Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών"

Transcript

1 Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1

2 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων χρήσεων (Συγκριτικές καταστάσεις, Αριθµοδείκτες) Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων µίας χρήσεως (σχέσεις µεταξύ στοιχείων Ισολογισµού) 2

3 Μέθοδοι Ανάλυσης Οικονοµικών Καταστάσεων ιαστρωµατική ή κάθετη µέθοδος ανάλυσης (ανάλυση κοινού µεγέθους) Ανάλυση Αριθµοδεικτών Μέθοδοι Ανάλυσης Οικονοµικών Καταστάσεων Μέθοδος ανάλυσης χρονολογικών σειρών µε δείκτες τάσεως (ανάλυση τάσης) 3

4 Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Κάθε στοιχείου του Ισολογισµού διαιρείται µε το σύνολο του Ενεργητικού ή του Παθητικού. Κάθε στοιχείο της Κατάστασης Αποτελέσµατος Χρήσης διαιρείται µε το σύνολο των καθαρών πωλήσεων. Έτσι βρίσκεται το ποσοστό συµµετοχής (ποσοστό %) κάθε στοιχείου χωριστά στο σύνολο κάποιας κατηγορίας στοιχείων (είτε στο σύνολο του Ενεργητικού είτε στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ακριβέστερη αντίληψη της σπουδαιότητας κάθε στοιχείου. 4

5 Ανάλυση Τάσης Όταν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για περισσότερες από δύο οικονοµικές χρήσεις, η µελέτη των µεταβολών είναι γενικά επιθυµητό να γίνεται µέσα στα πλαίσια της παρουσίασης όλων των συγκρίσεων σε σχέση µε ένα κοινό έτος, το έτος βάσης. Ως έτος βάσης θα πρέπει να επιλέγεται ένα που αντιπροσωπεύει κατά µεγάλο βαθµό αυτό που χαρακτηρίζεται ως τυπική και οµαλή δραστηριότητα. Κάθε στοιχείου του Ισολογισµού διαιρείται µε το αντίστοιχο στοιχείο του Ισολογισµού του έτους βάσης. Κάθε στοιχείο της Κατάστασης Αποτελέσµατος Χρήσης διαιρείται µε αντίστοιχο στοιχείο της Κατάστασης Αποτελέσµατος Χρήσης του έτους βάσης. Έτσι βρίσκεται το ποσοστό µεταβολής (ποσοστό %) κάθε στοιχείου χωριστά σε σχέση µε έτος βάσης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ακριβέστερη αντίληψη της µεταβολής κάθε στοιχείου διαχρονικά. 5

6 Ανάλυση Αριθµοδεικτών Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της οικονοµικής µονάδας και εξαγωγής συµπερασµάτων που µπορούν να βοηθήσουν δραστικά στη λήψη ορθολογικών επιχειρηµατικών αποφάσεων. Η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών βοηθάει: στον εντοπισµό τάσεων στα µεγέθη της επιχείρησης τα οποία δεν είναι ευδιάκριτα. στην σύγκριση των επιδόσεων της επιχείρησης. 6

7 Εννοιολογικό Πλαίσιο Αριθµοδεικτών Οι αριθµοδείκτες είναι σχέσεις µεταξύ µεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προελεύσεως, που καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων της οικονοµικής µονάδας και της πραγµατικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονοµικής µονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η µονάδα αυτή. Με τους αριθµοδείκτες: προσδιορίζεται η σχέση µεταξύ βασικών επιχειρηµατικών µεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηµατική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσµατα που προκύπτουν απ' αυτή προσδιορίζεται, ο βαθµός αποδόσεως των διάφορων δραστηριοτήτων της οικονοµικής µονάδας, µε σκοπό την ορθολογικότερη εκµετάλλευση των µέσων δράσεώς της. 7

8 Κατηγορίες Αριθµοδεικτών 8

9 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (1) Οι αριθµοδείκτες Ρευστότητας χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό: τόσο της βραχυχρόνιας οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, όσο και της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Από την µία πλευρά η διατήρηση υπερβολικά υψηλών κυκλοφοριακών στοιχείων ενδέχεται να µειώσει την κερδοφόρα δυναµικότητα της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά η ανεπάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων 9

10 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (2) 10

11 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (3) Γενική Ρευστότητα= Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Η Γενική ή Έµµεση ή Κυκλοφοριακή Ρευστότητα δείχνει το κατά πόσο η εταιρεία µπορεί να χρηµατοδοτήσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσείς της από το κυκλοφορούν (βραχυπρόθεσµο) ενεργητικό της. Συγκρίνει τις υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες πριν το τέλος της επόµενης χρήσης µε το ενεργητικό που είτε είναι είτε θα γίνει ρευστό στην ίδια χρονική περίοδο. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερο το «περιθώριο ασφάλειας» των βραχυπρόθεσµων δανειστών της επιχείρησης και τόσο σε καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας βρίσκεται η οικονοµική µονάδα. Ο δείκτης ποικίλει από κλάδο σε κλάδο και οι συγκρίσεις ανόµοιων επιχειρήσεων δεν είναι αξιόπιστες. Μία τιµή µεγαλύτερη από 1,5 θεωρείται ικανοποιητική. Μειονέκτηµα του δείκτη είναι ότι περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία πολλές φορές δεν είναι εύκολο να είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα. 11

12 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (4) Άµεση Ρευστότητα= Αποτελεί πιο αυστηρό τεστ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό- Αποθέµατα ΒραχυπρόθεσµεςΥποχρεώσει ς Περιλαµβάνει τα κυκλοφοριακά στοιχεία που είτε είναι, είτε µπορούν να µετασχηµατιστούν σε µετρητά σχετικά εύκολα. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης (µεγαλύτερος από τη µονάδα), τόσο µεγαλύτερο το «περιθώριο ασφάλειας» (safety margin) των βραχυπρόθεσµων δανειστών της επιχείρησης και τόσο σε καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας βρίσκεται η οικονοµική µονάδα. Ο δείκτης ποικίλει από κλάδο σε κλάδο και οι συγκρίσεις ανόµοιων επιχειρήσεων δεν είναι αξιόπιστες. Μία τιµή µεγαλύτερη από 1 θεωρείται ικανοποιητική. 12

13 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (5) Ταµειακή Ρευστότητα = ιαθέσιµα Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ο εν λόγω δείκτης είναι ο πλέον ενδεικτικός δείκτης «Ρευστότητας», αφού παρουσιάζει την ικανότητα της οικονοµικής µονάδας να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, χρησιµοποιώντας µόνο τα ταµειακά της διαθέσιµα. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο σε καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας βρίσκεται η οικονοµική µονάδα. 13

14 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (6) Μέτρα βελτίωσης των αριθµοδεικτών ρευστότητας µπορεί να θεωρηθούν: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και των αποθεµατικών της επιχείρησης. Ορθολογική διαχείριση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού Μείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µέσω µετατροπή µέρους τους σε µακροπρόθεσµες. Μείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µέσω µετατροπή µέρους τους µε ρευστοποίηση αποθεµάτων (για τον ΑΡ). Αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε µακροπρόθεσµο δανεισµό. 14

15 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (6) Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Ή εναλλακτικά Κεφάλαιο Κίνησης = Ίδια Κεφάλαια + Μακ/σµες Υποχρεώσεις Σύνολο Παγίων 15

16 Αριθµοδείκτες ραστηριότητας (1) Οι αριθµοδείκτες ιαχείρισης Περιουσίας ή ραστηριότητας ή Λειτουργικής Αποτελεσµατικότητας µετρούν το βαθµό της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των διαφόρων κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 16

17 Αριθµοδείκτες ραστηριότητας (2) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Μέση Περίοδος Πληρωµής Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεµάτων Μέση Περίοδος Είσπραξης Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 17

18 Αριθµοδείκτες ραστηριότητας (3) Κυκλοφορια κή Ταχύτητα Απαιτήσεων= Πωλήσεις Απαιτήσεις είχνει πόσες φορές εισπράττονται κατά την διάρκεια µιας οικονοµικής χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Ο εν λόγω αριθµοδείκτης αντικατοπτρίζει το βαθµό αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των «Απαιτήσεων» σε σχέση µε τις «Πωλήσεις». 18

19 Αριθµοδείκτες ραστηριότητας (4) Κυκλοφορια κή Ταχύτητα Αποθεµάτων= Κόστος Πωληθέντων Μέσα Αποθέµατα είχνει πόσες φορές κυκλοφορούν τα αποθέµατα ανά έτος. Για παράδειγµα αν ο δείκτης δείξει 6 φορές, αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση κρατάει τα αποθέµατα για 2 µήνες. Αν δείξει 2 φορές, αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση κρατάει τα αποθέµατα για 6 µήνες. Μετρά τον βαθµό ρευστότητας των αποθεµάτων της επιχείρησης. είχνει πόσο καλά γίνεται η διαχείριση αποτελεσµατικές είναι οι πωλήσεις. των αποθεµάτων και πόσο Όσο πιο µεγάλος είναι ο δείκτης τόσο πιο εύκολα η επιχείρηση κατορθώνει να µετατρέπει τα αποθέµατα σε απαιτήσεις προς τους πελάτες. Όσο περισσότερες φορές µετατρέπει τα αποθέµατά της σε απαιτήσεις η επιχείρηση τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το κέρδος. Χαµηλός δείκτης σηµαίνει: δυσκολίες στην πώληση, ελλιπής έλεγχος αποθεµάτων και υψηλά αποθέµατα εξαιτίας συγκεκριµένου λόγου ή συγκυρίας Ο δείκτης ποικίλει ανάλογα µε τον κλάδο. Μεγάλη σηµασία διαδραµατίζει η εποχικότητα των αποθεµάτων. 19

20 Αριθµοδείκτες ραστηριότητας (5) Κυκλοφορια κή Ταχύτητα Παγιου Ενεργ= Πωλήσεις Πάγιο Ενεργ. είχνει το βαθµό απασχόλησης και αξιοποίησης του παραγωγικού δυναµικού της επιχείρησης. Χαµηλός δείκτης «Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίου Ενεργητικού» σηµαίνει δέσµευση κεφαλαίων σε «Πάγια» και ότι τα πάγια δεν χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά ως προς την δηµιουργία πωλήσεων. Αντίθετα, υψηλός δείκτης πιθανόν να δηλώνει τη χρησιµοποίηση απαξιωµένων ή σε µεγάλο βαθµό αποσβεσµένων «Παγίων» στοιχείων ή ότι µεγάλο µέρος των παγίων έχει αποσβεστεί. 20

21 Αριθµοδείκτες ραστηριότητας (6) Κυκλοφορια κή Ταχύτητα Ενεργητικού= Πωλήσεις Σύνολο Ενεργ. Ο συγκεκριµένος δείκτης φανερώνει την αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση των στοιχείων του -«Ενεργητικού» για τη δηµιουργία εσόδων από πωλήσεις. Όσο µεγαλύτερος ο δείκτης τόσο υψηλότερη η αποτελεσµατικότητα χρήσης. 21

22 Μέση Περίοδο Αριθµοδείκτες ραστηριότητας (7) Είσπραξης 360 είκ Κυκ. είχνει σε πόσες µέρες κατά µέσο όρο εισπράττονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης από τις πωλήσεις της. Από την µία πλευρά, υψηλός δείκτης σηµαίνει: πιθανή ύπαρξη προβληµάτων ρευστότητας καθώς οι πωλήσεις αργούν πολύ να εισπραχθούν ένδειξη κακής διαχείρισης των πελατών ένδειξη χαλαρής πιστωτικής πολιτικής. = Ταχ Απαιτ Από την άλλη πλευρά και πολύ χαµηλός δείκτης σηµαίνει: Πελ. *360 Πωλήσ. Ένδειξη πολύ αυστηρής πιστωτικής πολιτικής, η οποία δύναται να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τις πωλήσεις. = 22

23 Αριθµοδείκτες ραστηριότητας (8) Μέση Περίοδο Πληρωµής= 360 είκ Κυκ.Ταχ Αποθ Προµ. *360 Κόστ. Πωλ. είχνει σε πόσες µέρες κατά µέσο όρο η επιχείρηση πληρώνει τις υποχρεώσεις της στους προµηθευτές της. Από την µία πλευρά, υψηλός δείκτης σηµαίνει: ένδειξη καλής φήµης και πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης πράγµα που αυξάνει τη ρευστότητα της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, χαµηλός δείκτης σηµαίνει: πιθανή ύπαρξη προβληµάτων ρευστότητας καθώς η επιχείρηση πληρώνει πολύ σύντοµα τις υποχρεώσεις της. ένδειξη κακής διαχείρισης των προµηθευτών ένδειξη αδυναµίας επίτευξης επωφελών συµφωνιών µε τους προµηθευτές. = 23

24 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (1) Οι αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας µετρούν την αποτελεσµατικότητα της ιοίκησης της οικονοµικής µονάδας. Ήτοι, οι αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας µετρούν την επιτυχία της ιοίκησης της οικονοµικής µονάδας στη δηµιουργία ικανοποιητικών ποσοστών απόδοσης (επί των πωλήσεων και επί των επενδύσεων) για αυτούς που δέσµευσαν τα κεφάλαια τους στην επιχείρηση. 24

25 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (2) 25

26 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (3) Περιθώριο Μικτού Κέρδους = Μικτό Κέρδος Πωλήσεις ίνει το ποσοστό Μεικτού Κέρδους, δηλαδή το ποσοστό της αξίας των πωλήσεων που µένει αφού αφαιρεθεί το κόστος των πωληθέντων και το κόστος της παραγωγής. Υποδηλώνει τη βασική δοµή κόστους της οικονοµικής µονάδας. Προσδιορίζει το ποσοστό που η επιχείρηση πωλεί το παραγόµενο προϊόν, το βαθµό αποτελεσµατικότητας και τον τρόπο καθορισµού της τιµής. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της οικονοµικής µονάδας. 26

27 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (4) Περιθώριο Καθαρού Κέρδους = Καθαρό Κέρδος Πωλήσεις ίνει το ποσοστό Καθαρού Κέρδους, δηλαδή το ποσοστό της αξίας των πωλήσεων που µένει αφού αφαιρεθεί το κόστος των πωληθέντων, το κόστος της παραγωγής, το κόστος διοικητικής λειτουργίας, της λειτουργίας Ε+Α, το κόστος της διάθεσης και το κόστος της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. Ο υπολογισµός του δείκτη προτείνεται να γίνεται στα κέρδη πριν την αφαίρεση των φόρων γιατί οι φορολογικοί συντελεστές και οι διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις µπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ από εταιρεία σε εταιρεία. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο µεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της οικονοµικής µονάδας. 27

28 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (5) Αποδοτικότ ητα Ενεργητ= ROA µετά φόρων= Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων Συνολο Ενεργητικού είχνει πόσο αποδοτικά η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της, προκειµένου να δηµιουργήσει κέρδη. Μετρά το ποσοστό απόδοσης του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης. Απεικονίζει την αύξηση των καθαρών κερδών σε σχέση µε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 28

29 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (6) Αποδοτικότ ητα Ιδίων Κεφαλ. = ROE µετά φόρων= Καθαρά Κέρδη µετά Φόρων Ίδια Κεφάλαια είχνει πόσο αποτελεσµατικά η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα ίδια κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι µέτοχοι. Είναι από τους πλέον σηµαντικούς δείκτες, ο οποίος χρησιµοποιείται ευρύτατα σε χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις που γίνονται από πιθανούς επενδυτές µέσα ή έξω από τα χρηµατιστήρια. Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να συγκριθεί µε το κόστος ευκαιρίας (επιτόκιο καταθέσεων και το ασφάλιστρο κινδύνου) και συνεκτιµάται µε τη φύση της δραστηριότητας της εκάστοτε επιχείρησης. 29

30 Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ιάρθρωσης και Μόχλευσης (1) Οι αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ιάρθρωσης και Φερεγγυότητας ή ανειακής Επιβάρυνσης φανερώνουν τη σχέση µεταξύ «Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων», καθορίζοντας το βαθµό του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου των Ιδίων Κεφαλαίων. Μετρούν την σχέση µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων της επιχείρησης και το βαθµό µε τον οποίο η επιχείρηση έχει χρηµατοδοτηθεί µε δανειακά κεφάλαια για την ανάπτυξή της. Είναι χρήσιµοι για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των υποχρεώσεων τόσο από το βραχυπρόθεσµο, όσο και από το µακροπρόθεσµο δανεισµό. 30

31 Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ιάρθρωσης και Μόχλευσης (2) 31

32 Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ιάρθρωσης και Μόχλευσης (3) Ξένα προς Ιδια Κεφάλαια= Ξενα Κεφάλαια Ιδια Κεφάλαια Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης εκφράζει τη σχέση «Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων» και χρησιµοποιείται για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι υπερδανεισµού σε µια οικονοµική µονάδα. Όσο µικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο τα «Ίδια Κεφάλαια» καλύπτουν τις υποχρεώσεις προς τρίτους και συνεπώς τόσο µεγαλύτερη είναι η φερεγγυότητα της οικονοµικής µονάδας. 32

33 Αποτελεί µέτρο του βαθµού στον οποίο η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα ξένα κεφάλαια για την χρηµατοδότηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της. είχνει για κάθε περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τι ποσοστό έχει χρηµατοδοτηθεί µε κεφάλαια τρίτων. Υπολογίζονται τόσο οι µακροπρόθεσµες όσο και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ένας χαµηλός δείκτης σηµαίνει µεγάλη εξασφάλιση των πιστωτών της επιχείρησης. Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ιάρθρωσης και Μόχλευσης (4) είκτης Συνολικής ανειακής Επιβάρυνσης= Ξενα Κεφάλαια Σύνολο Ενεργητικού Υψηλές τιµές του αριθµοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του κινδύνου για τους πιστωτές, εξαιτίας της πιθανότητας η επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα, προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των πιστωτών έναντι της επιχείρησης. 33

34 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (1) Χρηµ/κη Μόχλευση= Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Φανερώνει το περιθώριο της ιοίκησης να βελτιώσει την απόδοση των «Ιδίων Κεφαλαίων», µεταβάλλοντας ανάλογα τα ποσοστά συµµετοχής «Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων» στη χρηµατοδότηση της επιχείρησης. είχνει το ποσοστό συµµετοχής των «ανειακών Κεφαλαίων» στο σύνολο του «Ενεργητικού». 34

35 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (2) Κέρδη ππρ Τόκων κκαι Φόρων είκτηςκάλυψης Χρ / κων Υποχρ / ων = Τόκοι είχνει πόσες φορές τα κέρδη προ τόκων και φόρων καλύπτουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σε τόκους. Όσο πιο υψηλός είναι ο δείκτης τόσο η επιχείρηση παρουσιάζει άνεση στην κάλυψη των χρηµατοοικονοµικών της υποχρεώσεων. Οι άλλοι σχετικοί δείκτες µετρούν την δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης, ενώ ο εν λόγω δείκτης µετρά την ικανότητα της επιχείρησης να καλύψει τον δανεισµό της. 35

36 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (3) είκτης Τιµής προς Κέρδη ανά µετοχή= P/E= Αποτελεί σηµαντικό δείκτη για τους µετόχους. Τιµή ανά µετοχή Κέρδη ανά µετοχή Όταν αυξάνει ο δείκτης, τότε αυξάνει και ο πλούτος των µετόχων της επιχείρησης. Η αύξηση του δείκτη συνεπάγεται ότι οι µετοχές της επιχείρησης πωλούνται ακριβότερα στην χρηµαταγορά και η διαπραγµατευτική δύναµη της εταιρείας σε περίπτωση συγχώνευσης αυξάνεται. 36

37 Αριθµοδείκτες µε βάση το ΕΓΛΣ α. Οικονοµικής ιαρθρώσεως β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας γ. ιαχειριστικής Πολιτικής Κυκλοφορούν» ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού Ίδια κεφάλαια Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Πάγιο ενεργητικό «Κυκλοφορούν» ενεργητικό Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Κεφάλαιο κινήσεως «Κυκλοφορούν» ενεργητικό Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Ίδια κεφάλαια Μικτά αποτελέσµατα Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Μικτά αποτελέσµατα Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Ίδια κεφάλαια Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων Μέσος όρος αποθεµάτων περιόδου Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Ίδια κεφάλαια Μικτά αποτελέσµατα Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Μικτά αποτελέσµατα Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Ίδια κεφάλαια Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων Μέσος όρος αποθεµάτων περιόδου 37

38 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (1) 1. «Κυκλοφορούν» ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού = (%) Οι βιοµηχανικές µονάδες δεσµεύουν σηµαντικά κεφάλαια σε πάγιες εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό, ενώ οι εµπορικές δεσµεύουν µεγάλα κεφάλαια σε αποθέµατα. 2. Ίδια κεφάλαια Σύνολο υποχρεώσεων = (%) Απεικονίζει το βαθµό της οικονοµικής αυτάρκειας της οικονοµικής µονάδας. Η άριστη σχέση είναι δυνατό να διαφέρει ανα µονάδα, επειδή ανήκουν σε διάφορους τοµείς δραστηριότητας, επειδή διαφέρουν ως προς το µέγεθος και την περιουσιακή τους διάρθρωση. 38

39 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (2) 3. Ίδια κεφάλαια Πάγιο ενεργητικό = (%) Απεικονίζει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της οικονοµικής µονάδας από τα ίδια κεφάλαιά της. 4. «Κυκλοφορούν» ενεργητικό Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις = (%) Απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της επιχείρησης. Για την αξιολόγηση της τιµής του λαµβάνεται υπόψη η σύνθεση των όρων του. Για το «ΚΕ», λαµβάνονται υπόψη και τα µη εµπορεύσιµα αποθέµατα και οι επισφαλείς απαιτήσεις. 39

40 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (3) 5. Κεφάλαιο κινήσεως «Κυκλοφορούν» ενεργητικό = (%) 6. Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών = (%) Απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του «κυκλοφορούντος» ενεργητικού, το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων). Όταν είναι ίσος µε τη µονάδα (=1), το σύνολο του παθητικού αποτελείται από διαρκή κεφάλαια. Όταν είναι ίσος µε το µηδέν (=0), το κεφάλαιο κινήσεως είναι ανύπαρκτο. Όταν είναι µικρότερος από το µηδέν («0), τµήµα των ακινητοποιήσεων χρηµατοδοτείται από βραχυπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια. Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονοµικής µονάδας, χωρίς το συνυπολογισµό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων των λογαριασµών της οµάδας 8. 40

41 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (4) 7 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων Μικτά αποτελέσµατα = (%) 8.. Ίδια κεφάλαια Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών = (%) Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της οικονοµικής µονάδας. Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων. 41

42 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (5) 9 Μικτά αποτελέσµατα Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων και υπηρεσιών = (%) Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων. Χρησιµοποιείται στην εφαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής. 10. Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Ίδια κεφάλαια = (%) Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Η ανακύκλωση αυτή, σε συνδυασµό µε το περιθώριο κέρδους, προσδιορίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων 42

43 11. Κόστος πωλήσεων αποθεµάτων Μέσος όρος αποθεµάτων περιόδου ιάφοροι Αριθµοδείκτες (6) = (%) Ο δείκτης διαφέρει από µονάδα σε µονάδα ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο ανήκει και ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες. Είναι δείκτης µεγάλης σηµασίας για τις διοικήσεις των οικονοµικών µονάδων, οι οποίες, µέσω αυτού, παρακολουθούν: o τον ορθό προγραµµατισµό των παραγγελιών αποθεµάτων και o την υλοποίηση των αποφάσεών τους σχετικά µε τη δέσµευση του απασχολούµενου κεφαλαίου. 12. Νέες επενδύσεις Περιθώριο αυτοχρηµατοδοτήσεως = (%) Απεικονίζει το βαθµό καλύψεως των νέων επενδύσεων της επιχείρησης από τους ετήσιους πόρους της εκµεταλλεύσεώς της. Φαίνεται η προσπάθεια επεκτάσεως, ανανεώσεως και εκσυγχρονισµού των µέσων δράσεως της οικονοµικής µονάδας. Νέες επενδύσεις. (Οι αυξήσεις του πάγιου που γίνονται µέσα στη χρήση χωρίς τους και οι ). Περιθώριο αυτοχρηµατοδοτήσεως (αθροίζονται τα κέρδη χρήσεως που δε διανέµονται (µετά την αφαίρεση των φόρων - εισφοράς ΟΓΑ - λοιπών φόρων που δεν περιλαµβάνονται στο λειτουργικό κόστος) ή οι ζηµίες χρήσεως (µετά την προσαύξησή τους µε τους λοιπούς φόρους που δεν περιλαµβάνονται στο λειτουργικό κόστος) και οι αποσβέσεις χρήσεως των λογαριασµών 66 και

44 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (7) Απαιτήσεις από πελάτες Υποχρεώσεις προς προµηθευτές Χ 360 = ηµέρες Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση Αγορές αποθεµάτων και υπηρεσιών µε πίστωση Χ 360 = ηµέρ. Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εξοφλήσεως των οφειλών της οικονοµικής µονάδας προς τους προµηθευτές της, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εισπράξεως, ή διακανονισµού µε γραµµάτια εισπρακτέα, των απαιτήσεων της οικονοµικής µονάδας από τους πελάτες της, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. 44

45 ιάφοροι Αριθµοδείκτες (8) 15. Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών Χ 360 = ηµέρες Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ηµέρες το µέσο όρο προθεσµίας εισπράξεως των απαιτήσεων της οικονοµικής µονάδας (ανοικτών λογαριασµών και γραµµατίων εισπρακτέων) από τους πελάτες της, κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού ή κατά οποιαδήποτε άλλη ηµεροµηνία λήξεως δωδεκάµηνης περιόδου. 45

46 Γενικά Σχόλια Περιορισµοί εικτών Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών αποτελεί ένα πάρα πολύ χρήσιµο εργαλείο για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επιχείρησης. Όµως, η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών συνεπάγεται τους κάτωθι περιορισµούς: Προτείνεται η σύγκριση µεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου ή µε τον ΜΟ του κλάδου. Πολλές φορές ο κλάδος δεν είναι συγκεκριµένος για κάθε επιχείρηση. Οι δηµοσιευµένοι µέσοι όροι δεικτών για τους κλάδους πολλές φορές δεν είναι επιστηµονικά υπολογισµένοι σταθµικοί µέσοι όροι. ιαφορές στις λογιστικές µεθόδους. Είναι δύσκολη η ερµηνεία των δεικτών σε πολλές περιπτώσεις. Εφαρµόζεται το φαινόµενο του «Window dressing». 46

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. και δ.τ. Caroil A.E.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. και δ.τ. Caroil A.E. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. Caroil A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται ο Ισολογισμός της βιομηχανικής επιχείρησης Κ στις 31/12/2007 ως ακολούθως: Μακρ. Υποχ/σεις... Βραχ. Υποχ/σεις...

Δίνεται ο Ισολογισμός της βιομηχανικής επιχείρησης Κ στις 31/12/2007 ως ακολούθως: Μακρ. Υποχ/σεις... Βραχ. Υποχ/σεις... Άσκηση 1 Δίνεται ο Ισολογισμός της βιομηχανικής επιχείρησης Κ στις 31/12/2007 ως ακολούθως: Πάγια... Ίδια Κεφάλαια... Μακρ. Υποχ/σεις... Βραχ. Υποχ/σεις... Κυκλοφ. Ενεργ/κο... Σύνολο Ξένων Κεφ... Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Έκθεση Ισολογισμού της εταιρείας MARMIL Α.Ε. για το έτος 2015 MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε."

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε." Έδρα Δήμος Αιγάλεω Αττικής - Αρ. Μ.Α.Ε. : 21323/01ΔΤ/Β/90/39 για την 23 η εταιρική χρήση 2013,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2014 Κύριοι εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή

Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και των τάσεων που διαμορφώνονται διαχρονικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΩΡΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε")

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο ΠΑΟ Κ.Α.Ε) «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε") ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #3: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Εισαγωγή - Αριθμοδείκτες Ρευστότητας) Πέτρος Καλαντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης Ο ισολογισμός. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κατάσταση διανομής κερδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α. Εισαγωγή Η χρηµατοοικονοµική λογιστική τηρείται µε σκοπό την ενηµέρωση της διοίκησης της επιχείρησης όσο και των τρίτων ενδιαφεροµένων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τηλέφωνο: 2103382212 Fax: 2103616464 E-mail: sandrou@acci.gr Αθήνα,28/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Διοίκηση Επιχειρήσεων με Βάση την Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε")

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο ΠΑΟ Κ.Α.Ε) «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε") ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται: Να υπολογιστεί η ανάγκη χρηματοδότησης της εκμετάλλευσης για ετήσιο ύψος πωλήσεων 1 εκ..

Ζητείται: Να υπολογιστεί η ανάγκη χρηματοδότησης της εκμετάλλευσης για ετήσιο ύψος πωλήσεων 1 εκ.. 1. Άσκηση υπολογισµού Ανάγκης Χρηµ/σης της Εκµετάλευσης (ΑΧΕ) Βιομηχανική επιχείρηση ΒΕΤΑΚΟΡ I. Παράγει προϊόντα με παραγγελίες II. Διάρκεια αποθεματοποίησης τελικών προϊόντων =0 III. Διάρκεια κύκλου εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµοί επιχειρήσεων ένδυσης 2005-2009

Ισολογισµοί επιχειρήσεων ένδυσης 2005-2009 ΣΕΠΕΕ Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος Ισολογισµοί επιχειρήσεων ένδυσης 2005-2009 Προγραµµατισµός εφαρµογής: Χρήστος Στεφανίδης email επικοινωνίας: chstefanides@yahoo.gr Σύντοµες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 4/6/2009 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΝΤΟΥΣΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ Γ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 1.1Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ. Χρήστος Γκρος ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό

Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού Προγράµµατος Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1 Η ανάλυση των πηγών και των χρήσεων των κεφαλαίων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ο κλάδος κοσμημάτων στην Ελλάδα. Ανάλυση περίπτωσης «Ροΐΐί Ρ οΐ^» με χρήση αριθμοδεικτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σκουτέλη Μαλαµατένια ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Σπουδαστής: Σταύρου Μαρίνος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Καϊσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα