ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA"

Transcript

1 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε ηελ άλεζε εμνηθνλνκώληαο ηαπηόρξνλα ελέξγεηα! ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΤΚΔΤΔ ύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο γηα ηηο ζπζθεπέο, ν αγνξαζηήο θαη ν ρξήζηεο ππνρξενύληαη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο..

2 Αλαζ.03 GR

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ GR 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΝΟΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΟΗΥΣΟ δνρείν δηαζηνιήο ΚΛΔΗΣΟ δνρείν δηαζηνιήο ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΩΖ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΓΟΚΩΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΤΝΓΔΖ ΣΖΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΔΗΡΟΖ ΑΔΡΑ ΣΟ ΥΩΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΤΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ / ΜΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΗΑΚΟΠΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΟΥΔΗΟΤ ΣΑΥΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΟΓΖΓΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ / ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ / ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ / Αλαζ.03 GR 3

4 ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Θέκα: απνπζία ακηάληνπ θαη θαδκίνπ Γειώλνπκε όηη όιεο νη ζπζθεπέο καο θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ εμαξηήκαηα από ακίαλην ή παξαγώγσλ ηνπ θαη όηη ζην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπγθνιιήζεηο δελ ππάξρεη/ρξεζηκνπνηείηαη θάδκην ζε θακία κνξθή, όπσο νξίδεη ην πξόηππν αλαθνξάο. Θέκα: Καλνληζκόο ΔΚ αξ. 1935/2004 Γειώλνπκε όηη ζε όιεο νη ζπζθεπέο καο, ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξόθηκα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε κε ηξόθηκα, ζύκθσλα κε ηνλ σο άλσ Δπξσπατθό Καλνληζκό Αλαζ.03 GR

5 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ Ζ επζύλε ηεο La NORDICA S.p.A. πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπζθεπήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο, λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαλόλεο, από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν εξγάδεηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ όιε ηελ επζύλε γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε. Ζ Nordica S.p.A. δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε κε γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ. 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οξηζκόο: ζεξκηθή ζπζθεπή θαηά EN Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη από πιάθεο βακκέλνπ θαη γαιβαληζκέλνπ ραιπβδνειάζκαηνο θαη από ρπηνζηδεξά εμαξηήκαηα. Ζ εζηία βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα πάρνπο 4 mm θαη εληζρπκέλνο κε ζπγθνιιεκέλα θαξθηά. ην ιέβεηα θπθινθνξεί ην λεξό ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, ην νπνίν απνξξνθά ηε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεη ε εζηία. Ζ παλνξακηθή πόξηα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε εθηεηλόκελνπο νδεγνύο κε ζθαηξίδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ αληνρή, αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ζην ρξόλν. Σν αληίβαξν αλύςσζεο ηεο πόξηαο ζηεξίδεηαη από αλζεθηηθέο 2 αιπζίδεο κε ηα ζρεηηθά πηληόλ. 1A Σν παινθεξακηθό θξύζηαιιν (αλζεθηηθό έσο ηνπο 700 C) ηεο πόξηαο, πξνζθέξεη καγεπηηθή εηθόλα ζηηο θιόγεο θαη εκπνδίδεη ηελ έμνδν ζπηλζήξσλ θαη θαπλώλ. Ζ ζέξκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηηπγράλεηαη: a) κε αθηηλνβνιία: κέζα από ην παλνξακηθό θξύζηαιιν θαη ηηο εμσηεξηθέο ζεξκέο επηθάλεηεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο αθηηλνβνιείηαη ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ. b) κε αγωγή: κέζσ ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ ή ησλ θνλβεθηέξ ηεο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ζηα νπνία θπθινθνξεί ην ζεξκό λεξό πνπ παξάγεη ν ιέβεηαο. Εικόνα 1 Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη ξύζκηζε γηα ηνλ πξσηεύνληα αέξα. 1A - Δηθόλα 1 Ρύζκηζε πξσηεύνληνο αέξα Πάλσ από ηελ πόξηα ηεο εζηίαο, ζην αξηζηεξό κέξνο, βξίζθεηαη ν κνριόο ξύζκηζεο ηνπ πξσηεύνληνο αέξα. Με ην ξπζκηζηή απηό ξπζκίδεηαη ε δηέιεπζε ηνπ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζόκπαο θαη δηακέζνπ εηδηθώλ αγσγώλ θαηεπζύλεηαη πξνο ην θαύζηκν. Ο πξσηεύσλ αέξαο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαύζε ζηε θάζε ηνπ αλάκκαηνο. Γηα λα αλνίμεηε ηε δηέιεπζε ηνπ πξσηεύνληνο αέξα πξέπεη λα ηξαβήμεηε εληειώο πξνο ηα έμσ ην κνριό. Σν δνρείν ζηάρηεο πξέπεη λα αδεηάδεηαη ηαθηηθά, έηζη ώζηε ε ζηάρηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ είζνδν πξσηεύνληνο αέξα. Μέζσ ηνπ πξσηεύνληνο αέξα δηαηεξείηαη επίζεο δσεξή ε θσηηά. Ο ξπζκηζηήο πξσηεύνληνο αέξα πξέπεη λα είλαη ειάρηζηα αλνηρηόο θαηά ηελ θαύζε ησλ μύισλ, δηαθνξεηηθά ηα μύια θαίγνληαη πνιύ γξήγνξα θαη ε ζόκπα κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί. (βι. παξάγξαθν 10). 2A - Δηθόλα 1 Ρύζκηζε δεπηεξεύνληνο αέξα Κάησ από ηελ πόξηα ηεο εζηίαο, ζην δεμί κέξνο, βξίζθεηαη ν κνριόο ηνπ δεπηεξεύνληνο αέξα Ο δεπηεξεύσλ αέξαο πεξλάεη από ην εζσηεξηθό ησλ δύν πιεπξηθώλ θνιόλσλ ηεο πξόζνςεο, ζεξκαίλεηαη θαη πξνθαιεί ηε δηπιή θαύζε δηαηεξώληαο παξάιιεια θαζαξό ην θξύζηαιιν (κε ην ξπζκηζηή αλνηρηό). Όηαλ ν κνριόο είλαη ηειείσο κέζα, ην άλνηγκα ηνπ αέξα είλαη εληειώο αλνηρηό. 3. ΚΑΝΟΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο θαη ηνπ βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε όινπο ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ηα πξόηππα θαη ζε όζα νξίδεη ε λνκνζεζία. Ζ εγθαηάζηαζε, νη ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ν έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο από εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηηθό πξνζσπηθό ηεξώληαο όινπο ηνπο εζληθνύο, πεξηθεξεηαθνύο, επαξρηαθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο, θαζώο θαη ηηο παξνύζεο νδεγίεο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν ζα ρνξεγήζεη ζηνλ αγνξαζηή κηα δήισζε ζπκκόξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, αλαιακβάλνληαο ηελ πιήξε επζύλε ηεο ηειηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπλεπαθόινπζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πξντόληνο Αλαζ.03 GR 5

6 Ζ La NORDICA S.p.A. δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ νδεγηώλ. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληζηάηαη ην πξνζεγκέλν πιύζηκν όισλ ησλ ζσιελώζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ ελδερόκελα ππνιείκκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: a) ε πεξίπησζε δηαξξνήο λεξνύ, θιείζηε ηελ ηξνθνδνζία λεξνύ θαη εηδνπνηήζηε ακέζσο ην έξβηο. b) Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά πεξηόδνπο. c) ε πεξίπησζε πνπ ν ιέβεηαο πξόθεηηαη λα κείλεη εθηόο ρξήζεο γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, ζπληζηάηαη ε επέκβαζε ηνπ έξβηο πξνθεηκέλνπ: - λα θιείζεη ηηο βάλεο ηνπ λεξνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, - λα αδεηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, εάλ ππάξρεη θίλδπλνο παγεηνύ. Ζ Nordica S.p.A. δελ θέξεη θακία επζύλε γηα βιάβεο ή αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ εγθαηάζηαζε. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε κε γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ. Δλεκεξώζηε ηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζσζηή ζύλδεζή ηεο κε ηελ θαπλνδόρν θαη ην βαζκό απόδνζήο ηεο. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε εθηειέζηε ηνπο αθόινπζνπο ειέγρνπο: βεβαησζείηε όηη ην δάπεδν κπνξεί λα αληέμεη ην βάξνο ηεο ζπζθεπήο θαη θξνληίζηε γηα ηελ θαηάιιειε κόλσζε ζε πεξίπησζε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύθιεθην πιηθό. βεβαησζείηε όηη ζην δσκάηην εγθαηάζηαζεο ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο (παξνπζία ζηνκίνπ εηζόδνπ αέξα βι. θεθάιαην 7) απνθύγεηε ηελ εγθαηάζηαζε ζε ρώξνπο κε παξνπζία αγσγώλ θεληξηθνύ αεξηζκνύ, απνξξνθεηήξσλ κε ή ρσξίο απαγσγό, ζπζθεπώλ αεξίνπ ηύπνπ B, αληιηώλ ζεξκόηεηαο ή ζπζθεπώλ ε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνπίεζε ζην ρώξν (βι. Πξόηππν UNI 10683/98) βεβαησζείηε όηη ε θαπλνδόρνο θαη νη ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζπλδεζεί ε ζπζθεπή είλαη θαηάιιεινη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. αθήλεηε πάληα κηα ειάρηζηε απόζηαζε αλάκεζα ζηε ζεξκηθή ζπζθεπή θαη ηνπο ηνίρνπο. (βι. Δηθόλα 13) Μέζσ ησλ ξπζκηδόκελσλ πνδηώλ θαη ρξεζηκνπνηώληαο αιθάδη, βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή είλαη ηέιεηα αιθαδηαζκέλε γηα λα επηηξέπεηαη ε ζσζηή θίλεζε ηεο πόξηαο. Απεπζπλζείηε ζηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ζαο γηα λα ειέγμεη ηόζν ηε ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα όζν θαη ηελ επαξθή εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΝΣΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ. Ζ δηάκεηξνο ηνπ αλνίγκαηνο γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαπλνύ. Σν άλνηγκα πξέπεη λα δηαζέηεη επίηνηρε ζύλδεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζσιήλα απαγσγήο θαπλαεξίσλ θαη κηαο ξνδέηαο. Οη ζεξκηθέο ζπζθεπέο κνλη. DSA κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ είηε ζε εγθαηάζηαζε κε ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ (θεθ.3.1) είηε ζε εγθαηάζηαζε κε ΚΛΔΗΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ (θεθ.3.2). ΖΜΑΝΣΗΚΟ: ΜΟΝΟ κεηά από κεξηθέο εκέξεο ιεηηνπξγίαο (αλαγθαίνο ρξόλνο γηα λα δηαπηζησζεί όηη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζσζηά) επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο δηαθνζκεηηθήο επέλδπζεο. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο πόξηαο επηζεώξεζεο ζηελ επέλδπζε ηνπ θνξκνύ ή όπνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα λα επηηξέπεηαη ε εύθνιε πξόζβαζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (καλόκεηξα, βάλεο, θπθινθνξεηήο,..) 3.1. ΑΝΟΗΥΣΟ δνρείν δηαζηνιήο Ζ εγθαηάζηαζε κε ΑΝΟΗΥΣΟ δνρείν δηαζηνιήο, πξέπεη ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ λα δηαζέηεη: 1. ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ : κε ρσξεηηθόηεηα ίζε κε ην 10 % ηνπ ζπλνιηθνύ λεξνύ πνπ πεξηέρεη ε ζεξκηθή ζπζθεπή θαη ε εγθαηάζηαζε. Σν δνρείν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πςειόηεξν ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπιάρηζηνλ 2 m πάλσ από ην πςειόηεξν ζώκα. 2. ΧΛΖΝΑ ΑΦΑΛΔΗΑ : ν νπνίνο ζπλδέεη κέζσ ηεο ζπληνκόηεξεο νδνύ, ρσξίο θαηεθνξηθά ηκήκαηα ή ζηθσληζκνύο, ηελ θαηάζιηςε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο κε ην πάλσ κέξνο ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο. Ο ζσιήλαο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε εζσηεξηθή δηαηνκή 1" αεξίνπ. 3. ΧΛΖΝΑ ΠΛΖΡΧΖ : ν νπνίνο ζπλδέεη ηνλ ππζκέλα ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο κε ην ζσιήλα επηζηξνθήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ειάρηζηε δηαηνκή πξέπεη λα είλαη ¾ αεξίνπ. Όια απηά ηα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα έρνπλ γηα θαλέλα ιόγν όξγαλα δηαθνπήο πνπ λα παξεκβάιινληαη θαη λα κπνξνύλ λα ηα απνκνλώζνπλ ηπραία, ελώ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ρώξνπο πνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ παγεηό, θαζώο, ζε πεξίπησζε πνπ παγώζνπλ, κπνξεί λα πξνθιεζεί ξήμε ή αθόκε θαη έθξεμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα Αλαζ.03 GR

7 ε πεξίπησζε έθζεζεο ζηνλ παγεηό, είλαη ζθόπηκν λα πξνζηεζεί ζην λεξό ηεο εγθαηάζηαζεο θαηάιιειε πνζόηεηα αληπεθηηθνύ πγξνύ πνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε εμάιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη θπθινθνξία λεξνύ ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο κεηαμύ ζσιήλα αζθαιείαο θαη ζσιήλα πιήξσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνθαιείηαη νμπγόλσζε ηνπ λεξνύ κε ζπλεπαθόινπζε δηάβξσζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. 4. ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΧΖ: απνηειεί κηα πξόζζεηε ζεηηθή αζθάιεηα, ε νπνία κπνξεί λα απνηξέςεη ην βξαζκό αθόκε θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο. Απνηειείηαη από έλα ζώκα βαιβίδαο παξόκνην κε κηαο πηεδνζηαηηθήο βαιβίδαο αζθαιείαο, ε νπνία, ζε αληίζεζε κε απηήλ, αλνίγεη όηαλ επηηεπρζεί ε πξνεπηιεγκέλε ζεξκνθξαζία (ζπλήζσο C) αδεηάδνληαο από ηελ θαηάζιηςε ηεο εγθαηάζηαζεο δεζηό λεξό πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ίζε πνζόηεηα θξύνπ λεξνύ από ην ζσιήλα πιήξσζεο ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο, δηνρεηεύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην πιεόλαζκα ζεξκόηεηαο. 5. ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 1,5bar: ε κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη 1,5bar (15m ζηήιεο λεξνύ). Μεγαιύηεξεο πηέζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξακόξθσζε θαη ξήμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. 6. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ βάζεη ηεο ζρεηηθήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 7. ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ: ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ επηζηξνθή έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνύ, δηαζθαιίδνληαο σζηόζν όηη δελ πξνθαιεί θπθινθνξία ηνπ λεξνύ ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο, δηαθνξεηηθά ζα πξνθαινύζε ηε ζπλερή νμπγόλσζε ηνπ λεξνύ κε ζπλεπαθόινπζε ηαρεία δηάβξσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. Σν καλνκεηξηθό ηνπ ύςνο πξέπεη λα κελ πξνθαιεί εμαλαγθαζκέλε θπθινθνξία ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζπλδέεηαη κε έλα ζεξκνζηάηε ή κε ηελ θεληξηθή ειεθηξνληθή κνλάδα πνπ δηαηίζεηαη σο ΑΞΔΟΤΑΡ. 8. ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ - ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ (βι. θεθάιαην 3.3) ΖΜΑΝΣΗΚΟ: νη αηζζεηήξεο αζθαιείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη επί ηνπ κεραλήκαηνο ή ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 30 cm από ηε ζύλδεζε θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο. Δάλ νη ζεξκηθέο ζπζθεπέο δελ δηαζέηνπλ όια ηα ζπζηήκαηα, όζα απνπζηάδνπλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ ζην ζσιήλα θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 1 m από απηήλ. ΠΡΟΟΥΖ: Γηα θαλέλα ιόγν δελ πξέπεη λα αλάβεη ε θσηηά εάλ ε ζπζθεπή δελ έρεη γεκίζεη εληειώο κε λεξό. Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιύ ζνβαξή βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε. Ζ πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο απεπζείαο από ηε ιεθάλε ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο, έηζη ώζηε ε ππεξβνιηθή πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο λα κελ κπνξεί λα παξακνξθώζεη ην ζώκα ηνπ ιέβεηα ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή ζπζθεπή. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε απηή αληηπεθηηθό ΚΛΔΗΣΟ δνρείν δηαζηνιήο Ζ εγθαηάζηαζε κε ΚΛΔΗΣΟ δνρείν δηαζηνιήο, πξέπεη ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ λα δηαζέηεη: 1. ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 3 bar: ε κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη 3 bar (30 m ζηήιεο λεξνύ). Μεγαιύηεξεο πηέζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξακόξθσζε θαη ξήμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. 2. ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (βι. θεθάιαην 3.3) 3. ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΧΖ ή ΔΚΚΔΝΧΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ (ζεηηθήο αζθάιεηαο, δειαδή ζε πεξίπηωζε βιάβεο, ε βαιβίδα εμαθνινπζεί λα αδεηάδεη) 4. ΚΛΔΗΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ 5. ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ 6. ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 7. ΖΥΖΣΗΚΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ 8. ΓΔΗΚΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 9. ΓΔΗΚΣΖ ΠΗΔΖ 10. ΤΣΖΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ: νη αηζζεηήξεο αζθαιείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη επί ηνπ κεραλήκαηνο ή ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 30 cm από ηε ζύλδεζε θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο. Δάλ νη ζεξκηθέο ζπζθεπέο δελ δηαζέηνπλ όια ηα ζπζηήκαηα, όζα απνπζηάδνπλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ ζην ζσιήλα θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 1 m από απηήλ Αλαζ.03 GR 7

8 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ νη ζεξκηθέο ζπζθεπέο γηα ηε ζέξκαλζε θαηνηθηώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε ΚΛΔΗΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο έλα θύθισκα ςύμεο ηνπνζεηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη από κηα βαιβίδα ζεξκηθήο αζθαιείαο (βι. θεθάιαην 3.4) πνπ δελ απαηηεί βνεζεηηθή ελέξγεηα θαη δηαζθαιίδεη ηε κε ππέξβαζε ηεο νξηαθήο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηα πξόηππα. Ζ ζύλδεζε κεηαμύ ηεο κνλάδαο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο βαιβίδαο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο δηαθνπήο. Ζ πίεζε πξηλ ην θύθισκα ςύμεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 bar ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) Ζ απηόκαηε ζεξκνζηαηηθή αλακεηθηηθή βαιβίδα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζεξκνγελλήηξηεο ζηεξενύ θαπζίκνπ γηα λα κελ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή ςπρξνύ λεξνύ ζηνλ ελαιιάθηε. Οη γξακκέο 1 θαη 3 Δηθόλα 2 είλαη πάληα αλνηρηέο θαη, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληιία ζηελ επηζηξνθή (R), δηαζθαιίδνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ ζηνλ ελαιιάθηε ηνπ ιέβεηα βηνκάδαο (CB). Ζ πςειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο επηηξέπεη ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο, κεηώλεη ην ζρεκαηηζκό ζπκππθλσκάησλ ζηα θαπλαέξηα θαη παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ιέβεηα. Οη βαιβίδεο ηνπ εκπνξίνπ δηαζέηνπλ πνηθίιεο ξπζκίζεηο, ε La NORDICA ζπληζηά ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 55 C κε πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο 1. Όηαλ επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία ξύζκηζεο ηεο βαιβίδαο, αλνίγεη ε γξακκή 2 θαη ην λεξό ηνπ ιέβεηα εηζέξρεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε από ηελ θαηάζιηςε (M). ΖΜΑΝΣΗΚΟ ε κε εγθαηάζηαζε ηεο δηάηαμεο αθπξώλεη ηελ εγγύεζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. CB M 55 3 R ΚΔΤΖ TERMOPRODOTTO 1 2 Εικόνα ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΧΖ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) Οη ζεξκηθέο ζπζθεπέο ζηεξενύ θαπζίκνπ πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ζεξκηθή ζπζθεπή δηαζέηεη κηα ζεξπαληίλα ζεξκηθήο εθθέλσζεο. Ζ ζεξπαληίλα ζεξκηθήο εθθέλσζεο πξέπεη λα ζπλδεζεί από ηε κία πιεπξά ζην δίθηπν ύδξεπζεο (A Δηθόλα 3) θαη από ηελ άιιε ζην δίθηπν απνρέηεπζεο (C). Ζ βαιβίδα ζεξκηθήο εθθέλσζεο, ν αηζζεηήξαο ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ζην ζύλδεζκν B, όηαλ επηηεπρζεί ε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία αζθαιείαο, αλνίγεη ηελ είζνδν θξύνπ λεξνύ ζηε ζεξπαληίλα ηνπ ιέβεηα, απνβάιινληαο ην ζεξκηθό πιεόλαζκα κέζσ ηνπ ζσιήλα C πξνο θαηάιιεια εγθαηεζηεκέλε απνρέηεπζε. Ζ πίεζε πξηλ ην θύθισκα ςύμεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 bar. (3 ) B 1 Εικόνα ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 16, ελώ νη ζπλδέζεηο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ζην θεθάιαην Αλαζ.03 GR

9 ΠΡΟΟΥΖ :ε πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θπζηθή θπθινθνξία ηνπ λεξνύ από ην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο κέζσ ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε παξακόξθσζε ή ε έθξεμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα από ηελ πνιύ πςειή πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, αλνίμηε όιεο ηηο βαιβίδεο εμαέξσζεο ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ γηα λα απνθύγεηε ην ζρεκαηηζκό ζπιάθσλ αέξα, ειέγρνληαο ηελ έμνδν ηνπ λεξνύ γηα λα απνθύγεηε δπζάξεζηεο δηαξξνέο. Ζ δνθηκή ζηεγαλόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεη κε ηελ πίεζε ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή ζπζθεπή. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε απηή αληηπεθηηθό. 4. ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα αθόινπζα κέηξα αζθαιείαο: a) κπξνζηά από ηε ζεξκηθή ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα αληηθείκελν ή πιηθό θαηαζθεπήο πνπ λα είλαη εύθιεθην ή επαίζζεην ζηε ζεξκόηεηα ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 80 cm, b) εάλ ε ζπζθεπή εγθαηαζηαζεί ζε δάπεδν πνπ δελ είλαη απόιπηα ππξίκαρν, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ππξίκαρν ππόζηξσκα, όπσο αηζάιηλε βάζε (κε δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ νη ηνπηθνί θαλνληζκνί). (βι. Δηθόλα 4) Ζ ζεξκηθή ζπζθεπή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κόλν κε ην δνρείν ζηάρηεο ζηε ζέζε ηνπ. Σα ζηεξεά ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο (ζηάρηεο) πξέπεη λα ζπγθεληξώλνληαη ζε εξκεηηθά θιεηζηό δνρείν, αλζεθηηθό ζηε θσηηά. Ζ ζπζθεπή δελ πξέπεη λα αλάβεη πνηέ εάλ ππάξρνπλ εθπνκπέο αεξίσλ ή αλαζπκηάζεηο (π.ρ. θόιια γηα linoleum, βελδίλε θιπ.). Μελ αθήλεηε εύθιεθηα πιηθά θνληά ζε απηή. Καηά ηελ θαύζε, απειεπζεξώλεηαη ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί έληνλε ζέξκαλζε ησλ επηθαλεηώλ, ηεο πόξηαο θαη ηνπ θξπζηάιινπ ηεο εζηίαο, ησλ ρεηξνιαβώλ ζηηο πόξηεο ή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, ηνπ ζσιήλα θαπλαεξίσλ θαη ελδερνκέλσο ηεο πξόζνςεο ηεο ζπζθεπήο. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο θαηάιιειε πξνζηαζία ή ρσξίο βνεζεηηθά εξγαιεία (γάληηα αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα, ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ). Δλεκεξώζηε ηα παηδηά γηα απηνύο ηνπο θηλδύλνπο θαη κελ ηνπο επηηξέπεηαη λα πιεζηάδνπλ ζηελ εζηία όηαλ είλαη αλακκέλε. Δλεκεξώζηε ηα παηδηά όηη ε ζπζθεπή απνθηά πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία θαη όηη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε ηελ επηθάλεηά ηεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ιαλζαζκέλα ή πνιύ πγξά θαύζηκα, κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ ππνιείκκαηα (θξεόζσην) ζηελ θαπλνδόρν κε πηζαλό θίλδπλν ππξθαγηάο από ηελ αλάθιεμή ηνπο. Πποζηαζία ηος δαπέδος με άκαςζηο ςλικό Δάπεδο από καύζιμο ςλικό A H B Ύτορ ηηρ επιθάνειαρ ηηρ εζηίαρ από ηο δάπεδο A=Πλεςπικό όπιο πποζηαηεςμένηρ ζώνηρ (A=H+20 cm=> 40 cm) B=Εμππόρ όπιο πποζηαηεςμένηρ ζώνηρ (B=H+30 cm=> 60 cm) Εικόνα ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ε πεξίπησζε πνπ εθδεισζεί ππξθαγηά ζην ηδάθη ή ζηελ θαπλνδόρν: a) Κιείζηε ηελ πόξηα θόξησζεο. b) Κιείζηε ηνπο ξπζκηζηέο αέξα θαύζεο c) βήζηε ηε θσηηά κε ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ζε ζθόλε) d) Καιέζηε ακέζσο ηελ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΜΖ ΒΖΝΔΣΔ ΣΖ ΦΧΣΗΑ ΜΔ ΡΗΦΖ ΝΔΡΟΤ. Όηαλ ε θαπλνδόρνο ζηακαηήζεη λα θαίεη, απεπζπλζείηε ζε εηδηθό γηα λα ειέγμεη ελδερόκελεο ξσγκέο ή ζεκεία ρσξίο ζηεγαλόηεηα Αλαζ.03 GR 9

10 4.2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΓΟΚΧΝ ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Λόγσ ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο εζηίαο, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηδηαίηεξα ηελ πξνζηαζία ησλ δνθώλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ ηδαθηνύ ζαο, ιακβάλνληαο ππόςε, αθελόο, ηε κηθξή απόζηαζε ηεο δνθνύ από ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο εζηίαο θαη, αθεηέξνπ, ηελ αθηηλνβνιία ηεο θξπζηάιιηλεο πόξηαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζπλήζσο πνιύ θνληά ζηηο δνθνύο. Έρεηε ππόςε όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη εζσηεξηθέο ή θάησ επηθάλεηεο ηεο δνθνύ από θαύζηκν πιηθό δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 65 C. ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Ο θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο εάλ δελ ηεξνύληαη νη παξνύζεο νδεγίεο ή εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη αθαηάιιεια ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα. ηελ Δηθόλα 5 βιέπεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο. (3) 10 mm (1) (3) 10 mm (1) (3) 10 mm (1) (1) (2) (2) (4) (2) (2) (1) (3) mm (1) (3) 10 mm (3) 10 mm (1) (3) (4) A+1/2A Max. A+1/2A A+1/2A (2) (2) (2) (4) A (1) Δοκόρ. (2) Πςπίμασο μονυηικό ςλικό. (3) Κενό αέπορ. (4) Μεηαλλική πποζηαζία. 5. ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ Εικόνα 5 Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο: ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε θπθιηθή, ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη ζεξκηθά κνλσκέλε θαη πδαηνζηεγήο θαη θαηαζθεπαζκέλε κε θαηάιιεια πιηθά γηα λα αληέρεη ζηε ζεξκόηεηα, ζηα πξντόληα ηεο θαύζεο θαη ζε ελδερόκελα ζπκππθλώκαηα, ε εζσηεξηθή δηαηνκή δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ζηελώζεηο θαη λα έρεη θαηαθόξπθε πνξεία κε αιιαγέο θαηεύζπλζεο πνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 45, ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη θαζαξή εάλ ηελ έρεηε ήδε ρξεζηκνπνηήζεη, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδεγηώλ, 1. Καπλνδόρνο από ράιπβα AISI 316 κε δηπιό ζάιακν κόλσζεο από πιηθό αλζεθηηθό ζηνπο 400 C.Απόδνζε 100% άξηζηε. 2. Καπλνδόρνο από ππξίκαρν πιηθό κε δηπιό ζάιακν κόλσζεο θαη εμσηεξηθή επέλδπζε από ειαθξνζθπξόδεκα. Απόδνζε 100% άξηζηε. 3. Κιαζηθή θαπλνδόρνο από άξγηιν ηεηξάγσλεο δηαηνκήο κε δηάθελα. Απόδνζε 80% άξηζηε. 4. Απνθύγεηε θαπλνδόρνπο κε εζσηεξηθή νξζνγώληα δηαηνκή θαη αλαινγία δηαθνξεηηθή από απηήλ ηνπ ζρεδίνπ (MAX=A+½A). Απόδνζε 40% κέηξηα. Εικόνα Αλαζ.03 GR

11 Δάλ νη θαπλνδόρνη έρνπλ ηεηξάγσλε ή νξζνγώληα δηαηνκή, νη εζσηεξηθέο γσλίεο πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 20 mm. Γηα ηελ νξζνγώληα δηαηνκή ε κέγηζηε αλαινγία κεηαμύ ησλ πιεπξώλ πξέπεη λα είλαη = ΝΑΙ ΟΧΙ (1) Θςπίδα καθαπιζμού (2) Απεηθόληζε ζσζηήο θαπλνδόρνπ κε ζηεγαλή ζπξίδα γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ εθθέλσζε ησλ άθαπζησλ ζηεξεώλ πιηθώλ. Εικόνα 7 1,5. Ζ πνιύ κηθξή δηαηνκή πξνθαιεί κείσζε ηνπ ειθπζκνύ. πληζηάηαη ειάρηζην ύςνο 4 m. Απαγνξεύνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο: ην ηλνηζηκέλην, ν γαιβαληζκέλνο ράιπβαο, νη αλώκαιεο θαη πνξώδεηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. ηελ Δηθόλα 6 βιέπεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο. Ζ ειάρηζηε δηαηνκή πξέπεη λα είλαη 400 cm 2 (π.ρ. 20 x 20 cm) γηα ηηο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ είλαη κηθξόηεξε από 200 mm ή 625 cm 2 (π.ρ. 25 x 25 cm) γηα ζπζθεπέο κε δηάκεηξν άλσ ησλ 200 mm. Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα είλαη επαξθήο, αιιά όρη ππεξβνιηθόο. Ζ πνιύ κεγάιε δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί πνιύ κεγάιν όγθν γηα ζέξκαλζε θαη ζπλεπώο λα πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Γηα λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν απηό, πξέπεη λα δηαζσιελσζεί ζε όιν ην ύςνο ηεο. Ζ πνιύ κηθξή δηαηνκή πξνθαιεί κείσζε ηνπ ειθπζκνύ. Ζ θαπλνδόρνο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειε απόζηαζε από εύθιεθηα ή θαύζηκα πιηθά κε θαηάιιειε κόλσζε ή δηάθελν αέξα. Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε από ην εζσηεξηθό ηεο θαπλνδόρνπ ζσιελώζεσλ εγθαηαζηάζεσλ ή αγσγώλ πξνζαγσγήο αέξα. Απαγνξεύεηαη επίζεο ε δηάλνημε θηλεηώλ ή ζηαζεξώλ ζηνκίσλ ζηελ θαπλνδόρν γηα ηε ζύλδεζε άιισλ ζπζθεπώλ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ (1) Γελ ζπληζηάηαη ε ζύλδεζε πεξηζζόηεξσλ ζπζθεπώλ ζηελ ίδηα θαπλνδόρν. Κάζε ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζε δηθή ηεο θαπλνδόρν. Εικόνα 8 Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θεθαιήο ηεο θαπλνδόρνπ. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε θεθαιή θαηαζθεπάδεηαη επί ηόπνπ, ε δηαηνκή εμόδνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ. Γεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα μεπεξλάεη πάληα ηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο, ε θεθαιή ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ απαγσγή αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο αλέκνπ (βι. Δηθόλα 9) Ζ θεθαιή ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: λα έρεη ίδηα εζσηεξηθή δηαηνκή κε ηελ θαπλνδόρν. λα έρεη σθέιηκε δηαηνκή εμόδνπ δηπιάζηα ηεο εζσηεξηθήο δηαηνκήο ηεο θαπλνδόρνπ. λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ώζηε λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν βξνρήο, ρηνληνύ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ μέλνπ ζώκαηνο ζηελ θαπλνδόρν. λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε επηζεώξεζε γηα ελδερόκελεο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ Αλαζ.03 GR 11

12 (1) Βηνκεραληθή θεθαιή κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία γηα άξηζηε απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ. (2) Ειδικά καηαζκεςαζμένη κεθαλή. Η ζωζηή διαηομή εξόδος ππέπει να είναι ηοςλάσιζηον διπλάζια από ηην εζωηεπική διαηομή ηηρ καπνοδόσος. Η ιδανική διαηομή είναι 2,5 θοπέρ μεγαλύηεπη. (3) Κεθαιή γηα θαπλνδόρν από ράιπβα κε εζσηεξηθό θώλν εθηξνπήο ησλ θαπλαεξίσλ. Εικόνα 9 50 cm (1) ε πεξίπησζε παξάπιεπξσλ θαπλνδόρσλ, ε κία θεθαιή πξέπεη λα είλαη ςειόηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 cm από ηελ άιιε, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη κεηαθνξά πίεζεο κεηαμύ ηνπο. Εικόνα 10 2 m 10 m 1 m (1) Ζ θεθαιή δελ πξέπεη λα έρεη εκπόδηα εληόο αθηίλαο 10 m από ηνίρνπο, πξαλή θαη δέληξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε θεθαιή πξέπεη λα πςσζεί ηνπιάρηζηνλ 1 m πάλσ από ην εκπόδην. Ζ θεθαιή πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1 m. Εικόνα 11 >A > _ A 0,5 m H min. α (1) Άξοναρ κοπςθήρ (2) Σηέγη Εικόνα 12 Κιίζε ηεο ζηέγεο ΚΔΦΑΛΔ- ΑΠΟΣΑΔΗ ΚΑΗ ΘΔΔΗ ΚΑΣΑ UNI 10683/98 Απόζηαζε θνξπθήο - θαπλνδόρνπ Διάρηζην ύςνο θαπλνδόρνπ (κεηξεκέλν από ην ζηόκην) α A (m) H (m) < 1,85 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,85 m 1,00 m από ηε ζηέγε < 1,50 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,50 m 1,30 m από ηε ζηέγε < 1,30 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,30 m 2,00 m από ηε ζηέγε Αλαζ.03 GR

13 60 < 1,20 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,20 m 2,60 m από ηε ζηέγε 6. ΤΝΓΔΖ ΣΖΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ Ζ ζύλδεζε (αγσγόο θαπλαεξίσλ ή ξαθόξ) κε ηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα γίλεη κε άθακπηνπο ζσιήλεο από επαινπκηλσκέλν ράιπβα ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm ή από αλνμείδσην ράιπβα 316 ειάρηζηνπ πάρνπο 1 mm. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εύθακπησλ ζσιήλσλ από κέηαιιν ή ηλνηζηκέλην πνπ δελ επηηξέπνπλ αζθαιή ζύλδεζε, θαζώο κπνξεί λα απνθνιιεζνύλ ή λα ζπάζνπλ πξνθαιώληαο δηαθπγή θαπλνύ. Ο ζσιήλαο απαγσγήο θαπλαεξίσλ πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά ζηεξεσκέλνο ζηελ θαπλνδόρν θαη κπνξεί λα έρεη κέγηζηε θιίζε 45, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε ζπκππθλσκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηνπ αλάκκαηνο ή/θαη ππεξβνιηθή πξνζθόιιεζε αηζάιεο, ελώ παξάιιεια απνηξέπεη ηελ επηβξάδπλζε ησλ εμεξρόκελσλ θαπλαεξίσλ. Ζ απνπζία ζηεγαλόηεηαο ηεο ζύλδεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζύλδεζεο πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ θνξκνύ απαγσγήο θαπλαεξίσλ ηεο ζπζθεπήο. Απηό εμαζθαιίδεηαη από ηνπο ζσιήλεο πνπ πιεξνύλ ηα πξόηππα DIN Ζ ππνπίεζε ζηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα είλαη Pa ( 1,7 2 mm ζηήιεο λεξνύ). Ζ κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηε ζπζθεπή δεζηή (νλνκαζηηθή ζεξκηθή απόδνζε). Όηαλ ε ππνπίεζε ππεξβαίλεη ηα 20 Pa (2 mm ζηήιεο λεξνύ), ζα πξέπεη λα κεησζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ελόο πξόζζεηνπ ξπζκηζηή ειθπζκνύ (πεηαινύδα ξύζκηζεο) ζην ζσιήλα απαγσγήο ή ζηελ θαπλνδόρν. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαιιηθνί ζσιήλεο, είλαη απαξαίηεην λα κνλώλνληαη κε θαηάιιεια πιηθά (επέλδπζε κε κνλσηηθά πιηθά αλζεθηηθά έσο ηνπο 600 C), πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε θζνξά ησλ ηνίρσλ ή ηεο επέλδπζεο ηνπ θνξκνύ. Ο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην πάλσ κέξνο, ηα πιεπξά ηεο ζπζθεπήο θαη ηνλ εθηξνπέα από άθαπζην πιηθό ηνπ θνξκνύ πξέπεη λα αεξίδεηαη ζπλερώο. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο αέξα από θάησ (είζνδνο δξνζεξνύ αέξα) θαη ε έμνδνο από πάλσ (έμνδνο ζεξκνύ αέξα). Οη αλαγξαθόκελεο απνζηάζεηο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα Δηθόλα 13 απνηεινύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο: Κνξπθή: ειάρηζην άλνηγκα 1000 cm2 Βάζε: ειάρηζην άλνηγκα 750 cm2 Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη: κεγαιύηεξε αζθάιεηα αύμεζε ηεο ζεξκόηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα γύξσ από ηε ζπζθεπή. ΠΡΟΟΥΖ ζπληζηάηαη ε θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο ηνπ θνξκνύ από ππξίκαρε γπςνζαλίδα κε κεηαιιηθό απηνθεξόκελν πιαίζην, έηζη ώζηε λα κελ κεηαθέξεηαη ην βάξνο ζηε δηαθνζκεηηθή επέλδπζε (κάξκαξν). πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο πόξηαο επηζεώξεζεο ζηελ επέλδπζε ηνπ θνξκνύ ή όπνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα λα επηηξέπεηαη ε εύθνιε πξόζβαζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (καλόκεηξα, βάλεο, θπθινθνξεηήο,..) Ζ γξίιηα απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο (Δηθόλα 13 αξ. 6 ) πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πάλσ κέξνο ηνπ θνξκνύ ζε απόζηαζε πεξίπνπ 20 cm από ηελ νξνθή. Ζ γξίιηα απηή πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη πάληα, θαζώο ζθνπόο ηεο είλαη λα επηηξέπεη ηελ έμνδν ζην ζεξκαηλόκελν ρώξν ηεο ζεξκόηεηαο πνπ ζπζζσξεύεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θνξκνύ (ππεξπίεζε). 7. ΔΗΡΟΖ ΑΔΡΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΤΖ Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ λα εμαζθαιίδεηαη ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο επαξθήο εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε θαη ηελ νμπγόλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν αέξαο γηα ηελ θαύζε πξέπεη λα κπνξεί λα θπθινθνξεί αθόκε θαη κε θιεηζηέο πόξηεο θαη παξάζπξα, κέζα από εηδηθά αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. Σν ζηόκην αέξα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν έηζη ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπ Σν ζηόκην εηζόδνπ αέξα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο θαη λα πξνζηαηεύεηαη από γξίιηα. Δάλ ε εηζξνή αέξα επηηπγράλεηαη κε αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε παξάπιεπξνπο ρώξνπο, πξέπεη λα απνθεύγνληαη (ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ) είζνδνη αέξα πνπ ζπλδένληαη κε γθαξάδ, θνπδίλεο, κπάληα, ιεβεηνζηάζηα. Διάρηζηεο δηαζηάζεηο: 250 / 300 mm Αλαζ.03 GR 13

14 (1) Μνλσηηθό 1000cm 2 (6) Γξίιηα εμόδνπ ζεξκνύ αέξα (2) ηεγάλσζε Μνλσηηθή επέλδπζε κε εμσηεξηθό θύιινπ αινπκηλίνπ (4) Θπξίδα θαζαξηζκνύ (5) ηόκην εηζόδνπ εμσηεξηθνύ αέξα (7) Ππξίκαρε επέλδπζε θνξκνύ (8) Μέγηζηε θιίζε 45 (9) Κάιπςε μύιηλσλ επηθαλεηώλ κε κνλσηηθό πιηθό 10) Απνζηάζεηο πίζσ θαη πιεπξηθά ειάρ. - cm 750cm 2 Εικόνα 13 ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ Γηα θαιύηεξε άλεζε θαη νμπγόλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ν αέξαο θαύζεο κπνξεί λα ιακβάλεηαη απεπζείαο από ην εμσηεξηθό κέζσ ελόο ξαθόξ (D.120mm Δηθόλα 14 A) ζύλδεζεο κε εύθακπην ζσιήλα (ΓΔΝ δηαηίζεηαη) γηα ηνλ εμσηεξηθό αέξα θαύζεο. Ο ζσιήλαο ζύλδεζεο πξέπεη λα είλαη ιείνο, κε ειάρηζηε δηάκεηξν 120mm, κέγηζην κήθνο 4 m θαη ην πνιύ ηξεηο γσλίεο. Δάλ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην εμσηεξηθό, πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε πξνζηαζίαο από αλέκνπο. A Εικόνα ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ / ΜΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ ΚΑΤΗΜΑ Σα επηηξεπηά θαύζηκα είλαη μύιηλα θνύηζνπξα. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν μεξώλ μύισλ (κέγ. πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ 20%). Σα μύια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκν πξέπεη λα έρνπλ κέγηζηε πγξαζία 20%, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ρξόλν μήξαλζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο (καιαθό μύιν) ή δύν εηώλ (ζθιεξό μύιν) ζε ζηεγλό θαη αεξηδόκελν ρώξν (π.ρ. θάησ από ππόζηεγν). Σα πγξά μύια δπζθνιεύνπλ ηελ θαύζε, θαζώο απαηηνύλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα ελέξγεηαο γηα ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Ζ πγξαζία έρεη επίζεο ην κεηνλέθηεκα όηη, κε ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην λεξό ζπκππθλώλεηαη πξώηα ζηελ εζηία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαπλνδόρν. Σα ρισξά μύια πεξηέρνπλ πεξίπνπ 60% H 2 O θαη ζπλεπώο δελ είλαη θαηάιιεια γηα θαύζε. Χο θαύζηκν δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο: θάξβνπλα, ραξηηά, θνκκάηηα θινηώλ θαη πάλει, ρισξά ή βακκέλα μύια, πιαζηηθά πιηθά. ηελ πεξίπησζε απηή αθπξώλεηαη ε εγγύεζε ηεο ζπζθεπήο. Σν ραξηί θαη ην ραξηόλη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ην άλακκα. Απαγνξεύεηαη ε θαύζε απνξξηκκάησλ, θαζώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηε ζεξκηθή ζπζθεπή, ζηελ θαπλνδόρν θαη ζηελ πγεία, θαζώο επίζεο δηακαξηπξίεο γεηηόλσλ ιόγσ ηεο θαθνζκίαο. Σα μύια δελ είλαη θαύζηκν καθξάο δηαξθείαο θαη ζπλεπώο δελ είλαη δπλαηή ε ζπλερήο ζέξκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο κε ηε ζεξκηθή ζπζθεπή. ΠΡΟΟΥΖ: Ζ ζπλερήο θαη παξαηεηακέλε ρξήζε μπιείαο κε πνιιά αξσκαηηθά έιαηα (π.ρ. επθαιύπηνπ, κπξηηάο θιπ.) πξνθαιεί πξόσξε θζνξά (δηάξξεμε) ησλ ρπηνζηδεξώλ εμαξηεκάησλ ηνπ πξντόληνο Αλαζ.03 GR

15 Είδορ Kg/m3 KWh/Kg Υγπαζία 20% Οξιά 750 4,0 Βελανιδιά 900 4,2 Φηελιά 640 4,1 Λεύκα 470 4,1 Λάπιξ * 660 4,4 Κόκκινο έλαηο * 450 4,5 Πεύκο * 550 4,4 * ΡΖΣΗΝΟΤΥΑ ΞΤΛΑ ΥΔΣΗΚΑ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΤΚΔΤΖ 9. ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΟΥΖ: Γηα θαλέλα ιόγν δελ πξέπεη λα αλάβεη ε θσηηά εάλ ε ζπζθεπή δελ έρεη γεκίζεη εληειώο κε λεξό. Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιύ ζνβαξή βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δηαθνζκεηηθήο επέλδπζεο θαη ην άλακκα ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο, ζα πξέπεη λα γεκίζεηε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζεξκηθή ζπζθεπή κε λεξό κε θπζηθή θπθινθνξία από ην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο (βι. θεθ. 3.5). Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΟΛΗΚΖ Ή ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΟΤΗΑ ΝΔΡΟΤ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΣΟ ΑΝΑΜΜΑ ΣΖ ζεξκηθήο ζπζθεπήο (ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΓΟΚΗΜΖ) ΚΑΘΩ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΣΡΑΦΔΗ ΑΝΔΠΑΝΟΡΘΩΣΑ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΤΣΖ ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΗ Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ. Αθνύ βεβαησζείηε όηη έλα ηνπιάρηζηνλ ζεξκαληηθό ζώκα είλαη αλνηρηό, αλνίμηε ηελ πόξηα θαη ηνπνζεηήζηε κηθξή πνζόηεηα μύισλ. Γηα ην άλακκα ηεο θσηηάο ζπληζηάηαη ε ρξήζε κηθξώλ μύιηλσλ ζαλίδσλ κε ραξηί ή άιισλ κέζσλ αλάκκαηνο ηνπ εκπνξίνπ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε πγξώλ νπζηώλ, όπσο νηλνπλεύκαηνο, βελδίλεο, πεηξειαίνπ θιπ. Αλνίμηε εληειώο ηνλ πξσηεύνληα αέξα (κνριόο ηέξκα δεμηά Δηθόλα 1). Όηαλ ην μύιν αξρίζεη λα θαίγεηαη, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε μύια αλνίγνληαο (ζεθώλνληαο) αξγά ηελ πόξηα, έηζη ώζηε λα απνθύγεηε ηελ έμνδν θαπλνύ, θαη λα ξπζκίζεηε ηνλ αέξα θαύζεο (ξπζκηζηήο) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θεθαιαίνπ 10. Μελ παξαγεκίδεηε πνηέ ηε ζπζθεπή (ζπκβνπιεπζείηε ηνλ πίλαθα ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ - κέγ. πνζόηεηα θαπζίκνπ/σξηαία θαηαλάισζε βι. θεθάιαην 19) Ζ ππεξβνιηθή πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη ν ππεξβνιηθόο αέξαο θαύζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε θαη βιάβεο ζηε ζπζθεπή. Μελ αλάβεηε πνηέ ηε ζπζθεπή όηαλ ππάξρνπλ εύθιεθηα αέξηα ζην δσκάηην. Γηα ην ζσζηό πξώην άλακκα κε πξντόληα πνπ είλαη βακκέλα κε βεξλίθηα γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πξέπεη λα γλσξίδεηε ηα αθόινπζα: ηα πιηθά από ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απηά ηα πξντόληα δελ είλαη νκνηνγελή, θαζώο κπνξεί λα πεξηέρνπλ εμαξηήκαηα από ρπηνζίδεξν, ράιπβα, ππξίκαρν πιηθό θαη πνξζειάλε, ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία εθηίζεηαη ην πξντόλ δελ είλαη νκνηνγελήο: από ζεκείν ζε ζεκείν ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα αιιάδεη από 300 C έσο 500 C, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ ππόθεηηαη ζε ελαιιαζζόκελνπο θύθινπο αλάκκαηνο θαη ζβεζίκαηνο ηελ ίδηα εκέξα θαη ζε θύθινπο εληαηηθήο ρξήζεο ή απόιπηεο αλάπαπζεο κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρώλ, ε θαηλνύξγηα ζπζθεπή, πξηλ ζεσξεζεί απόιπηα έηνηκε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αξθεηνύο θύθινπο αλάκκαηνο έηζη ώζηε όια ηα πιηθά θαη ηα βεξλίθηα λα νινθιεξώζνπλ όιεο ηηο πηζαλέο ειαζηηθέο θαηαπνλήζεηο, εηδηθόηεξα, αξρηθά κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε απειεπζέξσζε ραξαθηεξηζηηθώλ νζκώλ κεηάιισλ πνπ ππνβάιινληαη ζε κεγάιεο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο θαη θξέζθνπ βεξληθηνύ. Σν βεξλίθη απηό, κνινλόηη ςήλεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ζηνπο 250 C γηα κεξηθέο ώξεο, πξέπεη λα ππεξβεί επαλεηιεκκέλα θαη γηα αξθεηό δηάζηεκα ηε ζεξκνθξαζία ησλ 350 C, πξηλ ελζσκαησζεί εληειώο κε ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Δίλαη ζπλεπώο ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο ζηε θάζε ηνπ αλάκκαηνο: 1) Βεβαησζείηε όηη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ελαιιαγή αέξα ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο. 2) Καηά ηα πξώηα αλάκκαηα, κελ θνξηώλεηε ππεξβνιηθά ην ζάιακν θαύζεο (πεξίπνπ κηζή πνζόηεηα από ηελ ελδεδεηγκέλε ζην θπιιάδην νδεγηώλ) θαη αθήζηε ηε ζπζθεπή αλακκέλε ηνπιάρηζηνλ 6-10 ώξεο ζπλερώο, κε ηνπο ξπζκηζηέο ιηγόηεξν αλνηρηνύο ζε ζρέζε ηηο νδεγίεο. 3) Δπαλαιάβεηε απηήλ ηε δηαδηθαζία ηνπιάρηζηνλ 4-5 ή πεξηζζόηεξεο θνξέο, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ζαο. 4) ηε ζπλέρεηα αξρίζηε λα βάδεηε νινέλα θαη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο (ηεξώληαο σζηόζν πάληα ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην κέγηζην θνξηίν) θαη δηαηεξείηε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο πεξηόδνπο αλάκκαηνο απνθεύγνληαο, ηνπιάρηζηνλ ζε απηήλ ηελ αξρηθή θάζε, θύθινπο αλάκκαηνο-ζβεζίκαηνο κηθξήο δηάξθεηαο. 5) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ αλακκάησλ θαλέλα αληηθείκελν δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε ζπζθεπή θαη εηδηθόηεξα ζηηο ιαθαξηζκέλεο επηθάλεηεο. Καηά ηε ζέξκαλζε δελ πξέπεη λα αγγίδεηε ηηο ιαθαξηζκέλεο επηθάλεηεο Αλαζ.03 GR 15

16 6) Μεηά ηελ πεξίνδν «ζηξσζίκαηνο» κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή ζαο όπσο ηνλ θηλεηήξα ελόο απηνθηλήηνπ, απνθεύγνληαο απόηνκεο ζεξκάλζεηο κε ππεξβνιηθά κεγάια θνξηία. ΠΡΟΟΥΖ: ζηα πξώηα αλάκκαηα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζεκαληηθή ζπκπύθλσζε θαπλαεξίσλ κε κηθξή δηαξξνή λεξνύ από ηε ζεξκηθή ζπζθεπή. Σν θαηλόκελν απηό ζα ζηακαηήζεη ζύληνκα θαη, εάλ εμαθνινπζήζεη, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ν ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: ΜΟΝΟ κεηά από κεξηθέο εκέξεο ιεηηνπξγίαο (αλαγθαίνο ρξόλνο γηα λα δηαπηζησζεί όηη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζσζηά) επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο δηαθνζκεηηθήο επέλδπζεο. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε πόξηαο επηζεώξεζεο ζηελ επέλδπζε ηνπ θνξκνύ ή όπνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα λα επηηξέπεηαη εύθνιε πξόζβαζε θαη έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (καλόκεηξα, βάλεο, θπθινθνξεηή,..) 10. ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ην ξπζκηζηή ηνπ αέξα ζσζηά, ηνπνζεηήζηε ην ελδεδεηγκέλν σξηαίν θνξηίν μύισλ (βι. θεθάιαην 19) απνθεύγνληαο ππεξθνξηώζεηο πνπ πξνθαινύλ αλώκαιεο θαηαπνλήζεηο θαη παξακνξθώζεηο. Ζ κε ηήξεζε απηνύ ηνπ θαλόλα αθπξώλεη ηελ εγγύεζε. Με ην ξπζκηζηή ζηελ πξόζνςε ηεο ζπζθεπήο ξπζκίδεηαη ε παξαγσγή ζεξκόηεηαο. Ο ξπζκηζηήο πξέπεη λα αλνίγεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο παξαγσγήο ζεξκόηεηαο. Ζ αλαγθαία ξύζκηζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο απόδνζεο κε ππνπίεζε ζηελ θαπλνδόρν Pa (=1.7 2 mm ζηήιεο λεξνύ) είλαη: Καύζηκν Πξσηεύσλ αέξαο Γεπηεξεύσλ αέξαο Ξύια ΚΛΔΗΣΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ππεξβεί ηε ζεξκνθξαζία επέκβαζεο ησλ αζθαιεηώλ, δηαθόςηε ακέζσο ηελ ηξνθνδνζία κε μύια θαη βεβαησζείηε όηη κεηώζεθε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη ε θιόγα εμαιείθνληαο ηηο αηηίεο ηεο ππεξζέξκαλζεο (θιείλνληαο ελδερνκέλσο ην ξπζκηζηή αέξα). Δάλ ε ζεξκηθή ζπζθεπή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δεζηό λεξό ρξήζεο, κπνξείηε λα αλνίμεηε ηε βξύζε ηνπ δεζηνύ λεξνύ γηα λα επηηαρύλεηε ηελ ςύμε ηεο ζπζθεπήο. Δθηόο από ηε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο, ε έληαζε ηεο θαύζεο θαη ζπλεπώο ε ζεξκηθή απόδνζε ηεο ζπζθεπήο επεξεάδεηαη θαη από ηελ θαπλνδόρν. Ο θαιόο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ απαηηεί ρακειόηεξε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο, ελώ ν αλεπαξθήο ειθπζκόο απαηηεί αθξηβέζηεξε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο. Γηα λα ειέγμεηε ηελ θαιή θαύζε, ειέγμηε εάλ ν θαπλόο πνπ βγαίλεη από ηελ θαπλνδόρν είλαη δηαθαλήο. Δάλ είλαη ιεπθόο, ζεκαίλεη όηη ε ζπζθεπή δελ είλαη ζσζηά ξπζκηζκέλε ή όηη ηα μύια είλαη πνιύ πγξά. Αλ αληηζέησο ν θαπλόο είλαη γθξίδνο ή καύξνο, ζεκαίλεη όηη ε θαύζε είλαη αηειήο (απαηηείηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα δεπηεξεύνληνο αέξα). Μελ ππεξθνξηώλεηε πνηέ ηε ζεξκηθή ζπζθεπή. Ζ ππεξβνιηθή πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη ν ππεξβνιηθόο αέξαο θαύζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε θαη βιάβεο ζηε ζεξκηθή ζπζθεπή. Οη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ππεξζέξκαλζε δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε. Ζ ζεξκηθή ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα κε ηελ πόξηα θιεηζηή γηα λα απνθεύγεηαη ην θαηλόκελν ζθπξειάηεζεο. 11. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΡΟΟΥΖ: Γηα θαλέλα ιόγν δελ πξέπεη λα αλάβεη ε θσηηά εάλ ε ζπζθεπή δελ έρεη γεκίζεη εληειώο κε λεξό. Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιύ ζνβαξή βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή ζπζθεπή. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε απηή αληηπεθηηθό. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, όηαλ δειαδή νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειόηεξεο, ζε πεξίπησζε αηθλίδηαο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ δηαηαξαρέο ζηελ θαπλνδόρν κε απνηέιεζκα λα κελ αλαξξνθνύληαη εληειώο ηα θαπζαέξηα. Ζ απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ δελ είλαη πιήξεο (έληνλε νζκή αεξίνπ). ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αλαθηλείηε ζπρλόηεξα ηε γξίιηα γηα λα απμεζεί ν αέξαο θαύζεο. Σνπνζεηήζηε ζηε ζπλέρεηα κεησκέλε πνζόηεηα θαπζίκνπ έηζη ώζηε λα θαίγεηαη πην γξήγνξα (κε θιόγεο) θαη έηζη λα ζηαζεξνπνηεζεί ν ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ. ηε ζπλέρεηα ειέγμηε εάλ όια ηα αλνίγκαηα θαζαξηζκνύ θαη νη ζπλδέζεηο κε ηελ θαπλνδόρν είλαη ζηεγαλέο. 12. ΓΗΑΚΟΠΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ηελ εγθαηάζηαζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, είλαη αλαγθαία ε εθηέιεζε ησλ αθόινπζσλ απιώλ ελεξγεηώλ γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξζέξκαλζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ιόγσ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή. 1. Κιείζηε εληειώο ηνπο ξπζκηζηέο πξσηεύνληνο θαη δεπηεξεύνληνο αέξα έηζη ώζηε λα κεησζεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ε θιόγα Αλαζ.03 GR

17 2. Κιείζηε ην ξπζκηζηή θαπλαεξίσλ, εάλ ππάξρεη, γηα λα πεξηνξίζεηε αθόκε πεξηζζόηεξν ηε ξνή ηνπ αέξα θαύζεο από ελδερόκελα αλνίγκαηα. 13. ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ B Απεπζπλζείηε ζηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ηεο πεξηνρήο ζαο γηα λα ξπζκίζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο, ηε ζύλδεζε κε ηελ θαπλνδόρν θαη ηνλ αεξηζκό ηεο. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: επηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν εγθεθξηκέλσλ αληαιιαθηηθώλ από ηελ La Nordica. ε πεξίπησζε αλάγθεο, απεπζπλζείηε ζε εμνπζηνδνηεκέλα θαηαζηήκαηα. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ! B ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Ζ ζσζηή δηαδηθαζία αλάκκαηνο, ε ρξήζε θαηάιιειεο πνζόηεηαο θαη ηύπνπ θαπζίκνπ, ε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ αέξα, ν ζσζηόο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ θαη ε παξνπζία αέξα θαύζεο είλαη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Από ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ε θαπλνδόρνο δελ κπνξεί λα ππνζηεί θακία βιάβε. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη εληειώο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν ή θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη. Ζ ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε αηζάιεο (θξεόζσην) κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ θαη ππξθαγηά ζηελ θαπλνδόρν. Ο θαζαξηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θξύα ζπζθεπή. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζε θαπλνδνρνθαζαξηζηή, ν νπνίνο κπνξεί λα θάλεη παξάιιεια θαη έλαλ έιεγρν. Ζ ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε ππνιεηκκάησλ ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ηεο εζηίαο, κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ απόδνζε ηεο ζεξκηθήο ελαιιαγήο, θαη ζπλεπώο, όηαλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα αθαηξνύληαη ηα ππνιείκκαηα κε αηζαιόβνπξηζα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ δηαβξσηηθά πξντόληα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θζνξέο ζηε ζπζθεπή θαη ζην ιέβεηα. Καηά ηνλ θαζαξηζκό ζα πξέπεη λα αθαηξείηε ηελ πάλσ ηάπα ηεο εζηίαο πνπ βξίζθεηαη ζην ζσιήλα απαγσγήο θαπλαεξίσλ Δηθόλα 15 B (ηελ πξώηε θνξά κε ηε βνήζεηα ελόο ζθπξηνύ όπσο ζηελ Δηθόλα 15) θαη ην πάλσ έιαζκα θιεηζίκαηνο ηεο εζηίαο E γπξλώληαο ην θαη αθαηξώληαο ην πξνο ηα θάησ. ΠΡΟΟΥΖ: όηαλ αθαηξείηε ηελ ηάπα θαη ην πάλσ έιαζκα θιεηζίκαηνο ηεο εζηίαο, ηα ππνιείκκαηα από ην ζάιακν απαγσγήο θαπζαεξίσλ πέθηνπλ πξνο ηα θάησ. Θα πξέπεη ζπλεπώο λα ιάβεηε κέηξα γηα λα κε ιεξσζεί ην εζσηεξηθό ηεο εζηίαο. 2 5 E Εικόνα 15 Μεηά ηνλ θαζαξηζκό: ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε ηεο ηελ πάλσ ηάπα ηεο εζηίαο (B). Αθνπκπήζηε ηελ ηάπα ζην πάλσ ηνίρσκα ηεο εζηίαο έηζη ώζηε λα πεξάζεη από ηα αληίζηνηρα αλνίγκαηα (C) θαη ζηε ζπλέρεηα γπξίζηε ηελ κε ην ρέξη έηζη ώζηε νη βίδεο λα ζπκπέζνπλ κε ηηο ππνδνρέο ζην ηνίρσκα (D) θαη αθήζηε ηελ ηάπα λα ζηεξίδεηαη ζην πάλσ ηνίρσκα, ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε ηεο ηελ πάλσ ιακαξίλα θιεηζίκαηνο ηεο εζηίαο όπσο ζηελ Δηθόλα 15 E. ΠΡΟΟΥΖ: Ζ απνπζία ηεο ηάπαο (Β) θαη ηεο πάλσ ιακαξίλαο θιεηζίκαηνο ηεο εζηίαο (Δ) πξνθαιεί έληνλε ππνπίεζε κε πνιύ γξήγνξε θαύζε, ππεξβνιηθή θαηαλάισζε μύισλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππεξζέξκαλζε ηεο ζπζθεπήο κε θαηλόκελν ζθπξειάηεζεο θαη κείσζε ηεο ζεξκηθήο ελαιιαγήο ηνπ ιέβεηα ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ Ο ζρεκαηηζκόο αηζάιεο ζην θξύζηαιιν ηεο πόξηαο επηβξαδύλεηαη απνηειεζκαηηθά από κηα εηδηθή είζνδν δεπηεξεύνληνο αέξα. Ωζηόζν δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ηειείσο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηεξεά θαύζηκα (εηδηθά κε πγξά μύια) θαη απηό δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ειάηησκα ηεο ζπζθεπήο. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Ο θαζαξηζκόο ηνπ παλνξακηθνύ θξπζηάιινπ πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θξύα ζπζθεπή γηα λα κελ ξαγίζεη. Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θξπζηάιινπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εηδηθά πξντόληα ή βξεγκέλν ραξηί εθεκεξίδαο γηα λα ηξίςεηε ηε ζηάρηε. Ζ ζσζηή δηαδηθαζία αλάκκαηνο, ε ρξήζε θαηάιιειεο πνζόηεηαο θαη ηύπνπ θαπζίκνπ, ε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δεπηεξεύνληνο αέξα, ν ζσζηόο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ θαη ε παξνπζία αέξα θαύζεο είλαη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη γηα λα δηαηεξείηαη ην θξύζηαιιν θαζαξό Αλαζ.03 GR 17

18 ΡΖΞΖ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ: ηα παινθεξακηθά θξύζηαιια αληέρνπλ ζε ζεξκηθέο δηαθπκάλζεηο 750 C ρσξίο λα πθίζηαληαη ζεξκηθό ζνθ. Ζ ξήμε ηνπο κπνξεί λα πξνθιεζεί από κεραληθά αίηηα (ρηππήκαηα ή βίαην θιείζηκν ηεο πόξηαο θιπ.). Ζ αληηθαηάζηαζή ηνπο δελ θαιύπηεηαη ζπλεπώο από ηελ εγγύεζε ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΟΥΔΗΟΤ ΣΑΥΣΖ Όιεο νη ζπζθεπέο La NORDICA δηαζέηνπλ ζράξα θαη δνρείν γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο ζηάρηεο. πληζηάηαη λα αδεηάδεηε ηαθηηθά ην δνρείν θαη λα απνθεύγεηε ην πιήξεο γέκηζκα γηα λα κελ ππεξζεξκαίλεηαη ε ζράξα. πληζηάηαη επίζεο λα αθήλεηε πάληα 3-4 cm ζηάρηεο ζηελ εζηία. ΠΡΟΟΥΖ: νη ζηάρηεο πνπ αθαηξνύληαη από ηελ εζηία πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε δνρείν από ππξίκαρν πιηθό κε ζηεγαλό θαπάθη. Σν δνρείν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ππξίκαρν δάπεδν θαη καθξηά από εύθιεθηα πιηθά έσο όηνπ ζβήζεη θαη θξπώζεη εληειώο ε ζηάρηε ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ ΟΓΖΓΧΝ Γηα αζόξπβε ιεηηνπξγία, αμηνπηζηία θαη αληνρή, νη πόξηεο ζηεξεώλνληαη ζε εθηεηλόκελνπο νδεγνύο κε ζθαηξίδηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηε ζπλερή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, ην ιηπαληηθό ησλ νδεγώλ αξρίδεη λα εμαληιείηαη θαζηζηώληαο δπζθνιόηεξε θαη ιηγόηεξν αζόξπβε ηελ θίλεζε. Γηα ην ιόγν απηό, καδί κε θάζε ζπζθεπή δηαηίζεηαη πηζηόιη γξάζνπ γηα πςειή ζεξκνθξαζία, ην νπνίν επηηξέπεη ηε ιίπαλζε ησλ νδεγώλ από ην ρξήζηε όηαλ θαηαζηεί αλαγθαίν (ππεξβνιηθόο ζόξπβνο ή δπζθνιία θίλεζεο). Αθνύ αλαζεθώζεηε εληειώο ηελ πόξηα, ρξεζηκνπνηήζηε ην πηζηόιη γηα λα γξαζάξεηε ηνλ νδεγό ζην πην ςειό νξαηό ηνπ ζεκείν κε δύν ζθαηξίδηα γξάζνπ (πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 0.5 ml ηεο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο ηνπ πηζηνιηνύ). Απνθύγεηε ηελ ελαπόζεζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο από ηελ ελδεδεηγκέλε. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ άιιν νδεγό θαη ζηε ζπλέρεηα αλεβάζηε θαη θαηεβάζηε πνιιέο θνξέο ηελ πόξηα γηα λα απισζεί ην γξάζν ζηα ζθαηξίδηα. ΠΡΟΟΥΖ: ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ην γξάζν ηνπ πηζηνιηνύ La Nordica ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Μηα θνξά ην ρξόλν, εθηειείηε ηνπο αθόινπζνπο ειέγρνπο κε ηελ εγθαηάζηαζε ζβεζηή: ειέγμηε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απόδνζε ηεο βαιβίδαο ζεξκηθήο εθθέλσζεο θαη ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο. Δάλ είλαη ειαηησκαηηθέο, απεπζπλζείηε ζην εμνπζηνδνηεκέλν έξβηο. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΑΤΣΖΡΑ Ζ ΑΦΑΗΡΔΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ. Διέγμηε ηε ζεξκνκόλσζε ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο θαη ηνπ ζσιήλα αζθαιείαο. Βεβαησζείηε όηη ε εγθαηάζηαζε είλαη γεκάηε θαη ππό πίεζε, ειέγμηε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο, θαζώο θαη ηελ απόδνζε ηνπ ζσιήλα αζθαιείαο. 14. ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΟΥΖ: Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή ζπζθεπή. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή πξέπεη λα πξνζηίζεηαη αληηπεθηηθό. Μεηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο εζηίαο, ηνπ ηδαθηνύ θαη ηεο θαπλνδόρνπ κε ηελ αθαίξεζε όιεο ηεο ζηάρηεο θαη ελδερόκελσλ ππνιεηκκάησλ, θιείζηε όιεο ηηο πόξηεο ηεο εζηίαο θαη ηνπο ξπζκηζηέο ηεο. Ζ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ηεο θαπλνδόρνπ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν. Διέγμηε επίζεο ηελ θαηάζηαζε ησλ ηζηκνπρώλ ζηηο πόξηεο νη νπνίεο, εάλ δελ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε (δελ είλαη δειαδή ηέιεηα θνιιεκέλεο ζηελ πόξηα) δελ εμαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο! ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πγξαζία ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο, ηνπνζεηήζηε απνξξνθεηηθά άιαηα ζην εζσηεξηθό ηεο εζηίαο. Πξνζηαηέςηε ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο από ρπηόζηδεξν κε νπδέηεξε βαδειίλε, γηα λα δηαηεξήζεηε αλαιινίσηε ηελ όςε ηνπο. Διέγμηε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην δνρείν δηαζηνιήο, εμαεξώζηε ηελ εγθαηάζηαζε από ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη ειέγμηε επίζεο ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθώλ θαη ησλ ειεθηξηθώλ εμαξηεκάησλ (θεληξηθή κνλάδα, θπθινθνξεηήο) Αλαζ.03 GR

19 16. Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / GR - Ζ επζύλε ηεο La NORDICA πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπζθεπήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο, λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαλόλεο, από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν εξγάδεηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ όιε ηελ επζύλε ηεο εγθαηάζηαζεο όπσο νξίδεη ην θεθ. 3. Σα δηαγξάκκαηα είλαη απιώο ελδεηθηηθά θαη επνκέλσο δελ έρνπλ ηζρύ κειέηεο. Βάζεη ηνπ λόκνπ, ην παξόλ θπιιάδην είλαη εκπηζηεπηηθό θαη απόξξεην θαη απαγνξεύεηαη ε αλαηύπσζε, ε ρξήζε θαη ε κεηαβίβαζή ηνπ ζε ηξίηνπο. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο La NORDICA S.p.a. δηώθεηαη από ην λόκν. GR - ΤΠΟΜΝΖΜΑ C CM CR F M P Κπθινθνξεηήο πιιέθηεο θαηάζιηςεο πιιέθηεο επηζηξνθήο Ρννζηάηεο Μαλόκεηξν Κπθινθνξεηήο P1 Κπθινθνξεηήο 1 P2 Κπθινθνξεηήο 2 SF SP T A Βαιβίδα εμαέξσζεο Δλαιιάθηεο κε πιάθεο Θεξκόκεηξν θαηξηθή βαιβίδα Αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο B DM EAC EC ECTS MS R SP ST TMA Βαιβίδα ηζνζηάζκηζεο Μεραλνθίλεηε βαιβίδα εθηξνπήο Αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο ιέβεηα Κιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο Κιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Αλακεηθηηθή βαιβίδα δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο Βαιβίδα αζθαιείαο Βαιβίδα ζεξκηθήο εθθέλσζεο Απηόκαηε ζεξκνζηαηηθή αλακεηθηηθή βαιβίδα 1 σιήλαο αζθαιείαο Ø 1 2 σιήλαο πιήξσζεο ø ¾ Αλαζ.03 GR 19

20 GR - ΤΠΟΜΝΖΜΑ 3 Δίζνδνο θξύνπ λεξνύ 4 ύλδεζκνο venturi 5 Αληρλεπηήο ξπζκηζηή 6 Εεζηό λεξό ρξήζεο 7 Σξνθνδνζία 230 olt - 50 Hz 8 Δλαιιάθηεο κε πιάθεο 9 Δπίηνηρνο ιέβεηαο αεξίνπ 10 Θεξκηθή εθθέλσζε 11 Πιήξσζε εγθαηάζηαζεο 12 Δθθέλσζε εγθαηάζηαζεο Ζιεθηξνληθή κνλάδα - ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα DSA Δλαιιάθηεο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο E 20 A B C D F G H 20 GR - ΤΠΟΜΝΖΜΑ A B C D E F G H Αζθάιεηα Δλεξγόο θπθινθνξεηήο πλαγεξκόο ππεξζέξκαλζεο Σξίνδε βαιβίδα Οζόλε Ρύζκηζε βαιβίδαο (20-80 C) Ζρεηηθόο ζπλαγεξκόο Ρύζκηζε θπθινθνξεηή (20-80 C) - Ρπζκίζηε ζηνπο 50 C Αλαζ.03 GR

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΣΙΑ 400 ΕΠΙΠΕΔΗ - 500 ΓΩΝΙΑΚΗ 800 ΓΩΝΙΑΚΗ / Δεξιά - Αριστερά Διεγκέλεο θαηά/: EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ)

ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ) ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΔΝΘΔΣΔ ΔΣΙΔ (ΠΡΟΘΗΚΔ Διεγκέλεο θαηά : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα