Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ"

Transcript

1 Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι χωροκζτθςθσ αιολικοφ ςτακμοφ ιςχφοσ 16MW ςτθν κορυφι Μποφμιςτοσ των Ακαρνανικϊν ορζων, Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία 2011

2 Δρ. ιγασ Τςιακίρθσ ουςόπουλοσ Γιάννθσ Συντάκτεσ: Δαςολόγοσ, PhD, MSc Οικολογίασ, Ρρόεδροσ Ελλθνικισ Ομάδασ Εργαςίασ για τα πτωματοφάγα αρπακτικά. Ρεριβαλλοντολόγοσ MSc, Φωτογράφοσ Φφςθσ, Εκδότθσ. Η κορυφι Μποφμιςτοσ των Ακαρνανικϊν Ορζων ςτθ περιοχι του Ξθρόμερου Θ παρακάτω εργαςία δεν κα ιταν δυνατι χωρίσ τθ ςυμβολι των παρακάτω ςυνεργατϊν (με αλφαβθτικι ςειρά): Δρ. Αημάνθσ Ραναγιϊτθσ Βαςιλάκθσ Δθμιτρθσ Δρ. Γαλανάκθ Αντωνία Κομθνόσ Κεόδωροσ Κορμπζτθ Μαλαμϊ Ραπανδρόπουλοσ Δθμιτρθσ Λογοκζτθσ Λάμπροσ Μπουρδάκθσ Στρατισ Σιδθρόπουλοσ Λαυρζντθσ Σκαρτςι Δϊρα Δρ. Στάρα Καλλιόπθ Δρ. Ξθρουχάκθσ Σταφροσ Κτθνίατροσ, Dr.med.vet, ειδικευόμενοσ Κολλεγίου Ηωολογικισ Κτθνιατρικισ (Ρτθνά). Ρανεπιςτιμιο Λειψίασ Δαςολόγοσ, PhD Canditate, MSc Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ & Διαχείριςθ Ηωολόγοσ - Οικολόγοσ, MSc Σφμβουλοσ Διαχείριςθ Άγριασ Φφςθσ, Ρρόεδροσ Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Οίτθσ PhD Canditate, MSc Ειδικόσ Διαχείριςθσ Άγριασ Ρανίδασ, Ρρόεδροσ Φορζα Διαχείριςθσ Καλαμά - Αχζροντα Υπεφκυνθ Κεμάτων Ρολιτικισ Ρεριβάλλοντοσ, Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία Ρολιτικόσ Μθχανικόσ, Ρεριβαλλοντολόγοσ Φωτογράφοσ, ζμπειροσ παρατθρθτισ πουλιϊν Δαςολόγοσ, Ορνικολόγοσ BSc Ecology, Masters of Research Candidate Δαςολόγοσ, Ορνικολόγοσ, WWF Ελλάσ, πρόγραμμα Δαδιάσ Ερευνιτρια Ρολιτιςμικισ Οικολογίασ Βιολόγοσ - Ορνικολόγοσ, Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ Κριτθσ Ρροτεινόμενθ βιβλιογραφικι αναφορά : Σςιακίρθσ Ρ. και Ρουςόπουλοσ Γ. (2011). Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικών Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικών πουλιών τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρώπθσ, Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία Recommended citation: Tsiakiris R. and Rousopoulos G. (2011). The importance of Boumistos and Akarnanika Mountains for the conservation of threatened raptors of Greece and Europe.Hellenic Ornithological Society. 2

3 Ρίνακασ περιεχομζνων Ρερίλθψθ... 4 Abstract... 5 Ειςαγωγι... 6 Σφντομθ περιγραφι τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ... 7 Θ βιοποικιλότθτα τθσ περιοχισ... 9 Τα είδθ προτεραιότθτασ για τθ διατιρθςθ τθσ ορνικοπανίδασ Α. Ρτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά Β. Τα είδθ των αετϊν Γ. Άλλα αρπακτικά πουλιά Δ. Άλλα ςθμαντικά είδθ Θ ανεπαρκισ οριοκζτθςθ τθσ ΗΕΡ GR Αιολικοί ςτακμοί και Ηϊνεσ Αποκλειςμοφ: θ περίπτωςθ του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν ορζων Συμπεράςματα ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ ΡΑΑΤΘΜΑ

4 Περίληψη Τα Ακαρνανικά όρθ και θ κορυφι Μποφμιςτοσ διακζτουν μία αξιοκαφμαςτθ βιοποικιλότθτα. Για τον λόγο αυτό άλλωςτε ζχουν ενταχκεί ςτο παγκόςμιο δίκτυο των Σθμαντικϊν Ρεριοχϊν για τα Ρουλιά (ΛΒΑ-Important Bird Areas) και μζρθ τθσ περιοχισ ανικουν ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι θ αλλθλουχία απομονωμζνων και δυςπρόςιτων αςβεςτολικικϊν βουνϊν με ιδιαίτερα καλά διατθρθμζνο φυςικό και πολιτιςμικό τοπίο, όπου κυριαρχεί ακόμθ θ παραδοςιακι εκτατικι κτθνοτροφία. Στα Ακαρνανικά Πρθ φιλοξενείται μία ςθμαντικι ποικιλία ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ τθσ χϊρασ, οικότοποι προτεραιότθτασ για διατιρθςθ ςτθν Ευρϊπθ (βάςθ τθσ κοινοτικισ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για τουσ Οικότοπουσ) όπωσ το απομονωμζνο δάςοσ Κεφαλλθνιακισ Ελάτθσ και τα βοςκοδάςθ ιμερθσ βελανιδιάσ (Quercus ithaburensis), ενδθμικά είδθ φυτϊν κακϊσ και πλικοσ ειδϊν τθσ πανίδασ του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλοφμενων Ηϊων τθσ Ελλάδασ. Θ περιοχι φιλοξενεί είδθ παγκοςμίωσ απειλοφμενα με εξαφάνιςθ όπωσ οι Βαςιλαετοί (Aquila heliaca) προερχόμενοι από τθν Σλοβακία, ενϊ εδϊ αναπαράγεται ο ςθμαντικότεροσ πλθκυςμόσ Πρνιων (Gyps fulvus) τθσ νοτιοδυτικισ Βαλκανικισ που ενιςχφεται με άτομα προερχόμενα και από τθ Σερβία και τθν Κροατία. Μία ανεπαρκισ ςε ζκταςθ Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΗΕΡ, βάςθ τθσ κοινοτικισ Οδθγίασ 79/409/ΕΟΚ για τα Άγρια Ρουλιά, όπωσ κωδικοποιικθκε από τθν 2009/147/ΕΚ) καλφπτει μικρό τμιμα τθσ Σθμαντικισ Ρεριοχισ για τα Ρουλιά (ΣΡΡ) «GR90 Πρθ Ακαρνανικά» και του κρίςιμου πυρινα διαβίωςθσ των προςτατευόμενων ειδϊν. Θ ΗΕΡ που κεςμοκετικθκε ςτο δυτικό τμιμα με κωδικό «GR Προσ Τςζρεκασ (Ακαρνανικά)» καλφπτει μόλισ το 12% τθσ ζκταςθσ τθσ ΣΡΡ, γεγονόσ που αποτζλεςε λόγο για τθν καταδικαςτικι απόφαςθ ςτθν υπόκεςθ C-344/04 του Δικαςτθρίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ) κατά τθσ Ελλάδασ. Σφμφωνα όμωσ με τθν καταδικαςτικι απόφαςθ του ΔΕΚ θ Ελλαδα ζχει χαρακτθρίςει ανεπαρκι ζκταςθ ωσ ΗΕΡ ςτα Ακαρνανικά Πρθ με αποτζλεςμα να μθν προςτατεφονται επαρκϊσ τα είδθ τθσ ορνικοπανίδασ για τα οποία θ περιοχι ζχει διεκνι ςθμαςία, όπωσ πχ ο Σπιηαετόσ (Hieraaetus fasciatus). Εκτόσ αυτοφ ωσ τϊρα δεν ζχει εκπονθκεί Ειδικι Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ για τθν ΗΕΡ και τθν Σθμαντικι Ρεριοχι για τα Ρουλιά που κα πρζπει να χαρακτθριςτεί ωσ ΗΕΡ, όπωσ προβλζπεται από το Ν.1650/86 και το Νόμο 3739/2011 για τθ διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ, προκειμζνου κακοριςτοφν οι ςυμβατζσ με τθν διατιρθςθ των οικότοπων και ειδϊν τθσ περιοχισ δραςτθριότθτεσ. Θ καταδίκθ τθσ Ελλάδασ για τθν υπόκεςθ αυτι οδιγθςε το ΥΡΕΚΑ ςτθν επαναξιολόγθςθ των ορίων τθσ ΗΕΡ των Ακαρνανικϊν Ορζων ςτα πλαίςια του χρθματοδοτικοφ μζςου ΕΡΕΑΕ (ΕΣΡΑ), θ οποία και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί. Συμπεραςματικά, θ εγκατάςταςθ αιολικϊν ςτακμϊν ςτα Ακαρνανικά Πρθ πριν ολοκλθρωκοφν οι παραπάνω διαδικαςίεσ μπορεί να αποτελζςει παραβίαςθ τθσ κοινοτικισ και εκνικισ νομοκεςίασ, όπωσ και τθσ αρχισ πρόλθψθσ αφοφ κατ αυτό τον τρόπο κα δθμιουργθκοφν τετελεςμζνα γεγονότα αντίκετα με απαραίτθτα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν προςταςία και διαχείριςθ τθσ ΗΕΡ. Κάκε αδειοδότθςθ ζργου που μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά τα παραπάνω είδθ κα πρζπει να αναβλθκεί ζωσ ότου εκπονθκεί επιςτθμονικι ζρευνα που κα τεκμθριϊςει τθν ςυμβατότθτα ι μθ δραςτθριοτιτων όπωσ θ ανάπτυξθ αιολικϊν ςτακμϊν ςτα πλαίςια των ευρωπαϊκϊν υποχρζωςθ τθσ χϊρασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των απειλοφμενων ειδϊν τθσ περιοχισ. 4

5 Abstract The Akarnanika Mountains and especially Boumistos peak possess a remarkable biodiversity hotspot. This is the reason why the area has been included in the global Important Bird Area network, while parts of it belong to the Natura 2000 network. The region is characterised by a sequence of isolated limestone mountains that reach over 1500 meters above the Ionian Sea and a particularly well preserved natural and cultural landscape, still featuring the traditional extensive livestock farming as dominant land use. Important biodiversity features include priority habitats for conservation, isolated endemic Fir forests and extensive pastoral oak woodlands of Quercus ithaburensis, endemic species of plants (designated under EEC 92/43) and many species of fauna included in the Greek Red Data Book. Considering conservation priority bird species, individuals of the globally threatened Imperial Eagle (Aquila heliaca), originating from Slovakia winter in the area, which also hosts the largest breeding population of Griffon Vultures (Gyps fulvus) in South-West Balkans, regularly attracting dispersing birds from Serbia and Croatia. Important populations of golden (A. chrysaetos) and Bonelli s Eagles (Hieraetus fasciatus), breed in the area as well. At present the Special Protection Area (SPA GR Akarnanika Ori ) covers only a small fraction (~12%) of the Important Bird Area (BirdLife International IBA s program), therefore, according to the latest decision of Court of justice of the European Union (CJEU) (Case C- 334/04 - Characterization of Areas of Special Protection), Greece has designated insufficient extent of the SPA GR Akarnanika Ori with the consequence of inadequate coverage of the habitats of internationally important populations such as those of the Bonelli s Eagle. In addition, no Special Environmental Study has been conducted for the SPA (or the IBA to be designated as SPA) as required by the Law 1650/86, or the new Law on Biodiversity Conservation (3937/2011), and thus, no scientific evaluation that would determine areas of Strict Nature Protection, incompatible with industrial land uses such as wind farm developments, exists. Under the conviction of Greece in this case, the Ministry for the Environment and Climate Change, has scheduled the complete evaluation of the total IBA area under the National Strategic Reference Framework financial instrument. Therefore Wind Farm installations in the Akarnanika Mountains before the completion of the above procedures, shall constitute a violation of national and EC legislation, and the precautionary principle, since there will be irreversible interventions, potentially in severe conflict with the maintenance of SPA features in a favourable conservation status. Until then, we consider that any project licensing that might negatively affect the threatened species should be postponed until a thorough and independent scientific research clarifies weather such development is compatible with the state s obligations under national and EU law, for ensuring the future preservation of all priority species of raptors found in this remarkably rich area. 5

6 Ειςαγωγή Θ παροφςα αναφορά εκπονείται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Balkan Vulture Action Plan και ςυγκεκριμζνα τθσ δράςθσ «Large Raptor Conservation in Continental Greece» με χρθματοδότθςθ του BVCF (Black Vulture Conservation Foundation) και FZS (Frankfurt Zoological Society) κατά το ζτοσ Αφορμι για τθν παροφςα αναφορά αποτελεί θ επικείμενθ αδειοδότθςθ τθσ εγκατάςταςθσ αιολικοφ ςτακμοφ παραγωγισ ενζργειασ ςτθν κορυφι του βουνοφ Μποφμιςτοσ. Ο φορζασ υλοποίθςθσ του ζργου είναι θ εταιρεία με επωνυμία VENERGIA ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ Α.Ε. Ρρόςφατα, (Μάρτιοσ 2011) υπεβλικθ για ζγκριςθ από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ θ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων που ςυνοδεφει το ζργο χωρίσ Ειδικι Ορνικολογικι Μελζτθ (ΕΟΜ) αφοφ θ περιοχι δεν ζχει ακόμθ χαρακτθριςτεί ωσ Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ με βάςθ τθν εφαρμογι τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 79/409 «για τθν προςταςία των πουλιϊν και των ενδιαιτθμάτων τουσ». Είναι όμωσ υποχρζωςθ τθσ Ελλάδασ να χαρακτθρίςει τθν περιοχι ωσ ΗΕΡ λόγο τθσ πρόςφατθσ καταδίκθσ τθσ ςτο Δικαςτιριο των Ευρωπαϊκων Κοινοτιτων (ΔΕΚ) (Υπόκεςθ C- 334/04-Χαρακτθριςμόσ Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ), καταδίκθ που οδιγθςε το ΥΡΕΚΑ να προγραμματίςει τθν επαναξιολόγθςθ του ςυνόλου των Ακαρνανικϊν Ορζων για χαρακτθριςμό τουσ ωσ ΗΕΡ ςτα πλαίςια του χρθματοδοτικοφ μζςου ΕΡΕΑΕ (ΕΣΡΑ). Εκτόσ αυτοφ ωσ τϊρα δεν ζχει ακόμθ εκπονθκεί Ειδικι Ρεριβαλλοντικι Μελζτθ για τθν ΗΕΡ GR «Προσ Τςζρεκασ» και τθν Σθμαντικι Ρεριοχι για τα Ρουλιά «GR90 Πρθ Ακαρνανικά» που κα πρζπει να χαρακτθριςτεί ωσ ΗΕΡ, όπωσ προβλζπεται από το Ν.1650/86 και το πρόςφατο νόμο για τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ (Ν. 3937/2011), προκειμζνου να αξιολογθκεί θ περιοχι και να κακοριςτοφν με επιςτθμονικά κριτιρια οι ηϊνεσ προςταςίασ και αντίςτοιχεσ ςυμβατζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν περιοχι. Η αδειοδότθςθ λοιπόν εγκατάςταςθσ αιολικϊν πάρκων ςτα Ακαρνανικά Πρθ πριν ολοκλθρωκοφν οι παραπάνω διαδικαςίεσ αποτελεί εν δυνάμει παραβίαςθ τθσ κοινοτικισ και εκνικισ νομοκεςίασ. 6

7 ύντομη περιγραφή τησ περιοχήσ ενδιαφέροντοσ Ο Μποφμιςτοσ υψϊνεται ωσ τα 1577 μ. ςτθν καρδιά τθσ επαρχίασ του Ξθρομζρου, ςτθν Αιτωλοακαρνανία. Δεςπόηει ςτο τοπίο και το χαρακτθρίηει, αφοφ εμφανίηεται από μακριά ωσ ζνασ αςβεςτολικικόσ κϊνοσ ςτα νότια τθσ αλλθλουχίασ των Ακαρνανικϊν βουνϊν τα οποία αποτελοφν μία ιδιόμορφθ και ςχετικά απομονωμζνθ ομάδα ορεινϊν όγκων ξεχωριςτι από τον κφριο κορμό τθσ ορεινισ Ρίνδου. Θ μικρι αυτι οροςειρά είναι ελάχιςτα μελετθμζνθ από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα, κυρίωσ λόγω κυρίωσ του δυςπρόςιτου ορεινοφ χαρακτιρα τθσ. Επιπλζον θ κυριαρχία του αδροφ γεωλογικοφ υποςτρϊματοσ, κυρίωσ αςβεςτόλικων και το ζντονο ανάγλυφο οδιγθςε ςτθν δυςκολία προςπζλαςθσ και τθν ζλλειψθ εκτεταμζνου ορεινοφ δικτφου δρόμων. Εδϊ διατθρείται ζνα εξαιρετικό δείγμα ορεινοφ φυςικοφ και πολιτιςμικοφ τοπίου τθσ Μεςογείου, εφάμιλλο ελάχιςτων πλζον απομονωμζνων ορεινϊν νθςιωτικϊν κυρίωσ περιοχϊν τθσ χϊρασ μασ, όπωσ τθσ Κριτθσ. Βαςικι αιτία είναι θ αδιάλειπτθ ςυνζχεια τθσ παραδοςιακισ εξάςκθςθσ τθσ μθ ςταβλιςμζνθσ, εκτατικισ κτθνοτροφίασ που αςκείται κυρίωσ με αρχαίεσ φυλζσ ντόπιων μικρόςωμων ηϊων. Τα βιβλιογραφικά δεδομζνα που περιγράφουν και αξιολογοφν το φυςικό περιβάλλον του βουνοφ, είναι ςχετικά περιοριςμζνα. Υπάρχει όμωσ πλικοσ αδθμοςίευτων αναφορϊν και καταγραφϊν κυρίωσ από περιθγθτζσ, ορειβάτεσ και ορνικολόγουσ που ςυγκεντρϊνονται αξιολογοφνται ςτθν παροφςα αναφορά για πρϊτθ φορά. Στθν παροφςα λοιπόν προκαταρκτικι ςυνοπτικι αναςκόπθςθ των δεδομζνων πεδίου τθσ περιοχισ ερευνθτζσ παρακζτουν τθ γνϊςθ που τα τελευταία 20 χρόνια ζχουν αποκομίςει από τισ επιςκζψεισ τουσ ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ. Οργανϊνονται ζτςι τα πιο επικαιροποιθμζνα επιςτθμονικά δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν ςτα πλαίςια του Βαλκανικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν διατιρθςθ και αποκατάςταςθ των πλθκυςμϊν των πτωματοφάγων αρπακτικϊν πουλιϊν (Balkan Vulture Action Plan- BVAP). Θ πλθροφορία που δίδεται εδϊ αφορά κυρίωσ τα πουλιά που φιλοξενοφνται ςτθν κορυφι τθσ τροφικισ πυραμίδασ και αποτελοφν ςφμβολα και δείκτεσ τθσ ποικιλότθτασ και τθσ «υγείασ» των μεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων. Σιμερα οι πλθκυςμοί τουσ ζχουν μειωκεί δραματικά ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ και των Βαλκανίων, και ζτςι αποτελοφν αντικείμενο δεκάδων προγραμμάτων προςταςίασ και αποκατάςταςθσ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Ραράλλθλα, θ χϊρα μασ είναι δεςμευμζνθ να προςτατεφει τα είδθ αυτά μζςα από τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία κακϊσ και τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ που ζχει υπογράψει. Φωτογραφίεσ 1, 2 και 3. Ντόπιεσ φυλζσ αγροτικϊν ηϊων βόςκουν ακόμθ με τον παραδοςιακό εκτατικό τρόπο ςτθν κορυφι Μποφμιςτο και τα Ακαρνανικά Πρθ διατθρϊντασ ζνα ενδιαίτθμα πολφτιμο για παγκοςμίωσ απειλοφμενα είδθ αρπακτικϊν πουλιϊν (Καλλιόπθ Στάρα & ιγασ Τςιακίρθσ). Pictures 1, 2 and 3: Local livestock breeds, still farmed extensively in Boumistos and Akarnanika Mountains offering an excellent habitat to vultures (Stara K and Tsiakiris R. 2011). 7

8 Φωτογραφία 4: Θ χωροκζτθςθ του αιολικοφ ςτακμοφ ςτα Ακαρνανικά Πρθ. Με μωβ θ περιοχι ΗΕΡ του δικτφου Natura 2000 GR Προσ Τςζρεκασ Ακαρνανικά», με κόκκινο θ Σθμαντικι περιοχι για τα Ρουλιά τθσ Ελλάδασ GR090 «Ακαρνανικά Πρθ». Φωτογραφία 5: Χωροκζτθςθ του αιολικοφ ςτακμοφ ςτθν κορυφι Μποφμιςτοσ 8

9 Η βιοποικιλότητα τησ περιοχήσ Σφμφωνα με τθν οδθγία 92/43/ΕΟΚ, «για τθ διατιρθςθ των φυςικών οικοτόπων κακώσ και τθσ άγριασ πανίδασ και χλωρίδασ», ςτο ςυγκρότθμα των Ακαρνανικϊν ορζων υπάρχουν ςθμαντικοί ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μεςογειακοί οικότοποι. Δίδονται ςτθ ςυνζχεια οριςμζνοι από το παράρτθμα Λ που χαρακτθρίηουν τθν περιοχι, με τουσ κωδικοφσ που ταξινομοφνται ςτον κατάλογο τθσ Ε.Ε. Οι οικότοποι αυτοί χαρακτθρίηονται ωσ «κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ» για διατιρθςθ και αποτελοφν κριτιριο για τον οριςμό περιοχϊν ωσ Τα οπων Κοινοτικισ Σθμαςίασ (και ςτθ ςυνζχεια Ειδικϊν Ηωνϊν Διατιρθςθσ): 5230: Δενδροειδι matorrals με Laurus nobilis (Δάφνθ). Εξαιρετικζσ τζτοιεσ διαπλάςεισ ςυναντοφμε παράλλθλα με τθν κυρίωσ κορυφογραμμι μεταξφ των χωριϊν Ραππαδάτοσ και Κονοπίνα, ςτα δυτικά τθσ λίμνθσ Αμβρακίασ. 5320: Χαμθλζσ διαπλάςεισ με Euphorbia (γαλατςίδεσ) κοντά ςε απόκρθμνεσ βραχϊδεισ ακτζσ. Σποραδικά ςτθν ακτογραμμι του Λονίου. 6310: Δάςθ ςκλθροφφλλων που χρθςιμοποιοφνται για βοςκι με Quercus βελανιδιζσ (ςτθν περίπτωςι μασ με Quercus pubescens, χνοϊδθσ βελανιδιά). Ρολφ κοινόσ οικότοποσ ςτθν ενδοχϊρα του Ξθρομζρου. 8210: Αςβεςτολικικά βραχϊδθ πρανι με χαςμοφυτικι βλάςτθςθ. Σε πολλζσ κζςεισ με κάκετα ι μεγάλθσ κλίςθσ βράχια. 9320: Δάςθ με Olea και Ceratonia. Χαρακτθριςτικά είναι αυτά που ςυναντοφμε ςτθν παράκτια περιοχι μεταξφ Αςτακοφ Ραλιόβαρκασ. 9350: Δάςθ με Quercus macrolepis (ithaburensis). Ρολφ εκτεταμζνοσ και χαρακτθριςτικόσ οικότοποσ ςτο Νότιο Ξθρόμερο. Ακόμα, ςτθν περιοχι ςυναντοφμε αρκετά είδθ ηϊων τα οποία υπάγονται ςτο παράρτθμα ΛΛ που ςτθν ίδια οδθγία αποτελοφν αντικείμενο διατιρθςθσ. Μαηί μα τα ενδιαιτιματά τουσ. Τζτοια είδθ είναι οι χελϊνεσ Testudo hermanii και Testudo marginata, τα φίδια Elaphe situla και Elaphe quatuorlineata, το αμφίβιο Triturus carnifex κλπ. Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ παρουςία των ορχεοειδϊν φυτϊν ςτο Ξθρόμερο (άγριων ορχιδζων). Καταγραφζσ καταδεικνφουν τθν παρουςία τουλάχιςτον 15 ειδϊν από το γζνοσ Ophrys και περί τα 14 ακόμα είδθ από άλλα γζνθ. Κάποια από αυτά τα είδθ είναι ενδθμικά ςε εκνικό ι περιφερειακό επίπεδο, όπωσ π.χ. τα Ophrys helenae, Orchis simia κλπ. Επίςθσ, χαρακτθριςτικά ςπάνια φυτά τθσ περιοχισ είναι το τοπικά ενδθμικό υποείδοσ τθσ παιϊνιασ του Ξθρομζρου (Paeonia mascula russoi) και το αρωματικό Αϊ Βάρβαροσ (Dictamus albus). Σε γενικζσ γραμμζσ, το Ξθρόμερο παρουςιάηει ιδιαίτερο βοτανικό ενδιαφζρον που χρειάηεται περαιτζρω διερεφνθςθ. Το γεωλογικό υπόβακρο του Ξθρομζρου παρουςιάηει επίςθσ πολφ μεγάλο ενδιαφζρον. Χαρακτθριςτικό τθσ περιοχισ είναι θ ζντονθ καρςτικοποίθςθ των αςβεςτολίκων τθσ ηϊνθσ του Λονίου και θ δθμιουργία πολλϊν δολινϊν και βυκιςμάτων. Λδιαίτερα ςθμαντικά επίςθσ είναι τα απομονωμζνα και κλειςτά οροπζδια που περιβάλλουν τον κεντρικό ορεινό άξονα. Σε ζνα από αυτά βρίςκεται το υπό καταςκευι αρδευτικό φράγμα ταμιευτιρασ των Αχυρϊν. 9

10 Σα είδη προτεραιότητασ για τη διατήρηςη τησ ορνιθοπανίδασ Δεδομζνου ότι το δυτικό τμιμα τθσ εξεταηόμενθσ περιοχισ ανικει ςτο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA ωσ Ηϊνθ Ειδικισ Ρροςταςίασ για τθν ςπάνια ορνικοπανίδα τθσ (ςε εφαρμογι τθσ οδθγίασ 79/409 «για τθν διατιρθςθ των πουλιών και των ενδιαιτθμάτων τουσ»), παρουςιάηονται παρακάτω ςυνοπτικά θ πλθκυςμιακι κατάςταςθ και θ ςθμαςία του Μποφμιςτου για τα ςθμαντικότερα «είδθ κριτιρια» τθσ ορνικοπανίδασ που φιλοξενοφνται εκεί κακϊσ και ευρφτερα των Ακαρνανικϊν βουνϊν τα οποία προςτατεφονται από τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία. Α. Ρτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά I. Το Πρνιο (Gyps fulvus) a. Η παρουςία του είδουσ ςτθν περιοχι Στουσ γκρεμοφσ του όρουσ Τςζρεκασ ςτθν περιοχι τθσ Ραλαίρου, ςτθν δυτικι κορυφογραμμι των Ακαρνανικϊν βουνϊν, βρίςκεται θ αποικία των Πρνιων τθσ περιοχισ, δθλαδι οι κζςεισ φωλιάςματοσ τουσ που αποτελοφν τθ δεφτερθ ςθμαντικότερθ κζςθ αναπαραγωγισ και διαχείμαςθσ για το είδοσ ςτθν θπειρωτικι χϊρα (μετά τα Στενά του Νζςτου ςτθ Κράκθ). Σφμφωνα με τα ςτοιχεία παρακολοφκθςθσ του είδουσ από τθν Ελλθνικι Ομάδα Εργαςίασ για τουσ Γφπεσ, τθν περίοδο θ αποικία αυτι αρικμοφςε το ελάχιςτο από 4 ζωσ 6 ηευγάρια, αλλά ο ςυνολικόσ πλθκυςμόσ ζχει ξεπεράςει και τα 34 άτομα (καταγράφθκαν ςτισ 11/03/2006 όμωσ ςφμφωνα με πλθροφορίεσ ντόπιων πάνω από 50 άτομα ζχουν παρατθρθκεί εδϊ). Ρλθροφορίεσ άλλων ορνικολόγων αναφζρουν ότι μόλισ τθν προθγοφμενθ δεκαετία ςτθν περιοχι αναπαράγονταν πάνω από ηευγάρια. Ο Μποφμιςτοσ αποτελεί ςιμερα για τα Πρνια το ςθμαντικό χϊρο τροφολθψίασ κυρίωσ διότι ςτο βουνό αυτό και ςτισ γφρω περιοχζσ διατθροφνται χιλιάδεσ αιγοπρόβατα και αγελάδεσ ελευκζρασ βοςκισ τα οποία εκτρζφονται με παραδοςιακό τρόπο. Ενδεικτικό είναι ότι ςφμφωνα με πλθροφορίεσ πάνω από χιλιάδεσ αιγοπρόβατα διατθροφνται ςιμερα μόνο ςτο Αρχοντοχϊρι. Σθμαντικότερο όλων είναι ότι τα βράχια των δυτικϊν πλαγιϊν του Μποφμιςτου, πάνω από το χωριό Ραναγοφλα, χρθςιμοποιοφνται ωσ κοφρνιεσ από τα Πρνια (Χάρτθσ 1). Χάρτθσ 1. Οι κορυφζσ του Μποφμιςτου χρθςιμοποιοφνται ςε κακθμερινι βάςθ για αναηιτθςθ τροφισ από τον πλθκυςμό των Πρνιων (πορείεσ ςτισ 12/3/2011) Map 1: Griffon Vulture roosts and flights, 12th of March 2011, Boumistos Mts. 10

11 Τον χειμϊνα του 2011 καταγράφθκε ςτο Μποφμιςτο (ςτισ 12/3/2011) ο μζγιςτοσ αρικμόσ των 25 Πρνιων, ενϊ ςυνολικά ςτο ευρφτερό ορεινό ςφμπλεγμα εκτιμάται με αςφάλεια ότι υπάρχουν τουλάχιςτον 28 άτομα του είδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που καταγράφθκαν να επωάηουν ςτισ βραχοπλαγιζσ του Τςζρεκα. Οι πτιςεισ των πουλιϊν γφρω από τθν κορυφι του Μποφμιςτου προσ αναηιτθςθ τροφισ είναι κακθμερινό φαινόμενο (βλζπε φωτογραφία 6) και αποτυπϊνονται όπωσ ακριβϊσ καταγράφθκαν ςτο πεδίο εντόσ μίασ θμζρασ, ςτον Χάρτθ 1. Φωτογραφία 6: Ομάδα Πρνιων ςτο Μποφμιςτο (ουςόπουλοσ Γ. 2009) Picture 1: Group of Griffons in Boumistos (G. Roussopoulos, 2009) β. Η ςθμαςία τθσ περιοχισ για το είδοσ ςε εκνικό επίπεδο: Τα Ακαρνανικά όρθ αποτελοφν τον τελευταίο βιϊςιμο κφλακα για το Πρνιο ςτθν Δυτικι Ελλάδα και τθν Ήπειρο και ζναν από τουσ ελάχιςτουσ εναπομείναντεσ ςτθν θπειρωτικι χϊρα (όπου το είδοσ είναι απειλοφμενο). Το Πρνιο περιλαμβάνεται ςτο Κόκκινο Βιβλίο τθσ Ελλάδασ ςτθν κατθγορία ωσ «κριςίμωσ κινδυνεφον» (CR, C1)». Ρριν τθν δεκαετία του 90 τα Πρνια φϊλιαηαν ςε διάφορεσ κζςεισ γφρω από τθν περιοχι, όπωσ ςτθν νιςο Οξειά, ςτο όροσ Βελοφτςα (Αςτακόσ), ςτθν Ραλαιοβοφνα, ςτθν Κανάλα (περιοχι Εμπεςςοφ Βάλτου), ςτθν Γαβροβοφ (Βάτοσ Ξθρομζρου) εκ των οποίων καμία δεν υφίςταται πλζον (βλζπε Χάρτθ 4). Τθν ίδια τφχθ είχαν και βορειότερα οι γνωςτζσ αποικίεσ τθσ Θπείρου ςτα φαράγγια του Άραχκου και του Βίκου. Μετά το 2000 τρεισ ακόμθ αποικίεσ τθσ δυτικισ - κεντρικισ Ελλάδασ εξαφανίςκθκαν: ςτα άνω Στενά Καλαμά (χειμϊνασ ), ςτα Στενά Ρθνειοφ ςτα Τζμπθ ( ) και ςτα Πρθ Βάλτου ςτθν Μεγαλόχαρθ Άρτασ (το 2003). Ζτςι, ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα το είδοσ φωλιάηει πλζον μόνο ςποραδικά ςε ακόμθ δφο κζςεισ ςτα όρθ Ραραμυκιάσ και ςτα ςτενά τθσ Κλειςοφρασ. Ο πλθκυςμόσ τθσ Κλειςοφρασ (ςιμερα μόλισ 1-2 αναπαραγωγικά ηεφγθ) δείχνει να ςχετίηεται με τον πλθκυςμό των Ακαρνανικϊν. Η ορεινι αλλθλουχία Ακαρνανικά, Ρεταλάσ, Αράκυνκοσ, Βαράςοβα, Κλόκοβα, αποτελεί τθν πλζον κρίςιμθ περιοχι για τον ικαγενι πλθκυςμό, όπωσ και για αυτόν που διαχειμάηει ερχόμενοσ από βορειότερεσ βαλκανικζσ χϊρεσ (βλζπε Χάρτθ 5). Συμπεραςματικά, ςιμερα τα Ακαρνανικά βουνά παραμζνουν πλζον θ μοναδικι περιοχι ςτθν Δυτικι Ελλάδα όπου διατθρείται ζνασ βιϊςιμοσ αναπαραγωγικόσ πλθκυςμόσ, ο οποίοσ αποτελεί ποςοςτό πάνω από το 30% του πλθκυςμοφ του είδουσ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, θ διατιρθςθ του οποίου είναι κομβικισ ςθμαςίασ ωσ πλθκυςμιακι κοιτίδα για τθν επανεποίκθςθ των ιςτορικϊν αποικιϊν ςε Ρίνδο, Στερεά Ελλάδα και Β. Ρελοπόνθςςο. γ. Η ςθμαςία τθσ περιοχισ ςε διεκνζσ επίπεδο: Θ εξαιρετικι αξία του ςυγκεκριμζνου βουνοφ για τθ διαχείμαςθ του Βαλκανικοφ πλθκυςμοφ των Πρνιων και ιδιαίτερα των χωρϊν τθσ δυτικισ Βαλκανικισ αναδεικνφεται ςε ετιςια βάςθ 11

12 το φκινόπωρο όταν δεκάδεσ νεαρά και ανϊριμα άτομα κατζρχονται από τισ υπόλοιπεσ Βαλκανικζσ χϊρεσ. Θ Ελλάδα ζχει ςθμαντικι διεκνι υποχρζωςθ για τθ διατιρθςθ του είδουσ και ιδιαίτερα των νεαρϊν ατόμων, που είναι πολφ ευαίςκθτα ςε προςκροφςεισ και ζχουν υψθλό ποςοςτό κνθςιμότθτασ. Το γεγονόσ αποδεικνφεται από τα μαρκαριςμζνα πουλιά Κροατίασ και Σερβίασ ζχουν επανειλθμμζνα παρατθρθκεί ςτθν περιοχι (Χάρτθσ 3 και φωτ. 7). Χάρτθσ 2: Πλεσ οι εναπομζνουςεσ κζςεισ αποικιϊν Πρνιων ςτα Βαλκάνια το 2011 (ςθμειϊνονται ςε κόκκινο κφκλο) κακϊσ και οι κυριότεροι εποχιακοί διάδρομοι μετακίνθςθσ του είδουσ το φκινόπωρο. Φαίνεται θ κρίςιμθ κζςθ τθσ περιοχισ των Ακαρνανικϊν ςτο νοτιότερο άκρο τθσ δυτικισ πλευράσ τθσ βαλκανικισ χερςονιςου. Map 2: Remaining Griffon colonies in the Balkans as of 2011 (red circles) and main seasonal migration corridors in the autumn migration. The critical location of Akarnanika Mts in SW Balkans is evident. Χάρτθσ 3 και φωτογραφία 7: Δεξιά ζνα από τα νεαρά μαρκαριςμζνα Πρνια των Δυτικϊν Βαλκανίων που κάκε χρόνο διαχειμάηουν ςτα Ακαρνανικά Πρθ και τον Αράκυνκο. Αριςτερά χάρτθσ όλων των επανευρζςεων Πρνιων ςτα Βαλκάνια που μαρκαρίςτθκαν ωσ νεαρά, ανιλικα ι υποϊριμα ςτισ αποικίεσ τθσ Κροατίασ (αναδθμοςίευςθ από Susic, 2000). Map 3 and picture 7: One of the Balkans immature marked griffon vulture, wintering every year in Akarnanika and Arakinthos Mts. In the left map the resightings of griffon vultures, marked as juveniles or immature in Croatian colonies, (reproduced from Susic, 2000). 12

13 Χάρτθσ 4 και Ρίνακασ 1: Κζςεισ αποικιϊν Πρνιων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ Ελλάδασ. Διακρίνουμε τισ παρακάτω κζςεισ ομαδοποιθμζνεσ ςτισ τρεισ κατθγορίεσ του πίνακα. Map 4 and Table 1: Location of Griffon Vulture colonies in Western Greece during the last decades: Λ. Active colonies (Α.Tserekas-Palairos Mts. and B. Cleisoura gorge), II. Recorded former colonies active during the period (No. 1-8), and III. Former colonies according to local informants (No 9-10). I. Ενεργζσ αποικίεσ (ζτοσ 2011) II. Εγκαταλελειμμζνεσ αποικίεσ Πρνιων (ςτοιχεία περιόδου ) ΛΛΛ. Ρρϊθν αποικίεσ Πρνιων από αναφορζσ ντόπιων Α: Ενεργι αποικία Τςζρεκα Ραλαίρου. Β : Ενεργι αποικία Φαραγγιοφ Κλειςοφρασ 1 : Ρρϊθν αποικία Ηαλόγγου Κρυοπθγισ 2 : Ρρϊθν αποικία κορυφισ Αγραπιδάκι 3 : Ρρϊθν αποικία κορυφισ Βελοφτςασ Αςτακοφ 4 : Ρρϊθν αποικία νιςου Οξειάσ Δζλτα Αχελϊου 5 : Ρρϊθν αποικία βόρειασ απόλθξθσ οροςειράσ Βάλτου, περιοχι Μεγαλόχαρθσ. 6 : Ρρϊθν αποικία κορυφισ Κανάλασ Βάλτου, περιοχι Εμπεςςοφ. 7 : Ρρϊθν αποικία Νότιασ Γκιϊνασ, περιοχι χωριϊν Σερνικάκι και Αγία Ευκυμία 8 : Ρρϊθν αποικία ςτενϊν Γραβιάσ και γκρεμϊν Βάριανθσ. 9: Βαράςοβα (ωσ τθ δεκαετία του ϋ70). 10: Αμορανίτικα βράχια φαράγγι Μόρνου (ωσ τα τζλθ του ϋ70). 13

14 Χάρτθσ 5 και Ρίνακασ 2: Ενδεικτικζσ διαδρομζσ και προοριςμοί των Πρνιων από τισ αποικίεσ τθσ Ραλαίρου και του φαραγγιοφ Κλειςοφρασ, κατά τθ διαδικαςία αναηιτθςθσ τροφισ (με κίτρινο χρϊμα). Ομάδεσ ατόμων που παρατθροφνται το καλοκαίρι ςτα ορεινά λιβάδια τθσ νότιασ και κεντρικισ Ρίνδου πικανά προζρχονται από τον ίδιο πλθκυςμό (με γκρι βζλθ). Ακριβισ χαρτογράφθςθ είναι δυνατόν να γίνει μόνο εάν τοποκετθκοφν δορυφορικοί πομποί ςτα πουλιά (βλζπε παρακάτω ςε Βαςιλαετό). Map 5 and Table 2: Known routes and foraging areas of Griffon Vultures from Palairos and Kleisoura colonies, shown with yellow arrows. Groups of Griffon Vultures that are present in the mountains in the east, especially during summer, probably originate from the same two colonies (routes shown in grey arrows). Κινιςεισ Πρνιων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ από Α. Αποικία Ραλαίρου 1 Κίνθςθ κατά μικοσ τθσ κορυφογραμμισ Τςζρεκα 2 Κίνθςθ προσ τθν κορυφι Ρεργαντί. 3 Κίνθςθ προσ τισ κορυφζσ Αγραπιδάκι και Ψθλι Κορφι. 4 Κίνθςθ προσ τθν Κορυφι Μποφμιςτοσ. 5 Κίνθςθ προσ το Νότιο Ξθρόμερο και τθ Βελοφτςα Αςτακοφ. 6 Κίνθςθ προσ το όροσ Ρεταλάσ (Κφαμο). 7 Κίνθςθ προσ τον Αράκυνκο και Κλειςοφρα μζςω λόφων Σταμνάσ. Κινιςεισ Πρνιων τθσ Δυτικισ Ελλάδασ από Β. Αποικία Φαραγγιοφ Κλειςοφρασ 1 Κίνθςθ προσ το Φαράγγι Ραλιορόλακκα 2 Κίνθςθ προσ τθ Βαράςοβα 3 Κίνθςθ προσ τθν Κλόκοβα 4 Κίνθςθ προσ τα βουνά του Ξθρομζρου μζςω λόφων Σταμνάσ 5 Κίνθςθ προσ το όροσ Ρεταλάσ (Κφαμο) 14

15 II. Ο Μαυρόγυπασ (Aegypius monachus) α) Η παρουςία του είδουσ ςτθν περιοχι Ο μεγαλόςωμοσ αυτόσ γφπασ ζχει ωσ ενδιαίτθμα τισ δαςωμζνεσ λοφοςειρζσ και τα ομαλά βουνά, που εναλλάςςονται με ανοιχτζσ εκτάςεισ και βοςκότοπουσ. Οι λόφοι των Ακαρνανικϊν ορζων με τα βοςκοδάςθ τθσ ιμερθσ βελανιδιάσ που εξαπλϊνονται ςτο νότο μζχρι το Δζλτα του Αχελϊου, κακϊσ και οι δαςωμζνεσ πλαγιζσ του Αράκυνκου που γειτονεφουν με τουσ ανοιχτοφσ βοςκότοπουσ και τα φαράγγια που διατθροφνται ςιμερα ςε εξαιρετικι κατάςταςθ, αποτελοφν ιδεϊδθ ενδιαιτιματα για το είδοσ. Αρκετζσ δεκαετίεσ παλαιότερα ο Μαυρόγυπασ φϊλιαηε ςτθν Αιτωλοακαρνανία αλλά είναι άγνωςτο τόςο θ ακριβισ κζςθ φωλιάςματοσ όςο και πότε ςταμάτθςε το είδοσ να αναπαράγεται ςτθν περιοχι. Μζχρι τα μζςα του ϋ80 είχε τακτικι χειμερινι παρουςία που είναι ζνδειξθ φωλιάςματοσ των ϊριμων ατόμων τα οποία μάλλον διαςκορπίηονταν αργότερα ςτισ γφρω ορεινζσ περιοχζσ ακολουκϊντασ τα Πρνια, με τισ περιςςότερεσ παρατθριςεισ αυτισ τθσ περιόδου να προζρχονται από τθν ευρφτερθ Ραραχελωΐτιδα περιοχι. Συγκεκριμζνα, από τθν περιοχι βόρεια τθσ εκβολισ του Αχελϊου (λόφοι Χουνοβίνασ, νθςίδα Ρεταλάσ, Βαλτί, Προσ Καλι Χίτςα) κακϊσ και από τον Αράκυνκο ςτθν περιοχι τθσ Κλειςοφρασ. Τα χρόνια εκείνα το ορνικολογικό ενδιαφζρον είχε εςτιαςτεί ςτο μεγάλο υγροτοπικό ςφμπλεγμα τθσ περιοχισ και ςθμαντικά οικοςυςτιματα όμορων περιοχϊν είχαν υποτιμθκεί, ι δεν είχαν ερευνθκεί. Ζτςι, δεν ζχουμε ςαφι εικόνα για το παρελκόν του Μαυρόγυπα ςτα εξαιρετικισ ποιότθτασ ενδιαιτιματα που διακζτει ςυνολικά το Ξθρόμερο για το είδοσ. Τθν περίοδο του ϋ80 οι παρατθριςεισ αφοροφςαν λιγοςτά ι μοναχικά άτομα και ζγιναν από ιδρυτικά μζλθ τθσ Ελλθνικισ Ορνικολογικισ Εταιρείασ-ΕΟΕ (Χανδρινόσ, Βαλλιάνοσ, Ρεργαντισ, Hallman κλπ). Το 1987 ζγιναν οι δφο τελευταίεσ παρατθριςεισ, μια ςτθν Κλειςοφρα (Μιχ. Δρετάκθσ) και μια ςτουσ λόφουσ Κατςά Λεςινίου (Γιάν. ουςόπουλοσ). Φωτογραφία 8 και Χάρτθσ 6: Ο Μαυρόγυπασ που ξεχειμωνιάηει ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ φωτογραφθμζνοσ από εκελοντι τθσ ΕΟΕ. Δίπλα Ο χάρτθσ κατανομισ του είδοσ το 1982 όπου αποτυπϊνεται θ περιοχι ενδιαφζροντοσ θ οποία αποτελοφςε το ζνα από τα τρία τελευταία καταφφγια του είδουσ ςτθ χϊρα. Picture 8 and Map 6: In the left the photograph shows the wintering Black Vulture individual in Arakynthos Mts this winter ( ). In the right, the species national distribution map in 1982; West Greece is marked as one of the last three refuges for that species in the country. 15

16 Τθ χειμερινι περίοδο καταγράφθκε άτομο Μαυρόγυπα να διαχειμάηει ςτον Αράκυνκο μετά από 24 χρόνια. Εντοπίςτθκε αρχικά ςτα μζςα Λανουαρίου του 2011 και παρζμεινε ςτθν περιοχι τουλάχιςτον ωσ τα μζςα Μαρτίου κινοφμενοσ ςυνικωσ μαηί με τα Πρνια. Ραρατθρικθκε να κάνει πτιςεισ μαηί τουσ μζχρι και το όροσ Κλόκοβα (Ραλιοβοφνα), ςε απόςταςθ περίπου 25 χιλιομζτρων ανατολικά. Το γεγονόσ αποδεικνφει ότι ο Μαυρόγυπασ, ακολουκϊντασ τισ πτιςεισ άλλων αρπακτικϊν, είναι πικανόν να αποτελεί επιςκζπτθ τθσ κορυφισ του Μποφμιςτου. Σε μζςο όρο, το ο χειμερινόσ πλθκυςμόσ από τα Πρνια που ςυγκεντρϊκθκαν μαηί με τον Μαυρόγυπα ςτθν περιοχι του Αράκυνκου ιταν άτομα (μόνιμα και διαχειμάηοντα). Είναι ςαφισ θ λειτουργικι ςφνδεςθ των δφο αυτϊν περιοχϊν για τα αρπακτικά και ωσ εκ τοφτου είδθ που απαντϊνται ςτθν περιοχι βόρειοανατολικά τθσ λιμνοκάλαςςασ Μεςολογγίου είναι πικανόν να χρθςιμοποιοφν για τροφολθψία και τθν κορυφι του Μποφμιςτου. Φωτογραφία 9. Δυο Πρνια κι ζνασ Μαυρόγυπασ ςτον Αράκυνκο (Φεβρουάριοσ 2011). Picture 9. Griffon Vultures flying together with the Black Vulture in Arakinthos Mts was a common sighting this winter (photograph taken in February 2011). β) Η ςθμαςία τθσ περιοχισ για το είδοσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο Ο Μαυρόγυπασ χαρακτθρίηεται ωσ παγκοςμίωσ απειλοφμενο είδοσ από τθν IUCN, ενϊ ςτο Κόκκινο Βιβλίο τθσ Ελλάδασ χαρακτθρίηεται ωσ «κινδυνεφον EN (D)» αφοφ λίγο περιςςότερα από 100 άτομα επιβιϊνουν πλζον ςτθν χϊρα μασ με μόνο αναπαραγόμενα ηευγάρια ςτθν περιοχι του δάςουσ Δαδιάσ-Λευκίμθσ-Σουφλίου. Θ επανεμφάνιςθ και παραμονι του Μαυρόγυπα για διαχείμαςθ μετά από τόςα χρόνια ςτθν περιοχι, αποτελεί ζνα ελπιδοφόρο γεγονόσ για το κακεςτϊσ διατιρθςθσ του είδουσ. Καταδεικνφει επίςθσ ότι θ περιοχι διατθρεί ακόμα τα φυςικά τθσ χαρακτθριςτικά και τθν αξία τθσ ωσ ενδιαίτθμα του είδουσ, ενϊ θ ςθμαςία τθσ για αυτό επεκτείνεται ςε Εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίςθσ, τυχόν υποςτθρικτικζσ δράςεισ όπωσ π.χ. θ λειτουργία μιασ «ταΐςτρασ» δθλαδι ενόσ οργανωμζνου Χϊρου Τροφολθψίασ πτωματοφάγων Αρπακιτκϊν Ρτθνϊν (ΧΤΑΡ) βάςθ τθσ Κ.Ο. 1069/2009, εκτιμάται ότι είναι μια απαραίτθτθ ενζργεια προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ για να βοθκιςει ςτθν προετοιμαςία τθσ περιοχισ για τθν επανεγκατάςταςθ εδϊ ενόσ βιϊςιμου πλθκυςμοφ του είδουσ εδϊ ςτο μζλλον. Ιδθ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι υπάρχει ςυνεργαςία με τον Φορζα Διαχείριςθσ Υγροτόπων Μεςολογγίου και τον όμορο Διμο. Το γεγονόσ ότι θ περιοχι αποτελεί ακόμα ηωτικό χϊρο για διαχείμαςθ κακϊσ και για μελλοντικό ενδεχόμενο φϊλιαςμα του είδουσ, επιςφρει και υποχρεϊςεισ για τθ χϊρα όςον αφορά τθ διατιρθςθ και αποκατάςταςι του κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ του είδουσ ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο. Θ αποφυγι υποβάκμιςθσ του ενδιαιτιματοσ του Μαυρόγυπα από ηθμιογόνεσ δραςτθριότθτεσ 16

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ Ζργο LIFE-CRETAPLANT Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ Μ. Ανδρζου 2010 A6: Learning from the experiences of other EU countries

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτικι εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ «χζδιο Δράςθσ για τθ Βιοποικιλότθτα» για τθ διατιρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πετρίδου Μαρία Καλλιςτϊ 1/11/2011

Πετρίδου Μαρία Καλλιςτϊ 1/11/2011 2011 Απόψεισ τησ ΜΚΟ Καλλιςτϊ επί τησ ΜΠΕ του ζργου «Μεταλλευτικζσ Μεταλλουργικζσ εγκαταςτάςεισ Μεταλλείων Καςςάνδρασ τησ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ Α.Ε.». Σο τςακάλι (Canis aureus) και ο λφκοσ (Canis lupus)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Μια πρώτη προσέγγιση για την περίπτωση του Χρυσαετού στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας Βόλβης Σιδηρόπουλος, Λ., Navarrette, E., Αλιβιζάτος, Χ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax:

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax: Υπόμνημα: WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 www.wwf.gr Επιβεβλημένη η αλλαγή προσέγγισης ως προς την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην κεντρική περιοχή των νομών Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωρόπουλοσ Γιάννθσ Καλλιςτϊ 25/11/2011

Θεοδωρόπουλοσ Γιάννθσ Καλλιςτϊ 25/11/2011 2011 Απόψεισ τθσ ΜΚΟ Καλλιςτϊ επί τθσ ΜΠΕ του ζργου «Μεταλλευτικζσ Μεταλλουργικζσ εγκαταςτάςεισ Μεταλλείων Καςςάνδρασ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΥΟ Α.Ε.». Η βίδρα (Lutra lutra) ςτθν περιοχι μελζτθσ. Θεοδωρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ

ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ Ράπτησ Δημήτριοσ «Το Φυςικό Περιβάλλον του Ολφμπου» MSc Δαςολόγοσ Περιβαλλοντολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ τθσ χολισ Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Περίληψη Ο ςυνδυαςμόσ του ζντονου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα