ICAP GROUP Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ICAP GROUP Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ICAP GROUP Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προοίμιο Γενικές Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Ορισμοί Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας Πεδίο Eφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Εξασφάλιση της Ποιότητας της Διαδικασίας Αξιολόγησης Παρακολούθηση & Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας Εξασφάλιση της Ακεραιότητας της Διαδικασίας Αξιολόγησης Γενικές Αρχές Διαδικασίες και Πολιτικές Ανεξαρτησία & Αποφυγή Συγκρούσεως Συμφερόντων Γενικές Αρχές Διαδικασίες και Πολιτικές Ανεξαρτησία των Εργαζομένων κατά τη Διαδικασία Παραγωγής Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας Μεταχείριση Εμπιστευτικών Πληροφοριών Γενικές Αρχές Διαδικασίες και Πολιτικές Διαχείρισης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών Εφαρμογή και Εποπτεία του Κώδικα Δεοντολογίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Δημοσιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας, Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, Διαδικασία Προβολής Αντιρρήσεων και Γνωστοποίησης Παραπόνων ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελίδα 2 από 20

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Προοίμιο Η συμβολή των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies) στην εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και της πραγματικής οικονομίας υπήρξε ανέκαθεν σημαντική. Μια νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων, γνωστή ως «CRD IV», εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του Αντικατέστησε την Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 («σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)») και την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006 («για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)»). Επακολούθως, ένα γενικώς αποδεκτό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τη μέθοδο και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των αξιολογούμενων Επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας τέθηκε σε εφαρμογή. Ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) κατέληξε μετά από διαβουλεύσεις στη σύνταξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct) για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, ο οποίος συνιστά μία συγκεντρωτική καταγραφή συγκεκριμένων μηχανισμών, η υιοθέτηση των οποίων είναι πρόσφορη και ικανή να προστατέψει την ανεξαρτησία των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ως προς την παραγωγή των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικών Ικανότητας, να εντοπίσει, εξαλείψει ή/και να διαχειρισθεί ενδεχόμενες καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων (conflict of interests) καθώς και να συνδράμει στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που μοιράζονται μαζί τους οι αξιολογούμενες Επιχειρήσεις. Ωστόσο, ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας του Κώδικα Δεοντολογίας του IOSCO καθώς και η πρόσφατη οικονομική κρίση που επηρέασε σημαντικά τις αγορές παγκοσμίως, οδήγησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην έκδοση του Κανονισμού 1060/2009, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Κανονισμός), ο οποίος αναθεωρήθηκε από τον Κανονισμό αριθ. 513/2011 της 11ης Μαΐου 2011, την Οδηγία 2011/61/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 και τον Κανονισμό αριθ. 462/2013 της 21ης Μαΐου Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας είναι εναρμονισμένος τόσο με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Κανονισμού όσο και με τον Κώδικα Δεοντολογίας του IOSCO. Σελίδα 3 από 20

4 1.2 Γενικές Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας Α. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας έχει συνταχθεί με βάση τις αρχές του Κώδικα του IOSCO για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και έχει ως στόχο να παράσχει τις οδηγίες σχετικά με το πώς αυτές οι αρχές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη. Β. Η ICAP παρέχει τις υπηρεσίες πιστοληπτικής αξιολόγησης με αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και διαφάνεια. Γ. Η ICAP έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές που εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. Δ. Η ICAP έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει όλους τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι εξασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ιδίως ως προς την αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. Ε. Βασικό στοιχείο της εταιρικής αποστολής της ICAP αποτελεί η παροχή ποιοτικών, έγκυρων και αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων από τα στελέχη των εξυπηρετούμενων εταιρειών και οργανισμών προς όφελος της ανάπτυξή τους και της εν γένει ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η ICAP, αναγνωρίζοντας την αξία που αποτελεί το περιουσιακό στοιχείο της φήμης της η οποία έχει κατακτηθεί με την πάροδο του χρόνου, έχει διασφαλίσει, με τις διαδικασίες που ακολουθεί αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των υπηρεσιών της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει μεταφέρει σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού της τη σημασία των στοιχείων αυτών για την εξέλιξη της εταιρείας και έχει καταστήσει απολύτως σαφή την υπεραξία τους και ότι θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να διασφαλίζονται και να υποστηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους Εργαζόμενους. Σελίδα 4 από 20

5 1.3 Ορισμοί Για τους σκοπούς, την υιοθέτηση και την εφαρμογή του παρόντος κώδικα δεοντολογίας παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί: Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας: Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (ICAP Credit Ratings ή ICAP Scores) αποτελούν μία τρέχουσα εκτίμηση της μελλοντικής φερεγγυότητας μίας Επιχείρησης σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής της, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην λεπτομερή και εμπεριστατωμένη ανάλυση εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, όπως αυτά προέκυψαν από δημόσια προσβάσιμες πηγές και συνεντεύξεις της ICAP με τις συγκεκριμένες Επιχειρήσεις. Η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των Επιχειρήσεων αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα διαβάθμισης η οποία διαφοροποιείται ως εξής: Για ICAP Credit Ratings: AA, A, BB, B, C, D, E, F, G και H, Για ICAP Scores: A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1,E2. Εργαζόμενος: Όλο το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών) που εμπλέκεται στην Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο (μέλη Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, προσωπικό Yπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, Εποπτικό Συμβούλιο, προσωπικό Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, προσωπικό Υπηρεσίας Συμμόρφωσης) που παρέχει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία, ανεξαρτήτως της έννομης σχέσης (σύμβαση έργου ή εντολής ή δανεισμού εργαζομένου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή άλλης) που το συνδέει με την Εταιρεία και ασκεί ουσιώδη επιρροή στις διαδικασίες απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. Συγγενής: Τα πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με τον Εργαζόμενο κατά την έννοια του Άρθρου 1 (2) της Οδηγίας 2004/72/ΕΚ, συγκεκριμένα (α) ο ή η σύζυγος του Εργαζομένου, (β) τα εξαρτώμενα τέκνα του Εργαζομένου, (γ) λοιποί συγγενείς του Εργαζομένου, οι οποίοι είναι μέλη του νοικοκυριού του προσώπου αυτού για ένα τουλάχιστον έτος κατά την ημερομηνία απόδοσης της σχετικής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, δ) κάθε νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα (trust) ή προσωπική εταιρεία (partnership), τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από Εργαζόμενο ή πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία (α), (β) και (γ) του παρόντος ορισμού, ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τέτοιο πρόσωπο, ή το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος τέτοιου προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιαστικώς ισοδύναμα με εκείνα ενός τέτοιου προσώπου. Επιχείρηση: Οποιαδήποτε οικονομική οντότητα ή μονάδα για την οποία η ICAP αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας. Συνδεδεμένη Επιχείρηση: οποιαδήποτε επιχείρηση αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Νόμου. 2190/1920. Πελάτης: Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κάνουν χρήση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP για εποπτικούς σκοπούς, βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν την Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας μίας επιχείρησης με την οποία συναλλάσσονται. Υπεύθυνος Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου: Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της ICAP, ο οποίος είναι άτομο εμπιστοσύνης, αποδεδειγμένης ηθικής και ακεραιότητας και ο καθ ύλη αρμόδιος και υπεύθυνος για τον εν γένει έλεγχο του βαθμού συμμόρφωσης της ICAP και των Εργαζομένων της με την πολιτική και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα. Υπεύθυνος Υπηρεσίας Συμμόρφωσης: Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης της ICAP, ο οποίος είναι ο καθ ύλη αρμόδιος και υπεύθυνος για τον εν γένει έλεγχο της συμμόρφωσης της ICAP και των Εργαζομένων της με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Σελίδα 5 από 20

6 1.4 Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας πραγματοποιούνται: Είτε Αυτόκλητα ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Πελάτη, Κατόπιν παραγγελίας από την αξιολογούμενη Επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, τόσο οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας που γίνονται αυτόκλητα όσο κι εκείνες που γίνονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου Πελάτη, ή της αξιολογούμενης Επιχείρησης διενεργούνται με την ίδια μεθοδολογία και παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα. Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική συμβουλή ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε χρηματοπιστωτικού τίτλου. Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP βασίζονται σε πληροφορίες που η ICAP συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται από δημόσια προσβάσιμες ή και ιδιωτικές πηγές, οι οποίες θεωρούνται από την ICAP ως ακριβείς και αξιόπιστες. Οι δημόσια προσβάσιμες πηγές, από τις οποίες αντλεί πληροφορίες η ICAP για την πιστοληπτική αξιολόγηση των Επιχειρήσεων είναι τα Πρωτοδικεία, τα Επιμελητήρια, το Χρηματιστήριο, τα Φύλλα Εφημερίδος της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός τύπος. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η ICAP από ιδιωτικές πηγές μπορούν να προέρχονται και από τις ίδιες τις Επιχειρήσεις, τους εκπροσώπους τους και τους συνεργάτες τους καθώς και από άλλες επιχειρηματικές και οικονομικές πηγές, εφόσον η ICAP κρίνει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, αξιόπιστες, επικαιροποιημένες και ανταποκρίνονται στην πραγματική νομική και οικονομική κατάσταση (status) της Επιχείρησης. Η ICAP δεν υποχρεούται να προβαίνει σε εμπεριστατωμένους και λεπτομερείς ελέγχους των προερχόμενων από τις ως άνω πηγές πληροφοριών, εφόσον δεν εγείρεται σοβαρή υπόνοια αμφισβήτησης της ακρίβειας, της ποιότητας και της ορθότητας των πληροφοριών. Σε περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες αναφορικά με την πληρότητα και αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης, η ICAP διατυπώνει εγγράφως σχετική επιφύλαξη στην έκθεση αξιολόγησης. Η ICAP δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας σε περίπτωση που οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. χρηματοοικονομικά μεγέθη, μετοχική σύνθεση, τομείς δραστηριότητας) δεν είναι διαθέσιμες / δεν έχουν παρασχεθεί ή η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών κρίνεται ως μη ικανοποιητική ή οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι επαρκώς διασταυρωμένες. Σελίδα 6 από 20

7 1.5 Πεδίο Eφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας δεσμεύει τους Εργαζόμενους της παραγράφου 1.3. Ο Κώδικας Δεοντολογίας γνωστοποιείται στα παραπάνω πρόσωπα: α) με διανομή αντιτύπου (ηλεκτρονικού ή έντυπου) έναντι αποδείξεως παραλαβής και β) με δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σελίδα 7 από 20

8 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Εξασφάλιση της Ποιότητας της Διαδικασίας Αξιολόγησης 1. Η ICAP υιοθετεί, εφαρμόζει και επιβάλλει έγγραφες εσωτερικές διαδικασίες, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τομέα Credit Risk Services, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις που παράγει βασίζονται σε πλήρη και λεπτομερή ανάλυση όλων των πληροφοριών που είναι γνωστές στην ICAP κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό Η ICAP αναπτύσσει και εφαρμόζει λεπτομερή και ακριβή μεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των Επιχειρήσεων. 3. Κατά τη διαδικασία παραγωγής των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, οι Εργαζόμενοι εφαρμόζουν με συνέπεια τη δημοσιευμένη μεθοδολογία αξιολόγησης της ICAP. 4. Για την υποστήριξη της ορθότητας, πιστότητας και ακεραιότητας των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας η ICAP τηρεί αρχείο δεδομένων και μεθοδολογιών καθώς και ιστορικό αρχείο Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, με ακριβή αναφορά σε όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα καθώς και των προσώπων που ενεπλάκησαν. Το ιστορικό αυτό αρχείο τηρείται από την ICAP για τουλάχιστον 5 χρόνια και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί τήρησης και χρήσης αρχείων που περιέχουν (προσωπικά και μη) δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. 5. Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP μπορούν να υποβληθούν σε αντικειμενική επαλήθευση, βάσει ιστορικών στοιχείων. Η ICAP έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει διαδικασίες για τον εκ των υστέρων έλεγχο (back testing) των Αξιολογήσεών της. 6. Η ICAP εφαρμόζει συγκεκριμένους ελέγχους για την παρακολούθηση και την επάρκεια της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι εκτελούνται σε εξαμηνιαία βάση, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης. 7. Η ICAP για την παραγωγή των αξιολογήσεων όσο και για την επαναξιολόγησή τους διαθέτει ικανό αριθμό Εργαζομένων και στελεχών, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα επαρκείς και εξειδικευμένες γνώσεις καθώς και την απαιτούμενη σχετική εμπειρία. 8. Η ICAP και οι Εργαζόμενοι λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή έκδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας ή αναλύσεων, οι οποίες μπορεί να περιέχουν διαστρεβλώσεις ή ενδέχεται να είναι παραπλανητικές ως προς την πιστοληπτική φερεγγυότητα μίας Επιχείρησης. 9. Η ICAP διασφαλίζει ότι διαθέτει και αφιερώνει επαρκείς πόρους για την απόδοση υψηλής ποιότητας Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας καθώς και για τη συνέχεια και την κανονικότητα της εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών. 10. Η Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας βασίζεται στην ενδελεχή ανάλυση των υπό 1.4. στοιχείων, τα οποία η ICAP κρίνει ότι είναι σημαντικά για την αξιολόγηση των Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας που εφαρμόζει με συνέπεια και σταθερότητα. 11. Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας της Εταιρείας είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε επίπτωση (οικονομική, πολιτική ή άλλη) ενδέχεται αυτές να έχουν για την ΙCAP, την αξιολογούμενη Επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. Για το σκοπό αυτό, η ΙCAP έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την ανεξαρτησία των λειτουργιών απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών από οποιασδήποτε μορφής επιρροή, εσωτερική ή εξωτερική. Σελίδα 8 από 20

9 2.2 Παρακολούθηση & Αναθεώρηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας 1. Η ICAP ενδέχεται να προβαίνει σε επανεξέταση της αξιολόγησης μίας επιχείρησης με τους εξής τρόπους: α) Αυτόκλητα κατόπιν σχετικού τακτικού ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας της Επιχείρησης, β) Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη, γ) Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδιας της αξιολογούμενης Επιχείρησης. Τα αιτήματα υποβάλλονται στην ICAP αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους: α) μέσω της εισαγωγής του Πελάτη στο on-line σύστημα της ICAP, β) εγγράφως (μέσω ή fax), γ) μέσω συστημάτων ή εφαρμογών τις οποίες έχει αναπτύξει η ICAP και είναι εγκατεστημένες στο περιβάλλον του πελάτη. Η επανεξέταση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μετά από κάθε σημαντικό γεγονός που περιέρχεται εις γνώση της ICAP και το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις πιο πρόσφατες Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας. Τέτοια γεγονότα αφορούν την αλλαγή τομέα δραστηριότητας, την αναστολή ή τη διακοπή διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α., γεγονότα συγχώνευσης ή απορρόφησης κλάδων δραστηριότητας ή διάσπασης δραστηριοτήτων, δημοσίευση νεότερων στοιχείων όπως ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως κ.λπ. 2. Η ICAP διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αναβάλλει ή να διακόψει την έκδοση αξιολόγησης για μία συγκεκριμένη Επιχείρηση, καθώς και να τροποποιήσει, να υποβαθμίσει, να αναβαθμίσει ή να αποσύρει την αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης Επιχείρησης, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση της αξιολογούμενης Επιχείρησης, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση την απαραίτητη αιτιολόγηση. 3. Οι αναθεωρήσεις των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας της Εταιρείας δεν εξαρτώνται από οιαδήποτε επίπτωση (οικονομική, πολιτική ή άλλη) ενδέχεται να έχουν αυτές για την ΙCAP, την αξιολογούμενη Επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος. Για το σκοπό αυτό, η ΙCAP έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την ανεξαρτησία των λειτουργιών απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών από οποιασδήποτε μορφής επιρροή, εσωτερική ή εξωτερική. Σελίδα 9 από 20

10 2.3 Εξασφάλιση της Ακεραιότητας της Διαδικασίας Αξιολόγησης Γενικές Αρχές 1. Η ICAP και οι Εργαζόμενοι συμμορφώνονται πλήρως με το σύνολο της νομοθεσίας που διέπει την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 2. Η ICAP και οι Εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τις αξιολογούμενες Επιχειρήσεις, τους Πελάτες και το κοινό, τίμια, ειλικρινά και αμερόληπτα. 3. Οι Εργαζόμενοι διαθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και ακεραιότητας και η ICAP δεν απασχολεί εν γνώσει της προσωπικό το οποίο αποδεδειγμένα δεν διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα ακεραιότητας. 4. Ο καθορισμός μίας αξιολόγησης επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από παράγοντες σχετικούς με τη διαδικασία απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. Σελίδα 10 από 20

11 2.3.2 Διαδικασίες και Πολιτικές 1. Η ICAP έχει διαχωρίσει λειτουργικά, οικονομικά και επιχειρηματικά τις δραστηριότητες της, έχοντας δημιουργήσει οργανωτικά αυτόνομους και ανεξάρτητους Τομείς και Διευθύνσεις για κάθε μία από τις δραστηριότητές της, απασχολώντας αντίστοιχα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης. 2. Η ICAP διασφαλίζει μέσω διαδικασιών λειτουργικού και οικονομικού διαχωρισμού, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τομέα Credit Risk Services, ότι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των λοιπών Τομέων της, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, δεν εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στη διαδικασία παραγωγής Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, ούτως ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα έγερσης υπονοιών ή αμφιβολιών αναφορικά με την ποιότητα και την ακεραιότητα της αξιολόγησης. 3. Στην παρουσίαση των αποδιδόμενων πιστοληπτικών αξιολογήσεων (ICAP Credit Ratings) υπάρχει σχετική ένδειξη για τις Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση υπηρεσιών των υπολοίπων Διευθύνσεων του Τομέα Credit Risk Services. 4. Η ICAP και οι Εργαζόμενοι υποχρεούνται να μην παρέχουν στους Πελάτες οποιαδήποτε εκτίμηση, υπόσχεση, διαβεβαίωση ή εγγύηση για το αποτέλεσμα οιασδήποτε αξιολόγησης ούτε έμμεσα, ούτε άμεσα. 5. Επίσης απαγορεύεται η καθ οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση στον Πελάτη ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε σχεδίου (draft) της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας είτε στοιχείων αυτής, πριν την προσήκουσα ολοκλήρωση της διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης της αξιολογούμενης Επιχείρησης) και τη δημοσίευση - γνωστοποίηση της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 6. Όταν κάποιο από τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα αντιληφθεί ότι κάποιος άλλος Εργαζόμενος ή η αξιολογούμενη από την ICAP Επιχείρηση εμπλέκεται ή έχει εμπλακεί σε ενέργεια ή παράλειψη η οποία είναι παράνομη, ανήθικη ή αντιβαίνει στον Κώδικα Δεοντολογίας της ICAP, αναφέρει το γεγονός αυτό αμέσως στην Υπηρεσία Συμμόρφωσης, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 7. Στην ανωτέρω υπό περίπτωση, η ΙCAP διασφαλίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την ανωνυμία του Εργαζόμενου ή στελέχους που ενημέρωσε την Υπηρεσία Συμμόρφωσης. Το άτομο που προέβη στην ανωτέρω γνωστοποίηση - καταγγελία, προστατεύεται με επιμέλεια του υπευθύνου της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης, από οιαδήποτε κύρωση, άμεση ή έμμεση, ήθελε «επιβληθεί» εις βάρος του από τους συναδέλφους ή προϊστάμενους του, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε δυσμενούς μεταβολής της υπηρεσιακής ή μισθολογικής του κατάστασης. Σελίδα 11 από 20

12 2.4 Ανεξαρτησία & Αποφυγή Συγκρούσεως Συμφερόντων Γενικές Αρχές 1. Η ICAP και οι Εργαζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, ώστε να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και την πρόληψη και αποφυγή της συγκρούσεως συμφερόντων. 2. Η ICAP με το λειτουργικό, οικονομικό και οργανωτικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της μέσω των Τομέων και Διευθύνσεών της, διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης και ελαχιστοποιεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο ύπαρξης περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων (conflict of interests). 3. Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να ανακύψει, όταν μπορεί ευλόγως να υποτεθεί ότι άλλου είδους υποχρεώσεις, συμφέροντα ή καθήκοντα του Εργαζόμενου, εμποδίζουν την αντικειμενική αξιολόγηση της Επιχείρησης. Οι Εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν πάραυτα στην Υπηρεσία Συμμόρφωσης, πέραν των κατωτέρω αναφερόμενων περιπτώσεων ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων (potential conflict of interests), και κάθε άλλη μη προβλεπόμενη στον παρόντα Κώδικα σχέση των ιδίων ή Συγγενών τους με την αξιολογούμενη Επιχείρηση ή Συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα της αξιολόγησης και μπορεί δυνητικά να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, εφόσον τέτοια σχέση έχει περιέλθει εις γνώση τους. Σύγκρουση συμφερόντων ενδέχεται να υπάρχει: α) Όταν Εργαζόμενος ή Συγγενής του λαμβάνει οποιαδήποτε είδους αμοιβή από την αξιολογούμενη Επιχείρηση κατά το χρόνο της διαδικασίας παραγωγής της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ή έχει λάβει τέτοια αμοιβή κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. β) Όταν η ICAP ή Εργαζόμενος ή Συγγενής του κατέχει άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα της αξιολογούμενης Επιχείρησης ή Συνδεδεμένων με αυτήν Επιχειρήσεων ή έχει κάποιο άλλο άμεσο ή έμμεσο ιδιοκτησιακό συμφέρον στην εν λόγω Επιχείρηση ή Συνδεδεμένη με αυτήν Επιχείρηση, με εξαίρεση τα μερίδια σε προγράμματα διαφοροποιημένων συλλογικών επενδύσεων ή τα κεφάλαια υπό διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλίσεων ζωής. γ) Όταν μέλος του Δ.Σ. της ICAP ή Εργαζόμενος ή Συγγενής του συμμετέχει στο Διοικητικό ή Εποπτικό Συμβούλιο της αξιολογούμενης Επιχείρησης ή Συνδεδεμένης με αυτήν Επιχείρηση. δ) Όταν Εργαζόμενος είχε πρόσφατη εργασιακή ή άλλη επαγγελματική σχέση με την αξιολογούμενη Επιχείρηση που μπορεί να δημιουργήσει ή να θεωρηθεί γενικά ότι δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. 4. Οι υπηρεσιακές σχέσεις και οι πολιτικές αμοιβών των Εργαζομένων στη διαδικασία παραγωγής των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας είναι δομημένες έτσι ώστε να εξαλείφουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πραγματικές ή ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων κατά την παραγωγή των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. Σελίδα 12 από 20

13 2.4.2 Διαδικασίες και Πολιτικές 1. Η ICAP έχει υιοθετήσει εσωτερικές διαδικασίες και μηχανισμούς για να α) προλαμβάνει, β) αναγνωρίζει, γ) εξαλείφει και δ) διαχειρίζεται οποιεσδήποτε πραγματικές ή ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις, αναλύσεις και τις παραγόμενες από την ICAP Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων καθώς και την εν γένει αντικειμενικότητα και αμεροληψία της διαδικασίας αξιολόγησης. 2. Στο πλαίσιο πρόληψης των παραπάνω πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων η ICΑP είτε δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας αν στη σύγκρουση συμφερόντων εμπλέκεται η ICΑP ή μέλος του Δ.Σ. της ICΑP, είτε αποκλείει τον Εργαζόμενο από την απόδοση Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας για τη συγκεκριμένη Επιχείρηση εάν στη σύγκρουση συμφερόντων εμπλέκεται ο ίδιος ή Συγγενής του. Επιπρόσθετα, η ICΑP δεν αποδίδει Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας στις Επιχειρήσεις που οι μέτοχοι της ICΑP έχουν άμεσο ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον καθώς και στις Επιχειρήσεις που οι μέτοχοι της ICΑP ελέγχουν μέσω των επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζονται. 3. Ο Τομέας Credit Risk Services που είναι αρμόδιος για την παραγωγή των αξιολογήσεων διαχωρίζεται σαφώς λειτουργικά, οργανωτικά και κυρίως οικονομικά από τους λοιπούς Τομείς της Εταιρείας, εφαρμόζονται δε αυστηρές εσωτερικές διαδικασίες για την τήρηση του διαχωρισμού αυτού. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την έλλειψη οιασδήποτε ιεραρχικής ή υπηρεσιακής εξάρτησης των Εργαζομένων στον Τομέα Credit Risk Services με τους εργαζόμενους στον Τομέα Πωλήσεων & Marketing, στον Τομέα Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και στον Τομέα Τεχνολογίας & Πληροφορικής. 4. Απαγορεύεται στους Εργαζόμενους να επιχειρούν με οποιονδήποτε τρόπο να προωθήσουν στις αξιολογούμενες Επιχειρήσεις την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται από τους λοιπούς Τομείς ή Διευθύνσεις της ICAP. 5. Δεν επιτρέπεται στους Εργαζομένους να παρέχουν άμεσα ή έμμεσα υπηρεσίες,, που αποτελούν αντικείμενο των λοιπών Τομέων της Εταιρείας. 6. Σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας ενός Εργαζομένου, ο οποίος στη συνέχεια προσλαμβάνεται από αξιολογούμενη Επιχείρηση στην Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας της οποίας είχε συμμετάσχει ο εν λόγω Εργαζόμενος, η ICAP επανεξετάζει τις σχετικές εργασίες του Εργαζομένου για τα τελευταία δύο έτη πριν από την αποχώρησή του. Εργαζόμενος ή Συγγενής δεν αναλαμβάνει σημαντική διοικητική θέση στην αξιολογούμενη Επιχείρηση ή Συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση πριν παρέλθουν έξι μήνες από την εν λόγω Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας. 7. Η ICAP κοινοποιεί και ανανεώνει μία λίστα με πιθανές και υπάρχουσες συγκρούσεις συμφερόντων στην εταιρική ιστοσελίδα της. Σελίδα 13 από 20

14 2.4.3 Ανεξαρτησία των Εργαζομένων κατά τη Διαδικασία Παραγωγής Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας 1. Κανένας Εργαζόμενος δεν αμείβεται ούτε αξιολογείται με βάση ποσοστό επί του ποσού των εσόδων που λαμβάνει η ICAP από τη δραστηριότητα της αξιολόγησης ή βάσει του αριθμού των Επιχειρήσεων τις οποίες αξιολογεί ί ο Εργαζόμενος. Οι πολιτικές αμοιβών των Εργαζομένων ανανεώνονται τακτικά για την αποφυγή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων και τη διατήρηση της αντικειμενικότητας της διαδικασίας απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. 2. Οι εργαζόμενοι στον Τομέα Πωλήσεων & Marketing είναι οι μόνοι αρμόδιοι να συμμετέχουν σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις σχετικά με αμοιβές ή πληρωμές για τις παρεχόμενες Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας. Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας επικοινωνείται στους ενδιαφερόμενους μέσω του Τομέα Πωλήσεων & Marketing. 3. Απαγορεύεται στους Εργαζόμενους να επιζητούν ή να λαμβάνουν χρήματα, δώρα, δωροεπιταγές, ταξίδια ή παντός είδους διευκολύνσεις από οποιονδήποτε με τον οποίο η ICAP συνάπτει επαγγελματικές σχέσεις. Απαγορεύεται επίσης να δέχονται δώρα τα οποία τους προσφέρονται σε μορφή χρήματος, ή άλλα δώρα τα οποία υπερβαίνουν μια συμβολική χρηματική αξία. 4. Οι Εργαζόμενοι ή Συγγενείς τους δεν αγοράζουν ούτε πωλούν ούτε συμμετέχουν σε συναλλαγές σχετικά με οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο εκδίδει, εγγυάται ή κατ άλλον τρόπο προωθεί οποιαδήποτε αξιολογούμενη Επιχείρηση στο πλαίσιο της κύριας αναλυτικής αρμοδιότητας τους, με εξαίρεση τα μερίδια σε προγράμματα διαφοροποιημένων συλλογικών επενδύσεων ή τα κεφάλαια υπό διαχείριση, περιλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλίσεων ζωής. Οι Εργαζόμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν εξαμηνιαίως τις χρηματιστηριακές συναλλαγές τους προς την Υπηρεσία Συμμόρφωσης. 5. Οι Εργαζόμενοι υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Υπεύθυνο της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης τις συναλλαγές τους με την αξιολογούμενη Επιχείρηση, εφόσον από το χαρακτήρα και το μέγεθος των συναλλαγών αυτών προκύπτει πως δεν πρόκειται για τυποποιημένες τρέχουσες συναλλαγές τους με αυτήν. 6. Οι Εργαζόμενοι υποχρεούνται να δηλώνουν εάν εμπλέκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων έτσι ώστε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία απόδοσης Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας συγκεκριμένων Επιχειρήσεων. Σελίδα 14 από 20

15 2.5 Μεταχείριση Εμπιστευτικών Πληροφοριών Γενικές Αρχές 1. Ως εμπιστευτική νοείται οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει η ICAP από τις αξιολογούμενες Επιχειρήσεις, ή εξουσιοδοτημένα από την Επιχείρηση άτομα, για την οποία (πληροφορία) η ICAP έχει αποδεδειγμένα λάβει έγγραφη δήλωση που ρητώς και κατηγορηματικώς ορίζει την εν λόγω πληροφορία ως εμπιστευτική. Πέραν τούτου, εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες αποτελούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ως προνομιακές και ιδίως εκείνες που: i. Αφορούν έμμεσα ή άμεσα: (α) εκδότες μετοχών, ομολόγων ή άλλων αξιών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη (χρηματιστηριακή) αγορά, ή για τις οποίες εκκρεμεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη (χρηματιστηριακή) αγορά, ή (β) μετοχές και ομόλογα ή άλλες αξίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη (χρηματιστηριακή) αγορά, ή για τις οποίες εκκρεμεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη (χρηματιστηριακή) αγορά, ii. Είναι συγκεκριμένες, iii. Δεν είναι δημόσια γνωστές, και iv. Τυχόν γνωστοποίηση τους θα επηρέαζε τόσο τις τιμές των αξιών που εκδίδονται από τις αξιολογούμενες Επιχειρήσεις, όσο και αυτές του αιτούμενου την αξιολόγηση. Ο όρος «εμπιστευτική πληροφορία» δεν περιλαμβάνει: i. Πληροφορία η οποία ήταν ήδη γνωστή στην ICAP, κατά τη χρονική στιγμή της αποκάλυψής της, χωρίς να είχε τεθεί υποχρέωση σχετικά με την τήρησή της ως εμπιστευτικής από την πλευρά που τις παρείχε, ii. Πληροφορία που κατά τη χρονική στιγμή της αποκάλυψής της, ήταν ήδη δημοσιευμένη, ή δημοσιεύθηκε εκ των υστέρων, iii. Πληροφορία η οποία δεν ήταν εμπιστευτική, όπως γραπτώς ενημέρωσε την ICAP το μέρος που την αποκάλυψε, iv. Πληροφορία που ζητείται από την ICAP να αποκαλυφθεί από την αρμόδια διοικητική ή κυβερνητική Αρχή ή ζητείται κατόπιν διατάξεως νόμου, κανονισμού ή οδηγίας, v. Πληροφορία η οποία γνωστοποιείται νομίμως στην ICAP σε μη εμπιστευτική βάση από τρίτο μέρος για το οποίο η ICAP δεν γνωρίζει ότι δεσμεύεται από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την αξιολογούμενη Επιχείρηση. 2. Οι Εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της πληροφορίας που περιήλθε εις γνώση τους εξαιτίας, ή επ ευκαιρία της παροχής των υπηρεσιών τους. 3. Για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, οι Εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις εσωτερικές πολιτικές κατοχής και διατήρησης εμπιστευτικών πληροφοριών. Σελίδα 15 από 20

16 2.5.2 Διαδικασίες και Πολιτικές Διαχείρισης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών 1. Η ICAP διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες και μηχανισμούς για την προστασία της εμπιστευτικής φύσης των πληροφοριών σχετικά με τις αξιολογούμενες Επιχειρήσεις. 2. Απαγορεύεται στους Εργαζομένους, στων οποίων την κατοχή έχει περιέλθει εμπιστευτική πληροφορία κατά την παράγραφο 2.5.1, είτε να δημοσιοποιούν τέτοιες πληροφορίες είτε να προτείνουν τη σύναψη από τρίτους οποιουδήποτε είδους συναλλαγής (πώληση ή αγορά) επί των τίτλων των αξιολογούμενων Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου Εργαζόμενου η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης από συνάδελφό του, αυτός οφείλει να αναφέρει αμέσως και χωρίς καμία υπαίτια καθυστέρηση το γεγονός στην Υπηρεσία Συμμόρφωσης. Το άτομο που προέβη στην ανωτέρω καταγγελία, προστατεύεται με επιμέλεια του υπευθύνου της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης, από οιαδήποτε είδους αντίποινα ή «κυρώσεις» από τους συναδέλφους ή προϊσταμένους του. 3. Η ICAP και οι Εργαζόμενοί της δεν γνωστοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες σε δελτία τύπου, ερευνητικά συνέδρια, σε συζητήσεις με μελλοντικούς εργοδότες, επενδυτές, άλλες επιχειρήσεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 4. Η ICAP χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο προς το σκοπό της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Επιχείρησης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στο πλαίσιο των συμβάσεων εμπιστευτικότητας που έχουν συναφθεί με την αξιολογούμενη Επιχείρηση. Παραλήπτες και χρήστες των εμπιστευτικών πληροφοριών είναι μόνο οι Εργαζόμενοι της ICAP που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της εν λόγω Επιχείρησης. 5. Οι Εργαζόμενοι δεν θα κοινοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση τους στο προσωπικό και τα στελέχη των λοιπών Τομέων και Διευθύνσεων της ICAP, παρά μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι και τα άτομα αυτά των λοιπών υπηρεσιών της ICAP δεσμεύονται από ανάλογες υποχρεώσεις εχεμύθειας. Σελίδα 16 από 20

17 2.6 Εφαρμογή και Εποπτεία του Κώδικα Δεοντολογίας 1. Το προσωπικό των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης καθώς και οι Υπεύθυνοι Εσωτερικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένοι με την περιοδική εποπτεία συμμόρφωσης της ICAP και των εργαζομένων της με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με την πολιτική και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα δεοντολογίας βάσει των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχα εσωτερικά έγγραφα. 2. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης οφείλει να ακολουθεί τις εντολές και υποδείξεις του Επικεφαλής της Υπηρεσίας, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει λογική διαβεβαίωση έλλειψης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων (ενδεχόμενης ή πραγματικής), που θέτει ή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της διαδικασίας απόδοσης Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και να εγείρει αμφιβολίες και υπόνοιες για την αντικειμενικότητα των Εργαζομένων της ICAP. 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Συμμόρφωσης λογοδοτούν στην Ελεγκτική Επιτροπή και στο Εποπτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο, και ενημερώνονται για κάθε σοβαρό πρόβλημα που υπέπεσε στην αντίληψή τους και άπτεται θεμάτων εφαρμογής του παρόντος Κώδικα. 4. Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Συμμόρφωσης συνεργάζεται περιοδικά με τη Διεύθυνση Ασφάλειας του Τομέα Πληροφορικής για θέματα εφαρμογής της πολιτικής ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων της ICAP. Σελίδα 17 από 20

18 3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 1. Η ICAP θέτει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τις παραγόμενες από αυτήν αξιολογήσεις και τις αναθεωρήσεις αυτών στη διάθεση των ενδιαφερομένων. 2. Η ICAP ενημερώνει το κοινό για τις πολιτικές της ως προς τη δημοσιοποίηση των Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας και των αναθεωρήσεων αυτών. Η ICAP χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους πληροφόρησης (π.χ. μέσω του διαδικτύου είτε μέσω δωρεάν διανομής γραπτών αναφορών, είτε με άλλο πρόσφορο μέσο) προκειμένου να διασφαλίσει έγκαιρα ότι όλοι οι δυνητικοί χρήστες έχουν επί ίσοις όροις πρόσβαση στις ως άνω πληροφορίες. 3. Η ICAP επιτρέπει την πρόσβαση στις Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας μόνο κατόπιν πληρωμής. Η ICAP διασφαλίζει την με ίσους όρους πρόσβαση στις Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας σε όλους τους Πελάτες της εντός και εκτός Ελλάδος. 4. Η ICAP δηλώνει για κάθε αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, πότε αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά, αναγράφοντας τη σχετική ημερομηνία. 5. Η ICAP δεν χρησιμοποιεί το όνομα αρμόδιας εποπτικής αρχής με τρόπο που να δείχνει ή να υποδηλώνει ότι η αρχή προσυπογράφει ή εγκρίνει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή τις σχετικές διαδικασίες της ICAP. 6. Η ICAP δημοσιοποιεί επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία που ακολουθεί κατά την παραγωγή των αξιολογήσεων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά: τη σημασία κάθε κατηγορίας διαβάθμισης, τον ορισμό ασυνέπειας (αθέτησης) και τον χρονικό ορίζοντα που έλαβε υπ όψιν η ICAP για την παραγωγή της αξιολόγησης. 7. Όταν η ICAP παράγει ή αναθεωρεί μία αξιολόγηση, παρέχει εξηγήσεις σε κάθε έννομα ενδιαφερόμενο μέρος, εφόσον της ζητηθεί, για τις πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε για την εκτίμηση ή αναθεώρηση της Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας της Επιχείρησης. Όταν η ICAP αναθεωρεί τις μεθοδολογίες και τα μοντέλα που ακολουθεί για την απόδοση αξιολογήσεων ή πραγματοποιεί ουσιαστικές αλλαγές, ενημερώνει άμεσα και πριν την εφαρμογή τους, εγγράφως, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη με σχετική ανακοίνωση. Επιπλέον, η ICAP ενημερώνει άμεσα για τα αποτελέσματα των ελέγχων της επάρκειας των μεθοδολογιών τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 8. Η ICAP, όπου αυτό είναι δυνατό και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δημοσιοποιεί επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα ιστορικά ποσοστά ασυνέπειας των κατηγοριών διαβάθμισής της, ούτως ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν την ιστορική απόδοση κάθε κατηγορίας και να έχουν την δυνατότητα να εξάγουν ποιοτικές συγκρίσεις μεταξύ διαβαθμίσεων διαφορετικών Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ανεξάρτητες από τις πληροφορίες που προβλέπει ο Κανονισμός να δημοσιοποιούν οι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. 9. Η ICAP κοινοποιεί και ανανεώνει μέσω της εταιρικής της ιστοσελίδας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που προβλέπει ο Κανονισμός, οι οποίες είναι διαθέσιμες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα και παρέχονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους χωρίς χρέωση. Σελίδα 18 από 20

19 3.1 Δημοσιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας, Επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, Διαδικασία Προβολής Αντιρρήσεων και Γνωστοποίησης Παραπόνων 1. Η ICAP δημοσιοποιεί χωρίς οιαδήποτε χρέωση τον Κώδικα Δεοντολογίας της στην εταιρική ιστοσελίδα της. 2. Η ICAP έχει καθιερώσει διαδικασία διαρκούς επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της οποίας τίθενται ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με την εν γένει λειτουργία της Εταιρείας και των επιμέρους Τομέων και Διευθύνσεων της. Στόχος αυτής της διαδικασίας αποτελεί η εξασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης της Διοίκησης και των στελεχών της για την έγκαιρη βελτίωση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Εταιρείας και την προσαρμογή της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 3. Η Επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει οποτεδήποτε τα παράπονα ή τις αντιρρήσεις της στην ICAP για την αποδιδόμενη αξιολόγηση. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην ICAP αποκλειστικά και μόνο εγγράφως από νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, στην δε αίτηση πρέπει να εμπεριέχεται κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και κατανοητό, το παράπονο ή η αντίρρηση καθώς και σχετικό αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. 4. Η ICAP οφείλει να απαντήσει εγγράφως στην ανωτέρω αίτηση, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν κρίνει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εξέταση του παραπόνου της Επιχείρησης και την παροχή σαφούς και ολοκληρωμένης απάντησης, ενημερώνει την Επιχείρηση εντός της ως άνω δεκαπενθήμερης προθεσμίας ότι θα απαντήσει αργότερα και πάντως όχι μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) επιπρόσθετων ημερών. 5. Η ICAP επιφυλάσσεται να προβεί σε αναθεώρηση της αξιολόγησης, βάσει επιπρόσθετων επικαιροποιημένων στοιχείων που θα προσκομίσει η Επιχείρηση. Με έγγραφη αίτηση της η αξιολογούμενη Επιχείρηση μπορεί επίσης να ζητήσει από την ICAP την απόσυρση της αξιολόγησής της. Η ICAP οφείλει να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα το συντομότερο δυνατό, ενημερώνοντας παράλληλα την Επιχείρηση για τις τυχόν επιπτώσεις που θα έχει η απόσυρση της αξιολόγησης στην εν γένει εικόνα της. 6. Καθ ύλη αρμόδιος για την εξέταση των παραπόνων, αντιρρήσεων και παρατηρήσεων είναι ο αρμόδιος Διευθυντής. 7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το παράπονο της αξιολογούμενης Επιχείρησης είναι βάσιμο και οφείλεται σε παράπτωμα Εργαζομένου, θα επιβάλλεται σε αυτόν πειθαρχική ποινή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τομέα Credit Risk Services (άρθρα 18-20). Σελίδα 19 από 20

20 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η ICAP δεσμεύεται για την παραγωγή και απόδοση υψηλής ποιότητας Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας, ανεξάρτητων από ενδεχόμενες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, εφαρμόζοντας τις αρχές και διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Ωστόσο, οι χρήστες των αξιολογήσεων θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τα κάτωθι: 1.1. Η ICAP έχει αναπτύξει και υιοθετήσει συγκεκριμένη κλίμακα διαβάθμισης, ορισμούς διαβαθμίσεων, υποθέσεις, κριτήρια και μεθοδολογίες αξιολόγησης για την παραγωγή και απόδοση Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Οι συγκεκριμένες παράμετροι και μεθοδολογίες επιθεωρούνται περιοδικά και εφόσον κριθεί σκόπιμο αναθεωρούνται ή μεταβάλλονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της ICAP Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας αποτελούν πιθανολογικές εκτιμήσεις αναφορικά με τη μελλοντική φερεγγυότητα ή αφερεγγυότητα της αξιολογούμενης Επιχείρησης, η επίδοση δε μίας αξιολόγησης δεν θα πρέπει να κριθεί βάσει αυτού καθεαυτού του αποτελέσματος για μία συγκεκριμένη Επιχείρηση, αλλά βάσει της πιστής και ακριβούς εφαρμογής της πολιτικής και της διαδικασίας αξιολόγησης που εφαρμόζει η ICAP. Όπου αυτό είναι δυνατό, η ακρίβεια των αξιολογήσεων σε σωρευτική βάση μπορεί να επαληθευτεί και αξιολογηθεί, βάσει μεταγενέστερων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. μελέτες ασυνέπειας, δείκτες ακριβείας και μέτρα ευστάθειας Η ICAP εκπονεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δημοσιοποιεί μελέτες ασυνέπειας και αποτελέσματα μέτρων για την αξιολόγηση της επάρκειας, ακρίβειας και επαλήθευσης των αξιολογήσεών της. 2. Ο παρών Κώδικας, καθώς και οιεσδήποτε μελλοντικές του αλλαγές, θα γίνονται δημοσίως γνωστά στα ενδιαφερόμενα μέρη, χωρίς κόστος, στην εταιρική ιστοσελίδα της ICAP. Ωστόσο οι συγκεκριμένες δημοσιοποιήσεις δεν μπορούν να θεμελιώσουν οιουδήποτε είδους ευθύνη εις βάρος της ICAP. Οι περιεχόμενες στον παρόντα Κώδικα προβλέψεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ερμηνευτούν ως όροι συμβατικών υποχρεώσεων της ICAP έναντι οιουδήποτε και κανένας δεν δύναται να επιβάλλει τις αρχές του συγκεκριμένου Κώδικα άμεσα ή έμμεσα. Είναι στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της ICAP να μεταβάλλει το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας όποτε το θεωρεί σκόπιμο, ώστε το περιεχόμενο του να προσαρμοστεί στις αλλαγές της αγοράς, της κείμενης νομοθεσίας και της διαδικασίας παραγωγής Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας. 3. Η ICAP αναμένει από όσους συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία αξιολόγησης να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα προσωπικής και επαγγελματικής ακεραιότητας σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων τους και σε συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους, διατάξεις και κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και με όλες τις πολιτικές και διαδικασίες τις οποίες υιοθετεί η ICAP. 4. Κάθε Εργαζόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων ακεραιότητας με σκοπό την εμπιστοσύνη, αποδοχή και αξιοπιστία των αξιολογήσεων της ICAP από την αγορά. Αποτυχία Εργαζομένου να συμμορφωθεί με τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες αξιολόγησης ενδέχεται να επισύρει την επέλευση των νομίμων συνεπειών καθώς και πειθαρχικών κυρώσεων. Σελίδα 20 από 20

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος είναι η διατύπωση των σημαντικότερων δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέτρα που η ICAP λαμβάνει προς αποφυγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις ICAP ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις ICAP ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις ICAP ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Η ICAP ως φορέας Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων Η ICAP Group είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών

(3) Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποιεί επεξήγηση της διαδικασίας αναγνώρισης, καθώς και κατάλογο των επιλέξιμων εξωτερικών. Αναγνώριση εξωτερικών Αναγνώριση εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Παράρτημα ΙΙ 22Α. (1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναγνωρίσει έναν εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης - ΕΟΠΑ (external credit assessment

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΑΠΟΦΑΣΗ 3/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/70 30.4.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/72/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 15.12.2010, σ. 120.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα