Κεφάλαιο 5: Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5: Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 5: Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα αναφορικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ 5.1 : Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, στην Ελλάδα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι Ευρωπαικές οδηγίες για τα ΑΗΗΕ έχουν µεταφερθεί στην ελληνική νοµοθεσία θεσπίζοντας το νοµικό πλαίσιο για τη διαχείρισή τους, και στην παρούσα φάση οργανώνεται ο συλλογικός φορέας διαχείρισης. 5.2 ιαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα Όπως ήδη αναφέρθηκε ο Νόµος 2939/01 για τις «συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» και το προεδρικό διάταγµα 117/2004 «µέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη αυτά - Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» καθορίζουν το νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Στις 26 Ιανουαρίου 2004 εγκαινιάστηκε η λειτουργία των 14 συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα και ειδικότερα του φορέα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ: Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»,[70]. Στο µετοχικό κεφάλαιο του προαναφερθέντα φορέα συµµετέχουν κατά 61 % Υπόχρεες Επιχειρήσεις και κατά 39 % Τοπική Αυτοδιοίκηση (5 % ΕΚΑΝ). Ύστερα από θετική εισήγηση της Επιτροπής Εναλλακτικής ιαχείρισης (Ε.Π.Ε. ) προς τον Υπουργό 186

2 ΠΕΧΩ Ε, εγκρίθηκε το σύστηµα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» εθνικής εµβέλειας (ΦΕΚ 905Β/ ), το οποίο έχει ως κυρίαρχο στόχο την επίτευξη των εθνικών στόχων συλλογής και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ. Σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο του συστήµατος προβλέπονται: άµεση στελέχωση και δηµιουργία εσωτερικών υποδοµών καταβολή χρηµατικής εισφοράς στο σύστηµα από τους παραγωγούς δηµιουργία µητρώου παραγωγών έναρξη πιλοτικών προγραµµάτων εντός του 2004 επέκταση του συστήµατος σε πανελλήνια κλίµακα το 2005 κάλυψη του 90% των νοικοκυριών το 2006, µε σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία τόνων ΑΗΗΕ, ποσότητα που αποτελεί τον εθνικό στόχο. Στα Σχήµατα 5.1 και 5.2 που ακολουθούν απεικονίζεται η εµβέλεια του νεοσύστατου φορέα διαχείρισης ΑΗΗΕ. 187

3 Εξυπηρετούµενος πληθυσµός (2006): 67,4 % Αναµενόµενος εξυπηρετούµενος πληθυσµός (2008): 86,7 % Σχήµα 5.1: Εµβέλεια συστήµατος διαχείρισης ΑΗΗΕ,[71]. 188

4 1,450,821 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ Α 2,119,634 7,393,565 Σχήµα 5.2: Εµβέλεια συστήµατος διαχείρισης ΑΗΗΕ,[71]. Η δοµή του συστήµατος διαχείρισης των ΑΗΗΕ αποτελείται από 4 φάσεις οι οποίες και παρατίθενται: 1.Συλλογή & Μεταφορά ΑΗΗΕ προς τα Κέντρα Προσωρινής Αποθήκευσης Χρήση οχηµάτων του ήµου για συλλογή από νοικοκυριά (όλες οι συσκευές), ειδικοί κάδοι συλλογής (µικρές έως µεσαίου µεγέθους συσκευές), διανοµείς ΗΗΕ (όλες οι συσκευές, ισοδύναµου τύπου µε τις νέες) 2.Προσωρινή Αποθήκευση Σε κάθε ήµο που έχει ενταχθεί στο Σύστηµα / σε πρωτεύουσες Νοµών - ηµοτικοί χώροι, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές 189

5 (π.χ. στεγανότητα) -Η χωρητικότητα των κέντρων θα εξαρτηθεί από τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό 3.Μεταφορά προς τις Μονάδες Επεξεργασίας (Μ.Ε) 2 Μονάδες Επεξεργασίας ΑΗΗΕ από το ΕΚΑΝ Αθήνα Θεσσαλονίκη (συνολικής δυναµικότητας > tn/έτος), µεταφορά µε φορτηγά οχήµατα, ενώ ΑΗΗΕ από Νότια, Κεντρική Ελλάδα, Νησιά θα µεταφέρονται στη Μ.Ε. Αθήνας, ΑΗΗΕ από Βόρεια Ελλάδα θα µεταφέρονται Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 4.Επεξεργασία των ΑΗΗΕ Απορρύπανση-αποσυναρµολόγηση-τεµαχισµός ηλεκτροµαγνητικός διαχωρισµός, αεριοδιαχωρισµός συµπίεσης Στην παρούσα φάση ο φορέας διαχείρισης στελεχώνεται µε προσωπικό, συνάπτει συµφωνίες µε εµπλεκόµενους φορείς και σχεδιάζει την οργάνωση του συστήµατος διαχείρισης ΑΗΗΕ. Εκτιµάται ότι περίπου 150, ,000 τόνοι ΑΗΗΕ παράγονται ετησίως και το κόστος διαχείρισής τους κυµαίνεται µεταξύ εκατοµµύρια ευρώ. Επιπλέον από την 1 η Ιουλίου του 2004 θεσπίστηκε τέλος διαχείρισης (για όσους συµµετέχουν στο συλλογικό σύστηµα διαχείρισης) για όλα τα είδη ΑΗΗΕ ίσο µε 50 Ευρώ/ τόνο (για παράδειγµα 3 Ευρώ για ένα πλυντήριο 60 kg) και αναµένεται η αναπροσαρµογή του τον Ιανουάριο του 2005,[71]. Ιδιαίτερα σηµαντικές πρωτοβουλίες αναφορικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, έχει αναλάβει η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης 1. Η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης είναι µια περιβαλλοντική µη κυβερνητική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1990 µε στόχο την οργάνωση και υποστήριξη προγραµµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων, νερού, ενέργειας µε έµφαση στη µείωση, επαναχρησιµοποίηση

6 και ανακύκλωση των αποβλήτων, τη βιώσιµη διαχείριση του νερού, τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και τέλος την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, την ανάληψη της ευθύνης των παραγωγών και καταναλωτών. Έχει οργανώσει ηµερίδες µε στόχο τη βιώσιµη διαχείριση των ΑΗΗΕ, ενώ ηγήθηκε και του Forum για τη Βιώσιµη ιαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών ειδών. Στόχος του Φόρουµ (συνολικά συνεδρίασε 6 φορές) ήταν να διευκολύνει την προετοιµασία των φορέων µέσω συλλογής στοιχείων, ανταλλαγής εµπειριών, ενηµέρωσης και ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών στην προσπάθεια εφαρµογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τη βιώσιµη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών. Αντικείµενα του διαλόγου ήταν: Συλλογή στοιχείων για τις τάσεις στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και την παραγωγή αποβλήτων από τη χρήση τους Συλλογή στοιχείων και δηµιουργία βάσεων δεδοµένων: (α) µε τους υπόχρεους για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (β) µε τις τεχνικές και τους υπάρχοντες φορείς αξιοποίησης τους Αλληλοενηµέρωση για τις σηµερινές πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών από τους παραγωγούς / διακινητές και µεγάλους χρήστες Ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών σχετικά µε προγράµµατα βιώσιµης διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Προώθηση εθελοντικών δεσµεύσεων και συµφωνιών για την προώθηση προγραµµάτων βιώσιµης διαχείρισης Υποβοήθηση της δηµιουργίας συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ιαµόρφωση των προϋποθέσεων πιστοποίησης και αδειοδότησης των συστηµάτων συλλογής κι αξιοποίησης, ώστε να ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικές προδιαγραφές και υψηλές απαιτήσεις διασφάλισης της υγιεινής κι ασφάλειας 191

7 Επεξεργασία προτάσεων για την υιοθέτηση εργαλείων για τη βιωσιµότητα προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Υποστήριξη του «πράσινου σχεδιασµού» των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών µε στόχο την εξάλειψη των επικίνδυνων και τοξικών συστατικών, της βελτίωση των δυνατοτήτων επαναχρησιµοποίησης, αξιοποίησης κι ανακύκλωσης µετά τη χρήση τους. 5.3 Πιλοτικό Πρόγραµµα συλλογής ΑΗΗΕ Η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ Ε και το ήµο Ν.Σµύρνης οργάνωσε πιλοτικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LIFE Environment «Βιώσιµη ιαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα» (LIFE00 ENV/GR/688). Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους στόχους που θέτει η Οδηγία 2002/96/ΕΚ και σκοπός του ήταν η προώθηση πολιτικής, δράσεων, τεχνικών γνώσεων και νοµοθεσίας σχετικά µε τη βιώσιµη διαχείριση χρησιµοποιηµένων ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το πρόγραµµα λειτούργησε ως εργαλείο για τη δηµιουργία σχεδίων και προτάσεων για την εφαρµογή νοµοθεσίας και συµφωνιών, τη δηµιουργία διοικητικών και οικονοµικών εργαλείων καθώς και την εκπαίδευση εργαζοµένων σχετικά µε τη µείωση των ΑΗΗΕ. Επίσης, συνέβαλε στο να βρεθούν τρόποι ώστε να ξεπεραστούν εµπόδια στη συλλογή και την επεξεργασία των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρονικών συσκευών και κυρίως των Η/Υ και περιφερειακών. Στόχος του προγράµµατος ήταν η µείωση της ποσότητας αποβλήτων που προκύπτουν από διάφορα είδη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και η παράταση του χρόνου ζωής των συσκευών, µέσω ενός συστήµατος χωριστής συλλογής και επεξεργασίας καθώς και της σωστής διαχείρισης και ουδετεροποίησης των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών που περιέχονται σε αυτές. Σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος έπαιξε η ανταλλαγή γνώσης και εµπειρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε την περιβαλλοντική διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρονικών συσκευών. 192

8 Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα χωριστής συλλογής ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές συλλέγονταν από ιδιωτικές εταιρείες, δηµόσιες υπηρεσίες και νοικοκυριά στην περιοχή της Αττικής και οδηγούνταν στο εργαστήριο επεξεργασίας. Εκεί, γινόταν ο έλεγχος των συσκευών και κατόπιν ο διαχωρισµός τους σε επαναχρησιµοποιήσιµες, µη επαναχρησιµοποιήσιµες, ανακυκλώσιµες. Οι Η/Υ και τα τµήµατά τους, που µετά τον έλεγχο κρίνονταν επαναχρησιµοποιήσιµα, επισκευάζονταν. Όλα τα δεδοµένα διαγράφονταν από τους σκληρούς δίσκους, πριν αυτοί µεταπωληθούν. Οι Η/Υ και τα τµήµατά τους που δεν µπορούσαν να επαναχρησιµοποιηθούν, αποσυναρµολογούνταν. Γινόταν διαχωρισµός των ανακυκλώσιµων υλικών και ασφαλείς διαχείριση των τµηµάτων που περιείχαν τοξικές ουσίες. Στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµιουργήθηκε η πρώτη στην Ελλάδα βάση δεδοµένων για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του. Σε αυτήν καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά µε τα είδη των συσκευών που συλλέχθηκαν, καθώς και την κατάληξη που είχε το κάθε τµήµα τους. ηλαδή, αν και πως επισκευάσθηκε, επαναχρησιµοποιήθηκε ή ανακυκλώθηκε. Παράλληλα µε τη συλλογή και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συσκευών, εκπονήθηκε µελέτη µε τίτλο: «Οικονοµική Βιωσιµότητα Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα». Σηµειώνεται ότι προκειµένου να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή του κοινού στο πρόγραµµα, υλοποιήθηκε εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η λειτουργία του «Πιλοτικού Εργαστηρίου» ήταν η πιο σηµαντική δράση του προγράµµατος LIFE00 ENV/GR/688 «Εναλλακτική ιαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα» που υλοποίησε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης από το Νοέµβριο του 2001 έως το Νοέµβριο του Πρόκειται για το πρώτο πιλοτικό εργαστήριο στην Ελλάδα ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). Ο χώρος στον οποίο εγκαταστάθηκε 193

9 το εργαστήριο ήταν το παλιό κτίριο του 15ου δηµοτικού σχολείου Ν. Σµύρνης που παραχωρήθηκε από το ήµο Νέας Σµύρνης. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του Πιλοτικού Εργαστηρίου αποτελεί χρήσιµο εργαλείο, µέσω του οποίου θα εξασφαλιστεί η σωστή και βιώσιµη λειτουργία αντίστοιχων µονάδων. Για την πραγµατοποίηση αυτού του σκοπού τέθηκαν πιο συγκεκριµένοι στόχοι για το πιλοτικό εργαστήριο: Να γίνει εναλλακτική διαχείριση τουλάχιστον µονάδων υπολογιστή και 500 εκτυπωτών στα πλαίσια του προγράµµατος. Να διερευνηθούν τα τεχνικά & διαδικαστικά θέµατα, τα προβλήµατα και οι λύσεις τους που σχετίζονται µε τους χώρους των µονάδων, τη συλλογή από διάφορες κατηγορίες χρηστών, τη µεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ. Να δηµιουργηθεί µία βάση δεδοµένων για την προέλευση του αποσυρόµενου εξοπλισµού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την κατάληξή του. Να διερευνηθούν τα τεχνικά προβλήµατα και να προσδιορισθούν πρωτόκολλα ενεργειών σχετικά µε τον έλεγχο, την ποιότητα λειτουργίας, την επισκευή, την αποσυναρµολόγηση συναρµολόγηση και τις δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης των ΑΗΗΕ. Να αποκτηθεί πολύτιµη εµπειρία και τεχνογνωσία, τόσο για το αναγκαίο προσωπικό του εργαστηρίου, τις ικανότητες, τα προσόντα, τις γνώσεις και τις ειδικότητες που πρέπει να καλύπτουν, όσο και για απαιτήσεις εκπαίδευσης του προσωπικού και άλλων ενδιαφερόµενων να απασχοληθούν µελλοντικά σε παρόµοια προγράµµατα διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Να διερευνηθούν τα τεχνικά προβλήµατα, να αναζητηθούν λύσεις τους και να εντοπιστούν οι πιθανοί αποδέκτες τελικής διαχείρισης και τελικής διάθεσης υλικών ή τµηµάτων των ΑΗΗΕ (ανακυκλώσιµα υλικά, επικίνδυνα υλικά κα) Να συγκεντρωθούν στοιχεία για την υπάρχουσα αγορά υλικών και µεταχειρισµένων προϊόντων, η δυνατότητα επέκτασής τους, οι υπάρχουσες σήµερα δυσκολίες και αβεβαιότητες. 194

10 Να διερευνηθούν οι κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια µονάδων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ. Να διερευνηθούν πιθανές εναλλακτικές χρήσεις ΑΗΗΕ για να µεγιστοποιηθεί το ποσοστό επαναχρησιµοποίησής τους. Με βάση τα παραπάνω δηµιουργήθηκε και λειτούργησε το πολιτικό εργαστήριο στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η συλλογή χρησιµοποιηµένων Η/Υ και άλλων ηλεκτρονικών αποβλήτων, η υποδοχή τους, η δηµιουργία βάσης δεδοµένων για την προέλευση του εξοπλισµού και των τεχνικών χαρακτηριστικών, ο έλεγχος, η επισκευή, η διερεύνηση διαδικασιών, η αποσυναρµολόγηση και η πώληση ηλεκτρονικών ειδών και υλικών. Επιπλέον, σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και την εταιρεία λογισµικού Oracle Hellas Α.Ε. διεξήχθη έρευνα για τη χρήση υπολογιστών χαµηλής υπολογιστικής δύναµης ως εξυπηρετητές (server) υψηλής υπολογιστικής δύναµης,[72] Μελέτη Οικονοµικής Βιωσιµότητας Από τη µελέτη Οικονοµικής Βιωσιµότητας που συντάχθηκε στα πλαίσια του προαναφερθέντος πιλοτικού προγράµµατος, συνάχθηκαν πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε τη συλλογή και κατάσταση των ΑΗΗΕ, την αγορά των ανακυκλωµένων υλικών την οικoνοµική βιωσιµότητα συστηµάτων διαχείρισης ΑΗΗΕ και τα σηµαντικότερα παρατίθενται ακολούθως. Συλλογή ΑΗΗΕ για διαχείριση Η ποσότητα του χρησιµοποιηµένου εξοπλισµού (7049 τεµάχια) που συλλέχθηκε και έτυχε κατάλληλης διαχείρισης, ξεπέρασε κατά πολύ τον στόχο που είχε τεθεί για συλλογή, δηλαδή 2000 units, 2000 οθονών και 500 εκτυπωτών (συνολικά κοµµάτια). Το 39% της ποσότητας που συνολικά συλλέχθηκε αποτελούσαν οθόνες, το 27% κεντρικές µονάδες Η/Υ, το 22% εκτυπωτές και το 12% λοιπά προϊόντα. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογιστές είχαν επεξεργαστές παλαιάς τεχνολογίας (486 και παλαιότερα µοντέλα) επαναχρησιµοποιήθηκαν το 59% των οθονών, το 485 των µονάδων CPUs και το 37% των εκτυπωτών. 195

11 Το πρόγραµµα απέδειξε ότι µε την κατάλληλη ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην ανάγκη περιβαλλοντικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Οι εκτιµήσεις, που προέκυψαν από θεωρητικές εκτιµήσεις αλλά και τη συγκέντρωση στοιχείων από την αγορά, δείχνουν ότι υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα ως προς τις ποσότητες ΑΗΗΕ που αναµένεται να προκύψουν για διαχείριση. Οι ποσότητες αυτές εκτιµώνται σε τόνους το χρόνο. Κάθε προϊόν παρουσιάζει ιδιοµορφίες ως προς τον τρόπο συλλογής, τον εξοπλισµό και τις υποδοµές που απαιτεί για συλλογή. Είναι πιθανό ότι µικρές συσκευές (παιχνίδια, καφετιέρες, µίξερ, units από P.C. κα) είναι σχετικά εύκολο να µεταφέρονται σε σηµεία και κέντρα συγκέντρωσης που βρίσκονται σε λογική απόσταση (π.χ. κοντά ή µέσα σε ένα µαγαζί ανάλογων προϊόντων, ένα σούπερ µάρκετ ή ένα χώρο του ήµου ή ενός φορέα ανακύκλωσης). Μια µεγάλη συσκευή είναι πάρα πολύ δύσκολο να µεταφερθεί σε µεγάλη απόσταση από τον τελευταίο χρήση για να παραδοθεί σε ένα κέντρο συλλογής, που βρίσκεται για παράδειγµα σε απόσταση 5-30 χιλιοµέτρων. Ανάλογη εµπειρία δεν φαίνεται να τεκµηριώνεται για την Ελλάδα, σε αντίθεση µε την εµπειρία άλλων χωρών, όπου οι πολίτες έχουν συνηθίσει σε µια τέτοια πρακτική. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες και γενικά ο περιορισµένος ελεύθερος χρόνος, οι διάφορες «υποχρεώσεις» των ελλήνων πολιτών επιτάσσουν η συλλογή παρόµοιων συσκευών πρέπει να γίνεται από τα νοικοκυριά, είτε µε την αγορά νέων προϊόντων, είτε µε τηλεφωνικό ραντεβού είτε από κοινωνικές εταιρίες που θα συλλέγουν τέτοια είδη µε προκαθορισµένο τρόπο και στο πλαίσιο ενός γενικότερου και λεπτοµερειακού σχεδίου. Υπάρχουν προϊόντα και είδη που για οικονοµικούς λόγους θα υπάρξουν φορείς που θα ενδιαφερθούν να τα συλλέξουν. Ίσως µάλιστα µεσοπρόθεσµα να υπάρξουν συγκρούσεις µεταξύ ενδιαφεροµένων (π.χ. πλανόδιοι παλιατζήδες, δηµοτικά σχήµατα) αν δεν υπάρξουν σαφείς κανόνες και ρυθµίσεις. Πολλά άλλα είδη που δεν έχουν οικονοµικό ενδιαφέρον δεν είναι πιθανό να συλλέγονται στη βάση των νόµων της αγοράς και θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την οργάνωση συστηµάτων συλλογής τους. 196

12 Η κατάσταση των υλικών Μεγάλο ποσοστό του εξοπλισµού που παραδόθηκε ήταν πολύ παλιάς τεχνολογίας κάτι που σε συνδυασµό µε το γεγονός της αφαίρεσης από τον τελευταίο χρήστη βασικών δοµικών στοιχείων - δυσκολεύει την επαναχρησιµοποίηση του και αυξάνει το κόστος διαχείρισης. Μεγάλο ποσοστό του εξοπλισµού φαίνεται να παρέµεινε αποθηκευµένος και µετά την απόσυρσή του λόγω της δυσκολίας διάθεσής του πριν την έναρξη του προγράµµατος. Η λειτουργία του προγράµµατος σε εθνική κλίµακα είναι πιθανό να οδηγήσει σε παράδοση µιας σηµαντικά µεγαλύτερης από τα φυσιολογικά επίπεδα «συσσώρευσης» χρησιµοποιηµένου εξοπλισµού που σήµερα βρίσκεται προσωρινά αποθηκευµένος, εκτός λειτουργίας, σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Υπάρχουσες αγορές για επαναχρησιµοποίηση υλικών Υπάρχουν ήδη κάποιες δυνατότητες αγορών είτε για ολόκληρα µηχανήµατα είτε για τµήµατα του εξοπλισµού, ακόµα και για συσκευές που δεν λειτουργούν (είτε ως στοκ ανταλλακτικών, είτε για άλλες χρήσεις). Στην υπάρχουσα, κατά πολύ «παράλληλη» αγορά, δεν έχουν γίνει ακόµα κατανοητές οι υποχρεώσεις διαχείρισης των υπολειµµάτων που προκύπτουν από την διαδικασία επισκευών καθώς και θέµατα που σχετίζονται µε την τήρηση στοιχείων, την υποβολή εκθέσεων κα. Είναι ανάγκη να διευρυνθούν οι δυνατότητες της δευτερογενούς αγοράς. Το ερευνητικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων (ΕΥΣ) και το Εργαστήριο Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων και εδοµένων (ΕΣΒΓ ) του ΕΜΠ έδωσε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα προς αυτή την κατεύθυνση για τις δυνατότητες χρήσης των υπολογιστών χαµηλών δυνατοτήτων ως server για τις ανάγκες σχολείων, υπηρεσιών κ.α. 197

13 Η διαµόρφωση συνθηκών διαφάνειας και νοµιµότητας συνεπάγονται επίλυση σηµαντικών θεµάτων, όπως τα πνευµατικά δικαιώµατα για το software που είναι κατάλληλο για παλιότερης τεχνολογίας µηχανήµατα, παροχή λογικής εγγύησης καλής λειτουργίας για τις συσκευές που διατίθενται για επαναχρησιµοποίηση, η δηµιουργία καταλόγου παραγωγών και διακινητών ΗΗΕ, η δηµιουργία καταλόγου ΜΜΕ και φορέων που θα µπορούν να εντάσσονται στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης κα. Ένα σηµαντικό θέµα είναι η αντιµετώπιση του ερωτήµατος αν οι φορείς που διαχειρίζονται ΑΗΗΕ προς επαναχρησιµοποίηση, µεταπουλάνε τα είδη που επισκευάζουν µε το αρχικό όνοµα του κατασκευαστή ή αν είναι υποχρεωµένοι/ ή επιτρέπεται να καλύπτουν το όνοµα του αρχικού κατασκευαστή (brand name) και να το αντικαθιστούν µε το όνοµα της δικής τους επιχείρησης. Τεχνικά θέµατα Σήµερα απουσιάζουν τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες των παραγωγών για την εύκολη αποσυναρµολόγηση των ΑΗΗΕ καθώς και για τα διάφορα υλικά / επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στον εξοπλισµό. Οι τεχνικές οδηγίες µπορούν αφενός να µειώσουν το χρόνο και το κόστος διαχείρισης και αφετέρου να συµβάλλουν στην εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων υγιεινής κι ασφάλειας όσο και διαχείρισης επικίνδυνων υλικών. Οι παραγωγοί µπορούν, αν συνεργαστούν µε τους διαχειριστές ΑΗΗΕ, να συµβάλουν στην επίλυση τεχνικών προβληµάτων και στην αξιοποίηση εξαρτηµάτων και υλικών που συλλέγονται (π.χ. επαναχρησιµοποίηση µετά από έλεγχο εξαρτηµάτων φωτοτυπικών µηχανηµάτων, που ήδη γίνεται σε ορισµένες χώρες από παραγωγούς, ή του ηλεκτρονικού µηχανισµού λαµπτήρων κα). ιοικητικά θέµατα Στα πλαίσια του πιλοτικού προγράµµατος επιλύθηκαν τελικώς όλα τα γραφειοκρατικά, φορολογικά θέµατα και προβλήµατα. Σε ένα εθνικής κλίµακας πρόγραµµα διαχείρισης 198

14 ΑΗΗΕ θα προκύψουν µεγαλύτερα προβλήµατα, σε θέµατα όπως: έκδοση νόµιµων παραστατικών για την εναλλακτική διαχείριση των αποσυρόµενων ειδών, χρήση δελτίων αποστολής ή παραλαβής, χρήση των κατάλληλων κάθε φορά µέσων µεταφορές υλικών και εξοπλισµού, έκδοση αδειών χωροθετήσεων και λειτουργίας από τις διάφορες εµπλεκόµενες αρχές, παρακολούθηση και εφαρµογή προδιαγραφών λειτουργίας χώρων, τήρηση στοιχείων και σύνταξη εκθέσεων και απολογισµών κ.α. Η κεντρική διοίκηση θα πρέπει συντονισµένα να καταγράψει και να επιλύσει τα θέµατα αυτά εκδίδοντας τις αναγκαίες εγκυκλίους ή ρυθµίζοντας τα νοµοθετικά κενά ή αίροντας τα εµπόδια που υπάρχουν. Αγορά για ανακυκλώσιµα υλικά Στην Ελληνική αγορά υπάρχουν αδύναµες δοµές για να διαχειριστούν µεγάλες ποσότητες ΑΗΗΕ είτε σε επίπεδο περιβαλλοντικά αποδεκτής επεξεργασίας των συλλεγοµένων συσκευών είτε σε επίπεδο τελικής διαχείρισης των υλικών που προκύπτουν. Πιο ειδικά: -Η απορρόφηση των µετάλλων από την εγχώρια αγορά είναι σχετικά εύκολη να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα (οι τιµές τους, όµως, είναι σχετικά χαµηλές). -Σε γενικές γραµµές τα πλαστικά καταλήγουν σε αναπτυσσόµενες χώρες χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές για την µεταφορά αλλά και κατάλληλη επεξεργασία τους -Η διάθεση ανακυκλώσιµων πλαστικών από ΑΗΗΕ στην Ελλάδα µοιάζει µε τα σηµερινά δεδοµένα απίθανη. -Η αφαίρεση των µεταλλικών προσµίξεων, όπως παξιµάδια, µεταλλικές ετικέτες κ.α, ο διαχωρισµός τους σε κατηγορίες ανάλογα µε τα πολυµερή και τις περιεχόµενες ουσίες (επιβραδυντές καύσης, βαρέα µέταλλα κα), καθώς και ο τεµαχισµός ή η κοκκοποίηση τους είναι απαραίτητο να γίνονται στην Ελλάδα ακόµα και στην περίπτωση που τα πλαστικά εξάγονται, τελικώς, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 199

15 -Χρειάζεται να διερευνηθεί περισσότερο η δυνατότητα αξιοποίησης διαχωρισµένων και καθαρών πια δευτερογενών υλικών στην Ελλάδα καθώς και να πραγµατοποιηθούν κάποια σχετικά ερευνητικά προγράµµατα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των αγορών για δευτερογενή πλαστικά (π.χ. παραγωγή κάδων απορριµµάτων από ανακυκλωµένα πλαστικά, κατασκευή ηχοπετασµάτων από ανακυκλωµένα πλαστικά κλπ). Εµπόδιο σε αυτή την κατεύθυνση είναι η διατήρηση των χαµηλών τιµών για τις παρθένες πρώτες ύλες (πλαστικά). -Η διάθεση πλακετών είναι πιθανό ότι θα γίνεται και στο µέλλον σε κάποια ευρωπαϊκή βιοµηχανία εκτός Ελλάδας, µια και απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία, ενώ από την άλλη οι ποσότητες που είναι πιθανό να συγκεντρώνονται στην Ελλάδα δεν καθιστούν βιώσιµη µια παρόµοια µονάδα. -Έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από ιδιώτες στην Ελλάδα για αγορά των πλακετών, κυρίως λόγω του χρυσού που περιέχουν, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει αξιοπιστία στη διαχείριση των υπόλοιπων υλικών µε περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο. Μονάδα στις Σέρρες που ανέλαβε να διαχειριστεί µια ποσότητα από τις πλακέτες του εργαστηρίου στέλνοντας τις µαζί µε αυτές που είχε συλλέξει η ίδια σε πιστοποιηµένη γερµανική βιοµηχανία πτώχευσε και έκλεισε. -Μέχρι σήµερα, και παρά την υποχρέωση εφαρµογής του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισµού για την εξάλειψη των CFCs δεν υπάρχει κάποιο πρόγραµµα συλλογής κι ασφαλούς διαχείρισης των CFCs. -Παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον από ιδιώτες για τη δηµιουργία µιας µονάδας διαχωρισµού των CFCs από το έλαιο του ψυκτικού µέσου, προαπαιτούµενο είναι η ύπαρξη σηµαντικών ποσοστών ανάκτησης για να είναι βιώσιµη η µονάδα. Μια τέτοια µονάδα θα µειώσει τα κόστη µεταφοράς και διάθεσής σε άλλες χώρες. -Η τελική επεξεργασία, θερµική ή άλλη καταστροφή των CFCs µάλλον δεν είναι οικονοµικά βιώσιµη στην Ελλάδα. Η τάση που µοιάζει να κυριαρχεί στην Ευρώπη 200

16 φαίνεται να είναι η λειτουργία λίγων µονάδων που να µπορούν να διαχειριστούν σωστά τις ποσότητες που θα συλλέγονται πανευρωπαϊκά. -Παρ όλα αυτά, είναι απαραίτητη µια µελέτη για τις δυνατότητες βιωσιµότητας µιας µονάδας καταστροφής των CFCs, για παράδειγµα από τις Χηµικές Βιοµηχανίες Β. Ελλάδας ή άλλης βιοµηχανίας. Στη µελέτη πρέπει να εξεταστεί το κόστος επένδυσης, η βιωσιµότητα της µονάδας σε συνδυασµό µε την προοπτική να δέχεται ποσότητες CFCs και από γειτονικές βαλκανικές ή µεσογειακές χώρες σε συνάρτηση µε το κόστος διαχείρισης που θα προκύπτει αν όλη η ποσότητα των καθαρισµένων CFCs καταλήγει σε κάποια ευρωπαϊκή βιοµηχανία εκτός Ελλάδας. Οικονοµική Βιωσιµότητα Τα πραγµατικό κόστος, δηλαδή το κόστος διαχείρισης µείον τα έσοδα από την πώληση επαναχρησιµοποιήσιµων συσκευών ή υλικών προς ανακύκλωση εξαρτώνται πολύ από το ποσοστό επαναχρησιµοποίησης στο σύνολο των ΑΗΗΕ. Από οικονοµική (αλλά και περιβαλλοντική) άποψη η επαναχρησιµοποίηση συνεισφέρει σηµαντικά στη βιωσιµότητα των προγραµµάτων ΑΗΗΕ. Η συλλογή των ΑΗΗΕ από τα νοικοκυριά συνεισφέρει σηµαντικά στο συνολικό κόστος διαχείρισης. Οι υφιστάµενοι φορείς συλλογείς (δήµοι, τσιγγάνοι και πλανόδιοι παλιατζήδες, διακινητές / διανοµείς προϊόντων) δεν έχουν επαρκείς υποδοµές, ενώ χρειάζεται και εκπαίδευση του προσωπικού για να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Η ανάπτυξη συστηµάτων συλλογής, η δηµιουργεί τοπικών κέντρων/ σηµείων συλλογής, περιφερειακών σταθµών µεταφοράς θα έχει σηµαντική συµµετοχή στο κόστος του προγράµµατος διαχείρισης. Η αποσυναρµολόγηση των Η/Υ µε τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και διαχείριση των επικίνδυνων υλικών έχει αυξηµένο κόστος, ενώ τα έσοδα από την ανακύκλωση των υλικών είναι περιορισµένα. 201

17 Το κόστος διαχείρισης ή τα τυχόν έσοδα από τα πλαστικά είναι µια κρίσιµη παράµετρος για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων βιώσιµης διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Ένας καλύτερος σχεδιασµός των προϊόντων µπορεί να βελτιώσει µακροχρόνια τόσο τους χρόνους επιδιόρθωσης όσο και αποσυναρµολόγησης των ΑΗΗΕ όσο και το οικονοµικό κόστος γενικότερα. Η εξάλειψη τοξικών ουσιών από τα ΗΗΕ θα συµβάλει κι αυτή µακροχρόνια στον εξορθολογισµό του κόστους. Μεσοπρόθεσµα µείωση του κόστους µπορεί να προέλθει µέσα από τη στενότερη συνεργασία παραγωγών ΗΗΕ και διαχειριστών των προϊόντων µετά το τέλος της ζωής τους, κυρίως µε τη µορφή παροχή τεχνικών πληροφοριών, έκδοσης τεχνικών εγχειριδίων κλπ. Το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΗΗΕ εξαρτάται, επίσης, από το βαθµό ολοκλήρωσης των διαφόρων κρίκων της αλυσίδας διαχείρισης, ιδιαίτερα σε κρίσιµα σηµεία (διαχείριση π.χ. CFCs, οθονών, πλαστικών κα). Υπάρχει εκφρασµένο ενδιαφέρον από ιδιώτες για επενδύσεις σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, µε το κύριο ενδιαφέρον να εστιάζεται στις λευκές οικιακές συσκευές, λόγω οικονοµικού ενδιαφέροντος και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις οθόνες λόγω της εµπειρίας του προγράµµατος LIFE. Χρειάζεται όµως µια σειρά επενδύσεων, αρκετά εξειδικευµένων µονάδων, όπως διαχείριση λαµπτήρων, µικρών συσκευών κα.. Η διαχείριση των ΑΗΗΕ είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και τεχνολογικά και περιβαλλοντικά δύσκολο εγχείρηµα. Οι επενδύσεις πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ολόκληρου του κύκλου (αρχικές επενδύσεις και λειτουργικό κόστος για συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία, τελική διαχείριση) λόγω του υψηλού κόστους (εκτιµάται σε Ευρώ ετησίως για τα πρώτα χρόνια) προϋποθέτουν την βέλτιστη αξιοποίηση τριών πηγών χρηµατοδότησης: - Ιδιωτικά κεφάλαια επενδυτών, που θα αποσβεστούν σε λογικό χρονικό διάστηµα και θα τους αποφέρουν λογικά και όχι ανεξέλεγκτα κέρδη 202

18 - Προγράµµατα από ευρωπαϊκές ή εθνικές χρηµατοδοτήσεις (Γ Κ.Π.Σ., επιδότηση για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, επιδοτήσεις, ταµείο για κοινωνική οικονοµία κα) - Συµµετοχή των παραγωγών και εισαγωγέων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού τόσο στη βιωσιµότητα της λειτουργίας του όλου κύκλου διαχείρισης όσο και ποσοστού των επενδύσεων που απαιτούνται. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί, ότι η Ελλάδα είχε για την περίοδο την προεδρία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ για την προώθηση της καινοτοµίας στη βιοµηχανική έρευνα. Στο πλαίσιο του ΕΥΡΗΚΑ εµπίπτουν δράσεις όπως το πρόγραµµα SCARE (Strategic Comprehensive Approach to Electronics Recycling and Re-use). Το «Ελληνικό ίκτυο Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά Προϊόντα», αποτελεί µία εθνική δράση διασύνδεσης του SCARE µε την Ελληνική βιοµηχανία παραγωγής και διακίνησης ηλεκτρονικών προϊόντων. Θέµατα ενασχόλησής του αποτελούν η ανάλυση κύκλου ζωής και ο οικολογικός σχεδιασµός των ηλεκτρονικών προϊόντων, σύµφωνα µε το πρόσφατο σχετικό Σχέδιο Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό το ίκτυο θα προχωρήσει στη δηµιουργία οµάδων εργασίας για να: εντοπιστούν περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκύπτουν στην αλυσίδα, γίνει περιγραφή των αποτελεσµάτων αιχµής από υπάρχουσες περιβαλλοντικές αναλύσεις, συζητηθούν τα σχετικά εργαλεία για την ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή της ΑΚΖ. 203

19 Τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας των οµάδων εργασίας θα διαχέονται στα µέλη του ικτύου, και σε επόµενη φάση σε ευρύτερο κύκλο ενδιαφεροµένων, µε τη διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων, τη δηµιουργία µίας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, την τακτική έκδοση ενός ενηµερωτικού τεύχους και τη σύνταξη µελετών σε συνεργασία µε τα µέλη. Στο ίκτυο συµµετέχουν εκπρόσωποι των φορέων που εµπλέκονται στο πεδίο των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων, όπως επιχειρήσεις παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, κλαδικοί και τοπικοί οργανισµοί, επιµελητήρια, µέλη της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας κ.ά. Ο συντονισµός της ανάπτυξης του ικτύου, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Α.Π.Θ κ. Ά. Παπαδόπουλο, έχει ανατεθεί στην ΕΣΠΕΡΟΣ ΕΠΕ, που υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες του ικτύου. Περισσότερες πληροφορίες δύναται να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ικτύου (HELCARE) 2, όπου υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες για πιλοτικά προγράµµατα αναφορικά µε τη διαχείριση των ΑΗΗΕ καθώς και παραδείγµατα ανάλυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένες συσκευές ΗΗΕ όπως αναλώσιµα Η/Υ, λάµπες κ.α,[72]

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα:

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται κάποια συµπεράσµατα: Ηµερίδα από ΠΕ /ΠΚΜ και Ε.Ε.Α.Α. «Ανακύκλωσης συσκευασιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προκλήσεις και Προοπτικές» Θεσσαλονίκη - ευτέρα 25/2/2013, 11.00π.µ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Στο ήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed»

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» «Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» Αντώνης Αντωνόπουλος ήµος Νέου Ψυχικού 26 Ιανουαρίου 2007 Το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον LIFE13 INF/GR/1342 Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον Παρουσίαση προγράμματος LIFE Infocycle Παρουσίαση προγράμματος LIFE infocycle Τίτλος έργου «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, Διπλ Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ DIAMONDS ARE FOR EVER ΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΔΕΝΕΙΝΑΙΒΙΩΣΙΜΗ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ Στη νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ministry of Agriculture, Natural Resources National Technical University of Athens. Unit of Environmental Science and Technology

Ministry of Agriculture, Natural Resources National Technical University of Athens. Unit of Environmental Science and Technology Ministry of Agriculture, Natural Resources National Technical University of Athens and Environment School of Chemical Engineering Environment Service Unit of Environmental Science and Technology LIFE03

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΝΗ Οι δράσεις του 2007 και η διαµόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του ήµου Κέας ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στόχος είναι η υλοποίηση προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Επιµορφωτικό Σεµινάριο των Τεχνικών στις Μεθόδους και τα Συστήµατα και Συλλογής Όµβριων Υδάτων και Επανάχρησης Νερού

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Επιµορφωτικό Σεµινάριο των Τεχνικών στις Μεθόδους και τα Συστήµατα και Συλλογής Όµβριων Υδάτων και Επανάχρησης Νερού ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Επιµορφωτικό Σεµινάριο των Τεχνικών στις Μεθόδους και τα Συστήµατα και Συλλογής Όµβριων Υδάτων και Επανάχρησης Νερού διοργανώνεται από το διεθνή µη-κερδοσκοπικό οργανισµό Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος AUT/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Χ. Κορωναίος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκ μέρους της Ο.Ε. Γ.Ηλιόπουλος Χ.Τσομπανίδης 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου

Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Κινητοποιώντας τον πολίτη: δράσεις αναβάθμισης της διαχείρισης αποβλήτων στο Δ. Αγίου Δημητρίου Αικατερίνη Ασημακοπούλου Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία ΣΕΔ για τα ΠΑΚ

Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία ΣΕΔ για τα ΠΑΚ Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Συμπεράσματα του έργου ELINA & Πρόταση Καλών Πρακτικών προς την Πολιτεία για Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική Οικονομία ως Λύση σε Περιβαλλοντικά Προβλήματα - Το παράδειγμα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κοινωνική Οικονομία ως Λύση σε Περιβαλλοντικά Προβλήματα - Το παράδειγμα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Κοινωνική Οικονομία ως Λύση σε Περιβαλλοντικά Προβλήματα - Το παράδειγμα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΔΙΕΞΟΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (Συνοπτική παρουσίαση) [1] 1. ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα