Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.6. I.16.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.6. I.16."

Transcript

1 ΧΩΡΑ/COUNTRY: Μέρος Ι: Στοιχεία της αποστολής/part I: Details of dispatched consignment I.1. I.5. Αποστολέας/Consignor Ονομασία/Name Διεύθυνση/Address Τηλ/Tel. Παραλήπτης/Consignee Ονομασία/Name Διεύθυνση/Address Ταχυδρομικός κώδικας/postal Code Τηλ/Tel. I.7. Χώρα καταγωγής /Country of origin I.11. I.13. Κωδικός ISO/ISO Code Κτηνιατρικό πιστοποιητικό για την ΕΕ/Veterinary certificate to EU I.2. I.2.α. reference No I.3. Κεντρική αρμόδια αρχή/central competent authority I.4. I.6. Τοπική αρμόδια αρχή/local competent authority I.8. I.9. I.10 I.12. I.14. I.15. I.16. I.17. (-οί) CITES/No(s) of CITES I.18. Περιγραφή του εμπορεύματος/description of commodity I.19. Κωδικός προϊόντος (Κωδικός ΕΣ)/Commodity code (HS code) I.20. Ποσότητα/Quantity I.21. I.23. I.22. I.24. I.25. Πιστοποιημένα εμπορεύματα/commodities certified for: Κατοικίδια ζώα/pets I.26. I.27. I.28. Ταυτοποίηση των εμπορευμάτων/identification of the commodities Είδη/Species Σύστημα ταυτοποίησης/ Ημερομηνία εφαρμογής ταυτοποίησης/ Ημερομηνία γέννησης (Επιστημονική Identification system μικροτσίπ ή τατουάζ Identification number [ηη/μμ/εεεε]/ Ονομασία)/ [ηη/μμ/εεεε]/ Date of birth (Scientific name) Date of application of the microchip or tattoo EN/EL 1 EN/EL

2 α. β. Μέρος ΙΙ: Πιστοποίηση/Part II: Certification Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος της/i, the undersigned official veterinarian. (συμπληρώστε την ονομασία της τρίτης χώρας/insert name of third country) πιστοποιώ ότι/certify that: 1. με βάση τη δήλωση του σημείου 7, τα ζώα καλύπτονται από τον ορισμό του «ζώου συντροφιάς» όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003/ based on the declaration in point 7, the animals satisfy the definition of 'pet animals' as provided for in point (a) of Article 3 of Regulation (EC) No 998/ έχουν παρέλθει τουλάχιστον 21 ημέρες από την ολοκλήρωση του πρώτου εμβολιασμού κατά της λύσσας (1) ο οποίος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ιβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 και οποιοσδήποτε τυχόν μεταγενέστερος επανεμβολιασμός πραγματοποιήθηκε εντός της περιόδου ισχύος του προηγούμενου εμβολιασμού (2) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρέχοντα εμβολιασμό παρατίθενται στον πίνακα του σημείου 4/ at least 21 days have elapsed since the completion of the primary vaccination against rabies (1) carried out in accordance with the requirements set out in Annex Ib to Regulation (EC) No 998/2003 and any subsequent revaccination was carried out within the period of validity of the preceding vaccination (2) and details of the current vaccination are provided in the table in point 4. (3)είτε/either [ΙΙ.3. τα ζώα προέρχονται από τρίτη χώρα ή έδαφος που περιλαμβάνεται στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003/ the animals come from a third country or territory listed in Section 2 of Part B or in Part C of Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 ] (3)ή/or [3. τα ζώα προέρχονται από ή προβλέπεται να διαμετακομιστούν μέσω τρίτης χώρας ή εδάφους που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 998/2003 και, από τις ημερομηνίες που εμφαίνονται στον πίνακα του σημείου 4, κατά τη λήψη δείγματος αίματος, όχι νωρίτερα από 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, κάθε ζώου από κτηνίατρο εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, που στη συνέχεια έδειξε ότι οι αντισωματικοί κύκλοι είναι ίσοι η μεγαλύτεροι του 0,5 IU/ml σε δοκιμασία εξουδετέρωσης του ιού της λύσσας η οποία διεξήχθη σε εγκεκριμένο εργαστήριο (4)(5), έχουν παρέλθει τουλάχιστον 3 μήνες και οποιοσδήποτε τυχόν μεταγενέστερος επανεμβολιασμός πραγματοποιήθηκε εντός της περιόδου ισχύος του προηγούμενου εμβολιασμού (2) / the animals come from or are scheduled to transit through a third country or territory not listed in Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 and since the dates indicated in the table in point 4 when blood samples were taken not earlier than 30 days after vaccination from each of the animals by a veterinarian authorised by the competent authority which subsequently proved antibody titres equal to or greater than 0.5 IU/ml in a virus neutralisation test for rabies carried out in an approved laboratory (4)(5) at least 3 months have elapsed and any subsequent revaccination was carried out within the period of validity of the preceding vaccination (2) ;] 4. οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρέχοντα αντιλυσσικό εμβολιασμό και η ημερομηνία αιμοληψίας είναι οι ακόλουθες/ the details of the current anti-rabies vaccination and the date of sampling are the following: μικροτσίπ ή τατουάζ του ζώου/ Microchip or tattoo number of the animal Ημερομηνία εμβολιασμού [ηη/μμ/εεεε]/ Date of vaccination Όνομα του κατασκευαστή του εμβολίου/ Name and manufacturer of vaccine παρτίδας/ Batch number Διάρκεια ισχύος [ηη/μμ/εεεε]/ Validity Από/ From Προς/To Ημερομηνία λήψης δείγματος αίματος [ηη/μμ/εεεε]/ Date of the blood sample EN/EL 2 EN/EL

3 α. β. (3)είτε/either [5. οι σκύλοι δεν έχουν λάβει αγωγή κατά του Echinococcus multilocularis / the dogs have not been treated against Echinococcus multilocularis] (3)ή/or [5. οι σκύλοι έχουν λάβει αγωγή κατά του Echinococcus multilocularis και οι λεπτομέρειες της αγωγής τεκμηριώνονται στον πίνακα του σημείου 6 / the dogs have been treated against Echinococcus multilocularis and the details of the treatment are documented in the table in point 6;] 6. οι λεπτομέρειες της αγωγής που δόθηκε από τον χορηγούντα κτηνίατρο σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής (6) είναι οι ακόλουθες/ the details of the treatment carried out by the administering veterinarian in accordance with Article 7 of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2011 (6) are the following: μικροτσίπ ή τατουάζ του σκύλου/ Microchip or tattoo number of the dog Αγωγή κατά του εχινόκοκκου/ Anti-echinococcus treatment Όνομα του κατασκευαστή του προϊόντος/ Name and manufacturer of the product Ημερομηνία [ηη/μμ/εεεε] και ώρα της αγωγής [00:00]/ Date and time of treatment [00:00] (7) Χορηγών κτηνίατρος/ Administering veterinarian Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία), σφραγίδα και υπογραφή/ Name (in capital), stamp and signature 7. Διαθέτω γραπτή δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώα εξ ονόματος του ιδιοκτήτη, που αναφέρει τα εξής/ I have a written declaration signed by the owner or the natural person responsible for the animals on behalf of the owner, stating that: ΔΗΛΩΣΗ/DECLARATION Ο υπογεγραμμένος/i, the undersigned.. [ιδιοκτήτης ή φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο για τα ζώα που περιγράφονται ανωτέρω εξ ονόματος του ιδιοκτήτη/ owner or the natural person responsible for the animals described above on behalf of the owner] δηλώνω ότι τα ζώα θα συνοδεύουν εμένα, τον ιδιοκτήτη, ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχω ορίσει ως υπεύθυνο για τα ζώα εξ ονόματός μου και ότι δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλον ιδιοκτήτη/declare that the animals will accompany me, the owner, or the natural person that I have designated to be responsible of the animals on my behalf and are not intended to be sold or transferred to another owner. Τόπος και ημερομηνία/place and date: Υπογραφή/Signature: EN/EL 3 EN/EL

4 α. β. Notes (a) (b) (c) (d) (e) (f) Part I: Box I.11.: Box I.28.: The original of each certificate shall consist of a single sheet of paper, or, where more text is required it must be in such a form that all sheets of paper required are part of an integrated whole and indivisible. The certificate shall be drawn up at least in the language of the Member State of entry and in English. It shall be completed in block letters in the language of the Member State of entry or in English. If additional sheets of paper or supporting documents are attached to the certificate, those sheets of paper or document shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the official veterinarian, on each of the pages. When the certificate, including additional sheets referred to in (c), comprises more than one page, each page shall be numbered, (page number) of (total number of pages), at the end of the page and shall bear the certificate reference number that has been designated by the competent authority at the top of the pages. The certificate is valid for 10 days from the date of issue by the official veterinarian until the date of the checks at the EU travellers' point of entry and for the purpose of further movements within the Union, for a total of 4 months from the date of issue of this certificate or until the date of expiry of the anti-rabies vaccination, whichever date is earlier. The competent authorities of the exporting third country or territory shall ensure that rules and principles of certification equivalent to those laid down in Directive 96/93/EC are followed. Place of origin: name and address of the dispatch establishment. Indicate approval or registration number Identification system : Select of the following : microchip or tattoo Date of application of the microchip or tattoo : The tattoo must be clearly readable and applied before 3 July 2011 Identification number : Indicate the microchip or tattoo number Date of birth : Indicate only if known Part II: (1) Any revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within the period of validity of a previous vaccination. (2) A certified copy of the identification and vaccination details of the animals concerned shall be attached to the certificate. (3) Keep as appropriate. Where the certificate states that certain statements shall be kept as appropriate, statements which are not relevant may be crossed out and initialled and stamped by the official veterinarian, or completely deleted from the certificate. (4) The rabies antibody test referred to in point 3: - must be carried out on a sample collected by a veterinarian authorised by the competent authority, at least 30 days after the date of vaccination and three months before the date of import; - must measure a level of neutralising antibody to rabies virus in serum equal to or greater than 0.5 IU/ml; - must be performed by a laboratory approved in accordance with Article 3 of Council Decision 2000/258/EC designating a specific institute responsible for establishing criteria necessary for standardising the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines (list of approved laboratories available at - needs not be renewed on an animal, which following that test with satisfactory results, has been revaccinated against rabies within the period of validity of a previous vaccination. EN/EL 4 EN/EL

5 α. β. (5) (6) (7) A certified copy of the official report from the approved laboratory on the results of the rabies antibody tests referred to in point 3 shall be attached to the certificate. The treatment against Echinococcus multilocularis referred to in point 5 must: - be administered by a veterinarian within a period of not more than 120 hours and not less than 24 hours before the time of the scheduled entry of the dogs into one of the Member States or parts thereof listed in Annex I to Regulation (EU) No 1152/2011; - consist of an approved medicinal product which contains the appropriate dose of praziquantel or pharmacologically active substances, which alone or in combination, have been proven to reduce the burden of mature and immature intestinal forms of Echinococcus multilocularis in the host species concerned. This date must precede the date the certificate was signed. This may be entered after the date the certificate was signed for the purpose described in point (e) of the Notes and in conjunction with footnote (6). The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printing. Επίσημος κτηνίατρος/official veterinarian Ονοματεπώνυμο/Name (με κεφαλαία/in capital letters ): Ιδιότητα και τίτλος: Qualification and title Ημερομηνία/Date: Υπογραφή/Signature: Σφραγίδα/Stamp: EN/EL 5 EN/EL

Commercial imports into the Union of dogs, cats and ferrets Εμπορική εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων

Commercial imports into the Union of dogs, cats and ferrets Εμπορική εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων Part I : Details of dispatched consignment / Μέρος Ι: Στοιχεία της αποστολής CANADA I.1. Consignor / Αποστολέας Name / Όνομα I.5. Country / Χώρα Tel. / Τηλ. Consignee / Παραλήπτης Name / Όνομα Country

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test

ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ και ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗ PPL(A) Skill Test INITIAL APPLICATION and EXAMINER S REPORT PPL(A) Skill Test HCAA REFERENCE No: FSD REFERENCE No: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Hellenic Civil Aviation Authority Member of EASA HCAA USE ONLY HCAA USE ONLY

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5 Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 I Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email: turf@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

I.26. I.12. I.13 Vendi Ngarkimit - Τόπος Φόρτωσης -Place of loading I.14 Data dhe Ora e nisjes - Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης -Date of departure

I.26. I.12. I.13 Vendi Ngarkimit - Τόπος Φόρτωσης -Place of loading I.14 Data dhe Ora e nisjes - Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης -Date of departure Pjesa I: Te dhena te ngarkeses qe dergohet - Μέρος I: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται Part I : Details of dispatched consignment Certifikate Veterinarie per eksport - Veterinary certificate for

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ STUD BOOK. Βιβλίο γενεαλογίας & αναπαραγωγής του καθαρόαιµου αγγλικού ίππου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ STUD BOOK. Βιβλίο γενεαλογίας & αναπαραγωγής του καθαρόαιµου αγγλικού ίππου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ STUD BOOK Βιβλίο γενεαλογίας & αναπαραγωγής του καθαρόαιµου αγγλικού ίππου ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ T H E G R E E K S

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Final Terms dated 31 January 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person making

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Amended and Restated Final Terms dated 11 October 2013 amending and restating the Final Terms dated 30 September 2013 to reflect an increase in the "up to" aggregate principal amount of the Notes Citigroup

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα. Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Γενική ανασκόπηση-χρονοδιάγραμμα Δήμητρα Σακελλαρίου ΠΣΒΑΚ Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011 Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής Ο Κανονισμός 1223/2009 υιοθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009 και δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής ISSN 0356-5526 Μάιος - Ιούνιος 2014 Τεύχος 3, ΤΟΜΟΣ 76 CCG EAC 65 Ma - June 2014 ISSUE 3 VOL. 76 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ MAΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 14 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Δι ευκόλυνσης μεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters

REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS. The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters 13 th HISTORIC ACROPOLIS RALLY REGULARITY 5-9 JUNE 2014 STANDARD AND SUPPLEMENTARY REGULATIONS The text that forms the supplementary regulations is in bold and italic letters FIA Visa No: TRRH/HARR/GRC/050614

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT EL/EN ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ MINISTRY OF INTERIOR ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ CIVIL REGISTRY AND MIGRATION DEPARTMENT [ Form MFR1 ] Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE Greece CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership a) Sale of an IATA Location to an Outside Party If this represents a complete change of ownership of the

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 March 2014

Final Terms dated 28 March 2014 Final Terms dated 28 March 2014 Citigroup Inc. Issue of up to EUR20,000,000 Callable Notes due May 2019 linked to a Basket of Security Indices Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State

MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT. between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC. as Beneficiary Member State 1494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT between EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY THE HELLENIC REPUBLIC as Beneficiary Member State THE HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Version II Greek language 1 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS

B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS Το γραφείο ERASMUS σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση με υποτροφία ERASMUS για σπουδές ή πρακτική

Διαβάστε περισσότερα