ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ"

Transcript

1 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ.: ,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ Παηαλία - Αηηηθή

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΓΖΛΩΖ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 3 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 11 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΜΜ. ΜΔΘΟΓΟ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΒΑΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΟΜΔΗ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ / (ΔΞΟΓΑ) ΑΠΟΜΔΗΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΖ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΑΩΜΑΣΔ ΚΑΗ ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΣΑΗΡΗΔ ΓΑΝΔΗΑ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΔΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΑΝΑΣΑΞΗΝΟΜΖΔΗ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 34 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ

3 ΓΖΛΩΖ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθν 2 ηνπ λ.3556/2007) Οη 1. Μαλψιεο Υξ. Κππξηαλίδεο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2. Pierre Deleplanque, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη 3. Πάλνο Κπξηαθφπνπινο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εηδηθά πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007, δειψλνπκε φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε: α. νη ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2013, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ (ε Δηαηξία) θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007 θαη β. ε εμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΜΑΝΩΛΖ ΥΡ. ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΖ Α.Γ.Σ. AZ PIERRE DELEPLANQUE ΑΡ. ΓΗΑΒ. 07CV39073 ΠΑΝΟ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Γ.Σ. ΑΚ

4 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 2013 Κχξηνη Μέηνρνη, χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007, ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηελ εμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηε πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ Α. Αλαζθόπεζε ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ Ά εμακήλνπ Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο θαη παξέρνπλ φια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο. Όπσο αλαιπηηθφηεξα πξνθχπηεη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο: α) Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε ην Ά εμάκελν ηνπ 2013 θαηά 10,1% θαη αλήιζε ζε ρηιηάδεο Δπξψ έλαληη ρηιηάδσλ Δπξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012 ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν θαηά 4,1% θαη αλήιζε ζε ρηιηάδεο Δπξψ έλαληη ρηιηάδσλ Δπξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ β) Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηεο Δηαηξίαο ην Ά εμάκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε δεκίεο ρηιηάδεο Δπξψ έλαληη δεκηψλ ρηιηάδσλ Δπξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ 2012 ελψ ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε δεκίεο ρηιηάδεο Δπξψ έλαληη δεκηψλ ρηιηάδσλ Δπξψ ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ Σν EBITDA ηεο Δηαηξίαο ην Α εμάκελν ηνπ 2013 δηακνξθψλεηαη ζε δεκίεο ρηιηάδεο Δπξψ, πξηλ ζπλππνινγηζηεί ε επίδξαζε ηεο απνκείσζεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην εξγνζηάζην ηεο Υαιθίδαο, χςνπο ρηιηάδσλ Δπξψ. γ) Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο ηεο Δηαηξίαο ην Ά εμάκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζε δεκίεο ρηιηάδεο Δπξψ έλαληη δεκηψλ ρηιηάδσλ Δπξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012 ελψ ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε δεκίεο ρηιηάδεο Δπξψ έλαληη δεκηψλ ρηιηάδσλ Δπξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Ζ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζην Ά εμάκελν ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, θαζψο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ε χθεζε ηεο ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλερίδεηαη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά. Ζ Δηαηξία ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ, εθνδηαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ωο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, επήιζε ζεκαληηθή κείσζε θπξίσο ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο πνπ αληηζηάζκηζε ελ κέξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πηψζεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Οη επελδχζεηο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ γηα ηελ Δηαηξία ζην Ά εμάκελν ηνπ 2013 αλήιζαλ ζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 887 ρηιηάδσλ Δπξψ έλαληη ρηιηάδσλ Δπξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Όζνλ αθνξά ζηνλ Όκηιν, αλήιζαλ ζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 937 ρηιηάδσλ Δπξψ έλαληη ρηιηάδσλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ

5 2. Ζ εγρώξηα αγνξά ηζηκέληνπ, αδξαλώλ θαη ζθπξνδέκαηνο Σν Ά εμάκελν ηνπ 2013 ε εγρψξηα αγνξά ηζηκέληνπ ζπλέρηζε ηελ έληνλα θαζνδηθή ηεο πνξεία, ζε ζρέζε κε ην 2012, αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε ηάζε ηεο νηθνδνκηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αγνξά ησλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο αθνινχζεζε θαη απηή ηελ ίδηα πνξεία. Σελ θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ειιεληθή αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο επηβεβαηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.). χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ δψδεθα κελψλ, δειαδή απφ ηνλ Ηνχλην 2012 έσο ηνλ Μάην 2013, ε ζπλνιηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηέγξαςε κείσζε θαηά 47,8% ζηνλ αξηζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, θαηά 44,3% ζηελ επηθάλεηα θαη θαηά 42,1 % ζηνλ φγθν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν Ηνπλίνπ Μαΐνπ Δπίζεο, θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ Μαΐνπ 2013 ε ζπλνιηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαηέγξαςε κείσζε θαηά 41,5% ζηνλ αξηζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, θαηά 44,3% ζηελ επηθάλεηα θαη θαηά 41,7% ζηνλ φγθν, ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Λνηπά ζεκαληηθά γεγνλόηα 3.1 Καηλνηνκίεο εκαληηθέο δηαθξίζεηο έιαβε ε Δηαηξία ζην πιαίζην ησλ βξαβείσλ Lafarge Σα Lafarge Awards είλαη έλαο εηήζηνο δηαγσληζκφο ηνπ Οκίινπ Lafarge γηα ηελ επηβξάβεπζε πξσηνβνπιηψλ ζηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο απφδνζεο γηα ηνλ Όκηιν. Ζ εηαηξία ηηκήζεθε κε ην Δηδηθφ Βξαβείν ζηελ θαηεγνξία "Οξγάλσζε θαη Άλζξσπνη" γηα ην πξφγξακκα αλάπηπμεο "Πξντφληα Lafarge", έλα πξφγξακκα ην νπνίν απνηέιεζε βάζε γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα ιεηηνπξγνχλ σο πξεζβεπηέο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά. Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ πξντφλησλ, κε βίληεν, θσηνγξαθίεο θαη παξνπζηάζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Δπίζεο, ρψξνη έθζεζεο ησλ πξντφλησλ (showrooms) δηακνξθψζεθαλ ζε 15 εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ζε φιε ηελ Διιάδα, δίλνληαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα δνπλ απφ θνληά ηα πξντφληα θαη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Σν πξφγξακκα δηεμήρζε κε ηε ζπκκεηνρή 35 εζσηεξηθψλ εθπαηδεπηψλ, κε θαιή γλψζε ηεο αγνξάο θαη ησλ πξντφλησλ. 3.2 Τγεία & Αζθάιεηα Σν Α εμάκελν ηνπ 2013 ζπλέβεζαλ 3 αηπρήκαηα κε απψιεηα ρξφλνπ εξγαζίαο, ηα νπνία αθνξνχζαλ εξγνιάβνπο ηεο Δηαηξίαο. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 2012 είραλ ζπκβεί 2 αηπρήκαηα (1 εξγαδφκελνο ηεο ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ θαη 1 εξγαδφκελνο ηεο Lafarge Beton). Ο δείθηεο ζπρλφηεηαο αηπρεκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζην 0,00 κε εηήζην ζηφρν <0,75 θαη γηα ηνπο εξγνιάβνπο ηεο ζην 4,24 κε εηήζην ζηφρν <1,75. Γηα ηε Lafarge Beton o δείθηεο ζπρλφηεηαο αηπρεκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εξγνιάβνπο είλαη ζην 0,00 κε εηήζην ζηφρν <1, Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο πεξηφδνπ παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο ησλ εθπνκπψλ Αεξίσλ Θεξκνθεπίνπ, δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. εκαληηθφηεξε ε ζνβαξή θαζπζηέξεζε ηεο πίζησζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δηθαηνχρσλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δηθαηψκαηα εθπνκπήο CO2 γηα ην 2013, ζχκθσλα κε ηνπο λένπο επξσπατθνχο θαλφλεο. 5

6 3.4 Δηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε Οη δξάζεηο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ε ζπκβνιή ζηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο εζηηάδνπλ ζην δηάινγν κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζηελ νηθνδφκεζε ελφο πην βηψζηκνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, θαηά ην Ά εμάκελν ηνπ 2013, πινπνηήζεθαλ νη εμήο πξσηνβνπιίεο: Δηαηξηθέο Γξάζεηο Με ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο GREAT 2013 Σα Πξψηα ηνπο Κηίξηα, νινθιεξψζεθε ηνλ Μάην ην GREAT Greek Architectural Talent, κηα πξσηνβνπιία πνπ εζηηάδεη ζην ειιεληθφ αξρηηεθηνληθφ ηαιέλην θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ πεγάδεη απφ απηφ θαη επηρεηξεί λα εληζρχζεη ηελ απήρεζή ηνπ ζην δηεζλέο αξρηηεθηνληθφ ζηεξέσκα. ην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αξρηηεθηνληθέο δηνξγαλψζεηο θάζε δχν ρξφληα. Ζ πξψηε δηνξγάλσζε, κε ηίηιν GREAT 2013 Σα Πξψηα ηνπο Κηίξηα θαινχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ππνβάιινπλ ηηο δηπισκαηηθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ηνπο εξγαζίεο. Απφ ηηο 502 εξγαζίεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά (45 κεηαπηπρηαθέο θαη 457 δηπισκαηηθέο), επηιέρζεθαλ απφ δηεζλή θξηηηθή επηηξνπή 41 εξγαζίεο πξνο έθζεζε κε ηε κνξθή καθεηψλ. ην πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο GREAT 2013 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαιέμεηο απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο Νίθν Κηελά, Manuel Aires Mateus, SelgasCano. Ζ πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ ηφζν ζηηο δηαιέμεηο φζν ζηελ έθζεζε, ήηαλ πνιχ κεγάιε, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 700 επηζθέπηεο ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο θαη 840 θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Κνηλσληθνί εηαίξνη & Κνηλφηεηεο Σν Α εμάκελν ηνπ 2013 δχν ζπλαληήζεηο δηαβνχιεπζεο ζην εξγνζηάζην Βφινπ έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηνπο θνηλσληθνχο καο εηαίξνπο λα εθθξάζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ψζηε κέζα απφ ην δηάινγν λα πξνρσξήζνπκε ζε ελέξγεηεο πνπ βαζίδνληαη ζην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε. Με πξσηνβνπιία ηεο εηαηξίαο, ρνξεγήζεθε Alfablok, έλα εηδηθφ θαηαζθεπαζηηθφ πιηθφ, γηα ηελ θαηαζθεπή 4 νηθίζθσλ ζην Πνιηηηζηηθφ Πάξθν "Υξπζαιίδα", ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Κεξαηέα θαη θηινμελεί ην κνλαδηθφ Τπαίζξην Μνπζείν Διιεληθήο Λανγξαθίαο κε ρεηξνθίλεην ειαηνηξηβείν, παιηά αγνξά, παηεηήξηα, λεξφκπινπο θαη έθζεζε απφ παιηά επαγγέικαηα. Σν Alfablok ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θαηαζθεπή βηβιηνζήθεο, γξαθείνπ, θαζψο θαη άιισλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. Οη κνλάδεο ηεο Δηαηξίαο δεκηνχξγεζαλ κέζα ζην Α εμάκελν ηνπ 2013 επθαηξίεο γηα επηζθέςεηο θαη μελαγήζεηο ζρνιείσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Μαζεηέο θαη ζπνπδαζηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ επηζθέθζεθαλ ηα εξγνζηάζηα ηνπ Βφινπ θαη Μειαθίνπ θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ην ηζηκέλην θαη ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ θαζψο θαη γηα ηα δηάθνξα είδε ζθπξνδέκαηνο. Σξηαληαπέληε επίζεο καζεηέο κε ηέζζεξηο θαζεγεηέο απφ ην Α' Γπκλάζην ηεο Κσ επηζθέθζεθαλ ην νξπρείν ειαθξφπεηξαο ηεο εηαηξίαο ΛΑΒΑ, ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ, ζην πιαίζην ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο κε θχξην ζέκα ηα νξπθηά. Οη επηζθέπηεο παξαθνινχζεζαλ παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηεο λήζνπ Γπαιί, ην νξπρείν ειαθξφπεηξαο, θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ Lafarge. Δζσηεξηθά Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Δπζχλεο Απφ ηνλ Μάην έσο ηνλ Ηνχλην πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθδειψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ Τγεία & Αζθάιεηα ζε φιεο καο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Ο Μήλαο Τγείαο & Αζθάιεηαο απνηειεί κηα θηλεηνπνίεζε γηα ηελ θνξπθαία θαζεκεξηλή καο πξνηεξαηφηεηα, πνπ απαηηεί απφ θάζε εξγαδφκελν, αιιά θαη απφ εξγνιάβνπο θαη ζπλεξγάηεο-νδεγνχο θνξηεγψλ, λα αλαιακβάλνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν θαη λα ελεξγνχλ άκεζα φηαλ αληηιακβάλνληαη αλαζθαιείο θαηαζηάζεηο. Σνλ Απξίιην, ε εηαηξία ΛΑΒΑ νξγάλσζε ελεκεξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία απφ ην ζεηζκφ γηα ηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Μήινπ, αλνηρηή ζε γνλείο θαη ζε εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη αληίζηνηρν γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ηε Γηνίθεζε Άκπλαο Νήζνπ ζηε Νίζπξν. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο, ελψ ζπκκεηείραλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ Αληηζεηζκηθήο Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π) "εηζκφο - Αο Δίκαζηε Πξνεηνηκαζκέλνη", θαζψο θαη ζε Άζθεζε Δηνηκφηεηαο. Με ρνξεγία ηνπ Δξγνζηαζίνπ Βφινπ νινθιεξψζεθε έλα ζεκαληηθφ έξγν γηα ηελ αζθαιή πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ν. Ησλίαο Βφινπ. Σν έξγν πεξηειάκβαλε ηε δηάλνημε πφξηαο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ καζεηψλ. 6

7 Με πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθνξίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε έλα επηζηεκνληθφ πξφγξακκα γηα ηε δηαηήξεζε αμηφινγσλ ελδεκηθψλ εηδψλ ζην Λαηνκείν Αδξαλψλ Αξάμνπ ζην Ννκφ Αραΐαο. Σν ιαηνκείν αζβεζηφιηζνπ απνηειεί θαηαθχγην γηα ζεκαληηθφ αξηζκφ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ θαη επίζεο απνηειεί δψλε πξνζηαζίαο γηα ακθίβηα θαη εξπεηά. Σν πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο, ην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί ζην ιαηνκείν βαζίδεηαη ζε κία εγθεθξηκέλε απφ ην θξάηνο κειέηε γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζε εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα «ράξηε βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην γηα ηε κέζνδν απνθαηάζηαζεο. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ε εηαηξία βιέπεη ηα πξψηα απνηειέζκαηα πξνο φθεινο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Αλάβξαο, ελφο ελεξγνχ ιαηνκείνπ, θαζψο θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο αλάπιαζεο ηεο Αγξηάο, ελφο αλελεξγνχ ιαηνκείνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφινπ. Ζ κειέηε απφ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ δψσλ θαη ησλ πηελψλ κάο νδεγεί ζε ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δηαιφγνπ πνπ έρνπκε κε ηνπο θνηλσληθνχο καο εηαίξνπο. Ζ εηαηξία ΛΑΒΑ ζπλερίδεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο & Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη έρεη αλαπηχμεη ηε βέιηηζηε ζχλζεζε κε βάζε ηελ ειαθξφπεηξα γηα ηελ παξαγσγή ππνζηξσκάησλ γηα θάζε ηχπν Πξάζηλσλ ηεγψλ. πλεξγάδεηαη επίζεο θαη κε ηε Γεσξγηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηεο ειαθξφπεηξαο σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ έηνηκνπ ππνζηξψκαηνο γηα θαιιηέξγεηεο ιαραληθψλ. ην Κέληξν Γηαλνκήο Ζξαθιείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαίδεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Ζ εθπαίδεπζε πεξηειάκβαλε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο. Β. Πξννπηηθέο, θύξηεο πεγέο θηλδύλσλ θαη αβεβαηόηεηαο γηα ην Β εμάκελν 2013 Σν 2013 εκθαλίδεηαη σο ην έθην ζπλερφκελν έηνο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.) θαη ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Eurostat), θαηά ην νπνίν ε ρψξα ζα βηψλεη ηελ χθεζε. Ζ βαζηά χθεζε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηνπ δξαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο (ιφγσ ηεο ζπλερνχο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο), φζν θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ ηδησηηθψλ θαη ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Δλ κέξεη αληηζηαζκίδεηαη απφ ηε βειηίσζε ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ζχκθσλα κε ην Οηθνλνκηθφ Γειηίν ηνπ Απξηιίνπ 2013 ηεο Alpha Bank, είλαη αλακθηζβήηεηα νη ζπλζήθεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ έρνπλ θαζειψζεη ζε ππέξκεηξα ρακειά επίπεδα θαη ζε επηηαρπλφκελε πηψζε, ηε δξαζηεξηφηεηα ζηελ πνιχ ζεκαληηθή αγνξά αθηλήησλ ηεο ρψξαο. Ζ ζπλερηδφκελε, γηα κία πεληαεηία, ηαρεία πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε απηή ηελ αγνξά έρεη ζπκπαξαζχξεη ζε θαηαθφξπθε πηψζε θαη άιινπο ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο πνιιαπιαζηαζηηθά ζηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο απαζρνιήζεσο. ην κεηαμχ, θαη κε δεδνκέλε ηελ δξακαηηθή θάκςε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο πέξαλ ηνπ ζπλερηδφκελνπ πξνγξάκκαηνο πεξηθνπήο θφζηνπο θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, εληείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ελ κέξεη ηηο απψιεηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Οη θχξηεο πεγέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη ηα κέηξα αληηζηάζκηζεο απηψλ αλαιχνληαη παξαθάησ: Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηά ηνπ κεγηζηνπνηψληαο ηελ απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα. Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ απνηειείηαη απφ δαλεηζκφ, ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηε δηαθνξά ππέξ ην άξηην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα θέξδε εηο λέν. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλερή βάζε. Ο Όκηινο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ζέζεο, είλαη ζε ζέζε λα επηηπγράλεη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά επηηφθηα θαη φξνπο δαλεηζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ ηα έμνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα ξπζκίδεη αλάινγα ην χςνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε επαξθψλ δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. 7

8 Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία αλαγλσξίδνπλ πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζηε βάζε ηεο σξίκαλζεο ησλ εθπξνζέζκσλ ππνινίπσλ ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ησλ εθηηκήζεσλ ηεο Γηνίθεζεο γηα εηδηθνχο πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ζπγθεθξηκέλσλ πειαηψλ κε βάζε ηελ εκπεηξία παξειζνπζψλ ρξήζεσλ θαη ηελ ηξέρνπζα εθηίκεζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Ο ζηελφο έιεγρνο ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζησηηθψλ νξίσλ ζηνπο πειάηεο, ε αζθάιηζε ησλ πηζηψζεσλ θαη ε ιήςε πξφζζεησλ εκπξάγκαησλ εγγπήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο απνηεινχλ θνξπθαίεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο δηεμάγεηαη ζε Δπξψ θαη ην ππφινηπν ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α. Ωο εθ ηνχηνπ, εθηίζεηαη ζε θάπνην βαζκφ ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε αληηζηαζκίδεηαη κε ηε ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θπξίσο πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζε ζπλάιιαγκα. Δπηπιένλ, ε Δηαηξία αγνξάδεη ζηεξεά θαχζηκα ζε Γνιάξηα Ζ.Π.Α. θαη εμάγεη ηα πξντφληα ηεο ζην ίδην λφκηζκα, ζπλεπψο ζε θάπνηα βαζκφ πθίζηαηαη κηα θπζηθή αληηζηάζκηζε γηα απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Οη θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, αθνξνχλ: (α) Σελ εθηίκεζε ηεο ππνιεηπφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. (β) Σελ αλαθηεζηκφηεηα ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξηψλ. (γ) Σηο εθηηκήζεηο γηα ηελ αλαθηεζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. (δ) Σηο ελδερφκελεο δεκίεο απφ εθθξεκνδηθίεο (ζεκ. 16 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ). (ε) Σηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο απφ κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο (ζεκ. 16 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ). Γ. εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο Σνλ Ηνχιην ηνπ 2013, νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ εηαηξηψλ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ, LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ., Α.Ν.Δ. ΖΡΑΚΛΖ, Δ.ΒΗ.Δ..Κ Α.Δ., ΛΑΒΑ Α.Δ., ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΜΑΡΑΘΟΤ Α.Δ. θαη ΣΑΘΜΟΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ. απφ ηνλ ηαθηηθφ Οξθσηφ Διεγθηή Λνγηζηή γηα ηε ρξήζε 2012 ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 3943/2011. Με ην πέξαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ νη εηαηξίεο ζα ιάβνπλ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη εθφζνλ παξέιζεη πεξίνδνο 18 κελψλ ε θνξνινγηθή ζέζε ησλ εηαηξηψλ ζεσξείηαη πεξαησκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ΠΟΛ.1159/ χκθσλα κε ηα φζα γλσξίδεη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, δελ ππάξρνπλ άιια γεγνλφηα κεηά ηελ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. Γ. εκαληηθέο ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα, φπσο νξίδνληαη απηά ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 24, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ δνζνιεπηηθψλ κεηαμχ απηψλ ινγαξηαζκψλ, απεηθνλίδνληαη ζηνπο θαησηέξσ πίλαθεο. Οη πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ CEMENTIA TRADING S.A. αθνξνχλ θπξίσο ζε εμαγσγέο ηζηκέληνπ θαη θιίλθεξ. Οη αληίζηνηρεο πσιήζεηο ηεο Δηαηξίαο πξνο ηελ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ. αθνξνχλ ζε πσιήζεηο ηζηκέληνπ. Ο Όκηινο θαηαβάιιεη δηθαηψκαηα δηθαηφρξεζεο ζηε κεηξηθή LAFARGE S.A. γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ρξήζε ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο, ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο ηειεπηαίαο ζε επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηεο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ, ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θιπ. Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο απφ ζπγαηξηθέο ηεο αθνξνχλ θπξίσο ζε αγνξέο πξψησλ πιψλ θαη λαχισλ κεηαθνξψλ. Οη ελδνεηαηξηθέο απαηηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο ρνξεγεζέλ έληνθν δάλεην ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ πξνο ηε ζπγαηξηθή ηεο Δ.ΒΗ.Δ..Κ. Α.Δ., χςνπο ρηιηάδσλ Δπξψ, θαζψο επίζεο θαη απαηηήζεηο απφ ηε ζπγαηξηθή LAFARGE BETON A.B.E.E. χςνπο ρηιηάδσλ Δπξψ. 8

9 Γελ ππάξρεη θακία κεηαβνιή σο πξνο ηε θχζε ησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ ην Ά εμάκελν ηνπ 2013 ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ Γελ θαηέρνληαη κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο (ίδηεο κεηνρέο) απφ ηηο εηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε ηνπ Οκίινπ. (ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ΟΜΗΛΟ πλδεδεκέλα κέξε Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Έμνδα από δηθαηώκαηα δηθαηόρξεζεο Ακνηβέο θαη ινηπά έμνδα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ LAFARGE ΠΔΡΗΚΛΖ ΑΔΒΔΚ LAFARGE S.A CEMENTIA TRADING S.A ΛΟΗΠΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ LAFARGE ΜΔΛΖ Γ.. ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ύλνιν (ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ΔΣΑΗΡΗΑ Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ Έμνδα από δηθαηώκαηα δηθαηόρξεζεο Έζνδα από ηόθνπο Ακνηβέο θαη ινηπά έμνδα Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο πλδεδεκέλα κέξε ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ΑΝΔ ΖΡΑΚΛΖ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ Δ.ΒΗ.Δ..Κ. ΑΔ ΛΑΒΑ Α.Δ ΣΑΘΜΟΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ ΔΓΑΚΔ ΗΟΚΑΣΖ ΝΑΤΗΚΑ Α.Δ. Ν.Δ Α. ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΟ Ν.Δ Γ. ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΟ Ν.Δ ΓΤΣΟ Ν.Δ ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ LAFARGE LAFARGE S.A CEMENTIA TRADING S.A ΛΟΗΠΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΟΜΗΛΟΤ LAFARGE ΜΔΛΖ Γ.. ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ ύλνιν

10 Παηαλία, 30/8/2013 Καη εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ PIERRE DELEPLANQUE Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 10

11 Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού Μαρούσι Αθήνα Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ», της 30 ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επαμεινώνδας Ηλ. Γιουρούκος Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου Α.Μ. ΣΟΕΛ: Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β93/2052 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Θεσσαλονίκη: Ανδριανουπόλεως 1A, Καλαμαριά, Τηλ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310)

12 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ

13 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΗΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεως Κύκλορ επγαζιών (πωλήζειρ) Κόζηορ πωληθένηων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικηά αποηελέζμαηα (10.977) (7.744) (11.977) (9.923) Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ & διάθεζηρ (20.098) (22.791) (13.026) (14.871) Λοιπά λειηοςπγικά έζοδα / (έξοδα) 6 ( ) (40.648) ( ) (31.657) Aπομείωζη ζςμμεηοσών ζε θςγαηπικέρ εηαιπίερ (1.726) (22.964) Κέρδη / (ζημίες) εκμεηαλλεύζεως ( ) (71.183) ( ) (79.415) Χπημαηοοικονομικά έζοδα / (έξοδα) 5 (1.597) (919) Κέρδη / (ζημίες) περιόδοσ προ θόρων ( ) (72.102) ( ) (78.844) Φόπορ ειζοδήμαηορ Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδοσ 5,9 ( ) (63.457) ( ) (69.895) Καηανέμονηαι ζε: Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (11) (152) 0 0 Μεηφρνπο Δηαηξίαο ( ) (63.305) ( ) (69.895) ( ) (63.457) ( ) (69.895) Αριθμός μεηοτών Κέρδη / (ζημίες) περιόδοσ ανά μεηοτή (ζε Εσρώ) 11 (1,53) (0,89) (1,44) (0,98) 1/4/2013- ΟΜΙΛΟΣ 1/4/2012-1/4/2013- ΕΤΑΙΡΙΑ 1/4/2012- Αποηελέζμαηα εκμεηαλλεύζεως Κύκλορ επγαζιών (πωλήζειρ) Κόζηορ πωληθένηων (63.312) (61.703) (57.441) (54.478) Μικηά αποηελέζμαηα (890) (1.705) Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ & διάθεζηρ (8.269) (8.146) (4.723) (4.151) Λοιπά λειηοςπγικά έζοδα / (έξοδα) (15.286) (39.836) (14.733) (30.829) Aπομείωζη ζςμμεηοσών ζε θςγαηπικέρ εηαιπίερ 0 0 (1.726) (22.964) Κέρδη / (ζημίες) εκμεηαλλεύζεως (24.445) (45.054) (22.887) (56.376) Χπημαηοοικονομικά έζοδα / (έξοδα) (1.137) 648 (239) Κέρδη / (ζημίες) ηριμήνοσ προ θόρων (25.582) (44.406) (23.126) (55.061) Φόπορ ειζοδήμαηορ Καθαρά κέρδη / (ζημίες) ηριμήνοσ (22.694) (40.152) (20.245) (50.548) Καηανέμονηαι ζε: Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (0) (128) 0 0 Μεηφρνπο Δηαηξίαο (22.694) (40.024) (20.245) (50.548) (22.694) (40.152) (20.245) (50.548) Αριθμός μεηοτών Κέρδη / (ζημίες) ηριμήνοσ ανά μεηοτή (ζε Εσρώ) (0,32) (0,56) (0,28) (0,71) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 18 έσο θαη ηε ζειίδα 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. 13

14 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΟΜΗΛΟ EΣΑΗΡΗΑ Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ ( ) (63.457) ( ) (69.895) Κέξδε / (δεκίεο) παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαηαρσξεκέλσλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε κεηά απφ αλαβαιιφκελν θφξν (186) (400) (186) (400) Aλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ θαη ε ζρεηηθή επίδξαζε ηεο αιιαγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή (3.235) (3.235) Λνηπέο θηλήζεηο θαζαξήο ζέζεο 0 (17) 0 0 Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ (3.652) (3.635) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ ( ) (67.109) ( ) (73.530) 1/4/2013- ΟΜΗΛΟ 1/4/2012-1/4/2013- EΣΑΗΡΗΑ 1/4/2012- Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ (22.694) (40.152) (20.245) (50.548) Κέξδε / (δεκίεο) παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε κεηά απφ αλαβαιιφκελν θφξν 354 (458) 354 (458) Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) ησλ πξνβιέςεσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ κεηά απφ αλαβαιιφκελν θφξν 538 (3.235) 538 (3.235) Λνηπέο θηλήζεηο θαζαξήο ζέζεο 0 (3) 0 0 Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ 892 (3.696) 892 (3.693) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ κεηά θόξσλ (21.802) (43.848) (19.353) (54.241) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 18 έσο θαη ηε ζειίδα 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. 14

15 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΖΜ. ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 31/12/ /12/2012 Πάγην ή κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Τπεξαμία Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο Λνηπέο ζπκκεηνρέο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ύλνιν παγίνπ ή κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα Πειάηεο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Απαηηήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ ύλνιν ελεξγεηηθνύ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο Τπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Πξνκεζεπηέο Λνηπνί πηζησηέο Τπνρξεψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο Τπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Μεξίζκαηα πιεξσηέα Γάλεηα ηξαπεδψλ ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ ύλνιν ππνρξεώζεσλ Καζαξή ζέζε Μεηνρηθφ θεθάιαην Έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθφ απνηίκεζεο παξαγψγσλ (186) 0 (186) 0 Απνηειέζκαηα εηο λέν Καζαξή ζέζε κεηόρσλ Δηαηξίαο Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (142) (131) 0 0 ύλνιν θαζαξήο ζέζεο ύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη θαζαξήο ζέζεο Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 18 έσο θαη ηε ζειίδα 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. 15

16 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΟΜΗΛΟ Μεηνρηθό θεθάιαην Έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθό απνηίκεζεο παξαγώγσλ πζζσξεπκέλα θέξδε / (δεκίεο) Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ύλνιν Καζαξή ζέζε έλαξμεο 1/1/ (131) Κέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ ( ) (11) ( ) Κέξδε / (δεκίεο) παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαηαρσξεκέλσλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (186) 0 0 (186) Aλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ θαη ε ζρεηηθή επίδξαζε ηεο αιιαγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή Καζαξή ζέζε ιήμεο (186) (142) Καζαξή ζέζε έλαξμεο 1/1/ Κέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ (63.305) (152) (63.457) Κέξδε / (δεκίεο) παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαηαρσξεκέλσλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (400) 0 0 (400) Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ κεηά απφ αλαβαιιφκελν θφξν (3.235) 0 (3.235) Λνηπέο θηλήζεηο θαζαξήο ζέζεο (17) 0 (17) Καζαξή ζέζε ιήμεο (400) (56) ΔΣΑΗΡΗΑ Μεηνρηθό θεθάιαην Έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθό απνηίκεζεο παξαγώγσλ πζζσξεπκέλα θέξδε / (δεκίεο) ύλνιν Καζαξή ζέζε έλαξμεο 1/1/ Κέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ ( ) ( ) Κέξδε / (δεκίεο) παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαηαρσξεκέλσλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (186) 0 (186) Δπίδξαζε ηεο αιιαγήο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ Καζαξή ζέζε ιήμεο (186) Καζαξή ζέζε έλαξμεο 1/1/ Κέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ (69.895) (69.895) Κέξδε / (δεκίεο) παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαηαρσξεκέλσλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (400) 0 (400) Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ κεηά απφ αλαβαιιφκελν θφξν (3.235) (3.235) Καζαξή ζέζε ιήμεο (400) Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 18 έσο θαη ηε ζειίδα 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. 16

17 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΔΜΜΔΖ ΜΔΘΟΓΟ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ πξν θφξσλ ( ) (72.102) ( ) (78.844) Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πξνβιέςεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (Κέξδνο) / δεκία απφ απνηίκεζε παξαγψγσλ Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 7 (2.258) (556) (2.803) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ (1.176) (1.712) Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (5.249) (11.887) (6.011) (14.123) (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (3.831) (18.289) (2.745) (14.220) Μείνλ: Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα (1.308) (1.248) (323) (241) Καηαβιεκέλνη θφξνη (311) (582) (274) (400) Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) (29.968) (47.078) (24.139) (40.410) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Υνξεγήζεηο) / εηζπξάμεηο απφ εμνθιήζεηο ελδνεηαηξηθψλ δαλείσλ 0 0 (1.500) Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (1.959) (2.964) (1.573) (2.736) Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ Σφθνη εηζπξαρζέληεο Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) (1.579) (2.182) (2.253) (49) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ (1) (3.385) 0 0 Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (139) (125) (71) (19) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (129) (9) (129) (9) Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) (1.457) (28) Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) (16.543) (50.717) (17.592) (40.487) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ Οη ζεκεηψζεηο απφ ηε ζειίδα 18 έσο θαη ηε ζειίδα 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. 17

18 ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ζ ΑΝΩΝΤΜΟ ΓΔΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΗΜΔΝΣΩΝ ΖΡΑΚΛΖ (ε Δηαηξία) έρεη ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ε έδξα ηεο είλαη ζηνλ Γήκν Παηαλίαο Αηηηθήο, 19,3 ρικ. Λεσθφξνπ Μαξθνπνχινπ θαη αλήθεη θαηά πιεηνςεθία (88,99% κε ζηνηρεία ) ζηνλ Όκηιν ηεο LAFARGE, ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Γαιιία. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηζηκέληνπ, ζθπξνδέκαηνο θαη άιισλ δνκηθψλ πιηθψλ. Οη ελδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Σν Δπξψ είλαη ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ν Όκηινο. 2. ΒΑΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν Γ.Λ.Π. 34, Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 3. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 18

19 ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ- πλέρεηα ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ ππεξθείκελσλ («απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, νη κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο ( ore body ). Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο». Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ

20 ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ- πλέρεηα ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο» Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή

21 ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ ΤΝΟΠΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ, ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ- πλέρεηα ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Οδεγίεο κεηάβαζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) δελ απαηηείηαη. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηε θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 21

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012, ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΑΒΑ Α.Δ.

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012, ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΑΒΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012, ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΛΑΒΑ Α.Δ. ΛΑΒΑ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ.: 327801000 19,3ρικ. Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 ΠΑΗΑΝΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 γηα ηελ πεξίνδν 1/1-30/06/2014 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή: Με ζχκθσλε γλψκε Θέκα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα