπ. Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή απαίηεζε (deferred tax asset): Τν πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ είλαη αλαθηήζηκνο ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο απφ εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο θαη κεηαθεξφκελνπο αρξεζηκνπνίεηνπο πηζησηηθνχο θφξνπο (tax credits). Αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (deferred tax liability): Τν πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο, ζε ζρέζε κε θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Αλαγλώξηζε (recognition): Αλαγλψξηζε είλαη ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ ή/θαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ελφο ζηνηρείνπ (πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ππνρξέσζεο, εηζνδήκαηνο, εμφδνπ, θέξδνπο ή δεκηάο) πνπ εκπίπηεη ζηνπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηθαλνπνηεί ηα επφκελα θξηηήξηα: α) είλαη ζθφδξα πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζρεηηδφκελα κε ην ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε ή ζα εθξεχζνπλ απφ απηή. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Αλαθηήζηκε αμία (recoverable amount): Τν κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο, κεησκέλεο κε ην άκεζν θφζηνο πψιεζεο, ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο παξαγσγήο ρξεκαηνξνψλ) θαη ηεο αμίαο ρξήζεο απηνχ. Αλαινγηθή ελνπνίεζε (proportionate consolidation): Μέζνδνο ελνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νληφηεηα αλαγλσξίδεη θαη παξνπζηάδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ην εηζφδεκα θαη ηα έμνδα κηαο θνηλήο δξαζηεξηφηεηαο πξνζζέηνληαο θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν ζην αληίζηνηρν ζηνηρείν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ. Αλαπξνζαξκνγή (revaluation): Ζ αχμεζε ή ε κείσζε ηνπ ππνινίπνπ ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ σο απνηέιεζκα επαλεθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ, βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο ε εθηίκεζε ζηελ εχινγε αμία. Αλάπηπμε (development): Ζ εθαξκνγή επξεκάησλ έξεπλαο ή άιιεο γλψζεο ζε έλα πιάλν ή ζρέδην γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ή νπζησδψο βειηησκέλσλ πιηθψλ, εξγαιείσλ, πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο ή ρξήζεο. 82

2 Αληηζηάζκηζε εύινγεο αμίαο: Ζ αληηζηάζκηζε ηεο έθζεζεο ζηελ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο, ή ελφο πξνζδηνξηζκέλνπ κέξνπο ελφο ηέηνηνπ ζηνηρείνπ, ε νπνία κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο απνδίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν θαη ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ: Ζ αληηζηάζκηζε ηεο έθζεζεο ζηε δηαθχκαλζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία δηαθχκαλζε: α) απνδίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε (γηα παξάδεηγκα ην ζχλνιν ή κέξνο κειινληηθψλ πιεξσκψλ γηα ηφθνπο έληνθεο ππνρξέσζεο κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ) ή κηα ζθφδξα πηζαλή κειινληηθή ζπλαιιαγή, θαη β) ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Αμία ρξήζεο (Value in use): Ζ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ), θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ (ηεο) ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (ηεο). Απνζέκαηα (inventories): Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: α) θαηερφκελα γηα πψιεζε ζηε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο νληφηεηαο, ή β) ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ πψιεζε σο αλσηέξσ, ή γ) ζε κνξθή πιηθψλ ή εθνδίσλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαισζνχλ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή γηα ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Απνκείσζε (Impairment): Τν πνζφ θαηά ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ, φπσο δεκηά απφ επηζθάιεηεο πειάηεο. Απόζβεζε (Depreciation, amortization): Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαλνκή ηεο απνζβεζηέαο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ. Απνζβέζηκν θόζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (amortized cost financial assets): Τν πνζφ ζην νπνίν έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν επηκεηξάηαη ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε: α) κείνλ πιεξσκέο γηα θεθάιαην. β) κείνλ ή πιένλ ζσξεπηηθή απφζβεζε, κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ηνπ πνζνχ θαηά ηε ιήμε ηνπ. γ) κείνλ θάζε κείσζε (άκεζα ή κε ηε ρξήζε ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο) γηα δεκίεο απνκείσζεο. 83

3 Απνζβέζηκν θόζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (amortized cost financial liabilities): Τν πνζφ ζην νπνίν κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε επηκεηξάηαη ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε: α) κείνλ πιεξσκέο γηα θεθάιαην ή άιιεο κεηψζεηο. β) πιένλ ή κείνλ ε ζσξεπηηθή απφζβεζε, κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ή κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, θάζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ηνπ πνζνχ θαηά ηε ιήμε ηνπ. Απνζβέζηκν θόζηνο ή πνζό πάγηα ζηνηρεία (amortized or depreciable cost or amount fixed assets): Τν πνζφ ζην νπνίν έλα πάγην ζηνηρείν επηκεηξάηαη ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Αξρηθή αλαγλώξηζε (initial recognition): Ζ πξψηε θαηαρψξεζε ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο νληφηεηαο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Απζεληηθόηεηα πξνέιεπζεο ηηκνινγίνπ (authenticity of origin): Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ εθδφηε ηνπ ηηκνινγίνπ. Άπιν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν (intangible asset): έλα εμαηνκηθεχζηκν κε λνκηζκαηηθφ ζηνηρείν πνπ δελ έρεη πιηθή ππφζηαζε. Βειηίσζε παγίνπ (improvement of a fixed assets): Μηα δαπάλε κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο σθέιηκεο ή/θαη νηθνλνκηθήο δσήο ελφο παγίνπ ή/θαη ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παγίνπ θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (biological assets): Εψληα δψα ή θπηά. Βξαρππξόζεζκε ππνρξέσζε (current liability): Μηα ππνρξέσζε πνπ ιήγεη εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ή εληφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. Γεγνλόο (event): Γεγνλφο είλαη νπνηνδήπνηε ζπκβάλ δεκηνπξγεί κεηαβνιή ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη / ή ηηο ππνρξεψζεηο απηήο, φπσο ε απνκείσζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ε θαηάπησζε κηαο εγγχεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Γλσζηνπνίεζε (disclosure): Τν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζππεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επεμεγεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη αλαιχζεσλ. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ νληόηεηα (loans and receivables originated by the entity): Mε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο, ρσξίο δεκνζηεπκέλε ηηκή ζε ελεξγή αγνξά, ηα νπνία 84

4 δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ νληφηεηα φηαλ παξαδίδεη αγαζά, ππεξεζίεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε ηξίηνπο. Γαπάλε (expenditure): Τν ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ, ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππεξεζηψλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ απφθηεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππεξεζίαο. Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΓΠΥΑ (International Financial Reporting Standards IFRS): Τα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, είλαη ηα πξφηππα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν Καλνληζκφο 1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηθαηώκαηα πνπ δελ αζθνύλ έιεγρν (non-controlling interests). Ζ θαζαξή ζέζε κηαο ζπγαηξηθήο πνπ δελ απνδίδεηαη άκεζα ή έκκεζα ζηε κεηξηθή. Γηαζέζηκα ή κεηξεηά (cash): Μεηξεηά ζην ηακείν θαη ζε άκεζα δηαζέζηκεο θαηαζέζεηο. Γνπιεπκέλν ή Πξαγκαηνπνίεζε (accrual principle): Λνγηζηηθή αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη επηπηψζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ αλαγλσξίδνληαη θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ πξνθχπηνπλ θαη φρη φηαλ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά. Δηζόδεκα: Απμήζεηο ζε νηθνλνκηθά νθέιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο κε ηε κνξθή εηζξνψλ ή απμήζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κεηψζεσλ ππνρξεψζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε απμήζεηο ηεο θαζαξήο ζέζεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλεηζθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο νληφηεηαο. Τν εηζφδεκα πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ηα θέξδε. Έιεγρνο (control): Ζ ηθαλφηεηα κηαο νληφηεηαο λα πξνζδηνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο κηαο άιιεο νληφηεηαο, ψζηε λα απνθνκίδεη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο. Δλδερόκελε ππνρξέσζε (Contingent liability). Δλδερφκελε ππνρξέσζε είλαη: α) Μηα πηζαλή δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ε χπαξμε ηεο νπνίαο ζα επηβεβαησζεί κφλν απφ ην αλ ζπκβεί ή δελ ζπκβεί έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία δελ είλαη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο νληφηεηαο, ή β κηα παξνχζα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ νπνία: β1) δελ είλαη ζθφδξα πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο, ή β2) ην πνζφ ηεο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε επαξθή αμηνπηζηία. 85

5 Δλδερόκελν πεξηνπζηαθό ζηνηρείν (Contingent asset). Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ ζα επηβεβαησζεί απφ ην αλ ζπκβεί ή δελ ζπκβεί έλα ή πεξηζζφηεξα αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία δελ είλαη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο νληφηεηαο. Δλεξγόο αγνξά (active market): Μηα αγνξά ζηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ζπλαιιαγέο γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα ππνρξέσζε, κε επαξθή ζπρλφηεηα θαη φγθν ψζηε λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηκέο ζε ζπλερή βάζε. Έμνδα κέρξη ηελ πώιεζε (costs to sell): Τν ζπλνιηθφ επηπιένλ θφζηνο πνπ απαηηείηαη κέρξη ηε δηάζεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ή νκάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ), εμαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. Έμνδν (Expense): Ζ κείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (νηθνλνκηθψλ πφξσλ) ή ε αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ πνπ νδεγεί ζε κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο, εθηφο ησλ κεηψζεσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαλνκέο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο νληφηεηαο. Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο γηα πώιεζε (investments available for sale): Mε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαζνξίδνληαη απφ ηελ νληφηεηα σο δηαζέζηκα γηα πψιεζε, θαζψο θαη θάζε άιιν κε παξάγσγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν πνπ δελ εληάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο: α) ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ νληφηεηα, β) ησλ δηαθξαηνχκελσλ κέρξη ηε ιήμε επελδχζεσλ, θαη γ) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο κέρξη ηε ιήμε (investments held to maturity): Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξίζηκεο πιεξσκέο, δεκνζηεπκέλε ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά θαη θαζνξηζκέλε ιήμε, ηα νπνία ε νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη κέρξη ηε ιήμε, εθηφο απφ: α) εθείλα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ. β) εθείλα πνπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ε νληφηεηα θαζνξίδεη σο ζηνηρεία ηνπ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ή σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Δπελδπηηθά αθίλεηα (investment property): Αθίλεηα (γε ή θηήξην ή ηκήκα ελφο θηεξίνπ, ή θαη ηα δχν) πνπ είλαη ηδηφθηεηα ή θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη πξννξίδνληαη είηε γηα εθκίζζσζε, είηε γηα απνθφκηζε νθέινπο απφ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο, είηε θαη γηα ηα δχν, αιιά φρη γηα ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή πψιεζε απηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηκέηξεζε (measurement): Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε ή κεηαγελέζηεξα. 86

6 Δπηζθεπή παγίνπ (repair of fixed assets): Μηα δαπάλε πνπ απνζθνπεί ζε απνθαηάζηαζε ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ελφο παγίνπ, χζηεξα απφ θαηαζηξνθή, ρξήζε ή άιιε κείσζε. Δπηρείξεζε (business): Έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα δηεπζχλεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε απφδνζεο κε ηε κνξθή κεξίζκαηνο ή ηελ απνιαβή κηθξφηεξνπ θφζηνπο ή άιισλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ απεπζείαο ζηνπο κεηφρνπο ή άιινπο ηδηνθηήηεο. Μηα επηρείξεζε γεληθά πεξηιακβάλεη εηζξνέο, δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη επί απηψλ ησλ εηζξνψλ θαη εθξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία εζφδσλ. Έλα κεηαβηβαδφκελν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε επηρείξεζε, εάλ ελζσκαηψλεη ππεξαμία. Δπηρνξεγήζεηο, θξαηηθέο (Government grants): Δλίζρπζε απφ ην θξάηνο κε ηε κνξθή κεηαθνξάο πφξσλ ζε κηα νληφηεηα, ζε αληαπφδνζε γηα παξειζνχζα ή κειινληηθή ζπκκφξθσζε κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο εθείλεο νη κνξθέο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί εχινγα λα απνδνζεί κηα αμία θαζψο θαη ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο νληφηεηαο. Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Investing activities): Ζ απφθηεζε θαη δηάζεζε κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ επελδχζεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα. Δπελδπηηθή νληόηεηα (Investment entity): α) ε νληφηεηα ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν είλαη λα επελδχεη ηα θεθάιαηά ηεο ζε δηάθνξνπο ηίηινπο, αθίλεηα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,, κε κφλε επηδίσμε ηελ θαηαλνκή ησλ επελδπηηθψλ θηλδχλσλ θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο ησλ κεηφρσλ ηεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. β) ε νληφηεηα πνπ είλαη ζπγγελήο κε επελδπηηθή νληφηεηα ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ, εάλ κνλαδηθφο ζθνπφο απηήο ηεο ζπγγελνχο νληφηεηαο είλαη ε απφθηεζε πιήξσο εμνθιεκέλσλ κεηνρψλ πνπ εμεδφζεζαλ απφ ηελ ελ ιφγσ επελδπηηθή νληφηεηα ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν (ε) ηεο νδεγίαο 77/91/ΔΟΚ. Έξεπλα (research): Ζ πξσηαξρηθή θαη ζρεδηαζκέλε έξεπλα πνπ αλαιακβάλεηαη κε ηελ πξνζδνθία απφθηεζεο λέαο επηζηεκνληθήο ή ηερληθήο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο. Έζνδν (Revenue): Ζ κεηθηή εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο νληφηεηαο θαη απμάλεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο, εθηφο ησλ απμήζεσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλεηζθνξέο ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο νληφηεηαο. 87

7 Δύινγε αμία (Fair value): Ζ ηηκή αληαιιαγήο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή δηαθαλνληζκνχ κηαο ππνρξέσζεο, κεηαμχ πξφζπκσλ θαη ελήκεξσλ κεξψλ πνπ ελεξγνχλ ππφ θαλνληθέο, ζηελ αγνξά, ζπλζήθεο. Δύινγε παξνπζίαζε (fair presentation or true and fair): Πηζηή παξνπζίαζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ ηεο νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο θαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ηνπ εηζνδήκαηνο (εζφδσλ θαη θεξδψλ) θαη ησλ εμφδσλ. Εεκηά (Loss): Ζ θαζαξή κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο, κε ηε κνξθή αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ή κείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο ησλ κεηψζεσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο νληφηεηαο. Ζκεξνκελία αλαθνξάο ή εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ (reporting date): Ζ ηειεπηαία εκέξα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Θπγαηξηθή νληόηεηα (subsidiary): Μηα νληφηεηα πνπ ειέγρεηαη απφ κηα κεηξηθή νληφηεηα, πεξηιακβαλνκέλεο θάζε ζπγαηξηθήο νληφηεηαο κηαο ηειηθήο κεηξηθήο νληφηεηαο. Ηδηνπαξαγόκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (self-constructed assets): Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή δεκηνπξγνχληαη είηε απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ έλα ηξίην κέξνο, είηε απφ θνηλνχ απφ ηελ νληφηεηα θαη έλα ηξίην κέξνο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Καζαξή ζέζε (equity): Ζ δηαθνξά κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ κηαο νληφηεηαο. Καζαξή ινγηζηηθή αμία (net book value): Ζ ινγηζηηθή αμία πνπ πξνθχπηεη γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα ππνρξέσζε, αλ απφ ηελ αξρηθή ινγηζηηθή αμία ηνπ αθαηξεζνχλ φιεο νη δηνξζψζεηο ηεο. Καζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία (net realizable value): Ζ ηξέρνπζα ηηκή πψιεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεησκέλε θαηά ην ηπρφλ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο. Καηαζθεπαζηηθά ζπκβόιαηα (construction contracts): Μηα ζχκβαζε πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη εηδηθά ηελ θαηαζθεπή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ζπλδπαζκνχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη ζηελά αιιεινζπλδεφκελα ή αιιεινζρεηηδφκελα ζε φξνπο ζρεδηαζκνχ, ηερλνινγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ή ηειηθνχ ζθνπνχ ή ρξήζεο ηνπο. Κέξδνο (Gain): Αχμεζε ζηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο αιιά δελ είλαη έζνδν. Τα θέξδε νδεγνχλ ζε θαζαξή αχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο, κε ηε κνξθή κείσζεο ησλ 88

8 ππνρξεψζεσλ ή αχμεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Τα θέξδε δελ πεξηιακβάλνπλ απμήζεηο ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο νληφηεηαο. Κνηλή δηεπζέηεζε (joint arrangement): Μηα δηεπζέηεζε ζηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε, δεζκεπκέλα κε ζχκβαζε, έρνπλ θνηλφ έιεγρν. Μηα θνηλή δηεπζέηεζε είλαη είηε θνηλή δξαζηεξηφηεηα είηε θνηλνπξαμία. Κνηλή δξαζηεξηόηεηα (joint operation): Κνηλή δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα δηεπζέηεζε ζηελ νπνία ηα εκπιεθφκελα κέξε έρνπλ θνηλφ έιεγρν θαζψο θαη δηθαηψκαηα ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δεζκεχζεηο γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ θνηλή δξαζηεξηφηεηα δηελεξγείηαη απφ θνηλνχ απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. Ζ θνηλή δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη αλεμάξηεηε λνκηθή νληφηεηα. Κνηλνπξαμία (joint venture): Κνηλνπξαμία είλαη κηα νληφηεηα επί ηεο νπνίαο δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε αζθνχλ θνηλφ έιεγρν θαη έρνπλ δηθαηψκαηα ζηα θαζαξά πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Κνηλόο έιεγρνο (Joint control): Σπκβαηηθά ζπκθσλεκέλν κνίξαζκα ηνπ ειέγρνπ κηαο δηεπζέηεζεο πνπ πθίζηαηαη κφλν φηαλ νη απνθάζεηο γηα ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ηελ νκφθσλε γλψκε ησλ κεξψλ πνπ κνηξάδνληαη ηνλ έιεγρν. Κόζηνο θηήζεο (αμία αγνξάο) πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππεξεζηώλ (Acquisition cost or purchase price of assets and services): Τν πνζφ ησλ ρξεκάησλ ή ρξεκαηηθψλ ηζνδχλακσλ ή ε εχινγε αμία άιινπ αληαιιάγκαηνο πνπ δίλεηαη γηα ηελ απφθηεζε ελφο ζηνηρείνπ θαηά ην ρξφλν απφθηεζεο ή θαηαζθεπήο, πιένλ δαπάλεο αγνξάο θαη κείνλ νπνηαζδήπνηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Τν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα λα έιζεη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε ή ζέζε ή επηδησθφκελε ρξήζε. Κόζηνο θηήζεο (αξρηθή αλαγλώξηζε) ππνρξεώζεσλ (Acquisition cost of liabilities at initial recognition): Τν πνζφ ρξεκάησλ ή ηακεηαθψλ ηζνδπλάκσλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηνλ ρξφλν πνπ πξνέθπςε ε ππνρξέσζε, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ππνρξέσζεο. Κόζηνο παξαγσγήο (Production cost): Τν θφζηνο πνπ απνδίδεηαη ζε αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ παξάγεη ή πξνζθέξεη ε νληφηεηα. Κύθινο εξγαζηώλ(θαζαξόο) (Σurnover, net): Τα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηά ηελ αθαίξεζε εθπηψζεσλ θαη επηζηξνθψλ, ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ησλ άιισλ θφξσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό (current assets): Δίλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία: α) ε νληφηεηα αλακέλεη ή ζθνπεχεη λα ξεπζηνπνηήζεη ή πσιήζεη ή αλαιψζεη εληφο ηνπ ζπλήζνπο ιεηηνπξγηθνχ θχθινπ. 89

9 β) ε νληφηεηα θαηέρεη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο γ) ε νληφηεηα αλακέλεη λα ξεπζηνπνηήζεη εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. δ) είλαη κεηξεηά ή ηακεηαθά ηζνδχλακα, εθηφο εάλ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο γηα ηελ αληαιιαγή ηνπο ή ηε ρξήζε ηνπο γηα δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Κπξηαξρηθή επηξξνή (dominant influence): Κπξηαξρηθή επηξξνή είλαη ε ηθαλφηεηα κηα νληφηεηαο (επελδπηήο) λα θαζνξίδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο κηαο άιιεο νληφηεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηα δηθαηψκαηα ή ηελ επηξξνή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο. Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (operating activities): Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξάγνπλ έζνδα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο επελδπηηθέο ή ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Λεηηνπξγηθή κίζζσζε (operating lease: Μηα κίζζσζε πνπ δελ είλαη ρξεκαηνδνηηθή. Λεηηνπξγηθόο θύθινο (operating cycle): Λεηηνπξγηθφο θχθινο είλαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα επεμεξγαζία θαη κεηαηξνπήο ηνπο ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα ή ηζνδχλακα. Λνγηζηηθά αξρεία (accounting records): Λνγηζηηθά αξρεία είλαη ηα ειεθηξνληθά ή θπζηθά κέζα ζηα νπνία πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο νληφηεηαο. Τα ινγηζηηθά αξρεία πεξηιακβάλνπλ ηα ηηκνιφγηα θαη άιια παξαζηαηηθά έγγξαθα (ινγηζηηθά ζηνηρεία). Λνγηζηηθά ζηνηρεία (παξαζηαηηθά) (supporting documentation): Λνγηζηηθά ζηνηρεία ή παξαζηαηηθά είλαη ηα πάζεο θχζεσο ζηνηρεία, πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ νληφηεηα ή απφ ηξίην ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ηα νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα ηεο νληφηεηαο. Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο (accounting policy): Οη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο, βάζεηο, παξαδνρέο, θαλφλεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ κηα νληφηεηα ζηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Λνγηζηηθή αμία (book value or carrying amount): Ζ αμία κε ηελ νπνία έλα ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Λνγηζηηθή εθηίκεζε (accounting estimate): Ζ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο νληφηεηαο, κε βάζε δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, ηα αλακελφκελα νθέιε, θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, εθηηκήζεηο 90

10 γηα ηελ σθέιηκε δσή, ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ή ην ρξφλν εκθάληζεο ησλ σθειεηψλ απφ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Λνγηζηηθό ζύζηεκα (accounting system): Τν ινγηζηηθφ ζχζηεκα κηαο νληφηεηαο πεξηιακβάλεη ηα ινγηζηηθά αξρεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μαθξνπξόζεζκε ππνρξέσζε: Μηα ππνρξέσζε πνπ δελ είλαη βξαρππξφζεζκε. Μεξίζκαηα (dividends): Πνζά (κεηξεηά ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηίηισλ θαζαξήο ζέζεο, πέξαλ πνζψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ επηζηξνθή εηζθεξζέληνο θεθαιαίνπ. Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (non-current assets): πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη θπθινθνξνχληα. Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (non-derivative financial instruments): Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη παξάγσγα. Με λνκηζκαηηθά ή κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία (non-monetary items): Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ δελ είλαη λνκηζκαηηθά. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο (non-financial liabilities): Κάζε ππνρξέσζε πνπ δελ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθή. Μεηξηθή επηρείξεζε (Parent company): Ζ νληφηεηα πνπ ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο νληφηεηεο. Μίζζσζε (lease): Μηα ζπκθσλία ζηελ νπνία ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ζην κηζζσηή, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα κηα ζπκθσλεκέλε πεξίνδν. Μνλάδα παξαγσγήο ρξεκαηνξνώλ (cash generating unit): Ζ κηθξφηεξε εληνπίζηκε νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο νη νπνίεο είλαη θαηά βάζε αλεμάξηεηεο απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή νκάδσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ννκηζκαηηθά ή ρξεκαηηθά ζηνηρεία (monetary items): Καηερφκελεο κνλάδεο λνκίζκαηνο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ ζα εηζπξαρζνχλ ή πιεξσζνχλ ζε έλα ζηαζεξφ ή πξνζδηνξίζηκν αξηζκφ κνλάδσλ λνκίζκαηνο. Οηθνλνκηθή δσή (economic life): Ζ πεξίνδνο ζηελ νπνία έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη νηθνλνκηθά απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ή ν αξηζκφο ησλ παξαγνκέλσλ ή παξφκνησλ κνλάδσλ πνπ αλακέλεηαη λα απνθηεζνχλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο απφ ην ελ ιφγσ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 91

11 Όκηινο (Group): H κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο. Οληόηεηα (entity): Οληφηεηα είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, επηρείξεζε ή νξγαληζκφο θεξδνζθνπηθνχ ή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ή ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πνπ ππφθεηηαη ζην ζχλνιν ή ζε κέξνο ησλ ξπζκίζεσλ απηνχ ηνπ λφκνπ. Οληόηεηεο ραξηνθπιαθίνπ (Financial holding entities): Οη νληφηεηεο πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ απφθηεζε ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο νληφηεηεο κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζή ηνπο γηα δεκηνπξγία θέξδνπο, ελεξγνχληεο σο κέηνρνη, ρσξίο άκεζε ή έκκεζε αλάκημε ζηε δηνίθεζε ησλ νληνηήησλ απηψλ. Οληόηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (public interest entities): α) Οληφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ ειιεληθφ λφκν θαη ησλ νπνίσλ ρξεφγξαθα έρνπλ εηζαρζεί ζε ξπζκηζκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην ζεκείν (14) ηνπ άξζξνπ 4(1) ηεο νδεγίαο 2004/39/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 21 εο Απξηιίνπ 2004 πεξί αγνξψλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, φπσο απηέο νη ξπζκίζεηο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. β) Πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην ζεκείν (1) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2006/48/ΔΚ, εθηφο εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ίδηαο Οδεγίαο, φπσο απηέο νη ξπζκίζεηο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. γ) Αζθαιηζηηθέο θαη αληαζθαιηζηηθέο νληφηεηεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 2(1) ηεο Οδεγίαο 91/674/ΔΟΚ, φπσο απηέο νη ξπζκίζεηο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. Οπζηώδεο ή εκαληηθό (materiality): Παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ζε θνλδχιηα είλαη ζεκαληηθά εάλ ζα κπνξνχζαλ αηνκηθά ή αζξνηζηηθά, λα επεξεάζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ ιακβάλνληαη βάζεη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηεο παξάιεηςεο ή ηνπ ζθάικαηνο, θξηλφκελε ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. Τν κέγεζνο ή ε θχζε ηνπ θνλδπιίνπ, ή έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν, ζα κπνξνχζε λα είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγσλ. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ) (Fixed assets): Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηξφπν δηαξθή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νληφηεηαο θαη αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ νθέιε πέξαλ ηεο κηαο εηήζηαο πεξηφδνπ. 92

12 Παξάγσγα (Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή Τπνρξεώζεηο) (derivativeο, assets or liabilities): Παξάγσγν είλαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ή άιιε ζχκβαζε πνπ πιεξνί φια ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: α) ε αμία ηνπ κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε έλα απφ ηα επφκελα (απνθαινχκελν ζπλήζσο ην ππνθείκελν): θαζνξηζκέλν επηηφθην, ηηκή ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ηηκή ελφο εκπνξεχκαηνο, ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ηηκέο δεηθηψλ ή επηηνθίσλ, πηζησηηθή δηαβάζκηζε, πηζησηηθφ δείθηε ή άιιε κεηαβιεηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηελ πεξίπησζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο απηή ε κεηαβιεηή δελ αλαθέξεηαη ζε έλα κέξνο ηεο ζχκβαζεο. β) δελ απαηηεί αξρηθή θαζαξή επέλδπζε ή απαηηεί κηθξή αξρηθή θαζαξή επέλδπζε πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ απαηηείηαη γηα άιινπο ηχπνπο ζπκβάζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ παξφκνηα αληίδξαζε ζε κεηαβνιέο παξαγφλησλ ηεο αγνξάο. γ) δηαθαλνλίδεηαη ζε κειινληηθή εκεξνκελία. Τππηθέο πεξηπηψζεηο παξαγψγσλ είλαη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ηα πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, ηα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο θαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο. Τα παξάγσγα έρνπλ ζπλήζσο έλα ζεσξεηηθφ πνζφ (θεθάιαην αλαθνξάο), ην νπνίν είλαη έλα λνκηζκαηηθφ πνζφ, έλαο αξηζκφο κεηνρψλ, έλαο αξηζκφο κνλάδσλ βάξνπο ή φγθνπ ή άιισλ κνλάδσλ κέηξεζεο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. Παξαζηαηηθά (supporting documentation): Βιέπε Λνγηζηηθά ζηνηρεία. Παξνύζα αμία (present value): Ζ αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεμφθιεζε ζην παξφλ, ελφο κειινληηθνχ πνζνχ ρξεκάησλ ή κηαο ζεηξάο ηακεηαθψλ ξνψλ κε έλα θαηάιιειν επηηφθην, ζηε θπζηνινγηθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ. Πεξίνδνο αλαθνξάο ή πεξίνδνο (reporting period): Ζ πεξίνδνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ελεξγεηηθό) (Assets): Πφξνη επί ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε αζθεί έιεγρν, σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη απφ ηνπο νπνίνπο αλακέλεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία καθξάο πεξηόδνπ θαηαζθεπήο ή παξαγσγήο (qualifying assets): Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία απαηηείηαη ζεκαληηθφο ρξφλνο κέρξη λα θαηαζηνχλ έηνηκα γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπο ή γηα πψιεζε. Πξαγκαηηθό επηηόθην (effective interest rate): Τν επηηφθην πνπ αθξηβψο πξνεμνθιεί φιεο ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ελφο 93

13 ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο, θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο ή θαηά πεξίπησζε γηα κηα κηθξφηεξε πεξίνδν. Πξόβιεςε (provision): Μηα ππνρξέσζε αβέβαηε σο πξνο ην πνζφ ή/θαη ην ρξφλν δηαθαλνληζκνχ. Ζ πξφβιεςε αληηπξνζσπεχεη ηελ βέιηηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ή ηνπ εμφδνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Πξνζαξκνγή αμίαο (value adjustment): Ζ κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο απνηέιεζκα απφζβεζεο ή θαη απνκείσζεο. Πξνζσξηλή δηαθνξά (temporary difference): Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο. εκαληηθή επηξξνή (Significant influence): Σεκαληηθή επηξξνή είλαη ε ηθαλφηεηα κηα νληφηεηαο (επελδπηήο) λα επεξεάδεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο κηαο άιιεο νληφηεηαο, ρσξίο λα αζθεί έιεγρν ή θνηλφ έιεγρν επί απηήο. Τεθκαίξεηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή επηξξνή φηαλ ε νληφηεηα θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ην 20% ηνπιάρηζηνλ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο άιιεο νληφηεηαο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί φηη απηφ δελ ζπκβαίλεη. εκεηώζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (notes of the financial statements). Οη ζεκεηψζεηο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο επηπξφζζεηα απηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ζηνλ πίλαθα κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο, θαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηνξνψλ, θαηά πεξίπησζε. Οη ζεκεηψζεηο παξέρνπλ αθεγεκαηηθέο ή πνζνηηθέο πεξηγξαθέο ή αλαιχζεηο ησλ θνλδπιίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ζηνηρεία πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ζε απηέο. ηελό κέινο νηθνγέλεηαο (close family member): Σηελφ κέινο νηθνγέλεηαο ελφο πξνζψπνπ είλαη εθείλν ην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη επεξεάδεη, ή επεξεάδεηαη απφ ην πξφζσπν απηφ θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ νληφηεηα. Σηελ έλλνηα ηνπ ζηελνχ κέινπο νηθνγέλεηαο πεξηιακβάλνληαη: α) ν(ε) ζχδπγνο ή ν(ε) ζχληξνθνο κε ηνλ(ηελ) νπνίν(α) ζπγθαηνηθεί ην πξφζσπν. β) ηα εμαξηψκελα κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληφλησλ ή θαηηφλησλ ζπγγελψλ, ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ(ηεο) ζπδχγνπ ηνπ(ηεο) ή ηνπ(ηεο) ζπληξφθνπ ηνπ(ηεο) κε ηνλ(ηελ) νπνίν(α) ζπγθαηνηθεί ην πξφζσπν. πγγελήο νληόηεηα (associated entity): Μηα νληφηεηα πεξηιακβαλνκέλεο κηαο νληφηεηαο ρσξίο λνκηθή κνξθή, φπσο έλαο ζπλεηαηξηζκφο, επί ηεο νπνίαο ν επελδπηήο έρεη νπζηψδε επηξξνή, θαη ε νπνία δελ είλαη νχηε ζπγαηξηθή νχηε θνηλνπξαμία. 94

14 πκκεηνρηθά δηθαηώκαηα (Participating interests): Γηθαηψκαηα επί ηνπ θεθαιαίνπ άιισλ νληνηήησλ, ελζσκαησκέλα ή φρη ζε ηίηινπο, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έλα ζηαζεξφ ζχλδεζκν κε απηέο ηηο νληφηεηεο θαη πξννξίδνληαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο νληφηεηαο πνπ είλαη θάηνρνο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Ζ θαηνρή ηκήκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ κηαο άιιεο νληφηεηαο ζεσξείηαη φηη απνηειεί «ζπκκεηνρηθφ δηθαίσκα» φηαλ αληηπξνζσπεχεη δηθαηψκαηα κηθξφηεξα ηνπ 20% θαη κεγαιχηεξα ή ίζα ηνπ 10%. πλαιιαγή (Transaction): Σπλαιιαγή είλαη θάζε πξάμε κεηαμχ ηεο νληφηεηαο θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζπκβαιινκέλσλ, ε νπνία δεκηνπξγεί κεηαβνιή ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη / ή ηηο ππνρξεψζεηο απηήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πψιεζε ή αληαιιαγή αγαζψλ, ή ε ιήςε ελφο δαλείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηαβνιψλ ζε ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. πλδεδεκέλν κέξνο (Related party): Ο φξνο ζπλδεδεκέλν κέξνο έρεη ηελ έλλνηα ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 19 εο Ηνπιίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Καη αθνινπζία, ζπλδεκέλν κέξνο είλαη: α) Πξφζσπν ή ζηελφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο απηνχ ηνπ πξνζψπνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κέξνο κε ηελ νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εάλ: α1) είλαη κέινο ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο θαηαξηίδνπζαο νληφηεηαο ή κηαο κεηξηθήο ηεο. α2) έρεη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαξηίδνπζαο νληφηεηαο. α3) αζθεί απφ θνηλνχ έιεγρν ή νπζηψδε επηξξνή επί ηεο θαηαξηίδνπζαο νληφηεηαο ή έρεη ζεκαληηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ ζε απηή. β) Μηα νληφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαξηίδνπζα νληφηεηα, αλ ηζρχεη θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: β1) Ζ νληφηεηα θαη ε θαηαξηίδνπζα νληφηεηα είλαη κέιε ηνπ ίδηνπ νκίινπ (πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε κεηξηθή, ζπγαηξηθή θαη αδειθή ζπγαηξηθή είλαη ζπλδεδεκέλα κέξε κεηαμχ ηνπο). β2) νπνηαδήπνηε νληφηεηα είλαη ζπγγελήο ή θνηλνπξαμία ηεο άιιεο νληφηεηαο (ή ελφο κέινπο νκίινπ ζηνλ νπνίν ε άιιε νληφηεηα είλαη κέινο). β3) θαη νη δχν νληφηεηεο είλαη θνηλνπξαμίεο κηαο ηξίηεο νληφηεηαο. β4) νπνηαδήπνηε νληφηεηα είλαη θνηλνπξαμία κηαο ηξίηεο νληφηεηαο θαη ε άιιε νληφηεηα είλαη ζπγγελήο ηεο ηξίηεο νληφηεηαο. 95

15 β5) ε νληφηεηα είλαη έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ είηε ηεο θαηαξηίδνπζαο νληφηεηαο είηε κηαο νληφηεηαο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ. Δάλ ε θαηαξηίδνπζα νληφηεηα είλαη ε ίδηα έλα πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, νη εξγνδφηεο-ρξεκαηνδφηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλνη ζην πξφγξακκα. β6) ε νληφηεηα ειέγρεηαη ή ειέγρεηαη απφ θνηλνχ απφ πξφζσπν αλαθεξφκελν ζην (α). β7) έλα πξφζσπν αλαθεξφκελν ζην (α i) δηαζέηεη ζεκαληηθή δχλακε ςήθσλ ζηελ νληφηεηα. β8) έλα πξφζσπν αλαθεξφκελν ζην (α1) αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή επί ηεο νληφηεηαο ή δηαζέηεη ζεκαληηθή δχλακε ςήθσλ ζε απηή. β9) έλα πξφζσπν ή έλα ζηελφ κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ηαπηφρξνλα δηαζέηεη ζεκαληηθή επηξξνή ή ζεκαληηθή δχλακε ςήθσλ επί ηεο νληφηεηαο θαη αζθεί απφ θνηλνχ έιεγρν ζηελ θαηαξηίδνπζα νληφηεηα. β10) έλα κέινο ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ηεο θαηαξηίδνπζαο νληφηεηαο ή κηαο κεηξηθήο ηεο νληφηεηαο, ή έλα ζηελφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο απηνχ ηνπ πξνζψπνπ, αζθεί έιεγρν ή απφ θνηλνχ έιεγρν επί ηεο θαηαξηίδνπζαο νληφηεηαο ή δηαζέηεη ζεκαληηθή δχλακε ςήθσλ ζε απηή. πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (affiliated companies): Οπνηεζδήπνηε δχν ή πεξηζζφηεξεο νληφηεηεο ελφο νκίινπ. πλέρηζε δξαζηεξηόηεηαο, παξαδνρή (going concern assumption): Μηα νληφηεηα ζεσξείηαη σο ζπλερίδνπζα ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο, εθηφο εάλ ε δηνίθεζε πξνηίζεηαη λα ηελ ξεπζηνπνηήζεη, ή λα παχζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο, ή δελ έρεη θακία άιιε ξεαιηζηηθή επηινγή λα κελ ην πξάμεη. πληήξεζε παγίνπ (maintenance of fixed assets): Μηα δαπάλε κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ελφο παγίνπ ζχκθσλα κε ηελ αξρηθά εθηηκνχκελε δσή. θάικαηα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ (prior period errors): Παξαιήςεηο ή άιια ζθάικαηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νληφηεηαο πνπ νθείινληαη ζε κε ρξήζε ή εζθαικέλε ρξήζε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο: α) ήηαλ δηαζέζηκεο φηαλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα εθείλεο ηηο πεξηφδνπο εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε, θαη β) εχινγα ζα αλακελφηαλ φηη έρνπλ απνθηεζεί θαη ιεθζεί ππφςε ζηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 96

16 Σακεηαθά ηζνδύλακα (cash equivalents): Βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηφηεηαο πνπ είλαη άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε γλσζηά πνζά κεηξεηψλ θαη ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. Σηκνιόγην (invoice): Τηκνιφγην πψιεζεο είλαη ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Σξέρσλ θόξνο (current tax): Τν πνζφ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ νθείιεηαη ή απαηηείηαη ζε ζρέζε κε ηα θνξνινγηθά θέξδε ή δεκηέο κηαο πεξηφδνπ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Τπεξαμία (Goodwill): Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ κηαο νληφηεηαο θαη ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ εμαηνκηθεχζηκσλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Θεηηθή ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εμαηνκηθεπζνχλ θαη λα αλαγλσξηζηνχλ μερσξηζηά θαηά ηελ εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο. Αξλεηηθή ππεξαμία ζπλήζσο ππνδειψλεη αγνξά ζε ηηκή επθαηξίαο. Τπνιεηκκαηηθή αμία (residual value): Τν εθηηκψκελν πνζφ πνπ ε νληφηεηα ζα απνθηνχζε απφ ηελ δηάζεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην παξφλ, αθνχ αθαηξεζεί ην εθηηκψκελν θφζηνο δηάζεζεο, εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ήηαλ ήδε ζηελ ειηθία θαη θαηάζηαζε πνπ αλακέλεηαη λα είλαη θαηά ην αλακελφκελν ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Τπνρξέσζε (Liability): Μηα παξνχζα δέζκεπζε ηεο νληφηεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ν δηαθαλνληζκφο ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. Φνξνινγηθή βάζε (tax basis): Ζ αμία πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Φόξνο εηζνδήκαηνο (έμνδν ή εηζόδεκα) (income tax, expense or income): Τν άζξνηζκα ηξέρνληνο θφξνπ (έμνδν ή εηζφδεκα) θαη, θαηά πεξίπησζε, αλαβαιιφκελνπ θφξνπ (έμνδν ή εηζφδεκα) ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ. Πεξηιακβάλεη ηνλ ηξέρνληα θφξν (έμνδν ή εηζφδεκα) πνπ αλαινγεί ζηελ πεξίνδν, ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα θφξν εηζνδήκαηνο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν απφ θνξνινγηθφ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο ή πξνεγνπκέλσλ πεξηφδσλ, ηηο πξνβιέςεηο γηα θφξν εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν (έμνδν ή εηζφδεκα). Υξεκαηηθό ή λνκηζκαηηθό ζηνηρείν (monetary item): Φξήκαηα πνπ θαηέρνληαη ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηνχλ (εηζπξαρζνχλ ή πιεξσζνχλ) ζε θαζνξηζκέλε ή θαζνξίζηκε πνζφηεηα κνλάδσλ ρξήκαηνο. 97

17 Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (finance lease): Ζ κίζζσζε ε νπνία κεηαθέξεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ο ηίηινο ηδηνθηεζίαο κπνξεί ηειηθά είηε λα κεηαβηβάδεηαη είηε φρη. Παξαδείγκαηα θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεπάγνληαη ηελ θαηάηαμε κηαο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθήο, είλαη ηα εμήο. α) ε κίζζσζε κεηαβηβάδεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην κηζζσηή θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ. β) ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα αγνξάο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ηηκή πνπ αλακέλεηαη λα είλαη επαξθψο ρακειφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, έηζη ψζηε, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, λα ζεσξείηαη κάιινλ βέβαην φηη ην δηθαίσκα ζα αζθεζεί. γ) ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο εθηείλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, έζησ θαη αλ ν ηίηινο θπξηφηεηαο δε κεηαβηβάδεηαη. δ) θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ θαιχπηεη νπζησδψο ην ζχλνιν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ε) ηα κηζζσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εηδηθήο θχζεο, ψζηε κφλνλ ν κηζζσηήο λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηεί ρσξίο λα απαηηνχληαη ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο. Δλδείμεηο θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ζπλεπάγνληαη ηελ θαηάηαμε κηαο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθήο είλαη νη εμήο: α) εάλ ν κηζζσηήο έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηε κίζζσζε, νη δεκίεο ηνπ εθκηζζσηή πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθχξσζε θαιχπηνληαη απφ ην κηζζσηή. β) θέξδε θαη δεκίεο απφ ηε δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ππνιείκκαηνο αλήθνπλ ζην κηζζσηή (γηα παξάδεηγκα κε ηε κνξθή έθπησζεο ηνπ κηζζψκαηνο πνπ ηζνχηαη κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξντφληνο ηεο πψιεζεο ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο). γ) ν κηζζσηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηείλεη ηε κίζζσζε κε κίζζσκα ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ηα ηξέρνληα κηζζψκαηα ηεο αγνξάο. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (financial assets): Κάζε ζηνηρείν ην νπνίν είλαη νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ: α) κεηξεηά. β) ζηνηρείν θαζαξήο ζέζεο κηαο άιιεο νληφηεηαο. γ) ζπκβαηηθφ δηθαίσκα: 98

18 γ1) γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ κηα άιιε νληφηεηα, ή γ2) γηα αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ κε κηα άιιε νληφηεηα ππφ ζπλζήθεο πνπ είλαη ελδερνκέλσο επλντθέο γηα ηελ νληφηεηα. δ) κηα ζχκβαζε ε νπνία ζα, ή κπνξεί λα, δηαθαλνληζηεί κε ηνπο ηίηινπο θαζαξήο ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη: δ1) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νληφηεηα είλαη ππνρξεσκέλε, ή κπνξεί λα ππνρξεσζεί, λα ιάβεη έλα κεηαβιεηφ αξηζκφ ηίηισλ θαζαξήο ζέζεο ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο, ή δ2) ε νπνία ζα, ή κπνξεί λα, δηαθαλνληζηεί κε ηξφπν άιιν απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ηίηισλ θαζαξήο ζέζεο ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ηίηινη θαζαξήο ζέζεο ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ κέζα ηα νπνία είλαη ηα ίδηα ζπκβάζεηο γηα ηε κειινληηθή ιήςε ή παξάδνζε ηίηισλ θαζαξήο ζέζεο ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ (trading portfolio): Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ πιεξνί νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: α) απνθηήζεθε ή αλαιήθζεθε θπξίσο γηα ηελ επίηεπμε εκπνξηθνχ θέξδνπο κέζσ πψιεζεο ή επαλαγνξάο ζην βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα. β) θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε θαζνξίζηεθε σο επηκεηξνχκελν ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο απηήο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα. γ) θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αλαγλψξηζε είλαη κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ εμαηνκηθεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη καδί θαη γηα ηα νπνία ππάξρεη πξφζθαην ξεαιηζηηθφ ζρέδην βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θέξδνπο. δ) είλαη έλα παξάγσγν πνπ δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ νληφηεηα σο κέζν αληηζηάζκηζεο. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα αληηζηάζκηζε (financial instruments held for hedging): Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν πνπ πιεξνί φια ηα θαησηέξσ: α) είλαη κηα ζχκβαζε γηα κειινληηθή αληαιιαγή επηηνθίσλ ή μέλνπ λνκίζκαηνο ή εκπνξεχκαηνο, πνπ αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηζηάζκηζε ελφο θηλδχλνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο αληηζηαζκηζκέλνο θίλδπλνο. 99

19 β) εκπιέθεη έλα εμσηεξηθφ κέξνο ζε ζρέζε κε ηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα (δειαδή εμσηεξηθφ γηα ηνλ φκηιν, ηνλ ηνκέα ή ηελ αλαθέξνπζα νληφηεηα). γ) ην ζεσξεηηθφ πνζφ (notional amount) είλαη ίζν κε ην πξνζδηνξηζζέλ πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνπ ζεσξεηηθνχ πνζνχ ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ. δ) έρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο, φρη κεηαγελέζηεξε: α) ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ αληηζηαζκίδεηαη, β) ηνπ αλακελφκελνπ δηαθαλνληζκνχ ηεο αγνξάο ηνπ εκπνξεχκαηνο ή ηεο δέζκεπζεο πψιεζεο, γ) ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πνιχ πηζαλήο κειινληηθήο ζπλαιιαγήο μέλνπ λνκίζκαηνο ή εκπνξεχκαηνο πνπ αληηζηαζκίδνληαη. ε) δελ έρεη ραξαθηεξηζηηθά πξνπιεξσκήο, λσξίηεξνπ ηεξκαηηζκνχ ή επέθηαζεο. Υξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε (financial liability): Κάζε ππνρξέσζε ε νπνία είλαη: α) κηα ζπκβαηηθή δέζκεπζε: α1) γηα παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα άιιε νληφηεηα, ή α2) γηα αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κε κηα άιιε νληφηεηα ππφ ζπλζήθεο πνπ είλαη πηζαλψο δπζκελείο γηα ηελ νληφηεηα, ή β) κηα ζχκβαζε πνπ ζα, ή κπνξεί λα, δηαθαλνληζζεί ζε ίδηνπο ηίηινπο θαζαξήο ζέζεο ηεο νληφηεηαο, θαη: β1) ε νληφηεηα είλαη ππνρξεσκέλε βάζεη απηήο, ή κπνξεί λα ππνρξεσζεί, λα παξαδψζεη έλα κεηαβιεηφ αξηζκφ ηδίσλ ηίηισλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο, ή β2) ζα, ή κπνξεί λα, δηαθαλνληζζεί κε άιιν ηξφπν εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ηδίσλ ηίηισλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη ίδηνη ηίηινη θαζαξήο ζέζεο ηεο νληφηεηαο δελ πεξηιακβάλνπλ κέζα ηα νπνία είλαη ηα ίδηα ζπκβάζεηο γηα κειινληηθή ιήςε ή παξάδνζε ηδίσλ ηίηισλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο. Υξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε εκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ (financial liability, trading): Μηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε πνπ αλαιήθζεθε κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε εκπνξηθνχ θέξδνπο ζην βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα. Υξεκαηννηθνλνκηθό κέζν (financial instrument): Μηα ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε κηα νληφηεηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή ηίηιν θαζαξήο ζέζεο ζε κηα άιιε νληφηεηα. 100

20 Ωθέιηκε δσή (useful life): Ζ πεξίνδνο ζηελ νπνία έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε απφ ηελ νληφηεηα ή ν αξηζκφο ησλ παξαγνκέλσλ ή παξφκνησλ κνλάδσλ πνπ αλακέλεηαη λα απνθηήζεη ε νληφηεηα απφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 101

21 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 102

22 Τπόδεηγκα Β.1 : Ηζνινγηζκόο Αηνκηθέο θαηαζηάζεηο Πνζά ζε κνλάδεο (ή ρηιηάδεο αλαιόγσο) λνκίζκαηνο παξνπζίαζεο εκείσζε 20Υ1 20Υ0 Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα Αθίλεηα Φ Φ Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Φ Φ Λνηπφο εμνπιηζκφο Φ Φ Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Φ Φ Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φ Φ Άπια πάγηα ζηνηρεία Γαπάλεο αλάπηπμεο Φ Φ Υπεξαμία Φ Φ Λνηπά άπια Φ Φ Πξνθαηαβνιέο - κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ππφ αλάπηπμε Φ Φ Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φ Φ Γάλεηα θαη απαηηήζεηο Φ Φ Γηαθξαηνχκελεο έσο ηε ιήμε επελδχζεηο Φ Φ Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο Φ Φ Γηαζέζηκα γηα πψιεζε Φ Φ Σηνηρεία πξννξηδφκελα γηα αληηζηάζκηζε Φ Φ Αλαβαιιφκελνη θφξνη Φ Φ ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ Υ Υ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα Φ Φ Δκπνξεχκαηα Φ Φ Πξψηεο χιεο θαη πιηθά Φ Φ Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φ Φ Πξνθαηαβνιέο γηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία θαη ππεξεζίεο Φ Φ Λνηπά Φ Φ Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Φ Φ Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Φ Φ Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ Λνηπέο απαηηήζεηο Φ Φ Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην Φ Φ Τακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Φ Φ Σύνολο Φ Φ ύλνιν θπθινθνξνύλησλ Υ Υ ύλνιν ελεξγεηηθνύ Υ Υ 103

23 εκείσζε 20Υ1 20Υ0 Καζαξή ζέζε Καηαβιεκέλα θεθάιαηα Κεθάιαην Φ Φ Υπέξ ην άξηην Φ Φ Καηαζέζεηο ηδηνθηεηψλ Φ Φ Ίδηνη ηίηινη Φ Φ Γηαθνξέο εχινγεο αμίαο / αλαπξνζαξκνγήο Φ Φ Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ Φ Φ Γηαθνξέο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πψιεζε Φ Φ Γηαθνξέο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ Φ Φ Σύνολο Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν Φ Φ Απνζεκαηηθά θαηαζηαηηθνχ ή λφκσλ Φ Φ Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά Φ Φ Απνηειέζκαηα εηο λέν Φ Φ ύλνιν θαζαξήο ζέζεο Χ Χ Πξνβιέςεηο Χ Χ Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Φ Φ Λνηπέο πξνβιέςεηο Φ Φ Τπνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Γάλεηα Φ Φ Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Φ Φ Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Φ Φ Αλαβαιιφκελνη θφξνη Φ Φ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Γάλεηα Φ Φ Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο Φ Φ Φφξνη Φ Φ Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο Φ Φ Λνηπέο ππνρξεψζεηο Φ Φ Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα Φ Φ Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ Φ Φ ύλνιν ππνρξεώζεσλ Υ Υ ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ Υ Υ 104

24 Τπόδεηγκα Β.2.1: Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία Αηνκηθέο θαηαζηάζεηο Σεκείσζε 20Φ1 20Φ0 Κχθινο εξγαζηψλ Φ Φ Κφζηνο πσιήζεσλ -Φ -Φ Μηθηφ απνηέιεζκα Φ Φ Άιια έζνδα Φ Φ Φ Φ Έμνδα δηάζεζεο -Φ -Φ Έμνδα δηνίθεζεο -Φ -Φ Άιια έμνδα θαη δεκηέο -Φ -Φ Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ) -Φ Φ Κέξδε & δεκίεο απφ δηάζεζε παγίσλ ζηνηρείσλ Φ Φ Κέξδε & δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία Φ Φ Άιια έμνδα θαη δεκηέο -Φ -Φ Άιια θέξδε Φ Φ Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ Φ Φ Πηζησηηθνί ηφθνη Φ Φ Φξεσζηηθνί ηφθνη -Φ -Φ Απνηέιεζκα πξν θφξσλ Φ Φ Φφξνη εηζνδήκαηνο -Φ -Φ Απνηέιεζκα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο Φ Φ Τπόδεηγκα Β.2.2: Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη είδνο Αηνκηθέο θαηαζηάζεηο Σεκείσζε 20Φ1 20Φ0 Κχθινο εξγαζηψλ Φ Φ Άιια έζνδα Φ Φ Μεηαβνιέο απνζεκάησλ (εκπνξεχκαηα, πξντφληα, εκηθαη/κέλα) Φ -Φ Ηδηνπαξαρζέληα πάγηα ζηνηρεία X X Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ -Φ -Φ Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο -Φ -Φ Απνζβέζεηο ελζσκάησλ παγίσλ θαη άυισλ ζηνηρείσλ -Φ -Φ Άιια έμνδα θαη δεκίεο -Φ -Φ Απνκεηψζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (θαζαξφ πνζφ) -Φ Φ Κέξδε & δεκίεο απφ δηάζεζε πάγησλ ζηνηρείσλ Φ -Φ Κέξδε & δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηελ εχινγε αμία X X Άιια έμνδα θαη δεκίεο -Φ -Φ Άιια θέξδε -Φ Φ Απνηειέζκαηα πξν ηφθσλ θαη θφξσλ Φ Φ Πηζησηηθνί ηφθνη Φ Φ Φξεσζηηθνί ηφθνη -Φ -Φ Απνηέιεζκα πξν θφξσλ Φ Φ Φφξνη εηζνδήκαηνο -Φ -Φ Απνηέιεζκα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο Φ Φ 105

25 Τπόδεηγκα Β.3: Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο πεξηόδνπ Αηνκηθέο θαηαζηάζεηο Κεθάιαην Τπέξ ην άξηην Καηαζέζεηο Ηδηνθηεηώλ Ίδηνη Σίηινη Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο Απνζεκαηηθά λόκσλ&θαη/θνύ Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λέν ύλνιν Υπόλοιπο Χ0 Φ Φ Φ -Φ Φ Φ Φ X X Μεηαβνιέο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ιάζε -X -X Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν Φ Φ -Φ X X Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο X -X 0 Γηαλνκέο ζηνπο θνξείο -X -X Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ -X -X Υπόλοιπο Χ0 Φ Φ Φ -Φ Φ Φ X X X Μεηαβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν Φ X Δζσηεξηθέο κεηαθνξέο 0 Γηαλνκέο κεξηζκάησλ X Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ X X Υπόλοιπο Χ1 Φ Φ Φ -Φ Φ Φ X X X 106

26 Τπόδεηγκα Β.4: Καηάζηαζε Υξεκαηνξνώλ Αηνκηθέο θαηαζηάζεηο (έκκεζε κέζνδνο) εκείσζε 20Υ1 20Υ0 Υξεκαηνξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απνηέιεζκα πξν θφξσλ Φ Φ Πιένλ ή κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ Φ Φ Πξνβιέςεηο Φ Φ Κέξδε θαη δεκίεο απφ δηάζεζε ζηνηρείσλ Φ Φ Κέξδε θαη δεκίεο απφ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ Φ Φ Φξεσζηηθνί θαη πηζησηηθνί ηφθνη (θαζαξφ πνζφ) Φ Φ Φ Φ Πιένλ ή κείνλ κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο Μεηαβνιή απνζεκάησλ Φ Φ Μεηαβνιή απαηηήζεσλ Φ Φ Μεηαβνιή ππνρξεψζεσλ Φ Φ Φ Φ Μείνλ: Πιεξσκέο/εηζπξάμεηο γηα/απφ ρξεσζηηθνχο&πηζησηηθνχο ηφθνπο Φ Φ Πιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο Φ Φ Υξεκαηνξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο) γηα απφθηεζε (πψιεζε) παγίσλ ζηνηρείσλ Φ Φ Φνξεγεζέληα δάλεηα (θαζαξφ) Φ Φ Τφθνη εηζπξαρζέληεο Φ Φ Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Φ Φ Υξεκαηνξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ αχμεζε (κείσζε) θεθαιαίνπ Φ Φ Δηζπξάμεηο (πιεξσκέο) απφ δάλεηα Φ Φ Μεξίζκαηα πιεξσζέληα Φ Φ πκθσλία κεηαβνιήο δηαζεζίκσλ Καζαξή κεηαβνιή ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα ηεο ρξήζεο Φ Φ Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ Φ Φ Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ Φ Φ 107

27 Τπόδεηγκα Β.5 : Ηζνινγηζκόο πνιύ κηθξώλ νληνηήησλ Αηνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 20Υ1 20Υ0 Πάγηα Απνζέκαηα Φ Φ Απαηηήζεηο Φ Φ Πξνθαηαβνιέο θαη έζνδα εηζπξαθηέα Φ Φ Λνηπά Φ Φ Σχλνιν ελεξγεηηθνχ Φ Φ Καζαξή ζέζε θαη ππνρξεώζεηο Κεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά Φ Φ Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Φ Φ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Φ Φ Σχλνιν θαζαξήο ζέζεο θαη ππνρξεψζεσλ Φ Φ Τπόδεηγκα Β.6: Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ γηα πνιύ κηθξέο νληόηεηεο Αηνκηθέο θαηαζηάζεηο 20Φ1 20Φ0 Κχθινο εξγαζηψλ Φ Φ Άιια έζνδα Φ Φ Μεηαβνιέο απνζεκάησλ (εκπνξεχκαηα, πξντφληα, εκηθαη/κέλα) Φ Φ Αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη πιηθψλ Φ Φ Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο Φ Φ Απνζβέζεηο ελζσκάησλ παγίσλ θαη άυισλ ζηνηρείσλ Φ Φ Άιια έμνδα θαη δεκηέο X X Άιια θέξδε Φ Φ Τφθνη (θαζαξφ πνζφ) Φ Φ Απνηέιεζκα πξν θφξσλ Φ Φ Φφξνη Φ Φ Απνηέιεζκα πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο Φ Φ 108

28 Τπόδεηγκα Β.7 : Ηζνινγηζκόο Δλνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο εκείσζε 20Υ1 20Υ0 Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία Δλζψκαηα πάγηα Αθίλεηα Φ Φ Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο Φ Φ Λνηπφο εμνπιηζκφο Φ Φ Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Φ Φ Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φ Φ Άπια πάγηα ζηνηρεία Γαπάλεο αλάπηπμεο Φ Φ Υπεξαμία Φ Φ Λνηπά άπια Φ Φ Πξνθαηαβνιέο γηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία Φ Φ Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φ Φ Γάλεηα θαη απαηηήζεηο Φ Φ Γηαθξαηνχκελεο έσο ηε ιήμε επελδχζεηο Φ Φ Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο Φ Φ Γηαζέζηκα γηα πψιεζε Φ Φ Σηνηρεία πξννξηδφκελα γηα αληηζηάζκηζε Φ Φ Αλαβαιιφκελνη θφξνη Φ Φ ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ Υ Υ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Έηνηκα θαη εκηηειή πξντφληα Φ Φ Δκπνξεχκαηα Φ Φ Πξψηεο χιεο θαη πιηθά Φ Φ Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Φ Φ Πξνθαηαβνιέο γηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία θαη ππεξεζίεο Φ Φ Λνηπά Φ Φ Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Φ Φ Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Φ Φ Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ Λνηπέο απαηηήζεηο Φ Φ Δκπνξηθφ ραξηνθπιάθην Φ Φ Τακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Φ Φ Σύνολο Φ Φ ύλνιν θπθινθνξνύλησλ Υ Υ ύλνιν ελεξγεηηθνύ Υ Υ 109

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΤΝΑΦΔΙ ΡΤΘΜΙΔΙ

ΠΡΟΣΑΗ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΤΝΑΦΔΙ ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΡΟΣΑΗ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΤΝΑΦΔΙ ΡΤΘΜΙΔΙ Άπθπο 1: Πεδίο εθαπμογήρ 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ απηνχ ηνπ λφκνπ ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππφςε νη νξηζκνί ηνπ παξαξηήκαηνο Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα