ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙ Α ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙ Α ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΥΜΟΠΟΙΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙ Α ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καραούζας Ι. 1,2, Αλµπάνης Τ. 2, Καµαριανός A. 3, Κώτου E. 4, Σκουλικίδης N. 1, Γιαννάκου O. 5 1 Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος, Αττική. 2 Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. 3 Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, , Θεσσαλονίκη. 4 Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, Άγιος Κοσµάς 16604, Αθήνα. 5 Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ν. Μουδανιά. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βιολογικές και φυσικοχηµικές µετρήσεις έγιναν σε δείγµατα που συλλέχθηκαν από δύο παραπόταµους του Ευρώτα Π. στους οποίους απορρίπτονται υγρά απόβλητα χυµοποιείων για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στην µακροασπόνδυλη κοινωνία. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές οξείας τοξικότητας (LC 50 ) και αναλύσεις βιοχηµικών βιοµαρτύρων (AChE και GST) για να αποτιµηθεί η τοξικότητα των αποβλήτων σε µακροασπόνδυλους οργανισµούς. ιαπιστώθηκε ότι και στα δύο ρέµατα η βενθική πανίδα ήταν σηµαντικά υποβαθµισµένη και η βιολογική κατάσταση των σταθµών παρέµεινε κακή σε όλη την δειγµατοληπτική περίοδο. Οι τιµές LC 50 των βιοδοκιµών οξείας τοξικότητας για το G. pulex ήταν 25,3% και για το Η. Peristerica 17,2%. Οι βιοχηµικοί βιοµαρτύρες έδειξαν ότι αύξηση των υπο-θανατηφόρων συγκεντρώσεων των υγρών αποβλήτων των χυµοποιείων µπορεί να προκαλέσει αναστολή της AChE και επαγωγή της ενζυµικής δραστικότητας της GST. Αυτά τα πρώτα αποτελέσµατα συνηγορούν στη χρήση των ενζύµων αυτών ως βιοµάρτυρες για πολυσύνθετες χηµικές ουσίες. ECOTOXICITY AND EFFECTS OF CITRUS PROCESSING WASTEWATERS ON STREAM BENTHIC FAUNA Karaouzas I. 1,2, Albanis T. 2, Kamarianos A. 3, Cotou E. 4, Skoulikidis N. 1, Giannakou O. 5 1 Insitute of Inland Waters, HCMR, Anavissos, Attica, 2 Department of Chemistry, University of Ioannina, Ioannina. 3 Institute of Aquaculture, HCMR, Agios Kosmas Athens. 4 Lab of Ecology and Protection of Environment, Faculty of Veterinary Medicine, Aristotle University, , Thessaloniki. 5 Department of Fisheries Technology and Aquacultures, TEI of Thessaloniki, N. Moudania. ABSTRACT Biological and physicochemical parameters were measured in samples collected from two tributaries of Evrotas R. where citrus processing wastewaters are being discharged, to assess the impacts on the macroinvertebrate community. Acute toxicity tests (LC50s) and biochemical biomarker analysis (AChE and GST) were conducted to evaluate the toxicity of the wastewater to macroinvertebrate species. The results revealed that the benthic fauna was significantly impacted leading to a bad biological status of both stream sites throughout the sampling period. The LC 50 values of the acute toxicity tests were 25.3% for G. pulex and 17.2% for H. peristerica. Results of the biochemical biomarkers showed that increased sub-lethal wastewater concentrations could cause inhibition of the AChE and induction of the GST activities. These first results showed that AChE and GST activities have the potential to be used as biomarkers for assessing complex organic compounds.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις και ακολούθως η παραγωγή πορτοκαλιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η χυµοποίηση ενός πορτοκαλιού παράγει περίπου 70% απόβλητα, εκ των οποίων το 75-80% είναι στερεά και το 20-25% υγρά [1]. Τα στερεά απόβλητα αποτελούνται από το φλοιό και την πούλπα, ενώ τα υγρά απόβλητα προέρχονται από την πλύση των καρπών και από τη παραγωγή των διαφόρων παραπροϊόντων. Υπολογίζεται ότι για ένα τόνο πορτοκάλια παράγονται 1,5 εκ. λίτρα υγρών αποβλήτων. Συχνό φαινόµενο αποτελεί η διάθεση των υγρών αποβλήτων σε χείµαρρους και ποτάµια. Η σύνθεση καθώς και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων χυµοποιείων (ΥΑΧ) διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε την ποικιλία, την ωριµότητα του πορτοκαλιού, τις συνθήκες παραγωγής του και ίσως το πιο σηµαντικό, από τον τρόπο και το στάδιο επεξεργασίας του πορτοκαλιού. Για παράδειγµα, το BOD του υγρού απόβλητου που προέρχεται από την πλύση των καρπών κυµαίνεται από mg/l, ενώ από το στάδιο παραγωγής χυµού το BOD 5 κυµαίνεται από mg/l [2,3]. Τα ΥΑΧ είναι ιδιαίτερα ρυπογόνα λόγω της υψηλής συγκέντρωσης των οργανικών ουσιών που περιέχουν έλαια και φαινολικές ενώσεις, των υδατανθράκων (κορεσµένους και ακόρεστους), καθώς επίσης σάκχαρα, ίνες και κυτταρινικές ενώσεις που αυξάνουν το COD και BOD 5 των αποβλήτων. Οι φαινολικές ενώσεις περιλαµβάνουν φαινολικά οξέα και φλαβονοειδή όπως φλαβόνες και φλαβονόλες. Τα ΥΑΧ µπορούν να έχουν τοξική δράση εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης των οργανικών ενώσεων και της λιµονίνης. Η τοξικότητα της λιµονίνης σε ζώντες οργανισµούς είναι επαρκώς τεκµηριωµένη [4,5], ωστόσο µέχρι σήµερα, η τοξικότητα και η επίδραση των υγρών αποβλήτων στους υδρόβιους οργανισµούς, στην βιοκοινωνία και στην οικολογική κατάσταση των ρεόντων υδάτινων οικοσυστηµάτων παραµένει άγνωστη. Με γνώµονα όλα τα παραπάνω, ο σκοπός της παρούσας έρευνας αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιδράσεων των ΥΑΧ στην µακροασπόνδυλη πανίδα ποτάµιων οικοσυστηµάτων και στην αποτίµηση της τοξικότητας των ΥΑΧ σε υδρόβιους µακροασπόνδυλους οργανισµούς χρησιµοποιώντας βιοδοκιµές οξείας τοξικότητας και βιοχηµικούς βιοµάρτυρες (biochemical biomarkers). 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής επιλέχθηκαν 4 σταθµοί δειγµατοληψίας σε 2 παραπόταµους του Ευρώτα Π. (Ριβιώτισσα, Αγ.Κυριακή, Γούναρι και Ξεριάς) στους οποίους απορρίπτονται τα ΥΑΧ από τα δύο χυµοποιεία του Ν. Λακωνίας. Τα απόβλητα από τα χυµοποιεία διατίθενται χωρίς καµία επεξεργασία στα ρέµατα για περίπου 7 µήνες (Νοέµβρης Μάιος). Οι σταθµοί επιλέχτηκαν ανάντη ( µ.) και κατάντη ( µ.) των αγωγών διάθεσης των απόβλητων για να αποτιµηθεί και να συγκριθεί η υποβάθµιση της κατάστασης των υδάτων. Το ενδιαίτηµα των 2 ρεµάτων αποτελείται στην πλειοψηφία του από κροκάλες (2-6 cm) ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των χυµοποιείων το υπόστρωµα κατάντη των αγωγών καλύπτεται από µύκητες αποβλήτων και από τις ίνες των πορτοκαλιών καθώς το ίζηµα σε βάθος 5 10 εκ. περιέχει σηµαντικές ποσότητες αποσυνθεµένης οργανικής ύλης. ειγµατοληψίες βιολογικών (µακροασπόνδυλα) και φυσικοχηµικών παραµέτρων πραγµατοποιήθηκαν 12 φορές από το Η αγωγιµότητα, το ph, το διαλυµένο οξυγόνο, η θερµοκρασία νερού και η ταχύτητα ροής µετρήθηκαν στο πεδίο κατά την διάρκεια των δειγµατοληψιών ενώ δείγµατα νερού τοποθετήθηκαν σε πλαστικά µπουκάλια και µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για ανάλυση κύριων ιόντων και θρεπτικών. Για την αξιολόγηση και ταξινόµηση της φυσικοχηµικής κατάστασης, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης

3 NCS [6]. Για την συλλογή µακροασπόνδυλων οργανισµών εφαρµόσθηκε η µεθοδολογία STAR-AQEM [7]. Τα δείγµατα τοποθετήθηκαν σε δοχεία, προστέθηκε αιθανόλη (70-80%) για την συντήρηση τους και µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για αναγνώριση. Για την ταξινόµηση της βιολογικής κατάστασης, χρησιµοποιήθηκε ο πολυµετρικός δείκτης STAR_ICMi [8], ο οποίος έχει δοκιµαστεί και επαληθευτεί για τα τρεχούµενα νερά της Ελλάδας µέσα από την άσκηση διαβαθµονόµησης [9]. Φρέσκα απόβλητα χυµοποιείων συλλέχθηκαν από την έξοδο του αγωγού του χυµοποιείου µε σκούρα πλαστικά µπουκάλια 2 λίτρων και αποθηκεύτηκαν άµεσα στην κατάψυξη στους - 20 C. Το αµφίποδο G. pulex (Gammaridae) και το τριχόπτερο H. peristerica (Hydropsychidae) επιλέχθηκαν για τις τοξικολογικές δοκιµές, εξαιτίας της ευρείας κατανοµής τους στα Ελληνικά τρεχούµενα νερά και την χρήση τους στην εκτίµηση της βιολογικής κατάστασης. Η τοξικότητα των υγρών αποβλήτων των χυµοποιείων καθορίστηκε µε βιοδοκιµές οξείας τοξικότητας (LC 50 ) µετά από 24 ώρες έκθεσης. Για κάθε ποσοστιαία συγκέντρωση έγιναν τρεις επαναλήψεις, που περιείχαν τέσσερα άτοµα, δηλαδή συνολικά 12 άτοµα για κάθε ποσοστιαία συγκέντρωση αποβλήτων. Μετά την έκθεση 24 ωρών, τα ζωντανά ζώα αποµακρύνθηκαν και στεγνώθηκαν προσεκτικά µε ένα καθαρό και µαλακό χαρτί για να αποµακρυνθεί η περίσσεια διαλύµατος. Στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν σε φιαλίδια πολυαιθυλενίου (eppendorf) των 1,5mL και τοποθετήθηκαν αµέσως σε βαθιά κατάψυξη στους -80ºC µέχρι την βιοχηµική ανάλυση. Οι τιµές της οξείας τοξικότητας µετατράπηκαν σε τοξικές µονάδες (Toxic Units) που προκύπτουν από τον παρακάτω τύπο ώστε να χαρακτηριστεί το επίπεδο τοξικότητας. (Τοξική µονάδα (ΤΜ) = [1/L(E)C 50 ] x 100). Οι δύο βιοχηµικοί βιοµάρτυρες που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη ήταν η ακετυλοχολινεστεράση (AChE) και η S-τρανσφεράση της γλουταθειόνης (GST). Για τον προσδιορισµό της ενζυµικής δραστικότητας χρησιµοποιήθηκε ολόκληρος ο οργανισµός. Ο κατεψυγµένος οργανισµός οµογενοποιήθηκε µε εξαπλάσιο όγκο διαλύµατος (σωµατικό βάρος οργανισµού επί 6) 0,1Μ παγωµένου ρυθµιστικού διαλύµατος φωσφορικών µε ph 7,4 που περιείχε 0,15M χλωριούχου καλίου (KCl), 1mM αιθυλενοδιαµινοτετραοξικού οξέος (EDTA), 1mM διθειοθρεϊτόλης (DTT), 0,1mM φαινυλ-µεθυλ-σουλφονυλ-φθορίδιο (PMSF), και 20% γλυκερίνης. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στις g για 5 λεπτά στους 4 ºC. Το υπερκείµενο διατηρήθηκε στους - 80 ο C και χρησιµοποιήθηκε ως πηγή ενζύµου. Ο προσδιορισµός της ενζυµικής δραστικότητας της AChE βασίστηκε στη µέθοδο Ellman et al. [10], όπως τροποποιήθηκε από τους Fisher et al., [11] για χρήση σε πλάκα πολλαπλών θέσεων (96 θέσεις). Η µέτρηση της δραστικότητας έγινε σε µήκος κύµατος 405 nm. Το διάλυµα της αντίδρασης (ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών, DTNB, ακετυλoθειοχολίνης) χρησιµοποιήθηκε ως µάρτυρας (blank). Ο προσδιορισµός της ενζυµικής δραστικότητας της GST βασίστηκε στη µέθοδο Habig et. al. [12] όπως τροποποιήθηκε για χρήση σε πλάκα πολλαπλών θέσεων (96). Η δραστικότητά της GST µετρήθηκε αµέσως σε µήκος κύµατος 340 nm. Οι δραστικότητες της AChE και GST εκφράσθηκαν ως nmoles ανά λεπτό ανά mg πρωτεΐνης (nmoles / min / mg protein). Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης στα δείγµατα µετρήθηκε µε τη µέθοδο Bradford [13] χρησιµοποιώντας αλβουµίνη από ορό µόσχου ως πρότυπο (bovine serum albumin). Όλα τα ενζυµικά υποστρώµατα και αντιδραστήρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν αναλυτικής καθαρότητας από τον οίκο Sigma-Aldrich.

4 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Με βάση το σύστηµα αξιολόγησης της χηµικής-φυσικοχηµικής κατάστασης NCS, οι σταθµοί κατάντη των χυµοποιείων 1 (Ριβιώτισσα) και 2 (Αγ.Κυριακή) ταξινοµήθηκαν στη µέτρια και φτωχή κατάσταση αντίστοιχα, ενώ ο ανάντη σταθµός (σταθµός 3-Γούναρι) στην µέτρια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο σταθµός 4 που βρίσκεται ανάντη του σταθµού 1 δεν είχε καθόλου ροή κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών και δεν πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες. Ο λόγος υποβάθµισης της χηµικής-φυσικοχηµικής κατάστασης των κατάντη σταθµών ήταν οι αυξηµένες τιµές BOD 5, COD, NO 3, NO 2, ΝΗ4, P-PO 4 και οι χαµηλές τιµές διαλυµένου οξυγόνου ενώ στον ανάντη σταθµό οι αυξηµένες τιµές NO 3 και NO 2, λόγω των επιφανειακών απορροών των λιπασµάτων (Πίνακας 1). Στις δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο , διαπιστώθηκε ότι στους δύο κατάντη σταθµούς (Σταθµοί 1 και 2) η βενθική πανίδα ήταν δραµατικά υποβαθµισµένη αφού σχεδόν σε όλους τους µήνες δειγµατοληψιών µόνο λίγα άτοµα των δίπτερων Chironomidae και Simuliidae απαντήθηκαν. Στον σταθµό 1 (Ριβιώτισσα), η βιοκοινωνία αντιπροσωπεύτηκε αποκλειστικά από τα δίπτερα σε πολύ περιορισµένους αριθµούς (συνήθως 1-3 άτοµα/1,25m 2 ανά µήνα). Ακόµα και τους µήνες πριν ή µετά την περίοδο λειτουργίας του χυµοποιείου τίποτα δεν άλλαξε στην σύσταση της πανίδας και ακολούθως στην βιολογική κατάσταση του σταθµού που παράµεινε κακή σε όλη την δειγµατοληπτική περίοδο (Σχ. 1). Στον σταθµό 2 (Αγ.Κυριακή), η κατάσταση δεν διαφοροποιήθηκε εν συγκρίσει µε την Ριβιώτισσα, µε εξαίρεση την έξαρση αφθονιών των Chironomus gr. thummi, Chironomidae και Tubificidae µετά την λήξη της µεταποίησης των πορτοκαλιών τα οποία καταναλώνουν το πλούσιο οργανικό υλικό και τους µικροοργανισµούς (βακτήρια και µύκητες) που βρίσκονται µέσα σε αυτό. Κατά την περίοδο διάθεσης των αποβλήτων απαντήθηκαν αποκλειστικά τα δίπτερα. Οι δύο σταθµοί κατάντη των χυµοποιείων ταξινοµήθηκαν στην κακή κατάσταση κατά την διάρκεια των ετών Αντίθετα, ο ανάντη σταθµός (σταθµός 3 - Γούναρι), που έχει τα ίδια µορφολογικά χαρακτηριστικά (παρόχθια βλάστηση, µικροενδιαιτήµατα, χρήσεις γης) µε τους κατάντη σταθµούς, ταξινοµήθηκε κυρίως στην µέτρια κατάσταση (Σχ.1). Η βιοκοινωνία του ανάντη σταθµού αντιπροσωπεύτηκε από 17 τάξα κατά µέσο όρο µηνιαίως, µε τα Chironomidae(32%), Simuliidae (19%) και Caenis sp. (16%) να είναι τα κυρίαρχα τάξα. Με σηµαντική παρουσία και αφθονία απαντήθηκαν τα Oxyethira spp. (8%), Limnius sp. (7%), Serratella ignita (6%), και τα Hydrophilidae, Habrophlebia eldae και Psychodidae µε 4% το καθένα. Οι τιµές οξεία τοξικότητας (LC 50 και 95% όρια αξιοπιστίας) των ΥΑΧ που προέκυψαν από τις βιοδοκιµές παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι τιµές LC 50 των ΥΑΧ ήταν 25,26% για το αµφίποδο G. pulex και 17,16% για το τριχόπτερο H. peristerica. Το υπό εξέταση τριχόπτερο έδειξε ότι παρουσιάζει µεγαλύτερη ευαισθησία στην τοξικότητα των ΥΑΧ σε σύγκριση µε το G. pulex. Γενικά δεν διαπιστωθήκαν διαφορές ως προς την ευαισθησία των ΥΑΧ µεταξύ των δύο ειδών. Με βάση το σύστηµα πενταβάθµιας ταξινόµησης τοξικότητας που αναπτύχθηκε από τους Persoone et al. [14] για τα υγρά απόβλητα που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον, τα δείγµατα των αποβλήτων χαρακτηρίστηκαν τοξικά (Πίνακας 2).

5 Πίνακας 1. Μέσοι όροι (Μ.Ο) και βαθµός απόκλισης (SD), ελάχιστες (Min) και µέγιστες (Max) τιµές φυσικοχηµικών παραµέτρων για την περίοδο Νοεµβρίου 2006-Μαΐου Σταθµός 1 (Ριβιώτισσα) Σταθµός 2 (Αγ. Κυριακή) Σταθµός 3 (Γούναρι) Παράµετροι Μονάδες M.Ο SD Min Max M.Ο SD Min Max M.Ο SD Min Max ph ιαλυµένο Ο 2 mg/l Θερµοκρασία ο C Αγωγιµότητα µs/cm COD mgo 2/l BOD 5 mgo 2/l Cl mg/l NO 3 mg/l NO 2 mg/l NH 4 mg/l PO 4 mg/l Ολικός P mg/l Σχήµα 1. ιακύµανση της βιολογικής κατάστασης των σταθµών δειγµατοληψίας ανάντη και κατάντη των χυµοποιείων. Οι διακεκοµµένες γραµµές αντιπροσωπεύουν τους µήνες απουσίας νερού. Πίνακας 2. Οξεία τοξικότητα (LC 50 ) και όρια εµπιστοσύνης 95% (Conf. Limits) των G. pulex και H. peristerica στα ΥΑΧ και ταξινόµηση των ΥΑΧ ως προς την τοξικότητα. G. pulex H. peristerica 95% Conf. Limits LC50-24 h 95% Conf. Limits Upper Lower Upper Lower % LC h TΜ* *ΤΜ: Τοξικές µονάδες. (ΤΜ<0,4 Μη τοξικό; 0.4 < TM < 1 Περιορισµένη τοξικότητα; 1 < TM < 10 Τοξικό; 10 < TM < 100 Υψηλή τοξικότητα; TM > 100 Πολύ υψηλή).

6 Οι ενζυµικές δραστικότητες της AChE και της GST του G. pulex που εκτέθηκαν στα υγρά απόβλητα παρουσιάζονται στα σχήµατα 2 και 3, αντίστοιχα. Τα ΥΑΧ προκάλεσαν τη µείωση της ενζυµικής δραστικότητας της AChE του G. pulex µετά από 24 ώρες έκθεσης (Σχήµα 2). Η µέση ενζυµική δραστικότητα της AChE της οµάδας µάρτυρος (control) ήταν 41,7 nmol/min/mg πρωτεΐνης. Η δραστικότητα της AChE σηµείωσε µικρή αύξηση στην χαµηλή συγκέντρωση (20% ΥΑΧ nmol/min/mg πρωτεΐνης) και µείωση στην υψηλή συγκέντρωση των συγκεντρώσεων των ΥΑΧ (25% ΥΑΧ - 29,9 nmol/min/mg πρωτεΐνης). Σε αντίθεση µε την δραστικότητα της AChE, η δραστικότητα της GST του G. pulex αυξήθηκε σε συνάρτηση µε τις υψηλότερες συγκεντρώσεις των υγρών αποβλήτων (Σχήµα 3). Η µέση δραστικότητα της GST της οµάδας µάρτυρος ήταν 2,44 nmol/min/mg πρωτεΐνης και αυξήθηκε σε 3,40 nmol/min/mg πρωτεΐνης στη ποσοστιαία συγκέντρωση 25% ΥΑΧ. Αλλαγές παρατηρήθηκαν και στις ενζυµικές δραστικότητες του Η. peristerica µετά από 24 ώρες έκθεσης (Σχ. 4.3 και 4.4). Η µέση δραστηριότητα της AChE της οµάδας µάρτυρος ήταν 108,5 nmol/min/mg πρωτεΐνης και µειώθηκε στις αυξανόµενες συγκεντρώσεις των ΥΑΧ (συγκέντρωση 17%ΥΑΕ-67,7 nmol/min/mg πρωτεΐνης). Η δραστικότητα της GST του Η. peristerica αυξήθηκε σε συνάρτηση µε υψηλότερες συγκεντρώσεις των υγρών αποβλήτων (Σχ. 3). Η µέση δραστικότητα GST της οµάδας µάρτυρος ήταν 2,94 nmol/min/mg πρωτεΐνης και αυξήθηκε σε 3,44 nmol/min/mg πρωτεΐνης σε συγκέντρωση 25% ΥΑΧ. Σχήµα 2. ραστηριότητα AChE του G. pulex και H. peristerica µετά από 24 ώρες έκθεσης στα υγρά απόβλητα χυµοποιείων. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως η µέση τιµή ± SD από τρεις επαναλήψεις ανά ποσοστιαία συγκέντρωση απόβλητου. ραστικότητα AChE [nmoles/min/mg] G. pulex H. peristerica Μάρτυρας 20%YAX 25%YAX Μάρτυρας 12% ΥΑΧ 17% ΥΑΧ Σχήµα 3. ραστηριότητα GST του G. pulex και H. peristerica µετά από 24 ώρες έκθεσης στα υγρά απόβλητα χυµοποιείων. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως η µέση τιµή ± SD από τρεις επαναλήψεις ανά ποσοστιαία συγκέντρωση απόβλητου G. pulex H. peristerica ραστικότητα GST [nmoles/min/mg] Μάρτυρας 20%YAX 25%YAX Μάρτυρας 12% ΥΑΧ 17% ΥΑΧ

7 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα υγρά απόβλητα χυµοποιείων έχουν υψηλή ρυπαντική δράση, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας οργανικής ύλης. Στις δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν από τον Νοέµβριο 2006 έως Μάιο 2008, διαπιστώθηκε ότι η οικολογική κατάσταση (που προκύπτει από τον συνδυασµό της βιολογικής και χηµικής-φυσικοχηµικής κατάστασης) των σταθµών που δέχονται τα υγρά απόβλητα χυµοποιείων κυµαίνεται από κακή ως φτωχή. Ακόµα και µετά την λήξη της διάθεσης των αποβλήτων, η οικολογική κατάσταση δεν ανέκαµψε. Η χηµική-φυσικοχηµική κατάσταση σηµειώνει σηµαντική βελτίωση µετά την λήξη διάθεσης των αποβλήτων αλλά το επιβαρυµένο υπόστρωµα των σταθµών από τους αναπτυγµένους µύκητες και βακτήρια δεν επιτρέπει την επαναποίκιση βενθικών οργανισµών (in situ observation). Στη παρούσα µελέτη, οι βιοδοκιµές των G. pulex και H. peristerica επιβεβαίωσαν την τοξικότητα των απόβλητων, οι τιµές των οποίων κυµάνθηκαν από 17,2% ως 25,3% για τα ΥΑΧ. Όπως έχει προαναφερθεί, η τοξικότητα των αποβλήτων των χυµοποιείων δεν έχει αξιολογηθεί στο παρελθόν, οπότε δεν µπορεί να γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων µε άλλες µελέτες. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης έδειξαν ότι το συνολικό κλάσµα των ΥΑΧ έχει τοξικές ιδιότητες, που οφείλονται πιθανότατα στην λιµονίνη. Η αντιµικροβιακή δράση της λιµονίνης, έχει αναφερθεί ακόµη και σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις όπως 0,01% (w/v) [15]. Οι τοξικές ιδιότητες των ΥΑΧ αποτιµήθηκαν επίσης και σε βιοχηµικό επίπεδο. Τα ενζυµικά επίπεδα δραστικότητας των δύο επιλεγµένων βιοµαρτύρων άλλαξαν όταν και τα δύο είδη εκτέθηκαν στα απόβλητα για 24 ώρες. Οι δραστικότητες της AChE του G. pulex και H. peristerica αναστάλθηκαν µε την αύξηση των συγκεντρώσεων των ΥΑΧ, ενώ η δραστικότητα της GST αυξήθηκε µε την αύξηση των συγκεντρώσεων των δύο αποβλήτων. Η ενζυµικές µεταβολές που παρατηρήθηκαν µε την έκθεση σε ΥΑΧ θα µπορούσαν να αποδοθούν στην παρουσία των συγκεντρώσεων της λιµονίνης και άλλων ενώσεων των ΥΑΧ που είναι υπεύθυνες για τις αλλαγές της ενζυµικής δραστικότητας των δύο µακροασπόνδυλων. Η αναστολή της AChE έχει µετρηθεί σε διάφορα υδρόβια ασπόνδυλα και έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία ως βιοµάρτυρας έκθεσης σε οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά εντοµοκτόνα και φυτοφάρµακα, καθώς οι συγκεντρώσεις τους στο πεδίο µπορούν να εµποδίσουν την δραστικότητα της AChE. Η GST ως αντιοξειδωτικό και αποτοξικοποιητικό ένζυµο έχει προταθεί ως βιοµάρτυρας κατόπιν έκθεσης οργανισµών σε οργανοχλωριούχες και πυρεθροειδείς ενώσεις. Κατά συνέπεια, η αναστολή της AChE και η επαγωγή της GST που παρατηρήθηκε στα δείγµατα αποβλήτων θα µπορούσε επίσης να αποδοθεί στην παρουσία των παραπάνω χηµικών ενώσεων από υπολείµµατα οργανοφωσφορικών φυτοφαρµάκων που πιθανόν να υπάρχουν στα πορτοκάλια. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας επισηµαίνουν ότι τα ΥΑΧ είναι εξαιρετικά ρυπογόνα και βλαβερά για τα επιφανειακά νερά και τους υδρόβιους οργανισµούς ενώ άλλες τοξικολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα συστατικά των ΥΑΧ µπορούν ακόµα να επηρεάσουν και χερσαίους οργανισµούς [5]. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται επιτακτική η βιολογική επεξεργασία των ΥΑΧ σε βαθµό τέτοιο ώστε να µην προκαλούνται βλάβες στα υδάτινα συστήµατα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ισραηλίδης Κ.Ι (2001) Αξιοποίηση στερεών οργανικών αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων. ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα, pp. 9.

8 2. Long S.K (1968) Citric acid from citrus processing wastes. Proc. 23 rd Industrial Waste Conference, Indiana, USA, 1968, pp Crandall P.G. and J.W. Kesterson (1980) BOD and COD determinations on citrus waste streams and component parts. Journal of Food Sciences, 45(1): Kassir J.T., Z.H. Mohsen and N.S. Mehdi (1989) Toxic effects of limonene against Culex quinquefasciatus Say larvae and its interference with oviposition, Anzeiger für Schädlingskunde, 62: Tripathi A. K., V. Prajapati, S.P. Khanuja, S. Kumar (2003) Effect of d-limonene on three stored-product beetles, Journal of Economic Entomology, 96: Skoulikidis N., Y. Amaxidis, I. Bertahas, S. Laschou and K. Gritzalis (2006) Analysis of factors driving stream water composition and synthesis of management tools-a case study on small/medium Greek catchments, Science of the Total Environment, 362: AQEM Consortium (2002) Manual for the application of the AQEM method. A comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version 1.0, February Buffagni A., S. Erba and M.T. Furse (2007) A simple procedure to harmonize class boundaries of assessment systems at the pan-european scale, Environmental Science & Policy, 10(7-8): EC (2007) WFD Intercalibration technical report. MedGIG Intercalibration technical report Part 1 Rivers, Section 1 Benthic Invertebrates, 15 June 2007, pp Ellman G., K. Courtney, J.V. Andres, R. Featherstone (1961) A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity, Biochemistry &. Pharmacology, 7: Fisher T.C., M. Crane and A. Callaghan (2000) An optimised microtitreplate assay to detect acetylcholinesterase activity in individual Chironomus riparius Meigen, Environmental Toxicology and Chemistry, 19: Habig W.H., M.J. Pabst and W. Jakoby (1974) Glutathione-S-transferase (the fist enzymatic step in mercapturic acid formation). Journal of Biological Chemistry, 249: Bradford M.M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding, Analytical Biochemistry, 72: Persoone G., B. Marsalek, I. Blinova, A. Törökne, D. Zarina, L. Manusadzianas, G. Nalecz-Jawecki, L. Tofan, N. Stepanova, L. Tothova and Kolar B (2003) A practical and user-friendly toxicity classification system with microbiotests for natural waters and wastewaters Environmental Toxicology, 18: Winniczuk, P.P and M.E. Parish (1997) Minimum inhibitory concentrations of antimicrobials against micro-organisms related to citrus juice. Food Microbiology, 14:

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ (Λέκτορας ΑΠΘ, επιστημονικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Ερευνητική ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης Ερευνητική μονάδα «Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Fe KAI Mn ΣΕ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ζαμπάρας Μ. 1, Γιάννη Α. 1, Παπαδάς Ι. 1, Δεληγιαννάκης Ι. 1, Ζαχαρίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αικατερίνη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου»

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» «Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» Αρ. Κουπονιού:18189370 01 000098 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ N. Σταµάτης 1,2,. Χελά 3, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ Τεκερλεκοπούλου Α.Γ 1, Τσιάµης Γ. 1, Μπούρτζης Κ. 1, Βαγενάς.Β 1,2 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Μελέτη των αιθερίων ελαίων του γένους Juniperus της ελληνικής χλωρίδας: χημική σύσταση και βιοδραστικότητα»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Μελέτη των αιθερίων ελαίων του γένους Juniperus της ελληνικής χλωρίδας: χημική σύσταση και βιοδραστικότητα» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Μ.Σ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Θετικές επιστήμες και Γεωπονία» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Μελέτη των αιθερίων ελαίων του γένους Juniperus

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα