ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρ ίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.Ο544 /Μ.6490/ΑΣ 264 Έγκριση του Π ρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Ε πιτροπής Τουρισμού» (Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011}. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΗΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕτ ΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚτvΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΝΑvτΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1- τις διατάξεις της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, που υπογράφηκε στην Άγκ υ ρα, στ ις 20 Ι ανουαρίου 2000 κα ι κυρώθηκε με τον ν. 2897/2001 που δημοσιεύθηκε στο υπ' aριθ μ. 69 Φύλλο της Εφη μερίδος της Κ υ βερνήσεως, Τεύχος Α ', της 6ης Απριλ ίου Τ ο άρθρο δεύτερο του ως άνω κυρωτικ ού νόμου βάσει του οποίου τα Π ρωτόκολλα -Πρακτικά που κα ταρτίζονται από τη Μικτή Επ ιτ ροπή του άρθρου 11 της Συ μφωνίας, εγκρίνοντα ι με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. 3- Τ ις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Ν ομοθεσίας για τη ν Κυβ έρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ( π.δ ΦΕΚ 98/Α/ ). 4- Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκρ ιση Πρωτοκόλλου ουδεμία δαπάνη προκα λείται σε βάρος του κρατικού πρ οϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτε ι από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που ε ίχε εκτιμηθεί στην Έκ θεση του Γεν ικού Λογιστηρίου του Κρ άτους 5- Τ ο π ερ ι εχόμενο του υπό έγκρ ιση Π ρωτοκόλλου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της Τρίτης Συνόδου της Μ ικ τής Ε λληνο -Τουρκικής Επιτροπής Τουρ ισμού, που υπογράφη κ ε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2011, το κε ίμενο του οποίου σε πρω τότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως ε ξής:

2 188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΤΡΙτΗΣ ΣΥΝΟΔΟΤ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ -ΤΟΤΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΤ {Αθήνα, 12/10/2011) 1. Ανασκόπηση των διμερών σχέσεων στον τομέα του Τουρισμού Οι δύο Π λευρ ές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σή μερα στη διμε ρή συνεργασία τους στον το μέα του τουρ ισμού, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τη Δεύτερη Σύνοδο της Μ ι κ τή ς Ελληνο-Τουρκική ς Επ ιτροπής Τουρ ισμού κα ι τα Ελληνο -Τουρκικά Φόρα που πραγματοπο ιήθηκαν στις δυο χώρες αναφέροντας, συγκεκ ριμένα, το 7 Ελληνο-Τουρκ ικό Φόρουμ γ ια τον Τουρισμό που πραγματοπο ιήθηκε στην Αττάλεια το 2006 καθώς και το 8ο Ελληνο-Τουρκ ικό Φόρου μ για τον Τουρ ισ μ ό που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 12 Οκτωβρίου 2011, σε Υπουργ ικό επίπεδο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ιδ ιω τικού τ ο μ έα. Αναφέρθηκαν, επίση ς, στη στενή συνεργασία μεταξύ των Ενώσεων των Τουρ ιστικών Π ρακτό ρων των δυο χωρών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη ν ανταλλαγή επισκέψεων των εκπροσώπων τους ~

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) 189 τουριστικές πανηγύρεις, συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν αντίστοιχα στην Ελλάδα και την Τουρκ ία. Οι δύο Πλευρές επανέλαβαν την ικανοποίησή τους γ ια την επιτυχή υλοποίηση του κοινού ταξιδίου εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού από τρίτες χώρες, τονίζοντας συγκεκριμένα, το ταξίδι εξοικείωσης σε Ελλάδα και Τουρκία που απευθυνόταν σε Κινέζους επαγγελματίες του τουριστικού τομέq το 1φλοκαίρι του 2010 (29 Ιουνίου-5 Ιουλίου).,,..., ~--.. ~:...,---,.,.. ~ >-., _.. ~ -;_> _ h. ι!),.. 1 _ 't :ι.r Επίσης, οι δύο Π~έ.ύpές ~ υπογpάμ μίσαv :ττy --dημασία τη ς επίσημης Ι.!// r -~ Ι ~ Ι ~ i",\', -~ ι επισκεψης της ΑΕ,. ~.,.;~όυ Ύπουργου Πολιτισμου \)S~!\ Τουρισμου της, I t,.. Z-tτ.-..~r:-,i"..;ιιti~~~,~~.t;i-. ~... ~- ~- " "'z, ι ~~"'o..-.wo:-w'a.::<..r" ' _..,,:.~ 1., Ελληνικης ΔημσκRαuqς., -:;w;'t"'..,..,;ιs;~ Παy~gν.r~~ Τερ~yλqνου, στην Κωνσταντινούπ.ΟJ..hf<;οJ. ~ι. ο-. :.."7.. ο;;~ Ο11, ότa.y~v.~. tfn eη~ ~f.~. ~. τον Τούρκο f; ~;{ 1ι~ ;.:~..::~:~::~ ~~~-~~~:,:::=~~ -~. ---~ \. ~: \, ομόλογό τoυ,j,r'li'... ~, LY.c.l;!!Egrul G~..,ι;;:l1f9ύργ<?, fι,_<?λ ~τισμου και τ, < 'f; "'. ~..,.~..,... c,- ~ι τ.. ~..,,..,...,,;;,;f ~ ι όλ ~. 'i. ι, ουρισμου τη<;'i< η μ... pκρ~τ,ιαq.z..της. ουρκια:ς,~~με.. i m<οίt' \την- περαιτερω,..,_ιιιt ~ ~ \\, -.~~ ενδυνάμωση ~ς Λ~yριqΙικής συνεργασίας μεταξl) Jrω \ ~~ 1ο,, Χ,~ψών. Στο πλαίσιο αυ~ό, r~ yδ Ύ π~υ:~χ-~!:~~-~ωσαν ό~~~'ι~~!ρyασία ζ<1:~ : q~ο χωρών στον τομεα ~.1ον τουρ.ιq'μομ:-,.~α μπqρqυοti~ yα,_μπο:ε~εσει ένα αποτελεσματι~~~~qυ,ψ-~1i~ρ.17ϊvξψ ικονομfj{ij:::ξmti~~ξη"'~ ';61ς: περιοχής. Επιπλέον, τόνι~b:~ rήy\ &:ya~il~~γ(cl συνερy~~ία7cr1 ι:"&ι&iρόpεfηωύς τομείς όπως ο θαλάσσιοξ~κ~s.~ ιτ~afirj6ς:;'1<&'ί ~pη~δk"~t~iifό~,..f.ό,ϋρ~σμός. Επίσης, οι δυο 'Υπουργοί σημεrc.tσ~.υ:[ιη'_ ~χ~γκη..}.ια.~v)'φοf> θή1τί' κα ι επεξεργασία κοινών τουριστικών πάκέ.f.~y~yμχ ~fς tφ/pίςτ.τ!κt ς~:ά)ιο~ρές και υπερπόντιες χώρες (πχ Κίνα, Η.Π.Α, Ιαπ~~t&.~~δ[α,;χ;~ :) ~,, \ _...'""... ~,.. 2. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά τις τρέχουσες τουρισπκές ροές στις δυο χώρες Οι επί κεφαλής των δυο Αντιπροσωπειών αντάλλαξαν σύντομη ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και την Τουρκ ία, τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της τουριστική ς προσφοράς τους και έδωσαν έμφαση στην αναγκαιότητα υποστήριξ ης της συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών στον τομέα του τουρισμού. 3. Συνεργασία μεταξό των επιχεφηματιών του τουρισμοό I ταξιδιωτικών πρακτορε(ων της Ελλάδας και της Τουρκ(ας σης αντίστοιχες χώρες τους Λαμβάνοντας υπ' όψ ιν τα αποτελέσματα του gou Ελληνο-Τουρκικού Φόρουμ για τον Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκ ε στις 12 Οκτωβρ ίου 2011 στην Αθήνα και την Διακήρυξη που υπογράφηκε την ίδια ημέρα, οι δυο Πλευρ ές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις Ενώσεις Ταξιδιωτικών Πρακτόρων τους και άλλους φορείς τουρισμοu.. το: ιδιωτικού τομέα ν~ ~Υ--~ 1? ι

4 190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) ενδυναμώσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία τους με σκοπό την αύξηση της τουριστικής κίνησης προς και ανάμεσα στις δύο χώρες. 4. Επανενεργοπο(ηση της τουρισnκήι; βιομηχαν(ας υπό το πρlσμα τηι; παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Μέτρα, προτάσεις και προοπτικές Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ς;νίσχuqη της οικονομικής ανάπτυξης και τη σημασία της εφι;χf?ι:ο)1 ς 1 ττ1ς.: διμεpοyς Συμφωνίας για τη Συνεργασία στον το~έ~)όυ:τοιψισμοu-; 'ο ι δύο IJλf':'Ptς συμφώνησαν τα,.~ Ι ι ~ ~ 'ι 1.. Ε ξ ης: / :.& /.,:\~, \ α. οι δύο Πλευ,ptξ'~θ~..,..ΊiΡΩί:i.ί~2:ύv~στίς... g'ίfιj'i51r~q'""ε θ~!~ς~~ ~ρχές τους να διευκολύl~ι)i'όσ~ f2ξ:~~jόν περι~~mg~ Ρ,ν i6yp~στική κίνηση μεταξύ iφ (δυο ~νική '{<?it6~εσία τους, β. οι δύο tt7~f:ς θf cη3ύιμy<χ"ζονται y'i<χ"fη~.δί~(ρύ~~1) 'tτ:ί ς αειφόρου τουριστι'ih~ /αvά7fiνξης και για τη βελτίωση! κάι hvαβάθμιση των ~ \ι,. -~,. - ~,_ ~. ι1.. τουριστ:ι~~\ιιί)ποδpμώνι:r.ους, ~~.-:,:;~~6:~ ~ \:\; '" -~ ~ <t..'/;.f ~ s\b~-~~&:~?,~~~~.-~ Γ 'N._':I~ ι:v~... ~..r. \r 1..,~,~.φ v ' ι. γ. οι δύο ~ε'υρές θ~ ~yβ,αρρyyουν πε ρ~πtι:>~:.ιις δραqτήριότητες των ; \~ \.ιc; )~ fp\j ~ \..Jr'o;\t~l"':.-~; lf' ~.:::-".:ι ι.:ι.,:<~, - ~-.. ~~1..;::.,. ~ ~ }. -~ ~~& ' / 1 ιδιωτικω~~?f~!~f.f~υ. ~.ΊR Η&~ν τουςι;::r.τ:gιt~φ<?,ρ<γ.ιr?;rrjy προωθηση και επεξέ'pyaσjά. κβfvων : ΊipοϊόντωV:"Οfοvιf τομεις ~. της ιστορικής, ' ~.,.~\ ~": ~ ~ζ-α;~"":;: ~ ~:~e; \,".~ ~Λ~~!δ>~~;~,.\' / ι_ ;. 4, ~.-, _,ν-~':'\f συνδυασμενο φυσικης Κ<t:- J....zrcΕλιτιστικης κ?ψ r>ονομιας c.;g.,.. τουριστικό π lχ~έ.!_g_::yι~ ~.1ί~ε!ι?.~t.ι?}'f 7(ρ9ο~1ό:~9μΕ, ε ιδικότερα γ ια κύριες αγορές τόu.:ε_ξq-?;[~pικ.οp,:,.q'!ι?>ζ ή.. Κivά': όι Η.Π.Α, η Ιαπωνία, - l'.. ~ --.~~.:r'.,j=ιi.a.. ~. ~ ;- και η Ινδια,.,. >τ-~-- -11:.:., \ _...,... ~ -~ -t -~ δ. οι δύο Πλευρές θα δίνουν μεγάλη σημασία στη συνεργασία κα ι στην ανταλλ~γή εμπειριών στον τομέα του κρουαζιέρας και των εκδηλώσεων, γιώτινγκ και του τουρισμού ε. με σκοπό την εντατικοποίηση των τουριστικών ροών μεταξύ των δυο χωρών, θα συνεχίσουν η1 διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης,. συνεδρίων, σεμιναρίων καθώς επίσης και πανηγύρεων, φεστιβάλ, εκοέσεων και πολιτιστικών εβδομάδων και στις δυο χώρες. Οι δύο Πλευρές θα εξετάσουν επίσης τη συμμετοχή τους σε παρόμοιες προωθητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το άλλο Μέρος. 5. Αειφόρος Τουριστική Ανάτrrυξη Οι δυο Πλευρές συμφώνησαν να προωθήσουν, με όλα τα κατάλληλα μέ σα, τον αειφόρο τουρισμό ως ένα νέο μοντέλο ανταγωνιστικότητας που θα εστιάσε ι σε παράγοντες περ ιβαλλοντικής αειφορίας. Στο σημερινό -ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλ5 ' σειςπεριβάλλον ο αειφόρος τουρισμός Θα μπορούσε να βοη θήσει ν ~'1

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) 191 προώθηση του προφfλ των δυο χωρών ως δυναμικών τουριστικών προορισμών και, ταυτόχρονα, να τις βοηθήσει να διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητα τους σεβόμενη και ταυτόχρονα προωθώντας τις τοπικές, κοινωνικές και παραδοσιακές αξίες. 6. Διαδικασίες για τη διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων εισόδου Τα δύο μέρη αναγνώρισαν ότι οι ~ρ!αφές και οι επισκέψεις των Τούρκων πολιτών στην Ελλ<Χδαέχ~υν δ.~ε~κο\uνθεf και αυξηθεί σημαντικά με την κατάργηση -από ~ 28 iοuλίου 201ό-τΖ>; "Ξυ~οχρεώσεων θεώρησης εισόδου για κατόχο6ς :τbupκικών ειδικών διαβα~ρrφ~ ';καθώς ε πίσης και για τη γρήγορη έκ~ο$η '~,~ρησ)~y'-έtόό'δο"'v:::g-:ιςrjί;ϊ}a(σι9. tωy διαδικασιών Σένγκεν, σύμφcyvι:i,με το 1 \1rχ'Έ~ί~Κ';η~1κτημένο-~ένi'~t~,: { ~~Ί \. i ν~ ~ ~if ~.;ι::~~~~:~:::~ ~ ;:=~.:$ ~ ί- )'~ ~ ' / \! \ ~ --~~... ~- 1.>.~~~ )"" Ι\.:.ί7-'~f:'l-iJ.-.f; '.i.~ J( \ f '..:ι ' "'\ 1\,.,.,.,.,._,,,,.,.., "' ~ '"''"""""'"""'" "'tt ~...! '. i 7. Λειτουργlα ~:<iι?λ~ _μέν~v Ίfϊι16έ6iν ~:.::::~:-::.,.;g -~. I._'{:~1-' 1 ~ 1.'J//ΡΊ ~, ':iι '1 ι\ ~, Με σκο:ι;\q ;t9~ ΕΥ'\ατικοπο(ηση της διμερους η?υρrρ-ηκι)ς,.κινησης, τα δ ' Μ ' ~ ' I, f ; tί J:' ' '.ί\- ' ~ "' \ Ι ' υο ερ~ συflwι,φyησαj~ ~~~~~~!;~<[ο υ;, μ~~~~~~ ~ρμοq_~~ν,;~ρχω~ των δυο χω,ρων, ψυ~ ~~;.ατοfl_~=:.:λς~τξ~υ ργιας τ~~~~ fαυ~~~ψα~ν πτησεων οι οποιες να '<ζν ~ό.εο.υν;1 1JΊΥ.'f:Δ~~δα και,~~~:::'ι'2.~'ρκ ~., ψ:.j:[ι;ι;rρόσθετα, η Ελληνική πλευp& :Χdιpέfi:σε;::την. Αf'ρόσφατη~::'iτ:ρcΔtδβούλfά της Τουρκικής., - ;~ ;:, ι ~k\{;o~:"!'!'. ~ C' ;'.Ε ~. ~ν~-;~~\:'~~ J ~!.;-' r~ πλευράς που αφο~b.ιιiε στις ' δu6 'επιwχτfμ'lύε ς απ;_~uθει,α:ς αεροπορικ ές συνδέσε ι ς μεταξύ Θ~crimo~l\!,1~~~~y~~yY.!."99πί,λtJ k ~(ΜάΙος 2011) κα ι Αθήνας-Σμύρνης (Οκ"τώ~Qιg_ς.;,:20Q2) q,k~~'fζqί~ς "-:,Σ~χο~ν διευκολύνει την τουριστική κίνηση μεταξύ - tu\~ξ~-uό ~χc..:{ρ,~\ι ~ και κατά συνέπεια, την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων τους. 8. Ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν σrη νομοθεσ{α και στους κανονισμούς σχετικά με τις τουριστικές υποδομές Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να προβούν στη ν ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στους αντίστο ιχους νόμους και κανονισμούς του ς ώστε να διευκολυνθ ε ί η ιδιωτική συμμετοχή στην ανάπτυξη των τούριστικών υποδομών αλλά και στη δ ημιουργία μιας ορθής πολιτική ς ~ διαχείρισης για την ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών στις δυο χc:ψ ε(;.. 9. Ανταλλαγή τεχνογνωσ(ας στον τομέα της Φιλοξεν(ας Λαμβάνοντας υπ ' όψιν την επιτυχή υλοπο ίηση διαφ~ρων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ των δυο χωρώυ( στο παρελθόν και με σκοπό τη ν αύξηση του επιπέδου της εξειδίκευση ς και του επαγγελματισμού αυτών που απασχολούνται στον το μέα της Φιλοξ ενίας, τα δύο Μέρη συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μέσω τη ς διοργάνωσης, σε αμοιβαία βάση, πρακnκή ς κατ';;;;;,υ προσωπ~

6 192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) τουριστικών σχολών των δυο χωρών θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσω πρακτικής άσκησης σε ξενοδόχεία. 10. Τόπος και Ημερομην(α της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού Τα δυο Μέρη συμφώνησαν ότι η 4 η Σύνοδος της Μικτής Ελληνο Τουρκικής Επιτροπής Τουρισμού θα πρ~γμgτοποιηθεί στην Τουρκία το 2013 σε ημερομη νία η οποία θα συμφωυ,θεί μέσω αλληλογραφίας. Η Τουρκική Αντιπpοσ~ πεια εξέφρ'&cτε την ~'εκ'τ~μησή της για τη θερμή "'{r~' ~., ~,... φιλοξενία που της ~iff:ψύλάχθηκε από την Ελληνική')ΊΡ,?υρά καθώς επίσης και για τα απoτελέpμ.~t(f'i.qv:ε:wi~t>xh'τfκcxy;xζii.&~ '3~ ;+.ύv:ρδο της Μικτής ~~ -'.(' 4; ~-1i" r"'-~~:ι:...t1 ~ϊ-:ι~.~ ~-C~ '"'~t ~f\, Επιτροπη'ς Τουnι'ttιιού ;<;, ~Ν'"' " " """.Ι;\ _,.,.. "'~"' " ''1,[. 'f. ~. ί \ t; ι C?- ~ ' ~ ~ -ι.~ ~ι... ~ω~ ~.. ~':"l.'--f-~~~ Η ι:;; ~ ~... ~~ ' v ι. WI)Oι ~~. '.!:..""~-a ι.... ~~ '--~ ~ r...!j \:. Ι~,~ 1 ~ -.uvι.,,-:~. ~1 v.c ~w ο.."'::ο"-"'~~-"?ι.ψ::ji)όl..;;~~. ~,. ~.~.i Το Πρωτόκολ~~~~fΦ θ~ ~le~?~1~xύ μ ε ~~~ψif~ ς ~)~~cilας έγγραφης γνωστοπο(ηση~_'μ/,iπ. ~ν ο~οία τα δύο Μέρη θα ενημεbώ~όιjγ Ί'~ ένα το άλλο ~' '\ ; ι F~ lf \''-' Ι,, για την ολοκλήρ.~ τωvσχετικών.-εσωτερικώ:ν~ δια~ι~ασιωv,το:υς. t ~~~j ~; ;:;~::-:.;:;::::.~: ~;;:~:..:~::::~~ ~ y 'I "ι-i 'Εγινε και υπεy~1~1{~~, t~~~'~ ς 12 oi~i~~t}2o_r{/~ε~~~o αντfτυπα, το καθένα στην Ε~ηvικτf,~!οqρκ:ίκ~ και Αyyλίκ!ΕΥ.~Φσcr~; (?λα δε τα κείμενα είναι εξ' ίσου αυθtνlικ4.:~~ Σ~ ~:ε~&~'ωση,αfr~ ~λιciης~ς[iρ~ς iηv ερμηνεία, θα, λ "'\ ί~ ' ~--~ V.,,...ιι,... { j 1,r υπερισχυει το αγγ ικ~ κ~ι!!~νο. :;:::::~:- - ; ~' r.-.' '.~.<::: ">~..::::~ ~::Ξ~ ~.:::~~cτ;:::.. Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατ(ας ~t-.. Παύλ4 Γερουλάνος Υπουργός fια το Υπουργε{ο Πολιτισμού και Τουρισμού τη<; Δημοκρατίας της Τουρκ(ας ~ ~ Ertu~~~/ι Υπουργός

7 # :.~ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) 193 PROTOCOL OF ΤΗΕ THIRD SESSION OF ΤΗΕ GREEK- τιjrκιsη JOIN'r TOURISM CΟΜΜΙττΕΕ (Athens, 12/10/2011) In accordance with the provision of article 11 of the 'Άgreement on Cooperation in the field of Tourisrn between the Governrnent of the He~enic Republic and the Government of the Republic of Turkey". signed in Ankara on 20th January 2000, the τhird Session of the Greek-Ί'urkish Joint Tourism Comrnittee was held in Athens on 12th October ',. ~ φ~. ~.. ~-~;i~:.i \~~~~~;{!: ~~ :;~~ ~ ~ 1 ~ όf Culωre and ; 'r -;.. ;r. # -::-{: ~-- 'Α,.λ -- ~" ~-- ) t ι- ) '..- ' :.ι. The Greek Delegation was headed by Η.Ε. the :~Ministe.r. Touήsm, Mr. Pavlqs Jeroψanos;and the Turkish _P~~gation ''was headed by Ι. 1 ; ι.,. : ~ "., "'1.. ο-.,,.~- ". l. \ ' Η.Ε. the Minist~i of ~ωtui-e and Tourism, Mr. Ertugri.il Giuiay. '; ι\ '( ;,1' 1 ~ ;.~1 ~. :<'\.:'\ ~.., The members of the two D~egadons are mentioned φ Aή.riexes ) and Π of ~ Ο ' - ' " ο "<' "' " '"Ν ι;')..~ ; t ' I this Protocol..-,.~ ~ ~~:~:~;;;.γ ~ 1 :..,. ~1 - ~-._ " ~..,-~~.:"J τ /''-:,;.- \;.-,""#~/ 1 ~~ \_ 1 ~,1 -=~-..,,- ~,;.". \. - '~--~:;.~ ~ ~:ΞΞ~}.~ / ' ~.- 1 AdoptionoftheAg~da 'Ή,. :.-:ι. -.: " :-'>:>'.,',.. {/ ' ~. :. "'. \. :,.;; :.,. λ' ι ~.,...: ;γ~' ' '-, : ;-ι<fa'ir γ :ι. ~ J :... ' ι;.. The agenda of the _ Session was adopted aήd i. ~ ' a,tt~ched herewith as Annex πι,_.<. :;. >?f:~bj;jjξ~'(l8/ Ι. Review of the bilateral relations)n"'the fie1d Q.f Touήsm Both Sides expressed their satisfaction about the progress achieved so far in their bilateral coόperation in the field of tourism, mentioning. inter. alia, the Second Session of the Turkish-Greek Joint Tourism Committee and the Greek-Turkish Fora held in both countries mentioning. iή particular, the 7'h Greek-Turkish Forurn on Touήsm, held in Antalya in 2006 as well as the 8 hgreek-turkish Forum on Tourisrn, held in Athens. on 12th October at Ministeήal Level, with the participat~on of representatίves frorn the private sector. They also mentioned the close cooperation existing between the Associations of Travel Agents of the two countries, which has resulted in the exchange of visits of their representatives in tourist fairs, congresses and cultural events organized in Greece and Turkey respectively. Both Sides reiterated their appreciation for the successful imple:φentation of the joint familiarization tήp for tourisrn professionals of third countries, evoking. in particular, the fam-trip to Greece and Turkey addressed to Chinese professionals from the tourism sector during the summer of 2010 (29 June-5 July).. ~.. cξj=-1 > ;. /

8 194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) -;. Both Sides also underlined the irnponance of the official visit of Η. Ε. the Minister of Culture and Tourism of the Hellenic Republic, Mr. Pavlos Yeroulanos, to Istanbul, in May 2011 when he met with his Turkish counterpan, Η.Ε. Mr. Enugrul Gίinay, Minister of Culture and Tourism, with the aim to funher strengthen the tourism cooperation between the two countries. In this context, the two Ministers stated that the cooperation of the two countries in the field of tourism could become an effective tool for the economic development of the region. They also emphasized the need for cooperation in different areas suc,h ι: ai ~a~itime, cultural and religious tourism. The two Mipist~r;~ aiso meπ:tioned the ρ.eed for promotion and elaboration of joint tbu&~t packages for new touris~' riι~~kets and overseas! ~ ~.:, '6,.~~...ι "'~το"'-ι~.~.c;;ι:,:!-'?".,...:"...~-;.-}-"";,.-.;"y Jιι"ό~ηt;,-~~ -.»-~ -- _. "". ~ countries (e.g. China ;ι U.S :A!~faEan ;--India etc);~;~r;,~.~w.~ :- f: ~: ~,. χ\:.~,( ~ ΞΞ~Ξ~ Ξ~~ΞΞΞ~i ~-~?~>. 2. Exchange of informatidn on the cιiπent touristcflows in the t'wo countήes... ~~. ~ i.. s r~.- - ~ ~-~.. ~- ~~'"~.,..; ~.:~:;:-~ ~ ~.. J 1= t The He~~ } 9~; th~ 'two"'delegations x exchaή~ed :. ~~~i~f j information respectively cop.~~ήip.g ttie cuπent touήst movement'.;to G~~~e and Turkey, the measures f #~ri toπ ΨY.~~~ifxf and en;rjf~~;!~~~r td~~ηjl. offer and emphasized ~~ :.;_~~5essifΞ9.r] >$orting Ii?.?J!i~~n P-~~~!,e_b. the two.. th ' fi 'ld' ':f ~.,...,.~...,,.~f~ί...,.,...=f,<; :;, J ';:\ \f- ( countnes ιn e _ e, 9. tqιliίsiil.,_~..-!f;.~.,,..,,.,.,_.,... ~-i!.1' / ~ } γ, :..". ~... ι ~...\.4\ f ~....v;..~t~~... ~... ~~"f"~~~f.lf!~ f it... t., I ~ - :- -~:;{;'\ -:~~~:;=:;;;;.;:~~~( J ;;;.. (~..,;~~;:;:.;~;~$ / - ~~ } ζ". 3. Cooperation betw~... ~ t~ur operato"fs/~vel agenci~ Ό,fG!eece and Turkey. th.. "'-.,... ~" ~~ ~..,,._..... ~ -~ -:f / '. f Jrt:'.? ιn eιr respectιve cou~tne~ '...,_ \:''":.~"": ' '-,;(,,,,.. /, ",t.μ~ /..\t:.,.μ-?~' '\....,.~~~.... ~ ~~"'"' - /.~ :- Taking into consideratι~ιf ψ~;r~~jg~~ -ac]ii~ved- during the Β ιh Greek- Turkish Forum on Tourism, hel<! dn-12th Όc.tober 2011 in Athens, and the Declaration tl}at was signed on the same day, the two Sides agreed to encourage their Associations of Travel Agents and the other touήsm stakeholders from the private sector to further strengthen their bilateral cooperation w:ith a view to increasing the tourist traffic to and between the two countries. 4. Reenergizing of the tourism industry in the light of the world economic recession. Measures. proposals and prospects Taking into consideratioη that tourisn1 is an effective tool for fostering economic development and the importance of implementing the bilateral Agreement on Cooperation in the field of Touήsm. both Sides have agreed that: a. Both Sides will re commeηd to their appropriate national authoήties to facilitate as much as possible the to~rist movement between the two countries in accordance with tlιeir natioηallegislation and international obligations; b. Both Sides will cooperate for ensuring sustainable tourism ~evelopme~ and for improving and upgrading their tourism infrastructure;. ~

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) 195 ' ~ , c. Both Sides will further encourage the activities of their tourism pήvate sectors, concerning the promotion and elaboration of common products in the field of historical, natural and cultural heritage as a combined tourist package for long-haul destinations, especially major overseas markets like China, U.S.A, Japan and India; d. Both Sides will give utmost importance to cooperating and sharing expeήence in the field of yachting and cruise tourism and events. e. with a view to intensifying the tourist flows between their respective countήes, both Sides will continue to organize familiaήzation tours, congresses, seminars as well as fairs, festivals, exhibitions and cultural weeks in both countήes. Both Sides will also consider participating ίη similar promotiof1al ac~f,;id~~ -ψg~nizecl by, ψ,i>~t~~f Sid~.... \ ' 1 ι' ' Ό " _'_: : _:.. :: ~~ :: : i-;,.: _ ~ ; : ', Ή' \ 5. Sustainable Τρuήsφ Developmen6,ζ;;::;~~-:-~:;.. ;.', < ;. " ',.! ; ' ~ ~:... ~._, _.. ~ - ~ '.~-.:. ~ ~ ~ ι ', J.. ~ ~ ι. Both Sid~s ~.a?;e,ed :~ο prom~t~, by all appr~pri~te ~~~~'~} ~ustainable tounsm as a neψ ~~el of. competιtιveness that will fqcus. 1ό~,eliv};l'onmental sustainability factors ~ In todayάs : cl1allenging _β11(co,πipetitlv~ ~environment sustainable tourisrn. could help. Ί>romΌce the Ί>rofiles-fbt the ηvό ' t~untήes as 1.\ ~ :-,ι.ι...οj;:.~:"'ι~ " 1 ~~ ι... ~,-~~ dy~amic tour~sm, ~~~~~~~o~s ;,a~~ : Ό:r~ the ~~~~~. ~~!r'i th;m ~aintain theιr economιc vιability by resp ~ς:μng and,prp,.mo~g ~ lo~~l, socιal and ;; \ Ι ν ' -.:_,:.. :ο._, ';..ι_..!.,_._ f,,ι '! " tradιtional values.,.:;. ;_ '\-:,,/ / ~,-;-.. "=-.:;::.,_~~:....._ : ::.;~Ξ;~":<: ;:~ : ~:~;:,_.~)):::~:/ 6. Vιsa facilitatιon procedures.. ::.. ~> '_ -~:~ <>'f; -... ' Both Sides acknowledged th~t people tδ 'people contacts and visits of Turkish citi.zens to Greece have been significantly facilitated and enhanced by the abolishment of visa requirement as of July 28th 2010 for holders of Turkish special passports and the swift issuance of visas, in the frarnework of Schengen procedures according to the relevant Schengen Acquis. :, 7. Operation of charter flights With a view to intensifying the bilateral touήst movement, the two Sides agreed to e:xamine, through the appropriate authorities of the tw9.. countήes, the possibility of operating regular charter flights connecti.j;ιg,,.: ι: Greece and Turkey. In addition, the Hellenic side saluted the recent initiative of the Turkish side concerning the two successful direct air. connections established between Thessaloniki-Istanbul (May 2011) ahd ; Athens-Izmir (October 2009) which has facilitated the tourist movement between the two countries, and therefore, strengthened their bilatera1 relations.

10 196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) 8. Exchange of information concerning the legislation and regulations related with the touήsm infrastructure The two Sides agreed to proceed to the exchange of infoj."fl'tation concerning their re5pective laws and regulations in order to facilitate private participation in the development of tourism infrastructure and the creation of a proper rnanagement policy for the developrnent of tourism infrastructure in the two countries. This Protocol shall come into effect on the date of the last written notification by which the Parties inform each other of the completion of their relevant internal procedures. Done and signed in Athens on 12th October 2011, in duplicate, each in the Greek, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail. or the Ministry of Culture and Tourism of tl1e Hellenic Republic.s:;:- ιl---r Pavlos )roulanos Mjster -- For the Ministry of Culture and TourisJ;n of the Republic of Turkey Minister ~..

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) 197 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULΊ'URE AND TOURISM GENERAL SECREΊΆRIA Τ OF TOURISM rhird SESSION OF ΤΗΕ GREEK-ruRΚISH JOINrTOURISM COMMIΠEE Athens, 12 October 2011 ΑΝΝΕΧΙ Hellenic Delegation Η. Ε. Mr Pavlos Υ eroulanos Η. Ε. Mr George Nikitiades Konstantina Bei Ioannis Pirgiotis George Koletsos Konstantina Bogri Athanasios Argyropoulos Christos Petreas Stavros Daliakas Philippos Papageorgiou Filitsa Athanasiadou Maria Economou Minister of Culture and Tourism Deputy Minister of Cώture and Touήsm Secretary General General Secretaήat oftouήsm Secretary General of Cultural and Tourism Infrastructure Secretary General Greek National Touήsm Organization General Director General Directorate oftourism Policy and Organization General Secretariat oftouήsm Advisor to the Minister Advisor to the Deputy Minister Special Advisor to the Deputy Minister Advisor to the Minister Head of the International Relatίons Directorate Minίstry of Culture and Touήsm General Secretariat oftourism Officer Bilateral Relations and lntl Organizations Deparment Ministry of Culture and Tourism General Secretariat oftourism

12 198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULroRE AND TOURISM GENERAL SECRETARIAT OF TOURISM THIRD SESSION OF τηε GREEK-τιJRΚISH JOINτ TOURISM CΟΜΜΙΠΕΕ Athens, 12 October 2011 ΑΝΝΕΧΙΙ Turlάsh Delegation Η.Ε. Mr. Ertugrul Gίinay Η. Ε. Mr Ozgur Ozaslan Osman Murat Sίislίi Yesim Kebapcioglu Onur Gδzet Sinan Kuzum Suha Bacanakgil Cemal Tekkanat Ayς:a Bilgiς: Asuman Enli Haldun Cem Emre Minister of Culture and Tourism Undersecretary Ministry of Culture and Tourism General Director for Cultural Heήtage and Museums, Ministry of Culture and Tourism First Councellor Turkish Embassy in Athens Head of Department for External Relations and E.U Coordination Second Secretary Turkish Embassy ίη Athens Press Councellor Turkish Embassy Councellor for Culture and Tourism Turkish Embassy in Sofia Auditor Minίstry of Culture and Tourism Assistant Expert Ministry ofculture and Tourism Official Ministry ofculture and Tourism

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) 199 HELLENIC REPUBUC MINISTRY OF CULΊURE AND TOURISM GENERAL SECRETARIAT OF TOURISM THIRD SESSION OF ΊΗΕ GREEK-τuRΚISH JΟΙΝΊ' TOURISM COMMmEE Athens, 12 October 2011 ΑΝΝΕΧΙΙΙ AGENDA 1. Review of the bilateral relations in the field of Tourism 2. Exchange of information ση the cuπent tourist flows in the two countries 3. Cooperation between tour operators/travel agencies of Greece and Tαιkey in their respective countήes 4. Reenergizing of the touήsm industry in the light of the world economic recession. Measures, proposals and prospects 5. Sustainable Touήsm Development 6. Visa facilitation procedures 7. Operation of charter flights 8. Exchange of information conceming the legislation and regulations related with the tourism infrastructure 9. Exchange of know-how in the hospitality industry 10. Place and date of the 4 1 h Session of the Greek-Turkish Joint Tourism Committee

14 200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τευχοσ ΠΡΩΤΟ) Η απόφαση αυ τή να δημοσ ιε υ θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεω ς. Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΓΠΥΞΗΣ. ΑΝτ ΑΓΩΝΙΠΙΚΟΗff ΑΣ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕτ ΑΦΟΡΩ Ν ΚΑΙ ΔΙκτΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥτΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΑvτΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(lll)/2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4113 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009 Ο περί της Σύμβασης για το Πλαίσιο Προαγωγής της Ασφάλειας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας µε την παρούσα έκδοση. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για όσα η Ένωση µας έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση.

Ερωτηματολόγιο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση. Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 277 Offentligt Ερωτηματολόγιο της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Χρηματοπιστωτική, Οικονομική και Κοινωνική Κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

«SEA DIAMOND» ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Περίπτερο 3.137 Hall 3

«SEA DIAMOND» ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Περίπτερο 3.137 Hall 3 > Σελ. 33 Live update από την online εφημερίδα μας www.maritime-economies.gr Αρ. Φύλλου: 60 7.05.2014 Διανέμεται Δωρεάν ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Διονύσης Κλάδης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI

ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI CRI(2007)38 Version grecque Greek version Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας ΣΥΛΛΟΓΗ Τ Ν ΓΕΝΙΚ Ν ΣΥΣΤΑΣΕ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ECRI Στρασβούργο, Οκτώβρης 2007 Secrétariat de l'ecri /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1520 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α πόφαση 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού....

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα