ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont, ζςγκπιηική αξιολόγηζη, εξόπςξη και επεξεπγαζία μαπμάπος ΠΔΡΙΛΗΦΗ: ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζε επηιεγκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ, κέζσ ηεο θαηάξηηζεο αξηζκνδεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο. Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αθνξά ζηελ αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (return on equity, ROE), κέζσ ηεο δηεπξπκέλεο εμίζσζεο DuPont, κε ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Η αλάιπζε απηή επηηξέπεη ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ επίηεπμεο ηεο επίδνζεο ζε φξνπο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέζσ ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ θαη ησλ αξηζκνδεηθηψλ: θφζηνο πσιεζέλησλ πξνο πσιήζεηο, ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ θαη ελεξγεηηθφ πξνο ίδηα θεθάιαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη ρξήζηκα θαζψο αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφηππα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Η αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηνπο δηνηθνχληεο φζν θαη γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Η πιένλ ζπλήζεο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε αλάιπζε κέζσ αξηζκνδεηθηψλ (ratio analysis), πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Έλα απφ ηα γλσζηά εξγαιεία αλάιπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο (profitability) ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηo κνληέιν DuPont (DuPont model). Η ρξεζηηθφηεηα ηεο αλάιπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (return on equity (ROE) analysis, βι. Won (2007)) κέζσ ηνπ κνληέινπ DuPont εληνπίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 (Fairfield & Yohn 2001) θαζψο θαη ζηελ αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε επηκέξνπο αξηζκνδείθηεο (Won 2007) κέζσ ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ή δηεπξπκέλεο εμίζσζεο DuPont (modified or extended DuPont equation, βι. Νηάξρνο 1994). ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζε επηιεγκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ κέζσ ηεο αλάιπζεο απνδνηηθφηεηαο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δηεπξπκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο DuPont θαη ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο θιάδνο ηνπ καξκάξνπ ζηελ Διιάδα δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα αγνξά παξαγσγήο δνκηθψλ ιίζσλ (κάξκαξα, γξαλίηεο θιπ) θαη πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εμφξπμε νγθνκαξκάξσλ θαη ζηελ επεμεξγαζία απηψλ γηα ηελ παξαγσγή ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ (Newman 2006, 2004) ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ., ζηηο ΗΠΑ, ζε ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ζε Αξαβηθέο ρψξεο θαζψο θαη ζηελ Απζηξαιία (βι. ICAP 2003). Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αθνξά ζηελ αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε επηκέξνπο κέηξα φπσο ε νηθνλνκηθφηεηα (σο ν ιφγνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξν θφξσλ πξνο ην θφζηνο πσιεζέλησλ) θαη ν ιφγνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο ηηο πσιήζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο, θαζψο επίζεο θαη ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ θαη ν ιφγνο ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη σο θαζεηνπνηεκέλε ζε κεγάιν βαζκφ (βι. ICAP 2003) θαη γηα ην ιφγν απηφ ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζε δείγκα επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εμφξπμε θαη επεμεξγαζία καξκάξνπ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ακηγψο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Η ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο αθνξά ζηελ εθαξκνγή κηαο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο DuPont, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηελ νηθνλνκηθφηεηα θαη άιινπο αξηζκνδείθηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κνληέιν DuPont. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη ρξήζηκα θαζψο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking) ηεο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκεία αλαθνξάο θαη ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην επηιεγκέλν δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ε επφκελε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ εθαξκφδεηαη θαη νη δχν ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζηα δεδνκέλα θαη ζηα απνηειέζκαηα. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αθνξά ζηελ αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (return on equity, ROE) επηιεγκέλνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν , κέζσ ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ή δηεπξπκέλεο εμίζσζεο DuPont κε ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. To κνληέιν DuPont απνηειεί έλα απφ ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα αξηζκνδεηθηψλ πνπ βαζίδεηαη ζε επηκέξνπο αξηζκνδείθηεο (Anderson & Adam 2004). Ο αξηζκνδείθηεο εθθξάδεη ηε ζρέζε ελφο θνλδπιίνπ ηνπ ηζνινγηζκνχ ή ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο πξνο έλα άιιν θαη ε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο (Νηάξρνο 1994). Πεξηζζφηεξα γηα άιια ζπζηήκαηα αξηζκνδεηθηψλ θαη γηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο βι. Φίιηνο (1991) θαη Anderson & Adam (2004) αληίζηνηρα. To κνληέιν DuPont, ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή (βι. Liesz 2002), εθθξάδεη ηε καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο (net profit margin, NPM), έλα κέηξν απνδνηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ (total assets turnover, TAT), έλα κέηξν φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, κε ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ (return on assets, ROA). Η αλάιπζε κέζσ ηνπ κνληέινπ DuPont αλαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη παξαπάλσ αξηζκνδείθηεο (βι. επίζεο Nissim & Penman 2001). χκθσλα κε ηε ζρέζε (1) ηζρχεη: ROA NPM xtat (1) φπνπ ROA = ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, NPM = ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο θαη TAT = ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 70 ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη εθηφο απφ ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θπξίσο ζηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, σο απνηέιεζκα ηνπ ζηφρνπ ηεο κεγηζηνπνίεζεο απηνχ πνπ εηίζεην πιένλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια, ν λένο αξηζκνδείθηεο πνπ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνδνηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ θεξδνθνξία θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παγίσλ, είλαη ν ιφγνο ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα (equity multiplier, EM) πνπ εθθξάδεη ηελ νηθνλνκηθή κφριεπζε (leverage), ήηνη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε ρξεκαηνδνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο (Liesz 2002). To κνληέιν DuPont ζηε λέα ηνπ κνξθή παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο δηεπξπκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο DuPont: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 ROE ROA x EM NPM xtat x EM (2) φπνπ ROE = ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ROA = ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, NPM = ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο, TAT = ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη EM = ν ιφγνο ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα. Η ζρέζε (2) εθθξάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζπλαξηήζεη ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ, ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ ιφγνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ αηηηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δπηπξφζζεηα, ε αλάιπζε κέζσ ηνπ κνληέινπ DuPont παξέρεη ηε δπλαηφηεηα η) κειέηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο δηαρξνληθά, ηη) ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζήο ηεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ θαη ηηη) δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία πξνηείλεηαη θαη εθαξκφδεηαη κηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο DuPont (2) ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (3), κέζσ ηεο έθθξαζεο ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο σο γηλνκέλνπ ηνπ ιφγνπ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξν θφξσλ πξνο ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη ηνπ ιφγνπ ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο ηηο πσιήζεηο: ROE ( EBT / CGS) x( CGS / S) xtat x EM (3) φπνπ ROE = ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, EBT = ηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ (earnings before taxes), CGS = ην θφζηνο πσιεζέλησλ (cost of goods sold), S = νη πσιήζεηο (sales), TAT = ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ (=πσιήζεηο/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ) θαη EM = ν ιφγνο ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα (= ίδηα θεθάιαηα/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ). Ο ιφγνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξν θφξσλ πξνο ην θφζηνο πσιεζέλησλ (= EBT/CGS) απνηειεί έλα κέηξν νηθνλνκηθφηεηαο (economic efficiency, βι. Φίιηνο, 1991) ησλ δαπαλψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ. Ο ιφγνο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο ηηο πσιήζεηο, δει. ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, (=CGS/S) απνηειεί ην αληίζηξνθν ηεο παξαγσγηθφηεηαο (productivity) ησλ δαπαλψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ (βι. επίζεο Lavaud & Albaut 1971). Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο είλαη ίζνο κε ηε δηαθνξά απφ ηε κνλάδα ηνπ πνζνζηνχ ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ ή κηθηνχ θέξδνπο (=(πσιήζεηο-θφζηνο πσιεζέλησλ)/πσιήζεηο, βι. επίζεο Νηάξρνο 1994). Χο παξαγσγηθφηεηα oξίδεηαη o βαζκφο ηεο ηθαλφηεηαο πξνο παξαγσγή, δειαδή ηo κέηξo ηεο ηθαλφηεηαο δεκηoπξγίαο εθξoήο κέζσ ηεο ρξεζηκoπoίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (εηζξoψλ). Η παξαγσγηθφηεηα, πνπ κεηξάηαη σο o ιφγoο ηεο πoζφηεηαο ησλ παξαγoκέλσλ αγαζψλ πξoο ηελ πoζφηεηα ησλ αλαιηζθoκέλσλ εηζξoψλ, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 εθθξάδεη ηελ απoηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξεζηκoπoίεζεο ησλ αλαιηζθoκέλσλ εηζξoψλ (Σζψιαο 1995). Η παξαγσγηθφηεηα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο ζηελ ηερληθή ή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη ε απνδνηηθφηεηα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Η νηθνλνκηθφηεηα σο έλλνηα θαιχπηεη ηφζν ηελ παξαγσγηθφηεηα φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ επηηεπρζέληνο ή πξνυπνινγηζζέληνο απνηειέζκαηνο θαη ησλ πξνο ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηεζέλησλ ή πξνυπνινγηζζέλησλ κέζσλ (Σζαθιάγθαλνο 2005). Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ (ΣΑΣ=πσιήζεηο/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ) εθθξάδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο ιφγνο ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα (EM = ίδηα θεθάιαηα/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ) εθθξάδεη, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε ρξεκαηνδνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Η αλάιπζε κε βάζε ην κνληέιν DuPont παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ (ειάρηζην, 1 ν ηεηαξηεκφξην, δηάκεζνο, 3 ν ηεηαξηεκφξην, κέγηζην) ησλ πξναλαθεξζέλησλ αξηζκνδεηθηψλ ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηα κέηξα απηά κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφηππα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ε αλάδεημε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο (ζπληειεζηέο Pearson, ζπληειεζηέο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall θαη Spearman) επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε κήηξαο θαηά ην πξφηππν ηεο κήηξαο ηεο Boston Consulting Group (κήηξα BCG, BCG matrix, βι. Απισλίηεο & Παπαζηαζνπνχινπ 2004) απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, απφ ηνλ πίλαθα επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 3. ΓΔΓΟΜΔΝΑ Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία αθνξνχλ ζε επηιεγκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ θαη αληιήζεθαλ απφ ηελ ICAP (2006). Με βάζε ηε ζρέζε (3) θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ε θαηάξηηζε ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ, ην θφζηνο πσιεζέλησλ, ηηο πσιήζεηο, ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. Σα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηα δεδνκέλα ηνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 επηιεγκέλνπ δείγκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηα έηε 2003 θαη 2004, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Πίλαθαο 1. Γεδνκέλα επηιεγκέλνπ δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ. ηαηηζηηθά κέηξα Καζαξά Κφζηνο Πσιήζεηο, χλνιν Ίδηα θέξδε πξν πσιεζέλησλ, ρηι. ελεξγε- θεθάιαηα, θφξσλ, ρηι. επξψ ηηθνχ, ρηι. ρηι. επξψ ρηι. επξψ επξψ επξψ Min Max Μέζνο φξνο Γηάκεζνο Σππηθή απφθιηζε n= Min Max Μέζνο φξνο Γηάκεζνο Σππηθή απφθιηζε n=42 n = αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζχκθσλα κε ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο DuPont παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, θαηά ην 2004 γηα ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θπκαίλεηαη απφ 44.64% έσο 3.11%, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο θηάλεη έσο 53.60%. Καηά ην 2003 γηα ην ήκηζπ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θπκαίλεηαη απφ 41.16% έσο 3.77%, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο θηάλεη έσο 63.09% (Πίλαθαο 2). Η δηαρξνληθή κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαηά ην δηάζηεκα , κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ εμάγνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θάζε έηνο, παξαπέκπεη νπζηαζηηθά ζηε δηεξεχλεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πεξηζσξίνπ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 θαζαξνχ θέξδνπο, ιφγσ ηνπ φηη ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ν ιφγνο ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά. Πίλαθαο 2. Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ, νηθνλνκηθφηεηα θαη επηκέξνπο αξηζκνδείθηεο. Eπηιεγκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ 2004, 2003 ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ. EBT/ CGS/S TAT EM ROA NPM ROE CGS 2004 Μin % 16.98% % % % 1 ν 1.61% 64.20% % 0.86% 0.78% Σεηαξη. (25%) Γηάκεζνο 4.55% 73.84% % 3.25% 3.11% (50%) 3 ν 15.14% 84.60% % 11.44% 9.66% Σεηαξη. (75%) Μax 73.59% % % 37.76% 53.60% Μέζνο 9.22% 74.43% % 4.87% 6.32% φξνο 2003 Min % 18.95% % % % 1ν 1.35% 65.83% % 0.87% 0.78% Σεηαξη. (25%) Γηάκεζνο 4.73% 75.29% % 3.75% 3.77% (50%) 3ν 12.25% 83.57% % 9.18% 9.90% Σεηαξη. (75%) Max 62.52% % % 35.77% 63.09% Μέζνο 7.21% 76.70% % 2.97% 6.27% φξνο EBT = θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ, CGS = θφζηνο πσιεζέλησλ, S = πσιήζεηο, TAT = αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, EM = ιφγνο ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα, ΝPM = πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο, ROA = αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, ROE = αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Απφ ηνπο δχν αξηζκνδείθηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο, παξαηεξείηαη, θαηά ην 2004 ζε ζρέζε κε ην 2003, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ εμάγνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θάζε έηνο, πνιχ κηθξή κείσζε ηεο δηακέζνπ ηεο νηθνλνκηθφηεηαο θαζψο θαη κηθξή κείσζε ηεο δηακέζνπ ησλ απαηηήζεσλ ζε ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ ζπγθξνηνχλ ην άκεζν θφζηνο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ην δηάζηεκα πνπ κειεηάηαη, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ εμάγνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θάζε έηνο, ε ρακειή ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίζεο ρακειή ηηκή ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επίζεο ρακειή ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο ηειεπηαίνο απηφο αξηζκνδείθηεο επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο κε ηελ απνδνηηθφηεηα άιισλ κνξθψλ επελδχζεσλ, φπσο επίζεο θαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ (Νηάξρνο 1994). ε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηε κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία, ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά ηε ινγηζηηθή απφδνζε επί ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο (Απνζηνιίδεο 1986), ε νπνία κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ν ιφγνο ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πξν θφξσλ πξνο ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο (ίδηα θεθάιαηα) θαη εληάζζεηαη ζηα αηειή θξηηήξηα (δει. ηα θξηηήξηα πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο) θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (Σζψιαο 2002). Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηφζν γηα ην επηιεγκέλν δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 2004 (ζπληειεζηήο Pearson: 0.81, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: 0.75, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: 0.91) φζν θαη γηα ην δείγκα ηνπ 2003 (ζπληειεζηήο Pearson: 0.74, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: 0.78, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: 0.92) είλαη ζεηηθή, πςειή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Η ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο πξνθχπηεη απφ ηε ζεηηθή, πςειή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν κεγεζψλ (ζπληειεζηήο Pearson: 0.93, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: 0.95, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: 0.99 γηα ην επηιεγκέλν δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 2004, ζπληειεζηήο Pearson: 0.94, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: 0.95, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: 0.99 γηα ην δείγκα ηνπ 2003) Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ιφγνπ ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο ηηο πσιήζεηο θαη ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηφζν γηα ην επηιεγκέλν 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 2004 (ζπληειεζηήο Pearson: -0.65, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: -0.35, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: -0.49) φζν θαη γηα ην δείγκα ηνπ 2003 (ζπληειεζηήο Pearson: -0.73, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: -0.37, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: -0.50) είλαη αξλεηηθή, ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθφηεηα θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Η ζπκκεηνρή ηνπ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ζεηηθή, ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν γηα ηνπο ζπληειεζηέο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall θαη Spearman (ζπληειεζηήο Pearson: 0.42, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: 0.34, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: 0.49 γηα ην επηιεγκέλν δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 2004, ζπληειεζηήο Pearson: 0.28, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: 0.41, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: 0.54 γηα ην δείγκα ηνπ 2003). Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ιφγνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα θαη ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηφζν γηα ην επηιεγκέλν δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 2004 (ζπληειεζηήο Pearson: 0.29, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: 0.01, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: 0.01) φζν θαη γηα ην δείγκα ηνπ 2003 (ζπληειεζηήο Pearson: 0.23, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Kendall: 0.08, ζπληειεζηήο πνηνηηθήο ζπζρέηηζεο Spearman: 0.15), είλαη ρακειή (έσο ζρεδφλ κεδεληθή γηα ην 2004) θαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ ιφγνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο. Η ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθφηεηαο θαη αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο γηα ηα έηε 2004 θαη 2003 παξνπζηάδεηαη κέζσ ησλ δηαγξακκάησλ 1 θαη 2 αληίζηνηρα, θαηά ην πξφηππν ηεο κήηξαο BCG. Οη ηηκέο σο πξνο ηηο νπνίεο ζπγθξίλνληαη νη επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη ηηκέο ηνπ 3νπ ηεηαξηεκνξίνπ γηα ηελ νηθνλνκηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ: 15.14% θαη 9.66% αληίζηνηρα γηα ην έηνο 2004 θαη 12.25% θαη 9.90% αληίζηνηρα γηα ην έηνο Οη επηρεηξήζεηο κε πςειή επίδνζε σο πξνο ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα θαηαιακβάλνπλ ην άλσ δεμηά ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαηά ην πξφηππν ηεο κήηξαο BCG θαη απνηεινχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειέο επηδφζεηο θαη σο πξνο ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ νηθνλνκηθφηεηα είλαη απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ αξηζηεξά ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 ROE ROE βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθφηεηα θαη κέζσ απηήο ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη επηρεηξήζεηο ζην άλσ αξηζηεξά ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο πζηεξνχλ φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζε σο πξνο ηελ νηθνλνκηθφηεηα, ελψ απηέο ζην θάησ δεμηά ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο πζηεξνχλ φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζε σο πξνο ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ % 40.00% 20.00% % % 0.00% 50.00% % % % % EBT/CGS Γηάγξακκα 1. Οηθνλνκηθφηεηα θαη πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο. Eπηιεγκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ θαηά ην έηνο 2004 ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ % 60.00% 40.00% 20.00% % % % 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % % % EBT/CGS Γηάγξακκα 2. Οηθνλνκηθφηεηα θαη πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο. Eπηιεγκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ θαηά ην έηνο 2003 ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο κηαο πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο DuPont ζε επηιεγκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο καξκάξνπ, θαηά ην δηάζηεκα , κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζήο ηνπο. Η ηξνπνπνηεκέλε εμίζσζε DuPont πνπ εθαξκφδεηαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ησλ αξηζκνδεηθηψλ θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο ηηο πσιήζεηο θαη ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη ηνπ ιφγνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ κέηξσλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο θαη απφ ηα νπνία επηιέγνληαη νη ηηκέο ηνπ 3 νπ ηεηαξηεκνξίνπ ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφηππα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ε εμέιημε ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ην δηάζηεκα , κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά κέηξα πνπ εμάγνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θάζε έηνο, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε κεηαβνιή ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο, ιφγσ ηνπ φηη ν αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ν ιφγνο ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν, ε ζπκκεηνρή ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. ε φηη αθνξά ηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ιφγν ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο ηηο πσιήζεηο. Η πνιηηηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε σο πξνο ηελ νηθνλνκηθφηεηα, ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε κέηξα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, π.ρ. κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ. Δπηπξφζζεηα, νη επηρεηξήζεηο πνπ πζηεξνχλ σο πξνο ηνλ αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηε βειηίσζε ηνπ κεγέζνπο είηε κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ είηε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. κέζσ ηεο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ, ηεο πψιεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειή απνδνηηθφηεηα θαζψο θαη κέζσ επαλαζρεδηαζκνχ ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο). Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πζηεξνχλ σο πξνο ηνλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 αξηζκνδείθηε ηνπ ιφγνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anderson, K. & McAdam, R. A critique of benchmarking and performance measurement. Lead or lag?. Benchmarking: An International Journal, Vol. 11, No 5 (2004) Απισλίηεο, Γ. & Παπαζηαζνπνχινπ, Π. «Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ραξηνθπιαθίνπ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ», Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο (2004) Απνζηνιίδεο, Ν. «Μεηαιιεπηηθή Δθηηκεηηθή», ΔΜΠ (1986) Fairfield, P.M. & Yohn, T.L. Using asset turnover and profit margin to forcast changes in profitability. Review of Accounting Studies, Vol. 6, No 4 (2001) ICAP Α.Δ. «Διιεληθφο νηθνλνκηθφο νδεγφο 2006» (2006) ICAP A.E. «Μάξκαξα-Γξαλίηεο», Αζήλα (2003) Lavaud, R. & Albaut, J. «Αξηζκνδείθηαη & δηαρείξηζηο ηεο επηρεηξήζεσο», Δθδνηηθφο Οίθνο Πάκηζνο, Αζήλαη (1971) Liesz, T. J. Really modified DuPont analysis: Five ways to improve return on equity, (2002), available on line at Newman, H. R., The mineral industry of Greece, U.S.Geological Survey Minerals Yearbook Greece, (2006), October Newman, H. R. The mineral industry of Greece, U.S.Geological Survey Minerals Yearbook 2004 (2004) Νηάξρνο, Ν. Α. «Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ», Δθδφζεηο Α. ηακνχιεο, Αζήλα - Πεηξαηάο (1994) Nissim, D. & Penman, S.H. Ratio analysis and equity valuation: From research to practice. Review of Accounting Studies Vol. 6, (2001) Σζαθιάγθαλνο, Α.: «Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Β Έθδνζε», Δθδφζεηο Αδειθψλ Κπξηαθίδε Α.Δ. (2005) Σζψιαο, Ι.E., «Αλάιπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Καζ. Κ. Παλαγφπνπινπ), Σκήκα Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ- Μεηαιινπξγψλ, Δ.Μ.Π., Αζήλα (1995) Σζψιαο, Γ. «Δθπφλεζε νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ», Δθδφζεηο Παηάθε (2002) Won, G.-H. Electric power industry restructuring and ROE: The case of Korea Electric Power Corporation. Energy Policy, Vol. 35, (2007) Φίιηoο, Β.Φ. «Μάλαηδκεvη θαη παξαγσγηθφηεηα, Β' Δθδoζε επαπμεκέvε», Διιεvηθφ Κέvηξo Παξαγσγηθφηεηαο, Αζήvα (1991) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικθ Ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρθση Αριιμοδεικτών Χατζηγιακτσίδης Ιωάννης

Χρηματοοικονομικθ Ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρθση Αριιμοδεικτών Χατζηγιακτσίδης Ιωάννης 1 Υπεύθςνη Δήλωζη : Βεβαηψλσ φηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη φηη θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα Πηπρηαθήο : Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο «AQUA TRADE ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΗΥΘΤΔΡΩΝ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ , ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΑΛΟΤΜΙΛ

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΑΛΟΤΜΙΛ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΑΛΟΤΜΙΛ ΡΟΤΔΣΗ ΘΔΟΓΧΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ: ΓΑΜΙΓΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΝΙΟ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ηεο ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΖΑΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΥΡΟΔΙΣΗ, 7441 ΕΙΗΓΗΣΗ : κ. ΠΤΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΤΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα