ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ

2 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ 1973 Γηεύζπλζε θαηνηθίαο: Μαγνύια Μπζηξάο πάξηε Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Έγγακνο Παηέξαο ηξηώλ παηδηώλ ΠΟΤΓΔ Οη αλώηαηεο ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ 1. Πηπρίν Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ ( ) 2. Πηπρίν Σκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ ( ) 3. Σίηινο Δηδηθόηεηαο Γεληθήο Ηαηξηθήο ( Ηνύληνο 2003) 4. Γηδάθησξ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ κε βαζκό ΑΡΗΣΑ ( Οθηώβξηνο 2006) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ : Τπεξεζία ππαίζξνπ ζην Κ.Τ. Πισκαξίνπ : Δηδίθεπζε ζηελ Γεληθή Ηαηξηθή ζην Γ..πάξηεο ηξαηησηηθή Θεηεία σο ηαηξόο ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία. Ηαηξόο ζην Σκήκα Πξνιεπηηθήο Δμέηαζεο ηνπ 251 ΓΝΑ Δπηκειεηήο Β Γεληθόο Ηαηξόο ζην Γ.Ν. πάξηεο κε εξγαζία ζην ΚΤ Γπζείνπ ( ), ζην ηκήκα Δπεηγόλησλ θαη ζηελ Παζνινγηθή Κιηληθή ( ). ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Από ην 2007 εξγάδνκαη σο δηδάζθσλ ζην ηκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, σο ππεύζπλνο δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ηεο Δπηδεκηνινγίαο θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ, Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Ηζηνξίαο θα Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο, θαη σο ζπλδηδάζθσλ ζην κάζεκα ηεο Παζνινγίαο (Η θαη ΗΗ). Σν 2010 εθιέρζεθα Λέθηνξαο Δπηδεκηνινγίαο θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ θαη ην 2013 αλέιαβα επηζήκσο θαζήθνληα. Από ην 2010 κνπ έρεη αλαηεζεί θαη ην κάζεκα Δπηδεκηνινγίαο ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ «Γηνίθεζε κνλάδσλ πγείαο θαη Γηαρείξηζε θξίζεσλ» ην παξειζόλ έρσ ππάξμεη ζπλδηδάζθσλ ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο «Δηδηθά ζέκαηα ηζηνξίαο ηεο ηαηξηθήο: Ζ ζπγθξόηεζε ηεο ζύγρξνλεο ηαηξηθήο ηνλ 19 ν αηώλα» ζην ηκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Σα επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα αθνξνύλ ζηελ κειέηε ησλ δσσλόζσλ, ησλ ρξόλησλ κε κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ, ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ, ησλ επηδεκηθώλ εθξήμεσλ, ηεο πξόιεςεο θαη ηεο πξναγσγήο πγείαο, ελώ ηδηαίηεξνο ηνκέαο ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο απνηειεί θαη ε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ζεσξίαο ησλ επηζηεκώλ. 2

3 Ζ παξνπζίαζε ηεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο θαηαλέκεηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο 1. πγγξαθηθό έξγν 2. Γεκνζηεύζεηο ζε Αγγιόθσλα πεξηνδηθά (Medline indexed journals) 3. Αλαθνηλώζεηο ζε Παλεπξσπατθά Παγθόζκηα ζπλέδξηα 4. Γηαιέμεηο 5. Γεκνζηεύζεηο ζε Διιεληθά πεξηνδηθά 6. Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα 7. Κξηηήο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 1.πγγξαθηθό έξγν 1. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα «Φπρνηξόπα Φάξκαθα ζηελ Διιάδα ηνλ 19 ν αηώλα. Ζ ηαηξηθή ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο απέλαληη ζε εμειίμεηο θαη δηακάρεο ζηελ Δπξώπε». Τπνζηεξίρζεθε επηηπρώο θαη βαζκνινγήζεθε κε Άξηζηα ηνλ Ηνύιην ηνπ 2006 ζην εξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 2. πκκεηνρή ζηελ ζπγγξαθή ησλ δηδαθηηθώλ ζεκεηώζεσλ ηνπ καζήκαηνο «Ζ ζπγθξόηεζε ηεο ζύγρξνλεο Ηαηξηθήο ηνλ 19 ν αηώλα» ζην ηκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηήκίνπ Αζελώλ. 3. Μεηάθξαζε ηνπ έξγνπ Galenism. The Rise and Decline of a Medical Philosophy ηνπ Owsei Temkin. Τπό έθδνζε ζηηο εθδόζεηο Παπαδήζε. 4. «Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο αλαηκίαο ζηνλ βαξέσο πάζρνληα». Λ. Σίλα, Π. Αλδξηόπνπινο ζην Μπαιηόπνπινο θαη ζπλ. «13 ν ζπλέδξην Δληαηηθήο ζεξαπείαο θα Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο: Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο» Παζραιίδεο «Καθόεζεο Νεπξνιεπηηθό ύλδξνκν». Σζηξώλε Μ., Κνληνγηάλλεο., Αλδξηόπνπινο Π., Ληλαξδή Αλ., Νηθήηαο Ν., Παπαδόπνπινο Π., Αζεκαθόπνπινο Γ. ζην Μπαιηόπνπινο θαη ζπλ. «11 ν Θεκαηηθό πλέδξην Δληαηηθήο Θεξαπείαο & Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο: Κιηληθέο Πεξηπηώζεηο & πάληα Ννζήκαηα.» Παζραιίδεο «Γεπηεξνγελήο Πξόιεςε κε Αληηπεθηηθή Αγσγή ζε Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζόδηα επί Δδάθνπο Κνιπηθήο Μαξκαξπγήο». Υακόδξαθα Δ. Αλδξηόπνπινο Π. Βαζηιόπνπινο Αζ. Βνπλάζεο Αι. Σζηξώλε Μ. Αζεκαθόπνπινο Γ. Κεθάιαην ζην «ύγρξνλε Γεξνληνινγία θαη Γεξηαηξηθή 2002» Δθδόζεηο ύλεδξνλ 2002 ζει Γεκνζηεύζεηο ζε Αγγιόθσλα πεξηνδηθά (Medline indexed journals) 1. Andriopoulos P, Lotti-Lykousa M, Pappa E, Papadopoulos AA, Niakas D. Depression, quality of life and primary care: a cross-sectional study. J Epidemiol Glob Health Dec;3(4): Epub 2013 Jul Andriopoulos P, Economopoulou A, Spanakos G, Assimakopoulos G. A local outbreak of autochthonous Plasmodium vivax malaria in Laconia, Greece-- are-emerging infection in the southern borders of Europe? Int J Infect Dis Feb;17(2):e Epub 2012 Oct Deftereos SN, Panagopoulos G, Georgonikou D, Karageorgiou E, Andriopoulos P, Karageorgiou CE. On the calculation of transcallosal conduction time using transcranial magnetic stimulation. Funct Neurol Jul-Sep;23(3): PubMed PMID:

4 4. Andriopoulos P., Tsironi M., Deftereos S., Aessopos A., Assimakopoulos A. Acute Brucellosis: Presentation, Diagnosis and Treatment of 144 cases Int J Infect Dis. 2007: 11 (1), pp Tsironi M., Polonifi K., Deftereos S., Farmakis D., Andriopoulos P, Moyssakis I., Aessopos A. Tranfusional hemosiderosis and combined therapy in sickle thalassemia Eur J Haematol 2005:Oct;75(4): Tsironi M, Andriopoulos P, Fokas S, Nikokiris G, Mantzourani M,, Assimakopoulos G, Aessopos A. Acute Q fever lobar pneumonia: A case report J Infect Oct;51(3):e Tsironi M, Deftereos S, Andriopoulos P, Farmakis D, Meletis J, Aessopos A Reversal of heart failure in thalassemia major by combined chelation therapy: A case report Eur J Haematol 2005:Jan; 4(1): Tsironi M, Andriopoulos P, Xamodraka E, Deftereos S, Vassilopoulos T, Assimakopoulos G, Aessopos A. The patient with rhabdomyolysis: Have you considered quail poisoning? Can Med Assoc J Aug. 17,2004;171(4) Tsironi M, Andriopoulos P, Kalkani M, Asimakopoulos G. Human mammary abscess caused by Brucella melitensis: a case report Int J Infect Dis Sep;7(3): Deftereos S, Lambrinoudakis C, Gritzalis S, Georgonikou D, Andriopoulos P, Aessopos A. A macro-directive mechanism that facilitates automatic updating and processing of the contents of Electronic Healthcare Records: an extension to the CEN architecture Med Inform Internet Med Mar;28(1): Andriopoulos P, Tsironi M, Asimakopoulos G. Acute abdomen due to Brucella melitensis. Scand J Infect Dis. 2003;35(3): Deftereos S, Lambrinoudakis C, Andriopoulos P, Farmakis D, Aessopos A. Java-based electronic healthcare record software for beta-thalassaemia. J Med Internet Res Oct-Dec;3(4):E Αλαθνηλώζεηο ζε Παλεπξσπατθά Παγθόζκηα ζπλέδξηα 1. Με παξνπζίαζε νινθιεξσκέλεο ηεο εξγαζίαο ζην βηβιίν πξαθηηθώλ 1. The Influence of Paracelsus on the Development of Medicine. A Reconsideration. Papadopoulos G, Andriopoulos P, Spiropoulos T. 40th International Congress on the History of Medicine, Budapest The Influences of John Brown s Medical System in Greek Medicine Andriopoulos P. Spiropoulos T., Papadopoulos G. 40th International Congress on the History of Medicine, Budapest Some Thoughts on Studying and Teaching the History of Pharmacology and Pharmacotherapy Papadopoulos G, Andriopoulos P, Spiropoulos T. 4

5 39th International Congress on the History of Medicine, 2004 Bari, Italy 4. From Laboratory Results to Meta-Analysis: Paradigm Shift or Puzzle solving in Current Experimental Medicine Andriopoulos P, Papadopoulos G, Spiropoulos T 39th International Congress on the History of Medicine, 2004 Bari, Italy 5. Can Contemporary Medicine Explain the Placebo Effect? From Conditioning to Meaning Response Spiropoulos T, Papadopoulos G, Andriopoulos P. 39th International Congress on the History of Medicine, 2004 Bari, Italy 6. Late Nineteenth Century Psychoactive Drug Use In Greece: Psychiatric And Pharmacological Perspectives Papadopoulos G. Andriopoulos P. 38th International Congress on the History of Medicine, 2002 Istanbul, Turkey 2. Διεύζεξεο αλαθνηλώζεηο 7. Galen s views on the action of drugs and the notion of vital force of the Enlightenment. Continuity of change of Paradigm; Pan. Andriopoulos, Geor. Papadopoulos 42 nd International Congress on the History of Medicine, 2010 Cairo 8. An outbreak of Plasmodium Vivax malaria in Lakonia, Southren Greece, August October 2009 Andriopoulos P., Oikonomopoulou A., Rigaki K., Kaplanis N., Rebelou D., Assimakopoulos G. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna April Acute Brucellosis. Presentation Diagnosis and Treatmnt of 152 Cases P.Andriopoulos, M. Tsironi, G. Assimakopoulos 1st International Meeting on the treatment of Human Brucellosis, Ioannina The Use of Medicinal Waters in 19 th Century Greek Pharmacology P. Andriopoulos, T. Spiropoulos, G. Papadopoulos 3rd Meeting of the ISHM Patras Water as an element of Life and as Healing Agent in Hippocratic writings G. Papadopoulos, P. Andriopoulos, T. Spiropoulos 3rd Meeting of the ISHM Patras Pharmacological action in 19th century Greece: The transition from traditional notions of the power of drugs to modern pharmacology P. Andriopoulos, T. Spiropoulos, G. Papadopoulos 37 th International Congress for the History of Pharmacy, June , Edimburgh, UK 13. Places and Powers: The influence of place on the therapeutic efficiency of plants and other natural remedies G. Papadopoulos, P. Andriopoulos, T. Spiropoulos 37 th International Congress for the History of Pharmacy, June , Edimburgh, UK 14. Group B streptococcal arthritis in an immunocompetent adult. M. Tsironi, M. Kalkani, S. Fokas, P. Andriopoulos, M. Perdiki, M. Dionissopoulou, G. Assimakopoulos. 5

6 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen,2-5 April Serum amyloid A and brucellosis M. Tsironi, P. Andriopoulos, E. Hantzi, M. Kalkani, G. Assimakopoulos, I. Papassotiriou. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen,2-5 April Antimicrobial susceptibility and serotype distribution of clinical isolated Salmonella spp. Strains during in a general hospital. Kalkani M., Fokas S., Tsironi M., Andriopoulos P.,Kalkani E., Dionisopoulou M. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague,1-4 May Acute Brucellosis in Lakonia Greece. A 14-year Review of Presentation, Diagnosis and Treatment P. Andriopoulos, M.Tsironi, M. Perdiki, J.Tritakis. 11th International Congress of Infectious Diseases, March 2004, Mexico 18. Treatment of community acquired pneumonia in hospitalized adults S Masouridi, P Andriopoulos, S Rigas, G Assimakopoulos, M Tsironi 5 th European Congress of Chemotherapy and Infection, Rhodes Greece Treatment of acute brucellosis. A review of 143 hospitalized patients Andriopoulos P. Masouridi S. Kalkani M. Rigas S. Asimakopoulos G. Tsironi M 5 th European Congress of Chemotherapy and Infection, Rhodes Greece Presentation of Acute Brucellosis. A Review of 144 Cases Masouridou S. Andriopoulos P. Fokas S. Kalkani M. Dionisopoulou M. Asimakopoulos G. Tsironi M. Brucellosis 2003 International Research Conference, Pamplona Spain Nosocomial Bloodstream Infection with Multiple Location due to Multiresistant Staphylococcus Hemolyticus Tsironi M. Andriopoulos P. Kalkani M. Vounassis A. Asimakopoulos G. Dionisopoulou M 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow UK Osteoarticular Complications of Brucella Infection. An 11-year retrospective Tsironi M. Andriopoulos P. Perdiki M. Kalkani M. Asimakopoulos G. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow UK Human Mammary Abscess Caused by Brucella melitensis. A Case Report Tsironi M. Andriopoulos P. Kalkani M. Dionisopoulou M. Asimakopoulos G. 13 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glasgow UK A study of Salmonella spp. Isolates from 1990 to 2000, Lakonia, Greece Kalkani M. Andriopoulos P. Rebelou M. Dimopoulou M. Kafetzi M. Kalkani E. Dionisopoulou 12 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan Italy Acute Brucellosis: A Retrospective Analysis of 44 Cases during 1999 Kalkani M. Andriopoulos P. Dionisopoulou M. Kalkani E. Kafetzi M. Vounassis A. 6

7 11 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul Turkey Γηαιέμεηο 1. Οη ζεσξίεο πεξί δξάζεσο ησλ θαξκάθσλ ζηνλ Γαιελό θαη ε έλλνηα ηεο δσηηθήο δύλακεο ζηνλ Γηαθσηηζκό. πλέρεηα ή αιιαγή παξαδείγκαηνο 2 ν ζπλέδξην Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο. Αζήλα Οη θπξηόηεξεο νξγαληθέο κεηαβνιέο ιόγσ γήξαλζεο. 10 ν Πακπεινπνλλεζηαθό πλέδξην. Ναύπιην Πξνζεγγίζεηο θαη ζεσξίεο ηεο αλαιγεζίαο αλά ηνπο αηώλεο. 9 ν Πνιπζεκαηηθό πλέδξην Λαθσλίαο, Οίηπιν Μεηαβνιηθό ζύλδξνκν 8 ν Πνιπζεκαηηθό πλέδξην Λαθσλίαο Νεάπνιε Αηηηόηεηα θαη αηηηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο ζηελ ηαηξηθή. Οκάδα Γνπδί Μάξηηνο Δινλνζία. Έλαο γλώξηκνο από ηα παιηά. 8 ε Ηαηξηθή Ζκεξίδα Λαθσλίαο, Ληκέλη Οηηύινπ Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο θαη Πξνιεπηηθή Ηαηξηθή. 7 ν Πνιπζεκαηηθό πλέδξην Λαθσλίαο Οίηπιν Ομεία Βξνπθέιισζε ζην Ννκό Λαθσλίαο. Δπηδεκηνινγηθά δεδνκέλα θαη θιηληθά ζηνηρεία.. 7 ε Ηαηξηθή Ζκεξίδα Λαθσλίαο, Ληκέλη Οηηύινπ Παξαπνκπή ζην Ννζνθνκείν. Πνηνο πόηε θαη κε ηη. 6 ν Πνιπζεκαηηθό πλέδξην Λαθσλίαο Γύζεην Σα ςπρνθάξκαθα ζηε Διιάδα ηνπ 19 νπ αηώλα θαη ησλ αξρώλ ηνπ 20 νπ. Γηάιεμε ζηα πιαίζηα ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο «Ηζηνξηθέο αλαδεηήζεηο κε επίθεληξν ηελ ζρηδνθξέλεηα» Παλειιήλην πλέδξην «Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξύζκηζε: ρηδνθξέλεηα», Αιεμαλδξνύπνιε Έκκεζε ππεξρνιεξπζξηλαηκία. Γηάιεμε ζηα πιαίζηα ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο «Γηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο αξρέο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηθηέξνπ» 5 ε Ηαηξηθή Ζκεξίδα Λαθσλίαο, Ληκέλη Οηηύινπ Οξζνινγηζκόο θαη Αλνξζνινγηζκόο ζηελ θαζ εκέξαλ ηαηξηθή πξάμε, εκηλάξην «Βηνταηξηθέο Δπηζηήκεο θαη Φηινζνθία», Οκάδα Γνπδί, Απξίιηνο Ζ Αληηκεηώπηζε ηνπ Πνιπηξαπκαηία. Μεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα ηνπ ΚΤ Γπζείνπ Γεθέκβξηνο Michel Foucault θαη ηζηνξία ηεο ηαηξηθήο. Μηα επαλεθηίκεζε, Οκάδα Γνπδί, Ννέκβξηνο πδήηεζε γηα ηελ Evidence-Based Medicine, Οκάδα Γνπδί, Γεθέκβξηνο 2004, Ηαηξηθή ρνιή, Αζήλα 16. Δκπεηξία θαη θιηληθή ηαηξηθή Βηνταηξηθέο επηζηήκεο θαη Φηινζνθία, Οκάδα Γνπδί, Μάηνο 2004, Ηαηξηθή ρνιή Αζήλα 17. Οη πλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο ζηε Φπρηαηξηθή ηνπ 19 νπ αηώλα Μεηεθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Α Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Α.Π.Θ. Γεθέκβξηνο 2002 Θεζζαινλίθε θαη Βηνταηξηθέο επηζηήκεο θαη Φηινζνθία. Οκάδα Γνπδί, Ννέκβξηνο 2002, Ηαηξηθή ρνιή Αζήλα 7

8 18. La science de l homme: Ζ επηζηήκε ηνπ αλζξώπνπ ζηε Γαιιία ησλ αξρώλ ηνπ 19 νπ αηώλα. Βηνταηξηθέο επηζηήκεο θαη Φηινζνθία. Οκάδα Γνπδί, Μάηνο 2000, Ηαηξηθή ρνιή Αζήλα 6. Γεκνζηεύζεηο ζε Διιεληθά πεξηνδηθά 1. Σα ςπρνθάξκαθα ζηελ Διιάδα ηνπ 19 νπ αηώλα θαη ησλ αξρώλ ηνπ 20 νπ. Π. Αλδξηόπνπινο ύλαςηο Σεπρ.32, Μ. Λόηηη-Λπθνύζα, Α.A. Παπαδόπνπινο, Η. Βξεηηόο, Κ. Κακπνζηώξαο, Δ. Παππά, Π. Αλδξηόπνπινο, Γ. Νηάθαο. Δθηίκεζε ζπρλόηεηαο ηεο θαηάζιηςεο ζε αζζελείο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ΑΡΥΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, 29(1), 77-84, Ζ αλάπηπμε ηεο πεηξακαηηθήο Φαξκαθνινγίαο θαη νη εθαξκνγέο ηεο ζηελ Φπρηαηξηθή ηνπ 19 νπ αηώλα. Π. Αλδξηόπνπινο. ύλαςηο Σεπρ. 1, 56-68, Οη πλαηζζεκαηηθέο Γηαηαξαρέο ζηελ Φπρηαηξηθή ηνπ 19 νπ αηώλα. Π. Αλδξηόπνπινο. Δληόο, εθηόο θαη επί ηεο Φπρηαηξηθήο Σεπρ. 5, 79-94, Νενγληθή Λνίκσμε από Listeria Monocytogens. Καιθάλε Μ. Κνπηζνβίηεο Π. Αλδξηόπνπινο Π. Καθεληδή Μ. Γηνλπζνπνύινπ Μ. Καιθάλε Μ. Σξηηάθεο Η. Δθαξκνζκέλε θαη Κιηληθή Μηθξνβηνινγία θαη Δξγαζηεξηαθή Γηαγλσζηηθή. Πεξ Β, Σνκ.6, Σεπρ.1, 40-44, Δληνπηζκέλε Βξνπθέιισζε Γπν Πεξηπηώζεηο Οξρενεπηδηδπκίηηδαο θαη Mνλναξζξίηηδαο. Καιθάλε Μ. Αλδξηόπνπινο Π. Γηνλπζνπνύινπ Μ. Υξηζηνθή Α. Δθαξκνζκέλε θαη Κιηληθή Μηθξνβηνινγία θαη Δξγαζηεξηαθή Γηαγλσζηηθή. Πεξ Β, Σνκ.5, Σεπρ.2, 89-95, Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα 1. Με παξνπζίαζε νινθιεξσκέλεο ηεο εξγαζίαο ζην βηβιίν πξαθηηθώλ 1. Ζ Φαξκαθνινγία ζηελ Αλαγέλλεζε Π.Αλδξηόπνπινο, Θ. ππξόπνπινο, Γ. Παπαδόπνπινο 7 ε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα Φαξκαθνινγίαο Αζήλα 2005 θαη Δπηζεώξεζε Κιηληθήο Φαξκαθνινγίαο θαη Φαξκαθνθηλεηηθήο, 23:23-25(2005) Βξάβεπζε κε εύθεκν κλεία από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Φαξκαθνινγίαο 2. Laboratory and Clinical Medicine. A Gap beyond Reduction? P. Andriopoulos, T. Spiropoulos G. Papadopoulos 3rd Panhellenic Congress of Pharmacology, Thessaloniki 2004 θαη Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, ed 18,78-79 (2004) 3. Some Conceptual and Methodological Issues Interfering with the Study of Placebo effect T. Spiropoulos, P. Andriopoulos, G. Papadopoulos 3rd Panhellenic Congress of Pharmacology, Thessaloniki 2004 θαη Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics ed 18,80-82 (2004) 4. Ζ Δηζαγσγή θαη Υξήζε ηεο Έλπδξνπ Υισξάιεο ζηελ Διιεληθή Ηαηξηθή Κνηλόηεηα ηνπ 19 νπ αηώλα Αλδξηόπνπινο Π. Παπαδόπνπινο Γ. 8

9 11 ν Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθό πλέδξην, Αζήλα 2003 θαη European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics Vol.28, 2003,1, Supp p.33, Cd rom πξαθηηθώλ 5. Γεπηεξνγελήο Πξόιεςε κε Αληηπεθηηθή Αγσγή ζε Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζόδηα επί Δδάθνπο Κνιπηθήο Μαξκαξπγήο. Υακόδξαθα Δ. Αλδξηόπνπινο Π. Βαζηιόπνπινο Αζ. Βνπλάζεο Αι. Σζηξώλε Μ. Αζεκαθόπνπινο Γ. 7 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεξνληνινγίαο, Γεξηαηξηθήο, Αζήλα 2002 θαη ύγρξνλε Γεξνληνινγία θαη Γεξηαηξηθή ύλεδξνλ 2002 ζει Ομεία Αιηζηαζηθή Υνινθπζηίηηο από Brucella spp. Αλδξηόπνπινο Π. Σζηξώλε Μ. Σνξλάξεο Γ. Φξπδάο Α. Αζεκαθόπνπινο Γ. 22 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο, Αζήλα 2002 θαη Annals of Gastroenterology Vol. 15 Suppl. Nov 2002 p Πεξίπησζε όςηκεο κνξθήο Νενγληθήο Μεληγγνεγθεθαιίηηδαο από Ληζηέξηα. Κνπηζνβίηεο Π. ηξαηίθε Δ. Καιθάλε Μ. Αλδξηόπνπινο Π. Σξηηάθεο Γ. Κόξθαο Α. 11 ν Παλειιήλην πλέδξην Πεξηγελλεηηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα 2001 θαη Βηβιίν πξαθηηθώλ ζει Διεύζεξεο αλαθνηλώζεηο 8. Δπηδεκία εινλνζίαο από Plasmodium Vivax ζηελ Λαθσλία, Αύγνπζηνο- Οθηώβξηνο Π. Αλδξηόπνπινο, Α. Οηθνλνκνπνύινπ, Κ. Ρεγάθε, Υ. Αγγειίδεο, Υ. Είβιαο, Γ. Αζεκαθόπνπινο 36 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Οη ζεσξίεο πεξί δξάζεσο ησλ θαξκάθσλ ζηνλ Γαιελό θαη ε έλλνηα ηεο δσηηθήο δύλακεο ζηνλ Γηαθσηηζκό. πλέρεηα ή αιιαγή παξαδείγκαηνο; Π. Αλδξηόπνπινο, Θ. ππξόπνπινο, Γ. Παπαδόπνπινο 35 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό ζπλέδξην Αζήλα Αληρλεύζεηο ηνπ Γαιεληζκνύ ζηελ Διιεληθή Γξακκαηεία 15 νπ 19 νπ αηώλα Π Αλδξηόπνπινο, Θ. ππξόπνπινο, Γ. Παπαδόπνπινο 34 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό ζπλέδξην Αζήλα Ο Γαιελόο θαη ε κεζνδνινγία ηεο Δπηζηεκνληθήο ζθέςεο Π Αλδξηόπνπινο, Θ. ππξόπνπινο, Γ. Παπαδόπνπινο 34 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό ζπλέδξην Αζήλα Ζ Ακθηζβήηεζε ηεο Γαιεληθήο Ηαηξηθήο από ηνλ Παξάθειζν Π Αλδξηόπνπινο, Θ. ππξόπνπινο, Γ. Παπαδόπνπινο 33 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Αληηκεηώπηζε απεηιεηηθώλ γηα ηελ δσή θαηαζηάζεσλ ζην Κέληξν Τγείαο Γπζείνπ θαηά ην έηνο 2005 Π. Αλδξηόπνπινο, Κ. Παλαγησηνπνύινπ, Π. Λύγδαο, Γ. Υαληδάξα, Φ. Γθαιάπε, Α. Κνβαιέβζθαγηα 32 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Θεσξίεο πεξί ηεο δξάζεσο ησλ θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19 νπ αηώλα. Ζ κεηαζηξνθή από ηηο παξαδνζηαθέο απόςεηο πεξί δπλάκεσο ζηελ ζύγρξνλε θαξκαθνινγία Π. Αλδξηόπνπινο, Θ. ππξόπνπινο, Γ. Παπαδόπνπινο 32 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα

10 15. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο placebo από ηνπο κεζαησληθνύο ρξόλνπο κέρξη ηνλ 19 ν αηώλα. Θ. ππξόπνπινο, Π. Αλδξηόπνπινο, Γ. Παπαδόπνπινο 32 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Ο Γηνλύζηνο Πύξξνο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Φαξκαθνινγία ηνπ 19 νπ αηώλα. Π. Αλδξηόπνπινο, Θ. ππξόπνπινο, Γ. Παπαδόπνπινο 31 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Magnetic Attractors, έλα από ηα πξώηα θιηληθά πεηξάκαηα κε ζηόρν ηελ απόξξηςε κηαο ζεξαπεπηηθήο κεζόδνπ Θ. ππξόπνπινο, Π. Αλδξηόπνπινο., Γ. Παπαδόπνπινο 31 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Σν Placeboic remedy ηνπ Austin Flint, ε πξώηε ρξήζε ηνπ όξνπ Placebo ζε θιηληθό πείξακα Θ. ππξόπνπινο, Π. Αλδξηόπνπινο., Γ. Παπαδόπνπινο 31 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Ζ αλάπηπμε ηεο πεηξακαηηθήο θαξκαθνινγίαο ζηελ Διιάδα Αλδξηόπνπινο Π. ππξόπνπινο Θ. Παπαδόπνπινο Γ. 1 ν πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αζήλα Ζ ελαζρόιεζε κε ηηο ςπρηθέο λόζνπο θαηά ηνλ 19 ν αηώλα ζηελ Διιάδα Αλδξηόπνπινο Π. ππξόπνπινο Θ. Παπαδόπνπινο Γ. 30 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Ζ ζέζε ηνπ Placebo ζηελ ζύγρξνλε ηαηξηθή. Ζ κεηάβαζε από ην θιηληθό πείξακα ζηελ βαζηζκέλε ζε ελδείμεηο ηαηξηθή. ππξόπνπινο Θ. Αλδξηόπνπινο Π. Παπαδόπνπινο Γ. 30 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Φιεγκνλώδεο επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ εξπζξνπνίεζε: πάξηαζινλ 2002 Σζηξώλε Μ., θελδέξε Κ.,Αλδξηόπνπινο Π., Ννηθνθύξεο Γ. Αζεκαθόπνπινο, Γ. Παπαζσηεξίνπ Η. 6ν ν Πακπεινπνλλεζηαθό Ηαηξηθό πλέδξην, Πύξγνο Ζιείαο, Οθηώβξηνο Ραβδνκπόιπζε απόηνθνο ηνγελνύο ινίκσμεο Κπξηάθνπ Γ.,Γεσξγαληάο Π.,Αλδξηόπνπινο Π.,Υειηώηε Η.,Πνιπδνύξε Α., Πεξδίθε Μ., ηέξπε Π., Σζηξώλε Μ. 6ν ν Πακπεινπνλλεζηαθό Ηαηξηθό πλέδξην, Πύξγνο Ζιείαο, Οθηώβξηνο Μειέηε ηνπ επηπνιαζκνύ αηκαηνγελώο κεηαδηδόκελσλ ηνγελώλ ινηκώμεσλ ζηνπο νηθνλνκηθνύο κεηαλάζηεο ηνπ Ννκνύ Λαθσλίαο Κόιιηα Κ., Αλδξηόπνπινο Π., Γεπηεξαίνο., Μπαζθνπξέιινπ Δ., Μαζνπξίδε., Κόιιηα Μ., Σζηξώλε Μ. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεκόζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηώλ Τγείαο, Αζήλα Ο Αηκνδνηηθόο πιεζπζκόο ηνπ Ννκνύ Λαθσλίαο Σζηξώλε Μ. Αλδξηόπνπινο Π. Λνπθόπνπινο Θ. Πνπιόπνπινο Ν. Κόιιηα Κ. Πεξδίθε Μ. Καιθάλε Μ. 30 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Απόζηεκα καζηνύ νθεηιόκελν ζε Brucella Melitensis Σζηξώλε Μ. Αλδξηόπνπινο Π. Καιθάλε Μ. Βνπλάζεο Α. Νηνξνβίηζα Υ. Γηνλπζνπνύινπ Μ. Πεξδίθε Μ. 29 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα

11 27. Ζ Ηαηξηθή «Δλ ησ γίγλεζζαη». Μηα επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο Διιεληθήο Ηαηξηθήο Κνηλόηεηαο ζηα Σέιε ηνπ 19 νπ αηώλα Αλδξηόπνπινο Π. Παπαδόπνπινο Γ. 29 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Δπηδεκηνινγηθή Μειέηε Βξνπθέιισζεο ζην ΓΝΝ πάξηεο Αλδξηόπνπινο Π. Σζηξώλε Μ. Καιθάλε Μ. Σξηηάθεο Γ. Αζεκαθόπνπινο Γ. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεκόζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηώλ Τγείαο, Αζήλα Ζπαηίηηδα Α: Αλαθνξά Γεδνκέλσλ από ην Ννκό Λαθσλίαο Σζηξώλε Μ. Αλδξηόπνπινο Π. Γξίβα Μ. Ενύβεινπ Υ. Ξαλζάθνπ Π. Αζεκαθόπνπινο Γ. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεκόζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηώλ Τγείαο, Αζήλα Δθδειώζεηο Δληόπηζεο Αζζελώλ κε Ομεία Βξνπθέιισζε λνζειεπζέλησλ ζην ΓΝΝ πάξηεο Αλδξηόπνπινο Π. Σζηξώλε Μ. Υακόδξαθα Δ. Γξίβα Μ. Καιθάλε Μ. Αζεκαθόπνπινο Γ. 28 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Φπρνθαξκαθνινγία ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα πγθξηηηθή πξνζπέιαζε Αλδξηόπνπινο Π. Παπαδόπνπινο Γ. 28 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Αίηηα Ομείαο Αηκνξξαγίαο Αλσηέξνπ Πεπηηθνύ Αλαδξνκηθή Μειέηε Μ. Σζηξώλε, Αξγπξάθεο Κ. Λνπθόπνπινο Θ. Αλδξηόπνπινο Π. Κόιιηα θ. Σακβαθνιόγνο Γ. Γηνλπζνπνύινπ Μ. Αζεκαθόπνπινο Γ. 5 ν Πακπεινπνλεζηαθό πλέδξην Ηαηξηθό πλέδξην, Πάηξα Καιιηέξγεηεο Κνπξάλσλ θαηά ηελ πεξίνδν ζην ΓΝ πάξηεο Καιθάλε Μ. Αλδξηόπνπινο Π. Γηνλπζνπνύινπ Μ. Καιθάλε Δ. Βαζηιάθε Α. 27 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Αζζελείο κε Βξνπθέιισζε Ννζειεπκέλνη ζην ΓΝΝ πάξηεο θαηά ην Έηνο 1999 Αλδξηόπνπινο Π. Καιθάλε Μ. Γηνλπζνπνύινπ Μ. 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεληθήο Ηαηξηθήο Υαιθηδηθή Κξηηήο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά Μνπ έρεη δεηεζεί από ηελ ζπληαθηηθή επηηξνπή (editorial board) ησλ παξαθάησ δηεζλώλ πεξηνδηθώλ λα ιεηηνπξγήζσ σο θξηηήο (reviewer) γηα ηελ δεκνζίεπζε ή όρη άξζξσλ (peer review) πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε απηά. 1. Expert Opinion in Ivestigational Drugs 2. Paediatrics International 3. International Journal of Infectious Diseases 4. Southern Medical Journal 5. European Journal of Pediatrics 6. Current Evidence Pharmaceutical Sciences 11

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα