ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012"

Transcript

1 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία «Ζ ζρέζε κνπ κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν άξρηζε ζρεδόλ ζαλ εθηάιηεο. Ήηαλ ην 46 ή 47, δελ ζπκάκαη. Ξξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα, ηόηε πνπ πήγαηλε πνιύο θόζκνο ζην ζηλεκά θαη εκείο κηθξνί ηξππώλακε αλάκεζα ζην ζπλσζηηζκό ησλ κεγάισλ, γηα λα ραζνύκε ζην καγηθό ζθνηάδη ηνπ εμώζηε. Δίδα πνιιέο ηαηλίεο ηόηε, αιιά ε πξώηε ήηαλ κηα ηαηλία ηνπ Michael Curtiz, ην «Angels With Dirty Faces». πάξρεη κηα ζθελή ζηελ ηαηλία πνπ ν ήξσαο νδεγείηαη από δπν θύιαθεο ζηελ ειεθηξηθή θαξέθια. Θαζώο πξνρσξνύλ, νη ζθηέο ηνπο κεγαιώλνπλ ζηνλ ηνίρν. Μαθληθά κηα θξαπγή... Γελ ζέισ λα πεζάλσ. Απηή ε θξαπγή γηα θαηξό κεηά ζηνίρεησλε ηηο λύρηεο κνπ. Ν θηλεκαηνγξάθνο κπήθε ζηε δσή κνπ κε κηα ζθηά πνπ κεγάισλε ζ έλαλ ηνίρν θαη κηα θξαπγή. Άξρηζα λα γξάθσ πνιύ λσξίο, εθείλε ηελ ίδηα επνρή, θάησ απ ηελ ηαξαρή θαη ηε ζπγθίλεζε πνπ κνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη αλαηαξάμεηο ηεο Ηζηνξίαο πνπ είραλ πξνεγεζεί. Νη ζεηξήλεο ηνπ πνιέκνπ ηνπ 40. Ζ είζνδνο ηνπ Γεξκαληθνύ ζηξαηνύ θαηνρήο ζε κηα έξεκε Αζήλα. Ξξώηνη ήρνη, πξώηεο εηθόλεο. Έπεηηα, ν Δκθύιηνο ην Γεθέκβξε ηνπ 44. Ζ ζθαγή. Ζ θαηαδίθε ηνπ παηέξα ζε ζάλαην. Ρν ρέξη ηεο κεηέξαο λα ηξέκεη ζην δηθό κνπ, θαζώο ςάρλακε λα βξνύκε ην πηώκα ηνπ αλάκεζα ζε δεθάδεο άιια, ζε έλα ρσξάθη. Θαηξό κεηά έλα κήλπκά ηνπ από καθξηά. Ζ επηζηξνθή ηνπ κηα κέξα βξνρήο. Ξξώηεο ηζηνξίεο. Ξξώηε επαθή κε ηηο ιέμεηο, ιέμεηο πνπ αλαδεηνύλ εηθόλα. Ρόηε δελ ήμεξα. Ρν θαηάιαβα αξθεηά αξγόηεξα, όηαλ έγξαςα ηελ πξώηε ιέμε ζην πξώην ζελάξην. Ζ ιέμε ήηαλ «βξέρεη». Ν κεξνο, νη αξραίνη ηξαγηθνί θαη γεληθά ε αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, απνηεινύζαλ ζηελ επνρή κνπ κέξνο ηεο ζρνιηθήο καο παηδείαο. Νη αξραίνη κύζνη κάο θαηνηθνύλ θαη ηνπο θαηνηθνύκε. Ενύκε ζ έλαλ ηόπν γεκάην κλήκεο, αξραίεο πέηξεο θαη ζπαζκέλα αγάικαηα. ιε ε λεόηεξε ειιεληθή ηέρλε θέξεη ηα ζεκάδηα απηήο ηεο ζπκβίσζεο. Ζ δηαδξνκή κνπ, ε πνξεία κνπ, ε ζθέςε κνπ ζα ήηαλ αδύλαην λα κελ έρνπλ πνηηζηεί από όια απηά». Ρα παξαπάλσ ιόγηα αλήθνπλ ζηνλ κεγάιν Έιιελα ζθελνζέηε Θόδσξν Αγγειόπνπιν, πνπ πξηλ ιίγεο κέξεο έθπγε απξόζκελα από ηε δσή καο, ηξαπκαηηζκέλνο ζνβαξά ζην δηάιεηκκα ησλ γπξηζκάησλ ηεο λέαο ηνπ ηαηλίαο "Ζ άιιε ζάιαζζα" ζηε Γξαπεηζώλα από δηεξρόκελε κνηνζπθιέηα. Έρεη ηηκεζεί κε βξαβεία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, κε ζπνπδαηόηεξν ηεο θαιύηεξεο ηαηλίαο κε ηνλ Σξπζό Φνίληθα ζην Φεζηηβάι ησλ Θαλλώλ ην 1998 γηα ηελ ηαηλία Κηα Αησληόηεηα θαη κηα Κέξα. «Απνραηξεηνύκε ηνλ πνηεηή ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνλ ξαςσδό ηεο εξεκσκέλεο παηξίδαο, ηεο παηξίδαο πνπ δηαξθώο εμεγείξεηαη». Δ. Γεξαζηκίδνπ-Ζζνπνηόο «Δμ νλόκαηνο όισλ ησλ εζνπνηώλ πνπ είραλ ηελ ηύρε λα ππνδπζνύλ ππό δηθή ζνπ ζθελνζεηηθή θαζνδήγεζε, Π επραξηζηώ.» Ρόλη Πεξβίιν-Ηηαιόο εζνπνηόο «ράζεθε άδηθα αιιά απηό πνπ κε παξεγνξεί είλαη όηη ην έξγν ηνπ ζα κέλεη ζηελ αησληόηεηα» Γ. Αξβαλίηεο - Γ/ληήο θσηνγξαθίαο

2 2 Άλνηγκα ζρνιείνπ αγηαζκόο ησλ πδάησλ Γεπηέξα Δπηζηξνθή ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν κεηά ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο δηαθνπέο. Ρελ επνκέλε, εκέξα Ρξίηε, ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, έγηλε ν θαζηεξσκέλνο αγηαζκόο ησλ πδάησλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. Θνπή βαζηιόπηηαο Πηηο ηα παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ έθνςαλ αλά ηκήκα ηελ πξσηνρξνληάηηθε πίηα, παξνπζία ησλ θαζεγεηώλ ηάμεσλ. Νη ηπρεξνί ηεο ρξνληάο είλαη: Γ1 Γειεκήζε Ησάλλα Γ2 θ. Ζξαθιείδνπ Πνθία Β1 Βαζηιάθε Κίξθα Β2 Πεθάθε Αλαζηαζία Α1 θ. Θιεξνλόκνπ Αζελά Δπίζθεςε ζην ίδξπκα Εσνδόρνο Ξεγή Πηηο νη καζεηέο ηηο γ γπκλαζίνπ επηζθέθηεθαλ ην θέληξν εηδηθώλ παηδηώλ Εσνδόρνο Ξεγή. Ζ επίζθεςε απηή είλαη πιένλ θαζηεξσκέλε, θαζώο θάζε ρξόλν ηα ρξήκαηα πνπ καδεύνληαη από ην ρξηζηνπγελληάηηθν παδάξη ηνπ ζρνιείνπ δηαηίζεληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα. Ρνπο καζεηέο ππνδέρηεθαλ ν δηεπζπληήο ηνπ θέληξνπ θ. Φεξεηδάθεο θαη θπζηθά ηα ππέξνρα ρακόγεια ησλ παηδηώλ πνπ θνηηνύλ εθεί. Αθνύ νη καζεηέο καο ελεκεξώζεθαλ γηα ην ζθνπό θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θέληξνπ, μελαγήζεθαλ θαηά νκάδεο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ρώξνπ. Πηε ζπλέρεηα είραλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ θαη λα παίμνπλ κε ηνπο θαηλνύξγηνπο θίινπο πνπ έθαλαλ. Πήκεξα πήγακε επίζθεςε ζηελ Εσνδόρν Ξεγή θαη ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύ όκνξθα! Ιίγεο κέξεο πξηλ πάκε, όηαλ καο ην αλαθνίλσζαλ, θαη εγώ αιιά θαη νη πεξηζζόηεξνη ζπκκαζεηέο κνπ είρακε κεξηθέο ακθηβνιίεο γηα ην αλ ζέιακε λα πάκε θαζώο πηζηεύακε πσο ζα ζηελνρσξεζνύκε πνιύ. Ρειηθά όκσο θάλακε κεγάιν ιάζνο αθνύ ληώζακε ην αθξηβώο αληίζεην! Ρα παηδία εθεί ήηαλ πάξα πνιύ επράξηζηα, ραξνύκελα θαη καο κηινύζαλ πνιύ πξόζπκα. Θάλακε βόιηα ζε όια ηα εξγαζηήξηα θαη δηαπηζηώζακε πσο ηα παηδία απηά αλ θαη κπνξεί λα έρνπλ κηα θάπσο «πεξίεξγε» εμσηεξηθή εκθάληζε θάλνπλ πάξα πνιιά πξάγκαηα θαη κεξηθέο θνξέο πνιύ πεξηζζόηεξα θαη από καο! Ήηαλ κηα πνιύ επράξηζηε εκπεηξία, πεξάζακε θαιά θαη ην δηαζθεδάζακε. Ξαλδώξα Δμακηιηώηε Δθδξνκή ηνπ κήλα Πηηο έγηλε ε πξώηε εθδξνκή ηνπ ρξόλνπ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ ζην αζιεηηθό θέληξν «Ιίλην».

3 Νκηιία θ. Πηεηαθάθε Ζ επηζηήκε πνπ θαιιηεξγεί ην δίθαην είλαη ε λνκηθή θαη απηή δελ είλαη εύθνιε επηζηήκε. Θαη δελ ελλννύκε ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη σο πξνο ηε κάζεζή ηεο. Δλλννύκε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο από ηελ θνηλσλία ηελ θνηλσλία πνπ δελ κπνξεί, βεβαίσο, λα θάλεη δίρσο ηεο, αιιά ηαπηόρξνλα ηελ θαηεγνξεί ρσξίο όξηα. Δίλαη, ίζσο, από ηα ιίγα παξαδείγκαηα γλώζεο πνπ επηζύξεη ηόζν κέλνο πάλσ ηεο. Από κηθξνύο θαη από κεγάινπο. Από θαινύο θαη από θαθνύο. Ίζσο γηαηί ζπγρέεηαη ην «δίθαην» κε ην «δίθην». Απηό ην δεύηεξν ζπληάζζεηαη ζπλήζσο κε ηελ θηεηηθή αλησλπκία «κνπ». Ρν «δίθην κνπ». Θαιιηεξγεί, ινηπόλ, λνκηθή επηζηήκε απηό ην δίθαην πνπ είλαη θαηάθηεζε ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ, απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλή ύπαξμε κέζα ζηα νξγαλσκέλα θνηλσληθά ζύλνια ηνπ ζήκεξα, όπσο είπε ν θ. Γ. Πηεηαθάθεο, λνκηθόο θαη επάγγεικα θαη εηδηθόο ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ. Θαη νη θαλόλεο απηνύ ηνπ δηθαίνπ, θαλόλεο απαξαίηεηνη γηα ηελ απνθπγή ηνπ δηθαίνπ ηνπ ηζρπξνύ θαη ηεο απηνδηθίαο, ζαθώο δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο θαλόλεο εζηθήο, όπσο ηόληζε ν νκηιεηήο. Έρνπκε πνιιέο πξνζδνθίεο από ην δίθαην θαη ηε δηθαηνζύλε. Ξάλσ ζ απηά ζηεξίδνπκε ηελ ύπαξμή καο, γη απηό θαη απνγνεηεπόκαζηε όηαλ ππνςηαδόκαζηε, άιινηε ζσζηά θαη άιινηε ιάζνο, όηη θάηη δελ πάεη θαιά. Δίλαη ην αθξνγσληαίν ιηζαξάθη πνπ ζηεξίδεη ηόζεο πξνζδνθίεο. Θαη ην δίθαην πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην αληηθεηκεληθό, κε ηελ έλλνηα ηεο ζηέξεζεο θαηά ηελ απνλνκή ηνπ θάζε ζπλαηζζεκαηηθόηεηαο - θάπνηεο θνξέο λνζεξήο - πνπ είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε ιάζνο θξίζεηο. Ρα ζθηαγξάθεζε όια απηά ν νκηιεηήο θαη κε ςύρξαηκε καηηά θαη ιόγν πξνζπάζεζε λα απνθινηώζεη ηελ νπζία θαη λα ηελ παξνπζηάζεη. Κε επηηπρία. Θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζεξκά ηνλ επραξηζηνύκε. 3 Νκηιία θ.σξνληάξε Πην πιαίζην ηνπ ζεζκνύ ηεο ζρνιήο γνλέσλ, ζηηο , ε ζρνιηθή ςπρνιόγνο θ. Σξνληάξε Διέλε κίιεζε ζηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ ηνπ γπκλαζίνπ, κε ζέκα: «Ζ πξώηε θάζε ηεο εθεβηθήο πεξηόδνπ». Ζ θ. Σξνληάξε ζηελ παξνπζίαζή ηεο αλαθέξζεθε ζηα παξαθάησ: Ζ πξώηε θάζε ηεο εθεβηθήο πεξηόδνπ δει. ην ΓΚΛΑΠΗΝ είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε θαη γηα ην παηδί θαη θπζηθά γηα ηελ νηθνγέλεηα. Δθδειώλνληαη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ειηθίαο, ηα νπνία είλαη πνιύπινθα θαη έληνλα. κσο απηά θαζνξίδνπλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνλ έθεβν ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ξνιύ θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη θαη ε δηαδξνκή ηνπ παηδηνύ ζε όια ηα πξνεγνύκελα ειηθηαθά ζηάδηα. Ζ νηθνγέλεηα θαη ν ξόινο ηεο ζ απηή ηελ θάζε είλαη θπζηθά πνιύ θαζνξηζηηθόο. Σξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαηαλόεζε ςπρξαηκία δηάινγνο εκπηζηνζύλε πξνζνρή ζην θιίκα ηεο νηθνγελεηαθήο αηκόζθαηξαο απνθπγή ζπγθξίζεσλ θαη δηαθξίζεσλ απνθπγή ππεξπξνζηαηεπηηθώλ ηάζεσλ (πνπ είλαη δπζηπρώο πνιύ ζπρλό θαηλόκελν). Σξεηάδεηαη επαλαπξνζδηνξηζκόο ζηηο αμίεο θαη ζηε ζηάζε δσήο ηνπ γνλετθνύ πξνηύπνπ, γηαηί απηό θαζνδεγεί θαη αζθαιίδεη ηα παηδηά εηδηθά ζ απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπο. Κε ιίγα ιόγηα ην πέξαζκα ηεο εθεβείαο ρξεηάδεηαη ώξηκνπο θαη ζπλεηνύο γνλείο. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε. Ππλάληεζε γηα ζπλζεηηθέο Πηηο θαη ηελ πέκπηε δηδαθηηθή ώξα νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ζπλαληήζεθαλ αλά νκάδεο κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ησλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ πξόνδό ηνπο θαη λα ζπληνλίζνπλ ηα πεξαηηέξσ βήκαηα ηεο εθπόλεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπο. Νκηιία θ. Λ. Γ. Θνπηδάθε Πηηο θαη ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ώξα, νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνπ ιπθείνπ παξαθνινύζεζαλ έλα μερσξηζηό κάζεκα. Ν θ. Λ. Γ. Θνπηδάθεο, γεληθόο δηεπζπληήο ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ, ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξνβνιή κηαο ζεηξάο θσηνγξαθηώλ από ην πεξηεγεηηθό ηαμίδη ηνπ ζηηο ρακέλεο παηξίδεο ηνπ Διιεληζκνύ, από ηελ Θσλζηαληηλνύπνιε κέρξη ηελ Θαππαδνθία. Ζ παξνπζίαζε ησλ θσηνγξαθηώλ ζπλνδεπόηαλ από ηνλ κεζηό πνηεηηθό

4 4 θαη ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν ερνγξαθεκέλν ιόγν ηνπ θ. Λ. Γ. Θνπηδάθε. Αθνινπζεί απόζπαζκα ηνπ ιόγνπ απηνύ:.πε κλήκεο αηέιεησηεο βξηζθόκνπλ, όηαλ άθνπζα ηελ μελαγό λα αλαθέξεη πσο είκαζηε ζην ζηαπξνδξόκη πξνο ην Δζθηζερήξ, ην Αθηόλ Θαξαρηζάξ. Ζ ζθέςε κνπ πήγε ακέζσο ζην Παγγάξην πνηακό θαη ζηελ ηζηνξηθή απάηε ηεο Άγθπξαο. Ν παηέξαο κνπ παξώλ. Ρνλ ζπλαληώ ζηα κέξε πνπ κνπ δηεγηόηαλ ζ όιε ηνπ ηε δσή θαηεγνξώληαο απηνύο πνπ καο απάηεζαλ θαη καο πξόδσζαλ. Πθιεξέο πεξηγξαθέο γηα ηε δνινθνλία ηνπ ζηξαηνύ καο ην 22. Ραπείλσζε ηεο Διιάδαο, καησκέλα λεξά ζην Παγγάξην. Νιέζξηα ππνρώξεζε! Θαη ζηε ζπλέρεηα ε Πκύξλε λα θαίγεηαη θαη ε αξρνληηά ησλ Διιήλσλ λα πλίγεηαη ζηε ζάιαζζα. Ν παηέξαο κνπ δάθξπδε θάζε θνξά πνπ ηζηνξνύζε. Ρν δάθξπ ηνπ ην ηαύηηζα κε ηελ πιεκκύξα ησλ δαθξύσλ πνπ ε θαληαζία κνπ έθεξλε, όπσο πεξλνύζα πξώηε θνξά από ηνύηα ηα κέξε. Ρν «πάιη κε ρξόληα κε θαηξνύο πάιη δηθά καο ζα λαη» αγγίδεη γξαθηθά ηε κειαγρνιία κνπ. Ζ νηθνπκεληθή ζθξαγίδα ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ άθεζε ε πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ησλ Διιήλσλ κε ην πέξαζκα ηνπ Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ζηε ζπλέρεηα ε γιώζζα ε Διιεληθή, ηα ζέαηξα θαη νη λανί, νη αγνξέο θαη νη ζηνέο γηα ηε δεκνθξαηία, ησλ απνζηόισλ θαη ηνπ Ξαύινπ ην πέξαζκα, νη Θαππαδόθεο Ξαηέξεο ηνπ Βπδαληίνπ, ηα αλνίγκαηα θαη ηα βάζε, νη ακέηξεηεο εθθιεζίεο νη θηηζκέλεο ή ζθακκέλεο ζε βξάρνπο, νη αγηνγξαθίεο πνπ θαηαζηξέθνληαη, ηα κλεκεία ηεο δόμαο, ηα ζπγγξάκκαηα θαη νη επηγξαθέο, όια απηά είλαη ε ππεξεθάλεηα γηα ην παξειζόλ θαη ν έιεγρνο ν ηζηνξηθόο γηα ην παξόλ καο.. Πήκεξα ν θ. Λίθνο Θνπηδάθεο κάο έθαλε έλα πξόινγν γηα ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Θαππαδνθία θαη ζηε ζπλέρεηα καο έδεημε έλα βίληεν κε θσηνγξαθίεο από ην ηαμίδη ηνπ απηό. Ρα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζε ν ίδηνο κέζα από ην ηαμίδη ηνπ καο ηα πέξαζε κε έλαλ ηδηαίηεξν θαη εθιεπηπζκέλν ηξόπν. Ξηζηεύσ όηη ήζειε λα καο ηαμηδέςεη ζ έλα θόζκν αιιηώηηθν από ό,ηη ζπλήζσο βιέπνπκε εκείο νη λένη θαη λνκίδσ όηη ην θαηάθεξε. Δπίζεο, ε αθήγεζε πνπ έθαλε, όηαλ πεξλνύζαλ νη εηθόλεο ήηαλ καγεπηηθή, γηαηί ν ηόλνο ηεο θσλήο ηνπ κε έθαλε λα δσ όηη ε γλώζε θαη ην ζπλαίζζεκα πεγαίλνπλε καδί, γηαηί, όηαλ έρεηο γλώζε, κπνξείο, λα δεηο ηνλ θόζκν από άιιε νπηηθή γσλία πνπ εκείο δελ βιέπνπκε, επεηδή είκαζηε αθόκα κηθξνί θαη άπεηξνη. Θα ήζεια λα μαλαθνύζσ κία ηέηνηα νκηιία, γηαηί κε ηαμίδεςε. Ρέινο, ζα ήζεια λα πσ όηη κε έθαλε λα αηζζαλζώ νηθεία καδί ηνπ, ιέγνληαο όηη είρε άγρνο αλ ζα θαηαθέξεη κε απηή ηελ νκηιία λα καο κεηαθέξεη απηό πνπ αηζζάλζεθε θαη ν ίδηνο ζε απηό ην ηαμίδη. Ζξώ Πκαξαγδάθε ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΠΡΑ ΔΟΔΗΞΗΑ ΡΖΠ ΡΟΝΗΑΠ Ππζπείξσζα ηηο κλήκεο. Αθνύκπεζα ζηα ηείρε πνπ ηνπο γηνύο ηνπ Ξξηάκνπ ππεξαζπίδαλε. Ήρνη από ηα βέιε ησλ Αραηώλ ζεκάδεπαλ η απηηά κνπ. Σαξακαηηέο ζηηο πέηξεο δηέθξηλαλ ηα κάηηα κνπ. Φσλέο ζηξαηνύ θξαηνύζε ν αέξαο. Ξαηήκαηα αιόγσλ ε θνηιάδα πξόδηδε. Θαθόηερλνο ν Γνύξεηνο Ίππνο πνπ έζηεζαλ γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Αθνξκή λ αλαινγηζηώ ην ςέκα θαη ηελ αιήζεηα γηα ηελ παιηθαξηά. Ρν ζάλαην θαη ηελ αλδξεηνζύλε. Ρε βία θαη ηε ζπζία Ρελ θαηαζηξνθή θαη ηε λίθε Ρν βάξβαξν θαη Ρν Θετθό Ρνλ έξσηα θαη ηε δηακάρε Πθιεξό ην νδνηπνξηθό ζηελ Ρνπξθία. Ρν βίσκα ησλ αληηθάζεσλ δελ εξκελεύεηαη κε ινγηθή θαη αίζζεκα. Λ.Γ. ΘΝΞΗΓΑΘΖΠ

5 Γ2 Γθακπξηέι Γθαξζία Καξθέο: Ν Γθακπξηέι Γθαξζία Καξθέο είλαη ζπνπδαίνο Θνινκβηαλόο ζπγγξαθέαο, βξαβεπκέλνο κε Λόκπει Ινγνηερλίαο. Γελλήζεθε ζηηο 6 Καξηίνπ 1928 ζην ρσξηό Αξαθαηάθα ηεο Θνινκβίαο. Ρν 1947 μεθίλεζε λα ζπνπδάδεη Λνκηθή θαη Ξνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Κπνγθνηά. Ρελ ίδηα ρξνληά δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδα ην πξώην ηνπ δηήγεκα «Ζ ηξίηε παξαίηεζε». Ρν 1948 κεηαθόκηζε ζηελ Θαξηαρέλα ησλ Γπηηθώλ Ηλδηώλ θαη αζρνιήζεθε κε ηε δεκνζηνγξαθία ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Ρν 1955 εθδόζεθε ην πξώην κπζηζηόξεκά ηνπ «Ρα λεθξά θύιια». Αθνινύζεζαλ ηα έξγα «Θαθηά ώξα», «Ν ζπληαγκαηάξρεο δελ έρεη θαλέλαλ λα ηνπ γξάςεη» θαη «Δθαηό ρξόληα κνλαμηά», ην νπνίν ηνλ θαζηέξσζε σο έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζπγγξαθείο ηεο επνρήο καο, θαζώο απνθόκηζε ακέζσο ηηο ζεηηθόηεξεο θξηηηθέο. Ρν 1982 ηνπ δόζεθε ην Βξαβείν Λόκπει Ινγνηερλίαο. Ν Γθακπξηέι Γθαξζία Καξθέο έρεη απνζπξζεί από ηε δεκόζηα δσή γηα ιόγνπο πγείαο: θαξθίλνο ζηνπο ιεκθαδέλεο. Ζ θαηάζηαζή ηνπ κνηάδεη λα επηδεηλώλεηαη κέξα κε ηε κέξα. Ζ απνραηξεηηζηήξηα επηζηνιή, απνζπάζκαηα ηεο νπνίαο αθνινπζνύλ, ζηάιζεθε από ην ζπγγξαθέα ζηνπο θίινπο ηνπ : «Αλ ν Θεόο κνύ ράξηδε έλα θνκκάηη δσή Θα έδηλα αμία ζηα πξάγκαηα, όρη γη απηό πνπ αμίδνπλ, αιιά γη απηό πνπ ζεκαίλνπλ. Θα θνηκόκνπλ ιίγν, ζα νλεηξεπόκνπλ πην πνιύ, γηαηί γηα θάζε ιεπηό πνπ θιείλνπκε ηα κάηηα, ράλνπκε εμήληα δεπηεξόιεπηα θσο. Θα ζπλέρηδα, όηαλ νη άιινη ζηακαηνύζαλ, ζα μππλνύζα, όηαλ νη άιινη θνηκνύληαλ. Θα άθνπγα, όηαλ νη άιινη κηινύζαλ θαη πόζν ζα απνιάκβαλα έλα παγσηό ζνθνιάηα! Θεέ κνπ, αλ κπνξνύζα, ζα έγξαθα ην κίζνο κνπ πάλσ ζηνλ πάγν θαη ζα πεξίκελα λα βγεη ν ήιηνο. Θεέ κνπ, αλ είρα έλα θνκκάηη δσή δελ ζα άθελα λα πεξάζεη νύηε κία κέξα ρσξίο λα πσ ζηνπο αλζξώπνπο όηη ηνπο αγαπώ Πην κηθξό παηδί ζα έδηλα θηεξά, αιιά ζα ην άθελα λα κάζεη κόλν ηνπ λα πεηάεη. Πηνπο γέξνπο ζα έδεηρλα όηη ην ζάλαην δελ ηνλ θέξλνπλ ηα γεξαηεηά αιιά ε ιήζε. Έκαζα ηόζα πξάγκαηα από ζαο ηνπο αλζξώπνπο Έκαζα πσο όινη ζέινπλ λα δήζνπλ ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ, ρσξίο λα γλσξίδνπλ όηη ε αιεζηλή επηπρία βξίζθεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ θαηεβαίλεηο ηελ απόθξεκλε πιαγηά. Έκαζα πσο, όηαλ ην λενγέλλεην ζθίγγεη ζηε κηθξή παιάκε ηνπ, γηα πξώηε θνξά, ην δάρηπιν ηνπ παηέξα ηνπ, ην αηρκαισηίδεη γηα πάληα. Έκαζα πσο ν άλζξσπνο δηθαηνύηαη λα θνηηά ηνλ άιινλ από ςειά, κόλν όηαλ πξέπεη λα ηνλ βνεζήζεη λα ζεθσζεί. Λα ιεο πάληα απηό πνπ ληώζεηο θαη λα θάλεηο απηό πνπ ζθέθηεζαη Θξάηα απηνύο πνπ αγαπάο θνληά ζνπ, πεο ηνπο πόζν πνιύ ηνπο ρξεηάδεζαη, αγάπα ηνπο θαη θέξζνπ ηνπο θαιά, βξεο ρξόλν γηα λα ηνπο πεηο «ζπγγλώκε», «ζπγρώξεζέ κε», «ζε παξαθαιώ», «επραξηζηώ» θη όια ηα ιόγηα αγάπεο πνπ μέξεηο Β1 Ινπδνβίθνο ησλ Αλσγείσλ Ρν πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα είλαη Γηώξγνο Γξακνπληάλεο (γελ. 1951). Ν ίδηνο, ζε ζπλέληεπμή ηνπ, έρεη δειώζεη: «Γελλήζεθα ζηελ Θξήηε, ζε έλα ρσξηό ηνπ Τεινξείηε, ηα Αλώγεηα! Ρν ρεηκώλα ηνλ ζπκάκαη ιεπθό. Θάιαζζα είδα πξώηε θνξά ζηα έληεθα κνπ ρξόληα. Από ηόηε πνπ ζπκνύκαη ηνλ εαπηό κνπ, ήζεια λα θάλσ δσγξαθηθή θαη άξρηζα κε ηνλ πην θαηάιιειν ηξόπν: ζπνπδάδνληαο ζηελ ΑΠΠΝΔ Νηθνλνκηθά. Έθηαζα κελ ζην πηπρίν, κα δελ κε θαηαδέρηεθε πνηέ. Ρν 1979 γλσξίδνκαη κε ην Κάλν Σαηδηδάθη ζηα Αλώγεηα, ηα νπνία είρε επηιέμεη γηα ηηο Κνπζηθέο Γηνξηέο, πνπ γηα ζεηξά εηώλ νξγάλσλε. Κε αθνύεη λα ηξαγνπδώ έλα βξάδπ κε ην καληνιίλν θαη ηνπο θίινπο κνπ θαη ηελ άιιε κέξα δίλεη ην ηειέθσλό ηνπ κε ην "Σαηδηδάθηο", γξακκέλν κε δύν "γηώηα". Ρνλ ξώηεζα γηαηί, θαη κνπ είπε πσο ηα "ήηα" ηνλ παραίλνπλ! Δθείλνο κε έκαζε πώο λα θάλσ δσγξαθηθή γξάθνληαο ηξαγνύδηα, από ηόηε κέρξη ζήκεξα!»

6 6 Γίζθνο: Σαξκαηνύζα Ν Ίθαξνο Γίζθνο: γηνξηή ησλ αλέκσλ Ρν ρξώκα ησλ καηηώλ ζνπ Γίζθνο: Ρν κετληάλη Ρν ρξώκα ηεο αγάπεο Ξνηνο είλαη πνπ πεηά ςειά κ απηά ηα δπν κηθξά θηεξά ηα ζύλλεθ αληακώλεη θη όζεο θνξέο θη αλ ηζαθηζηεί πνηέ δε κεηαληώλεη. ζν ςειά θη αλ αλεβεί ηελ άθξε δελ κπνξεί λα βξεη ν δξόκνο δελ ηειεηώλεη ν ήιηνο ηνπ ρακνγειά ν ήιηνο ηνλ πεξηγειά θαη ηα θηεξά ηνπ ιηώλεη. Κε βνπξθσκέλε ηε καηηά θνηηά ηνλ νπξαλό ςειά κε ην βνξηά καιώλεη θαη πεξηκέλεη ηνλ θαηξό λα ηνπ γηαηξέςεη ην θηεξό Δίδα ην ρξώκα ησλ καηηώλ ζνπ ζηνλ ηνίρν ηεο Αγηα-Πνθηάο πάλσ ζε πέηξηλεο ςεθίδεο ζην θόξεκα ηεο Ξαλαγηάο. Πην αληηθέγγηζκα κηαο βάξθαο ζηνπ ιηκαληνύ ην γπάιηλν λεξό ζηελ απνθάιπςε ηνπ Γθξέθν ζ ελόο αγγέινπ ην θηεξό. Ξάλσ ζε ρέξη κπαθηξέλην ζηελ πόξηα κηαο θιεηζηήο απιήο πάλσ ζηνπ βαζηιηά ην ζηέκκα πεηξάδη ηεο Αλαηνιήο. Ρν μέξσ πσο θαη ζ άιινπο ηόπνπο ην ρξώκα ζα ην βξσ μαλά κα απηήλ ηε ιάκςε κεο ζην βιέκκα δελ ηελ μαλάδα πνπζελά Ξνην ην ρξώκα ηεο αγάπεο πνηνο ζα κνπ ην βξεη. Αλ είλαη θόθθηλν ζαλ ήιηνο ζα θαίεη ζαλ θσηηά θίηξηλν ζαλ ην θεγγάξη ζα ρεη κνλαμηά. Λα ρεη η νπξαλνύ ην ρξώκα ζα λαη καθξηλή. Λα λαη καύξν ζαλ ηε λύρηα ζα λαη πνλεξή. Ξνην ην ρξώκα ηεο αγάπεο πνηνο ζα κνπ ην βξεη. Λα λαη άζπξν ζπλλεθάθη θεύγεη θαη πεξλά. Λα λαη άζπξν γηαζεκάθη ζηνλ αλζό ραιά. Λα λαη ην νπξάλην ηόμν πνπ δελ πηάλεηαη όιν θαίλεηαη πσο θηάλσ θη όιν ράλεηαη Β2 Γεσξγνπδήο-Αγγειόπνπινο Ν Ξαλαγηώηεο Γεσξγνπδήο γελλήζεθε ην 1958 ζηε Λεάπνιε ηεο Ιαθσλίαο. Εεη ζην Ζξάθιεην Θξήηεο από ην 1978, Δξγαδόηαλ σο δεκνζηνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα "Διεπζεξνηππία" θαη είλαη κέινο ηεο νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ξαγθόζκηνπ Ππλεδξίνπ Φηινζνθίαο. Έρεη γξάςεη επίζεο ηηο ζπιινγέο "Θίξθε" θαη "Γηαιεθηηθή ηνπ Ιπξηζκνύ". Ζ αθνξκή γηα λα αξρίζεη λα γξάθεη πνίεζε ήηαλ ε δαζθάια πνπ είρε ζηελ Γ Γεκνηηθνύ. Δθείλε ηνπο έβαδε λα γξάθνπλ πνίεζε θαη ηόηε αλαθάιπςε πσο κέζα από ηελ απηήλ κπνξεί λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Από ηελ εθεβεία δηάβαδε κεγάινπο Έιιελεο θαη μέλνπο πνηεηέο αιιά θαη θιαζηθνύο πεδνγξάθνπο. Ν Θαδαληδάθεο επίζεο ηνλ επεξέαζε βαζύηαηα ζηε ζθέςε, όπσο θαη ν Οίηζνο, ην δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ν "Δξσηόθξηηνο". Ρα πνηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ είλαη ηα: "Δληνηρηζκέλνη" θαη Απόθαζε" από ηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή ην "Ξέξαλ". ΔΛΡΝΗΣΗΠΚΔΛΝΗ Άλζξσπνη πνπ έθαγαλ όιε ηνπο ηε δσή Αζρνινύκελνη κε ηελ αλέγεξζε ηνπ ηείρνπο ηνπ εγώ ηνπο. Κεηά έρηηζαλ θη άιια ηείρε γηα λα πξνζηαηέςνπλ ην πξώην ηείρνο. Έρηηζαλ πύξγνπο πνιινύο, πεξηηεηρίζκαηα θαη πνιεκίζηξεο Γηα λα ληώζνπλ απξόζβιεηνη θνηλσληθά. Ρέινο ρσξίο λα ην θαηαιάβνπλ έγηλαλ θξαηνύκελνη θαη Γεζκνθύιαθεο καδί ηνπ εληνηρηζκέλνπ εαπηνύ ηνπο. ΑΞΝΦΑΠΖ Πε θάζε θξίζηκε ζηηγκή ηεο δσήο καο παξειαύλνπλ κπξνζηά καο νη θαινζξεκκέλνη αηώλεο Αγθαιηά κε ηελ ππνηαγκέλε ζθέςε Αιπζνδεκέλε ζε άξκαηα Γαξεηθώλ. Κέζα ζε ιίγα ιεπηά πξέπεη λα απνθαζίζεηο Αλ αλέβεηο ζην άξκα ησλ Γαξεηθώλ, ππνηαγκέλνο ρξπζνθάλζαξνο Ή αλ παξακείλεηο αθέξαηνο κε ην ζπαζί ζην ρέξη.

7 Ρν ίδην πξσηλό έγηλε θαη έλα κηθξό ζύληνκν αθηέξσκα ζηνλ Θεόδσξν Αγγειόπνπιν: Δμέπλεπζε, ην βξάδπ ηεο Ρξίηεο, ζε ειηθία 77 εηώλ, ν γλσζηόο ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο, ν νπνίνο ηξαπκαηίζηεθε ζε ηξνραίν, ιίγν κεηά ηηο 7 ην απόγεπκα. Ν ζθελνζέηεο βξηζθόηαλ ζην ζεκείν εθείλν γηα ην γύξηζκα ηεο λέαο ηαηλίαο «Ζ άιιε ζάιαζζα» θαη ηε ζηηγκή πνπ δηέζρηδε ην νδόζηξσκα παξαζύξζεθε από ηε κνηνζηθιέηα. Ν Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο ήηαλ ν ειεγεηαθόο πνηεηήο ησλ θηλεκαηνγξαθηθώλ εηθόλσλ θαη ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Ήηαλ θνξπθαίνο θαη πνιπβξαβεπκέλνο δηεζλήο έιιελαο ζθελνζέηεο, κε δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δγθαηέιεηςε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Λνκηθή Πρνιή, έθπγε ζην Ξαξίζη, παξαθνινύζεζε καζήκαηα γαιιηθήο θηινινγίαο θαη θηικνγξαθίαο, εζλνινγίαο θαη θηλεκαηνγξάθνπ. Κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα εξγάζηεθε σο θξηηηθόο θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ πξώηε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία ηνπ «Αλαπαξάζηαζε», θέξδηζε ην πξώην βξαβείν ζην Φεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζεκαηνδόηεζε ηελ απγή ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Έθηνηε, θέξδηζε πνιιά βξαβεία ηα νπνία ηνλ θαζηέξσζαλ παγθνζκίσο σο έλαλ από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο ζθελνζέηεο ηνπ ζύγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ρν 1998 ζηηο Θάλλεο θαηαθηά ηνλ Σξπζό Φνίληθα γηα ηελ ηαηλία ηνπ «Αησληόηεηα θαη κηα κέξα», θάλνληαο μαλά ηελ Διιάδα πεξήθαλε γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο. Αθνινπζεί έλα αλέθδνην πνίεκά ηνπ, γξακκέλν ην 1982, ιίγν πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ ηεο ηαηλίαο «Ραμίδη ζηα Θύζεξα» «Παο εύρνκαη πγεία θαη επηπρία αιιά δελ κπνξώ λα θάλσ ην ηαμίδη ζαο. Δίκαη επηζθέπηεο. Ρη θάζε ηη πνπ αγγίδσ κε πνλάεη πξαγκαηηθά θη έπεηηα δελ κνπ αλήθεη. ιν θαη θάπνηνο βξίζθεηαη λα πεη δηθό κνπ είλαη. Δγώ δελ έρσ ηίπνηε δηθό κνπ είρα πεη θάπνηε κε ππεξνςία. Ρώξα θαηαιαβαίλσ πσο ην ηίπνηε είλαη ηίπνηε. ηη δελ έρσ θαλ όλνκα Θαη πξέπεη λα γπξεύσ έλα θάζε ηόζν. Γώζηε κνπ έλα κέξνο λα θνηηάσ. Μεράζηε κε ζηε ζάιαζζα. Παο εύρνκαη πγεία θαη επηπρία». 7 ΓΗΑΡΗ ΘΑΘΔ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΓΗΑΒΑΕΝΚΔ ΞΝΗΖΠΖ ηαλ ιέσ πνίεζε δελ ελλνώ θάπνην ινγνηερληθό είδνο. Ξνίεζε είλαη έλαο μερσξηζηόο ηξόπνο λα ζπλεηδεηνπνηείο ηνλ θόζκν, λα ζπλδέεζαη κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ πνίεζε ινηπόλ γίλεηαη θηινζνθία πνπ θαζνδεγεί ηνλ άλζξσπν όιε ηνπ ηε δσή. Αληξέτ Ραξθόθζθη (Οώζνο ζθελνζέηεο) Πκηιεύνληαο ην ρξόλν, εθδόζεηο Λεθέιε Καζεκαηηθνί δηαγσληζκνί Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνπο καζεηέο καο Αλαζηαζία Γθνπγθνύκε θαη Θσλζηαληίλν Καηζαηάθε ηεο Β Γπκλαζίνπ αιιά θαη ζηνλ Αλδξέα Αλησλάθε ηεο Γ Ιπθείνπ γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζην δηαγσληζκό «ΘΑΙΖΠ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Λνεκβξίνπ, Δπίζεο, ηνπο επρόκαζηε θαιά απνηειέζκαηα από ην δηαγσληζκό «ΔΘΙΔΗΓΖΠ» πνπ έγηλε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ. Αο ηνπο αθηεξώζνπκε κηα ζπαδνθεθαιηά: Έλαο παηέξαο απνθαζίδεη λα θάλεη κηα επέλδπζε γηα ην γην ηνπ. Πηα πξώηα ηνπ γελέζιηα θαη θαηόπηλ ζε θάζε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ, θάλεη γη απηόλ κηα θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα ηαλ ν κηθξόο έγηλε είθνζη ρξνλώλ, πάεη ζηελ ηξάπεδα λα εηζπξάμεη ην πνζό. Ξξνο έθπιεμή ηνπ όκσο δηαπηζηώλεη όηη ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ έρνπλ θαηαηεζεί κόλν Ξώο γίλεηαη απηό; (Δπθιείδεο Α ηεύρνο 81) ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΖ ΓΗΝΟΘΥΠΖ Ζ δεύηεξε εηθόλα ηνπ Δξσηόθξηηνπ θαη ηεο Αξεηνύζαο, πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΚΔΟΔΠ ΠΣΝΙΔΗΝ ηνπ Γεθεκβξίνπ ζηε ζειίδα 6, είλαη έξγν ηνπ ΛΗΘΝ ΔΓΓΝΛΝΞΝΙΝ θαη όρη, όπσο ιαλζαζκέλα γξάθεθε, ηνπ Λ. ΣΑΡΕΖΘΟΗΑΘΝ- ΓΘΗΘΑ.

8 8. Christmas Holidays This Christmas, I went to Canada with my family. We stayed there for fifteen days, having great fun with our Greek friends who live in Burlington, Ontario. Our journey started with two flights. The first one from Athens to Rome was about two hours and the second from Rome to Toronto was ten hours. We did too many things there like ice skating and skiing as well as visiting many interesting museums, like the Art Gallery of Ontario, the Royal Ontario Museum and the Science Centre. We also went to the top of the Canadian National Tower, one of the highest buildings in the world! There, we were at a height of 350 meters. At a particular part of that tower, the floor was made of glass. It was really scary walking there and looking down at the same time because you thought that you were going to fall. We also had a tour of the famous Niagara falls, where we stayed for a night at a hotel on the 17th floor, having a great view of the unbelievable scenery. What is more, we went to an indoors, water park, called "GREAT WOLF LODGE" which had extraordinary water slides. We stayed there for two days and we had fun in the warm water. On the second day there, the temperature outside was thirteen degrees below zero! It was the coldest day of our lives! Another day, we went to the theatre and we saw the performance " Mary Poppins". It was a very nice experience and the most interesting thing of all was the special effects used in this musical. In some parts of the performance, the actors even flew!! Finally, when we weren't walking on the streets, of Toronto, we were at home playing a variety of board games, like Monopoly and Apples to Apples. It s worth mentioning also that during our stay in Canada, it snowed only twice. Despite our disappointment about this those two times were the most unforgettable moments of our trip because it was then that my sister, my brother, our two family friends and me played in the garden of our friends house- which was covered in snowfor at least an hour and a half! This holiday was an experience I'll never forget!! by Eugenia Klironomou

9 Unforgettable holidays Late last month I spent a few very enjoyable days in the USA. I went there to celebrate Christmas with my father and cousin. We first went to New York and stayed in an apartment that my father had rented for fourteen days. One of the first things that we did was visit The Empire State Building which is currently the third tallest skyscraper in the United States- and went shopping. We also visited the MOMA (the Museum of Modern Arts) the MET(the Metropolitan Museum of Arts) the Natural History Museum and the Planetarium which were all interesting and crowded with tourists. On Christmas day we went to a friend s house which was magnificently decorated and had dinner. On New Year s Eve we met an aunt of mine who was also on vacation in New York. She invited us to join her at Times Square, where Lady Gaga, Justin Bieber, Pitbull and Lee Lo Green were going to be singing for the New Years Eve party. My dad and cousin didn t want to go but I was excited with the idea and I accepted. It was amazing! It was pure magic! We went to Times Square at 13:00 to be able to find a good place and left a little after 00:30 to find my dad who was having dinner at a Greek restaurant. After fourteen days in New York, we went to Orlando for the last four days of our vacation, where we stayed in a hotel. I had a really nice time there too, because I went to Disneyland and to Universal Studios. That is where I rode roller coasters-some of which had scenes from famous movies as a theme -watched 40 movies and visited Hogwarts, Harry Potter s school. It was really amazing! My trip to the USA was a great experience that I will always remember. I had a great time and I would like to go back there some time in the near future. 9 By Lena Michalaki

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter February 2012 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυςςέασ Ελύτησ Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα