ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012"

Transcript

1 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία «Ζ ζρέζε κνπ κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν άξρηζε ζρεδόλ ζαλ εθηάιηεο. Ήηαλ ην 46 ή 47, δελ ζπκάκαη. Ξξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα, ηόηε πνπ πήγαηλε πνιύο θόζκνο ζην ζηλεκά θαη εκείο κηθξνί ηξππώλακε αλάκεζα ζην ζπλσζηηζκό ησλ κεγάισλ, γηα λα ραζνύκε ζην καγηθό ζθνηάδη ηνπ εμώζηε. Δίδα πνιιέο ηαηλίεο ηόηε, αιιά ε πξώηε ήηαλ κηα ηαηλία ηνπ Michael Curtiz, ην «Angels With Dirty Faces». πάξρεη κηα ζθελή ζηελ ηαηλία πνπ ν ήξσαο νδεγείηαη από δπν θύιαθεο ζηελ ειεθηξηθή θαξέθια. Θαζώο πξνρσξνύλ, νη ζθηέο ηνπο κεγαιώλνπλ ζηνλ ηνίρν. Μαθληθά κηα θξαπγή... Γελ ζέισ λα πεζάλσ. Απηή ε θξαπγή γηα θαηξό κεηά ζηνίρεησλε ηηο λύρηεο κνπ. Ν θηλεκαηνγξάθνο κπήθε ζηε δσή κνπ κε κηα ζθηά πνπ κεγάισλε ζ έλαλ ηνίρν θαη κηα θξαπγή. Άξρηζα λα γξάθσ πνιύ λσξίο, εθείλε ηελ ίδηα επνρή, θάησ απ ηελ ηαξαρή θαη ηε ζπγθίλεζε πνπ κνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη αλαηαξάμεηο ηεο Ηζηνξίαο πνπ είραλ πξνεγεζεί. Νη ζεηξήλεο ηνπ πνιέκνπ ηνπ 40. Ζ είζνδνο ηνπ Γεξκαληθνύ ζηξαηνύ θαηνρήο ζε κηα έξεκε Αζήλα. Ξξώηνη ήρνη, πξώηεο εηθόλεο. Έπεηηα, ν Δκθύιηνο ην Γεθέκβξε ηνπ 44. Ζ ζθαγή. Ζ θαηαδίθε ηνπ παηέξα ζε ζάλαην. Ρν ρέξη ηεο κεηέξαο λα ηξέκεη ζην δηθό κνπ, θαζώο ςάρλακε λα βξνύκε ην πηώκα ηνπ αλάκεζα ζε δεθάδεο άιια, ζε έλα ρσξάθη. Θαηξό κεηά έλα κήλπκά ηνπ από καθξηά. Ζ επηζηξνθή ηνπ κηα κέξα βξνρήο. Ξξώηεο ηζηνξίεο. Ξξώηε επαθή κε ηηο ιέμεηο, ιέμεηο πνπ αλαδεηνύλ εηθόλα. Ρόηε δελ ήμεξα. Ρν θαηάιαβα αξθεηά αξγόηεξα, όηαλ έγξαςα ηελ πξώηε ιέμε ζην πξώην ζελάξην. Ζ ιέμε ήηαλ «βξέρεη». Ν κεξνο, νη αξραίνη ηξαγηθνί θαη γεληθά ε αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, απνηεινύζαλ ζηελ επνρή κνπ κέξνο ηεο ζρνιηθήο καο παηδείαο. Νη αξραίνη κύζνη κάο θαηνηθνύλ θαη ηνπο θαηνηθνύκε. Ενύκε ζ έλαλ ηόπν γεκάην κλήκεο, αξραίεο πέηξεο θαη ζπαζκέλα αγάικαηα. ιε ε λεόηεξε ειιεληθή ηέρλε θέξεη ηα ζεκάδηα απηήο ηεο ζπκβίσζεο. Ζ δηαδξνκή κνπ, ε πνξεία κνπ, ε ζθέςε κνπ ζα ήηαλ αδύλαην λα κελ έρνπλ πνηηζηεί από όια απηά». Ρα παξαπάλσ ιόγηα αλήθνπλ ζηνλ κεγάιν Έιιελα ζθελνζέηε Θόδσξν Αγγειόπνπιν, πνπ πξηλ ιίγεο κέξεο έθπγε απξόζκελα από ηε δσή καο, ηξαπκαηηζκέλνο ζνβαξά ζην δηάιεηκκα ησλ γπξηζκάησλ ηεο λέαο ηνπ ηαηλίαο "Ζ άιιε ζάιαζζα" ζηε Γξαπεηζώλα από δηεξρόκελε κνηνζπθιέηα. Έρεη ηηκεζεί κε βξαβεία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, κε ζπνπδαηόηεξν ηεο θαιύηεξεο ηαηλίαο κε ηνλ Σξπζό Φνίληθα ζην Φεζηηβάι ησλ Θαλλώλ ην 1998 γηα ηελ ηαηλία Κηα Αησληόηεηα θαη κηα Κέξα. «Απνραηξεηνύκε ηνλ πνηεηή ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνλ ξαςσδό ηεο εξεκσκέλεο παηξίδαο, ηεο παηξίδαο πνπ δηαξθώο εμεγείξεηαη». Δ. Γεξαζηκίδνπ-Ζζνπνηόο «Δμ νλόκαηνο όισλ ησλ εζνπνηώλ πνπ είραλ ηελ ηύρε λα ππνδπζνύλ ππό δηθή ζνπ ζθελνζεηηθή θαζνδήγεζε, Π επραξηζηώ.» Ρόλη Πεξβίιν-Ηηαιόο εζνπνηόο «ράζεθε άδηθα αιιά απηό πνπ κε παξεγνξεί είλαη όηη ην έξγν ηνπ ζα κέλεη ζηελ αησληόηεηα» Γ. Αξβαλίηεο - Γ/ληήο θσηνγξαθίαο

2 2 Άλνηγκα ζρνιείνπ αγηαζκόο ησλ πδάησλ Γεπηέξα Δπηζηξνθή ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν κεηά ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο. Ρελ επνκέλε, εκέξα Ρξίηε, ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, έγηλε ν θαζηεξσκέλνο αγηαζκόο ησλ πδάησλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Θνπή βαζηιόπηηαο Πηηο ηα παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ έθνςαλ αλά ηκήκα ηελ πξσηνρξνληάηηθε πίηα, παξνπζία ησλ θαζεγεηώλ ηάμεσλ. Νη ηπρεξνί ηεο ρξνληάο είλαη: Γ1 Γειεκήζε Ησάλλα Γ2 θ. Ζξαθιείδνπ Πνθία Β1 Βαζηιάθε Κίξθα Β2 Πεθάθε Αλαζηαζία Α1 θ. Θιεξνλόκνπ Αζελά Δπίζθεςε ζην ίδξπκα Εσνδόρνο Ξεγή Πηηο νη καζεηέο ηηο γ γπκλαζίνπ επηζθέθηεθαλ ην θέληξν εηδηθώλ παηδηώλ Εσνδόρνο Ξεγή. Ζ επίζθεςε απηή είλαη πιένλ θαζηεξσκέλε, θαζώο θάζε ρξόλν ηα ρξήκαηα πνπ καδεύνληαη από ην ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη ηνπ ζρνιείνπ δηαηίζεληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα. Ρνπο καζεηέο ππνδέρηεθαλ ν δηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ θ. Φεξεηδάθεο θαη θπζηθά ηα ππέξνρα ρακόγεια ησλ παηδηώλ πνπ θνηηνύλ εθεί. Αθνύ νη καζεηέο καο ελεκεξώζεθαλ γηα ην ζθνπό θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θέληξνπ, μελαγήζεθαλ θαηά νκάδεο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ρώξνπ. Πηε ζπλέρεηα είραλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ θαη λα παίμνπλ κε ηνπο θαηλνύξγηνπο θίινπο πνπ έθαλαλ. Πήκεξα πήγακε επίζθεςε ζηελ Εσνδόρν Ξεγή θαη ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύ όκνξθα! Ιίγεο κέξεο πξηλ πάκε, όηαλ καο ην αλαθνίλσζαλ, θαη εγώ αιιά θαη νη πεξηζζόηεξνη ζπκκαζεηέο κνπ είρακε κεξηθέο ακθηβνιίεο γηα ην αλ ζέιακε λα πάκε θαζώο πηζηεύακε πσο ζα ζηελνρσξεζνύκε πνιύ. Ρειηθά όκσο θάλακε κεγάιν ιάζνο αθνύ ληώζακε ην αθξηβώο αληίζεην! Ρα παηδία εθεί ήηαλ πάξα πνιύ επράξηζηα, ραξνύκελα θαη καο κηινύζαλ πνιύ πξόζπκα. Θάλακε βόιηα ζε όια ηα εξγαζηήξηα θαη δηαπηζηώζακε πσο ηα παηδία απηά αλ θαη κπνξεί λα έρνπλ κηα θάπσο «πεξίεξγε» εμσηεξηθή εκθάληζε θάλνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη κεξηθέο θνξέο πνιύ πεξηζζόηεξα θαη από καο! Ήηαλ κηα πνιύ επράξηζηε εκπεηξία, πεξάζακε θαιά θαη ην δηαζθεδάζακε. Ξαλδώξα Δμακηιηώηε Δθδξνκή ηνπ κήλα Πηηο έγηλε ε πξώηε εθδξνκή ηνπ ρξόλνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ ζην αζιεηηθό θέληξν «Ιίλην».

3 Νκηιία θ. Πηεηαθάθε Ζ επηζηήκε πνπ θαιιηεξγεί ην δίθαην είλαη ε λνκηθή θαη απηή δελ είλαη εύθνιε επηζηήκε. Θαη δελ ελλννύκε ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη σο πξνο ηε κάζεζή ηεο. Δλλννύκε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο από ηελ θνηλσλία ηελ θνηλσλία πνπ δελ κπνξεί, βεβαίσο, λα θάλεη δίρσο ηεο, αιιά ηαπηόρξνλα ηελ θαηεγνξεί ρσξίο όξηα. Δίλαη, ίζσο, από ηα ιίγα παξαδείγκαηα γλώζεο πνπ επηζύξεη ηόζν κέλνο πάλσ ηεο. Από κηθξνύο θαη από κεγάινπο. Από θαινύο θαη από θαθνύο. Ίζσο γηαηί ζπγρέεηαη ην «δίθαην» κε ην «δίθην». Απηό ην δεύηεξν ζπληάζζεηαη ζπλήζσο κε ηελ θηεηηθή αλησλπκία «κνπ». Ρν «δίθην κνπ». Θαιιηεξγεί, ινηπόλ, λνκηθή επηζηήκε απηό ην δίθαην πνπ είλαη θαηάθηεζε ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ, απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλή ύπαξμε κέζα ζηα νξγαλσκέλα θνηλσληθά ζύλνια ηνπ ζήκεξα, όπσο είπε ν θ. Γ. Πηεηαθάθεο, λνκηθόο θαη επάγγεικα θαη εηδηθόο ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ. Θαη νη θαλόλεο απηνύ ηνπ δηθαίνπ, θαλόλεο απαξαίηεηνη γηα ηελ απνθπγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ ηζρπξνύ θαη ηεο απηνδηθίαο, ζαθώο δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο θαλόλεο εζηθήο, όπσο ηόληζε ν νκηιεηήο. Έρνπκε πνιιέο πξνζδνθίεο από ην δίθαην θαη ηε δηθαηνζύλε. Ξάλσ ζ απηά ζηεξίδνπκε ηελ ύπαξμή καο, γη απηό θαη απνγνεηεπόκαζηε όηαλ ππνςηαδόκαζηε, άιινηε ζσζηά θαη άιινηε ιάζνο, όηη θάηη δελ πάεη θαιά. Δίλαη ην αθξνγσληαίν ιηζαξάθη πνπ ζηεξίδεη ηόζεο πξνζδνθίεο. Θαη ην δίθαην πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην αληηθεηκεληθό, κε ηελ έλλνηα ηεο ζηέξεζεο θαηά ηελ απνλνκή ηνπ θάζε ζπλαηζζεκαηηθόηεηαο - θάπνηεο θνξέο λνζεξήο - πνπ είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε ιάζνο θξίζεηο. Ρα ζθηαγξάθεζε όια απηά ν νκηιεηήο θαη κε ςύρξαηκε καηηά θαη ιόγν πξνζπάζεζε λα απνθινηώζεη ηελ νπζία θαη λα ηελ παξνπζηάζεη. Κε επηηπρία. Θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζεξκά ηνλ επραξηζηνύκε. 3 Νκηιία θ.σξνληάξε Πην πιαίζην ηνπ ζεζκνύ ηεο ζρνιήο γνλέσλ, ζηηο , ε ζρνιηθή ςπρνιόγνο θ. Σξνληάξε Διέλε κίιεζε ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ηνπ γπκλαζίνπ, κε ζέκα: «Ζ πξώηε θάζε ηεο εθεβηθήο πεξηόδνπ». Ζ θ. Σξνληάξε ζηελ παξνπζίαζή ηεο αλαθέξζεθε ζηα παξαθάησ: Ζ πξώηε θάζε ηεο εθεβηθήο πεξηόδνπ δει. ην ΓΚΛΑΠΗΝ είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε θαη γηα ην παηδί θαη θπζηθά γηα ηελ νηθνγέλεηα. Δθδειώλνληαη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ειηθίαο, ηα νπνία είλαη πνιύπινθα θαη έληνλα. κσο απηά θαζνξίδνπλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνλ έθεβν ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ξνιύ θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη θαη ε δηαδξνκή ηνπ παηδηνύ ζε όια ηα πξνεγνύκελα ειηθηαθά ζηάδηα. Ζ νηθνγέλεηα θαη ν ξόινο ηεο ζ απηή ηελ θάζε είλαη θπζηθά πνιύ θαζνξηζηηθόο. Σξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαηαλόεζε ςπρξαηκία δηάινγνο εκπηζηνζύλε πξνζνρή ζην θιίκα ηεο νηθνγελεηαθήο αηκόζθαηξαο απνθπγή ζπγθξίζεσλ θαη δηαθξίζεσλ απνθπγή ππεξπξνζηαηεπηηθώλ ηάζεσλ (πνπ είλαη δπζηπρώο πνιύ ζπρλό θαηλόκελν). Σξεηάδεηαη επαλαπξνζδηνξηζκόο ζηηο αμίεο θαη ζηε ζηάζε δσήο ηνπ γνλετθνύ πξνηύπνπ, γηαηί απηό θαζνδεγεί θαη αζθαιίδεη ηα παηδηά εηδηθά ζ απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπο. Κε ιίγα ιόγηα ην πέξαζκα ηεο εθεβείαο ρξεηάδεηαη ώξηκνπο θαη ζπλεηνύο γνλείο. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε. Ππλάληεζε γηα ζπλζεηηθέο Πηηο θαη ηελ πέκπηε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ζπλαληήζεθαλ αλά νκάδεο κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ πξόνδό ηνπο θαη λα ζπληνλίζνπλ ηα πεξαηηέξσ βήκαηα ηεο εθπόλεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπο. Νκηιία θ. Λ. Γ. Θνπηδάθε Πηηο θαη ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ώξα, νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ παξαθνινύζεζαλ έλα μερσξηζηό κάζεκα. Ν θ. Λ. Γ. Θνπηδάθεο, γεληθόο δηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ, ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξνβνιή κηαο ζεηξάο θσηνγξαθηώλ από ην πεξηεγεηηθό ηαμίδη ηνπ ζηηο ρακέλεο παηξίδεο ηνπ Διιεληζκνύ, από ηελ Θσλζηαληηλνύπνιε κέρξη ηελ Θαππαδνθία. Ζ παξνπζίαζε ησλ θσηνγξαθηώλ ζπλνδεπόηαλ από ηνλ κεζηό πνηεηηθό

4 4 θαη ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν ερνγξαθεκέλν ιόγν ηνπ θ. Λ. Γ. Θνπηδάθε. Αθνινπζεί απόζπαζκα ηνπ ιόγνπ απηνύ:.πε κλήκεο αηέιεησηεο βξηζθόκνπλ, όηαλ άθνπζα ηελ μελαγό λα αλαθέξεη πσο είκαζηε ζην ζηαπξνδξόκη πξνο ην Δζθηζερήξ, ην Αθηόλ Θαξαρηζάξ. Ζ ζθέςε κνπ πήγε ακέζσο ζην Παγγάξην πνηακό θαη ζηελ ηζηνξηθή απάηε ηεο Άγθπξαο. Ν παηέξαο κνπ παξώλ. Ρνλ ζπλαληώ ζηα κέξε πνπ κνπ δηεγηόηαλ ζ όιε ηνπ ηε δσή θαηεγνξώληαο απηνύο πνπ καο απάηεζαλ θαη καο πξόδσζαλ. Πθιεξέο πεξηγξαθέο γηα ηε δνινθνλία ηνπ ζηξαηνύ καο ην 22. Ραπείλσζε ηεο Διιάδαο, καησκέλα λεξά ζην Παγγάξην. Νιέζξηα ππνρώξεζε! Θαη ζηε ζπλέρεηα ε Πκύξλε λα θαίγεηαη θαη ε αξρνληηά ησλ Διιήλσλ λα πλίγεηαη ζηε ζάιαζζα. Ν παηέξαο κνπ δάθξπδε θάζε θνξά πνπ ηζηνξνύζε. Ρν δάθξπ ηνπ ην ηαύηηζα κε ηελ πιεκκύξα ησλ δαθξύσλ πνπ ε θαληαζία κνπ έθεξλε, όπσο πεξλνύζα πξώηε θνξά από ηνύηα ηα κέξε. Ρν «πάιη κε ρξόληα κε θαηξνύο πάιη δηθά καο ζα λαη» αγγίδεη γξαθηθά ηε κειαγρνιία κνπ. Ζ νηθνπκεληθή ζθξαγίδα ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ άθεζε ε πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ησλ Διιήλσλ κε ην πέξαζκα ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ζηε ζπλέρεηα ε γιώζζα ε Διιεληθή, ηα ζέαηξα θαη νη λανί, νη αγνξέο θαη νη ζηνέο γηα ηε δεκνθξαηία, ησλ απνζηόισλ θαη ηνπ Ξαύινπ ην πέξαζκα, νη Θαππαδόθεο Ξαηέξεο ηνπ Βπδαληίνπ, ηα αλνίγκαηα θαη ηα βάζε, νη ακέηξεηεο εθθιεζίεο νη θηηζκέλεο ή ζθακκέλεο ζε βξάρνπο, νη αγηνγξαθίεο πνπ θαηαζηξέθνληαη, ηα κλεκεία ηεο δόμαο, ηα ζπγγξάκκαηα θαη νη επηγξαθέο, όια απηά είλαη ε ππεξεθάλεηα γηα ην παξειζόλ θαη ν έιεγρνο ν ηζηνξηθόο γηα ην παξόλ καο.. Πήκεξα ν θ. Λίθνο Θνπηδάθεο κάο έθαλε έλα πξόινγν γηα ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Θαππαδνθία θαη ζηε ζπλέρεηα καο έδεημε έλα βίληεν κε θσηνγξαθίεο από ην ηαμίδη ηνπ απηό. Ρα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζε ν ίδηνο κέζα από ην ηαμίδη ηνπ καο ηα πέξαζε κε έλαλ ηδηαίηεξν θαη εθιεπηπζκέλν ηξόπν. Ξηζηεύσ όηη ήζειε λα καο ηαμηδέςεη ζ έλα θόζκν αιιηώηηθν από ό,ηη ζπλήζσο βιέπνπκε εκείο νη λένη θαη λνκίδσ όηη ην θαηάθεξε. Δπίζεο, ε αθήγεζε πνπ έθαλε, όηαλ πεξλνύζαλ νη εηθόλεο ήηαλ καγεπηηθή, γηαηί ν ηόλνο ηεο θσλήο ηνπ κε έθαλε λα δσ όηη ε γλώζε θαη ην ζπλαίζζεκα πεγαίλνπλε καδί, γηαηί, όηαλ έρεηο γλώζε, κπνξείο, λα δεηο ηνλ θόζκν από άιιε νπηηθή γσλία πνπ εκείο δελ βιέπνπκε, επεηδή είκαζηε αθόκα κηθξνί θαη άπεηξνη. Θα ήζεια λα μαλαθνύζσ κία ηέηνηα νκηιία, γηαηί κε ηαμίδεςε. Ρέινο, ζα ήζεια λα πσ όηη κε έθαλε λα αηζζαλζώ νηθεία καδί ηνπ, ιέγνληαο όηη είρε άγρνο αλ ζα θαηαθέξεη κε απηή ηελ νκηιία λα καο κεηαθέξεη απηό πνπ αηζζάλζεθε θαη ν ίδηνο ζε απηό ην ηαμίδη. Ζξώ Πκαξαγδάθε ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΡΑ ΔΟΔΗΞΗΑ ΡΖΠ ΡΟΝΗΑΠ Ππζπείξσζα ηηο κλήκεο. Αθνύκπεζα ζηα ηείρε πνπ ηνπο γηνύο ηνπ Ξξηάκνπ ππεξαζπίδαλε. Ήρνη από ηα βέιε ησλ Αραηώλ ζεκάδεπαλ η απηηά κνπ. Σαξακαηηέο ζηηο πέηξεο δηέθξηλαλ ηα κάηηα κνπ. Φσλέο ζηξαηνύ θξαηνύζε ν αέξαο. Ξαηήκαηα αιόγσλ ε θνηιάδα πξόδηδε. Θαθόηερλνο ν Γνύξεηνο Ίππνο πνπ έζηεζαλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Αθνξκή λ αλαινγηζηώ ην ςέκα θαη ηελ αιήζεηα γηα ηελ παιηθαξηά. Ρν ζάλαην θαη ηελ αλδξεηνζύλε. Ρε βία θαη ηε ζπζία Ρελ θαηαζηξνθή θαη ηε λίθε Ρν βάξβαξν θαη Ρν Θετθό Ρνλ έξσηα θαη ηε δηακάρε Πθιεξό ην νδνηπνξηθό ζηελ Ρνπξθία. Ρν βίσκα ησλ αληηθάζεσλ δελ εξκελεύεηαη κε ινγηθή θαη αίζζεκα. Λ.Γ. ΘΝΞΗΓΑΘΖΠ

5 Γ2 Γθακπξηέι Γθαξζία Καξθέο: Ν Γθακπξηέι Γθαξζία Καξθέο είλαη ζπνπδαίνο Θνινκβηαλόο ζπγγξαθέαο, βξαβεπκέλνο κε Λόκπει Ινγνηερλίαο. Γελλήζεθε ζηηο 6 Καξηίνπ 1928 ζην ρσξηό Αξαθαηάθα ηεο Θνινκβίαο. Ρν 1947 μεθίλεζε λα ζπνπδάδεη Λνκηθή θαη Ξνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Κπνγθνηά. Ρελ ίδηα ρξνληά δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδα ην πξώην ηνπ δηήγεκα «Ζ ηξίηε παξαίηεζε». Ρν 1948 κεηαθόκηζε ζηελ Θαξηαρέλα ησλ Γπηηθώλ Ηλδηώλ θαη αζρνιήζεθε κε ηε δεκνζηνγξαθία ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Ρν 1955 εθδόζεθε ην πξώην κπζηζηόξεκά ηνπ «Ρα λεθξά θύιια». Αθνινύζεζαλ ηα έξγα «Θαθηά ώξα», «Ν ζπληαγκαηάξρεο δελ έρεη θαλέλαλ λα ηνπ γξάςεη» θαη «Δθαηό ρξόληα κνλαμηά», ην νπνίν ηνλ θαζηέξσζε σο έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζπγγξαθείο ηεο επνρήο καο, θαζώο απνθόκηζε ακέζσο ηηο ζεηηθόηεξεο θξηηηθέο. Ρν 1982 ηνπ δόζεθε ην Βξαβείν Λόκπει Ινγνηερλίαο. Ν Γθακπξηέι Γθαξζία Καξθέο έρεη απνζπξζεί από ηε δεκόζηα δσή γηα ιόγνπο πγείαο: θαξθίλνο ζηνπο ιεκθαδέλεο. Ζ θαηάζηαζή ηνπ κνηάδεη λα επηδεηλώλεηαη κέξα κε ηε κέξα. Ζ απνραηξεηηζηήξηα επηζηνιή, απνζπάζκαηα ηεο νπνίαο αθνινπζνύλ, ζηάιζεθε από ην ζπγγξαθέα ζηνπο θίινπο ηνπ : «Αλ ν Θεόο κνύ ράξηδε έλα θνκκάηη δσή Θα έδηλα αμία ζηα πξάγκαηα, όρη γη απηό πνπ αμίδνπλ, αιιά γη απηό πνπ ζεκαίλνπλ. Θα θνηκόκνπλ ιίγν, ζα νλεηξεπόκνπλ πην πνιύ, γηαηί γηα θάζε ιεπηό πνπ θιείλνπκε ηα κάηηα, ράλνπκε εμήληα δεπηεξόιεπηα θσο. Θα ζπλέρηδα, όηαλ νη άιινη ζηακαηνύζαλ, ζα μππλνύζα, όηαλ νη άιινη θνηκνύληαλ. Θα άθνπγα, όηαλ νη άιινη κηινύζαλ θαη πόζν ζα απνιάκβαλα έλα παγσηό ζνθνιάηα! Θεέ κνπ, αλ κπνξνύζα, ζα έγξαθα ην κίζνο κνπ πάλσ ζηνλ πάγν θαη ζα πεξίκελα λα βγεη ν ήιηνο. Θεέ κνπ, αλ είρα έλα θνκκάηη δσή δελ ζα άθελα λα πεξάζεη νύηε κία κέξα ρσξίο λα πσ ζηνπο αλζξώπνπο όηη ηνπο αγαπώ Πην κηθξό παηδί ζα έδηλα θηεξά, αιιά ζα ην άθελα λα κάζεη κόλν ηνπ λα πεηάεη. Πηνπο γέξνπο ζα έδεηρλα όηη ην ζάλαην δελ ηνλ θέξλνπλ ηα γεξαηεηά αιιά ε ιήζε. Έκαζα ηόζα πξάγκαηα από ζαο ηνπο αλζξώπνπο Έκαζα πσο όινη ζέινπλ λα δήζνπλ ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ, ρσξίο λα γλσξίδνπλ όηη ε αιεζηλή επηπρία βξίζθεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ θαηεβαίλεηο ηελ απόθξεκλε πιαγηά. Έκαζα πσο, όηαλ ην λενγέλλεην ζθίγγεη ζηε κηθξή παιάκε ηνπ, γηα πξώηε θνξά, ην δάρηπιν ηνπ παηέξα ηνπ, ην αηρκαισηίδεη γηα πάληα. Έκαζα πσο ν άλζξσπνο δηθαηνύηαη λα θνηηά ηνλ άιινλ από ςειά, κόλν όηαλ πξέπεη λα ηνλ βνεζήζεη λα ζεθσζεί. Λα ιεο πάληα απηό πνπ ληώζεηο θαη λα θάλεηο απηό πνπ ζθέθηεζαη Θξάηα απηνύο πνπ αγαπάο θνληά ζνπ, πεο ηνπο πόζν πνιύ ηνπο ρξεηάδεζαη, αγάπα ηνπο θαη θέξζνπ ηνπο θαιά, βξεο ρξόλν γηα λα ηνπο πεηο «ζπγγλώκε», «ζπγρώξεζέ κε», «ζε παξαθαιώ», «επραξηζηώ» θη όια ηα ιόγηα αγάπεο πνπ μέξεηο Β1 Ινπδνβίθνο ησλ Αλσγείσλ Ρν πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα είλαη Γηώξγνο Γξακνπληάλεο (γελ. 1951). Ν ίδηνο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ, έρεη δειώζεη: «Γελλήζεθα ζηελ Θξήηε, ζε έλα ρσξηό ηνπ Τεινξείηε, ηα Αλώγεηα! Ρν ρεηκώλα ηνλ ζπκάκαη ιεπθό. Θάιαζζα είδα πξώηε θνξά ζηα έληεθα κνπ ρξόληα. Από ηόηε πνπ ζπκνύκαη ηνλ εαπηό κνπ, ήζεια λα θάλσ δσγξαθηθή θαη άξρηζα κε ηνλ πην θαηάιιειν ηξόπν: ζπνπδάδνληαο ζηελ ΑΠΠΝΔ Νηθνλνκηθά. Έθηαζα κελ ζην πηπρίν, κα δελ κε θαηαδέρηεθε πνηέ. Ρν 1979 γλσξίδνκαη κε ην Κάλν Σαηδηδάθη ζηα Αλώγεηα, ηα νπνία είρε επηιέμεη γηα ηηο Κνπζηθέο Γηνξηέο, πνπ γηα ζεηξά εηώλ νξγάλσλε. Κε αθνύεη λα ηξαγνπδώ έλα βξάδπ κε ην καληνιίλν θαη ηνπο θίινπο κνπ θαη ηελ άιιε κέξα δίλεη ην ηειέθσλό ηνπ κε ην "Σαηδηδάθηο", γξακκέλν κε δύν "γηώηα". Ρνλ ξώηεζα γηαηί, θαη κνπ είπε πσο ηα "ήηα" ηνλ παραίλνπλ! Δθείλνο κε έκαζε πώο λα θάλσ δσγξαθηθή γξάθνληαο ηξαγνύδηα, από ηόηε κέρξη ζήκεξα!»

6 6 Γίζθνο: Σαξκαηνύζα Ν Ίθαξνο Γίζθνο: γηνξηή ησλ αλέκσλ Ρν ρξώκα ησλ καηηώλ ζνπ Γίζθνο: Ρν κετληάλη Ρν ρξώκα ηεο αγάπεο Ξνηνο είλαη πνπ πεηά ςειά κ απηά ηα δπν κηθξά θηεξά ηα ζύλλεθ αληακώλεη θη όζεο θνξέο θη αλ ηζαθηζηεί πνηέ δε κεηαληώλεη. ζν ςειά θη αλ αλεβεί ηελ άθξε δελ κπνξεί λα βξεη ν δξόκνο δελ ηειεηώλεη ν ήιηνο ηνπ ρακνγειά ν ήιηνο ηνλ πεξηγειά θαη ηα θηεξά ηνπ ιηώλεη. Κε βνπξθσκέλε ηε καηηά θνηηά ηνλ νπξαλό ςειά κε ην βνξηά καιώλεη θαη πεξηκέλεη ηνλ θαηξό λα ηνπ γηαηξέςεη ην θηεξό Δίδα ην ρξώκα ησλ καηηώλ ζνπ ζηνλ ηνίρν ηεο Αγηα-Πνθηάο πάλσ ζε πέηξηλεο ςεθίδεο ζην θόξεκα ηεο Ξαλαγηάο. Πην αληηθέγγηζκα κηαο βάξθαο ζηνπ ιηκαληνύ ην γπάιηλν λεξό ζηελ απνθάιπςε ηνπ Γθξέθν ζ ελόο αγγέινπ ην θηεξό. Ξάλσ ζε ρέξη κπαθηξέλην ζηελ πόξηα κηαο θιεηζηήο απιήο πάλσ ζηνπ βαζηιηά ην ζηέκκα πεηξάδη ηεο Αλαηνιήο. Ρν μέξσ πσο θαη ζ άιινπο ηόπνπο ην ρξώκα ζα ην βξσ μαλά κα απηήλ ηε ιάκςε κεο ζην βιέκκα δελ ηελ μαλάδα πνπζελά Ξνην ην ρξώκα ηεο αγάπεο πνηνο ζα κνπ ην βξεη. Αλ είλαη θόθθηλν ζαλ ήιηνο ζα θαίεη ζαλ θσηηά θίηξηλν ζαλ ην θεγγάξη ζα ρεη κνλαμηά. Λα ρεη η νπξαλνύ ην ρξώκα ζα λαη καθξηλή. Λα λαη καύξν ζαλ ηε λύρηα ζα λαη πνλεξή. Ξνην ην ρξώκα ηεο αγάπεο πνηνο ζα κνπ ην βξεη. Λα λαη άζπξν ζπλλεθάθη θεύγεη θαη πεξλά. Λα λαη άζπξν γηαζεκάθη ζηνλ αλζό ραιά. Λα λαη ην νπξάλην ηόμν πνπ δελ πηάλεηαη όιν θαίλεηαη πσο θηάλσ θη όιν ράλεηαη Β2 Γεσξγνπδήο-Αγγειόπνπινο Ν Ξαλαγηώηεο Γεσξγνπδήο γελλήζεθε ην 1958 ζηε Λεάπνιε ηεο Ιαθσλίαο. Εεη ζην Ζξάθιεην Θξήηεο από ην 1978, Δξγαδόηαλ σο δεκνζηνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα "Διεπζεξνηππία" θαη είλαη κέινο ηεο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ξαγθόζκηνπ Ππλεδξίνπ Φηινζνθίαο. Έρεη γξάςεη επίζεο ηηο ζπιινγέο "Θίξθε" θαη "Γηαιεθηηθή ηνπ Ιπξηζκνύ". Ζ αθνξκή γηα λα αξρίζεη λα γξάθεη πνίεζε ήηαλ ε δαζθάια πνπ είρε ζηελ Γ Γεκνηηθνύ. Δθείλε ηνπο έβαδε λα γξάθνπλ πνίεζε θαη ηόηε αλαθάιπςε πσο κέζα από ηελ απηήλ κπνξεί λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Από ηελ εθεβεία δηάβαδε κεγάινπο Έιιελεο θαη μέλνπο πνηεηέο αιιά θαη θιαζηθνύο πεδνγξάθνπο. Ν Θαδαληδάθεο επίζεο ηνλ επεξέαζε βαζύηαηα ζηε ζθέςε, όπσο θαη ν Οίηζνο, ην δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ν "Δξσηόθξηηνο". Ρα πνηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ είλαη ηα: "Δληνηρηζκέλνη" θαη Απόθαζε" από ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή ην "Ξέξαλ". ΔΛΡΝΗΣΗΠΚΔΛΝΗ Άλζξσπνη πνπ έθαγαλ όιε ηνπο ηε δσή Αζρνινύκελνη κε ηελ αλέγεξζε ηνπ ηείρνπο ηνπ εγώ ηνπο. Κεηά έρηηζαλ θη άιια ηείρε γηα λα πξνζηαηέςνπλ ην πξώην ηείρνο. Έρηηζαλ πύξγνπο πνιινύο, πεξηηεηρίζκαηα θαη πνιεκίζηξεο Γηα λα ληώζνπλ απξόζβιεηνη θνηλσληθά. Ρέινο ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ έγηλαλ θξαηνύκελνη θαη Γεζκνθύιαθεο καδί ηνπ εληνηρηζκέλνπ εαπηνύ ηνπο. ΑΞΝΦΑΠΖ Πε θάζε θξίζηκε ζηηγκή ηεο δσήο καο παξειαύλνπλ κπξνζηά καο νη θαινζξεκκέλνη αηώλεο Αγθαιηά κε ηελ ππνηαγκέλε ζθέςε Αιπζνδεκέλε ζε άξκαηα Γαξεηθώλ. Κέζα ζε ιίγα ιεπηά πξέπεη λα απνθαζίζεηο Αλ αλέβεηο ζην άξκα ησλ Γαξεηθώλ, ππνηαγκέλνο ρξπζνθάλζαξνο Ή αλ παξακείλεηο αθέξαηνο κε ην ζπαζί ζην ρέξη.

7 Ρν ίδην πξσηλό έγηλε θαη έλα κηθξό ζύληνκν αθηέξσκα ζηνλ Θεόδσξν Αγγειόπνπιν: Δμέπλεπζε, ην βξάδπ ηεο Ρξίηεο, ζε ειηθία 77 εηώλ, ν γλσζηόο ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, ν νπνίνο ηξαπκαηίζηεθε ζε ηξνραίν, ιίγν κεηά ηηο 7 ην απόγεπκα. Ν ζθελνζέηεο βξηζθόηαλ ζην ζεκείν εθείλν γηα ην γύξηζκα ηεο λέαο ηαηλίαο «Ζ άιιε ζάιαζζα» θαη ηε ζηηγκή πνπ δηέζρηδε ην νδόζηξσκα παξαζύξζεθε από ηε κνηνζηθιέηα. Ν Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο ήηαλ ν ειεγεηαθόο πνηεηήο ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ εηθόλσλ θαη ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Ήηαλ θνξπθαίνο θαη πνιπβξαβεπκέλνο δηεζλήο έιιελαο ζθελνζέηεο, κε δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Λνκηθή Πρνιή, έθπγε ζην Ξαξίζη, παξαθνινύζεζε καζήκαηα γαιιηθήο θηινινγίαο θαη θηικνγξαθίαο, εζλνινγίαο θαη θηλεκαηνγξάθνπ. Κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα εξγάζηεθε σο θξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ πξώηε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία ηνπ «Αλαπαξάζηαζε», θέξδηζε ην πξώην βξαβείν ζην Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζεκαηνδόηεζε ηελ απγή ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Έθηνηε, θέξδηζε πνιιά βξαβεία ηα νπνία ηνλ θαζηέξσζαλ παγθνζκίσο σο έλαλ από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο ζθελνζέηεο ηνπ ζύγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ρν 1998 ζηηο Θάλλεο θαηαθηά ηνλ Σξπζό Φνίληθα γηα ηελ ηαηλία ηνπ «Αησληόηεηα θαη κηα κέξα», θάλνληαο μαλά ηελ Διιάδα πεξήθαλε γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο. Αθνινπζεί έλα αλέθδνην πνίεκά ηνπ, γξακκέλν ην 1982, ιίγν πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ ηεο ηαηλίαο «Ραμίδη ζηα Θύζεξα» «Παο εύρνκαη πγεία θαη επηπρία αιιά δελ κπνξώ λα θάλσ ην ηαμίδη ζαο. Δίκαη επηζθέπηεο. Ρη θάζε ηη πνπ αγγίδσ κε πνλάεη πξαγκαηηθά θη έπεηηα δελ κνπ αλήθεη. ιν θαη θάπνηνο βξίζθεηαη λα πεη δηθό κνπ είλαη. Δγώ δελ έρσ ηίπνηε δηθό κνπ είρα πεη θάπνηε κε ππεξνςία. Ρώξα θαηαιαβαίλσ πσο ην ηίπνηε είλαη ηίπνηε. ηη δελ έρσ θαλ όλνκα Θαη πξέπεη λα γπξεύσ έλα θάζε ηόζν. Γώζηε κνπ έλα κέξνο λα θνηηάσ. Μεράζηε κε ζηε ζάιαζζα. Παο εύρνκαη πγεία θαη επηπρία». 7 ΓΗΑΡΗ ΘΑΘΔ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΓΗΑΒΑΕΝΚΔ ΞΝΗΖΠΖ ηαλ ιέσ πνίεζε δελ ελλνώ θάπνην ινγνηερληθό είδνο. Ξνίεζε είλαη έλαο μερσξηζηόο ηξόπνο λα ζπλεηδεηνπνηείο ηνλ θόζκν, λα ζπλδέεζαη κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ πνίεζε ινηπόλ γίλεηαη θηινζνθία πνπ θαζνδεγεί ηνλ άλζξσπν όιε ηνπ ηε δσή. Αληξέτ Ραξθόθζθη (Οώζνο ζθελνζέηεο) Πκηιεύνληαο ην ρξόλν, εθδόζεηο Λεθέιε Καζεκαηηθνί δηαγσληζκνί Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνπο καζεηέο καο Αλαζηαζία Γθνπγθνύκε θαη Θσλζηαληίλν Καηζαηάθε ηεο Β Γπκλαζίνπ αιιά θαη ζηνλ Αλδξέα Αλησλάθε ηεο Γ Ιπθείνπ γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζην δηαγσληζκό «ΘΑΙΖΠ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Λνεκβξίνπ, Δπίζεο, ηνπο επρόκαζηε θαιά απνηειέζκαηα από ην δηαγσληζκό «ΔΘΙΔΗΓΖΠ» πνπ έγηλε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ. Αο ηνπο αθηεξώζνπκε κηα ζπαδνθεθαιηά: Έλαο παηέξαο απνθαζίδεη λα θάλεη κηα επέλδπζε γηα ην γην ηνπ. Πηα πξώηα ηνπ γελέζιηα θαη θαηόπηλ ζε θάζε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ, θάλεη γη απηόλ κηα θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα ηαλ ν κηθξόο έγηλε είθνζη ρξνλώλ, πάεη ζηελ ηξάπεδα λα εηζπξάμεη ην πνζό. Ξξνο έθπιεμή ηνπ όκσο δηαπηζηώλεη όηη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ έρνπλ θαηαηεζεί κόλν Ξώο γίλεηαη απηό; (Δπθιείδεο Α ηεύρνο 81) ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΖ ΓΗΝΟΘΥΠΖ Ζ δεύηεξε εηθόλα ηνπ Δξσηόθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνύζαο, πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΚΔΟΔΠ ΠΣΝΙΔΗΝ ηνπ Γεθεκβξίνπ ζηε ζειίδα 6, είλαη έξγν ηνπ ΛΗΘΝ ΔΓΓΝΛΝΞΝΙΝ θαη όρη, όπσο ιαλζαζκέλα γξάθεθε, ηνπ Λ. ΣΑΡΕΖΘΟΗΑΘΝ- ΓΘΗΘΑ.

8 8. Christmas Holidays This Christmas, I went to Canada with my family. We stayed there for fifteen days, having great fun with our Greek friends who live in Burlington, Ontario. Our journey started with two flights. The first one from Athens to Rome was about two hours and the second from Rome to Toronto was ten hours. We did too many things there like ice skating and skiing as well as visiting many interesting museums, like the Art Gallery of Ontario, the Royal Ontario Museum and the Science Centre. We also went to the top of the Canadian National Tower, one of the highest buildings in the world! There, we were at a height of 350 meters. At a particular part of that tower, the floor was made of glass. It was really scary walking there and looking down at the same time because you thought that you were going to fall. We also had a tour of the famous Niagara falls, where we stayed for a night at a hotel on the 17th floor, having a great view of the unbelievable scenery. What is more, we went to an indoors, water park, called "GREAT WOLF LODGE" which had extraordinary water slides. We stayed there for two days and we had fun in the warm water. On the second day there, the temperature outside was thirteen degrees below zero! It was the coldest day of our lives! Another day, we went to the theatre and we saw the performance " Mary Poppins". It was a very nice experience and the most interesting thing of all was the special effects used in this musical. In some parts of the performance, the actors even flew!! Finally, when we weren't walking on the streets, of Toronto, we were at home playing a variety of board games, like Monopoly and Apples to Apples. It s worth mentioning also that during our stay in Canada, it snowed only twice. Despite our disappointment about this those two times were the most unforgettable moments of our trip because it was then that my sister, my brother, our two family friends and me played in the garden of our friends house- which was covered in snowfor at least an hour and a half! This holiday was an experience I'll never forget!! by Eugenia Klironomou

9 Unforgettable holidays Late last month I spent a few very enjoyable days in the USA. I went there to celebrate Christmas with my father and cousin. We first went to New York and stayed in an apartment that my father had rented for fourteen days. One of the first things that we did was visit The Empire State Building which is currently the third tallest skyscraper in the United States- and went shopping. We also visited the MOMA (the Museum of Modern Arts) the MET(the Metropolitan Museum of Arts) the Natural History Museum and the Planetarium which were all interesting and crowded with tourists. On Christmas day we went to a friend s house which was magnificently decorated and had dinner. On New Year s Eve we met an aunt of mine who was also on vacation in New York. She invited us to join her at Times Square, where Lady Gaga, Justin Bieber, Pitbull and Lee Lo Green were going to be singing for the New Years Eve party. My dad and cousin didn t want to go but I was excited with the idea and I accepted. It was amazing! It was pure magic! We went to Times Square at 13:00 to be able to find a good place and left a little after 00:30 to find my dad who was having dinner at a Greek restaurant. After fourteen days in New York, we went to Orlando for the last four days of our vacation, where we stayed in a hotel. I had a really nice time there too, because I went to Disneyland and to Universal Studios. That is where I rode roller coasters-some of which had scenes from famous movies as a theme -watched 40 movies and visited Hogwarts, Harry Potter s school. It was really amazing! My trip to the USA was a great experience that I will always remember. I had a great time and I would like to go back there some time in the near future. 9 By Lena Michalaki

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες

Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Απο-οικειοποίηση: Γλώσσα και Ππάξη Έβεισλ Γαβρήιοσ, Φοίβε Γηαλλίζε, Κωζηής Παλεγύρες Ναηαιία Μσιωλάθε Αιίλα Ορθαλού Άρηεκης Νηθοιοπούιοσ Γηώργος Ρσκελίδες Πξνζεγγίδσ ην νηθόπεδν ζθεπηόκελε κηα θαηνηθία.

Διαβάστε περισσότερα