«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»"

Transcript

1 «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ έέσοο 3311 Γεεθθεεκββξξί ίννππ ύκθσλλα κεε ην άξζξν 4 ηνπ λλ //2007 Αξξη ηζζκόόοο Μεηηξξώννππ Αλλσλλύύκσλλ Δηηααη ηξξεεη ηώλλ :: / /6622/ /Β/8866/ / Έδδξξαα:: Νέέαα Αγγρρί ίααιιννοο,, Γήκννππ Υααιιθθεδδόόλλννοο Θεεζζζζααιιννλλί ίθθεοο 0

2 Περιεχόμενα Η. ΓΖΛΧΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ... 3 ΗΗ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΓΚΣΧΝ... 4 ΗΗΗ. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ... 4 Η. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ... 5 Α. ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ... 5 ΗΗ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ... 9 ΗV. ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ...12 V. ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ...14 IV. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΔΧ Α. ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ Β. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ Γ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ...21 Γ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ...22 Δ. ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ & ΜΔΘΟΓΧΝ Βάζε ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Γαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Απνζέκαηα Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα ηξαπεδψλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Μηζζώζεηο Φόξνο εηζνδήκαηνο Αλαγλώξηζε εζόδσλ Μεξίζκαηα Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ΛΟΗΠΔ ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ίδηα θεθάιαηα Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

3 3.10 Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) Κφζηνο πσιήζεσλ Άιια έζνδα Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγία Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο Απνζβέζεηο Έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο Φφξνη ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη Μεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο Δηαηξηθά γεγνλφηα Αιιαγή ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Δθθξεκνδηθίεο Γηθαζηηθέο Τπνζέζεηο Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Γεζκεχζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ...49 V. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ ΥΡΖΔΧ

4 Ι. ΓΗΛΧΔΙ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Δκείο, ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «BITOUMINA ΑΔ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία» : 1. Δπζπκηάδεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. & Γ/λσλ χκβνπινο, θαη 2. Σέξπνπ Φ. Δπαλζία, Μέινο ηνπ Γ.. ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «BITOUMINA ΑΔ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία» (εθεμήο θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε : α) νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πνπ θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο. β) ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη. Νέα Αγρίαινο Θεζζαινλίθεο, 30 Απξηιίνπ 2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΙΧΑΝΝΗ Γ. ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΓΣ ΑΗ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΔΡΠΟΤ Φ. ΔΤΑΝΘΙΑ ΑΓΣ ΑΗ

5 ΙΙ. ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΓΚΣΧΝ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «BITOUMINA ΑΔ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία» ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΓΚΣΧΝ Πξνο ηνπο θ.θ. Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο «BITOYMINA ΑΔ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία» Διέγμακε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαζψο θαη ην ζρεηηθφ Πξνζάξηεκα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «BITOYMINA ΑΔ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία» ηεο 38 εο εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Ο έιεγρφο καο έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ. Ν. 2190/1920 πεξί Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα Γηεζλή ινγηζηηθά Πξφηππα θαη ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θξίλακε θαηάιιειεο. Σέζεθαλ ζηε δηάζεζή καο ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηήξεζε ε εηαηξεία θαη καο δφζεθαλ νη αλαγθαίεο γηα ηνλ έιεγρν πιεξνθνξίεο θαη επεμεγήζεηο πνπ δεηήζακε. Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ζσζηά Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Γελ ηξνπνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο απνγξαθήο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κε ηηο ζρεηηθέο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θσδ. Ν 2190/1920. Καηά ηελ γλψκε καο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδνπλ καδί κε ην πξνζάξηεκα, ηελ πεξηνπζηαθή δηάξζξσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο έρνπλ γίλεη παξαδεθηέο θαη δελ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο πνπ ε εηαηξεία εθάξκνζε ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Θεζζαινλίθε 21/05/2015 ΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ Θεοτάρης Γ. Ασγερινός Κωνζηανηίνος Θ. Βαδολας Α.ΑΓ.ΟΔΔ Α Σάμεσο Α. ΑΓ. ΟΔΔ Α Σάμεσο ΙΙΙ. ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο «BITOUMINA ΑΔ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία» 4

6 γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, αο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ήηνη ηζνινγηζκφ, θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο θεξδψλ, ηεο ηξηαθνζηήο πέκπηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο, δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ έσο , ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ε νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο εηαηξείαο θαη ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Α. ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Σν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ,50 έλαληη χςνπο ,83 ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 2013 ηα δε ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ είλαη ηα αθφινπζα Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία αλαιχνληαη σο θαησηέξσ : Αλάιπζε Αμίαο Γεπέδσλ 1. Γήπεδν-Οηθφπεδν ζπλνιηθήο εθηάζεσο η.κ. ζην 14 ν ρικ Π.Δ.Ο Θεζ/λίθεο-Βέξνηαο, ζηελ Ν. Αγρίαιν Θεζζαινλίθεο αμίαο ,00 2. Αγξνηεκάρην ζπλνιηθήο εθηάζεσο ,50 η.κ. ζηνπο Οζσλνχο Κέξθπξαο, ζηε ζέζε «ηξνγγπιάδε» αμίαο ( ,72) ,66 ύλνιν ,66 Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο θαησηέξσ : 5

7 Σα ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο θαησηέξσ : Σν Κπθινθνξνχλ θαη Γηαζέζηκν Δλεξγεηηθφ αλέξρεηαη ζηε ρξήζε ζε ,26 έλαληη ,40 θαη αλαιχεηαη σο εμήο: Σα απνζέκαηα αλαιχνληαη ζε : Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη ζε : 6

8 Σα ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη ζε : Οη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζε : Οη πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζε : Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: Οη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζε : Οη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζε : 7

9 8

10 ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ Χξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηε ζπλέρεηα γηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2014, παξνπζηάδνληαη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξείαο. Α. Γείθηεο εμέιημεο Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2014, έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο Β. Γείθηεο απόδνζεο θαη απνδνηηθόηεηαο Οη δείθηεο απηνί απεηθνλίδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα πξν θαη κεηά θφξσλ ζαλ πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ ζαλ πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 9

11 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηα κηθηά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Γ. Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ ζηνηρείσλ άκεζεο ξεπζηφηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ παγηνπνίεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο απεηθνλίδνπλ ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κε ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ άκεζα ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 10

12 Κχξηνη, Καηά ηελ ππφ θξίζε ηξηαθνζηή φγδνε εηαηξηθή ρξήζε ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζπλερίζηεθε κε ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε εηνίκσλ ηδίσλ πξντφλησλ, κε ηελ εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ θαη κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε ,20 έλαληη ,83 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2013, ζεκεηψλνληαο κείσζε 14,58%. Σα κηθηά απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο παξνπζίαζαλ θέξδε χςνπο ,62 έλαληη ,00 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα δηνηθήζεσο θαη δηαζέζεσο αλήιζαλ ζε ,69 έλαληη ,33 ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Λφγσ ηνπ πςεινχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο χςνπο ,25 επξψ, ε ρξήζε 2014 έθιεηζε κε ζεκαληηθέο δεκίεο χςνπο ,14 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλεπψο πξν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θέξδε ,11 επξψ. 11

13 ΙV. ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ «BITOUMINA ΑΔ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία» ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξ. 7 θαη 8 ηνπ Ν. 3556/2007 Ζ παξνχζα Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ησλ παξαγξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007. α. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 θαη δηαηξείηαη ζε κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 30,52 ε θάζε κία. Απφ θάζε κεηνρή απνξξένπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Ζ θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο θαη απνδνρή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηα φξγαλα ηεο Δηαηξείαο. β. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο. γ. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ Ν. 3556/2007 Καηά ηελ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο πνπ θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξίαο, ήηαλ νη εμήο: 1) RADOMA LIMITED κεηνρέο πνζνζηφ 80% θαη 2) ANTIOL HOLDINGS LIMITED κεηνρέο πνζνζηφ 20%. δ. Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ λα παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. ε. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 12

14 Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. ζη. πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο Γελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο εηαηξείαο χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. δ. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ πνπ δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920 Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920. ε. Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ.. ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920 χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ε Γεληθή πλέιεπζε, κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία, κπνξεί λα εθρσξεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ εμνπζία λα απμάλεη κε απφθαζή ηνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 1 εδ. γ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. ζ. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. η. εκαληηθέο ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 13

15 V. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ Γηα ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο εηαηξείαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο 2015 δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο ησλ πεηξειαηνεηδψλ. Ζ Δηαηξεία ζπλέηαμε «Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην» γηα ηελ πνξεία ηεο ζηα επφκελα έηε, νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζαο αλαθέξνπκε : Δηζαγσγή Δπεξεαζκέλε απφ ηα αξλεηηθά καθξννηθνλνκηθά θαηλφκελα πνπ ππάξρνπλ, ηφζν γεληθά, ζε θιίκαθα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, φζν θαη ηδηαίηεξα, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηεο Δπξσδψλεο, ε Διιάδα ζπλάληεζε κηα ζεηξά απφ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία καδί κε θάπνηεο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο έρνπλ θέξεη ηε ρψξα ζε αξλεηηθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη απεηιή πηζαλήο ζηάζεο πιεξσκψλ. Σα ελ ιφγσ πξνβιήκαηα είραλ επίζεο άκεζε επίδξαζε ζηελ εκπνξηθή θαη παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο «Βηηνπκίλα Α.Δ.», γεγνλφο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ε εηαηξεία αληηκεηψπηζε απφηνκε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαη εκθάληζε κηαο θξίζηκεο θαηάζηαζεο ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απεπζείαο επεξέαζε ηελ γεληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Σν πξψηηζην κέηξν ηεο δηεχζπλζεο ηεο εηαηξείαο «Βηηνπκίλα Α.Δ.» πξνο ηελ έμνδν ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ θξίζε απνηειεί ε βαζκηαία κείσζε ησλ ππαξρνπζψλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ κε ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηελ επαλαθνξά ηεο εηαηξείαο ζην επίπεδν ζεηηθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Δλψ γηα ηελ πεξίνδν χζηεξα απφ ηελ έμνδν ηεο εηαηξείαο απφ ηε ιεηηνπξγηθή θξίζε, ζηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ζπγθαηαιέγνληαη ε επίηεπμε ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο, θαζψο θαη ε πςειή νηθνλνκηθή θαη επελδπηηθή ειθπζηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ζηξαηεγηθνχ επελδπηή ή ην μεθίλεκα ηεο αξρηθήο δεκφζηαο πξνζθνξάο (IPO). Ζ νκάδα ηνπ πξφηδεθη ζεσξεί απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ππαξρνπζψλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη πιεξσκέο γηα ηα δάλεηα θαη ηηο πηζηψζεηο πνπ ινγίδεηαη σο κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο εμφδνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε. 14

16 ηα πιαίζηα ηεο κεηέπεηηα ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ζρεδηάδεηαη ε επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν κε ηελ θαηαζθεπή πξφζζεησλ δεμακελψλ ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο (ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 50 ρηι. ηφλνπο), φζν κε ηελ ελνηθίαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ιηκάλη (ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ρηι. ηφλνπο), ζρεηηθά κε ηελ νπνία ήδε επηηεχρζεθε κηα πξνθαηαξθηηθή ζπκθσλία. πκθσλίεο κε πειάηεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη αζθάιηνπ απφ ηελ εηαηξεία καο. Ζ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβνιαίσλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ πεηξειαηνεηδψλ πξνο απνζήθεπζε θαη απνζηνιή, θαζψο θαη ζα επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηεο εηαηξείαο. Πέξαλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ κέηξσλ ζρεδηάδεηαη θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ απφ ην δηπιηζηήξην ηνπ νκίινπ «Διιεληθά Πεηξέιαηα» θαηεπζείαλ ζην ηεξκαηηθφ ηεο εηαηξείαο «Βηηνπκίλα Α.Δ.», ε δηάξθεηα ηεο αλαθαηαζθεπήο έρεη νξηζηεί γηα ην ηξέρνλ έηνο. Σελ παξνχζα πεξίνδν βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην αζδεηνδφηεζεο ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο «Βηηνπκίλα Α.Δ.» ζε πξφηδεθη πεηξέιεπζεο (bunkering). Ζ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ, θαηά ηε γλψκε ηεο νκάδαο ηνπ πξφηδεθη, ζα επηθέξεη ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ κε ηελ πξνυπφζεζε δηεμαγσγήο κέηξσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ έμνδν ηεο εηαηξείαο απφ ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή θξίζε. Σπκπεξάζκαηα Ζ εηαηξεία έρεη θαιή ππνδνκηθή ηνπνζεζία, επεηδή βξίζθεηαη αξθεηά θνληά φρη κφλν ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο, αιιά θαη ζ έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο απηήλ ηελ πεξίνδν ηνλ φκηιν «Διιεληθά Πεηξέιαηα», πνπ θαηέρεη κηα ζεηξά ζχγρξνλσλ δηπιηζηεξίσλ. Πέξαλ απηνχ, ε επλντθή γεσγξαθηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηε βνξεηνδπηηθή Διιάδα δίπια ζηα ζχλνξα κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ησλ πξφζζεησλ δπλαηνηήησλ δηεμαγσγήο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ εμαγσγήο εηζαγσγήο ησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη νδνπνηεηηθψλ πιηθψλ. 15

17 Οη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο «Βηηνπκίλα Α.Δ.» δελ εθκεηαιιεχνληαη κέρξη ηψξα αξθεηά απνηειεζκαηηθά, πνπ δεκηνπξγεί εχινγεο επθαηξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ζην κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Οη πξναλαθεξφκελνη ππνινγηζκνί δείρλνπλ, φηη, εθφζνλ δηαηεξεζεί ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο δηνηθεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξείαο (πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ ηε ζεκεξηλή εγεζία), ηφηε νη πηζησηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζα είλαη ειεγρφκελεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ειάρηζησλ ηηκψλ ηνπ κηθηνχ θέξδνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Cash Flow, ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε κηα αληίζηνηρε ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ εμφθιεζεο ησλ πιεξσηέσλ ππνρξεψζεσλ θαη επηζηξνθήο ηεο εηαηξείαο ζην θεξδνθφξν επίπεδν. Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο «Βηηνπκίλα Α. Δ.» κπνξεί λα βγεί ην ζπκπέξαζκα γηα ηε ζπγθξηηηθά βηψζηκε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά ησλ πεηξειαηνεηδψλ, αζθάιηνπ θαη κνλσηηθψλ πιηθψλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Ζ αλάιπζε ηεο επαηζζεζίαο θαη ησλ ξίζθσλ έδεημε, φηη ηνπο πην θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο απνηεινχλ ε αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ησλ εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο, ειιείςεσο ζηνρεπφκελεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ θαη ζπλνιηθψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Δπίζεο, αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα έρνπλ έιιεηςε ησλ ηδίσλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ, αχμεζε ησλ θφξσλ θαη δαζκψλ θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπκβάζεσλ εμαγσγήο ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηα κηθηά θέξδε θαη ηνλ φγθν ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, κε ηαπηφρξνλε δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο «Βηηνπκίλα Α.Δ.» ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ πεηξειαηνεηδψλ θαη αζθαιηηθψλ πιηθψλ, ηφζν ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, φζν θαη εθηφο ζπλφξσλ. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παξφληνο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ εθαξκφζηεθε κεηξίσο ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζξνψλ θαη ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Τπφ θαλνληθέο ή επλντθέο ζπλζήθεο πινπνίεζεο, ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο απνθηά πξφζζεηε βησζηκφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα, γεγνλφο πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπ, απμάλεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ειθπζηηθφηεηα ηεο 16

18 εηαηξείαο θαη ηελ κεηαηξέπεη ζ έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ αληηθείκελν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε καθξνπξφζεζκσλ επελδχζεσλ. Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ρξήζεσο κέρξη ζήκεξα δελ ππήξμε θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ λα κεηαβάιιεη νπζηαζηηθά ηελ ζέζε ηεο εηαηξείαο. Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, ζαο δηαβεβαηψλεη φηη εθφζνλ αλαλεψζεηε ηελ εκπηζηνζχλε ζαο πξνο απηφ, ζα ζπλερίζεη λα θαηαβάιεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε, πξφνδν θαη πεξηθξνχξεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εηαηξίαο κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα θαη πεξίζθεςε. Γη' απηφ θαη παξαθαινχκε λα απαιιάμεηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ νξθσηφ ειεγθηή απφ θάζε επζχλε γηα ηελ ππφ θξίζε εηαηξηθή ρξήζε θαη λα ιάβεηε ηηο δένπζεο απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Νέα Αγρίαινο Θεζζαινλίθεο 30 Απξηιίνπ 2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΙΧΑΝΝΗ Γ. ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΓΣ ΑΗ

19 «ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» Αξξη ηζζκόόοο Μεηηξξώννππ Αλλσλλύύκσλλ Δηηααη ηξξεεη ηώλλ :: / /6622/ /Β/8866/ / Έδδξξαα:: Νέέαα Αγγρρί ίααιιννοο,, Γήκννππ Υααιιθθεδδόόλλννοο Θεεζζζζααιιννλλί ίθθεοο ΔΣΗΙΙΔ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙΙ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ έέσοο 3311 Γεεθθεεκββξξί ίννππ ζζύύκθσλλαα κεε ηηαα Γηεεζζλλή Πξξόόηηππππαα Υξξεκααηηννννη ηθθννλλννκηθθήοο Αλλααθννξξάάοο Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο απφ έσο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «BITOUMINA ΑΔ Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία» θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 30 Απξηιίνπ 2015, έρεη δεκνζηεπζεί ζηνλ ηχπν θαη δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζην Γηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε φπνπ θαη ζα παξακείλεη ζηελ δηάζεζε ηνπ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ. Νέα Αγρίαινο Θεζζαινλίθεο 30 Απξηιίνπ 2015 ΙΙΧΑΝΝΗ Γ.. ΔΤΘΤΜΙΙΑΓΗ Πξξόόεεδδξξννοο ηηννππ Γ.... & Γ/ /λλσλλ ύύκββννππιιννοο ΑΓΣ ΑΙΙ

20 IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ ΥΡΗΔΧ 2014 Α. ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξψ 19

21 Β. ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 2014 Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξψ 20

22 Γ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΙΓΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξψ 21

23 Γ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξψ 22

24 Δ. ΗΜΔΙΧΔΙ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ζ ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο πξαγκαηνπνηήζεθε δηα κεηαηξνπήο ηεο Οκνξξχζκνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «Φπρξαζθαιηζηηθή Αζθαιηνκπεηφλ ΟΔΒΔ» (ΦΔΚ 1994/ ). ηε ζπλέρεηα ε αξρηθή επσλπκία ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο, «Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία ΦΤΥΡΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΑΔ» ηξνπνπνηήζεθε δπλάκεη ηεο απφ απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ππ αξηζκ. 582/ ΦΔΚ, ζε «Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ». ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ αιινδαπή ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο αλαγξάθεηαη ζε πηζηή κεηάθξαζε. Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο εηαηξείαο μεθηλάεη ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ θαη ηειεηψλεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Έδξα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζηεί ν Γήκνο Υαιθεδφλνο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Ζ Δηαηξεία κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία, γξαθεία, εξγνζηάζηα ή εξγαζηήξηα κφλε ηεο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εκεδαπέο ή αιινδαπέο εηαηξείεο, νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη : α. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή, θαηεξγαζία, εκπνξία πάζεο θχζεσο ρεκηθψλ θαη πεηξνρεκηθψλ πξντφλησλ, αζθαιηηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ απηψλ. β. Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή, θαηεξγαζία, εκπνξία θαη κεηαθνξά δνκηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ. γ. Ζ εκπνξία, κεηαθνξά θαη δηαλνκή παληφο ηχπνπ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, πγξψλ θαπζίκσλ, αζθάιηνπ, πγξαεξίσλ, νξπθηειαίσλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ πεηξειατθήο βάζεσο. δ. Ζ αλάιεςε θαη θαηαζθεπή δεκνζίσλ, θνηλνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ παληφο είδνπο. ε. Ζ παξνρή ελ γέλεη ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο πγξψλ θαη αεξίσλ. 23

25 2. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΗΜΑΝΣΙΚΧΝ ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΑΡΥΧΝ & ΜΔΘΟΓΧΝ 2.1 Βάζε ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο(ΓΠΥΠ) ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηζρχνπλ απφ ηε IASB. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2014 πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πνπ έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., θαζφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζθέξεηαη πην νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνλ αλαγλψζηε. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ηεξήζεθαλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηεο αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηηο εδαθηθέο εθηάζεηο, ηα θηίξηα θαη ηηο δεμακελέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 2.2 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Ζ εηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη ζπληάζζεη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ζε επξψ. πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. πλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζε μέλν λφκηζκα, απνηηκνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Όιεο νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 2.3 Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οη εδαθηθέο εθηάζεηο, ηα θηίξηα θαη νη κεηαιιηθέο δεμακελέο παξνπζηάδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κε βάζε εθηηκήζεηο απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Όια ηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα, θαη ινηπφο εμνπιηζκφο παξνπζηάδνληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Σν ηζηνξηθφ θφζηνο πεξηιακβάλεη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ. Όια ηα ινηπά έμνδα επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο φηαλ πξνθχπηνπλ. 24

26 Οη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο γηα άιια ζηνηρεία αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν ψζηε λα θαηαλεκεζεί ην θφζηνο ή ε επαλεθηηκεκέλε αμία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζην δηάζηεκα ηεο εθηηκεκέλεο σθέιηκεο δσήο ηνπο σο θαησηέξσ: Ζ αμία ησλ αθίλεησλ, εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ δηαγξάθεηαη θαηά ηελ κεηαβίβαζε ή φηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ ή ηελ πψιεζή ηνπ. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαγξαθή ελφο παγίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία δηαηέζεθε ην πάγην. Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο θαη άιια κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο θαη άιισλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αμηνινγνχληαη γηα δεκίεο απφ απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Εεκία απφ απνκείσζε ζηελ αμία αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ κε ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ. ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ππήξμε αλάγθε απνκείσζεο ησλ παγίσλ. 2.4 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ηα εμαηνκηθεπκέλα κε λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ έρνπλ πιηθή κνξθή, θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαρσξίδνληαη ψζηε λα πσινχληαη, κεηαβηβάδνληαη, ελνηθηάδνληαη ή αληαιιάζζνληαη, μερσξηζηά ή κε άιια ζρεηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ή πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθά ή άιια λφκηκα δηθαηψκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηά ηα δηθαηψκαηα είλαη κεηαβηβάζηκα ή δηαρσξίζηκα απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα ή απφ άιια δηθαηψκαηα θαη δεζκεχζεηο. Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 38 θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο ζην θφζηνο θηήζεο. Σν θφζηνο 25

27 ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ ηζνχηαη κε ηε δίθαηα αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπγρψλεπζεο. κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ηνπο. Δζσηεξηθά δεκηνπξγνχκελα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε εμαίξεζε ηα παγηνπνηεκέλα έμνδα θαηαζθεπψλ, δελ παγηνπνηνχληαη θαη ηα έμνδα απηά επηβαξχλνπλ απνηειέζκαηα ρξήζεο ζηε ρξήζε ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. Οη σθέιηκεο δσέο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ θαζνξίδνληαη σο πεξηνξηζκέλεο ή απεξηφξηζηεο δηάξθεηαο. Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο απνζβέλνληαη ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο θαη επαλεθηηκψληαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε αμία ηνπο ζα κεησζεί. Ζ δηάξθεηα θαη ε κέζνδνο ηεο απφζβεζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ κε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο επαλεθηηκψληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. 2.5 Γαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Έξεπλα είλαη ε πξνζρεδηαζκέλε ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε, κε ηελ νπνία πξνζδνθάηαη ε θαηάθηεζε λέσλ επηζηεκνληθψλ ή ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ θαη γλψζεσλ. Αλάπηπμε είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο έξεπλαο θαη γεληθψο ησλ γλψζεσλ, δηα ηεο θαηαξηίζεσο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο λέσλ ή νπζησδψο βειηησκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή λέσλ κεζφδσλ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Οη ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ αθνξνχλ ηφθνπο δαλείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν, δειαδή κφλν νη ηφθνη ηεο πεξηφδνπ κέρξη ελάξμεσο ηεο παξαγσγηθήο δξάζεσο ηεο επηρείξεζεο. Οη δαπάλεο έξεπλαο θαηαρσξνχληαη ζηελ αμία θηήζεψο ηνπο. Οη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζε κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα (ζρεηηθά κε ην ζρέδην θαη ηε δνθηκή ησλ λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ) αλαγλσξίδνληαη σο άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ είλαη πηζαλφ φηη ην πξφγξακκα ζα έρεη επηηπρία εμεηάδνληαο ηελ εκπνξηθή θαη ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ θαη κφλν εάλ ην θφζηνο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη δαπάλεο αλάπηπμεο πνπ έρνπλ θεθαιαηνπνηεζεί απνζβέλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο ηεο, κελ ππεξβαίλνληαο ηα πέληε έηε. 26

28 2.6 Απνζέκαηα Σα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, αλαιψζηκα πιηθά) απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεψο ηνπο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο, δειαδή ηεο ηηκήο εθείλεο πνπ ζα κπνξνχζε ε Δηαηξεία λα ηα αγνξάζεη θαηά ηελ 31/12. Ζ ηηκή θηήζεσο (ε νπνία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα) θαηά πάγηα ηαθηηθή ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ζηαζκηθήο ηηκήο. Σα πξντφληα απνηηκψληαη ζηελ θαη είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο. 2.7 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο παξνπζηάδνληαη ζην αξρηθφ πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ κείνλ ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε ησλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ. Ζ πξφβιεςε γηα απνκείσζε θαζνξίδεηαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε πσο ε εηαηξεία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη ηα ζπλνιηθά πνζά ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο φξνπο ηεο ζπλαιιαγήο. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηεο απαίηεζεο ε νπνία είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην. Οη απαηηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηεί αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο δηαγξάθνληαη κε κείσζε ηεο ήδε ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. 2.8 Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά θαη ηζνδύλακα Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκίαο επελδχζεηο κέρξη 3 κήλεο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. Γηα ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο ζηελ ηξάπεδα κείνλ ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο. 27

29 2.9 Μεηνρηθό Κεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Οη κέηνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηνίθεζε θαη ζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε κεηνρή παξαθνινπζνχλ απηή ζε νπνηνλδήπνηε θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρν ηνπ κεηφρνπ. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κέζσ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. Κάζε κεηνρή ηεο Δηαηξείαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θσδ. Νφκν 2190/1920 θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή απφ ηνλ θχξην απηήο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ. Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 28

30 2.10 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε Δηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ θφζηε, αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κέζα ζε κία πεξίνδν ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ηα θφζηε πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν ζηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Παξνρέο ζην πξνζσπηθό (α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. (β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. (γ) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη. 29

31 2.12 Πξνβιέςεηο Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαξηή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη ξνή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα εμφθιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο, θαη ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. Όηαλ ε εηαηξεία αλακέλεη ε πξφβιεςε λα αλαθηεζεί, γηα παξάδεηγκα κε βάζε έλα αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, ε αλάθηεζε αλαγλσξίδεηαη σο μερσξηζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κφλν φηαλ ε απνπιεξσκή είλαη ζρεδφλ βεβαία Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Σα ππφινηπα ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ επηηαγψλ πιεξσηέσλ θαη ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ εχινγε αμία ηεο κειινληηθήο πιεξσκήο ηνπο, γηα ηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ. Οη εθηφο ησλ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ εκπνξηθέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δελ είλαη ηνθνθφξνη ινγαξηαζκνί θαη ζπλήζσο δηαθαλνλίδνληαη ζε δηάζηεκα 30 έσο 180 εκέξεο Γάλεηα ηξαπεδώλ Σν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 23 Κφζηνο Γαλεηζκνχ. Σα δάλεηα αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ δαλείνπ πνπ ιακβάλεηαη, κεησκέλν κε ηα έμνδα έθδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δαλεηζκφ. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ Κόζηνο δαλεηζκνύ Σα θφζηε δαλεηζκνχ θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ σο έμνδν, θαζψο πξνθχπηνπλ Μηζζώζεηο Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο εθκηζζσηέο (ηδηνθηήηεο) ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 30

32 θαηαρσξνχληαη σο έμνδα κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο Φόξνο εηζνδήκαηνο Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο αθνξά θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ φπσο απηά αλακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ θαη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Οη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πξνζδηνξίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, είηε σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη έλα λφκηκα αζθεηφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππφθεηληαη θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα απνηεινχληαη απφ ηελ αμία ηηκνιφγεζεο γηα ηελ εκπνξία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία, θαζαξά πξηλ απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο (Φ.Π.Α.), ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο επηζηξνθέο. Σα έζνδα ηεο εηαηξείαο αλαγλσξίδνληαη σο εμήο: α) Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη πξντόλησλ Οη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη νθέιε ηδηνθηεζίαο ησλ αγαζψλ έρνπλ κεηαθεξζεί ζηνλ πειάηε. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ ε Δηαηξεία έρεη πσιήζεη ή παξαδψζεη ηα αγαζά ζηνλ πειάηε, ν πειάηεο έρεη απνδερζεί ηα αγαζά θαη ε απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ εηζπξαθηέσλ πνζψλ είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. β) Παξνρέο ππεξεζηώλ 31

33 Οη παξνρέο ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο κε αλαθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο ππνινγηζκέλε κε βάζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ σο αλαινγία ησλ ζπλνιηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ. γ) Πηζησηηθνί ηόθνη Οη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη θαηά αλαινγία ρξφλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. δ) Δηζόδεκα από δηθαηώκαηα Σν εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ αλάινγα κε ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ δηθαησκάησλ. ε) Έζνδα από κεξίζκαηα Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ απνδεηρζεί ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξείαο λα ηα εηζπξάμεη Μεξίζκαηα Σα κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο εθείλεο ζηελ νπνία ε πξφηαζε δηαλνκήο απφ ηε Γηνίθεζε εγθξίλεηαη απφ ηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο δεκηνπξγνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, φπσο θίλδπλνη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, πηζησηηθνί θίλδπλνη θαη θίλδπλνη ξεπζηφηεηαο. Ζ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο έρεη ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο επηπηψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ. Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, θπξίσο δάλεηα καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα, ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα, ινγαξηαζκνχο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο, ππνρξεψζεηο απφ ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, κεξίζκαηα πιεξσηέα, θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα. 32

34 Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ δηελεξγείηαη απφ ην ηκήκα Οηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο, κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ λα απνηειεί επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ραξάζζεη ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Πηζησηηθόο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έλαληη ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ιφγσ θπξίσο ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ. Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε, ψζηε ε ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ ππεξβαίλεη ζηνπο κεγάινπο πειάηεο ην νξηζζέλ πηζησηηθφ φξην. Κίλδπλνο επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο είλαη απνθιεηζηηθά ζε επξψ θαη ππφθεηηαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη πθίζηαληαη θάπνηνο θίλδπλνο απφ πηζαλή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ή απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ιφγσ ηνπ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο αθνξά εηζαγφκελα πξντφληα πεηξειαίνπ. Ζ Δηαηξεία γηα ηηο κειινληηθέο ηεο ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα κπνξεί λα αληηζηαζκίδεη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πνπ ζα πξνθχπηεη, κέζσ ηερληθψλ δηαρείξηζεο π.ρ. πξνζεζκηαθψλ πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (ρξεκαηνδνηηθόο θίλδπλνο) Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, γεγνλφο πνπ πεγάδεη: α) απφ ηηο φρη θαιέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο, θαη β) απφ ηελ κε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο. Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ βαζηθώλ Δκπνξεπκάησλ θαη Πξώησλ πιώλ Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη πξψησλ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αθνξά θπξίσο ηηο αγνξέο 33

35 εκπνξεπκάησλ (πεηξέιαηα, θαχζηκα) θαη ησλ πξψησλ πιψλ (άζθαιηνο 50/70) απφ ην εζσηεξηθφ. Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ δπζιεηηνπξγηψλ θαη εμαηξέζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ εκπνξηθψλ ηεο εξγαζηψλ. Οη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο πεξηνπζίαο θαη ινηπψλ θηλδχλσλ είλαη επαξθείο. 3. ΛΟΙΠΔ ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 3.1 Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : Οη αμίεο θηήζεσο θαη νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ αλαιχνληαη σο εμήο : 34

36 Ζ Δηαηξεία έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο αθίλεην εθηάζεσο η.κ. ζηε Νέα Αγρίαιν Θεζζαινλίθεο (14ν ρικ. ΠΔΟ Θεζζαινλίθεο Βεξνίαο), επί ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο. Ζ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ηεο αλσηέξσ έθηαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ηκεκαηηθά κε ηα ζπκβφιαηα αγνξάο 2489/ , 11781/ , 9608/ , 11568/ , 11569/ θαη 11677/ χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο εηαηξείαο ΓΑΝΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ απφ ην έηνο 2008, ε ζπλνιηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ αλέξρεηαη ζε ,00 απφ ηελ νπνία (εθηίκεζε) πξνέθπςε δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο χςνπο ,36 ελψ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ κε βάζε ηνλ Ν. 2065/1992 πξνέθπςε δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο χςνπο ,67 ε νπνία αληηινγίζηεθε ζηα ΓΠΥΑ. Δπί ηνπ αθηλήηνπ πθίζηαληαη πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ χςνπο 10 εθαη. επξψ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ εηαηξεία θαηέρεη επίζεο έλαλ αγξφ ζηνπο Οζσλνχο Κέξθπξαο ζέζε «ηξνγγπιάδε» εθηάζεσο ,50 η.κ. κε ζπλνιηθή αμία θηήζεσο θαη αλαπξνζαξκνγήο ,67 (ζπκβφιαην αγνξάο 8455/ ). Οη επελδχζεηο ζε πάγην εμνπιηζκφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε 2014 αλέξρνληαη ζε ,00 επξψ. 3.2 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : Οη επελδχζεηο ζε άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρξήζε 2014 αλέξρνληαη ζε 3.000,00 επξψ. 35

37 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ Αδεηψλ Λεηηνπξγίαο ησλ Πεηξειαηνεηδψλ απφ Οξθσηνχο Δθηηκεηέο, ε απφ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ΓΑΝΟ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ αλαθέξεη φηη «γηα αλάινγεο δπλακηθφηεηαο εγθαηαζηάζεσλ ζε ρσξεηηθφηεηα δεμακελψλ θαη αλάινγσλ πξψησλ πιψλ κε απηέο ηεο, ε εκπνξηθή αμία ηεο άδεηο θπκαίλεηαη ζε , ,00. ε πεξίπησζε ζχλδεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο κε αγσγφ ζχλδεζεο κε δηπιηζηήξην ή ην ιηκάλη ε εκπνξηθή αμία ζα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν». 3.3 Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : Ζ αλάιπζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, έρεη σο εμήο: 36

38 3.4 Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : Δκπνξεύκαηα : Δίλαη ηα πεηξειαηνεηδή, δειαδή ην πεηξέιαην θίλεζεο, πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ε βελδίλε ακφιπβδε, ε άζθαιηνο 50/70, ην καδνχη Νν 1. Ζ πξνκήζεηα απηψλ ησλ εηδψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΑΔ αθνχ ε Δηαηξεία θαηαβάιεη ζην ειιεληθφ Γεκφζην ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζην Σ Σεισλείν Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, εκπνξεχκαηα είλαη νη αζθαιηηθέο κεκβξάλεο (αζθαιηφπαλα), πνπ πξνκεζεχεηαη απφ ηελ ΑΦΑΛΣΟΠ ΑΒΔΔ θαη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε ησλ θηηξίσλ θαζψο θαη ηα αζθαιηηθά κείγκαηα νδνπνηίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νδψλ. Πξώηεο ύιεο : Δίλαη ε άζθαιηνο 50/70 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ αζθαιηηθψλ δηαιπκάησλ, ην θσηηζηηθφ πεηξέιαην, ηνινπφιην, white spirit, POLYRAM SL, REDICOTE EM44, θιπ. πνπ αλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Έηνηκα πξντόληα : Δίλαη ηα ζηεγαλσηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη κε βάζε ηελ άζθαιην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ησλ θηηξίσλ, ηα νδνπνηεηηθά αζθαιηηθά δηαιχκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ νδψλ θαη δηάθνξα άιια είδε αζθαιηηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νδνπνηΐα. Οη ζρεκαηηζζείζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΓΠΥΑ, πξνβιέςεηο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ χςνπο ,00 ππεξθαιχπηνπλ ηα βξαδείαο θπθινθνξίαο θαη εκπνξεπζηκφηεηαο απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο. 37

39 3.5 Απαηηήζεηο από πειάηεο Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : Οη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ χςνπο ,76 ππεξθαιχπηνπλ φιεο ηηο ελδερφκελεο απψιεηεο ηεο Δηαηξείαο απφ ηε κε είζπξαμε απαηηήζεψλ ηεο. 3.6 Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : Σα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 38

40 3.7 Ίδηα θεθάιαηα Οη ινγαξηαζκνί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ησλ ινηπψλ ινγαξηαζκψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ σο εμήο : Μεηά ηελ ηειεπηαία αχμεζε ηνπ 2007 (ΦΔΚ 10034&5/ ), ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ, δηαηξνχκελν ζε νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 30,52 επξψ ε θάζε κία. Ταθηηθό απνζεκαηηθό χκθσλα κε ηελ ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία, νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα κεηαθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ θέξδνπο ηνπο, φπσο απηφ θαίλεηαη ζηα βηβιία ηνπο, ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, κέρξη ην απνζεκαηηθφ απηφ λα αλέιζεη ζην έλα ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά εηδηθώλ δηαηάμεσλ Σα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αθνξνχλ θπξίσο απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απφ κε δηαλεκεζέληα αθνξνιφγεηα θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ κε ηελ ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Ζ Δηαηξεία δελ πξνηίζεηαη λα δηαλείκεη ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά θαη ζπλεπψο, δελ έρνπλ ππνινγηζηεί ζρεηηθνί αλαβαιιφκελνη θφξνη. 3.8 Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο Οη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 39

41 3.9 Πξνβιέςεηο/ Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Οη ινγαξηαζκνί πξνβιέςεσλ θαη ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο Οη εξγαδφκελνη ηεο Δηαηξείαο θαιχπηνληαη απφ έλα ππνζηεξηγκέλν απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ζπληαμηνδνηηθφ αζθαιηζηηθφ ηακείν. Κάζε εξγαδφκελνο απαηηείηαη λα θαηαβάιεη έλα πνζφ ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν, καδί κε ηελ αλαινγνχζα απφ ηελ επηρείξεζε εξγνδνηηθή ππνρξέσζε. Καηά ηελ απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ην ζπληαμηνδνηηθφ ηακείν είλαη αξκφδην γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ. Έηζη ε επηρείξεζε δελ έρεη θακία λνκηθή ππνρξέσζε λα πιεξψζεη κειινληηθέο παξνρέο ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζρεδίνπ. Βάζε ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απφιπζεο ή απνρψξεζεο κε πνζφ πιεξσκήο πνπ ππνινγίδεηαη 40

42 ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο απνδνρέο, ηελ πξνυπεξεζία θαη ηνλ ηξφπν ηεο ιήμεο ηεο εξγαζίαο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη ππαηηηφηεηά ηνπο δελ έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 40% εθείλνπ ηνπ πνζνχ πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέν γηα απφιπζε ρσξίο ππαηηηφηεηα Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο Οη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: Ζ αλάιπζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ αλά ηξάπεδα είλαη ε παξαθάησ: 3.11 Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Οη Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : 41

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Έκθεζη Γιασείπιζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ππορ ηην Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηυν Μεηόσυν ηηρ «TAXIPLON ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ» για ηα πεππαγμένα ηηρ 2ηρ εηαιπικήρ σπήζηρ πος έληξε ηην

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα