Α νοσολογική Απάντηση στην Αναισθησία και την Εγχείρηση σε Ασθενείς με Κακοήθη Νόσο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α νοσολογική Απάντηση στην Αναισθησία και την Εγχείρηση σε Ασθενείς με Κακοήθη Νόσο"

Transcript

1 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε\ΤΑ τικ Η!Α ΙΡΙΚΗΣ Α νοσολογική Απάντηση στην Αναισθησία και την Εγχείρηση σε Ασθενείς με Κακοήθη Νόσο ΜΑΤτΙ SALO ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε γενικές γραμμές η ανοσολογική απάντηση στην αναισθησία και εγχείρηση είναι παρόμοια στους ασθενείς με καλοήθη ή κακοήθη νόσο. Και στις δύο κατηγορίες ασθενών παρουσιάζεται έκπτωση της λειτουργίας των ουδετεροφίλων, της φαγοκυτταρικής ικανότητας των μονοπυρήνων, της κυτταρικής και χημικής aνοσίας, καθώς και της ενεργοποίησης του συμπληρώματος. Όλα αυτά έχουν σαν στόχο τη διόρθωση των διαταραχών που προκαλούνται από το τραύμα. Ορισμένες από τις μεταβολές της aνοσολογικής απάντησης έχουν καταστρεπτικά επακόλουθα, κυρίως με τη μορφή των μετεγχειρητικών λοιμώξεων και τη διασπορά της κακοήθους νόσου. Επί- σης η κυτταροτοξική ικανότητα εξουδετέρωσης των αντιγόνων των όγκων είναι ελαττωμένη μετεγχειρητικά. αλλά δεν έχει διευκρινισθεί εάν και κάτω από ποιές σι,νθήκες αυτό έχει κλινική σημασία. Ο αναισθησιολόγος μπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση των ανοσοί.ογι κών μηχανισμών μέσα στα πλαίσια της κλινικής ομοιόστασης, χορηγώντας «καλή» αναισθησία, αποφεύγοντας την υπόταση. και χορηγώντας τα παράγωγα αίματος μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Ήδη υπάρχουν τρόποι παρέμβασης για τροποίηση της ανοσολογική; απά\ τησης και των διαφόρων μεσολαβητών. οι οποίοι όμως βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Διεγχειρητικά η απάντηση του καρδιογγειακού και του αναπνευστικού, καθώς και οι μεταβολές στον πηκτικό μηχανισμό και την ινωδόλυση, είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διατήρηση της ζωής. Εξίσου μεγάλης σημασίας είναι και η άμεση ενδοκρινική και μεταβολική α πάντηση μετά από το χειρουργικό τραύμα. ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση. Η α νοσολογική απάντηση αποκτά σημασία αργότερα στην περίοδο της ανάρρωσης. Συχνά όμως η ανοσολογική α πάντηση καθορίζει την επιτυχή τελική έκβαση της επέμβασης, του τραύματος, του εγκαύματος. Ο αριθμός των α σθενών που καταλήγουν μετά από βαρειές επεμβάσεις ε ξαιτίας λοιμώξεων ή ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων συνεχώς αυξάνει, κι αυτό εν μέρει είναι αποτέλεσμα διαταραχών του αμυντικού συστήματος. Οι καρκινοπαθείς ι διαίτερα θα έπρεπε να έχουν επαρκή αμυντική ικανότητα, ώστε να καταστρέφουν και να απομακρύνουν τα καρκινικά κύτταρα που διαφεύγουν κατά τη διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών και να εμποδίζουν τη διασπορά της νόσου μετά από την εγχείρηση. Οι γνώσεις για την επίδραση της αναισθησίας και της εγχείρησης στην τοπική και οξεία φλεγμονώδη αντίδραση είναι φτωχές με επίκεντρο των περισσοτέρων μελετών τη συστηματική ανοσολογική απάντηση. Η τοπική αντίδραση αφορά κυρίως την επούλωση του τραύματος και την άμυνα του ξενιστή τοπικά, ενώ η συστηματική απάντηση είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της aνοσολογικής ομοιόστασης γενικά. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ. Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας και ε-:zείρησης άλλοι μηχανισμοί της aνοσολογικής απάντησης δραστηριοποιούνται και άλλοι καταστέλλονται. Οι μεταβολές στη συστηματική ανοσολογική απάντηση χαρακτηρζονται από παροδική έκτπωση της λειτουργικότητας τω\ ουδετεροφίλων, της ικανότητας αναγνώρισης των αντι"(όνων και της φαγοκυτταρικής ικανότητας του συστήματος των μονοπυρήνων (MPS, RES). Χαρακτηρζονται επίσης από ενεργοποίηση του συμπληρώματος. καθώς και από γενική έκπτωση της κυτταρικής κυρίως και λι"(ότερο της χυμικής aνοσίας. Οι μεταβολές είναι παροδικές και ε αρτώνται στο μεγαλύτερο βαθμό από την βαρύτητα της ε"( χείρησης. - Ουδετερόφιλα λευκοκύτταρα. Τα τυπικά ειφήματα στο περιφερικό αίμα διεγχειρητικά και μετεχειρητικά περιλαμβάνουν λευκοκυττάρωση, αυξημένες αναλο"(ίες ουδετεροφίλων και μονοκυττάρων και μειωμένες αναλο"(ίες λεμφοκυττάρων και εωσινοφίλων.1 Η πιο εμφανή; μεταβολή στη λειτουργικότητα των ουδετεροφίλων μετεπειρητικά είναι η ελάττωση της αυτόματης ή κατευθυνόμενης κινητικότητας αυτών (χημειοταξίας). Αντίθετα η ικανότητα του ορού για οψωνινοποίηση καταστέλλεται ελαφρά μετά από βαρειές επεμβάσεις, ενώ η ικανότητα των ουδετεροφίλων για ενδοκυττάρια καταστροφή των μικρο-

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11 βίων διατηρείται ανέπαφη. Παρόλα αυτά αρκετές από τις σχετικές δοκιμασίες, που φαίνονται στον πίνακα ι, δίνουν ελαττωμένες τιμές μετεγχειρητικά. 2 - Σύστημα μονοπύρηνων φαγοκυττάρων. Τα μονοπύρηνα/μακροφάγα είναι κύτταρα σπουδαίας δράσης και συντονισμού των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού. Αναγνωρίζουν και προπαρασκευάζουν τα αντιγόνα, για να αρχίσει η ειδική ανοσολογική απάντηση. Το είδος των ενεργοποιητών ουσιών που παράγονται και το είδος των υποδοχέων που εκφράζονται στην επιφάνεια των κυττάρων αυτών καθορίζεται από το στάδιο της ενεργοποίησής τους.3 Η εγχείρηση διαταράσσει την ικανότητα παρουσίασης του αντιγόνου και ελαττώνει τη δραστικότητα της μεμβρανικής IL- 1 στα ποντίκια4 5 (πίνακας 2). Η έκφραση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας της τάξης ΙΙ βρέθηκε ελαττωμένη στα μονοπύρηνα μετά από βαριές ε πεμβάσεις, κι αυτό αποτελεί ένδειξη ελαττωμένης ενεργοποίησης των μονοπυρήνων.6 Μετεγχειρητικά ο αριθμός των μονοπυρήνων στην κυκλοφορία είναι αυξημένο;. - Διάφορε; μελέτες έδειξαν ότι η χημειοτακτική τους κινητικότητα. η πεπτική τους ι κανότητα, η έκλυση χημική; Φωταύγεια; και η παραγωγή λυσοζύμης αυξάνονται αμέσως μετά την επ:είρηση. αλλά αργότερα ελαττώνονται.7 Υ Τα ευρήματα όμως αυτά δεν είναι σταθερά, αλλά ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της κακοήθειας και τη βαρύτητα της επέμβαση;. 1 " καθώς επίσης και από το είδος του σωματιδίου που χρησιμοποιήθηκε για τη φαγοκυττάρωση. 1 1 Επίσης καταστέλλεται ελαφρά η ολική φαγοκυτταρική ικανότητα των μονοπυρήνων μετά από βαρειές επεμβάσεις. ενώ στη συνέχεια ακολουθεί περίοδος υπερλειτουργικότητας.12 Η ελαττωμένη φαγοκυτταρική ικανότητα του συστήματος μονοπυρήνων συνοδεύεται από ελαττωμένη πυκνότητα ινοδε- ΠΙΝΑΚΑΣ Επιπτώσεις της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης στα ουδετερόφιλα του αίματος. Λευκοκυτταρικός τύπος Ουδετερόφιλα % ΗωσινόΦιλα% Λεμφοκύτταρα - Μονοπύρηνα % Αυτόματη μετανάστευση και χημειοταξία Ουδετερόφιλα Λεμφοκύτταρα Μονοπύρηνα Οψωνινοποίηση Φαγοκυτταρική ικανότητα ουδετερόφιλων Μικροβιοκτόνος ικανότητα ουδετεροφίλων Έκλυση χημικής Φωταύγειας Αναγωγή του nirobιue erazoιium Δραστικότητα της μυελοπεροξειδάσης 1- Δραστικότητα της β-γλυκο u ρονιδάσης Δραστικότητα λυσοζύμης Παραγωγή υπεροξειδάσης Πρόσληψη ιωδίου με την βοήθεια της μυελοπεροξειδάσης Δραστικότητα κύκλου μονοφοσφωρικής εξόζης 1' = αύξηση, = ι μείωση, - = χωρίς μεταβολή. 1' 1' 1' 1' σμίνης (fibronecin) στο πλάσμα, ελαττωμένη αιμάτωση των οργάνων του συστήματος καθώς και ύπαρξη ανασταλτικών παραγόντων.13 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Επιπτώσεις της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης στο μονοπυρηνικό φαγοκυτταρικό σύστημα. Παρουσίαση των αντιγόνων από τα μονοπίφηνα. μακροφάγα Φαγοκυτταρική ικανότητα Συγκέντρωση ινοδεσμίνης πλάσματος =μείωση. - Το συμπλήρωμα ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της εγχείρησης στο σημείο του τραύματος, αλλά σε εγχειρήσεις μεγάλης βαρύτητας και στην εμφάνιση επιπλο Κ(όν υπάρχει και συστηματική ενεργοποίησή του Αυτό είναι εμφανές σαν ελάττωση της αιμολυτικής δραστηριότητας, ελάττωση του επιπέδου των στοιχείων του συμπληρώματος και εμφάνιση προϊόντων αποδόμησης αυτοί ι ' Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος είναι ακόμα μεγαλύτερη σε επεμβάσεις καρδιάς με εξωσωματική κυκλοφορία.1 6 σε αιμοδιάλυση17 ιδιαίτερα με τη χρήση ειδικών συστημάτων κατακράτησης κυττάρων_ιχ εν μέρει σαν αποτέλεσμα της επαφής του αίματος με ξένα σώματα, και εξαρτάται από το είδος του υλικού των συστημάτων. Όμως τα ενεργοποιημένα παράγωγα απομακρύνονται με το ξέπλυμα, 1-19 και εξάλλου οι πνεύμονες που είναι τα κύρια όρ-rανα-στόχοι του C 3 cι και C5" είναι απομονωμένοι κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής. Κατά την εγχείρηση τα ευρήματα της ενερ-rοποίησης του συμπληρώματος ποικίλλουν ανάλογα με τον ενεργοποι ητή και με το αν υ πάρχουν προσχηματισμένα αντισώματα για το aντιγόνο που ξεκίνησε την ενεργοποίηση. - Κυτταρική ανοσία. Η αναλογία και ο απόλυτος α ριθμός των λεμφοκυττάρων ελαττώνεται στο περιφερικό αίμα κατά την εγχείρηση και αυτό συνδέεται άμεσα με τη βαρύτητα αυτής. Η ελάττωση αφορά τον αριθμό και την αναλογία τόσο των Τ όσο και των Β-λεμφοκυττάρων αλλά είναι μεγαλύτερη για τα Τ-λεμφοκύτταρα20 21 (πίνακας 3). Επίσης ελαττώνονται και οι αριθμοί των Τ-βοηΟητικών επαγωγικών (CD4 +) και Τ-κατασταλτικώΨκυτταροτοξικών (CDx + ) κυττάρων. αλλά οι αναλογίες τους παραμένουν αμετάβλητες ή μεταβάλλονται εις βάρος των CD 4 ( +) κυττάρων, μετά από βαρειές επεμβάσεις Τέλος ε λαττώνεται μετεγχειρητικά και ο αριθμός των φυσικών Φονικών κυττάρων (nauraι kier ces) Σε in viro δοκιμασίες βρέοηκε, ότι η απάντηση των Τ λεμφοκυττάρων σε μιτογόνα (phyohaemaggιuinin, concanavaιin Α). σε αντιγόνα (φυματίνη, στρεπτοκινάσηστρεπτοντορνάση) και σε αλλογονικά κύτταρα, ελαττώνεται κατά την εγχείρηση. Η αυτόματη παραγωγή λεμφοκυττάρων αρχικά ελαττώνεται, για να αυξηθεί αμέσως μετά Οι χαμηλότερες τιμές της απάντησης είναι προς το τέλος της εγχείρησης και επανέρχονται στα προεγχειρητικά επίπεδα σε μερικές ώρες ή ημέρες μετά από εγχείρηση χωρίς επιπλοκές. Επίσης καταστέλλονται μετεγχειρητικά η δράση των λεμφοκινών και των λεμφοκυττάρων στα κύτταρα-στόχους, καθώς και η από τα αντισώ-

3 12 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑ ΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Επιπτώσεις της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης στη κυτταρική ανοσία. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Επιπτώσεις της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης στην χυμική ανοσία. Πληθυσμοί δραστικών κυττάρων. Αριθμός λεμφοκυττάρων στο αίμα Αριθμός Τ λεμφοκυττάρων Αναλογία τιβ λεμφοκυττάρων Αριθμός Τ βοηθητικών/επαγωγικών λεμφοκυττάρων Αριθμός Τ κατασταλ τικώνικυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων - Αριθμός φυσικών φονικών κυττάρων (ΝΚ) Λειτουργικές δοκιμασίες. Απάντηση πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε -Μιτογόνα (ΡΗΑ, Con Α) -Αντιγόνα (PPS, SK-SD) -Αλλογενή κύτταρα Δράση λεμφοκινών Δράση λεμφοκυττάρων στα κύτταρα-στόχους Αντισωματοεξαρτώμενη κυτταροτοξική ικανότητα Δραστικότητα των φυσικών φονικών κυττάρων Δερμοαντιδράσεις επιβραδυνομένης υπερευαισθησίας = μείωση, - = χωρίς μεταβολή ΝΚ = φυσικά φονικά κύτταρα ΡΗΑ = Φυτοαιμαγλουτινίνη, Con Α = κονκαναβαλίνη Α, PPD = κεκαθαρμένη πρωτείνη της φυματίνης, SK-SD = στρεπτοκινάση-στρεπτοντορνάση. ματα εξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα. 2 7 Τα Φονικά κύτταρα κατ' αρχήν αυξάνουν τη δραστηριότητά τους κατά την εγχείρηση και αμέσως μετά καταστέλλονται Η δερμοαντίδραση επιβραδυνομένης υπερευσθησίας (DTH) στα αντιγόνα της candida, στρεπτοκινάσης-στρεπτοντορνάσης, του ιού της παρωτίτιδας, του τριχόφυτου και στη φυματίνη, είναι ελαττωμένη μετά από εγχείρηση, όταν η προεγχειρητική διάμετρος ή περιοχή αντίδρασης συγκρίνεται με τη μετεγχειρητική Εάν όμως απλά σημειώνονται οι τυχόν μεταβολές από αντιδραστική ή σχετικά αντιδραστική κατάσταση σε μη δραστική, τότε δεν βρέθηκε καμμιά επίδραση της εγχείρησης (μικρής βαρύτητας, χωρίς επιπλοκές) σε υγιείς ασθενείς. 3 4 Χυμική ανοσία. Ο αριθμός των Β-λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα ελαττώνεται μετά από βαρειές επεμβάσεις, καθώς και η παραγωγική απάντηση των λεμφοκυττάρων σε μιτογόνα των Β- (Saphyococcus aureus srain Cowan Ι) ή των Τ- και Β- κυττάρων (pokeweed miogen, PWM) (πίνακας 4) Επίσης σε επεμβάσεις a νοιχτής καρδιάς ελαττώνεται ο αριθμός των κυττάρων που παράγουν ανοσοφαιρίνες, και καταστέλλεται η ικανότητά τους να παράγουν IgG, IgM και IgA μετά από διέγερση με PWM ίη viro. 36 Παρόμοιες μεταβολές όμως δεν βρέθηκαν σε επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής3 5 Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της εγχείρησης εμφανίζονται στην κυκλοφορία λεμφοβλαστικά Β-κύτταρα με αυτόματη έκκριση πολυκλωνικών IgG και IgA, 37 πιθανόν σαν α- Αριθμός των Β-λεμφοκυττάρων στο αίμα Απάντηση πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε μιτογόνα (Saph. aureus Cowan Ι, PWM) Αριθμός κυττάρων που παράγουν Ig στο αίμα Παραγωγή IgG, IgM, IgA, διηγερμένη από PWM in viro Παραγωγή IgG, ga, αυτόματη στο αίμα Παραγωγή IgG, IgA, αυτόματη in viro Ειδική απάντηση αντισωμάτων Συγκέντρωση Ig στον ορό 1' = αύξηση, = μείωση. PWM = pokeweed miogen, Ig = ανοσοσφαιρίνε.:. ποτέλεσμα απελευθέρωσης αντιγονικού υλικο αττό τους ιστούς, το οποίο διεγείρει τα Β-κύτταρα να τταράίοl\' αντισώματα. Η απάντηση με ειδικά αντισώματα ΚUίά την εγχείρηση δεν είναι περισσότερο εμφανή; αττ ό:ι η α πάντηση της κυτταρικής aνοσίας, αν και λίίε; μονο μελέτες έχουν γίνει σ' αυτό το αντικείμενο Η πυκνότητα των ανοσοσφαιρινών του ορο( ελαττώνεται κατά την εγχείρηση.40 Αυτό οφείλεται κι-ρίω; σε αιμοαραίωση, απώλεια πρωτεϊνών εξωαγίειακά και σε κατανάλωση των ανοσφαιρινών, διότι μια τταροδικη ε λάττωση της ικανότητας για σύνθεση ανοσοφαιρινu)\' δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις ελαττωμένε; πι-κνό:η:ε; τους στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο (η βιοί.οίική η μιζωή της IgG είναι μέρες, της IgM 5 μέρες και τη; IgA 6 μέρες). ΜΕΤ ΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟΉΘΗ ΝΟΣΟ. Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι μεταβολές σε ασθε\ εί; με κακοήθη νόσο είναι παρόμοιες με αυτές των ασθε\'0)\' με καλοήθη νόσο (πίνακας 5). Ο αριθμός των ί.εμφοκυττάρων και των υποομάδων τους ελαττώνεται41 42 και η βλαστική μεταμόρφωση κατόπιν διέγερσης με μιτοίόνα καταστέλλεται κατά τη διάρκεια εγχείρησης.-1'--19 Σε μια αττό τις τελευταίες μελέτες η καταστολή ήταν μείαλ(:ερη σε ασθενείς με απώλειες αίματος > 500 m σε σzέση με α σθενείς με μικρότερες απώλειες_4-1 Σε μια άλλη μελέτη βρέθηκε μεγαλύτερη καταστολή σε επεμβάσεις μείάί.η διάρκειας, όπου χρειάσθηκε μετάγγιση αίματο:.4' Όμως οι διαταραχές αυτές είναι δυνατόν να βελτιωθο \' στην ά μεση μετεγχειρητική περίοδο μετά από επιτυzή εκτομή του όγκου, πιθανόν λόγω της ελάττωσης του νεοπί.ασματικού αντιγονικού φορτίου Επίσης βρέθηκε σε καταστολή η κυτταροτοξική ικανότητα των Τ κυττάρων. των φυσικών φονικών (ΝΚ) και των φονικών (Κ) κυττάρων. Η μετεγχειρητική αυτή καταστολή της κυτταροτοξικότητας ενάντια σε όγκους έχει μετρηθεί σε πολλές μελέτες (πίνακας 5). Σε ασθενείς με κακοήθη νόσο η δερμοαντίδραση επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας μετά από ευαισθητο- 1'

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 13 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Επιπτώσεις της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης στην κυτταρική και χυμική ανοσία σε ασθενείς με κακοήθεις νόσους. Νόσος Αναισθησία Επέμβαση Παρατηρήσεις Βιβλιογραφία Λεμφοκυ ττ αρικός τύπος. Αριθμός λεμφοκυττάρων και Καρκίνος μήτρας Ανάρρωση σε 41,42 υποομάδων (Στάδιο Ο) Γενική γ στερεκτομή 7 ημέρες Απαντήσεις πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων. Σε μιτογόνα ερεθίσματα Καρκίνος μαστού Γενική Ριζική Σε μιτογόνα ερεθίσματα Καρκίνος Διεθυλαιθέρας- Μετάγγιση 44 Αλοθάνιο αίματος Σε μιτογόνα ερεθίσματα Καρκίνος Ασθενείς με 45 σαρκώματα 46 ΣτηνΡΗΑ Κακοήθη μελανώματα Γενική Σε μιτογόνα ερεθίσματα Καρκίνος μαστού 47 (Στάδια 1-ΙΙ) ριζική Στην ΡΗΑ και την Con-A Καρκίνος μήτρας Γενική γ στερεκτομή 40 Σε αλλοαντιγόνα Καρκίνος Ριζική τροποποιημένη Κυτταροτοξική ικανότητα. Κυτταροτοξικότητα σε ετερόλογα κύτταρα όγκου ΟΊκος Wims Γενική Ριζική Παιδιά 51 Wims Κύτταρα καρκίνου μαστού Καρκί\'0ς μαστού θειοπεντόνη + Αλοθάνιο + Ν:Ο+Ο: Κακόηθες Ριζική Μαστεκτομή Κύτταρα μελανώματος Α ντιρροποuμενη Κατεσταλμένα 53 για 6 ημέρες Κύτταρα Raji Εκτομή Δραστικότητα των ΝΚ Καρκίνος μαστοιj Κατεσταλμένα για 47 λεμφοκυττάρων (Στάδια Ι-Ι!) Ριζική 2 εβδομάδες Δραστικότητα των ΝΚ Κακόηθες Α ντιρροπούμενη λεμφοκυττάρων μελάνωμα με Αλοθάνιο Δραστικότητα των ΝΚ Ετομιδάτη 55 λεμφοκυττάρων Γαστρεντερικού Δραστικότητα των ΝΚ λεμφοκυττάρων Γαστρεντερικού Α ντισωματοεξαρτώμενη Καρκίνος θειοπεντάλη + 57 κυτταροτοξική ικανότητα Αντισωματοεξαρτώμενη Νευροληπτική, κυτταροτοξική ικανότητα 58 Αλοθάνιο ΕνΦλουράνιο Αναστολή μετανάστευσης λευκοκυτάρων. Σε ιστογενετικά όμοιους Καρκίνος μαστού 59 όγκους μελάνωμα Καρκίνος Κακοήθεις Κακοήθεις με Αλοθάνιο Αλοθάνιο Αλοθάνιο Καρκίνος Α ντιρροπούμενη Κακόηθες μελάνωμα τροποποιημένη Ριζική Κατεσταλμένα για 6-22 ημέρες Δερμοαντιδράσεις επιβραδυνομένης υπερευαισθησίας. Πρωτογενής ευαισθητοποίηση Καρκίνος σεdνcβ Α ντιρροποιjμενη με Αλοθάνιο 60 Αναμνηστική απάντηση σε αντιγόνα* Καρκίνος σε ασθενείς με μετεγχειρητικές επιπλοκές Απάντηση αντισωμάτων. Απάντηση στο αντίσωμα της Γενική 63 διφθεριτικής τοξίνης Αριθμός κυττάρων που παράγουν Καρκίνος Αλοθάνιο Μικpες 64 αντισώματα επεμβάσεις Καρκίνος 61,62 = αύξηση, = μείωση. - = χωρίς μεταβολή * candida, παρωτίτιδα, στρεπτοκινάση-στρεπτοντορνάση, τριχοφυτίνη και φυματίνη.

5 14 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ποίηση στο DNCB βρέθηκε εξίσου διαταραγμένη κατά την με αλοθάνιο ή εξισορροπούμενη αναισθησία, σε βαρειές επεμβάσεις ή χωρίς επέμβαση.60 Η συμβατική δερμοαντίδραση επιβραδυνομένης υπερευαισθησίας σε ειδικά αντιγόνα (candida, παρωτιδίνη, στρεπτοκινάση-στρεπτοντορνάση, τριχοφυτίνη, φυματίνη) εμφανίζει καταστολή μετεγχειρητικά, κυρίως σε ασθενείς με εκτεταμένες επεμβάσεις ή βαρειές μετεγχειρητικές επιπλοκές Διαταραχές βρέθηκαν και στην απάντηση με αντισώματα σε διφθεριτική τοξίνη στους ασθενείς με κακοήθη νόσο.63 Επίσης ελαττωμένα βρέθηκαν τα κύτταρα που παράγουν αντισώματα σε ασθενείς με υποτροπή καρκίνου, ακόμα και μετά από μικρής βαρύτητας επέμβαση με αναισθησία (αλοθάνιο).64 Οι Duignan και. συν. βρήκαν ελαττωμένη χημειοταξία των ουδετεροφίλων προεγχειρητικά σε ασθενείς με καρκίνο του πεπτικού, σε σχέση με υ"γιείς ανθρώπους, κι αυτή ήταν ακόμα χαμηλότερη κατά την εγχείρηση και σ αυτούς που είχαν σηπτικές επιπλοκές.65 Στη μελέτη των Neopoemos και συν. οι ασθενείς με προγραμματισμένη εγχείρηση για καρκίνο παχέος εντέρου ή ορθού είχαν ε λαττωμένο αριθμό μονοκυττάρων, διαταραγμένη κινητικότητα αυτών μετά από διέγερση, αυξημένο φαγοκυτταρικό δείκτη, αυξημένη έκλυση χημικής Φωταύγειας και μικρή ελάττωση της οψωνινικής δραστηριότητας στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο.10 Όμως σε άλλη μελέτη ασθενών με κακοήθη νόσο δεν βρέθηκε καμμία αύξηση στην φαγοκυτταρική ικανότητα μετεγχειρητικά, ενώ τέτοια αύξηση ήταν εμφανής σε ασθενείς με καλοήθη νόσο.7 Το συμπλήρωμα ενεργοποιείται κανονικά κατά τη διάρκεια της εγχείρησης σε καρκινοπαθείς.66 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤ ΑΒΟΛΕΣ. Η επίδραση των χαρακτηριστικών των ασοενών, της επέμβασης και της υπόλοιπης θεραπείας πάνω στην ανοσολογική απάντηση είναι δύσκολο να προσδιοριστεί α κριβώς στον χειρουργικό ασθενή. - Αναισθησία Όταν εκτεθούν απομονωμένα ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα και μονοπύρηνα σε περιβάλλον πτητικών, ενδοφλεβίων ή τοπικών αναισθητικών, παρατηρείται δοσοεξαρτώμενη αναστολή των λειτουργιών τους. Οι μεταβολές αυτές βέβαια παρατηρούνται μετά από χρόνους έκθεσης και συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από εκείνες της συνήθους κλινικής πράξης.1 Κατά την διάρκεια μιας τέτοιας έκθεσης, η θειοπεντάλη, το αλοθάνιο σε συγκέντρωση 0,5-2,5% και το Ν2Ο σε συγκέντρωση 80% ανέστειλαν την κυτταροτοξική ικανότητα67 ΙJR και το αλοθάνιο προκάλεσε αυξημένη αντικαρκινική δράση της γ-ιντερφερόνης σε καλλιέργειας ανθρωπίνων κυττάρων από καρκίνωμα παχέος εντέρου.69 Η δραστικότητα των φυσικών Φονικών κυττάρων σε ασθενείς με καλοήθη ή κακοήθη όγκο του μαστού, δεν ε πηρεάστηκε από αλοθάνιο 2% και Ν2Ο 66'/0, ενώ «ατμόσφαιρα>> αλοθανίου 4'/;Ί μείωσε την δραστικότητα αυτών εξίσου και στις Μ ο ομάδες. 70 Συνήθως η χωρίς επιπλοκές αναισοησία παίζει μικρό ρόλο στη μείωση της aνοσολογικής απάντησης μετεπειρητικά. Η αναισθησία μειώνει τις απαντήσεις στη χειρουργική επέμβαση και επηρεάζει την ανοσολογική α πάντηση ανάλογα με το επίπεδο αναισθησίας. τη δράση των φαρμάκων, καθώς και με την επίδρασή της στην ενδοκρινική και μεταβολική απάντηση, την οξυγόνωση. τον αερισμό και την αιμάτωση των ιστών. Η χορήγηση κλασσικής εξισορροπούμενης αναισθησίας επί 1-2 cορες πριν την έναρξη της επέμβασης 20 δεν επηρεάζει την ικανότητα βλαστικής απάντησης (διέγερσης) των λεμφοκυττάρων σε διάφορα μιτογόνα. Επίσης αναισθησία συ\ δυασμένη με αλοοάνιο κατά την διάρκεια οφθαλμολο-:ικών επεμβάσεων71 ή αναισθησία 5-7 ωρών με αλοθάνιο ή εν Φλουράνιο σε εθελοντέζ2 δεν φαίνεται να μεταβάλλει την ικανότητα βλαστικής διέγερσης των λεμφοκυττάρων σε μιτογόνα, αλλά η τρίωρη 73 αναισθησία με αλοοάνιο. καθώς επίσης και η νευροληπταναλγησία πιθανcij; μειcijνει την απάντηση αυτή 74 Όταν χρησιμοποιήθηκε τιεριοχική αναισοησία σε συνδυασμό με ή χωρίς '{ενική αναισθησία παρατηρήθηκαν μικρές μόνο μεταβολέ; ση; τιαρακολουθούμενες παραμέτρους, 75 3 αλλά από ανοσοίπrική άποψη δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί με σιγοιριά ότι η περιοχική είναι προτιμότερη από τη '{ενική αναισθησία ή και το αντίθετο. Ως προς την επίδραση ων διαφόρων αναισθητικών στο ανοσολογικό σύστημα :οι ανθρώπου μόνο μικρές και κλινικά ασήμαντε; διαφορέ; παρατηρήθηκαν στις διάφορες μελέτες. Παρ' όλα uι ω σε ασθενείς με καρκίνο του πεπτικού συστήματα; η ανuισοησία με αλοθάνιο δεν αύξησε κατά την διάρκειu :η; ε πέμβασης την δραστικότητα των ΦυσικciJ\' Φονικων κι τ τάρων, που θεωρείται πολύ σημαντικό μέρο; ης αμι \'U; έναντι της κακοήθειας. Απεναντίας η ενδο<>ί.εβιu ι.σρήγηση ετομιδάτης αύξησε Φυσιολο'{ικά τη όρασ:η:σ:ητu των φυσικών φονικών κυττάρων κατά τη διιί, κειυ :η; ε πέμβασης. 55 Μελέτες σε ζώα έχουν αποδείξει ότι η α\ uισηησία έχει ανεπιθύμητες ενέργειες στην ανοσολογική α::α\ :ηση και στο ρυθμό αύξησης των όγκων (πίνακα: 61. :ι; έρευνες όμως αυτές είναι πιθανόν οι διuταραι.έ: δια<1)ι ρων ομοιοστατικών μηχανισμών να περιπι.ειωι \' :α α::οτελέσματα. Ειδικά όταν μελετάται η επίδραση διαοι J'C J\' παραγόντων στην αύξηση των όγκων. ο σzεόιuσμι"i: :η; μελέτης (το είδος του πειραματόζωου. ο τ(.πο: :ι ι ι'";κι ι. η ποσότητα του ενοφθαλμιζόμενου υλικο'. η ι:jεση :η: έ νεσής του, η θεραπεία και το χρονοδιά'{ραμμύ :η: ι μ::σρεί να μεταβάλλει τα αποτελέσματα. Το αλοθάηι ε\u ι :ο πιο μελετημένο αναισθητικό σε αυτού τοι είδσι; :ι: ε,,_ γασίες και ο περισσότερες από αυτές κατέδειξ,α\ ι :ι διαταράσσει την αντίσταση του οργανισμο(, ένω :ι :ιιl ι'" : ' κο υ. - Χειρουργική επέμβαση. Το εγχειρητικό τραύμα παίζει πολι ::ω σημα ν:ικό ρόλο από την αναισθησία στη διαταραzίi :η; α\ ΊΙ σι Ιί. ι.-;'1- κής απάντησης κατά τη διάρκεια της επμβαση:. Υ::αpχει συσχέτιση ανάμεσα στο μέ'{εοο; τοι επειρη:ιr.:ιιί τραύματος και τις μεταβολές των λευκοr.:ι ττύρω\ r.:αι :ω\ υποομάδων τους, των λεμφοκυττάρων κuι :ι J\' ι ::συμuι ων τους, της απάντησης των λεμφοκυττάρων με ::σί.ί.α::ί.ασιασμό κατόπιν αντιγονικής και μιτο-:ονικής διέγερση;. και του όγκου του τιλάσματος που απαιτείται ;'ια \'U με ι ω-

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙ!ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Επίδραση τη ς αναισθησία ς στη συμπεριφορά τ ων όγκων σε ζώα. Δείκτης διέγερσης λεμφοκυττάρων Π ε ιρ ο ποντίκια αματόζω ινοσάρκωμα Α να ισθησί α αλοθάνιο I, 5 οιο Εγχείρηση καμμία Α π ο τ έλεσ Β μα ι 6λ. μεγαλύτερη 86 καταστολή Κυτταροτοξικότητα (κυττανοσία) ποντίκια IV κύτταρα όγκου αλοθάνιο 15 min κα μμία καμμία δράση σε κυτταροτοξικότητα & αύξηση μεταστάσεων 87 Ποντίκια ΙVκύτταρα όγκου αλοθάνιο 15 min ακρωτηριασμός Διαταραχή κυτταροτοξικότητας αυξ. μεταστάσεις Αύξηση όγκου ποντίκια ip, sc σάρκωμα αλοθάνιο 0, σε διαφ. μέρες καμμία δράση αλοθανίου 88 Αύξηση όγκου ποντίκια αλοθάνιο Ν2Ο θειοπεντάλ η κεταμίνη καμμία ακρωτηριασμός αύξηση όγκου με αλοθάνιο &Ν2Ο 89 Αύξηση όγκου ποντίκια sc κύτταρα όγκου αλοθάνιο 0. 5-Ι'Ό για I ώρα καμμία ακρωτηριασμός αύξηση όγκου αύξ χρόνου απόρριψης 90 ποντίκια sc κύτταρα όγκου αλοθάνιο 0,5-1\ για I ώρα λαπαροτομία όπως με αλοθάνιο Αύξηση όγκου ποντίκια κύτταρα όγκου Ν2Ο κα μμία καταστολή ασκ. όγκου Ehrich, όχι όγκου Πρωτοπ. ευαισθ. με DNCB ποντίκια ινοσάρκωμα θειο πεντάλ η καμμία διαταρ. απάντ. σε DTH καταστολή MLC αύξηση μεταστάσεων 92 DNCB = 2,4 dinirochorobenzcne DTH = deayed ype hypersensiiνiy MLC = mixcd ymphocyc cuurc θεί στο μισό η απάντηση των λεμφοκυττάρων στην φυματίνη (PPD) Η μείωση της αιμάτωσης και η ι σχαιμία των ιστών οδηγεί σε αυξημένη νευροενδοκρινική απάντηση του οργανισμού και σε αυξημένη απελευ Οέρωση aνοσολογικών μεσολαβητικrόν ουσιών. Η οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια (shock) συνήθως είναι καταστροφική για την ανοσολογική απάντηση Η πτιόση της αιμάτωσης των εντερικών βλεννογόνων96 και η απουσία των τροφών στο <:νη:ρο για αρκετές ημέρες μετά το τραύμα, διαταράσσουν το φραγμό του εντερικού βλεννογόνου97 και οδηγούν στη μετακίνηση των ενδοτοξι νιόν και των μικροοργανισμών του εντέρου προς την συστηματική κυκλοφορία. - Μεταγγίσει ς αίματο ς. Οι μεταγγίσεις ομόλογου αίματος που περιέχει λευκοκύτταρα έχει aνοσοκατασταλτική δράση9 και πιοανώς να συμμι:τέχει στην μετεγχειρητική ανοσοκαταστολή, η οποία εκδηλώνεται είτε σαν αυξημένη επιβίωση των μοσχευμάτων μετά από μεταμόσχευση οργάνων,99 είτε σαν αυξημένη συχνότητα υποτροπής του καρκίνου και μειωμένη επιβίωση,9 είτε τέλος σαν αυξημi':νη συχνότητα μετεγχειρητικ ι όν λοιμώξεων και αυξημένη επιρρέπεια για σι\νδρομο ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων.102 Παρά το γεγονός ότι πολλές μελέτι:ς έδειξαν την α ναφερ6μενη συσχέτιση.103'10" αυτή ακόμη αμφισβητείται από πολλοι'jς. Σε μια μελέτη 500 ασθενών με καρκίνο παχέους εντέρου ή του οροοι'j βρέθηκε χειρι'jτερη πρόγνωση στους μεταγγισοέντες ασθενείς από ότι στους μή μεταγγισθέντες ενώ σε δι'jο άλλες μελέτες σε 520 ασοενείς με την ίδια πάοηση Ι οχ και σε I 000 άλλους με καρκίνο του στομάχου,109 αποδόοηκε η συσχέτιση σε άλλους παράγοντες.

7 16 -Ηλικία. Ορισμένες μελέτες, όχι όμως όλες.113 έδειξαν μεγαλύτερη μείωση της aνοσολογικής απάντησης σε νεογέννητα και μικρά παιδιά παρά σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Πάντως στους ενήλικες όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο μικρότερο το μέγεθος τραύματος, που απαιτείται για να προκαλέσει «ανεργία» του ανοσολογικού συστήματος και να μειώσει την απάντηση των λεμφοκυττάρων σε μιτογόνα ερεθίσματα Κατάσταση υγείας. Οι ασθενείς με κακή γενική κατάσταση που υφίστανται επεμβάσεις καρδιάς, εμφανίζουν μακρύτερης διάρκειας καταστολή της παραγωγής της IL-2 σε σχέση με άλλους ασθενείς.116 Επίσης ασθενείς με προχωρημένη κακοήοη νόσο μετεγχειρητικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη καταστολή της δραστικότητας των φυσικών φονικών κυττάρων, της αντισωματοεξαρτώμενης κυτταροτοξικής ικανότητας (ADCC)57 και της απάντησης των λεμφοκυττάρων σε μιτογόνα ερεθίσματα, 117 σε αντίθεση με ε κείνους τους ασθενείς που έχουν καλοήθη ή μη προχωρημένη κακοήθη νόσο. Παρ' όλα αυτά οι Michees και συν, βρήκαν ότι ασθενείς με κακοήοεια έχουν μετεγχειρητικά την ίδια μείωση της (ADCC) με ασθενείς χωρίς κακοήθεια58 Επίσης οι Vose & Moudgi βρήκαν μείωση της κυτταροτοξικής ικανότητας αυτού του τύπου ακόμη και σε μικρές επεμβάσεις για καλοήθεις όγκους.27 Η αρχική αύξηση της δραστικότητας των φυσικών φονικών κυττάρων κατά τη διάρκεια της επέμβασης απουσίαζε σε ασοενείς με προχωρημένη καρκινοπάθεια. ενώ εμφανίζονταν σε εκείνους με τοπικά περιορισμένη κακοήθεια ή με καλοήθεις όγκους.56 Η μείωση του απόλυτου αριομού των λεμφοκυττάρων συγκριτικά με τις προεγχειρητικές τιμές, και του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων που προκαλείται από την ΡΗΑ και την κονκαναβαλίνη Α, όπως επίσης και της δραστικότητας των κατασταλτικών κυττάρων, βρέοηκε μικρότερη στους ασθενείς με προχωρημένη καρκινοπάθεια συγκριτικά με εκείνους που δεν εί Χf1Υ προχωρημένη καρκινοπάοεια, διότι οι αρχικές τιμές στους πρώτους ήταν χαμηλότερες.117 Οι διαφορές ανάμεσα σε ασθενείς με καλοήθεις όγκους και σε εκείνους με κακοήθεις, πιθανώς να οφείλεται και σε αιτίες όπως η κατάσταση θρέψης. Η κακή θρέψη σε συνδυασμό με την α νοσοκαταστολή είναι καταστροφικές για τον χειρουργικό ασθενή.119 Αλλοι παράγοντες. Ορισμένα αντιβιοτικά φάρμακα, κυτταροστατικά και κορτικοειδή είναι γνωστό ότι προκαλούν μεταβολές στην ανοσολογική απάντηση. Το αλκοόλ επίσης είναι ανοσοκατασταλτικό και το κάπνισμα μπορεί να έχει ολέθρια α ποτελέσματα στην ανοσολογική επάρκεια των βλεννογόνων. Ακόμη πάντως δεν έχει καταδειχθεί με ακρίβεια η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων, της ακινητοποίησης, της νηστείας και των μεταβολών των βιορυθμών στην μετεγχειρητική ανοσοκαταστολή.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ. Οι μεταβολές, που παρατηρούνται στην ανοσολογική απάντηση μετεγχειρητικά, προκαλούνται από πολ- ΘΕΜΑ Τ Α ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Ε\ Τ λ ΊΙΚΗ!λ ΊΡΙΚΗΣ λούς παράγοντες όπως η νευροενδοκρινικτί απάντηση. παράγοντες του ορού, τα κατασταλτικά κιίτταρα κu.ι οι α νοσολογικές μεσολαβητικές ουσίες. Σ;ι:εδό\ κύ.οε ορμ,ίνη έχει δράση πάνω στην ανοσολογικτί απύ\ :ηση. Τ όσο χειρουργικοί ασθενείς όσο και εθελοντές εμφά\'ισα\ παρόμοιες μεταβολές στην ανοσολογική απύ.ντηση μπιί. από έγχυση αδρεναλίνης -ή κορτιζόνης.12υ 121 ε [\'Uν υ σοενή που χειρουργήθηκε για Φαιοχρωμοκ ττcσμυ :- ι'1σο και σε εοελοντές που έλαβαν αδρεναλίνη. πυρυ:η1,τiι!ηκε αύξηση των φυσικών φονικών κυττάρων και τη: δι'υστικότητάς τους.1"-1 Τα επίπεδα όμως της κορτι:,ίί.η: στο\' ορό των χειρουργικών ασθενών δεν συσ;ι:ετί:,>\τυι με τις μεταβολές των υποομάδων των λεμφοκι.ττι1ι ισ\ ' :" ί.,ηω της πολυπλοκότητας των παραγόντων πο τα ε::η ι ειί.ζουν. Σ τον ορό ασθενών έχουν απομο, ωοεί αη'σ,,κα τασταλτικές πρωτε ί νες μετεγχειρητικά. 2' 1=' Η σl'f'f'l'::iα μεταξύ των Τ -βοηθητικών επαγωγι KC;J\' K τ:uι' J\ I CD Οετικά) και των Τ-κατασταλτικών Κ ττυ1,,:l>ξ.:κι η κι τ τάρων (CDs θετικά). παραμένει σταθερτ1 η με:unαί.ί.ετω προς όφελος των CDs μετεγ;ι:ειρητικά.21 :J Ομι J: υκ,ψη και στην κλασσική ανοσολογία αντιμε:ω::ι:ε:αι μc: σκεπτικισμό πλέον η σημασία της ισορρο::ία: με:υξ.ι CD και CDs λεμφοκυττιί.ρων.!\!ία κα:η ι' ι' ιυ :c J\ ί.ειτουργικώς κατασταλτικών κυττάρω\. :υ :ων κυ:uσ:ιιί.:ικr.i κύτταρα που ενεργοποιούνται από τ φ KO\'KU\"Uhιιi. ι\ η Α. παρουσιάζουν μειωμένη δρα στη ριι:η :α ιιc::u υ;:,,.ιιε, ciλες επεμβάσεις όπως επίσης και σε κιι, κι ''' :η: μ τ1- τρας42 48 Επίσης στους καρκινοπαοεί: η ι;ουι1,:πη :ων συγκο.λητικών κυττάρων ( μονοπι ι φ ω υ.-:, :, \ -υ::α\ τητικό» κυτταρικό πληθυσμό βεί. :ιc J\ c:ι :η\ λ J\c':ηω του οργανισμού να παράγει κί τταρα με κι ::υ,χ :,,Ξ,ικη ι κανότητα, ικανότητα ποι, εί, uι ηδη κυ:: π:υι.., \ η με:ά από την επέμβαση 4 ' Σημα\ τικc:ς, ιυ :ψ,.. ::..,:ι,-'η:ική ανοσολογική απάντηση εί\αι cη μc::ιιr<-.ί. :: -:,,,_ nρέθηκαν στην έκκκριση τω\' κι :-:L'Kι\c J\ >.:υ'. :ιλ ::ι>.:c,σανοειδών, όπως επίση; και στη\ i.c:ι:c' f'. ι>.:,,:: :υ :ι.1\ ι ::οδοχέων των κυττοκινών.12- Ποί.ί.ές κι ::ι >.:ι',::: υ-:,-.:,:ί., ιv συνδετικούς κρίκους ανάμεσα σ: φ α\ L σ,,ί_,,. ι,.,. :η\ C:\' δοκρινική και την μεταβολική απάν:ηση \!.::.:: η:ικά παρατηρείται αύξηση τη; IL-1 κυι :η: IL-n - και πτώση τη; IL Μετά α;τι) fl>i_,,κ,π:.::ο-::,,ιη ::αρατηρήοηκε μικρή αύξηση της έκφι αση: :ι \ ζ ;οιι \ < ιυκών υποδοχέων τη; ιντερλειικίνη: -.2 Ι IL-.2-R 1 :ι Ι\ Τ-ί.εμ Φοκυττάρων,12 s αλλά άλλη μεί.έτη <:δc:ιξ,,: ι.: :ι;r-:" :,-:< Κ Φρασης των υποδοχέων αυτcij\' με:ύ u;:,,,;;:,,,hur-: ασθενείς με κακοήθεια παρατηρείτο ι αιξ, η στ- :ι;\.:::ι -:έδων των διαλυτών υποδοχέων τη: IL-.2 ι-ιl-2rι : ε Ε-:ειδή οι υποδοχείς s!l-2r συνμ:ο\'ηη μι: :φ IL-.2. Ί υ ι Ξ,ησή τους στον ορό υποδηλcij\'ε την κα:uσ:,,ί.η,:ι,,ιι-:ι J\' α νοσολογικών απαντήσεων. Σημαντικσ ε::ιση: ι'c'ί_,, r-::ην μετεγχειρητική ανασοκαταστολη <:;ι:,,ι,. κυι,,, Η,,r;,-.κατασταλτικές προσταγλανδίνε; και κιρίι J: η PCiE:. - ΚΛΙΝΙΚΉ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩ :\ΙΕΤΑΒΟ.\Ω.\'. Συνήθως η ανοσολογική απά, τηση σ:η\ ε ::c:μhυση είναι μία ελεγχόμενη διαδικασία. ;ωι 6ωι'ΚC:ι ιιc:ι'ιι-:ε: Ι Jρες μέχρι μερικές μέρες. Η απάντηση ω τη μ::l f'u ω ::αραμείνει τοπική μετά από μικρέ; επεμβασει:. ε\'j μ::,,ρεί να εξελιχθεί σε συστηματική απάnηση στφ ::ε1':::ι Jση μεγάλων επεμβάσεων ή εμφάνισης εnι:τί.σκc J\ Η ::ειιι-

Πρωτοπαθής 'Οyκος, Μεταστάσεις, Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα, Επηρεασμός Συστημάτων

Πρωτοπαθής 'Οyκος, Μεταστάσεις, Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα, Επηρεασμός Συστημάτων 24 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΓΗΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρωτοπαθής 'Οyκος, Μεταστάσεις, Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα, Επηρεασμός Συστημάτων ΦΡΟΣΩ ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ο όρος «καρκίνος» περιλαμβάνει ποικίλες παθολογικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού

MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού MGN-3 Σύμπλεγμα Αραβινοξυλάνης Πίτουρου Ρυζιού To Biobran, ενεργοποιώντας τα ΝΚ-κύτταρα επαναρυθμίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού. Τονώνει το αίσθημα ευεξίας, βελτιώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη 120 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στην Καθημερινή Α ναισθησιολογική Πράξη ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΑΜΠΑ Οι αναισθησιολόγοι ως γιατροί της πρώτης γραμμής είναι παρόντες τόσο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

PAP ION MAGNETIC INDUCTOR

PAP ION MAGNETIC INDUCTOR PAP ION MAGNETIC INDUCTOR 2 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ CE 0044 93/42 ΕΕC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA ISO 13485/2003 Η συσκευή έχει περάσει επιτυχώς όλα τα ΙΕC 60601 1 και ΙΕC 60601 1-2 (ΕΜC)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις

ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκαυμα και Παιδί - Ψυχοκοινωνικές Προεκτάσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΜΕΣΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες 240 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Μαζικές καταστροφές από ΡΒΧ ουσίες μπορούν να προκληθούν είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ]

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ] Βιβλιογραφική Εργασία Εμβιομηχανικής και Βϊοατρικής Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 02109012 [ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟNOΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK BRONCHOLOGIC HELLENIC THORACIC SOCIETY SOCIETY QUARTERLY MEDICAL JOURNAL

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟNOΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK BRONCHOLOGIC HELLENIC THORACIC SOCIETY SOCIETY QUARTERLY MEDICAL JOURNAL ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟNOΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK BRONCHOLOGIC HELLENIC THORACIC SOCIETY SOCIETY QUARTERLY MEDICAL JOURNAL ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2)

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ «Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ Binocrit 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 1 Binocrit 3.000 IU/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα