ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη Λευκωσία, Κύπρο, µεταξύ της Cytacom Solutions, µε αρ. εγγραφής ΗΕ από Λευκωσία (η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συµφωνίας θα ονοµάζεται «η Cytacom») από το ένα µέρος και της [µε αρ. Εγγραφής ] από (η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συµφωνίας θα ονοµάζεται η Εταιρεία ) από το άλλο µέρος και µαρτυρεί τα ακόλουθα: ΕΠΕΙ Η η Cytacom δραστηριοποιείται στις διαδικτυακές εφαρµογές και κατ επέκταση στη διαδικτυακή εφαρµογή για µαζική αποστολή µηνυµάτων µέσω διαδικτύου ΕΠΕΙ Η η Εταιρεία επιθυµεί να αποστέλλει µεγάλο όγκο γραπτών µηνυµάτων στους πελάτες της ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Αλφαριθµητική ιεύθυνση σηµαίνει τη διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του Παραρτήµατος ιεύθυνση IP σηµαίνει αριθµό ο οποίος προσδιορίζει κάθε αποστολέα ή αποδέκτη δεδοµένων στο διαδίκτυο. 1.3 Κώδικας Νόµιµης Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων σηµαίνει τον Κώδικα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Μέρη σηµαίνει την Cytacom και την Εταιρεία και Μέρος οποιοδήποτε από αυτούς. 1.5 Πελάτης σηµαίνει τον οποιοδήποτε πελάτη της Εταιρείας και «Πελάτες» οποιουσδήποτε από αυτούς. 1.6 Συµφωνία σηµαίνει την παρούσα συµφωνία αποτελούµενη από το προοίµιο, τους όρους 1 µέχρι 23 και τα Παραρτήµατα 1 έως 3 που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της. 1

3 1.7 Σύστηµα σηµαίνει τον εξοπλισµό και λογισµικό της Cytacom ο οποίος χρησιµοποιείται για την αποστολή γραπτών µηνυµάτων σε κινητά τηλέφωνα τύπου GSM. 1.8 Υπηρεσία σηµαίνει την υπηρεσία µαζικής αποστολής γραπτών µηνυµάτων µέσω του Συστήµατος. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η Cytacom θα παρέχει στην Εταιρεία την Υπηρεσία, υπό τους όρους και µε ανταλλάγµατα που περιέχονται στη Συµφωνία. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3.1 Η Cytacom θα παρέχει στην Εταιρεία πρόσβαση στο Σύστηµα. Το Σύστηµα παρέχει στην Εταιρεία τη δυνατότητα να καταχωρεί γραπτά µηνύµατα για αποστολή σε Πελάτες οι οποίοι είναι πελάτες παροχέων εθνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η πρόσβαση θα πραγµατοποιείται µέσω του Συστήµατος της Cytacom. 3.2 Κατά τη διαδικτυακή εγγραφή και αποδοχή των όρων αυτής της Συµφωνίας η Εταιρεία θα µπορεί να προβεί σε χρήση της Υπηρεσίας µε τη χρήση του κωδικού και της συνθηµατικής λέξης πρόσβασης που θα της παραχωρηθεί κατά την εγγραφή της. 3.3 Η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί την εµπιστευτικότητα του κωδικού και της συνθηµατικής λέξης πρόσβασης που αναφέρεται στον όρο 3.2 πιο πάνω. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4.1 Η πρόσβαση στο Σύστηµα της Cytacom και η λειτουργία πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της Εταιρείας. 4.2 Η Εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιήσει στους Πελάτες της τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της παραλαβής γραπτών µηνυµάτων από την Εταιρεία. 4.3 Η Εταιρεία οφείλει να συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Νόµιµης Χρήσης και Προστασίας εδοµένων που περιέχεται στο Παράρτηµα 2. 2

4 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ CYTACOM 5.1 Η Cytacom αναλαµβάνει να τερµατίσει τα γραπτά µηνύµατα της Εταιρείας, µόνο σε συνδροµητές παροχέων κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο οι οποίοι έχουν προηγουµένως δώσει τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία. 5.2 Η Cytacom αναλαµβάνει να τερµατίσει τα γραπτά µηνύµατα της Εταιρείας στο Σύστηµα, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα Η Cytacom θα είναι υπεύθυνη για την εύρυθµη λειτουργία των Συστηµάτων της. Η Cytacom διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την Υπηρεσία για προγραµµατισµένες ή απρογραµµάτιστες αναβαθµίσεις/συντηρήσεις ή για λόγους ασφάλειας και λειτουργίας του δικτύου. Σε περίπτωση διακοπής της Υπηρεσίας για προγραµµατισµένες αναβαθµίσεις/συντηρήσεις οι οποίες θα έχουν διάρκεια πέραν των δύο (2) ωρών, η Cytacom θα δίνει στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) µέρες προειδοποίηση. 5.4 Η Εταιρεία θα κοινοποιεί στην Cytacom τυχόν προβλήµατα µέσω ή τηλεφώνου στο Η Cytacom θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του προβλήµατος το συντοµότερο δυνατό. 5.5 Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιµοποιήσει το Σύστηµα µέσω της διεπαφής, Application Programming Interface (API), η Cytacom θα παρέχει στην Εταιρεία πλήρη περιγραφή των αναγκαίων τεχνικών χαρακτηριστικών. 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 6.1 Η Υπηρεσία δίνει στην Εταιρεία τη δυνατότητα αποστολής µέχρι εκατόν εξήντα (160) χαρακτήρων. 6.2 Το περιεχόµενο κάθε γραπτού µηνύµατος θα είναι σε µορφή κειµένου και θα αποτελείται από ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων στίξεως. Το περιεχόµενο του µηνύµατος δεν µπορεί να περιλαµβάνει ψηφιακά µηνύµατα µη αναγνώσιµα ως κείµενο. 6.3 Τα Μέρη συµφωνούν ότι ο αριθµός των γραπτών µηνυµάτων που αποστέλλονται µέσω της Υπηρεσίας δεν θα ξεπερνούν τα δέκα (10) µηνύµατα ανά δευτερόλεπτο της ώρας. 3

5 6.4 Το περιεχόµενο των γραπτών µηνυµάτων πρέπει να συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Νόµιµης Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων που περιγράφεται στο Παράρτηµα 2. Η αποστολή γραπτών µηνυµάτων που δεν συµµορφώνονται µε τον πιο πάνω Κώδικα απαγορεύεται. 7. ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ Η Εταιρεία δικαιούται να µεταδίδει γραπτά µηνύµατα τρίτων. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα παραµένει υπεύθυνη έναντι της Cytacom για την τήρηση των υποχρεώσεών της. 8. ΤΙΜΗΜΑ 8.1 Η Εταιρεία θα καταβάλει στην Cytacom τα ισχύοντα τέλη της Υπηρεσίας όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτηµα Η Εταιρεία θα προπληρώνει τα τέλη της Υπηρεσίας ανάλογα µε τον όγκο µηνυµάτων που θα αποστέλλει, µε πιστωτική κάρτα, µε αυτόµατη κατάθεση σε λογαριασµό της Cytacom ή µε επιταγή. Η Cytacom θα εκδίδει είτε ηλεκτρονικό τιµολόγιο (στην περίπτωση πιστωτικής κάρτας) είτε κανονικό τιµολόγιο σε περίπτωση πληρωµής µε κατάθεση στο λογαριασµό ή επιταγή Σε περίπτωση αµφισβητούµενων χρεώσεων η Εταιρεία οφείλει να ενηµερώσει την Cytacom εντός τριάντα (30) ηµερών από την αγορά της Υπηρεσίας. Σε τέτοια περίπτωση τα Μέρη θα καταβάλουν προσπάθειες για επίλυση της διαφοράς εντός τριάντα (30) ηµερών. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται σύµφωνα µε τον όρο 21 πιο κάτω Η αµφισβήτηση χρεώσεων δεν απαλλάσσει την Εταιρεία από την υποχρέωση εξόφλησης των τιµολογίων που πρέπει να πληρώνονται σύµφωνα µε τον όρο 8.2. Αν τελικά ευρεθεί ότι κάποιο ποσό δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί, τότε αυτό επιστρέφεται µε τόκο προς 7% από την ηµεροµηνία που πληρώθηκε στην Cytacom µέχρι την ηµεροµηνία επιστροφής του. 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 4

6 9.1 Η Cytacom δεν θα αποκαλύπτει, κοινοποιεί ή µεταβιβάζει µε οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε δεδοµένα ή στοιχεία τα οποία αφορούν τους πελάτες της ή τους πελάτες οποιουδήποτε παροχέα κινητής τηλεφωνίας. 9.2 H Εταιρεία συγκατατίθεται στην αποκάλυψη του αριθµού κλήσεως του ονόµατος και της διεύθυνσής της, στις ανακριτικές ή άλλες αρχές της ηµοκρατίας, όπως η Επίτροπος Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που υποβληθεί παράπονο για τη λήψη ή το περιεχόµενο των µηνυµάτων. 10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10.1 Η Cytacom δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άµεση, έµµεση, παραδειγµατική, τυχαία, ή παρεπόµενη ζηµιά για απώλεια εσόδων, φήµης ή άλλης ζηµιάς η οποία προκύπτει από: (α) (β) (γ) (δ) Τη χρήση ή την αδυναµία χρήσης της Υπηρεσίας ή τη διακοπή της (προσωρινή ή µόνιµη), ή τη διαφοροποίηση της ποιότητας ή ταχύτητας της Υπηρεσίας. Τη µη αποστολή γραπτού µηνύµατος Την αποστολή µηνύµατος χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη Παραβίαση οποιωνδήποτε νόµιµων δικαιωµάτων οποιουδήποτε προσώπου, η οποία πραγµατοποιείται ή αποπειράται να πραγµατοποιηθεί µέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν οποιαδήποτε τέτοια ζηµιά οφείλεται σε βαρειά αµέλεια (gross negligence) ή εσκεµµένη πράξη/ενέργεια/κακοδιαχείριση (willful act/action/misconduct) της Cytacom Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις πληροφορίες τις οποίες αποστέλλει µέσω της Υπηρεσίας. Η Cytacom δεν εποπτεύει τις πληροφορίες που αποστέλλονται και δεν εγγυάται την εγκυρότητα, ακεραιότητα ή ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η Cytacom δεν θα ευθύνεται µε οποιοδήποτε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε για οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους ή ενόχληση ή παραβίαση δικαιώµατος ή αστική ή ποινική ευθύνη, η οποία τυχόν προκληθεί από την αποστολή των πληροφοριών για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Εταιρεία Η Cytacom δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόµενο, διαφήµιση, συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο µεταφέρεται ή διατίθεται µέσω της Υπηρεσίας σε τρίτους ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται µε, ή προκύπτει από τα πιο πάνω για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Εταιρεία. 5

7 10.4 Η Cytacom δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήµηση που σχετίζεται µε πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικής επωνυµίας, εµπορικού σήµατος ή πατέντας ή ικαστηρίου ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύµβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήµατος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκηµα το οποίο πραγµατοποιείται ή αποπειράται να πραγµατοποιηθεί µέσω της Υπηρεσίας, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Εταιρεία Η Cytacom δεν ευθύνεται σε περίπτωση µη αποστολής µηνύµατος σε Πελάτη ο οποίος έχει αλλάξει συνδροµητικό αριθµό και έχει παραλείψει να ειδοποιήσει την Εταιρεία για την αλλαγή αυτή Η Cytacom δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας των κωδικών και αριθµών της Εταιρείας που περιγράφονται στον όρο 3.2 πιο πάνω Η Cytacom δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιµότητα, ταχύτητα, καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό ή ποιότητα της Υπηρεσίας. Η ευθύνη της Cytacom περιορίζεται στην καταβολή εύλογων προσπαθειών για αποκατάσταση της Υπηρεσίας. 11. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η ισχύς της Συµφωνίας θα αρχίσει από την υπογραφή της και θα συνεχίσει να ισχύει µέχρις ότου τερµατιστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του όρου 13 πιο κάτω. 12. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Η Εταιρεία συµφωνεί ότι δεν αποκτά οποιαδήποτε δικαιώµατα σε σχέση µε τα εµπορικά, υπηρεσιακά ή άλλα σήµατα και πνευµατική ιδιοκτησία της Cytacom. 13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 13.1 Όλοι οι όροι της παρούσας Συµφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από οποιοδήποτε Μέρος, θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωµα στο αναίτιο Μέρος να τερµατίσει την παρούσα Συµφωνία (τηρουµένων των διατάξεων του όρου 13.2 πιο κάτω) και/ή να απαιτήσει αποζηµιώσεις και/ή να λάβει οποιαδήποτε άλλα και/ή περαιτέρω µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης ειδικής εκτέλεσης όπου αυτή είναι διαθέσιµη. 6

8 13.2 Πριν τον τερµατισµό της παρούσας Συµφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος σύµφωνα µε τις διατάξεις του όρου 13.1 πιο πάνω, τέτοιο Μέρος θα δίνει στο υπαίτιο Μέρος γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριµένα την ή τις παραβάσεις και το υπαίτιο Μέρος θα πρέπει να επανορθώσει µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της γραπτής ειδοποίησης. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ειδοποίησης, δεν έχει γίνει επανόρθωση οποιασδήποτε παράβασης, το αναίτιο Μέρος θα έχει, άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε δικαιωµάτων του, το δικαίωµα να τερµατίσει άµεσα την παρούσα Συµφωνία µε την αποστολή ειδοποίησης προς τούτο προς το υπαίτιο Μέρος Περαιτέρω και άνευ επηρεασµού των δικαιωµάτων τερµατισµού της Συµφωνίας που προνοούνται στον όρο 13.2 πιο πάνω, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να τερµατίσει οποτεδήποτε την παρούσα Συµφωνία µε άµεση εφαρµογή, αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: (i) η πτώχευση ή διάλυση ή έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή διάλυσης ή διαχείρισης περιουσίας πτωχεύσαντος από ή εναντίον οποιουδήποτε Μέρους, (ii) η εκτέλεση εκχώρησης προς όφελος πιστωτών ή η αναζήτηση θεραπείας από οποιοδήποτε µέρος µε βάση τον εν ισχύ Νόµο περί πτωχεύσεως ή παρόµοια εν ισχύ Νοµοθεσία, ή η έναρξη σχεδίου εκκαθάρισης ή συµβιβασµού µε πιστωτές, ή η έναρξη άλλης παρόµοιας διαδικασίας λόγω χρέους, (iii) εάν οποιοδήποτε Μέρος ενεργεί κακόπιστα ή προσφεύγει σε δόλιες µεθόδους σε σχέση µε την εκτέλεση της παρούσας Συµφωνίας Η Συµφωνία µπορεί να τερµατισθεί από οποιοδήποτε Μέρος µε τρεις (3) µήνες γραπτή προειδοποίηση προς το άλλο Μέρος που να λήγει στη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της Συµφωνίας ή οποιαδήποτε ανανέωση αυτής Η Συµφωνία τερµατίζεται χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που η Εταιρεία παραβιάσει τον Κώδικα Νόµιµης Χρήσης και Προστασίας εδοµένων του Παραρτήµατος Η Cytacom µπορεί να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας χωρίς αιτιολογία προσωρινά ή µόνιµα Η Cytacom µπορεί να διακόπτει την Υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση εάν οποιοδήποτε τιµολόγιο της δεν πληρωθεί. 7

9 14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 14.1 Τα Μέρη συµφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων άνευ επηρεασµού της γενικότητας του παρόντος όρου, κάθε είδους πληροφοριών για τους συνδροµητές των Μερών και όλων των οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών που σχετίζονται µε τα Μέρη, περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τα Μέρη, τις Υπηρεσίες της Cytacom και το Παράρτηµα 1, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, όλων των βελτιώσεων ή αλλαγών σε προϊόντα και υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή προγραµµατίστηκαν, που ανταλλάχθηκαν µεταξύ των Μερών και καθορίστηκαν από τα Μέρη, ως εµπιστευτικά, όλων των λογισµικών και άλλων πληροφοριών, προδιαγραφών, σχεδίων, άλλου λογισµικού υπολογιστή, γνώσεων, προνοµίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, πληροφοριών τεχνικών και τύπων προόδου, πληροφοριών που σχετίζονται µε οποιαδήποτε έρευνα ή άλλο έργο, µελλοντική εξέλιξη, οδηγιών για εµπορία και πώληση και εργασίας σε εξέλιξη, και οποιωνδήποτε µηχανικών, τεχνικών, ηλεκτρονικών, τεχνολογικών, βιοµηχανικών, υπηρεσιακών, εµπορικών, οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται µε υφιστάµενη και µελλοντική εργασία, είτε σε προφορική, γραπτή, γραφική, ηλεκτρονική, σε µορφή που διαβάζεται από µηχάνηµα ή άλλη µορφή, εφευρέσεων, τεχνικών, διαδικασιών, επινοήσεων, ανακαλύψεων, βελτιώσεων, αναβαθµίσεων και εξελίξεων και κάθε άλλων πνευµατικών ιδιοκτησιών, που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως «Εµπιστευτικές Πληροφορίες», που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε Μέρος στο άλλο Μέρος ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν µεταξύ τους, θα παραµείνουν ιδιοκτησία του Μέρους που προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή που τελεί τέτοια ανταλλαγή Τα Μέρη υποχρεώνονται να διατηρήσουν όλες τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µυστικές και εµπιστευτικές και να µην χρησιµοποιούν ή επιτρέψουν τη χρησιµοποίηση ή αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εµπιστευτικών Πληροφοριών και να µην αποκαλύψουν τέτοιες Εµπιστευτικές Πληροφορίες ολικά ή εν µέρει σε οποιοδήποτε προσωπικό τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας Η προστασία οποιονδήποτε Εµπιστευτικών Πληροφοριών µε βάση την παρούσα Συµφωνία δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που µπορεί το Μέρος που τις λαµβάνει να αποδείξει, µετά από γραπτή απαίτηση από το Μέρος που τις αποκαλύπτει, ότι: (α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν µετά, σε δηµόσια γνώση, µε άλλο τρόπο από παράβαση του όρου αυτού από το Μέρος που τις λαµβάνει, ή 8

10 (β) τις έλαβε το Μέρος νόµιµα από τρίτο πρόσωπο µε πλήρη δικαιώµατα αποκάλυψης, ή (γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του Μέρους που τις λαµβάνει κατά την ηµεροµηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του Μέρους που τις λαµβάνει, ή (δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν µε καλή πίστη ανεξάρτητα από το Μέρος που τις έλαβε χωρίς να κάνει χρήση των Εµπιστευτικών Πληροφοριών του Μέρους που τις αποκάλυψε, ή (ε) έχουν δηµοσιευθεί ή δηµοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας Συµφωνίας, ή (στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση µε γραπτή εξουσιοδότηση του Μέρους που τις αποκαλύπτει, ή (ζ) εάν το Μέρος που τις λαµβάνει έχει νοµική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας οποιασδήποτε Νοµοθεσίας, Κανονισµών, Κανόνων ικαστικής ιαδικασίας ή άλλης απαίτησης οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή αντιπροσωπείας ή τµήµατος αυτής, νοουµένου πάντοτε ότι στο Μέρος που τις αποκαλύπτει δίνεται προηγούµενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και το µέρος που τις λαµβάνει κάνει ό,τι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή (η) για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εµπιστευτικές. 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 15.1 Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας Συµφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Συµφωνίας, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόµενου Μέρους, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή αποφάσεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθµιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδηµίες, σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέµους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τροµοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποποµπές εργασιών ή κλείσιµο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δηµοσίων υπηρεσιών, 9

11 µηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόµενου Μέρους. Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόµενο Μέρος έχει κάνει ό,τι είναι εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του µε εναλλακτικό τρόπο Εάν επέλθουν οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου, το επηρεαζόµενο Μέρος θα ειδοποιήσει γραπτώς το συντοµότερο δυνατό το άλλο Μέρος Οποιοιδήποτε συµβατικοί όροι ή υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τα γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους θα επεκταθεί για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια των εν λόγω γεγονότων, πράξεων ή ατυχηµάτων Εάν η εκτέλεση της παρούσας Συµφωνίας ανασταλεί ως αποτέλεσµα γεγονότων, πράξεων ή ατυχηµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου, για χρονική περίοδο πέραν των έξι µηνών, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί νόµιµα να τερµατίσει την παρούσα συµφωνία αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση ως προς τούτο προς το άλλο Μέρος. 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 16.1 Η Εταιρεία θα αποζηµιώνει πλήρως (indemnify) στην Cytacom και θα την διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον της, καθώς επίσης και από κάθε καταλογισµό ευθύνης, απώλειας, ζηµιάς, έξοδα και δαπάνες συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, τόκο, ρήτρα, φόρους, πρόστιµα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από την παροχή ή το περιεχόµενο των γραπτών µηνυµάτων ή τη λήψη ή µη λήψη των µηνυµάτων Η Εταιρεία µε δικά της έξοδα, θα αποζηµιώνει πλήρως (indemnify) την Cytacom έναντι οποιωνδήποτε αγωγών, απαιτήσεων, κατηγοριών, δαπανών και εξόδων, εναντίον της Cytacom που απορρέουν από οποιανδήποτε παράβαση ή ισχυριζόµενη παράβαση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή συγγραφικών δικαιωµάτων ή άλλων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας από τη χρήση ή κατοχή από την Cytacom ή την Εταιρεία όταν αυτά έχουν προσφερθεί από την Εταιρεία. 10

12 16.3 Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή ή απαίτηση εναντίον της Cytacom ως ανωτέρω, η Cytacom πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία για την έγερση τέτοιας αγωγής ή απαίτησης εντός δέκα (10) ηµερών και θα προσφέρει στην Εταιρεία κάθε βοήθεια και πληροφορίες αναγκαίες για σκοπούς υπεράσπισης της Cytacom από όποια απαίτηση Η Cytacom δεν θα κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ή συµβιβασµό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση της Εταιρείας εκτός αν η Εταιρεία αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης µετά πάροδο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της. 17. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 17.1 Η Cytacom µπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και/ή υποχρεώσεις της δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας σε οποιοδήποτε διάδοχό της Με επιφύλαξη των προνοιών του όρου 13.1, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα Συµφωνία δεν µπορούν να εκχωρηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους. 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η παρούσα Συµφωνία τροποποιείται µόνο µε αµοιβαία γραπτή συµφωνία µεταξύ των Μερών. 19. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19.1 Η παρούσα Συµφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συµφωνία µεταξύ των Μερών και δεν ισχύουν οποιεσδήποτε υποσχέσεις, παραστάσεις, όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, γραπτοί ή ρητοί ή εξυπακουόµενοι, εκτός από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα Συµφωνία Η παρούσα Συµφωνία αντικαθιστά προηγούµενες συµφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, συνεννοήσεις ή διαβεβαιώσεις µεταξύ των Μερών, οι οποίες ακυρώνονται. 20. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11

13 Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αµέλεια ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε Μέρους στην εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή λήψη οποιουδήποτε µέτρου µε βάση την παρούσα Συµφωνία, δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωµα ή µέτρο και ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και ή άσκηση ενός ή µερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή µέτρου µε βάση την παρούσα Συµφωνία δεν θα εµποδίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώµατος ή µέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος ή µέτρου. 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η ερµηνεία, επεξήγηση, εγκυρότητα, εκτέλεση ή οποιοδήποτε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την παρούσα Συµφωνία θα διέπεται εξ ολοκλήρου από το Κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα Κυπριακά ικαστήρια. 22. ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Εάν µια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συµφωνία, ή οποιουδήποτε εγγράφου που εκτελείται σχετικά µε την παρούσα Συµφωνία είναι άκυρη, παράνοµη ή µη εκτελεστή µε οποιοδήποτε τρόπο µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, η εγκυρότητα, η νοµιµότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συµφωνία δεν θα επηρεαστεί µε οποιοδήποτε τρόπο. 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η παρούσα Συµφωνία δεν είναι και δεν θα θεωρείται ότι είναι συµφωνία συνεταιρισµού ή συµφωνία συµµετοχής στα κέρδη ή διορισµού αντιπροσώπου και τα Μέρη δεν δικαιούνται να δεσµεύουν το άλλον εξ αυτών. 12

14 Η παρούσα Συµφωνία υπογράφτηκε από τα συµβαλλόµενα Μέρη στην παρουσία µαρτύρων, κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Συµφωνίας σε δύο πρωτότυπα που δόθηκαν ανά ένα στον κάθε συµβαλλόµενο. Οι Συµβαλλόµενοι... Cytacom Solutions Ltd... Εταιρεία Μάρτυρες Αρ. Ταυτότητας Αρ. Ταυτότητας... ΚρΧρ\Ε \Z:\Elena\Maziki apostoli minymaton Cytacom-basic.doc 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 14

16 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 1.0 Γενικά Η Υπηρεσία Μηνυµάτων Αξίας SMS (Premium SMS) επιτρέπει την µονόδροµη αποστολή Μηνυµάτων SMS από την Εταιρεία προς την κινητή συσκευή (Mobile Terminating-MT). Η Εταιρεία καταθέτει τα µηνύµατα που επιθυµεί να στείλει στο Κέντρο Μικρών Μηνυµάτων (ΚΜΜ). Μόλις το µήνυµα παραληφθεί από το ΚΜΜ γίνεται µια αρχική προσπάθεια αποστολής του µηνύµατος προς τον παραλήπτη. Στην περίπτωση που η αποστολή του µηνύµατος αποτύχει τότε το µήνυµα αποθηκεύεται προσωρινά στην µνήµη του ΚΜΜ και το ΚΜΜ ξαναδοκιµάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα να στείλει το µήνυµα στον παραλήπτη σύµφωνα µε τον µηχανισµό επαναπροσπάθειας (retry scheme). Ένα µήνυµα µπορεί να παραµείνει το ΚΜΜ µέχρι και 72 ώρες. Το ΚΜΜ µπορεί να αποστείλει γραπτά µηνύµατα (MΤ-SM) σε όλους τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, είτε αυτοί βρίσκονται στο οικείο δίκτυο (HPLMN) είτε βρίσκονται σε διεθνή περιαγωγή. Για την επιτυχή αποστολή ενός µηνύµατος προς τον παραλήπτη πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω: i. Η Υπηρεσία Γραπτών Μηνυµάτων είναι ενεργοποιηµένη ii. H συσκευή του παραλήπτη είναι σε λειτουργία εντός της διάρκειας ζωής (validity time) του µηνύµατος. iii. Η συσκευή του παραλήπτη βρίσκεται εντός της κάλυψης του οικείου δικτύου (HPLMN) ή βρίσκεται σε αλλοδαπό δίκτυο (VPLMN) κινητής τηλεφωνίας µε το οποίο ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας έχει σε ισχύ συµφωνία περιαγωγής και το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να στέλνει µηνύµατα σε πελάτες άλλων δικτύων της Κύπρου, η συσκευή του παραλήπτη πρέπει να βρίσκεται εντός της κάλυψης του οικείου του δικτύου (HPLMN) ή να βρίσκεται σε δίκτυο (VPLMN) κινητής τηλεφωνίας µε το οποίο ο πάροχος Κινητής Τηλεφωνίας της 15

17 οποίας είναι πελάτης έχει σε ισχύ συµφωνία περιαγωγής και το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων. iv. Η συσκευή του παραλήπτη έχει τη δυνατότητα λήψης γραπτού µηνύµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για τερµατικά GSM. v. Η µνήµη του κινητού ή της κάρτας SIM δεν είναι γεµάτη. 1.2 Αλφαριθµητική ιεύθυνση Η Εταιρεία µπορεί εάν το επιθυµεί να κάνει χρήση αλφαριθµητικής διεύθυνσης (alphanumeric address). To µέγιστο µέγεθος της αλφαριθµητικής διεύθυνσης είναι 11 χαρακτήρες. Η Εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Cytacom, όλες τις αλφαριθµητικές διευθύνσεις που προτίθεται να χρησιµοποιήσει πριν την χρήση τους. 1.3 Αλφάβητο Η Εταιρεία µπορεί να στέλνει γραπτά µηνύµατα κειµένου (text) που αποτελούνται µόνο από χαρακτήρες του αλφαβήτου που καθορίζονται στο διεθνές πρότυπο του ETSI GSM Το αλφάβητο GSM κωδικοποιεί τον κάθε χαρακτήρα µε επτά δυαδικά ψηφία (bits). Ως εκ τούτου, το µέγιστο µέγεθος ενός µηνύµατος που θα γραφεί µε το αλφάβητο αυτό είναι 160 χαρακτήρες. To αλφάβητο GSM αποτελείται από 128 χαρακτήρες οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων τους αριθµούς 0-9, το Λατινικό αλφάβητο (κεφαλαία και µικρά) καθώς και όλους τους κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί µε τους λατινικούς. Μηνύµατα πέραν των 160 χαρακτήρων θα χρεώνονται σαν πολλαπλά µηνύµατα. 1.4 Ψηφιακά Μηνύµατα Η Εταιρεία δεν µπορεί να στέλνει ψηφιακά (binary) µηνύµατα όπως ringtones, logos, pictures και wap push. 1.5 Παραλήπτες Μηνυµάτων SMS. Παραλήπτες των µηνυµάτων SMS µπορούν να είναι όλοι οι συνδροµητές παροχέων κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο. 16

18 Συντοµογραφίες Ελληνικά: ΚΜΜ ΚΑ Κέντρο Μικρών Μηνυµάτων Κωδικός Αριθµός Αγγλικά: ATM GSM ETSI HPLMN VPLMN MT-SM PVC SIM TCP/IP UCP/EMI UCPO UCPR Asynchronous Transfer Mode Global System for Mobile communication European Telecommunications Standards Institute Home Public Land Mobile Network Visitor Public Land Mobile Network Mobile Terminated Short Message (Από το ΚΜΜ προς το κινητό τηλέφωνο) Permanent Virtual Circuit Subscriber Identity Module Transmission Control Protocol/Internet Protocol Universal Computer Protocol/External Machine Interface UCP Operation UCP Rensponse 17

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Συγκατάθεση 1.1 Τα γραπτά µηνύµατα αποστέλλονται µόνο σε Πελάτες οι οποίοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία ώστε να τους αποστέλλει γραπτά µηνύµατα. Σε περίπτωση που η Εταιρεία συµβάλλεται µε τρίτους, θα πρέπει να ζητηθεί η συγκατάθεση των Πελατών για λήψη γραπτών µηνυµάτων από τρίτους. 2. Υποχρέωση Ενηµέρωσης 2.1 Η Εταιρεία έχει υποχρέωση ενηµέρωσης των Πελατών της για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Οι οδηγίες ενεργοποίηση και απενεργοποίησης πρέπει να δίνονται παράλληλα και να είναι σαφείς και κατανοητές. 2.2 Η Εταιρεία έχει υποχρέωση ενηµέρωσης των Πελατών για το κόστος κάθε γραπτού µηνύµατος και για οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση. 2.3 Η Εταιρεία υποχρεούται να ενηµερώσει τους Πελάτες για το είδος και το σκοπό των γραπτών µηνυµάτων που θα αποστέλλονται καθώς και τη συχνότητα αποστολής τους. 3. Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση 3.1 Το δικαίωµα απενεργοποίησης της Υπηρεσίας πρέπει να δίνεται στον Πελάτη οποτεδήποτε και χωρίς χρέωση. 3.2 Η Εταιρεία οφείλει να ενηµερώσει τους Πελάτες σε περίπτωση τροποποίησης της διαδικασίας απενεργοποίησης της Υπηρεσίας. 19

21 4. Περιεχόµενο Η αποστολή πληροφοριών µέσω της Υπηρεσίας θα γίνεται από την ίδια την Εταιρεία ή υποαντιπροσώπους της και αυτοί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που καταχωρούνται. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν µπορεί να προβαίνει στα πιο κάτω: (α) Μετάδοση και/ή κατανοµή µε οποιοδήποτε τρόπο, οποιωνδήποτε Πληροφοριών οι οποίες είναι παράνοµες, βλαβερές, απειλητικές, υβριστικές, βίαιες, ενοχλητικές, δυσφηµιστικές ή οι οποίες αποτελούν λίβελο, ή απάτη, προτρέπουν ανήθικη συµπεριφορά, είναι πορνογραφικές, ή άσεµνες, ή παραβιάζουν τον ιδιωτικό βίο ενός προσώπου ή είναι απρεπείς ή ακατάλληλες µε οποιοδήποτε τρόπο. (β) ιάκριση, υποβάθµιση ή προσβολή ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων µε βάση τη θρησκεία, τις αρχές, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την ανικανότητα. (γ) Παρενόχληση προσώπων ή βλάβη ανηλίκων µε οποιοδήποτε τρόπο. (δ) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχοµένου το οποίο δεν έχει δικαίωµα να µεταδίδει περιλαµβανοµένων, αλλά όχι περιοριζόµενου σε Εµπιστευτικές Πληροφορίες. (ε) Μετάδοση και/ή διάδοση Πληροφοριών οι οποίες παραβιάζουν την πατέντα ή πνευµατική ιδιοκτησία ή εµπορικό σήµα ή σήµα υπηρεσίας ή εµπορικά µυστικά ή άλλα δικαιώµατα οποιουδήποτε προσώπου. (στ) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδοµένων που αφορούν τρίτους. (ζ) Παράβαση του Συντάγµατος ή οποιουδήποτε Νόµου ή διεθνούς Συνθήκης η οποία εφαρµόζεται στην Κυπριακή ηµοκρατία ή των χρηστών ηθών. (η) ιάπραξη αστικού ή ποινικού αδικήµατος εναντίον οποιουδήποτε ατόµου ή προτροπή για διάπραξη αστικού ή ποινικού αδικήµατος. (θ) Προτροπή οποιουδήποτε προσώπου να ασχοληθεί µε επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χρησιµοποιήσει επικίνδυνες ουσίες. 20

22 (ι) Αναφορά σε δραστηριότητες επωνύµων προσώπων χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους. 5. Προστασία ιδιωτικής ζωής Η Υπηρεσία χρησιµοποιείται για το σκοπό για τον οποίο έχει ζητηθεί. Η Εταιρεία οφείλει να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα και της ιδιωτικής ζωής των Πελατών της. Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία όπως όνοµα, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελµα, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά µόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη. 21

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Όγκος Αγοράς SMS Χρέωση ανά Credit (σε µε ΦΠΑ) , , , , , ,

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Ιστοσελίδα: η ιστοσελίδα της Cyta για την Υπηρεσία η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ HOSTED EXCHANGE 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Cyta: είναι η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο ΚΕΦ.302

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAGE PASTEL MY BUSINESS ONLINE Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφορικής για την Υπηρεσία διέπουν την παροχή της Υπηρεσίας από εμάς προς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2016-1 8/1/2016 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών

Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών Παράρτημα 2 Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών Η παρούσα συμφωνία γίνεται σήμερα την, μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που εδρεύει στη Λευκωσία, Διαγόρου 27, 1097, Λευκωσία, Κύπρος (στο εξής αναφερόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 263 Κ.Δ.Π. 30/97 Αρ. 3120, 31.1.97 Αριθμός 30 Οι περί Ασυρμάτου Τηλεγραφίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1997, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ/ΟΡΙΣΜΟΙ 4/5 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ/ΟΡΙΣΜΟΙ 4/5 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ/ΟΡΙΣΜΟΙ 4/5 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 12 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 13 4. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή

Όροι χρήσης. 1. Εισαγωγή Όροι χρήσης 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «andreasmichailos.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης δικηγορικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΟΣ-ΠΕΓΚΑ Α.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι παρόντες Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Απόκτησης και Λειτουργίας του SMS Digipass θα πρέπει να διαβάζονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Υπηρεσίας Υπολογιστικής Υποδομής Cyta Cloud Servers ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Cyta Cloud Servers

Συμφωνία Παροχής Υπηρεσίας Υπολογιστικής Υποδομής Cyta Cloud Servers ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Cyta Cloud Servers ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Cyta Cloud Servers 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών τηλεπληροφορικής για την Υπηρεσία Υπολογιστικής Υποδομής, Cyta Cloud Servers, διέπουν την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Η παρούσα σύµβαση καταρτίζεται σήµερα στις στη µεταξύ: 1. Prochoice Χρηµατιστηριακής Λτδ, (αριθµός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης Ιστοσελίδων της Abbott Laboratories (εφεξής καλούμενοι «Όροι Χρήσης») διέπουν την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδες που ελέγχονται από την Abbott Laboratories, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony

Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας Broadband Telephony Για την υπηρεσία Broadband Telephony, ισχύουν οι πιο κάτω όροι που βρίσκονται και στη γενική σύμβαση, για νέους και υφιστάμενους πελάτες της υπηρεσίας: 1 Οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ασύρματο internet

Όροι χρήσης ασύρματο internet Όροι χρήσης ασύρματο internet Η υπηρεσία "Wi-Fi" θα σας μέσω του Διαδικτύου που προσφέρονται από την εταιρεία Wificentraal. Με τη χρήση του Wi-Fi είναι οι ακόλουθοι όροι. Χρησιμοποιώντας ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΗΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1/31 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 12 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16

Όροι χρήσης Σάββατο, 08 Οκτώβριος :54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Οκτώβριος :16 H Ιστοσελίδα www. xartomani. com (στο εξής XARTOMANI) αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης K ΕΠΕΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με ΑΦΜ:103111083, ΔΟΥ: Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και έδρα στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 49,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ενοικιαζόμενο ακίνητο μονοκατοικία /διαμέρισμα/ κατάστημα/ γραφείο/ αποθηκευτικός χώρος/οικόπεδο που θα αναφέρεται στη συνέχεια σαν «κτήμα» βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CABLENET

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CABLENET ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CABLENET Η παρούσα Συμφωνία γίνεται σήμερα την ημέρα του... 201... μεταξύ της Cablenet Communication Systems Ltd, εταιρείας η οποία κατέχει άδεια βάσει του περί Ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης:

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ. Όροι Χρήσης: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ Κάνετε εγγραφή στο σύστηµα για να καταχωρηθούν τα στοιχεία σας. Κάνετε είσοδο στο σύστηµα µε το email και τον κωδικό που έχετε εισάγει κατά την εγγραφή. Πηγαίνετε στην αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΤΟΜΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT H Υπηρεσία Διασυνοριακών Εμβασμάτων αφορά μεταφορές σε Ευρώ ή σε ξένα νομίσματα μέσω ανταποκριτριών τραπεζών ή μέσω του Συστήματος Target 2, μεταξύ λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ημερομηνίας ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος ( Το Κέντρο ) και του Δρ.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ημερομηνίας ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος ( Το Κέντρο ) και του Δρ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ημερομηνίας ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, Λεωφόρος Ακροπόλεως 32, 2006 Στρόβολος ( Το Κέντρο ) και του Δρ. Επειδή το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου είναι αυτόνομο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web

Όροι και Προϋποθέσεις για την Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web Όροι και Προϋποθέσεις για την Χρήση της Υπηρεσίας Safe@Web ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΚΑΙ/Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οι Όροι Χρήσης Καρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ PLAY NOW Οι παρόντες όροι σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής «COSMOTE») του Συνδρομητή και τους «Γενικούς Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα