ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ /23304/ Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών των Ειδικών Επιτροπών του άρ θρου 15 παρ. 3 εδ. δ του ν. 3284/2004 (πρώην διάταξη παρ. 4, του άρθρου 1 του ν. 2790/2000) Περιφέρειας Αττικής & Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας... 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ε3/25915/ απόφασης «Γενική Άδεια (Εξουσιοδότηση) Εξαγω γής Ειδών και Τεχνολογίας Διπλής Χρήσης»... 2 Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οι κονομικών για το έτος Υπερωριακή εργασία ιατρικού και υγειονομικού προ σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το έτος Προσδιορισμός ύψους του παραβόλου το οποίο κα ταβάλλεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για τον έλεγχο τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρο μαγνητική ακτινοβολία Καθορισμός ύψους προστίμων και διαδικασία επιβο λής αυτών επί παραβάσεων της Αερολιμενικής Δι άταξης Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρή σης αυτοκίνητα με ή χωρίς μετρητή... 7 Συμπλήρωση της υπ αριθμ οικ. Φ / (Β 975) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δι άρθρωση και αρμοδιότητες του Αρχηγείου Πυρο σβεστικού Σώματος Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων Ν. Χίου... 9 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 302 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7 Μαρτίου 2007 Αριθμ. Φ.79174/34837/06 (1) Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ /23304/ Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον ορι σμό μελών των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 15 παρ. 3 εδ. δ του ν. 3284/2004 (πρώην διάταξη παρ. 4, του άρθρου 1 του ν. 2790/2000) Περιφέρειας Αττι κής & Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Την διάταξη του άρθρου 15 παρ. 3 εδ. δ του ν.3284/2004 (ΦΕΚ 217, τ.α ). 2. Την υπ αριθμ. Φ /23304/ Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον ορισμό μελών των Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 15 παρ. 3 εδ. δ του ν. 3284/2004 (πρώην διάταξη παρ. 4, του άρθρου 1 του ν. 2790/2000) Περιφέρειας Αττικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο νίας & Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 24/Β / όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Φ.79174/19892/ και Φ.79174/1950/ όμοιές της. 3. Το υπ αριθμ. 5301/ / έγγραφο της Δ/νσης Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση των τακτικών μελών εκπροσώπων της ως άνω υπηρεσίας, στις τρεις Ειδικές Επιτροπές που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κε ντρικής Μακεδονίας. 4. Τα υπ αριθμ. Π48Γ 8373/ΑΣ3470/ και Π48Γ 29761/ΑΣ14047/ έγγραφα της ΣΤ Γενι κής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών με τα οποία προτείνεται η αντικατάσταση του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους εκπροσώπου του ανωτέρω Υπουργείου στην Α Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας

2 7326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κεντρικής Μακεδονίας και του αναπληρωματικού μέ λους εκπροσώπου στη Β Ειδική Επιτροπή που εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής. 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/ Κοινή Από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, για ανά θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης στον Υφυπουργό Αθανάσιο Νάκο, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 527/τ. Β / και ειδικότερα την διάταξη της παραγράφου ε) του άρθρου 4, σύμφωνα με την οποία εξαιρείται από τις μεταβιβα ζόμενες αρμοδιότητες στον Υφυπουργό η αρμοδιότητα σύστασης και συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί νέα δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε : Ορίζουμε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α) ως τακτικό μέλος εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξω τερικών στην Α Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τον Κωνσταντίνο Αποστολίδη μεταφραστή διερμηνέα (Π.Ε.) με βαθμό Δ σε αντικατάσταση του Δήμου Κοντού υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικής Λο γιστικής Γραμματειακής Υποστήριξης με βαθμό Α, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κατσάνο μεταφραστή διερμηνέα (Π.Ε.) με βαθμό Δ σε αντικατάσταση της Μα ρίας Σπυροπούλου υπαλλήλου του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β. Β) ως τακτικό μελος εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην Β Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τον Τμηματάρχη του Τμήματος Απελάσεων της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών και Δίω ξης Λαθρομετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση του Τμηματάρχη του Τμήματος Διοικητικών Μέτρων της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Γ) ως τακτικό μέλος εκπρόσωπο του Υπουργείου Δη μόσιας Τάξης στην Γ Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας τον Διοικητή του Τμήματος Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση του Διοικητή του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, αναπλη ρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Δ) ως τακτικό μέλος εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην Δ Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τον Διοικητή του Τμήματος Αλ λοδαπών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση του Διοικητή του Α.Τ. Τούμπας Θεσσαλονίκης, αναπλη ρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α) ως αναπληρωματικό μέλος εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Β Επιτροπή της Πε ριφέρειας Αττικής τον Βύρωνα Κοσμά Μυλωνόπουλο, υπάλληλο του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α, σε αντικατάσταση της Μερόπης Μακρο πούλου, υπάλληλο του κλάδου Διοικητικών Γραμμα τέων με βαθμό Α. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /Ε3/25263 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ε3/25915/ (ΦΕΚ 650/2006 τ.β ) απόφασης «Γενική Άδεια (Εξου σιοδότηση) Εξαγωγής Ειδών και Τεχνολογίας Διπλής Χρήσης». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις : 1.1 Του ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συμπλη ρώσεως των περί Εξωτερικού Εμπορίου Διατάξεων «Άρ θρα 1 & 8 (ΦΕΚ. 144/τ.Α/1979), όπως ισχύει. 1.2 Των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ.98/τ.Α/2005) Του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ./165/τ.Α/2000), όπως ισχύει Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ.57/τ.Α/2002) Του π.δ. 18/2006 «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύ θυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ.15/τ.Α/2006). 2. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1334/2000 «περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης», άρθρο 6, παράγραφος 2 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει (L. 159/2000). 3. Την Κοινή Δράση του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2000 σχετικά με τον έλεγχο της τεχνικής βοήθειας, που αφορά ορισμένες στρατιωτικές τελικές χρήσεις 2000/401/ ΚΕΠΠΑ (L. 159/2000). 4. Τις αποφάσεις : 4.1 Αριθ /Ε3/5695/ του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Έλεγχος διακίνησης προϊόντων διπλής χρήσης» (ΦΕΚ. 1412/τ.Β/2000) Αριθ /Ε3/6263/ του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «Περί ρυθμίσεως διαδικασιών εξα γωγής επανεξαγωγής πώλησης μεταπώλησης εμπο ρευμάτων (ΦΕΚ.1359/τ.Β/2001) Αριθ /Ε3/25915/ του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών «Γενική Άδεια (Εξουσιοδότη ση) Εξαγωγής Ειδών και Τεχνολογίας Διπλής Χρήσης» (ΦΕΚ.650/τ.Β /2006). 5. Την προσχώρηση δύο νέων Κρατών Μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : 1. Η υπ αριθμ /Ε3/25915/ (ΦΕΚ 650/2006 τ. Β ) απόφασή μας τροποποιείται ως ακολούθως : 1.1 Από τον κατάλογο των Χωρών Προορισμών του Κεφαλαίου Α, παράγραφος 1, της υπ αριθμ / Ε3./25915/ απόφασής μας, για τις οποίες έχει χορηγηθεί Γενική Άδεια (Εξουσιοδότηση) εξαγωγής, αποστολής, διαμεσολαβητικής εργασίας, διαμετακόμι σης και μεταφόρτωσης ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης, διαγράφονται οι χώρες ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και ΡΟΥ ΜΑΝΙΑ λόγω της από προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1.2 Ως εκ τούτου, ο κατάλογος των Χωρών Προο ρισμών του Κεφαλαίου Α, παράγραφος 1, της ως άνω απόφασής μας, αντικαθίσταται ως εξής :

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7327 «1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ. 2. Για τις διαγραφείσες ως άνω Χώρες Προορισμούς, από ουδεμία άδεια Γενική ή Ειδική των παρα πάνω μορφών απαιτείται, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α της προαναφερόμενης απόφασης. (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ). 3 Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ / Ε3/25915/ απόφασή μας. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2007 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. 2/8551/0022 (3) Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών για το έτος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου... Και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/2003). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/ Τις διατάξεις του π.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορί ων εργασίας μισθωτών», όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ.264/ Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 5. Την υπ αριθμ. οικ.7093/0022/ κοινή Υπουργι κή απόφαση «επέκταση των διατάξεων του ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». 6. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση με ταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημο σιονομικής Πολιτικής κ.λπ. 7. Την υπ αριθμ. 164/ άδεια υπερωριακής ερ γασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (2.470,00) ευρώ που θα βαρύνει τον Προϋ πολογισμό Εξόδων της Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, με ειδικό φορέα 23610, ΚΑΕ 0511 : 1.230,00 και ΚΑΕ 0512 : 1.240,00, οικονομικού έτους Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί ζουμε : Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία για τρεις (3) υπαλ λήλους, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί στου Χρόνου που υπηρετούν στην Υπηρεσία Διαχείρι σης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) του Υπ.Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι εκατόν δέκα ώρες (110) ώρες για κάθε υπάλληλο, για το έτος Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2007 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Γ. ΚΟΥΡΗΣ Αριθμ. Φ /69/16 (4) Υπερωριακή εργασία ιατρικού και υγειονομικού προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το έτος ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α ), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 3. Την υπ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/ απόφαση επέκτασης των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προ σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απα σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 4. Την υπ αριθμ. 2/13071/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου». 5. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές απο φάσεις κατ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από την αρμόδια Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας της οικείας Νομαρχίας. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του ιατρι κού και υγειονομικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για τους παρακάτω λόγους : την αναπλήρωση του προσωπικού που απουσιάζει με κανονική άδεια, άδεια αναρρωτική ή για οποιαδή ποτε λόγο, την εξυπηρέτηση λόγω νομιμοποίησης των πεντα κοσίων χιλιάδων αλλοδαπών, την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ιδρύματος στις υγειονομικές μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε αστικά και ημιαστικά κέντρα, την καταστολή της πολυφαρμακίας, την επίσπευση των εργαστηριακών κ.λπ. υψηλού κόστους εξετάσεων (αξονικών τομογραφιών, υπερηχογραφημάτων και εξει δικευμένων μικροβιολογικών εξετάσεων), τον καθημερινό και πλέον του ωραρίου έλεγχο των φαρμακείων, ιατρείων ιδιωτικών κλινικών, κρατικών νοσο κομείων και λοιπών υγειονομικών σχηματισμών και φορέ ων προμήθειας διαφόρων ειδών σε ασφαλισμένους, τον συντονισμό από τα γραφεία των Συντονιστών Υγειονομικών Υπηρεσιών της αποτελεσματικότερης λει τουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών, την κατάργηση της λίστας αναμονής και των ρα ντεβού σε εργαστήρια και μονάδες,

4 7328 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τη δημιουργία και λειτουργία νέων διαγνωστικών κέντρων, την επανεξέταση κατ οίκον περιστατικών σε περι πτώσεις παραπληγικών ή άλλων παροχών, διαφόρων επιδομάτων ή συντάξεων αναπηρίας στην επαρχία. την παρακολούθηση κατ οίκον των κατάκοιτων ασθενών και γενικά αδυνατούντων να προσέλθουν στα ιατρεία του Ιδρύματος. τη συλλογή στατιστικών στοιχείων φαρμακευτικής δαπάνης έτους, την ενημέρωση αρχείου φαρμάκων, την επεξεργασία αδειών ΕΟΦ, τον οπτικό έλεγχο συνταγο λογίων ελεγκτών γιατρών, την αρχειοθέτηση, απογραφή φαρμακείου, κ.λπ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των ,20 περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έτους 2007, απο φασίζουμε : Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα σίας, των γιατρών και υγειονομικών υπαλλήλων που υπη ρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις μονάδες υγείας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για το έτος 2007, ως εξής: α) για πέντε χιλιάδες οκτακόσιους σαράντα ένα (5.841) γιατρούς επτακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι ( ) ώρες συνολικά. β) για δέκα (10) υγειονομικούς υπαλλήλους χίλιες δι ακόσιες (1.200) ώρες συνολικά. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχό λησης θα είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της κάθε μονάδας. Η κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και η πραγματοποίηση τους θα διαπιστώνεται με βεβαίωση του οικείου Προϊ σταμένου Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν την δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2007 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. 8701/118 (5) Προσδιορισμός ύψους του παραβόλου το οποίο κατα βάλλεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ γειας (Ε.Ε.Α.Ε.) για τον έλεγχο τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητι κή ακτινοβολία. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 31 παρ. 3 και παρ. 5 του ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Α 13), β. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ. του π.δ. 293/1999 περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει. 2. Το γεγονός ότι από την παρούσα διάταξη δεν προ καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο φασίζουμε : 1. Το παράβολο που καταβάλλεται υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προκειμένου αυτή να ελέγξει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία και σε συγκεκριμένο σημείο ενδιαφέροντος, για μέτρηση σε ολόκληρη τη ζώνη συχνοτήτων που καθορί ζεται στην 53571/3839/ (Β 1105) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης, Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά», ορίζεται σε εκατόν εξήντα ευρώ (160 ). 2. Το παράβολο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαρια σμό της ΕΕΑΕ και το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνά πτεται στην αίτηση που υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ. 3. Σε περίπτωση που ο αιτών ενδιαφέρεται να πραγμα τοποιήσει η ΕΕΑΕ μετρήσεις σε περισσότερα του ενός σημεία, εντός μιας περιορισμένης περιοχής ενδιαφέρο ντος, το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως παράβολο ορίζεται σε εκατόν εξήντα ευρώ (160 ) για το πρώτο αιτούμενο σημείο μέτρησης και ογδόντα ευρώ (80 ) για κάθε επιπλέον αιτούμενο σημείο μέτρησης. 4. Σε περιπτώσεις που η αίτηση αφορά μετρήσεις οι οποίες πρέπει να επαναληφθούν ανά καθορισμένα στην αίτηση χρονικά διαστήματα και στα ίδια σημεία, το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως παράβολο προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό του ποσού που υπολογίστηκε για την πρώτη σειρά μετρήσεων επί του αιτούμενου αριθμού επαναλήψεων των μετρήσεων. 5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. Δ3/Β/5434/1189 (6) Καθορισμός ύψους προστίμων και διαδικασία επιβο λής αυτών επί παραβάσεων της Αερολιμενικής Δι άταξης 5. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δι ευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτι κής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α 238), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 16 αυτού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α 28) «Οργα νισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2898/2001, με το οποίο συστήθηκε η Αεροπορική Αρχή στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» (ΦΕΚ Α 71). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν.1815/1988 «περί κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (ΦΕΚ 250/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν. 2338/1995 περί κύρωσης της σύμ βασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας με την επωνυμία «Αερολιμήν Αθηνών ΑΕ» (ΦΕΚ Α 202). 6. Την Αερολιμενική Διάταξη 5 που εγκρίθηκε με την Από φαση Δ3/Β/258/74/ του Διοικητού ΥΠΑ (ΦΕΚ Β 38). 7. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Άρθρο 1 Ανώτατα Κατώτατα όρια χρηματικών προστίμων Καθορίζουμε ανώτατα και κατώτατα όρια χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται κατά των παραβατών της Αερολιμενικής Διάταξης υπ αριθμ. 5 ως εξής: α) Για πτήσεις που εκτελούνται από αερομεταφο ρείς χωρίς εγκεκριμένο διαθέσιμο χρόνο χρήσης (slot), το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για δε τις επαγγελματικές και λοιπές ιδιωτικές πτήσεις (business aviation private flights) το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. (Αερολιμενική Διάταξη 5, άρθρο 2, πα ράγραφος 1). β) Για πτήσεις που παραβιάζουν την υποχρέωση έγ γραφης κοινοποίησης στον Συντονιστή περί της ακύ ρωσης εγκεκριμένης πτήσης τουλάχιστον 6 (έξι) ώρες πριν από την εκτέλεσή της και εφόσον πρόκειται για αερομεταφορείς το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ενώ εφόσον πρόκει ται για επαγγελματικές και λοιπές ιδιωτικές πτήσεις (business aviation private flights) το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. (Αερολιμενική Διάταξη 5, άρθρο 2, παράγραφος 3). γ) Για πτήσεις που εκτελούνται από αερομεταφορείς οι οποίες παραβιάζουν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο έδαφος, το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται σε δέκα χιλι άδες (10.000) ευρώ, για δε τις επαγγελματικές και λοιπές ιδιωτικές πτήσεις (business aviation private flights) το χρη ματικό πρόστιμο ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. (Αερολιμενική Διάταξη 5, άρθρο 4, παράγραφος 1). δ) Για πτήσεις που εκτελούνται από αερομεταφορείς οι οποίες παραβιάζουν τις αποδεκτές χρονικές αποκλί σεις από το εγκεκριμένο διαθέσιμο χρόνο χρήσης (slot), το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, για δε τις επαγγελματικές και λοιπές ιδιωτικές πτήσεις (business aviation private flights) το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. (Αερολιμενική Διάταξη 5, άρθρο 5, παράγραφος 1 και 2). Άρθρο 2 Αρμοδιότητα 1. Αρμόδια για την παρακολούθηση της τήρησης της Αερολιμενικής Διάταξης 5 είναι η Κρατική Αεροπορική Αρχή που εδρεύει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 2. Αρμόδιος για την επιβολή των χρηματικών προ στίμων είναι ο επικεφαλής της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής που εδρεύει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Άρθρο 3 Διαδικασία βεβαίωσης παράβασης και επιβολής προστίμων 1. Σε περίπτωση παράβασης συντάσσεται άμεσα σχε τική έκθεση, με συμπλήρωση ειδικού εντύπου (έκθεση παράβασης), από το αερολιμενικό όργανο που διαπί στωσε την παράβαση. Η σύνταξη της έκθεσης παράβα σης είναι υποχρεωτική για το αερολιμενικό όργανο, η προώθησή της υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκό μενους, παρέκκλιση δε από τη διαδικασία αυτή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους φυσικού προσώπου η παραλαβή της έκθεσης παράβασης γίνεται από το ίδιο το αρμόδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους νομικού προσώ που, η παραλαβή της έκθεσης παράβασης γίνεται από υπάλληλο αυτού, ή από νόμιμο αντιπρόσωπό του. 2. Στην έκθεση παράβασης αναγράφονται απαραίτητα τα εξής στοιχεία: α) Ημερομηνία και ώρα επίδοσης, και αριθμός πρω τοκόλλου της έκθεσης παράβασης. β) Όνομα και ιδιότητα του οργάνου που διενεργεί την επίδοση. γ) Όνομα, ιδιότητα και διεύθυνση εργασίας του πα ραλαμβάνοντος την έκθεση παράβασης. δ) Αιτιολογία σχετική πρόβλεψη. ε) Ευκρινής υπογραφή του οργάνου επίδοσης και του παραλαμβάνοντος. 3. Η επίδοση της έκθεσης παράβασης, ανεξάρτητα από την παραλαβή της ή μη από τον υπαίτιο, συνιστά και έγγραφη κλήτευση για απολογία. 4. Η κλήση σε απολογία και η προθεσμία υποβολής της δεν μπορεί να απέχουν συνολικά περισσότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία δια πίστωσης της παράβασης. 5. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπο βολή της απολογίας ή μετά την άπρακτη πάροδο της προηγούμενης προθεσμίας, η αλληλογραφία με σχετική εισήγηση προωθείται υποχρεωτικά στον επικεφαλής της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής για την έκδοση της σχετικής καταλογιστικής ή απαλλακτικής απόφασης. 6. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διαδικασίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 7. Κατά της απόφασης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τις διαδικασίες που συνεπάγεται η έκδοση της απόφασης. Άρθρο 4 Ισχύς Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2007 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

6 7330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Α 7308/534 (7) Καθορισμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρή σης αυτοκίνητα με ή χωρίς μετρητή. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις : α. του άρθρου 22 του ν. 3109/2003, (Α 38) «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις». β. τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ το του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την υπ αριθμ. Α 3136/232/ (Β 110) απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθο ρισμός κομίστρου για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή». 3. Την ανάγκη αναπροσαρμογής του κομίστρου των επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με ή χωρίς μετρητή, εξαιτίας των ανατιμήσεων των ειδών που αφο ρούν τη λειτουργία των αυτοκινήτων αυτών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : 1. Καθορίζουμε, από 1 Μαρτίου 2007, για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, όλης της χώρας, το πα ρακάτω τιμολόγιο κομίστρων. Α. Χιλιομετρική αποζημίωση: α.α. Για τα αυτοκίνητα ταξί όλης της χώρας 0,34 βάσει του τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα ) και 0,64 βάσει του τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα). Επίσης 1.00 για το δικαίωμα εκκίνησης (πτώση ση μαίας). β.β. Για τα αυτοκίνητα αγοραία όλης της χώρας 0,34, για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής, αν ο μισθωτής του αυ τοκινήτου πρόκειται να επιστρέψει στον τόπο (διοικη τική μονάδα) μίσθωσης του αυτοκινήτου (μονή ταρίφα) και 0,64 για κάθε χιλιόμετρο διαδρομής αν ο μισθωτής δεν επιστρέψει στον τόπο μίσθωσης (διπλή ταρίφα). Β. Άλλες πρόσθετες αποζημιώσεις: β.α. Αναμονή: Για κάθε μία (1) ώρα αναμονής του αυ τοκινήτου ευρισκομένου σε κίνηση, 9,10. Το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο σταθμευμένο, παραμένει υποχρεωτικά επί είκοσι (20) λεπτά της ώρας, για την παραλαβή του επι βάτη. Πέραν των είκοσι (20) λεπτών, το κόμιστρο που καταβάλλεται για την παραμονή του αυτοκινήτου και παραλαβή του επιβάτη, διαμορφώνεται ελεύθερα, με κοινή συμφωνία του οδηγού του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και του επιβάτη. β.β. Μεταφορά αποσκευών επιβατών: Για κάθε μία (1) αποσκευή των επιβατών που έχει βάρος μεγαλύτερο από δέκα (10) κιλά 0,32. Γ. Νυχτερινή αποζημίωση Εφαρμογή τιμολογίου 2 (διπλή ταρίφα), από ώρα 24:00 5:00. Δ. Πρόσθετα σταθμών: δ.α. Για κάθε μίσθωση που γίνεται από σιδηροδρο μικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και λιμάνια, 0,86. δ.β. Για κάθε μίσθωση που γίνεται από και προς αε ροδρόμια, Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» : 3,20 Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» : 2,65 Λοιπά Αεροδρόμια της Χώρας : 2,15 δ.γ. Πρόσθετο δικαίωμα ραδιοταξί: α. Απλή κλήση 1,60 β. Προκαθορισμένος χρόνος (ραντεβού) 2,65. Ε. Ελάχιστη αποζημίωση για κάθε διαδρομή : α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3109/2003 (Α 38) : 2,65 β. Λοιπής χώρας : 2,85 2. Η υπ αριθμ. Α 43909/3764/ (Β 1219) από φασή μας εξακολουθεί να ισχύει ως έχει. 3. Η υπ αριθμ. Α 3136/232/ (Β 110) απόφασή μας καταργείται από Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2007 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ οικ. Φ (8) Συμπλήρωση της υπ αριθμ οικ. Φ / (Β 975) απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δι άρθρωση και αρμοδιότητες του Αρχηγείου Πυρο σβεστικού Σώματος. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1. Τις διατάξεις : α. Της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Ορ γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α 49). β. Του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α 41). γ. Της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3511/2006 «Αναδιορ γάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α 258). δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Την ανάγκη καθορισμού Τμημάτων και αρμοδιοτή των αυτών της Διεύθυνσης Πλωτών Μέσων του Αρχη γείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και του τρόπου ρύθμισης θεμάτων στελέχωσής της. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : 4. Συμπληρώνουμε την υπ αριθμ οικ. Φ / (Β 975) απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Διάρθρωση και αρμοδιότητες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος», και συγκεκριμένα μετά το άρθρο 19 του Κεφαλαίου Β αυτής προσθέτουμε άρθρο 19Α, ως ακολούθως: Άρθρο 19Α Διάρθρωση Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πλωτών Μέσων. 1. Η Διεύθυνση Πλωτών Μέσων περιλαμβάνει τα πα ρακάτω Τμήματα:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7331 α. Τμήμα 1ο: Ναυτιλιακό Οργάνωσης Εκπαίδευσης. β. Τμήμα 2ο: Ναυπηγικό Μηχανολογικό Επιθεωρή σεων. γ. Τμήμα 3ο: Τεχνικής Υποστήριξης. 2. Διευθυντής της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτατος Αξιωματικός Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πλοηγών Κυβερνητών ή Μηχανικών. 3. Η Διεύθυνση Πλωτών Μέσων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής : Τμήμα 1ο : Ναυτιλιακής Οργάνωσης και Εκπαίδευσης α. Ο χειρισμός των θεμάτων και ο καθορισμός των μεθόδων και των διαδικασιών που πρέπει να χρησι μοποιηθούν από το πυροσβεστικό προσωπικό για τη λειτουργική και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών. β. Η μέριμνα και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς την ιεραρχία του Σώματος για την αναγκαία στελέχωση των πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων, σύμφωνα με την κατηγορία και τις ιδιαιτερότητες εκάστου πυρο σβεστικού πλοίου. γ. Η τήρηση βιβλίου δυνάμεως προσωπικού και ειδι κοτήτων των πυροσβεστικών πλοίων. δ. Ο χειρισμός ειδικών θεμάτων διεξαγωγής της υπη ρεσίας στα πυροσβεστικά πλοία και στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς. στ. Η εισήγηση θεμάτων για τη ναυτική εκπαίδευση των πληρωμάτων των πυροσβεστικών πλοίων. ζ. Η σύνταξη και η υποβολή προτάσεων για τον κα τάλληλο και επαρκή ειδικό εξοπλισμό των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και του προσωπικού τους, καθώς και η εισήγηση για την προμήθεια πυροσβεστι κών διασωστικών πλοίων σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. η. Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων των πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων και μηχανημάτων αυτών. θ. Η έκδοση κατατοπιστικών οδηγιών για την ορθή χρήση, αξιοποίηση και συντήρηση των νέων και σύγ χρονων υλικών και μέσων των πυροσβεστικών πλοίων. Τμήμα 2ο : Ναυπηγικό και Επιθεωρήσεων α. Ο έλεγχος των προϋπολογισμών που έχουν συντα χθεί από τα αρμόδια όργανα και αφορούν προμήθει ες υλικών και μέσων για τα πυροσβεστικά διασωστικά πλοία. β. Η συγκρότηση τεχνικών επιτροπών για την διενέρ γεια των προγραμματισμένων γενικών επιθεωρήσεων των πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων, με σκοπό τη συντήρηση, ασφάλεια και την αξιοπιστία αυτών, ως εξής: β1) Ναυτιλιακός β2) Ναυπηγικός β3) Ηλεκτρολογικός β4) Τηλεπικοινωνιακός β5) Τομέας ασφαλείας β6) Υγειονομικός έλεγχος γ. Η διενέργεια επιθεώρησης των παραπάνω τομέων σε συνεργασία με Αξιωματικούς του Σώματος όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων και η εισήγηση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για παροχή συνδρομής από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς Επιθεώρησης. Τμήμα 3ο : Τεχνικής Υποστήριξης α. Η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση των πυροσβεστικών πλοίων. β. Η εφαρμογή προγράμματος τακτικής συντήρησης μηχανών και βοηθητικών μηχανημάτων. γ. Η συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο προκλη θεισών ζημιών και για την αποκατάσταση αυτών στα πυροσβεστικά πλοία. δ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων της νέας τεχνο λογίας των πυροσβεστικών διασωστικών πλοίων και μηχανημάτων αυτών. ε. Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών στον τομέα μηχανών και βοηθητικών μηχανημά των των πυροσβεστικών πλοίων και του λοιπού ειδικού ναυτιλιακού εξοπλισμού των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών. 5. Τμηματάρχες των ανωτέρω Τμημάτων ορίζονται Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών Διπλωματούχοι Ναυπη γοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πλοηγών Κυβερνητών ή Μηχανικών. 6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι αρμοδιότη τες του «4ου Τμήματος Πυροπροστασίας Αεροδρομίων και Λιμένων» της Διεύθυνσης Πυρόσβεσης Διάσωσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 14, Κεφ. Β της υπ αριθμ οικ. Φ.109.1/ Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης και αφορούν θέματα πυροπροστασίας Λιμένων, καταργούνται, και εφεξής το Τμήμα αυτό μετο νομάζεται ως ακολούθως : «Τμήμα 4ο Πυροπροστασίας Αεροδρομίων». 7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Αριθμ. 405/ (9) Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων Ν. Χίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α) του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», β) του ν.4442/1929 «περί Στρατιωτικών και Ναυτικών Εισφορών και Ναυλώσεων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 του α.ν. 2278/1940, το άρ θρο 1 του ν.δ. 380/1947 και το άρθρο 12 του ν. 611/1977, γ) του π.δ. 115/1984, δ) του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 1649/1986 και ε) του άρθρου 14 παρ 2 του ν.2399/ Τις υπ αριθμ. 8 11/1980 και 9 5/1995 Πάγιες Διαταγές του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Δ.01/3γ) και του ΓΕΕΘΑ αντίστοιχα 3. Τα υπ αριθμ /1332/0006Λ/ και /2003/ έγγραφα των Υπουργείων Οικο νομικών και Δικαιοσύνης αντίστοιχα.

8 7332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τα υπ αριθμ. 2/ , Φ.851.1/11/92263/Σ.285/ και 1470/ , έγγραφα των Πρωτοδικεί ου Χίου, ΑΣΔΕΝ και Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου Ν. Χίου αντίστοιχα, με τα οποία προτείνονται τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, αποφασίζουμε : Ορίζουμε τους κατωτέρω ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων Νομού Χίου: Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Πάλλα Ιωάννα, Πρωτοδίκη Χίου 2. Καλατζαντωνάκη Ουρανία, Πρωτοδίκη Χίου 3. Τσουλουβή Απόστολο, Τχη (ΠΖ) της ΔΜΕΘ 4. Πανουσάκη Σταμάτιο, Τχη (MX) της 96 ΑΔΤΕ 5. Κισσάνη Εμμανουήλ, Εφοριακό ΠΕ/Α, Προϊστάμενο Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου Ν. Χίου Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Μπαμπαλιούτα Δημήτριο, Πάρεδρο στο Πρωτοδικείο Χίου. 2. Αγγελάκη Ιωάννη, Τχη (ΠΖ) του 228 Μ/Κ ΤΕ 3. Παπαδόπουλο Παύλο, Τχη (ΠΒ) του 147 ΤΕ 4. Παντελή Κριτή, Εφοριακό ΠΕ/Α, υπάλληλο της Κτη ματικής Υπηρεσίας Δημοσίου Ν.Χίου. Η θητεία των παραπάνω μελών ορίζεται μέχρι τις Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε το Γεραζούνη Στυλιανό, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δημο σίου Ν. Χίου, με αναπληρωτή του τον Φιλιππίδη Σπύρο, υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. Χίος, 31 Ιανουαρίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

Αθήνα 15/12/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/668/5. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 756 24 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρή ση πολλαπλασιαστικού υλικού στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79

Αθήνα 30/11/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :79 Αθήνα 30/11/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/61 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδροµίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ ΤΜΗΜΑ: Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΗ-8ΗΧ. ΦΕΚ:62/Β/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αρ. Πρωτ. Δ6Α ΕΞ2012

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΗ-8ΗΧ. ΦΕΚ:62/Β/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αρ. Πρωτ. Δ6Α ΕΞ2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. α) Της αριθ ΕΞ2015/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. α) Της αριθ ΕΞ2015/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 Α.Δ.Α: Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1128128 ΕΞ 2015

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 Α.Δ.Α: Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1128128 ΕΞ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/

ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 825/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΕΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2993 5 Νοεμβρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 24./204/Σχ. 685 A Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργα νικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/9/2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/58182/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μεσογείων 14-18 115 10 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα