ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA"

Transcript

1 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε ηελ άλεζε εμνηθνλνκώληαο ηαπηόρξνλα ελέξγεηα! ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΤΚΔΤΔ ύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο γηα ηηο ζπζθεπέο, ν αγνξαζηήο θαη ν ρξήζηεο ππνρξενύληαη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο..

2 Αλαζ.03 GR

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ GR 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΝΟΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΟΗΥΣΟ δνρείν δηαζηνιήο ΚΛΔΗΣΟ δνρείν δηαζηνιήο ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΩΖ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΓΟΚΩΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΤΝΓΔΖ ΣΖΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΔΗΡΟΖ ΑΔΡΑ ΣΟ ΥΩΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΤΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ / ΜΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΓΗΑΚΟΠΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΟΥΔΗΟΤ ΣΑΥΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΟΓΖΓΩΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ / ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ / ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ / Αλαζ.03 GR 3

4 ΓΖΛΧΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Θέκα: απνπζία ακηάληνπ θαη θαδκίνπ Γειώλνπκε όηη όιεο νη ζπζθεπέο καο θαηαζθεπάδνληαη κε πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ εμαξηήκαηα από ακίαλην ή παξαγώγσλ ηνπ θαη όηη ζην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζπγθνιιήζεηο δελ ππάξρεη/ρξεζηκνπνηείηαη θάδκην ζε θακία κνξθή, όπσο νξίδεη ην πξόηππν αλαθνξάο. Θέκα: Καλνληζκόο ΔΚ αξ. 1935/2004 Γειώλνπκε όηη ζε όιεο νη ζπζθεπέο καο, ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξόθηκα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε κε ηξόθηκα, ζύκθσλα κε ηνλ σο άλσ Δπξσπατθό Καλνληζκό Αλαζ.03 GR

5 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ Ζ επζύλε ηεο La NORDICA S.p.A. πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπζθεπήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο, λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαλόλεο, από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν εξγάδεηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ όιε ηελ επζύλε γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε. Ζ Nordica S.p.A. δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε κε γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ. 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οξηζκόο: ζεξκηθή ζπζθεπή θαηά EN Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη από πιάθεο βακκέλνπ θαη γαιβαληζκέλνπ ραιπβδνειάζκαηνο θαη από ρπηνζηδεξά εμαξηήκαηα. Ζ εζηία βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα πάρνπο 4 mm θαη εληζρπκέλνο κε ζπγθνιιεκέλα θαξθηά. ην ιέβεηα θπθινθνξεί ην λεξό ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, ην νπνίν απνξξνθά ηε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεη ε εζηία. Ζ παλνξακηθή πόξηα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε εθηεηλόκελνπο νδεγνύο κε ζθαηξίδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ αληνρή, αζόξπβε ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ζην ρξόλν. Σν αληίβαξν αλύςσζεο ηεο πόξηαο ζηεξίδεηαη από αλζεθηηθέο 2 αιπζίδεο κε ηα ζρεηηθά πηληόλ. 1A Σν παινθεξακηθό θξύζηαιιν (αλζεθηηθό έσο ηνπο 700 C) ηεο πόξηαο, πξνζθέξεη καγεπηηθή εηθόλα ζηηο θιόγεο θαη εκπνδίδεη ηελ έμνδν ζπηλζήξσλ θαη θαπλώλ. Ζ ζέξκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηηπγράλεηαη: a) κε αθηηλνβνιία: κέζα από ην παλνξακηθό θξύζηαιιν θαη ηηο εμσηεξηθέο ζεξκέο επηθάλεηεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο αθηηλνβνιείηαη ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ. b) κε αγωγή: κέζσ ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ ή ησλ θνλβεθηέξ ηεο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ζηα νπνία θπθινθνξεί ην ζεξκό λεξό πνπ παξάγεη ν ιέβεηαο. Εικόνα 1 Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη ξύζκηζε γηα ηνλ πξσηεύνληα αέξα. 1A - Δηθόλα 1 Ρύζκηζε πξσηεύνληνο αέξα Πάλσ από ηελ πόξηα ηεο εζηίαο, ζην αξηζηεξό κέξνο, βξίζθεηαη ν κνριόο ξύζκηζεο ηνπ πξσηεύνληνο αέξα. Με ην ξπζκηζηή απηό ξπζκίδεηαη ε δηέιεπζε ηνπ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζόκπαο θαη δηακέζνπ εηδηθώλ αγσγώλ θαηεπζύλεηαη πξνο ην θαύζηκν. Ο πξσηεύσλ αέξαο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαύζε ζηε θάζε ηνπ αλάκκαηνο. Γηα λα αλνίμεηε ηε δηέιεπζε ηνπ πξσηεύνληνο αέξα πξέπεη λα ηξαβήμεηε εληειώο πξνο ηα έμσ ην κνριό. Σν δνρείν ζηάρηεο πξέπεη λα αδεηάδεηαη ηαθηηθά, έηζη ώζηε ε ζηάρηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ είζνδν πξσηεύνληνο αέξα. Μέζσ ηνπ πξσηεύνληνο αέξα δηαηεξείηαη επίζεο δσεξή ε θσηηά. Ο ξπζκηζηήο πξσηεύνληνο αέξα πξέπεη λα είλαη ειάρηζηα αλνηρηόο θαηά ηελ θαύζε ησλ μύισλ, δηαθνξεηηθά ηα μύια θαίγνληαη πνιύ γξήγνξα θαη ε ζόκπα κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί. (βι. παξάγξαθν 10). 2A - Δηθόλα 1 Ρύζκηζε δεπηεξεύνληνο αέξα Κάησ από ηελ πόξηα ηεο εζηίαο, ζην δεμί κέξνο, βξίζθεηαη ν κνριόο ηνπ δεπηεξεύνληνο αέξα Ο δεπηεξεύσλ αέξαο πεξλάεη από ην εζσηεξηθό ησλ δύν πιεπξηθώλ θνιόλσλ ηεο πξόζνςεο, ζεξκαίλεηαη θαη πξνθαιεί ηε δηπιή θαύζε δηαηεξώληαο παξάιιεια θαζαξό ην θξύζηαιιν (κε ην ξπζκηζηή αλνηρηό). Όηαλ ν κνριόο είλαη ηειείσο κέζα, ην άλνηγκα ηνπ αέξα είλαη εληειώο αλνηρηό. 3. ΚΑΝΟΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο θαη ηνπ βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε όινπο ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ηα πξόηππα θαη ζε όζα νξίδεη ε λνκνζεζία. Ζ εγθαηάζηαζε, νη ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ν έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο από εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηηθό πξνζσπηθό ηεξώληαο όινπο ηνπο εζληθνύο, πεξηθεξεηαθνύο, επαξρηαθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο, θαζώο θαη ηηο παξνύζεο νδεγίεο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν ζα ρνξεγήζεη ζηνλ αγνξαζηή κηα δήισζε ζπκκόξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, αλαιακβάλνληαο ηελ πιήξε επζύλε ηεο ηειηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ζπλεπαθόινπζεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ πξντόληνο Αλαζ.03 GR 5

6 Ζ La NORDICA S.p.A. δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ νδεγηώλ. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ζπληζηάηαη ην πξνζεγκέλν πιύζηκν όισλ ησλ ζσιελώζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνύλ ελδερόκελα ππνιείκκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: a) ε πεξίπησζε δηαξξνήο λεξνύ, θιείζηε ηελ ηξνθνδνζία λεξνύ θαη εηδνπνηήζηε ακέζσο ην έξβηο. b) Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά πεξηόδνπο. c) ε πεξίπησζε πνπ ν ιέβεηαο πξόθεηηαη λα κείλεη εθηόο ρξήζεο γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, ζπληζηάηαη ε επέκβαζε ηνπ έξβηο πξνθεηκέλνπ: - λα θιείζεη ηηο βάλεο ηνπ λεξνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, - λα αδεηάζεη ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, εάλ ππάξρεη θίλδπλνο παγεηνύ. Ζ Nordica S.p.A. δελ θέξεη θακία επζύλε γηα βιάβεο ή αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ εγθαηάζηαζε. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα ηελ απζαίξεηε κεηαηξνπή ηνπ πξντόληνο, θαζώο θαη γηα ηε ρξήζε κε γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ. Δλεκεξώζηε ηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηε ζσζηή ζύλδεζή ηεο κε ηελ θαπλνδόρν θαη ην βαζκό απόδνζήο ηεο. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε εθηειέζηε ηνπο αθόινπζνπο ειέγρνπο: βεβαησζείηε όηη ην δάπεδν κπνξεί λα αληέμεη ην βάξνο ηεο ζπζθεπήο θαη θξνληίζηε γηα ηελ θαηάιιειε κόλσζε ζε πεξίπησζε πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύθιεθην πιηθό. βεβαησζείηε όηη ζην δσκάηην εγθαηάζηαζεο ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο (παξνπζία ζηνκίνπ εηζόδνπ αέξα βι. θεθάιαην 7) απνθύγεηε ηελ εγθαηάζηαζε ζε ρώξνπο κε παξνπζία αγσγώλ θεληξηθνύ αεξηζκνύ, απνξξνθεηήξσλ κε ή ρσξίο απαγσγό, ζπζθεπώλ αεξίνπ ηύπνπ B, αληιηώλ ζεξκόηεηαο ή ζπζθεπώλ ε ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνπίεζε ζην ρώξν (βι. Πξόηππν UNI 10683/98) βεβαησζείηε όηη ε θαπλνδόρνο θαη νη ζσιήλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζπλδεζεί ε ζπζθεπή είλαη θαηάιιεινη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. αθήλεηε πάληα κηα ειάρηζηε απόζηαζε αλάκεζα ζηε ζεξκηθή ζπζθεπή θαη ηνπο ηνίρνπο. (βι. Δηθόλα 13) Μέζσ ησλ ξπζκηδόκελσλ πνδηώλ θαη ρξεζηκνπνηώληαο αιθάδη, βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή είλαη ηέιεηα αιθαδηαζκέλε γηα λα επηηξέπεηαη ε ζσζηή θίλεζε ηεο πόξηαο. Απεπζπλζείηε ζηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ζαο γηα λα ειέγμεη ηόζν ηε ζύλδεζε κε ηελ θακηλάδα όζν θαη ηελ επαξθή εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο. ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΟΝΣΑΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ. Ζ δηάκεηξνο ηνπ αλνίγκαηνο γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαπλνύ. Σν άλνηγκα πξέπεη λα δηαζέηεη επίηνηρε ζύλδεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζσιήλα απαγσγήο θαπλαεξίσλ θαη κηαο ξνδέηαο. Οη ζεξκηθέο ζπζθεπέο κνλη. DSA κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ είηε ζε εγθαηάζηαζε κε ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ (θεθ.3.1) είηε ζε εγθαηάζηαζε κε ΚΛΔΗΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ (θεθ.3.2). ΖΜΑΝΣΗΚΟ: ΜΟΝΟ κεηά από κεξηθέο εκέξεο ιεηηνπξγίαο (αλαγθαίνο ρξόλνο γηα λα δηαπηζησζεί όηη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζσζηά) επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο δηαθνζκεηηθήο επέλδπζεο. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο πόξηαο επηζεώξεζεο ζηελ επέλδπζε ηνπ θνξκνύ ή όπνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα λα επηηξέπεηαη ε εύθνιε πξόζβαζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (καλόκεηξα, βάλεο, θπθινθνξεηήο,..) 3.1. ΑΝΟΗΥΣΟ δνρείν δηαζηνιήο Ζ εγθαηάζηαζε κε ΑΝΟΗΥΣΟ δνρείν δηαζηνιήο, πξέπεη ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ λα δηαζέηεη: 1. ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ : κε ρσξεηηθόηεηα ίζε κε ην 10 % ηνπ ζπλνιηθνύ λεξνύ πνπ πεξηέρεη ε ζεξκηθή ζπζθεπή θαη ε εγθαηάζηαζε. Σν δνρείν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πςειόηεξν ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπιάρηζηνλ 2 m πάλσ από ην πςειόηεξν ζώκα. 2. ΧΛΖΝΑ ΑΦΑΛΔΗΑ : ν νπνίνο ζπλδέεη κέζσ ηεο ζπληνκόηεξεο νδνύ, ρσξίο θαηεθνξηθά ηκήκαηα ή ζηθσληζκνύο, ηελ θαηάζιηςε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο κε ην πάλσ κέξνο ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο. Ο ζσιήλαο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε εζσηεξηθή δηαηνκή 1" αεξίνπ. 3. ΧΛΖΝΑ ΠΛΖΡΧΖ : ν νπνίνο ζπλδέεη ηνλ ππζκέλα ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο κε ην ζσιήλα επηζηξνθήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ειάρηζηε δηαηνκή πξέπεη λα είλαη ¾ αεξίνπ. Όια απηά ηα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα έρνπλ γηα θαλέλα ιόγν όξγαλα δηαθνπήο πνπ λα παξεκβάιινληαη θαη λα κπνξνύλ λα ηα απνκνλώζνπλ ηπραία, ελώ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ρώξνπο πνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ παγεηό, θαζώο, ζε πεξίπησζε πνπ παγώζνπλ, κπνξεί λα πξνθιεζεί ξήμε ή αθόκε θαη έθξεμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα Αλαζ.03 GR

7 ε πεξίπησζε έθζεζεο ζηνλ παγεηό, είλαη ζθόπηκν λα πξνζηεζεί ζην λεξό ηεο εγθαηάζηαζεο θαηάιιειε πνζόηεηα αληπεθηηθνύ πγξνύ πνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε εμάιεηςε ηνπ πξνβιήκαηνο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη θπθινθνξία λεξνύ ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο κεηαμύ ζσιήλα αζθαιείαο θαη ζσιήλα πιήξσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνθαιείηαη νμπγόλσζε ηνπ λεξνύ κε ζπλεπαθόινπζε δηάβξσζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. 4. ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΧΖ: απνηειεί κηα πξόζζεηε ζεηηθή αζθάιεηα, ε νπνία κπνξεί λα απνηξέςεη ην βξαζκό αθόκε θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο. Απνηειείηαη από έλα ζώκα βαιβίδαο παξόκνην κε κηαο πηεδνζηαηηθήο βαιβίδαο αζθαιείαο, ε νπνία, ζε αληίζεζε κε απηήλ, αλνίγεη όηαλ επηηεπρζεί ε πξνεπηιεγκέλε ζεξκνθξαζία (ζπλήζσο C) αδεηάδνληαο από ηελ θαηάζιηςε ηεο εγθαηάζηαζεο δεζηό λεξό πνπ αληηθαζίζηαηαη κε ίζε πνζόηεηα θξύνπ λεξνύ από ην ζσιήλα πιήξσζεο ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο, δηνρεηεύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην πιεόλαζκα ζεξκόηεηαο. 5. ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 1,5bar: ε κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη 1,5bar (15m ζηήιεο λεξνύ). Μεγαιύηεξεο πηέζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξακόξθσζε θαη ξήμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. 6. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ βάζεη ηεο ζρεηηθήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 7. ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ: ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ επηζηξνθή έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνύ, δηαζθαιίδνληαο σζηόζν όηη δελ πξνθαιεί θπθινθνξία ηνπ λεξνύ ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο, δηαθνξεηηθά ζα πξνθαινύζε ηε ζπλερή νμπγόλσζε ηνπ λεξνύ κε ζπλεπαθόινπζε ηαρεία δηάβξσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. Σν καλνκεηξηθό ηνπ ύςνο πξέπεη λα κελ πξνθαιεί εμαλαγθαζκέλε θπθινθνξία ζην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζπλδέεηαη κε έλα ζεξκνζηάηε ή κε ηελ θεληξηθή ειεθηξνληθή κνλάδα πνπ δηαηίζεηαη σο ΑΞΔΟΤΑΡ. 8. ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ - ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ (βι. θεθάιαην 3.3) ΖΜΑΝΣΗΚΟ: νη αηζζεηήξεο αζθαιείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη επί ηνπ κεραλήκαηνο ή ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 30 cm από ηε ζύλδεζε θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο. Δάλ νη ζεξκηθέο ζπζθεπέο δελ δηαζέηνπλ όια ηα ζπζηήκαηα, όζα απνπζηάδνπλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ ζην ζσιήλα θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 1 m από απηήλ. ΠΡΟΟΥΖ: Γηα θαλέλα ιόγν δελ πξέπεη λα αλάβεη ε θσηηά εάλ ε ζπζθεπή δελ έρεη γεκίζεη εληειώο κε λεξό. Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιύ ζνβαξή βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε. Ζ πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεη κέζσ ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο απεπζείαο από ηε ιεθάλε ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο, έηζη ώζηε ε ππεξβνιηθή πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο λα κελ κπνξεί λα παξακνξθώζεη ην ζώκα ηνπ ιέβεηα ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή ζπζθεπή. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε απηή αληηπεθηηθό ΚΛΔΗΣΟ δνρείν δηαζηνιήο Ζ εγθαηάζηαζε κε ΚΛΔΗΣΟ δνρείν δηαζηνιήο, πξέπεη ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ λα δηαζέηεη: 1. ΒΑΛΒΗΓΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 3 bar: ε κέγηζηε επηηξεπηή πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη 3 bar (30 m ζηήιεο λεξνύ). Μεγαιύηεξεο πηέζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ παξακόξθσζε θαη ξήμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα. 2. ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (βι. θεθάιαην 3.3) 3. ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΧΖ ή ΔΚΚΔΝΧΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ (ζεηηθήο αζθάιεηαο, δειαδή ζε πεξίπηωζε βιάβεο, ε βαιβίδα εμαθνινπζεί λα αδεηάδεη) 4. ΚΛΔΗΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ 5. ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΖ 6. ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΖΥΖΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 7. ΖΥΖΣΗΚΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ 8. ΓΔΗΚΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 9. ΓΔΗΚΣΖ ΠΗΔΖ 10. ΤΣΖΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΖΜΑΝΣΗΚΟ: νη αηζζεηήξεο αζθαιείαο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη επί ηνπ κεραλήκαηνο ή ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 30 cm από ηε ζύλδεζε θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο. Δάλ νη ζεξκηθέο ζπζθεπέο δελ δηαζέηνπλ όια ηα ζπζηήκαηα, όζα απνπζηάδνπλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ ζην ζσιήλα θαηάζιηςεο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 1 m από απηήλ Αλαζ.03 GR 7

8 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ νη ζεξκηθέο ζπζθεπέο γηα ηε ζέξκαλζε θαηνηθηώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κε ΚΛΔΗΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΗΑΣΟΛΖ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο έλα θύθισκα ςύμεο ηνπνζεηεκέλν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη από κηα βαιβίδα ζεξκηθήο αζθαιείαο (βι. θεθάιαην 3.4) πνπ δελ απαηηεί βνεζεηηθή ελέξγεηα θαη δηαζθαιίδεη ηε κε ππέξβαζε ηεο νξηαθήο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηα πξόηππα. Ζ ζύλδεζε κεηαμύ ηεο κνλάδαο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο βαιβίδαο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο δηαθνπήο. Ζ πίεζε πξηλ ην θύθισκα ςύμεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 bar ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΝΑΜΔΗΚΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) Ζ απηόκαηε ζεξκνζηαηηθή αλακεηθηηθή βαιβίδα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζεξκνγελλήηξηεο ζηεξενύ θαπζίκνπ γηα λα κελ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή ςπρξνύ λεξνύ ζηνλ ελαιιάθηε. Οη γξακκέο 1 θαη 3 Δηθόλα 2 είλαη πάληα αλνηρηέο θαη, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληιία ζηελ επηζηξνθή (R), δηαζθαιίδνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ ζηνλ ελαιιάθηε ηνπ ιέβεηα βηνκάδαο (CB). Ζ πςειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο επηηξέπεη ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο, κεηώλεη ην ζρεκαηηζκό ζπκππθλσκάησλ ζηα θαπλαέξηα θαη παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ιέβεηα. Οη βαιβίδεο ηνπ εκπνξίνπ δηαζέηνπλ πνηθίιεο ξπζκίζεηο, ε La NORDICA ζπληζηά ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 55 C κε πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο 1. Όηαλ επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία ξύζκηζεο ηεο βαιβίδαο, αλνίγεη ε γξακκή 2 θαη ην λεξό ηνπ ιέβεηα εηζέξρεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε από ηελ θαηάζιηςε (M). ΖΜΑΝΣΗΚΟ ε κε εγθαηάζηαζε ηεο δηάηαμεο αθπξώλεη ηελ εγγύεζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. CB M 55 3 R ΚΔΤΖ TERMOPRODOTTO 1 2 Εικόνα ΒΑΛΒΗΓΑ ΘΔΡΜΗΚΖ ΔΚΚΔΝΧΖ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) Οη ζεξκηθέο ζπζθεπέο ζηεξενύ θαπζίκνπ πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ζεξκηθή ζπζθεπή δηαζέηεη κηα ζεξπαληίλα ζεξκηθήο εθθέλσζεο. Ζ ζεξπαληίλα ζεξκηθήο εθθέλσζεο πξέπεη λα ζπλδεζεί από ηε κία πιεπξά ζην δίθηπν ύδξεπζεο (A Δηθόλα 3) θαη από ηελ άιιε ζην δίθηπν απνρέηεπζεο (C). Ζ βαιβίδα ζεξκηθήο εθθέλσζεο, ν αηζζεηήξαο ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ζην ζύλδεζκν B, όηαλ επηηεπρζεί ε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία αζθαιείαο, αλνίγεη ηελ είζνδν θξύνπ λεξνύ ζηε ζεξπαληίλα ηνπ ιέβεηα, απνβάιινληαο ην ζεξκηθό πιεόλαζκα κέζσ ηνπ ζσιήλα C πξνο θαηάιιεια εγθαηεζηεκέλε απνρέηεπζε. Ζ πίεζε πξηλ ην θύθισκα ςύμεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 bar. (3 ) B 1 Εικόνα ΤΝΓΔΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 16, ελώ νη ζπλδέζεηο ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ζην θεθάιαην Αλαζ.03 GR

9 ΠΡΟΟΥΖ :ε πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θπζηθή θπθινθνξία ηνπ λεξνύ από ην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο κέζσ ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε παξακόξθσζε ή ε έθξεμε ηνπ ζώκαηνο ηνπ ιέβεηα από ηελ πνιύ πςειή πίεζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, αλνίμηε όιεο ηηο βαιβίδεο εμαέξσζεο ησλ ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ γηα λα απνθύγεηε ην ζρεκαηηζκό ζπιάθσλ αέξα, ειέγρνληαο ηελ έμνδν ηνπ λεξνύ γηα λα απνθύγεηε δπζάξεζηεο δηαξξνέο. Ζ δνθηκή ζηεγαλόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα γίλεη κε ηελ πίεζε ηνπ αλνηρηνύ δνρείνπ δηαζηνιήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή ζπζθεπή. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε απηή αληηπεθηηθό. 4. ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα αθόινπζα κέηξα αζθαιείαο: a) κπξνζηά από ηε ζεξκηθή ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα αληηθείκελν ή πιηθό θαηαζθεπήο πνπ λα είλαη εύθιεθην ή επαίζζεην ζηε ζεξκόηεηα ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 80 cm, b) εάλ ε ζπζθεπή εγθαηαζηαζεί ζε δάπεδν πνπ δελ είλαη απόιπηα ππξίκαρν, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ππξίκαρν ππόζηξσκα, όπσο αηζάιηλε βάζε (κε δηαζηάζεηο πνπ νξίδνπλ νη ηνπηθνί θαλνληζκνί). (βι. Δηθόλα 4) Ζ ζεξκηθή ζπζθεπή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κόλν κε ην δνρείν ζηάρηεο ζηε ζέζε ηνπ. Σα ζηεξεά ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο (ζηάρηεο) πξέπεη λα ζπγθεληξώλνληαη ζε εξκεηηθά θιεηζηό δνρείν, αλζεθηηθό ζηε θσηηά. Ζ ζπζθεπή δελ πξέπεη λα αλάβεη πνηέ εάλ ππάξρνπλ εθπνκπέο αεξίσλ ή αλαζπκηάζεηο (π.ρ. θόιια γηα linoleum, βελδίλε θιπ.). Μελ αθήλεηε εύθιεθηα πιηθά θνληά ζε απηή. Καηά ηελ θαύζε, απειεπζεξώλεηαη ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ πξνθαιεί έληνλε ζέξκαλζε ησλ επηθαλεηώλ, ηεο πόξηαο θαη ηνπ θξπζηάιινπ ηεο εζηίαο, ησλ ρεηξνιαβώλ ζηηο πόξηεο ή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ, ηνπ ζσιήλα θαπλαεξίσλ θαη ελδερνκέλσο ηεο πξόζνςεο ηεο ζπζθεπήο. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο θαηάιιειε πξνζηαζία ή ρσξίο βνεζεηηθά εξγαιεία (γάληηα αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα, ζπζηήκαηα ρεηξηζκνύ). Δλεκεξώζηε ηα παηδηά γηα απηνύο ηνπο θηλδύλνπο θαη κελ ηνπο επηηξέπεηαη λα πιεζηάδνπλ ζηελ εζηία όηαλ είλαη αλακκέλε. Δλεκεξώζηε ηα παηδηά όηη ε ζπζθεπή απνθηά πνιύ πςειή ζεξκνθξαζία θαη όηη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηελ επαθή κε ηελ επηθάλεηά ηεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ιαλζαζκέλα ή πνιύ πγξά θαύζηκα, κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ ππνιείκκαηα (θξεόζσην) ζηελ θαπλνδόρν κε πηζαλό θίλδπλν ππξθαγηάο από ηελ αλάθιεμή ηνπο. Πποζηαζία ηος δαπέδος με άκαςζηο ςλικό Δάπεδο από καύζιμο ςλικό A H B Ύτορ ηηρ επιθάνειαρ ηηρ εζηίαρ από ηο δάπεδο A=Πλεςπικό όπιο πποζηαηεςμένηρ ζώνηρ (A=H+20 cm=> 40 cm) B=Εμππόρ όπιο πποζηαηεςμένηρ ζώνηρ (B=H+30 cm=> 60 cm) Εικόνα ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΓΚΖ ε πεξίπησζε πνπ εθδεισζεί ππξθαγηά ζην ηδάθη ή ζηελ θαπλνδόρν: a) Κιείζηε ηελ πόξηα θόξησζεο. b) Κιείζηε ηνπο ξπζκηζηέο αέξα θαύζεο c) βήζηε ηε θσηηά κε ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ζε ζθόλε) d) Καιέζηε ακέζσο ηελ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΜΖ ΒΖΝΔΣΔ ΣΖ ΦΧΣΗΑ ΜΔ ΡΗΦΖ ΝΔΡΟΤ. Όηαλ ε θαπλνδόρνο ζηακαηήζεη λα θαίεη, απεπζπλζείηε ζε εηδηθό γηα λα ειέγμεη ελδερόκελεο ξσγκέο ή ζεκεία ρσξίο ζηεγαλόηεηα Αλαζ.03 GR 9

10 4.2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΓΟΚΧΝ ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Λόγσ ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο εζηίαο, ζα πξέπεη λα πξνζέμεηε ηδηαίηεξα ηελ πξνζηαζία ησλ δνθώλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ ηδαθηνύ ζαο, ιακβάλνληαο ππόςε, αθελόο, ηε κηθξή απόζηαζε ηεο δνθνύ από ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο εζηίαο θαη, αθεηέξνπ, ηελ αθηηλνβνιία ηεο θξπζηάιιηλεο πόξηαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζπλήζσο πνιύ θνληά ζηηο δνθνύο. Έρεηε ππόςε όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη εζσηεξηθέο ή θάησ επηθάλεηεο ηεο δνθνύ από θαύζηκν πιηθό δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 65 C. ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Ο θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο εάλ δελ ηεξνύληαη νη παξνύζεο νδεγίεο ή εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη αθαηάιιεια ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα. ηελ Δηθόλα 5 βιέπεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο. (3) 10 mm (1) (3) 10 mm (1) (3) 10 mm (1) (1) (2) (2) (4) (2) (2) (1) (3) mm (1) (3) 10 mm (3) 10 mm (1) (3) (4) A+1/2A Max. A+1/2A A+1/2A (2) (2) (2) (4) A (1) Δοκόρ. (2) Πςπίμασο μονυηικό ςλικό. (3) Κενό αέπορ. (4) Μεηαλλική πποζηαζία. 5. ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ Εικόνα 5 Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο: ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε θπθιηθή, ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη ζεξκηθά κνλσκέλε θαη πδαηνζηεγήο θαη θαηαζθεπαζκέλε κε θαηάιιεια πιηθά γηα λα αληέρεη ζηε ζεξκόηεηα, ζηα πξντόληα ηεο θαύζεο θαη ζε ελδερόκελα ζπκππθλώκαηα, ε εζσηεξηθή δηαηνκή δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ζηελώζεηο θαη λα έρεη θαηαθόξπθε πνξεία κε αιιαγέο θαηεύζπλζεο πνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 45, ε εζσηεξηθή δηαηνκή πξέπεη λα είλαη θαζαξή εάλ ηελ έρεηε ήδε ρξεζηκνπνηήζεη, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νδεγηώλ, 1. Καπλνδόρνο από ράιπβα AISI 316 κε δηπιό ζάιακν κόλσζεο από πιηθό αλζεθηηθό ζηνπο 400 C.Απόδνζε 100% άξηζηε. 2. Καπλνδόρνο από ππξίκαρν πιηθό κε δηπιό ζάιακν κόλσζεο θαη εμσηεξηθή επέλδπζε από ειαθξνζθπξόδεκα. Απόδνζε 100% άξηζηε. 3. Κιαζηθή θαπλνδόρνο από άξγηιν ηεηξάγσλεο δηαηνκήο κε δηάθελα. Απόδνζε 80% άξηζηε. 4. Απνθύγεηε θαπλνδόρνπο κε εζσηεξηθή νξζνγώληα δηαηνκή θαη αλαινγία δηαθνξεηηθή από απηήλ ηνπ ζρεδίνπ (MAX=A+½A). Απόδνζε 40% κέηξηα. Εικόνα Αλαζ.03 GR

11 Δάλ νη θαπλνδόρνη έρνπλ ηεηξάγσλε ή νξζνγώληα δηαηνκή, νη εζσηεξηθέο γσλίεο πξέπεη λα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο κε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 20 mm. Γηα ηελ νξζνγώληα δηαηνκή ε κέγηζηε αλαινγία κεηαμύ ησλ πιεπξώλ πξέπεη λα είλαη = ΝΑΙ ΟΧΙ (1) Θςπίδα καθαπιζμού (2) Απεηθόληζε ζσζηήο θαπλνδόρνπ κε ζηεγαλή ζπξίδα γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ εθθέλσζε ησλ άθαπζησλ ζηεξεώλ πιηθώλ. Εικόνα 7 1,5. Ζ πνιύ κηθξή δηαηνκή πξνθαιεί κείσζε ηνπ ειθπζκνύ. πληζηάηαη ειάρηζην ύςνο 4 m. Απαγνξεύνληαη θαη επεξεάδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο: ην ηλνηζηκέλην, ν γαιβαληζκέλνο ράιπβαο, νη αλώκαιεο θαη πνξώδεηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. ηελ Δηθόλα 6 βιέπεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο. Ζ ειάρηζηε δηαηνκή πξέπεη λα είλαη 400 cm 2 (π.ρ. 20 x 20 cm) γηα ηηο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ είλαη κηθξόηεξε από 200 mm ή 625 cm 2 (π.ρ. 25 x 25 cm) γηα ζπζθεπέο κε δηάκεηξν άλσ ησλ 200 mm. Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα είλαη επαξθήο, αιιά όρη ππεξβνιηθόο. Ζ πνιύ κεγάιε δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί πνιύ κεγάιν όγθν γηα ζέξκαλζε θαη ζπλεπώο λα πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Γηα λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν απηό, πξέπεη λα δηαζσιελσζεί ζε όιν ην ύςνο ηεο. Ζ πνιύ κηθξή δηαηνκή πξνθαιεί κείσζε ηνπ ειθπζκνύ. Ζ θαπλνδόρνο πξέπεη λα έρεη θαηάιιειε απόζηαζε από εύθιεθηα ή θαύζηκα πιηθά κε θαηάιιειε κόλσζε ή δηάθελν αέξα. Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε από ην εζσηεξηθό ηεο θαπλνδόρνπ ζσιελώζεσλ εγθαηαζηάζεσλ ή αγσγώλ πξνζαγσγήο αέξα. Απαγνξεύεηαη επίζεο ε δηάλνημε θηλεηώλ ή ζηαζεξώλ ζηνκίσλ ζηελ θαπλνδόρν γηα ηε ζύλδεζε άιισλ ζπζθεπώλ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ (1) Γελ ζπληζηάηαη ε ζύλδεζε πεξηζζόηεξσλ ζπζθεπώλ ζηελ ίδηα θαπλνδόρν. Κάζε ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζε δηθή ηεο θαπλνδόρν. Εικόνα 8 Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο θεθαιήο ηεο θαπλνδόρνπ. Καηά ζπλέπεηα, εάλ ε θεθαιή θαηαζθεπάδεηαη επί ηόπνπ, ε δηαηνκή εμόδνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηελ εζσηεξηθή δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ. Γεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα μεπεξλάεη πάληα ηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο, ε θεθαιή ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ απαγσγή αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο αλέκνπ (βι. Δηθόλα 9) Ζ θεθαιή ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: λα έρεη ίδηα εζσηεξηθή δηαηνκή κε ηελ θαπλνδόρν. λα έρεη σθέιηκε δηαηνκή εμόδνπ δηπιάζηα ηεο εζσηεξηθήο δηαηνκήο ηεο θαπλνδόρνπ. λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε έηζη ώζηε λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν βξνρήο, ρηνληνύ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ μέλνπ ζώκαηνο ζηελ θαπλνδόρν. λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε επηζεώξεζε γηα ελδερόκελεο επεκβάζεηο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ Αλαζ.03 GR 11

12 (1) Βηνκεραληθή θεθαιή κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία γηα άξηζηε απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ. (2) Ειδικά καηαζκεςαζμένη κεθαλή. Η ζωζηή διαηομή εξόδος ππέπει να είναι ηοςλάσιζηον διπλάζια από ηην εζωηεπική διαηομή ηηρ καπνοδόσος. Η ιδανική διαηομή είναι 2,5 θοπέρ μεγαλύηεπη. (3) Κεθαιή γηα θαπλνδόρν από ράιπβα κε εζσηεξηθό θώλν εθηξνπήο ησλ θαπλαεξίσλ. Εικόνα 9 50 cm (1) ε πεξίπησζε παξάπιεπξσλ θαπλνδόρσλ, ε κία θεθαιή πξέπεη λα είλαη ςειόηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 cm από ηελ άιιε, έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη κεηαθνξά πίεζεο κεηαμύ ηνπο. Εικόνα 10 2 m 10 m 1 m (1) Ζ θεθαιή δελ πξέπεη λα έρεη εκπόδηα εληόο αθηίλαο 10 m από ηνίρνπο, πξαλή θαη δέληξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε θεθαιή πξέπεη λα πςσζεί ηνπιάρηζηνλ 1 m πάλσ από ην εκπόδην. Ζ θεθαιή πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ θνξπθή ηεο ζηέγεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1 m. Εικόνα 11 >A > _ A 0,5 m H min. α (1) Άξοναρ κοπςθήρ (2) Σηέγη Εικόνα 12 Κιίζε ηεο ζηέγεο ΚΔΦΑΛΔ- ΑΠΟΣΑΔΗ ΚΑΗ ΘΔΔΗ ΚΑΣΑ UNI 10683/98 Απόζηαζε θνξπθήο - θαπλνδόρνπ Διάρηζην ύςνο θαπλνδόρνπ (κεηξεκέλν από ην ζηόκην) α A (m) H (m) < 1,85 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,85 m 1,00 m από ηε ζηέγε < 1,50 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,50 m 1,30 m από ηε ζηέγε < 1,30 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,30 m 2,00 m από ηε ζηέγε Αλαζ.03 GR

13 60 < 1,20 m 0,50 m πάλσ από ηελ θνξπθή > 1,20 m 2,60 m από ηε ζηέγε 6. ΤΝΓΔΖ ΣΖΝ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ Ζ ζύλδεζε (αγσγόο θαπλαεξίσλ ή ξαθόξ) κε ηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα γίλεη κε άθακπηνπο ζσιήλεο από επαινπκηλσκέλν ράιπβα ειάρηζηνπ πάρνπο 2 mm ή από αλνμείδσην ράιπβα 316 ειάρηζηνπ πάρνπο 1 mm. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εύθακπησλ ζσιήλσλ από κέηαιιν ή ηλνηζηκέλην πνπ δελ επηηξέπνπλ αζθαιή ζύλδεζε, θαζώο κπνξεί λα απνθνιιεζνύλ ή λα ζπάζνπλ πξνθαιώληαο δηαθπγή θαπλνύ. Ο ζσιήλαο απαγσγήο θαπλαεξίσλ πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά ζηεξεσκέλνο ζηελ θαπλνδόρν θαη κπνξεί λα έρεη κέγηζηε θιίζε 45, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε ζπκππθλσκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηνπ αλάκκαηνο ή/θαη ππεξβνιηθή πξνζθόιιεζε αηζάιεο, ελώ παξάιιεια απνηξέπεη ηελ επηβξάδπλζε ησλ εμεξρόκελσλ θαπλαεξίσλ. Ζ απνπζία ζηεγαλόηεηαο ηεο ζύλδεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Ζ εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζύλδεζεο πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρε ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ θνξκνύ απαγσγήο θαπλαεξίσλ ηεο ζπζθεπήο. Απηό εμαζθαιίδεηαη από ηνπο ζσιήλεο πνπ πιεξνύλ ηα πξόηππα DIN Ζ ππνπίεζε ζηελ θαπλνδόρν πξέπεη λα είλαη Pa ( 1,7 2 mm ζηήιεο λεξνύ). Ζ κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηε ζπζθεπή δεζηή (νλνκαζηηθή ζεξκηθή απόδνζε). Όηαλ ε ππνπίεζε ππεξβαίλεη ηα 20 Pa (2 mm ζηήιεο λεξνύ), ζα πξέπεη λα κεησζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ελόο πξόζζεηνπ ξπζκηζηή ειθπζκνύ (πεηαινύδα ξύζκηζεο) ζην ζσιήλα απαγσγήο ή ζηελ θαπλνδόρν. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαιιηθνί ζσιήλεο, είλαη απαξαίηεην λα κνλώλνληαη κε θαηάιιεια πιηθά (επέλδπζε κε κνλσηηθά πιηθά αλζεθηηθά έσο ηνπο 600 C), πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε θζνξά ησλ ηνίρσλ ή ηεο επέλδπζεο ηνπ θνξκνύ. Ο ρώξνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην πάλσ κέξνο, ηα πιεπξά ηεο ζπζθεπήο θαη ηνλ εθηξνπέα από άθαπζην πιηθό ηνπ θνξκνύ πξέπεη λα αεξίδεηαη ζπλερώο. Γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο αέξα από θάησ (είζνδνο δξνζεξνύ αέξα) θαη ε έμνδνο από πάλσ (έμνδνο ζεξκνύ αέξα). Οη αλαγξαθόκελεο απνζηάζεηο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα Δηθόλα 13 απνηεινύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο: Κνξπθή: ειάρηζην άλνηγκα 1000 cm2 Βάζε: ειάρηζην άλνηγκα 750 cm2 Με απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη: κεγαιύηεξε αζθάιεηα αύμεζε ηεο ζεξκόηεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα γύξσ από ηε ζπζθεπή. ΠΡΟΟΥΖ ζπληζηάηαη ε θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο ηνπ θνξκνύ από ππξίκαρε γπςνζαλίδα κε κεηαιιηθό απηνθεξόκελν πιαίζην, έηζη ώζηε λα κελ κεηαθέξεηαη ην βάξνο ζηε δηαθνζκεηηθή επέλδπζε (κάξκαξν). πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε κηαο πόξηαο επηζεώξεζεο ζηελ επέλδπζε ηνπ θνξκνύ ή όπνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα λα επηηξέπεηαη ε εύθνιε πξόζβαζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (καλόκεηξα, βάλεο, θπθινθνξεηήο,..) Ζ γξίιηα απαγσγήο ηεο ζεξκόηεηαο (Δηθόλα 13 αξ. 6 ) πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πάλσ κέξνο ηνπ θνξκνύ ζε απόζηαζε πεξίπνπ 20 cm από ηελ νξνθή. Ζ γξίιηα απηή πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη πάληα, θαζώο ζθνπόο ηεο είλαη λα επηηξέπεη ηελ έμνδν ζην ζεξκαηλόκελν ρώξν ηεο ζεξκόηεηαο πνπ ζπζζσξεύεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θνξκνύ (ππεξπίεζε). 7. ΔΗΡΟΖ ΑΔΡΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΤΖ Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ λα εμαζθαιίδεηαη ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο επαξθήο εηζξνή αέξα γηα ηελ θαύζε θαη ηελ νμπγόλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν αέξαο γηα ηελ θαύζε πξέπεη λα κπνξεί λα θπθινθνξεί αθόκε θαη κε θιεηζηέο πόξηεο θαη παξάζπξα, κέζα από εηδηθά αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. Σν ζηόκην αέξα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν έηζη ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε θάιπςή ηνπ Σν ζηόκην εηζόδνπ αέξα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο θαη λα πξνζηαηεύεηαη από γξίιηα. Δάλ ε εηζξνή αέξα επηηπγράλεηαη κε αλνίγκαηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε παξάπιεπξνπο ρώξνπο, πξέπεη λα απνθεύγνληαη (ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ) είζνδνη αέξα πνπ ζπλδένληαη κε γθαξάδ, θνπδίλεο, κπάληα, ιεβεηνζηάζηα. Διάρηζηεο δηαζηάζεηο: 250 / 300 mm Αλαζ.03 GR 13

14 (1) Μνλσηηθό 1000cm 2 (6) Γξίιηα εμόδνπ ζεξκνύ αέξα (2) ηεγάλσζε Μνλσηηθή επέλδπζε κε εμσηεξηθό θύιινπ αινπκηλίνπ (4) Θπξίδα θαζαξηζκνύ (5) ηόκην εηζόδνπ εμσηεξηθνύ αέξα (7) Ππξίκαρε επέλδπζε θνξκνύ (8) Μέγηζηε θιίζε 45 (9) Κάιπςε μύιηλσλ επηθαλεηώλ κε κνλσηηθό πιηθό 10) Απνζηάζεηο πίζσ θαη πιεπξηθά ειάρ. - cm 750cm 2 Εικόνα 13 ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ Γηα θαιύηεξε άλεζε θαη νμπγόλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ν αέξαο θαύζεο κπνξεί λα ιακβάλεηαη απεπζείαο από ην εμσηεξηθό κέζσ ελόο ξαθόξ (D.120mm Δηθόλα 14 A) ζύλδεζεο κε εύθακπην ζσιήλα (ΓΔΝ δηαηίζεηαη) γηα ηνλ εμσηεξηθό αέξα θαύζεο. Ο ζσιήλαο ζύλδεζεο πξέπεη λα είλαη ιείνο, κε ειάρηζηε δηάκεηξν 120mm, κέγηζην κήθνο 4 m θαη ην πνιύ ηξεηο γσλίεο. Δάλ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην εμσηεξηθό, πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε πξνζηαζίαο από αλέκνπο. A Εικόνα ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ / ΜΖ ΔΠΗΣΡΔΠΣΑ ΚΑΤΗΜΑ Σα επηηξεπηά θαύζηκα είλαη μύιηλα θνύηζνπξα. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν μεξώλ μύισλ (κέγ. πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ 20%). Σα μύια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκν πξέπεη λα έρνπλ κέγηζηε πγξαζία 20%, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ρξόλν μήξαλζεο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο (καιαθό μύιν) ή δύν εηώλ (ζθιεξό μύιν) ζε ζηεγλό θαη αεξηδόκελν ρώξν (π.ρ. θάησ από ππόζηεγν). Σα πγξά μύια δπζθνιεύνπλ ηελ θαύζε, θαζώο απαηηνύλ κεγαιύηεξε πνζόηεηα ελέξγεηαο γηα ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Ζ πγξαζία έρεη επίζεο ην κεηνλέθηεκα όηη, κε ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην λεξό ζπκππθλώλεηαη πξώηα ζηελ εζηία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαπλνδόρν. Σα ρισξά μύια πεξηέρνπλ πεξίπνπ 60% H 2 O θαη ζπλεπώο δελ είλαη θαηάιιεια γηα θαύζε. Χο θαύζηκν δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο: θάξβνπλα, ραξηηά, θνκκάηηα θινηώλ θαη πάλει, ρισξά ή βακκέλα μύια, πιαζηηθά πιηθά. ηελ πεξίπησζε απηή αθπξώλεηαη ε εγγύεζε ηεο ζπζθεπήο. Σν ραξηί θαη ην ραξηόλη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ην άλακκα. Απαγνξεύεηαη ε θαύζε απνξξηκκάησλ, θαζώο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηε ζεξκηθή ζπζθεπή, ζηελ θαπλνδόρν θαη ζηελ πγεία, θαζώο επίζεο δηακαξηπξίεο γεηηόλσλ ιόγσ ηεο θαθνζκίαο. Σα μύια δελ είλαη θαύζηκν καθξάο δηαξθείαο θαη ζπλεπώο δελ είλαη δπλαηή ε ζπλερήο ζέξκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο κε ηε ζεξκηθή ζπζθεπή. ΠΡΟΟΥΖ: Ζ ζπλερήο θαη παξαηεηακέλε ρξήζε μπιείαο κε πνιιά αξσκαηηθά έιαηα (π.ρ. επθαιύπηνπ, κπξηηάο θιπ.) πξνθαιεί πξόσξε θζνξά (δηάξξεμε) ησλ ρπηνζηδεξώλ εμαξηεκάησλ ηνπ πξντόληνο Αλαζ.03 GR

15 Είδορ Kg/m3 KWh/Kg Υγπαζία 20% Οξιά 750 4,0 Βελανιδιά 900 4,2 Φηελιά 640 4,1 Λεύκα 470 4,1 Λάπιξ * 660 4,4 Κόκκινο έλαηο * 450 4,5 Πεύκο * 550 4,4 * ΡΖΣΗΝΟΤΥΑ ΞΤΛΑ ΥΔΣΗΚΑ ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΤΚΔΤΖ 9. ΑΝΑΜΜΑ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΟΥΖ: Γηα θαλέλα ιόγν δελ πξέπεη λα αλάβεη ε θσηηά εάλ ε ζπζθεπή δελ έρεη γεκίζεη εληειώο κε λεξό. Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιύ ζνβαξή βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε. Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δηαθνζκεηηθήο επέλδπζεο θαη ην άλακκα ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο, ζα πξέπεη λα γεκίζεηε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζεξκηθή ζπζθεπή κε λεξό κε θπζηθή θπθινθνξία από ην αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο (βι. θεθ. 3.5). Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΟΛΗΚΖ Ή ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΟΤΗΑ ΝΔΡΟΤ, ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΣΟ ΑΝΑΜΜΑ ΣΖ ζεξκηθήο ζπζθεπήο (ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΓΟΚΗΜΖ) ΚΑΘΩ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΣΡΑΦΔΗ ΑΝΔΠΑΝΟΡΘΩΣΑ. ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΤΣΖ ΑΚΤΡΩΝΔΣΑΗ Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ. Αθνύ βεβαησζείηε όηη έλα ηνπιάρηζηνλ ζεξκαληηθό ζώκα είλαη αλνηρηό, αλνίμηε ηελ πόξηα θαη ηνπνζεηήζηε κηθξή πνζόηεηα μύισλ. Γηα ην άλακκα ηεο θσηηάο ζπληζηάηαη ε ρξήζε κηθξώλ μύιηλσλ ζαλίδσλ κε ραξηί ή άιισλ κέζσλ αλάκκαηνο ηνπ εκπνξίνπ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε ρξήζε πγξώλ νπζηώλ, όπσο νηλνπλεύκαηνο, βελδίλεο, πεηξειαίνπ θιπ. Αλνίμηε εληειώο ηνλ πξσηεύνληα αέξα (κνριόο ηέξκα δεμηά Δηθόλα 1). Όηαλ ην μύιν αξρίζεη λα θαίγεηαη, κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε μύια αλνίγνληαο (ζεθώλνληαο) αξγά ηελ πόξηα, έηζη ώζηε λα απνθύγεηε ηελ έμνδν θαπλνύ, θαη λα ξπζκίζεηε ηνλ αέξα θαύζεο (ξπζκηζηήο) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θεθαιαίνπ 10. Μελ παξαγεκίδεηε πνηέ ηε ζπζθεπή (ζπκβνπιεπζείηε ηνλ πίλαθα ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ - κέγ. πνζόηεηα θαπζίκνπ/σξηαία θαηαλάισζε βι. θεθάιαην 19) Ζ ππεξβνιηθή πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη ν ππεξβνιηθόο αέξαο θαύζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε θαη βιάβεο ζηε ζπζθεπή. Μελ αλάβεηε πνηέ ηε ζπζθεπή όηαλ ππάξρνπλ εύθιεθηα αέξηα ζην δσκάηην. Γηα ην ζσζηό πξώην άλακκα κε πξντόληα πνπ είλαη βακκέλα κε βεξλίθηα γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πξέπεη λα γλσξίδεηε ηα αθόινπζα: ηα πιηθά από ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απηά ηα πξντόληα δελ είλαη νκνηνγελή, θαζώο κπνξεί λα πεξηέρνπλ εμαξηήκαηα από ρπηνζίδεξν, ράιπβα, ππξίκαρν πιηθό θαη πνξζειάλε, ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία εθηίζεηαη ην πξντόλ δελ είλαη νκνηνγελήο: από ζεκείν ζε ζεκείν ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα αιιάδεη από 300 C έσο 500 C, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ ππόθεηηαη ζε ελαιιαζζόκελνπο θύθινπο αλάκκαηνο θαη ζβεζίκαηνο ηελ ίδηα εκέξα θαη ζε θύθινπο εληαηηθήο ρξήζεο ή απόιπηεο αλάπαπζεο κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρώλ, ε θαηλνύξγηα ζπζθεπή, πξηλ ζεσξεζεί απόιπηα έηνηκε, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αξθεηνύο θύθινπο αλάκκαηνο έηζη ώζηε όια ηα πιηθά θαη ηα βεξλίθηα λα νινθιεξώζνπλ όιεο ηηο πηζαλέο ειαζηηθέο θαηαπνλήζεηο, εηδηθόηεξα, αξρηθά κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε απειεπζέξσζε ραξαθηεξηζηηθώλ νζκώλ κεηάιισλ πνπ ππνβάιινληαη ζε κεγάιεο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο θαη θξέζθνπ βεξληθηνύ. Σν βεξλίθη απηό, κνινλόηη ςήλεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ζηνπο 250 C γηα κεξηθέο ώξεο, πξέπεη λα ππεξβεί επαλεηιεκκέλα θαη γηα αξθεηό δηάζηεκα ηε ζεξκνθξαζία ησλ 350 C, πξηλ ελζσκαησζεί εληειώο κε ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Δίλαη ζπλεπώο ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο ζηε θάζε ηνπ αλάκκαηνο: 1) Βεβαησζείηε όηη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ελαιιαγή αέξα ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο. 2) Καηά ηα πξώηα αλάκκαηα, κελ θνξηώλεηε ππεξβνιηθά ην ζάιακν θαύζεο (πεξίπνπ κηζή πνζόηεηα από ηελ ελδεδεηγκέλε ζην θπιιάδην νδεγηώλ) θαη αθήζηε ηε ζπζθεπή αλακκέλε ηνπιάρηζηνλ 6-10 ώξεο ζπλερώο, κε ηνπο ξπζκηζηέο ιηγόηεξν αλνηρηνύο ζε ζρέζε ηηο νδεγίεο. 3) Δπαλαιάβεηε απηήλ ηε δηαδηθαζία ηνπιάρηζηνλ 4-5 ή πεξηζζόηεξεο θνξέο, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηέο ζαο. 4) ηε ζπλέρεηα αξρίζηε λα βάδεηε νινέλα θαη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο (ηεξώληαο σζηόζν πάληα ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην κέγηζην θνξηίν) θαη δηαηεξείηε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο πεξηόδνπο αλάκκαηνο απνθεύγνληαο, ηνπιάρηζηνλ ζε απηήλ ηελ αξρηθή θάζε, θύθινπο αλάκκαηνο-ζβεζίκαηνο κηθξήο δηάξθεηαο. 5) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ αλακκάησλ θαλέλα αληηθείκελν δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε ζπζθεπή θαη εηδηθόηεξα ζηηο ιαθαξηζκέλεο επηθάλεηεο. Καηά ηε ζέξκαλζε δελ πξέπεη λα αγγίδεηε ηηο ιαθαξηζκέλεο επηθάλεηεο Αλαζ.03 GR 15

16 6) Μεηά ηελ πεξίνδν «ζηξσζίκαηνο» κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή ζαο όπσο ηνλ θηλεηήξα ελόο απηνθηλήηνπ, απνθεύγνληαο απόηνκεο ζεξκάλζεηο κε ππεξβνιηθά κεγάια θνξηία. ΠΡΟΟΥΖ: ζηα πξώηα αλάκκαηα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζεκαληηθή ζπκπύθλσζε θαπλαεξίσλ κε κηθξή δηαξξνή λεξνύ από ηε ζεξκηθή ζπζθεπή. Σν θαηλόκελν απηό ζα ζηακαηήζεη ζύληνκα θαη, εάλ εμαθνινπζήζεη, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ν ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: ΜΟΝΟ κεηά από κεξηθέο εκέξεο ιεηηνπξγίαο (αλαγθαίνο ρξόλνο γηα λα δηαπηζησζεί όηη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζσζηά) επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο δηαθνζκεηηθήο επέλδπζεο. πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε πόξηαο επηζεώξεζεο ζηελ επέλδπζε ηνπ θνξκνύ ή όπνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα λα επηηξέπεηαη εύθνιε πξόζβαζε θαη έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (καλόκεηξα, βάλεο, θπθινθνξεηή,..) 10. ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ην ξπζκηζηή ηνπ αέξα ζσζηά, ηνπνζεηήζηε ην ελδεδεηγκέλν σξηαίν θνξηίν μύισλ (βι. θεθάιαην 19) απνθεύγνληαο ππεξθνξηώζεηο πνπ πξνθαινύλ αλώκαιεο θαηαπνλήζεηο θαη παξακνξθώζεηο. Ζ κε ηήξεζε απηνύ ηνπ θαλόλα αθπξώλεη ηελ εγγύεζε. Με ην ξπζκηζηή ζηελ πξόζνςε ηεο ζπζθεπήο ξπζκίδεηαη ε παξαγσγή ζεξκόηεηαο. Ο ξπζκηζηήο πξέπεη λα αλνίγεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο παξαγσγήο ζεξκόηεηαο. Ζ αλαγθαία ξύζκηζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο απόδνζεο κε ππνπίεζε ζηελ θαπλνδόρν Pa (=1.7 2 mm ζηήιεο λεξνύ) είλαη: Καύζηκν Πξσηεύσλ αέξαο Γεπηεξεύσλ αέξαο Ξύια ΚΛΔΗΣΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ππεξβεί ηε ζεξκνθξαζία επέκβαζεο ησλ αζθαιεηώλ, δηαθόςηε ακέζσο ηελ ηξνθνδνζία κε μύια θαη βεβαησζείηε όηη κεηώζεθε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη ε θιόγα εμαιείθνληαο ηηο αηηίεο ηεο ππεξζέξκαλζεο (θιείλνληαο ελδερνκέλσο ην ξπζκηζηή αέξα). Δάλ ε ζεξκηθή ζπζθεπή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δεζηό λεξό ρξήζεο, κπνξείηε λα αλνίμεηε ηε βξύζε ηνπ δεζηνύ λεξνύ γηα λα επηηαρύλεηε ηελ ςύμε ηεο ζπζθεπήο. Δθηόο από ηε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο, ε έληαζε ηεο θαύζεο θαη ζπλεπώο ε ζεξκηθή απόδνζε ηεο ζπζθεπήο επεξεάδεηαη θαη από ηελ θαπλνδόρν. Ο θαιόο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ απαηηεί ρακειόηεξε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο, ελώ ν αλεπαξθήο ειθπζκόο απαηηεί αθξηβέζηεξε ξύζκηζε ηνπ αέξα θαύζεο. Γηα λα ειέγμεηε ηελ θαιή θαύζε, ειέγμηε εάλ ν θαπλόο πνπ βγαίλεη από ηελ θαπλνδόρν είλαη δηαθαλήο. Δάλ είλαη ιεπθόο, ζεκαίλεη όηη ε ζπζθεπή δελ είλαη ζσζηά ξπζκηζκέλε ή όηη ηα μύια είλαη πνιύ πγξά. Αλ αληηζέησο ν θαπλόο είλαη γθξίδνο ή καύξνο, ζεκαίλεη όηη ε θαύζε είλαη αηειήο (απαηηείηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα δεπηεξεύνληνο αέξα). Μελ ππεξθνξηώλεηε πνηέ ηε ζεξκηθή ζπζθεπή. Ζ ππεξβνιηθή πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη ν ππεξβνιηθόο αέξαο θαύζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξζέξκαλζε θαη βιάβεο ζηε ζεξκηθή ζπζθεπή. Οη βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ππεξζέξκαλζε δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε. Ζ ζεξκηθή ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα κε ηελ πόξηα θιεηζηή γηα λα απνθεύγεηαη ην θαηλόκελν ζθπξειάηεζεο. 11. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΠΡΟΟΥΖ: Γηα θαλέλα ιόγν δελ πξέπεη λα αλάβεη ε θσηηά εάλ ε ζπζθεπή δελ έρεη γεκίζεη εληειώο κε λεξό. Ζ ελέξγεηα απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιύ ζνβαξή βιάβε ζηελ εγθαηάζηαζε. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή ζπζθεπή. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε απηή αληηπεθηηθό. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, όηαλ δειαδή νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειόηεξεο, ζε πεξίπησζε αηθλίδηαο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ δηαηαξαρέο ζηελ θαπλνδόρν κε απνηέιεζκα λα κελ αλαξξνθνύληαη εληειώο ηα θαπζαέξηα. Ζ απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ δελ είλαη πιήξεο (έληνλε νζκή αεξίνπ). ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αλαθηλείηε ζπρλόηεξα ηε γξίιηα γηα λα απμεζεί ν αέξαο θαύζεο. Σνπνζεηήζηε ζηε ζπλέρεηα κεησκέλε πνζόηεηα θαπζίκνπ έηζη ώζηε λα θαίγεηαη πην γξήγνξα (κε θιόγεο) θαη έηζη λα ζηαζεξνπνηεζεί ν ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ. ηε ζπλέρεηα ειέγμηε εάλ όια ηα αλνίγκαηα θαζαξηζκνύ θαη νη ζπλδέζεηο κε ηελ θαπλνδόρν είλαη ζηεγαλέο. 12. ΓΗΑΚΟΠΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο κε ηελ εγθαηάζηαζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία, είλαη αλαγθαία ε εθηέιεζε ησλ αθόινπζσλ απιώλ ελεξγεηώλ γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξζέξκαλζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο ιόγσ δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή. 1. Κιείζηε εληειώο ηνπο ξπζκηζηέο πξσηεύνληνο θαη δεπηεξεύνληνο αέξα έηζη ώζηε λα κεησζεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ε θιόγα Αλαζ.03 GR

17 2. Κιείζηε ην ξπζκηζηή θαπλαεξίσλ, εάλ ππάξρεη, γηα λα πεξηνξίζεηε αθόκε πεξηζζόηεξν ηε ξνή ηνπ αέξα θαύζεο από ελδερόκελα αλνίγκαηα. 13. ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ B Απεπζπλζείηε ζηνλ θαπλνδνρνθαζαξηζηή ηεο πεξηνρήο ζαο γηα λα ξπζκίζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεξκηθήο ζπζθεπήο, ηε ζύλδεζε κε ηελ θαπλνδόρν θαη ηνλ αεξηζκό ηεο. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: επηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν εγθεθξηκέλσλ αληαιιαθηηθώλ από ηελ La Nordica. ε πεξίπησζε αλάγθεο, απεπζπλζείηε ζε εμνπζηνδνηεκέλα θαηαζηήκαηα. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ! B ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Ζ ζσζηή δηαδηθαζία αλάκκαηνο, ε ρξήζε θαηάιιειεο πνζόηεηαο θαη ηύπνπ θαπζίκνπ, ε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ αέξα, ν ζσζηόο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ θαη ε παξνπζία αέξα θαύζεο είλαη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Από ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ε θαπλνδόρνο δελ κπνξεί λα ππνζηεί θακία βιάβε. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη εληειώο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν ή θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη. Ζ ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε αηζάιεο (θξεόζσην) κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ θαη ππξθαγηά ζηελ θαπλνδόρν. Ο θαζαξηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θξύα ζπζθεπή. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα αλαηίζεηαη ζε θαπλνδνρνθαζαξηζηή, ν νπνίνο κπνξεί λα θάλεη παξάιιεια θαη έλαλ έιεγρν. Ζ ππεξβνιηθή ζπζζώξεπζε ππνιεηκκάησλ ζηα εζσηεξηθά ηνηρώκαηα ηεο εζηίαο, κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ απόδνζε ηεο ζεξκηθήο ελαιιαγήο, θαη ζπλεπώο, όηαλ είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα αθαηξνύληαη ηα ππνιείκκαηα κε αηζαιόβνπξηζα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ δηαβξσηηθά πξντόληα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θζνξέο ζηε ζπζθεπή θαη ζην ιέβεηα. Καηά ηνλ θαζαξηζκό ζα πξέπεη λα αθαηξείηε ηελ πάλσ ηάπα ηεο εζηίαο πνπ βξίζθεηαη ζην ζσιήλα απαγσγήο θαπλαεξίσλ Δηθόλα 15 B (ηελ πξώηε θνξά κε ηε βνήζεηα ελόο ζθπξηνύ όπσο ζηελ Δηθόλα 15) θαη ην πάλσ έιαζκα θιεηζίκαηνο ηεο εζηίαο E γπξλώληαο ην θαη αθαηξώληαο ην πξνο ηα θάησ. ΠΡΟΟΥΖ: όηαλ αθαηξείηε ηελ ηάπα θαη ην πάλσ έιαζκα θιεηζίκαηνο ηεο εζηίαο, ηα ππνιείκκαηα από ην ζάιακν απαγσγήο θαπζαεξίσλ πέθηνπλ πξνο ηα θάησ. Θα πξέπεη ζπλεπώο λα ιάβεηε κέηξα γηα λα κε ιεξσζεί ην εζσηεξηθό ηεο εζηίαο. 2 5 E Εικόνα 15 Μεηά ηνλ θαζαξηζκό: ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε ηεο ηελ πάλσ ηάπα ηεο εζηίαο (B). Αθνπκπήζηε ηελ ηάπα ζην πάλσ ηνίρσκα ηεο εζηίαο έηζη ώζηε λα πεξάζεη από ηα αληίζηνηρα αλνίγκαηα (C) θαη ζηε ζπλέρεηα γπξίζηε ηελ κε ην ρέξη έηζη ώζηε νη βίδεο λα ζπκπέζνπλ κε ηηο ππνδνρέο ζην ηνίρσκα (D) θαη αθήζηε ηελ ηάπα λα ζηεξίδεηαη ζην πάλσ ηνίρσκα, ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε ηεο ηελ πάλσ ιακαξίλα θιεηζίκαηνο ηεο εζηίαο όπσο ζηελ Δηθόλα 15 E. ΠΡΟΟΥΖ: Ζ απνπζία ηεο ηάπαο (Β) θαη ηεο πάλσ ιακαξίλαο θιεηζίκαηνο ηεο εζηίαο (Δ) πξνθαιεί έληνλε ππνπίεζε κε πνιύ γξήγνξε θαύζε, ππεξβνιηθή θαηαλάισζε μύισλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππεξζέξκαλζε ηεο ζπζθεπήο κε θαηλόκελν ζθπξειάηεζεο θαη κείσζε ηεο ζεξκηθήο ελαιιαγήο ηνπ ιέβεηα ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ Ο ζρεκαηηζκόο αηζάιεο ζην θξύζηαιιν ηεο πόξηαο επηβξαδύλεηαη απνηειεζκαηηθά από κηα εηδηθή είζνδν δεπηεξεύνληνο αέξα. Ωζηόζν δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ηειείσο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηεξεά θαύζηκα (εηδηθά κε πγξά μύια) θαη απηό δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ειάηησκα ηεο ζπζθεπήο. ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Ο θαζαξηζκόο ηνπ παλνξακηθνύ θξπζηάιινπ πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε θξύα ζπζθεπή γηα λα κελ ξαγίζεη. Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θξπζηάιινπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε εηδηθά πξντόληα ή βξεγκέλν ραξηί εθεκεξίδαο γηα λα ηξίςεηε ηε ζηάρηε. Ζ ζσζηή δηαδηθαζία αλάκκαηνο, ε ρξήζε θαηάιιειεο πνζόηεηαο θαη ηύπνπ θαπζίκνπ, ε ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δεπηεξεύνληνο αέξα, ν ζσζηόο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ θαη ε παξνπζία αέξα θαύζεο είλαη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη γηα λα δηαηεξείηαη ην θξύζηαιιν θαζαξό Αλαζ.03 GR 17

18 ΡΖΞΖ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ: ηα παινθεξακηθά θξύζηαιια αληέρνπλ ζε ζεξκηθέο δηαθπκάλζεηο 750 C ρσξίο λα πθίζηαληαη ζεξκηθό ζνθ. Ζ ξήμε ηνπο κπνξεί λα πξνθιεζεί από κεραληθά αίηηα (ρηππήκαηα ή βίαην θιείζηκν ηεο πόξηαο θιπ.). Ζ αληηθαηάζηαζή ηνπο δελ θαιύπηεηαη ζπλεπώο από ηελ εγγύεζε ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΟΥΔΗΟΤ ΣΑΥΣΖ Όιεο νη ζπζθεπέο La NORDICA δηαζέηνπλ ζράξα θαη δνρείν γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο ζηάρηεο. πληζηάηαη λα αδεηάδεηε ηαθηηθά ην δνρείν θαη λα απνθεύγεηε ην πιήξεο γέκηζκα γηα λα κελ ππεξζεξκαίλεηαη ε ζράξα. πληζηάηαη επίζεο λα αθήλεηε πάληα 3-4 cm ζηάρηεο ζηελ εζηία. ΠΡΟΟΥΖ: νη ζηάρηεο πνπ αθαηξνύληαη από ηελ εζηία πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε δνρείν από ππξίκαρν πιηθό κε ζηεγαλό θαπάθη. Σν δνρείν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ππξίκαρν δάπεδν θαη καθξηά από εύθιεθηα πιηθά έσο όηνπ ζβήζεη θαη θξπώζεη εληειώο ε ζηάρηε ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ ΟΓΖΓΧΝ Γηα αζόξπβε ιεηηνπξγία, αμηνπηζηία θαη αληνρή, νη πόξηεο ζηεξεώλνληαη ζε εθηεηλόκελνπο νδεγνύο κε ζθαηξίδηα. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη ηε ζπλερή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, ην ιηπαληηθό ησλ νδεγώλ αξρίδεη λα εμαληιείηαη θαζηζηώληαο δπζθνιόηεξε θαη ιηγόηεξν αζόξπβε ηελ θίλεζε. Γηα ην ιόγν απηό, καδί κε θάζε ζπζθεπή δηαηίζεηαη πηζηόιη γξάζνπ γηα πςειή ζεξκνθξαζία, ην νπνίν επηηξέπεη ηε ιίπαλζε ησλ νδεγώλ από ην ρξήζηε όηαλ θαηαζηεί αλαγθαίν (ππεξβνιηθόο ζόξπβνο ή δπζθνιία θίλεζεο). Αθνύ αλαζεθώζεηε εληειώο ηελ πόξηα, ρξεζηκνπνηήζηε ην πηζηόιη γηα λα γξαζάξεηε ηνλ νδεγό ζην πην ςειό νξαηό ηνπ ζεκείν κε δύν ζθαηξίδηα γξάζνπ (πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 0.5 ml ηεο δηαβαζκηζκέλεο θιίκαθαο ηνπ πηζηνιηνύ). Απνθύγεηε ηελ ελαπόζεζε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο από ηελ ελδεδεηγκέλε. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ άιιν νδεγό θαη ζηε ζπλέρεηα αλεβάζηε θαη θαηεβάζηε πνιιέο θνξέο ηελ πόξηα γηα λα απισζεί ην γξάζν ζηα ζθαηξίδηα. ΠΡΟΟΥΖ: ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ην γξάζν ηνπ πηζηνιηνύ La Nordica ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Μηα θνξά ην ρξόλν, εθηειείηε ηνπο αθόινπζνπο ειέγρνπο κε ηελ εγθαηάζηαζε ζβεζηή: ειέγμηε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απόδνζε ηεο βαιβίδαο ζεξκηθήο εθθέλσζεο θαη ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο. Δάλ είλαη ειαηησκαηηθέο, απεπζπλζείηε ζην εμνπζηνδνηεκέλν έξβηο. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΑΤΣΖΡΑ Ζ ΑΦΑΗΡΔΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΑΦΑΛΔΗΧΝ. Διέγμηε ηε ζεξκνκόλσζε ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο θαη ηνπ ζσιήλα αζθαιείαο. Βεβαησζείηε όηη ε εγθαηάζηαζε είλαη γεκάηε θαη ππό πίεζε, ειέγμηε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο, θαζώο θαη ηελ απόδνζε ηνπ ζσιήλα αζθαιείαο. 14. ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΟΥΖ: Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληα γεκάηε κε λεξό, αθόκε θαη ζηηο πεξηόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκηθή ζπζθεπή. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζηα ελδερόκελα δηαζηήκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή πξέπεη λα πξνζηίζεηαη αληηπεθηηθό. Μεηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο εζηίαο, ηνπ ηδαθηνύ θαη ηεο θαπλνδόρνπ κε ηελ αθαίξεζε όιεο ηεο ζηάρηεο θαη ελδερόκελσλ ππνιεηκκάησλ, θιείζηε όιεο ηηο πόξηεο ηεο εζηίαο θαη ηνπο ξπζκηζηέο ηεο. Ζ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ηεο θαπλνδόρνπ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν. Διέγμηε επίζεο ηελ θαηάζηαζε ησλ ηζηκνπρώλ ζηηο πόξηεο νη νπνίεο, εάλ δελ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε (δελ είλαη δειαδή ηέιεηα θνιιεκέλεο ζηελ πόξηα) δελ εμαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο! ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πγξαζία ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζθεπήο, ηνπνζεηήζηε απνξξνθεηηθά άιαηα ζην εζσηεξηθό ηεο εζηίαο. Πξνζηαηέςηε ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο από ρπηόζηδεξν κε νπδέηεξε βαδειίλε, γηα λα δηαηεξήζεηε αλαιινίσηε ηελ όςε ηνπο. Διέγμηε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην δνρείν δηαζηνιήο, εμαεξώζηε ηελ εγθαηάζηαζε από ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη ειέγμηε επίζεο ηε ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθώλ θαη ησλ ειεθηξηθώλ εμαξηεκάησλ (θεληξηθή κνλάδα, θπθινθνξεηήο) Αλαζ.03 GR

19 16. Ζ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / GR - Ζ επζύλε ηεο La NORDICA πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνκήζεηα ηεο ζπζθεπήο. Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο, λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο θπιιαδίνπ θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαλόλεο, από εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, ην νπνίν εξγάδεηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ όιε ηελ επζύλε ηεο εγθαηάζηαζεο όπσο νξίδεη ην θεθ. 3. Σα δηαγξάκκαηα είλαη απιώο ελδεηθηηθά θαη επνκέλσο δελ έρνπλ ηζρύ κειέηεο. Βάζεη ηνπ λόκνπ, ην παξόλ θπιιάδην είλαη εκπηζηεπηηθό θαη απόξξεην θαη απαγνξεύεηαη ε αλαηύπσζε, ε ρξήζε θαη ε κεηαβίβαζή ηνπ ζε ηξίηνπο. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο La NORDICA S.p.a. δηώθεηαη από ην λόκν. GR - ΤΠΟΜΝΖΜΑ C CM CR F M P Κπθινθνξεηήο πιιέθηεο θαηάζιηςεο πιιέθηεο επηζηξνθήο Ρννζηάηεο Μαλόκεηξν Κπθινθνξεηήο P1 Κπθινθνξεηήο 1 P2 Κπθινθνξεηήο 2 SF SP T A Βαιβίδα εμαέξσζεο Δλαιιάθηεο κε πιάθεο Θεξκόκεηξν θαηξηθή βαιβίδα Αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο B DM EAC EC ECTS MS R SP ST TMA Βαιβίδα ηζνζηάζκηζεο Μεραλνθίλεηε βαιβίδα εθηξνπήο Αλνηρηό δνρείν δηαζηνιήο ιέβεηα Κιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο Κιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Αλακεηθηηθή βαιβίδα δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο Βαιβίδα αζθαιείαο Βαιβίδα ζεξκηθήο εθθέλσζεο Απηόκαηε ζεξκνζηαηηθή αλακεηθηηθή βαιβίδα 1 σιήλαο αζθαιείαο Ø 1 2 σιήλαο πιήξσζεο ø ¾ Αλαζ.03 GR 19

20 GR - ΤΠΟΜΝΖΜΑ 3 Δίζνδνο θξύνπ λεξνύ 4 ύλδεζκνο venturi 5 Αληρλεπηήο ξπζκηζηή 6 Εεζηό λεξό ρξήζεο 7 Σξνθνδνζία 230 olt - 50 Hz 8 Δλαιιάθηεο κε πιάθεο 9 Δπίηνηρνο ιέβεηαο αεξίνπ 10 Θεξκηθή εθθέλσζε 11 Πιήξσζε εγθαηάζηαζεο 12 Δθθέλσζε εγθαηάζηαζεο Ζιεθηξνληθή κνλάδα - ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα DSA Δλαιιάθηεο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο E 20 A B C D F G H 20 GR - ΤΠΟΜΝΖΜΑ A B C D E F G H Αζθάιεηα Δλεξγόο θπθινθνξεηήο πλαγεξκόο ππεξζέξκαλζεο Σξίνδε βαιβίδα Οζόλε Ρύζκηζε βαιβίδαο (20-80 C) Ζρεηηθόο ζπλαγεξκόο Ρύζκηζε θπθινθνξεηή (20-80 C) - Ρπζκίζηε ζηνπο 50 C Αλαζ.03 GR

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα