Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα."

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη αξράο έρνπκε ηελ ζπλέληεπμε ηνπ Paul Unschuld ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ Γαζθάινπ γηα ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή ζηελ Γχζε. Ο Paul Unschuld είλαη Γεξκαληθήο θαηαγσγήο, ειηθίαο 71 εηψλ, θαζεγεηήο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. Με ηελ ηδηφηεηα ηνπ θηιφινγνπ θαη εξεπλεηή ηεο ηζηνξίαο, ηδηαίηεξα ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, έρεη κεηαθξάζεη ην πξψην βηβιίν ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα, «ην Βηβιίν ησλ απιψλ εξσηήζεσλ». (Huang Di Nei Jing Su Wen). Ο άζινο ηεο κεηάθξαζεο ελφο ηέηνηνπ βηβιίνπ απφ ην πξσηφηππν, ζε δχν Γπηηθνεπξσπατθέο γιψζζεο (Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά), θαζηζηά ηνλ Paul Unschuld σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κειεηεηέο ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ησλ θαηξψλ καο. Απηφο ινηπφλ ν ηφζν εκβξηζήο κειεηεηήο ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο καο εθπιήζζεη επράξηζηα φηαλ ζε ζεηξά αλαθνξψλ ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ν Qi Po, ν ππνπξγφο Τγείαο ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα δελ είλαη άιινο απφ ηνλ Ηππνθξάηε ή θάπνηνλ απφγνλν απηνχ κε ην φλνκα Ηππνθξάηεο. Λφγσ θπξίσο απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ επηδηψμακε θαη ήξζακε ζε επαθή καδί ηνπ. Ο Paul Unschuld πνιχ επγεληθά καο παξαρψξεζε ηελ ζπλέληεπμε ηελ νπνία παξαζέηνπκε ζην παξφλ ηεχρνο ηεο Παηψληαο. Ζ ζπλέληεπμε απηή εγθαηληάδεη ηελ αξρή ηεο έξεπλαο, γηα ηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ, σο πξνο ηελ πηζαλή ζρέζε Qi Po 1 θαη Ηππνθξάηε. Σν δεχηεξν άξζξν είλαη δηθφ κνπ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε δεκνζηνπνίεζε ηεο ε- θαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ θαη ΠΑ- ΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ. Σελ ζηηγκή πνπ έλαο Γεξκαλφο, ν Paul Unschuld έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πηζαλή ζρέζε Qi Po θαη Ηππνθξάηε, εκείο ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ παξαζέηνπκε ην πξντφλ ηεο ζχλζεζεο κεηαμχ ηνπ Ηππνθξάηε θαη ησλ Κηλέδσλ, ηνλ Διιεληθφ Βεινληζκφ. Σν ηξίην άξζξν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζηνλ ζπγγξαθέα ηνπ, εβαζηφ Γηαλλαθίδε, γηαηί απνδεηθλχεη πεξίηξαλα, φηη ηνπιάρηζηνλ ην πξψην δεχγνο Μεζεκβξηλψλ ηνπ Ηππνθξάηε είλαη ηαπηφζεκν κε ηνλ Κηλέδηθν Μεζεκβξηλφ (Πξσηεχσλ Μεζεκβξηλφο Οπξνδφρνπ Κχζηεο, Taiyang πνδηνχ). Έλα αθφκε ιηζάξη ηνπνζεηείηαη ζην νηθνδφκεκα ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δχν ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. Σέινο, ην ηέηαξην άξζξν πνπ παξαζέηνπκε, θηλείηαη ζε άιιν κήθνο θχκαηνο. Γελ ζηεξείηαη ζεκαζίαο φκσο θαη απηφ, αθνχ είλαη κηα εληειψο πξσηφηππε εξγαζία ζεξαπεπηή απνθνίηνπ ηεο ρνιήο. Ο Βαζίιεο Σζάθαινο καο παξαζέηεη ηελ ζεξαπεπηηθή ηνπ εκπεηξία κε αζζελείο ζθχινπο. Μάιηζηα ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Βεινληζκνχ θαη ησλ Βνηάλσλ ζε θηεληαηξηθά πεξηζηαηηθά, νξγαλψλνπκε ζηηο 3-4/5/2014 δηήκεξν ζεκηλάξην θηεληαηξηθνχ Βεινληζκνχ κε εηζεγεηή ηνλ Βαζίιε Σζάθαιν. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα, αιιά αο ηα ππελζπκίζνπκε. Έρνπκε ηελ ελφηεηα «Νέα» κέζα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο αλά ηνλ θφζκν ζρεηηθά κε ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή. Σελ ελφηεηα ηα δξψκελα ηεο ρνιήο φπνπ εθεί αλαθέξνπκε ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρνιή καο. Σέινο ζηελ ελφηεηα «απφςεηο καζεηψλ» παξαζέηνπκε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο re-green ζηελ ειηάλα. πζηήλνπκε αλεπηθχιαθηα ηελ επίζθεςε ζην νηθνινγηθφ απηφ αγξφθηεκα. Δπίζεο παξαζέηνπκε απφζπαζκα απ ην έξγν «Ζ αξεηή ηνπ Ηππνθξάηε», ελψ ηέινο θιείλνπκε κε ην πνίεκα αλψλπκεο ζακάλαο γηα ηελ αγάπε. Καη έηζη κε ηελ αγάπε νινθιεξψλνπκε απηφ ην λέν, αλνημηάηηθν ηεχρνο ηεο Παηψληαο. Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο 1 Qi Po ή Qi Bo.

3 ΚΔΝΣΡΗΚΟ: σθξάηνπο 24, Κεθηζηά ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: Ακθηθηχνλνο 12, Θεζείν ηει.: , , fax: website: ΓΗΑΝΔΜΔΣΑΗ ΓΧΡΔΑΝ Πεξί copyright: Ζ γλψζε αλήθεη ζε φινπο. πνηνο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ απνθάιπςε ηεο γλψζεο, θαλέλα δηθαίσκα δελ έρεη λα ηελ ζθεηεξίδεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. ζνη ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνηρεία θαη πιηθά απφ ην πεξηερφκελν ηεο Παηψληαο, αο ην θάλνπλ κε ειεχζεξε βνχιεζε θαη αηνκηθή επζχλε. ΔΚΓΟΣΖ Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΚΓΟΖ / ΥΔΓΗΑΜΟ / ΔΛΗΓΟΠΟΗΖΖ: εβαζηφο Γηαλλαθίδεο Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: Καηεξίλα Παπαδνγεσξγάθε, Βνχια Αζαλαζίνπ, Καηεξίλα Πξνίζθνπ, Δηξήλε Λαλαξά Μεηάθξαζε: Βαζίιεο Σζάθαινο 2

4 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ πλέληεπμε Paul Unschuld 4 Γεκνζίεπζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ (Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο) 8 Σα 3 λέα ζεκεία ηνπ Διιεληθνύ Βεινληζκνύ (εβαζηόο Γηαλλαθίδεο) 13 Ζ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή ζε θηεληαηξηθά πεξηζηαηηθά (Βαζίιεο Σζάθαινο) 18 Γξώκελα ηεο ζρνιήο 23 Νέα 24 Απόςεηο καζεηώλ 28 Καηάινγνο απνθνίησλ 32 3

5 πλέληεπμε ηνπ Paul Unschuld κε ηνλ Αιέμαλδξν Σειηθίδε. Ο Paul Unschuld κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ απφ ην 2003 φηαλ εθδφζεθε ην έξγν ηνπ Huang Di Neijing Su Wen, απφ ηηο εθδφζεηο University of California Press ζηα Αγγιηθά. Δθείλε ηελ επνρή έςαρλα γηα κηα κεηάθξαζε ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα ζηα Αγγιηθά, αθνχ ππήξρε ζρεηηθφ θελφ ζηελ βηβιηνγξαθία. Ακέζσο παξήγγεηια ην βηβιίν, ην νπνίν δπζηπρψο δελ άλνημα παξά ειάρηζηα κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη ζησπειφ ζηα ξάθηα ηεο βηβιηνζήθεο κνπ. Πξν ελφο εμακήλνπ δηάβαζα ζην Journal of Chinese Medicine κηα ζπλέληεπμε ηνπ Paul Unschuld, ε νπνία κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ηδηαίηεξα ζε έλα ζεκείν πνπ αθνξνχζε ηνλ Ηππνθξάηε θαη ηνλ Qi Po. Ακέζσο έζπεπζα λα έξζσ ζε επαθή καδί ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. Ζ επαθή επεηεχρζε θαη κάιηζηα ν Paul Unschuld θάλεθε ππεξάλσ ησλ πξνζδνθηψλ κνπ γελλαηφδσξνο θαη απνθαιππηηθφο. Tν 1979, έγξαςε ην δεχηεξν ηνπ βηβιίν ην νπνίν αθνξνχζε ηελ εζηθή ησλ Κηλέδσλ γηαηξψλ, καδί 100 ζπληαγέο παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Βνηαλνζεξαπείαο (απφ ηελ δπλαζηεία ησλ Han). Σν βηβιίν ηνπ Medicine in China ην νπνίν γξάθηεθε ηξίην ζηελ ζεηξά, έρεη γίλεη πιένλ θιαζζηθφ βηβιίν εηζαγσγήο ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο Αγγιφθσλεο ζρνιέο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο αλά ηνλ θφζκν. Πνηνο όκσο είλαη ν Paul Unschuld; 4 Ο Paul Unschuld γελλήζεθε ζην Lauban, ηιεζία, Γπη. Γεξκαλία ην Ξεθίλεζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηηο επηζηήκεο ηεο πγείαο σο θαξκαθνπνηφο αιιά γξήγνξα ηνλ πξνζέιθπζε ε Κίλα θαη ν πνιηηηζκφο ηεο. Σελ επνρή πνπ απηφο, σο λεαξφο θνηηεηήο επηζπκνχζε λα κεηαβεί ζηελ Κίλα φκσο, ηα ζχλνξά ηεο ήηαλ θιεηζηά ζηνπο Γπηηθνγεξκαλνχο ππεθφνπο. Έηζη αλαγθάζηεθε λα πάεη ζηελ Taiwan. Παξφια απηά ε επαθή ηνπ κε ηνλ Κηλέδηθν πνιηηηζκφ ζηελ Taiwan, ε νπνία θξαηνχζε αλέπαθα πνιιά πεξηζζφηεξα ζηνηρεία παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνχ, απφ φ, ηη ε θνκκνπληζηηθή Κίλα, ηνλ ζεκάδεςε αλεμίηεια γηα πάληα. Παξέκεηλε γηα έλα ρξφλν ζηελ Taiwan ην 1969 θαη έγξαςε ην πξψην ηνπ βηβιίν Die Praxis des traditionellen chinesishen Heilsystems, ην νπνίν ήηαλ θαη ε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή. Έθηνηε ε Κηλέδηθε Ηαηξηθή έγηλε ν ζθνπφο ηεο δσήο ηνπ. Medicine in China Δπί ζεηξά εηψλ, ήδε απφ ην 1969 αζρνιήζεθε κε ηελ Κηλέδηθε γιψζζα θαη κάιηζηα εθείλε ζηελ ν- πνία είλαη γξακκέλα ηα θιαζζηθά θείκελα ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, κε απνηέιεζκα ην 1986 λα νινθιεξψζεη ηελ κεηάθξαζε ηνπ «Nanching. Οη θιαζζηθέο δπζθνιίεο ηνπ Βεινληζκνύ».

6 Σν 1988 ν Paul Unschuld, μεθίλεζε λα πξαγκαηνπνηεί, απηφ πνπ θαηά ηελ γλψκε κνπ είλαη ν πην κεγάινο άζινο γη απηνχο πνπ ζαπκάδνπλ ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή. Ξεθίλεζε ηελ κεηάθξαζε ηνπ Huang Di Nei Jing Su Wen, ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα, ηνπ βηβιίνπ «ησλ απιώλ εξσηήζεσλ», ηνπ επαγγειίνπ νπζηαζηηθά ηεο Παξαδνζηαθή Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Ο Paul Unschuld θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δνχιεςαλ κε ηα αξραία Κηλέδηθα θαη κεηέθξαζαλ ζηα Αγγιηθά, ζπλνιηθά ηδενγξάκκαηα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ 23 ρξφληα. Σν ηδηαίηεξν ηεο κεηάθξαζεο ηνπ Paul Unschuld, γεγνλφο ην νπνίν ραξαθηεξίδεη θαη φιν ην έξγν ηνπ, είλαη φηη πξνζπαζεί λα απνδψζεη κε φζν γίλεηαη κεγαιχηεξε πηζηφηεηα ηηο ηδέεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο φπνπ γξάθηεθαλ ηα έξγα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, αθνχ φινη γλσξίδνπκε φηη ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο είλαη ηδηαηηέξσο επεξεαζκέλε απφ ηνπο παξακνξθσηηθνχο θαθνχο είηε πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ, είηε επηζηεκνληθψλ δνμαζηψλ ηνπ ζήκεξα, κεηαθέξνληαο κηα εληειψο άιιε εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ γξάθηεθαλ ηα έξγα. Τπνγξακκίδνπκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζήισζε ηνπ Unschuld ζηελ παξάδνζε θαη ηειηθά ζηελ αιήζεηα ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, αθνχ απηφ είλαη έλα ζέκα πνπ καο απαζρνιεί ηδηαίηεξα ζηελ Γχζε, γηαηί πξαγκαηηθά αγλννχκε πνιιά γηα ηηο πεγέο ησλ Κηλέδσλ Γαζθάισλ καο. Α.Σ. Δξώηεζε 1 ε : Γηαηί δηαιέμαηε ηελ Κηλέδηθε Ηαηξηθή θαη γηαηί ην πξψην βηβιίν ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα; P.U.: Ζ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή κε ηξάβεμε απφ λσξίο ήδε απφ ην 1969 φηαλ πξσηνπήγα ζηελ Taiwan γηα ηελ δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή. Δθεί μεθίλεζα θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ αξραία Κηλέδηθε γιψζζα. Έηζη φηαλ γχξσ ζην1980 δηαπίζησζα ην θελφ πνπ ππήξρε ηφζν ζηελ Αγγιηθή, φζν θαη ζηελ Γεξκαληθή βηβιηνγξαθία, απνθάζηζα λα αζρνιεζψ κε ηηο κεηαθξάζεηο ησλ θιαζζηθψλ θεηκέλσλ ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Οη κεηαθξάζεηο νη νπνίεο ππήξραλ ήηαλ ειάρηζηεο θαη ππέθεξαλ είηε απφ ηελ ρξήζε φξσλ Γπηηθήο Ηαηξηθήο, είηε απφ ηελ ρξήζε φξσλ ζχγρξνλεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο νη νπνίνη δελ ζπλαληψληαη ζηα αξραία θείκελα. Ο ζθνπφο κνπ ινηπφλ ήηαλ λα απνδψζσ πηζηά ηα αξραία θείκελα. Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ ε Γεξκαληθή κεηάθξαζε ησλ απάλησλ ηνπ Ηππνθξάηε, επηδηψθνληαο λα έρσ κία αλάινγε πηζηή απφδνζε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ. Ωο απνηέιεζκα πνιιψλ ρξφλσλ ζθιεξήο δνπιεηάο, 23 ζπλνιηθά, πξνέθπςε ην Huang Di Nei Jing Su Wen ζηα Αγγιηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηα Γεξκαληθά. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κλεκεηψδνπο έξγνπ ν Unschuld μεθίλεζε κηα θαηλνχξγηα κεηαθξαζηηθή πξνζπάζεηα ε νπνία νινθιεξψζεθε ην πγθεθξηκέλα κεηέθξαζε ρεηξφγξαθα Κηλέδσλ γηαηξψλ απφ ην 17 ν έσο ηνλ 20 ν αηψλα. ήκεξα ν Unschuld βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία κεηάθξαζεο ηνπ κλεκεηψδνπο έξγνπ ηνπ Li Shi Zhen Ben cao gang mu, ην νπνίν αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2018, 500 ρξφληα απφ ηελ γέλλεζε ηνπ Li Shi Zhen. Σαπηφρξνλα ν Paul Unschuld είλαη θαζεγεηήο ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε θαη αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ Paul Unschuld γηα ηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή ζε δηεζλέο επίπεδν, λνκίδσ φηη κπνξεί λα ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλε κηα ζπλέληεπμε απφ έλαλ ηέηνην ιφγην ησλ εκεξψλ καο. Huang Di Nei Jing Su Wen 5

7 Α.Σ. Δξώηεζε 2 ε : Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο ζρεηηθά κε ηα έξγα ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηα βηβιία ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα; P.U.: Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ Γεξκαληθή κεηάθξαζε ησλ απάλησλ ηνπ Ηππνθξάηε σο θαηεπζπληήξηνπ άμνλα θαη ηεο δηθήο κνπ κεηάθξαζεο, κε βνήζεζε λα δηαθξίλσ πνιιέο Ηππνθξαηηθέο ζθέςεηο κέζα ζην Su Wen. Έηζη πξνέθπςε κέζα κνπ ε ηδέα γηα ηελ πηζαλή ζχλδεζε Ηππνθξάηε θαη Qi Po. Α.Σ. Δξώηεζε 3 ε : ε πνηα επνρή γξάθεηαη ην Su Wen; P.U.: Μεηαμχ ηνπ 2 νπ θαη ηνπ 1 νπ αηψλα π.υ. ζηελ Κίλα, πνιινί ζπγγξαθείο, φινη άγλσζηνη ζήκεξα, δηαηχπσζαλ ζε ζχληνκα θείκελα θάπνηεο λέεο ηδέεο ζηα ηαηξηθά ζέκαηα νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ ξνή ηεο ελέξγεηαο Qi/pneuma ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, σο πξνο ηελ εκθάληζε λνζεξφηεηαο. Οη ηδέεο απηέο νη νπνίεο δηαηππψλνληαη ζην Su Wen δελ πξνυπάξρνπλ ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή. Μέρξη ηφηε γλσξίδνπκε απφ ειάρηζηα θείκελα πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο πσο νη αζζέλεηεο νθείινληαη ζε πξνγφλνπο, Θενχο θαη δαίκνλεο. Γελ ππήξρε ε ηδέα φηη νη θπζηθνί παξάγνληεο φπσο ην θξχν ή ε δέζηε κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ λνζεξφηεηα. Απηφ μεθίλεζε ζηελ Κίλα ηνλ 2 ν π.υ. αηψλα θαη πξσηνδηαηππψλεηαη ζην Nei Jing Su Wen. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα έξγν ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ, κελ μερλάκε φηη βξηζθφκαζηε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ησλ εκπφιεκσλ θξαηψλ θαη ζηελ αξρή κηαο θαηλνχξγηαο, ελσκέλεο απηνθξαηνξίαο. Σν γεγνλφο φηη ζην έξγν απηφ ππάξρεη κηα κεηαηφπηζε ηεο αίηηνπαζνγέλεηαο ηεο αξξψζηηαο απφ κεηαθπζηθά αίηηα (δαίκνλεο, Θενί, θ.ι.π) ζε θπζηθά αίηηα (θξχν, δέζηε, θ.ι.π), πξάγκα ην νπνίν ζπλαληάκε θαη ζηελ αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή κε ηνλ Ηππνθξάηε, καο ππνςηάδεη φηη κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο επαθή κεηαμχ ησλ δχν. Αλ κάιηζηα ζπκεζνχκε φηη ν Ηππνθξάηεο πξνεγείηαη θαηά δχν αηψλεο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ Su Wen, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ, είηε ν ίδηνο ν Ηππνθξάηεο, είηε θάπνηνο απφγνλφο ηνπ κε ην φλνκα Ηππνθξάηεο λα ήξζε ζε επαθή κε ηνπο Κηλέδνπο. Καηά ηελ γλψκε κνπ ε ηδέα φηη ν Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο πξνζέθεξε ηελ ηαηξηθή, είλαη κηα ηδέα ε νπνία εκθαλίδεηαη πνιχ αξγφηεξα πεξίπνπ ζηνλ 2 ν κ.υ. αηψλα ζηελ Κίλα. Μέρξη ηφηε ην Huang Di Nei Jing Su Wen είλαη έλα έξγν ην νπνίν δελ ραίξεη θαη ηδηαίηεξεο εθηηκήζεσο απφ ηελ πλεπκαηηθή ειίη ηεο επνρήο. Πξψηνλ γηαηί απηή ε κεηαηφπηζε απφ κεηαθπζηθά ζε θπζηθά αίηηα ζίγνπξα ελνριεί θαη δεχηεξνλ γηαηί ν ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ βάδεη ηνλ Απηνθξάηνξα λα δηδάζθεηαη απφ έλαλ παληειψο άγλσζην γηαηξφ ηνλ Qi Po. Σν γεγνλφο φηη ν Qi Po παξακέλεη έλαο δηάζεκνο άγλσζηνο, αθνχ δελ γλσξίδνπκε απνιχησο ηίπνηα γηα ηελ δσή ηνπ, εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα ζχλδεζεο κε ηνλ Ηππνθξάηε. Α.Σ. Δξώηεζε 4 ε : Γηαηί πηζηεχεηε φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ Su Wen, βάδεη ηνλ Απηνθξάηνξα λα δηδάζθεηαη απφ ηνλ Qi Po; P.U.: πσο ήδε αλέθεξα ν ζπγγξαθέαο ηνπ Su Wen, ζπγθέληξσζε πνιιά δηαθνξεηηθά θείκελα άιισλ αγλψζησλ ζπγγξαθέσλ θαη ηα ζπλέλσζε κεηαμχ ηνπο κε έλαλ ππνηηζέκελν δηάινγν κεηαμχ ηνπ Κίηξηλνπ Απηνθξάηνξα θαη ηνπ Qi Po. ε απηφλ ηνλ δηάινγν ζε πνιχ ιίγα ζεκεία θαίλεηαη λα μέξεη ν Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο, αληίζεηα ζηα πεξηζζφηεξα θαίλεηαη φηη ν Qi Po ηνλ δηδάζθεη. Σν γεγνλφο φηη ν πεξίθεκνο Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο δηδάζθεηαη απφ έλαλ ηζηνξηθά άγλσζην Qi Po, νπδέπνηε ζπδεηείηαη ζηελ Κίλα. Αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη αγλννχκε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ Su Wen κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ην φηη ζηελ επνρή ηνπ ζεσξήζεθε βιάζθεκν γηα ηνλ Απηνθξάηνξα θείκελν. Απφ ηελ άιιε απηή ε πεξίεξγε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηλνχξγηεο ηδέεο πνπ δηαηππψλνληαη ζην Su Wen, πξνζσπηθά κε νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη εδψ κπνξεί λα έρνπκε κηα επίδξαζε ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή απφ ηελ Γχζε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ηππνθξάηε ηνλ ίδηνλ ή ηηο ηδέεο ηνπ. Α.Σ. Δξώηεζε 5 ε : Τπάξρεη ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ ηδενγξακκάησλ γηα ηνλ Qi Po θαη ηνπ Ηππνθξάηε; P.U.: Σν φλνκα ηνπ Qi Po είλαη γξακκέλν κε δχν ραξαθηήξεο ( 岐 伯 ) Qi θαη Po ή Bo. Σν ηδεφγξακκα Qi ζεκαίλεη κνλνπάηη ζηα βνπλά, ελψ ην Po ζεκαίλεη ιεπθφο άλζξσπνο. Άξα φιν καδί ζεκαίλεη «Ο ιεπθόο άλζξσπνο πνπ ήξζε από ην κνλνπάηη ησλ βνπλώλ». Αθήλνληαο ινηπφλ ηελ θαληαζία καο πνιχ ειεχζεξε ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ην φλνκα Qi Po παξαπέκπεη ζε θάπνηνλ πνπ ήξζε απφ ηελ Γχζε, αθνχ ε Κίλα έρεη βνπλά κφλν ζηα Γπηηθά. Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δπλαζηείαο ησλ Υαλ, ν Qi Po πξνθέξνληαλ θαη xi bork. Σν xi bork, ζα κπνξνχζε λα είλαη θάιιηζηα ε θηλεδνπνίεζε ηνπ 6

8 νλφκαηνο ηνπ Ηππνθξάηε, κε ηελ ρξήζε ησλ δχν πξψησλ ζπιιαβψλ. Σέινο, ην Κηλέδηθν ηδεφγξακκα γηα ηνλ Ηππνθξάηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα είλαη:( 希 波 克 拉 底, xi bo ke la di). Α.Σ. Δξώηεζε 6 ε : Ση γλψκε έρεηε γηα ην Ling Shu θαη πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ην Su Wen: P.U.: Σν Ling Shu έρεη γξαθηεί ηελ ίδηα πεξίνδν κε ην Su Wen θαη είλαη θαη απηφ αγλψζηνπ ζπγγξαθέσο. ην Ling Shu νη δηάινγνη είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ην Su Wen, αιιά θαη ζ απηφ ην βηβιίν ν Κίηξηλνο Απηνθξάηνξαο δηδάζθεηαη απφ ηνλ Qi Po αιιά θαη ζε θάπνηα ζεκεία απφ ηνλ Po Gao. Οη δχν απηνί είλαη άγλσζηνη θαη δελ εκθαλίδνληαη αιινχ ζηελ ηζηνξία ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Αλ βάινπκε ηα νλφκαηά ηνπο καδί πξνθχπηεη ην «Qi Po Gao», ην νπνίν είλαη αθφκα εγγχηεξα ζην Ηππνθξάηεο απφ φηη ην ζθέην Qi Po. Α.Σ. Δξώηεζε 7 ε : Έρεηε δηαθξίλεη θάπνηνπο φ- ξνπο ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ Διιεληθή πξνέιεπζε; P.U.: Σξεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο Κηλέδνπο κπνξψ κε βεβαηφηεηα λα πσ φηη έρνπλ Διιεληθή πξνέιεπζε. Πξψηνλ ν φξνο Xiao Ke πνπ ζεκαίλεη δίςα θαη δηαθπγή πγξψλ φπσο αθξηβψο θαη ν φξνο δηαβήηεο (ζεκ. κεη. απφ ην ξήκα δηαβαίλσ). Γεχηεξνλ ν φξνο fei xiao πνπ παξαπέκπεη ζηελ θζίζε ησλ Διιήλσλ. Σέινο ν φξνο huo luan ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηελ ρνιέξα. Α.Σ. αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ ζπλεξγαζία, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη: P.U.: Θα ήζεια λα πξνζζέζσ, φηη γηα φια απηά πνπ ζαο αλέθεξα δελ έρσ θάπνηεο ηξαληαρηέο απνδείμεηο θαη γη απηφ άιισζηε νη Κηλέδνη ζπλάδειθνί κνπ ηα ζεσξνχλ θαη ιίγν αλππφζηαηα. Παξφια απηά εγψ πηζηεχσ ζε απηήλ ηελ ζρέζε ηνπ Ηππνθξάηε κε ηνλ Qi Po, πεξηζζφηεξν κε ηελ δηαίζζεζε παξά κε ηελ ινγηθή. Ζ πνιχ ζεκαληηθή απηή αλαθνξά ηνπ Paul Unschuld γηα ηελ πηζαλή ζρέζε Qi Po θαη Ηππνθξάηε ελεξγνπνηεί κέζα ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ έξεπλα, ε νπνία ζα ζηξαθεί πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζεί ε αιήζεηα. Γελ παίξλνπκε ζαλ δεδνκέλε ηελ άπνςε ηνπ Paul Unschuld αιιά καο δξαζηεξηνπνηεί επράξηζηα ζηελ θαηεχζπλζε αλαθάιπςεο ελφο αθφκα θξίθνπ, ζηελ αιπζίδα ζχλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ Κίλα. τα πιαίσηα τεο έξεπλαο απτήο πξνθεξύσσνπκε ρνξεγία ππντξνυίαο. Τπνςήθηνη γηα ηελ ππνηξνθία κπνξεί λα είλαη φζνη έρνπλ πηπρίν ή δίπισκα ηεο ρνιήο θαη φζνη απφ απηνχο θαηαζέζνπλ έσο 29/5/2014, δηζέιηδε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ Qi Po. Ζ επηινγή ηνπ ππφηξνθνπ ζα γίλεη κε θιήξσζε, ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ηεο ρνιήο (23/6/2014). Ζ ππνηξνθία είλαη εηήζηα θαη αθνξά ηελ δηακνλή θαη εθπαίδεπζε ηνπ ππφηξνθνπ ζην Tianjin University of Traditional Chinese Medicine. Σν έξγν ηνπ ζα είλαη δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα ελαζρφιεζε κε ηνλ Βεινληζκφ, κία κέξα ηελ εβδνκάδα ελαζρφιεζε κε Βφηαλα θαη δχν κέξεο ηελ εβδνκάδα έξεπλα θαη κειέηε γηα ηνλ Qi Po, ηελ δσή ηνπ, ηα ηαμίδηα ηνπ, ηνπο πξνγφλνπο θαη απνγφλνπο απηνχ, ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ Κίηξηλν Απηνθξάηνξα θαη ηελ πηζαλή ζρέζε ηνπ κε ηνλ Ηππνθξάηε. Ήηαλ ηειηθά ν Qi Po έλα κπζηθφ ή έλα πξαγκαηηθφ πξφζσπν; Δπρφκαζηε ε θίλεζε απηή ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ πξνο ηελ ηζηνξηθή έξεπλα λα απνδψζεη σθέιηκνπο θαξπνχο γηα φινπο. 7

9 Γεκνζίεπζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ζπγγέλεηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Αιέμαλδξνο Σειηθίδεο Τπεχζπλνο εθπαίδεπζεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Σν 2004 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ε ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΟΓΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ. Ζ ΑΚΑΓΖΜΗΑ έρεη σο ζηφρνπο: α) Σελ δηάδνζε ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, β) Σελ αλαβίσζε ηεο αξραίαο Διιεληθήο Ηαηξηθήο, γ) Σελ αλάδεημε ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ δχν ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. Καηά ηα επφκελα έηε απφ δεκνζηεχνπκε ζε Διιελφθσλα αιιά θαη Αγγιφθσλα πεξηνδηθά Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, δχν πνιχ ζεκαληηθά άξζξα. ην πξψην (βι. επηζεκαίλνπκε ηηο γεληθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ (ζεσξία Yin-Yang, ζεσξία ζηνηρείσλ, πεκπηνπζία, βνηαλνζεξαπεία, θ.α.). Σν δεχηεξν άξζξν αθνξά ηηο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζ έλα δίθηπν κεζεκβξηλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν Ηππνθξάηεο θαη ησλ Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλψλ. Σν ρσξίν ζην νπνίν ν Ηππνθξάηεο αλαιχεη ηνπο δηθνχο ηνπ κεζεκβξηλνχο βξίζθεηαη ζην «πεξί Φχζηνο αλζξψπνπ», παξάγξαθνο 11 (εηθ.1). Ο Ηππνθξάηεο ινηπφλ ρξεζηκνπνηνχζε έλα δίθηπν κεζεκβξηλψλ, ην νπνίν νλνκάδεη «θιέβεο» πξνθαλψο γηαηί ζην δίθηπν απηφ εθάξκνδε ηελ θιεβνηνκία (αθαίκαμε). Απ ηελ κειέηε ηνπ δηθηχνπ απηνχ ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην αγγεηαθφ δίθηπν ηνπ ζψκαηνο, ζε ζεκείν κάιηζηα ν ζρνιηαζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ λα απνθαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα «ζπγθερπκέλε» πεξηγξαθή ησλ θιεβψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Ηππνθξάηεο πεξηγξάθεη έλα ελεξγεηαθφ δίθηπν θαλαιηψλ (Μεζεκβξηλψλ) ηα νπνία κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο Κηλέδηθνπο Μεζεκβξηλνχο παξά κε αγγεία (θιέβεο ή αξηεξίεο) ηεο ζχγρξνλεο Γπηηθήο αλαηνκίαο. Δηθόλα 1 ηελ εηθφλα απηή βιέπνπκε ηελ κεηάθξαζε ηνπ Καίζαξνο Δκκαλνπήι, επηκέιεηα Γ.Κ.Πνπξλαξφπνπινο, εθδφζεηο Μαξηίλνο Οη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ Ηππνθξαηηθψλ θαη Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλψλ είλαη πνιιέο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ηνπ πξψηνπ δεχγνπο Μεζεκβξηλψλ ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνπ Πξσηεχνληα Μεζεκβξηλνχ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο Taiyang πνδηνχ (εηθ.2). Δηθόλα 2 Δδψ βιέπνπκε ζηα αξηζηεξά ην πξψην δεχγνο Μεζεκβξηλψλ ηνπ Ηππνθξάηε θαη δεμηά ηνλ Πξσηεχνληα Μεζεκβξηλφ ηεο Οπξνδφρνπ Κχζηεο (Taiyang πνδηνχ). 8

10 Ζ πην επηεηθήο ππφζεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γη απηήλ ηελ ζχκπησζε είλαη φηη Έιιελεο θαη Κηλέδνη εθαξκφδνληαο κηα παξφκνηα ηερληθή (θιεβνηνκία νη Έιιελεο, Βεινληζκφ νη Κηλέδνη) θαηέιεμαλ ζηα ίδηα θαλάιηα πάλσ ζην αλζξψπηλν ζψκα. Ζ πην ηνικεξή ππφζεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε, κε δεδνκέλν επίζεο φηη ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε ζην λεζί πνπ γελλήζεθε ηελ Κσ γλψξηδαλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ κεηαμνζθψιεθα, ηνλ νπνίν νλφκαδαλ ζεξ (κεηάμη) θαη ηνπο αλζξψπνπο απ ηνπο νπνίνπο πήξαλ ηελ ηέρλε, ηνπο νλφκαδαλ ήξεο (πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα ηνπο Κηλέδνπο), είλαη φηη ήδε ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε νη Κηλέδνη είραλ έξζεη ζ επαθή κε ηνπο Έιιελεο. Άιισζηε ε θαιιηέξγεηα ηνπ κεηαμνζθψιεθα είλαη έλα αδηάζεηζην ζηνηρείν, γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα ην ρνπλ πάξεη παξά κφλν απ ηνπο Κηλέδνπο, αθνχ απηνί γέλλεζαλ ηελ ηέρλε ηνπ κεηαμηνχ. Μηα αθφκα πην ηνικεξή ππφζεζε θάλεη ν Paul Unschuld ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ν Qi Po, ν Τπνπξγφο πγείαο ν νπνίνο δηδάζθεη ηνλ Κίηξηλν Απηνθξάηνξα είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη ν Ηππνθξάηεο ή θάπνηνο απφγνλνο απηνχ, κε ην φλνκα Ηππνθξάηεο. Πξάγκαηη ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ( π.υ.) φηαλ ν Διιεληθφο πνιηηηζκφο έ- θηαζε ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ, ζπλάληεζε ηνπο Κηλέδνπο ζηα ζχλνξα ηεο Βαθηξηαλήο (ζεκεξηλφ Σαηδηθηζηάλ, Β. Αθγαληζηάλ) (εηθ.3). Κηλέδσλ. Άιισζηε φπσο αλαθέξεη ν Paul Unschuld (ζην έξγν ηνπ Chinese Medicine) ην Huang Di Nei Jing So Wen έρεη γξαθηεί πνιχ κεηαγελέζηεξα (160 π.υ.) ηεο Διιεληθήο παξνπζίαο ζηα δπηηθά ζχλνξα ηεο Κηλέδηθεο Απηνθξαηνξίαο. Ήδε ινηπφλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε ε ηαηξηθή γλψζε ζα ρε ζίγνπξα κεηαθεξζεί εθαηέξσζελ. Έηζη πξνέθπςαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ Διιεληθψλ θαη ησλ Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλψλ. Σν γεγνλφο απηφ, ηεο επαθήο κεηαμχ ησλ δχν πνιηηηζκψλ, Διιήλσλ θαη Κηλέδσλ, είλαη θάηη ην ν- πνίν επαλαιακβάλεηαη αλά ηνπ αηψλεο. Ωο κέξνο απηήο ηεο ηζηνξηθήο λνκνηέιεηαο, ην θαηλφκελν επαλαιακβάλεηαη θαη ελζαξθψλεηαη ζήκεξα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛ- ΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΗΝΔΕΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ. Ζ ΑΚΑΓΖΜΗΑ είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα κέζα ζην νπνίν θαιιηεξγείηαη θαη δηαδίδεηαη ε Παξαδνζηαθή Κηλέδηθε Ηαηξηθή, ελψ ηαπηφρξνλα θαη εμ αηηίαο ηεο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, α- λαβηψλεηαη θαη ε αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή, έηζη φπσο μεθηλάεη απ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Ηππνθξάηε. Ζ Ηππνθξαηηθή Ηαηξηθή ή επί ηεο νπζίαο αξραία Διιεληθή Ηαηξηθή έρεη πεξηέιζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε θαηάζηαζε απαμίσζεο. Ζ ζχγρξνλε Γπηηθή Ηαηξηθή, κε ηελ ηερλνινγηθή ηεο ππεξνπιία, καο έθαλε λα πηζηέςνπκε φηη γλσξίζακε ηελ αλζξψπηλε θχζε πνιχ θαιχηεξα απ ηνπο πξνγφλνπο καο. Παξά ηα δεδνκέλα απηά ε ζχγρξνλε Γπηηθή Ηαηξηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ζεξαπείαο πζηεξεί, γεγνλφο ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ εζηθή αλεπάξθεηα ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο, αθνχ ν αζζελήο γίλεηαη έξκαην θαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ελφο πνιχπινθνπ ηαηξηθνχ ζπζηήκαηνο (εηθ.4) Εηθόλα 3 Εδώ βιέπνπκε ηελ πνξεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ηα ζύλνξα ηεο Ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηελ επνρή ηνπ (323 π.χ.). Δθεί ν πξψηνο εγγνλφο ηνπ Ηππνθξάηε, νλφκαηη επίζεο Ηππνθξάηεο, ήηαλ γηαηξφο ηεο Ρσμάλεο, πξψηεο ζπδχγνπ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. ηελ αθξηηηθή απηή πεξηνρή φπνπ θηάλεη γεσγξαθηθά, ε ζχγρξνλε Κίλα, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ππήξμε ε- παθή κεηαμχ ησλ Κηλέδσλ θαη ησλ Διιήλσλ γηαηξψλ θαη κάιηζηα κεηαμχ ελφο Ηππνθξάηε θαη ησλ Εηθόλα 4 Ο Ιππνθξάηεο γελλήζεθε ην 460 π.χ. ζηελ Κω. 9

11 Ο Ηππνθξάηεο κε ζαθψο βαζχηεξε γλψζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, αθνχ ε δηθηά καο γλψζε γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε είλαη ηειενπηηθή, ππνζηήξηδε φηη ε βάζε ηεο ζεξαπείαο είλαη ε εζηθή επάξθεηα ηνπ ζεξαπεπηή, ν νπνίνο νθείιεη λα θαιιηεξγεί ηελ αξεηή πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ ηνπ. Ζ αξεηή ζ επίπεδν πλεπκαηηθφ είλαη ε απηνγλσζία, ε πξνζεπρή, ε επηδίσμε ηνπ κέηξνπ θαη ηεο αιήζεηαο. Ζ αξεηή ζ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθφ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο αγάπεο θαη ηεο ζπκπφληαο. Ζ αξεηή ζην επίπεδν ησλ επηζπκηψλ είλαη ε εγθξάηεηα σο πξνο ηηο εδνλέο θαη ηηο απνιαχζεηο. Μέζσ ηεο επηδίσμεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο αξεηήο ζ φια ηα επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, ν ζεξαπεπηήο πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε απηνβειηίσζεο ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη ζεηηθή ελέξγεηα ζηνπο αζζελείο ηνπ. Απηή είλαη ε ηαηξηθή ζθέςε ηνπ Ηππνθξάηε σο πξνο ην νπζηψδεο ζέκα ηεο ζεξαπείαο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ απηή, ζπκππθλψλεηαη ζην γλσζηφ ξεηφ: «Ωθειέεηλ, κε βιάπηεηλ». Να σθειείο ρσξίο λα βιάπηεηο. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ θαιιηεξγείηαη ε Κηλέδηθε Ηαηξηθή καδί κε ηελ Ηππνθξαηηθή εζηθή θαη γλψζε.ωο απνηέιεζκα ηεο έλσζεο απηήο κεηαμχ ησλ δχν ηαηξηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο, επήιζε σο γέλλεκα, σο πξντφλ έξσηνο ν Διιεληθφο Βεινληζκφο (εηθ.5). Ο Διιεληθφο Βεινληζκφο είλαη κηα ζεξαπεπηηθή ηέρλε ε νπνία είλαη θαηά ην ήκηζπ Ηππνθξαηηθή θαη θαηά ην ήκηζπ Κηλέδηθε. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ έ- ρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη απ ηελ κεξηά ηνπ Ηππνθξάηε ηα εμήο: Πξώηνλ: Σηο εζηθέο αξρέο ηνπ Ηππνθξάηε. Πξψηε είλαη ε δηάδνζε ηεο ηέρλεο πξνο φινπο. Έηζη εκείο ζέηνπκε σο εζηθή αξρή, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ, ηελ κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνλ αζζελή. Μ απηφ ηνλ ηξφπν πεξηνξίδνπκε ηελ αιαδνλεία ηνπ ζεξαπεπηή, ε νπνία είλαη επηβιαβήο ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηνλ αζζελή. Γεχηεξε εζηθή αξρή ηνπ Ηππνθξάηε είλαη ε ηαπεηλφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή. Ο ζεξαπεπηήο ππήθννο θαη ππεξέηεο ηνπ αζζελή. Αθνινπζψληαο ηελ εζηθή ηνπ Ηππνθξάηε, ζέηνπκε σο βαζηθή αξρή εθαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ ην λα μεθηλά ν ζεξαπεπηήο ηνλ Βεινληζκφ ηνπ, απ ηα ζεκεία πφλνπ πνπ ηνπ ππνδεηθλχεη ν αζζελήο. Μ απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη ππήθννο ηνπ αζζελνχο, ελψ ηαπηφρξνλα αθνινπζεί ηνλ πην αζθαιή ηξφπν εθαξκνγήο Βεινληζκνχ. Έηζη πξνζηαηεχεη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ απ ηελ αιαδνλεία θαη ηνλ αζζελή απφ πεξηηηά ιάζε. Απηέο είλαη νη εζηθέο βάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Βεινληζκνχ θαη ζεσξνχκε φηη απνηεινχλ θαη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο απηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο ηέρλεο, αθνχ έρεη σο ζηφρν θαη ηνλ ζεξαπεπηή λα πξνζηαηέςεη θαη ηνλ αζζελή λα σθειήζεη. Εηθόλα 5 Ο Ειιεληθόο Βεινληζκόο Γεύηεξνλ: Ο Διιεληθφο Βεινληζκφο βαζίδεηαη ζην θείκελν ηνπ Ηππνθξάηε, «Πεξί θχζηνο αλζξψπνπ», παξάγξαθνο 11. ην θείκελν απηφ ν Ηππνθξάηεο πεξηγξάθεη 4 δεχγε κεζεκβξηλψλ θαη αλαινγία, ησλ 4 ζηνηρείσλ θαη 4 ρπκψλ. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ην ίδην αθξηβψο θείκελν, επαλαιακβάλεη θαη ν Αξηζηνηέιεο ζην «πεξί δψσλ θχζηνο». Ζ επαλάιεςε παλνκνηνηχπνπ ηνπ θεηκέλνπ απ ηνλ Αξηζηνηέιε αλαδεηθλχεη ηελ βαξχλνπζα ζεκαζία ηνπ. Έηζη ινηπφλ θαη ιφγσ ηνπ Αξηζηνηέιε, επηιέμακε απηφ ην θείκελν γηα λα νηθνδνκήζνπκε ηνλ Διιεληθφ Βεινληζκφ (εηθ.6). 10

12 Εηθόλα 6 Σηελ εηθόλα απηή βιέπνπκε θαη ηα 4 δεύγε Μεζεκβξηλώλ ηνπ Ιππνθξάηε έηζη όπωο πεξηγξάθνληαη ζην Πεξη Φύζηνο αλζξώπνπ, παξ.11, ηνπνζεηεκέλα πάλω ζε αξραία Ειιεληθά αγάικαηα. 11

13 Σξίηνλ: πκπεξηιάβακε 72 ζεκεία Βεινληζκνχ. Ο αξηζκφο 72 πξνέθπςε σο γηλφκελν ηνπ 8x9=72. πνπ ην 8 είλαη ην 2 εηο ηελ Σξίηε δχλακε 2 3 =8, ελψ ην 9 ην 3 εηο ηελ Γεπηέξα δχλακε 3 2 =9. Άξα 2 3 x 3 2 =72. Δπηιέμακε ην 72 γηαηί κέζα ζ απηφλ ηνλ αξηζκφ ππάξρνπλ φινη νη αξηζκνί απ ην 1-9. Τπάξρεη ην 2 σο Yin-Yang θαη ζεσξία ππξφο θαη χδαηνο ηνπ Ηππνθξάηε (πεξί ην Γηαίηεο ην 1 ν, παξ.3). Δπίζεο ππάξρεη ην 3 σο ηξηαδηθή θχζε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο (ινγηθφ, ζπκνεηδέο, επηζπκεηηθφ) ηνπ Πιάησλα. Δπίζεο ζην 72 ππάξρεη ην 4 γηαηί νη 4 Μεζεκβξηλνί έρνπλ πνιιαπιάζην ηνπ 4 αξηζκφ ζεκείσλ φ- πσο: Α ΕΔΤΓΟ = 32 ζεκεία = 4 x 8 Β ΕΔΤΓΟ = 16 ζεκεία = 4 x 4 Γ ΕΔΤΓΟ = 8 ζεκεία = 4 x 2 Γ ΕΔΤΓΟ = 16 ζεκεία = 4 x ΤΝΟΛΟ: Σν νπνίν 4 βέβαηα αληηζηνηρεί ζηα 4 ζηνηρεία θαη ηνπ 4 ρπκνχο ηνπ Ηππνθξάηε. Δλψ επίζεο, ππάξρεη θαη ην 5 γηαηί αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην 72 x 5 = 360 πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ Κηλέδηθσλ ζεκείσλ Βεινληζκνχ (πξσηεπφλησλ θαη παξαδφμσλ Μεζεκβξηλψλ). Τπάξρεη θαη 6 αθνχ 6 x 12 = 72, κηαο θαη ην 6 θαη 12 ππάξρεη ζηνπο 12 πξσηεχνληεο Μεζεκβξηλνχο ησλ Κηλέδσλ. Δπίζεο ππάξρεη ην 7 ζην 72. Σέινο ππάξρεη ην 8 θαη ην 9, αθνχ ην 72 φπσο πξναλαθέξακε είλαη γηλφκελν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ δχν απηψλ αξηζκψλ. Ο Διιεληθφο Βεινληζκφο φκσο έρεη θαη κέξε Κηλέδηθεο πξνέιεπζεο. Απηά είλαη ηα εμήο: Πξώηνλ: Σν ζπνπδαηφηεξν, νη Κηλέδνη δψζαλε ηελ βειφλα ζηνλ Διιεληθφ Βεινληζκφ θαη αλαινγία κε ηηο εζηθέο αξρέο πνπ πξνζέθεξε ν Ηππνθξάηεο. Γεύηεξνλ: Ζ ράξαμε ηεο πνξείαο ησλ Ηππνθξαηηθψλ Μεζεκβξηλψλ, έρεη γίλεη κε βάζε ηηο ήδε γλσζηέο πνξείεο ησλ Κηλέδηθσλ Μεζεκβξηλψλ. Αο αλαινγηζηνχκε φηη φηαλ μεθηλάγακε ηελ ράξαμε ηεο πνξείαο ησλ Ηππνθξαηηθψλ Μεζεκβξηλψλ δελ είρακε θάπνηα εηθφλα γηα λα αθνινπζήζνπκε, παξά κφλν ην θείκελν.αλ πξφηππν ινηπφλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Κηλέδηθνη Μεζεκβξηλνί, νη νπνίνη βέβαηα ηξνπνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ πνξεία πνπ πεξηέγξαθε ν Ηππνθξάηεο ζην θείκελφ ηνπ. Σξίηνλ: Απ ηνπο Κηλέδνπο ν Διιεληθφο Βεινληζκφο έρεη πάξεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ πάλσ ζηνπο ππάξρνληεο Μεζεκβξηλνχο ηνπ Ηππνθξάηε. Ο Ηππνθξάηεο ζην θείκελν ηνπ δελ αλαθέξεη ζεκεία, αιιά πεξηνρέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηνλ ελδηέθεξε ε θιεβνηνκία ε νπνία δελ έρεη αθξηβή ζεκεία, αιιά πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ςάρλνπκε λα βξνχκε θιέβα γηα λα ηξππήζνπκε. Υξεζηκνπνηήζακε ινηπφλ ζεκεία απ ηνλ Κηλέδηθν Βεινληζκφ. Έηζη ινηπφλ ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα κέξε αξραίαο Διιεληθήο θαη εηνχηα ηα κέξε Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο, πξνέθπςε ν ΔΛΛΖΝΗ- ΚΟ ΒΔΛΟΝΗΜΟ. αο ηνλ παξαδίδσ κε επρή λα ηνλ εθαξκφζεηε πξνο φθεινο φισλ. 12

14 Σα 3 λέα ζεκεία ηνπ Διιεληθνύ Βεινληζκνύ. εβαζηόο Γηαλλαθίδεο Υεηξνζεξαπεπηήο, Βεινληζηήο Γηδάζθσλ ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο Ζ πξψηε κνπ επαθή κε ην Ηππνθξαηηθφ έξγν έιαβε ρψξα ην 2008, φηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζηελ Αθαδεκία γηα ην δίπισκα ηνπ Βεινληζκνχ, κνπ αλαηέζεθε απφ ηνλ Γάζθαιν κνπ κηα δχζθνιε αιιά θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα γηα εκέλα εξγαζία! Σν ζέκα ηεο αθνξνχζε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ «Πεξί Υπκψλ» ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνπο θνηλνχο ηφπνπο κεηαμχ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο. Ζ επαθή κνπ απηή κε ην αξραίν θείκελν, κε γνήηεπζε, κε απνηέιεζκα λα επεθηαζψ θαη ζην ππφινηπν Ηππνθξαηηθφ έξγν. ηαλ κεηά ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, παξέδσζα ηελ εξγαζία κνπ ζηνλ Γάζθαιν κνπ Αιέμαλδξν Σειηθίδε, απηφο κε κχεζε ζην φξακα ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ «Διιεληθνύ Βεινληζκνύ» κέζσ ηνπ Ηππνθξαηηθνχ έξγνπ, θαη ηεο ήδε γλσζηήο -ζε εκάο -ζχλδεζήο ηνπ κε ηνπο Κηλέδηθνπο Μεζεκβξηλνχο. χλδεζε, πνπ καο είλαη ήδε γλσζηή απφ ηελ κειέηε ηνπ Αιέμαλδξνπ Σειηθίδε θαη ηνπ Υξήζηνπ Μπνπθνπβάια κε ηνλ ηίηιν «Οη Μεζεκβξηλνί ηνπ Ηππνθξάηνπο», ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην Tianjin Journal of TCM ζηελ Κίλα, ηνλ Οθηψβξε ηνπ Ζ απνδνρή ησλ α- πφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ ζπγγέλεηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη ηεο Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο ήηαλ εκθαλήο ζε φινπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο «κχεζεο» αιιά θαη κηαο πξαγκαηηθά βαζηάο κειέηεο θαη εθηεηακέλεο εξγαζίαο πάλσ ζηα αξραία θείκελα, ήηαλ ην βηβιίν «Ο Διιεληθόο Βεινληζκόο-Μεζεκβξηλνί θαη ζεκεία κε βάζε ηνλ Ηππνθξάηε». Φπζηθά, φπσο κπνξεί εχθνια λα θαληαζηεί θάπνηνο, ηα ηππνθξαηηθά έξγα απνηεινχλ κηα αζηείξεπηε πεγή γλψζεο. ζν πην πνιχ εκβαζχλεηο, ηφζν αλαθαιχπηεηο θαη πεξηζζφηεξνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο Κάπσο έηζη ζηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο ελαζρφιεζεο θαη κειέηεο κνπ πάλσ ζηα Ηππνθξαηηθά θείκελα, θαη πάληα ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηεο Αθαδεκίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο Κηλέδηθεο Ηαηξηθήο γηα ηνλ Διιεληθφ Βεινληζκφ, αλαδχζεθαλ κεξηθά αθφκε ρσξία ζην Ηππνθξαηηθφ έξγν, πνπ αμίδνπλ ζεσξψ, κηαο πην ιεπηνκεξνχο αλαθνξάο θαη αλάιπζεο. Έηζη ινηπφλ ζην Ηππνθξαηηθφ θείκελν: «Πεξί ηόπσλ ησλ θαηά Άλζξσπνλ, παξ.3» αλαθέξεηαη: αξραίν θείκελν: Φιέβεο δε παξαίλνπζη δύν κελ εθ ηεο θνξπθήο θαη ηζχ ε αη νθξχεο ζπγθιείλνληαη θαη ηειεπηψζηλ εο ηνπο θαλζνχο ησλ νθζαικψλ, κία δε απν ηεο θνξπθήο εο ηελ ξίλα θέξεηαη θαη ζρίδεηαη εο ηνλ ρφλδξνλ ηεο ξηλφο εθάηεξνλ. κετάυξασε: Φιέβεο επίζεο πνξεχνληαη δύν από απηέο, κε αθεηεξία ην βξέγκα, ζηξέθνληαη θαη επζείαλ εθεί φπνπ ζπγθιείλνπλ νη νθξχο θαη θαηαιήγνπλ ζηνχο θαλζνχο ησλ νθζαικψλ, κία θαηεπζύλεηαη απφ ην βξέγκα ζηε ξίλα θαη δηράδεηαη απφ ηε κία θαη ηελ άιιε πιεπξά ηνπ ξηληθνχ ρφλδξνπ (η μετάφραση είναι του φιλολόγου Καίσαρος Εμμανουήλ). Σα ζηνηρεία απηά, πνπ αλαδχνληαη απφ ην ελ ιφγσ θείκελν, καο επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε ηελ πηζαλή χπαξμε επηπξφζζεησλ κεζεκβξηλψλ θαη ζεκείσλ πάλσ ζηνλ Διιεληθφ Βεινληζκφ, πέξα απφ ηνπο 4 ππάξρνληεο θαη δεκνζηεπκέλνπο ήδε ζην βηβιίν «Ο Διιεληθόο Βεινληζκόο». Αο πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ ηψξα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηνπο δχν επηπξφζζεηνπο κεζεκβξηλνχο πάλσ ζηνλ Αηηηθφ Κνχξν, ιέμε πξνο ιέμε (εηθ.1). 13

Γεμοζίεςζε επεςνεηικών αποηελεζμάηων ζσεηικά με ηεν ζςγγένεια ηερ Απσαίαρ Δλλενικήρ και ηερ Παπαδοζιακήρ Κινέδικερ Ηαηπικήρ.

Γεμοζίεςζε επεςνεηικών αποηελεζμάηων ζσεηικά με ηεν ζςγγένεια ηερ Απσαίαρ Δλλενικήρ και ηερ Παπαδοζιακήρ Κινέδικερ Ηαηπικήρ. Γεμοζίεςζε επεςνεηικών αποηελεζμάηων ζσεηικά με ηεν ζςγγένεια ηερ Απσαίαρ Δλλενικήρ και ηερ Παπαδοζιακήρ Κινέδικερ Ηαηπικήρ. Αλέξανδπορ Τελικίδερ Τπεύζπλνο εθπαίδεπζεο ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανηιμεηώπιζη ηης λεϊζμανίαζης ζκύλων (καλααζάρ)

Ανηιμεηώπιζη ηης λεϊζμανίαζης ζκύλων (καλααζάρ) Η Παραδοζιακή Κινέζικη Ιαηρική ζε κηηνιαηρικά περιζηαηικά: Ανηιμεηώπιζη ηης λεϊζμανίαζης ζκύλων (καλααζάρ) Βαζίλης Σζάκαλος Βεινληζηήο, Βνηαλνζεξαπεπηήο Γηδάζθσλ ζηελ ΑΚΑΓΖΜΗΑ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Παξαδνζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα.

Πξόινγνο εθδόηε. Σα ππφινηπα είλαη γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ Παηψληα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 17 ο, Απρίλιος 2015 Πξόινγνο εθδόηε Έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηελ έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεχρνπο ηεο Παηψληαο. Πνιιά είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα