ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη Λευκωσία, Κύπρο, µεταξύ της Cytacom Solutions, µε αρ. εγγραφής ΗΕ από Λευκωσία (η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συµφωνίας θα ονοµάζεται «η Cytacom») από το ένα µέρος και της [µε αρ. Εγγραφής ] από (η οποία για τους σκοπούς και όρους της παρούσας συµφωνίας θα ονοµάζεται η Εταιρεία ) από το άλλο µέρος και µαρτυρεί τα ακόλουθα: ΕΠΕΙ Η η Cytacom δραστηριοποιείται στις διαδικτυακές εφαρµογές και κατ επέκταση στη διαδικτυακή εφαρµογή για µαζική αποστολή µηνυµάτων µέσω διαδικτύου ΕΠΕΙ Η η Εταιρεία επιθυµεί να αποστέλλει µεγάλο όγκο γραπτών µηνυµάτων στους πελάτες της ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Αλφαριθµητική ιεύθυνση σηµαίνει τη διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του Παραρτήµατος ιεύθυνση IP σηµαίνει αριθµό ο οποίος προσδιορίζει κάθε αποστολέα ή αποδέκτη δεδοµένων στο διαδίκτυο. 1.3 Κώδικας Νόµιµης Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων σηµαίνει τον Κώδικα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Μέρη σηµαίνει την Cytacom και την Εταιρεία και Μέρος οποιοδήποτε από αυτούς. 1.5 Πελάτης σηµαίνει τον οποιοδήποτε πελάτη της Εταιρείας και «Πελάτες» οποιουσδήποτε από αυτούς. 1.6 Συµφωνία σηµαίνει την παρούσα συµφωνία αποτελούµενη από το προοίµιο, τους όρους 1 µέχρι 23 και τα Παραρτήµατα 1 έως 3 που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της. 1

3 1.7 Σύστηµα σηµαίνει τον εξοπλισµό και λογισµικό της Cytacom ο οποίος χρησιµοποιείται για την αποστολή γραπτών µηνυµάτων σε κινητά τηλέφωνα τύπου GSM. 1.8 Υπηρεσία σηµαίνει την υπηρεσία µαζικής αποστολής γραπτών µηνυµάτων µέσω του Συστήµατος. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η Cytacom θα παρέχει στην Εταιρεία την Υπηρεσία, υπό τους όρους και µε ανταλλάγµατα που περιέχονται στη Συµφωνία. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3.1 Η Cytacom θα παρέχει στην Εταιρεία πρόσβαση στο Σύστηµα. Το Σύστηµα παρέχει στην Εταιρεία τη δυνατότητα να καταχωρεί γραπτά µηνύµατα για αποστολή σε Πελάτες οι οποίοι είναι πελάτες παροχέων εθνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η πρόσβαση θα πραγµατοποιείται µέσω του Συστήµατος της Cytacom. 3.2 Κατά τη διαδικτυακή εγγραφή και αποδοχή των όρων αυτής της Συµφωνίας η Εταιρεία θα µπορεί να προβεί σε χρήση της Υπηρεσίας µε τη χρήση του κωδικού και της συνθηµατικής λέξης πρόσβασης που θα της παραχωρηθεί κατά την εγγραφή της. 3.3 Η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί την εµπιστευτικότητα του κωδικού και της συνθηµατικής λέξης πρόσβασης που αναφέρεται στον όρο 3.2 πιο πάνω. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4.1 Η πρόσβαση στο Σύστηµα της Cytacom και η λειτουργία πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της Εταιρείας. 4.2 Η Εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιήσει στους Πελάτες της τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της παραλαβής γραπτών µηνυµάτων από την Εταιρεία. 4.3 Η Εταιρεία οφείλει να συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Νόµιµης Χρήσης και Προστασίας εδοµένων που περιέχεται στο Παράρτηµα 2. 2

4 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ CYTACOM 5.1 Η Cytacom αναλαµβάνει να τερµατίσει τα γραπτά µηνύµατα της Εταιρείας, µόνο σε συνδροµητές παροχέων κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο οι οποίοι έχουν προηγουµένως δώσει τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία. 5.2 Η Cytacom αναλαµβάνει να τερµατίσει τα γραπτά µηνύµατα της Εταιρείας στο Σύστηµα, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτηµα Η Cytacom θα είναι υπεύθυνη για την εύρυθµη λειτουργία των Συστηµάτων της. Η Cytacom διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την Υπηρεσία για προγραµµατισµένες ή απρογραµµάτιστες αναβαθµίσεις/συντηρήσεις ή για λόγους ασφάλειας και λειτουργίας του δικτύου. Σε περίπτωση διακοπής της Υπηρεσίας για προγραµµατισµένες αναβαθµίσεις/συντηρήσεις οι οποίες θα έχουν διάρκεια πέραν των δύο (2) ωρών, η Cytacom θα δίνει στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) µέρες προειδοποίηση. 5.4 Η Εταιρεία θα κοινοποιεί στην Cytacom τυχόν προβλήµατα µέσω ή τηλεφώνου στο Η Cytacom θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του προβλήµατος το συντοµότερο δυνατό. 5.5 Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιµοποιήσει το Σύστηµα µέσω της διεπαφής, Application Programming Interface (API), η Cytacom θα παρέχει στην Εταιρεία πλήρη περιγραφή των αναγκαίων τεχνικών χαρακτηριστικών. 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 6.1 Η Υπηρεσία δίνει στην Εταιρεία τη δυνατότητα αποστολής µέχρι εκατόν εξήντα (160) χαρακτήρων. 6.2 Το περιεχόµενο κάθε γραπτού µηνύµατος θα είναι σε µορφή κειµένου και θα αποτελείται από ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων στίξεως. Το περιεχόµενο του µηνύµατος δεν µπορεί να περιλαµβάνει ψηφιακά µηνύµατα µη αναγνώσιµα ως κείµενο. 6.3 Τα Μέρη συµφωνούν ότι ο αριθµός των γραπτών µηνυµάτων που αποστέλλονται µέσω της Υπηρεσίας δεν θα ξεπερνούν τα δέκα (10) µηνύµατα ανά δευτερόλεπτο της ώρας. 3

5 6.4 Το περιεχόµενο των γραπτών µηνυµάτων πρέπει να συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Νόµιµης Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών εδοµένων που περιγράφεται στο Παράρτηµα 2. Η αποστολή γραπτών µηνυµάτων που δεν συµµορφώνονται µε τον πιο πάνω Κώδικα απαγορεύεται. 7. ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ Η Εταιρεία δικαιούται να µεταδίδει γραπτά µηνύµατα τρίτων. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα παραµένει υπεύθυνη έναντι της Cytacom για την τήρηση των υποχρεώσεών της. 8. ΤΙΜΗΜΑ 8.1 Η Εταιρεία θα καταβάλει στην Cytacom τα ισχύοντα τέλη της Υπηρεσίας όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτηµα Η Εταιρεία θα προπληρώνει τα τέλη της Υπηρεσίας ανάλογα µε τον όγκο µηνυµάτων που θα αποστέλλει, µε πιστωτική κάρτα, µε αυτόµατη κατάθεση σε λογαριασµό της Cytacom ή µε επιταγή. Η Cytacom θα εκδίδει είτε ηλεκτρονικό τιµολόγιο (στην περίπτωση πιστωτικής κάρτας) είτε κανονικό τιµολόγιο σε περίπτωση πληρωµής µε κατάθεση στο λογαριασµό ή επιταγή Σε περίπτωση αµφισβητούµενων χρεώσεων η Εταιρεία οφείλει να ενηµερώσει την Cytacom εντός τριάντα (30) ηµερών από την αγορά της Υπηρεσίας. Σε τέτοια περίπτωση τα Μέρη θα καταβάλουν προσπάθειες για επίλυση της διαφοράς εντός τριάντα (30) ηµερών. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται σύµφωνα µε τον όρο 21 πιο κάτω Η αµφισβήτηση χρεώσεων δεν απαλλάσσει την Εταιρεία από την υποχρέωση εξόφλησης των τιµολογίων που πρέπει να πληρώνονται σύµφωνα µε τον όρο 8.2. Αν τελικά ευρεθεί ότι κάποιο ποσό δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί, τότε αυτό επιστρέφεται µε τόκο προς 7% από την ηµεροµηνία που πληρώθηκε στην Cytacom µέχρι την ηµεροµηνία επιστροφής του. 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 4

6 9.1 Η Cytacom δεν θα αποκαλύπτει, κοινοποιεί ή µεταβιβάζει µε οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε δεδοµένα ή στοιχεία τα οποία αφορούν τους πελάτες της ή τους πελάτες οποιουδήποτε παροχέα κινητής τηλεφωνίας. 9.2 H Εταιρεία συγκατατίθεται στην αποκάλυψη του αριθµού κλήσεως του ονόµατος και της διεύθυνσής της, στις ανακριτικές ή άλλες αρχές της ηµοκρατίας, όπως η Επίτροπος Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που υποβληθεί παράπονο για τη λήψη ή το περιεχόµενο των µηνυµάτων. 10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10.1 Η Cytacom δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άµεση, έµµεση, παραδειγµατική, τυχαία, ή παρεπόµενη ζηµιά για απώλεια εσόδων, φήµης ή άλλης ζηµιάς η οποία προκύπτει από: (α) (β) (γ) (δ) Τη χρήση ή την αδυναµία χρήσης της Υπηρεσίας ή τη διακοπή της (προσωρινή ή µόνιµη), ή τη διαφοροποίηση της ποιότητας ή ταχύτητας της Υπηρεσίας. Τη µη αποστολή γραπτού µηνύµατος Την αποστολή µηνύµατος χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη Παραβίαση οποιωνδήποτε νόµιµων δικαιωµάτων οποιουδήποτε προσώπου, η οποία πραγµατοποιείται ή αποπειράται να πραγµατοποιηθεί µέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν οποιαδήποτε τέτοια ζηµιά οφείλεται σε βαρειά αµέλεια (gross negligence) ή εσκεµµένη πράξη/ενέργεια/κακοδιαχείριση (willful act/action/misconduct) της Cytacom Η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλες τις πληροφορίες τις οποίες αποστέλλει µέσω της Υπηρεσίας. Η Cytacom δεν εποπτεύει τις πληροφορίες που αποστέλλονται και δεν εγγυάται την εγκυρότητα, ακεραιότητα ή ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η Cytacom δεν θα ευθύνεται µε οποιοδήποτε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε για οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους ή ενόχληση ή παραβίαση δικαιώµατος ή αστική ή ποινική ευθύνη, η οποία τυχόν προκληθεί από την αποστολή των πληροφοριών για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Εταιρεία Η Cytacom δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόµενο, διαφήµιση, συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο µεταφέρεται ή διατίθεται µέσω της Υπηρεσίας σε τρίτους ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται µε, ή προκύπτει από τα πιο πάνω για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Εταιρεία. 5

7 10.4 Η Cytacom δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήµηση που σχετίζεται µε πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικής επωνυµίας, εµπορικού σήµατος ή πατέντας ή ικαστηρίου ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύµβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήµατος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκηµα το οποίο πραγµατοποιείται ή αποπειράται να πραγµατοποιηθεί µέσω της Υπηρεσίας, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Εταιρεία Η Cytacom δεν ευθύνεται σε περίπτωση µη αποστολής µηνύµατος σε Πελάτη ο οποίος έχει αλλάξει συνδροµητικό αριθµό και έχει παραλείψει να ειδοποιήσει την Εταιρεία για την αλλαγή αυτή Η Cytacom δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας των κωδικών και αριθµών της Εταιρείας που περιγράφονται στον όρο 3.2 πιο πάνω Η Cytacom δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιµότητα, ταχύτητα, καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό ή ποιότητα της Υπηρεσίας. Η ευθύνη της Cytacom περιορίζεται στην καταβολή εύλογων προσπαθειών για αποκατάσταση της Υπηρεσίας. 11. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η ισχύς της Συµφωνίας θα αρχίσει από την υπογραφή της και θα συνεχίσει να ισχύει µέχρις ότου τερµατιστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του όρου 13 πιο κάτω. 12. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Η Εταιρεία συµφωνεί ότι δεν αποκτά οποιαδήποτε δικαιώµατα σε σχέση µε τα εµπορικά, υπηρεσιακά ή άλλα σήµατα και πνευµατική ιδιοκτησία της Cytacom. 13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 13.1 Όλοι οι όροι της παρούσας Συµφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από οποιοδήποτε Μέρος, θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωµα στο αναίτιο Μέρος να τερµατίσει την παρούσα Συµφωνία (τηρουµένων των διατάξεων του όρου 13.2 πιο κάτω) και/ή να απαιτήσει αποζηµιώσεις και/ή να λάβει οποιαδήποτε άλλα και/ή περαιτέρω µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης ειδικής εκτέλεσης όπου αυτή είναι διαθέσιµη. 6

8 13.2 Πριν τον τερµατισµό της παρούσας Συµφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος σύµφωνα µε τις διατάξεις του όρου 13.1 πιο πάνω, τέτοιο Μέρος θα δίνει στο υπαίτιο Μέρος γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριµένα την ή τις παραβάσεις και το υπαίτιο Μέρος θα πρέπει να επανορθώσει µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της γραπτής ειδοποίησης. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ειδοποίησης, δεν έχει γίνει επανόρθωση οποιασδήποτε παράβασης, το αναίτιο Μέρος θα έχει, άνευ επηρεασµού οποιωνδήποτε δικαιωµάτων του, το δικαίωµα να τερµατίσει άµεσα την παρούσα Συµφωνία µε την αποστολή ειδοποίησης προς τούτο προς το υπαίτιο Μέρος Περαιτέρω και άνευ επηρεασµού των δικαιωµάτων τερµατισµού της Συµφωνίας που προνοούνται στον όρο 13.2 πιο πάνω, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί να τερµατίσει οποτεδήποτε την παρούσα Συµφωνία µε άµεση εφαρµογή, αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα: (i) η πτώχευση ή διάλυση ή έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή διάλυσης ή διαχείρισης περιουσίας πτωχεύσαντος από ή εναντίον οποιουδήποτε Μέρους, (ii) η εκτέλεση εκχώρησης προς όφελος πιστωτών ή η αναζήτηση θεραπείας από οποιοδήποτε µέρος µε βάση τον εν ισχύ Νόµο περί πτωχεύσεως ή παρόµοια εν ισχύ Νοµοθεσία, ή η έναρξη σχεδίου εκκαθάρισης ή συµβιβασµού µε πιστωτές, ή η έναρξη άλλης παρόµοιας διαδικασίας λόγω χρέους, (iii) εάν οποιοδήποτε Μέρος ενεργεί κακόπιστα ή προσφεύγει σε δόλιες µεθόδους σε σχέση µε την εκτέλεση της παρούσας Συµφωνίας Η Συµφωνία µπορεί να τερµατισθεί από οποιοδήποτε Μέρος µε τρεις (3) µήνες γραπτή προειδοποίηση προς το άλλο Μέρος που να λήγει στη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της Συµφωνίας ή οποιαδήποτε ανανέωση αυτής Η Συµφωνία τερµατίζεται χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που η Εταιρεία παραβιάσει τον Κώδικα Νόµιµης Χρήσης και Προστασίας εδοµένων του Παραρτήµατος Η Cytacom µπορεί να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας χωρίς αιτιολογία προσωρινά ή µόνιµα Η Cytacom µπορεί να διακόπτει την Υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση εάν οποιοδήποτε τιµολόγιο της δεν πληρωθεί. 7

9 14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 14.1 Τα Μέρη συµφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων άνευ επηρεασµού της γενικότητας του παρόντος όρου, κάθε είδους πληροφοριών για τους συνδροµητές των Μερών και όλων των οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών που σχετίζονται µε τα Μέρη, περιλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τα Μέρη, τις Υπηρεσίες της Cytacom και το Παράρτηµα 1, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, όλων των βελτιώσεων ή αλλαγών σε προϊόντα και υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή προγραµµατίστηκαν, που ανταλλάχθηκαν µεταξύ των Μερών και καθορίστηκαν από τα Μέρη, ως εµπιστευτικά, όλων των λογισµικών και άλλων πληροφοριών, προδιαγραφών, σχεδίων, άλλου λογισµικού υπολογιστή, γνώσεων, προνοµίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, πληροφοριών τεχνικών και τύπων προόδου, πληροφοριών που σχετίζονται µε οποιαδήποτε έρευνα ή άλλο έργο, µελλοντική εξέλιξη, οδηγιών για εµπορία και πώληση και εργασίας σε εξέλιξη, και οποιωνδήποτε µηχανικών, τεχνικών, ηλεκτρονικών, τεχνολογικών, βιοµηχανικών, υπηρεσιακών, εµπορικών, οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται µε υφιστάµενη και µελλοντική εργασία, είτε σε προφορική, γραπτή, γραφική, ηλεκτρονική, σε µορφή που διαβάζεται από µηχάνηµα ή άλλη µορφή, εφευρέσεων, τεχνικών, διαδικασιών, επινοήσεων, ανακαλύψεων, βελτιώσεων, αναβαθµίσεων και εξελίξεων και κάθε άλλων πνευµατικών ιδιοκτησιών, που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως «Εµπιστευτικές Πληροφορίες», που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε Μέρος στο άλλο Μέρος ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν µεταξύ τους, θα παραµείνουν ιδιοκτησία του Μέρους που προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή που τελεί τέτοια ανταλλαγή Τα Μέρη υποχρεώνονται να διατηρήσουν όλες τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µυστικές και εµπιστευτικές και να µην χρησιµοποιούν ή επιτρέψουν τη χρησιµοποίηση ή αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εµπιστευτικών Πληροφοριών και να µην αποκαλύψουν τέτοιες Εµπιστευτικές Πληροφορίες ολικά ή εν µέρει σε οποιοδήποτε προσωπικό τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς της παρούσας Συµφωνίας Η προστασία οποιονδήποτε Εµπιστευτικών Πληροφοριών µε βάση την παρούσα Συµφωνία δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που µπορεί το Μέρος που τις λαµβάνει να αποδείξει, µετά από γραπτή απαίτηση από το Μέρος που τις αποκαλύπτει, ότι: (α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν µετά, σε δηµόσια γνώση, µε άλλο τρόπο από παράβαση του όρου αυτού από το Μέρος που τις λαµβάνει, ή 8

10 (β) τις έλαβε το Μέρος νόµιµα από τρίτο πρόσωπο µε πλήρη δικαιώµατα αποκάλυψης, ή (γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του Μέρους που τις λαµβάνει κατά την ηµεροµηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του Μέρους που τις λαµβάνει, ή (δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν µε καλή πίστη ανεξάρτητα από το Μέρος που τις έλαβε χωρίς να κάνει χρήση των Εµπιστευτικών Πληροφοριών του Μέρους που τις αποκάλυψε, ή (ε) έχουν δηµοσιευθεί ή δηµοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας Συµφωνίας, ή (στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση µε γραπτή εξουσιοδότηση του Μέρους που τις αποκαλύπτει, ή (ζ) εάν το Μέρος που τις λαµβάνει έχει νοµική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας οποιασδήποτε Νοµοθεσίας, Κανονισµών, Κανόνων ικαστικής ιαδικασίας ή άλλης απαίτησης οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή αντιπροσωπείας ή τµήµατος αυτής, νοουµένου πάντοτε ότι στο Μέρος που τις αποκαλύπτει δίνεται προηγούµενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και το µέρος που τις λαµβάνει κάνει ό,τι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή (η) για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εµπιστευτικές. 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 15.1 Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας Συµφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Συµφωνίας, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόµενου Μέρους, που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή αποφάσεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθµιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδηµίες, σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέµους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τροµοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποποµπές εργασιών ή κλείσιµο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δηµοσίων υπηρεσιών, 9

11 µηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόµενου Μέρους. Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόµενο Μέρος έχει κάνει ό,τι είναι εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του µε εναλλακτικό τρόπο Εάν επέλθουν οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου, το επηρεαζόµενο Μέρος θα ειδοποιήσει γραπτώς το συντοµότερο δυνατό το άλλο Μέρος Οποιοιδήποτε συµβατικοί όροι ή υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τα γεγονότα, πράξεις ή ατυχήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους θα επεκταθεί για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια των εν λόγω γεγονότων, πράξεων ή ατυχηµάτων Εάν η εκτέλεση της παρούσας Συµφωνίας ανασταλεί ως αποτέλεσµα γεγονότων, πράξεων ή ατυχηµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου, για χρονική περίοδο πέραν των έξι µηνών, οποιοδήποτε Μέρος µπορεί νόµιµα να τερµατίσει την παρούσα συµφωνία αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση ως προς τούτο προς το άλλο Μέρος. 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 16.1 Η Εταιρεία θα αποζηµιώνει πλήρως (indemnify) στην Cytacom και θα την διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον της, καθώς επίσης και από κάθε καταλογισµό ευθύνης, απώλειας, ζηµιάς, έξοδα και δαπάνες συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, τόκο, ρήτρα, φόρους, πρόστιµα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από την παροχή ή το περιεχόµενο των γραπτών µηνυµάτων ή τη λήψη ή µη λήψη των µηνυµάτων Η Εταιρεία µε δικά της έξοδα, θα αποζηµιώνει πλήρως (indemnify) την Cytacom έναντι οποιωνδήποτε αγωγών, απαιτήσεων, κατηγοριών, δαπανών και εξόδων, εναντίον της Cytacom που απορρέουν από οποιανδήποτε παράβαση ή ισχυριζόµενη παράβαση δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή συγγραφικών δικαιωµάτων ή άλλων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας από τη χρήση ή κατοχή από την Cytacom ή την Εταιρεία όταν αυτά έχουν προσφερθεί από την Εταιρεία. 10

12 16.3 Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή ή απαίτηση εναντίον της Cytacom ως ανωτέρω, η Cytacom πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία για την έγερση τέτοιας αγωγής ή απαίτησης εντός δέκα (10) ηµερών και θα προσφέρει στην Εταιρεία κάθε βοήθεια και πληροφορίες αναγκαίες για σκοπούς υπεράσπισης της Cytacom από όποια απαίτηση Η Cytacom δεν θα κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ή συµβιβασµό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση της Εταιρείας εκτός αν η Εταιρεία αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης µετά πάροδο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της. 17. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 17.1 Η Cytacom µπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώµατα και/ή υποχρεώσεις της δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας σε οποιοδήποτε διάδοχό της Με επιφύλαξη των προνοιών του όρου 13.1, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα Συµφωνία δεν µπορούν να εκχωρηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους. 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η παρούσα Συµφωνία τροποποιείται µόνο µε αµοιβαία γραπτή συµφωνία µεταξύ των Μερών. 19. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19.1 Η παρούσα Συµφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συµφωνία µεταξύ των Μερών και δεν ισχύουν οποιεσδήποτε υποσχέσεις, παραστάσεις, όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, γραπτοί ή ρητοί ή εξυπακουόµενοι, εκτός από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα Συµφωνία Η παρούσα Συµφωνία αντικαθιστά προηγούµενες συµφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, συνεννοήσεις ή διαβεβαιώσεις µεταξύ των Μερών, οι οποίες ακυρώνονται. 20. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 11

13 Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αµέλεια ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε Μέρους στην εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή λήψη οποιουδήποτε µέτρου µε βάση την παρούσα Συµφωνία, δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωµα ή µέτρο και ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και ή άσκηση ενός ή µερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή µέτρου µε βάση την παρούσα Συµφωνία δεν θα εµποδίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώµατος ή µέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώµατος ή µέτρου. 21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ Η ερµηνεία, επεξήγηση, εγκυρότητα, εκτέλεση ή οποιοδήποτε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την παρούσα Συµφωνία θα διέπεται εξ ολοκλήρου από το Κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα Κυπριακά ικαστήρια. 22. ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Εάν µια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συµφωνία, ή οποιουδήποτε εγγράφου που εκτελείται σχετικά µε την παρούσα Συµφωνία είναι άκυρη, παράνοµη ή µη εκτελεστή µε οποιοδήποτε τρόπο µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία, η εγκυρότητα, η νοµιµότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συµφωνία δεν θα επηρεαστεί µε οποιοδήποτε τρόπο. 23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η παρούσα Συµφωνία δεν είναι και δεν θα θεωρείται ότι είναι συµφωνία συνεταιρισµού ή συµφωνία συµµετοχής στα κέρδη ή διορισµού αντιπροσώπου και τα Μέρη δεν δικαιούνται να δεσµεύουν το άλλον εξ αυτών. 12

14 Η παρούσα Συµφωνία υπογράφτηκε από τα συµβαλλόµενα Μέρη στην παρουσία µαρτύρων, κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Συµφωνίας σε δύο πρωτότυπα που δόθηκαν ανά ένα στον κάθε συµβαλλόµενο. Οι Συµβαλλόµενοι... Cytacom Solutions Ltd... Εταιρεία Μάρτυρες Αρ. Ταυτότητας Αρ. Ταυτότητας... ΚρΧρ\Ε \Z:\Elena\Maziki apostoli minymaton Cytacom-basic.doc 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 14

16 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 1.0 Γενικά Η Υπηρεσία Μηνυµάτων Αξίας SMS (Premium SMS) επιτρέπει την µονόδροµη αποστολή Μηνυµάτων SMS από την Εταιρεία προς την κινητή συσκευή (Mobile Terminating-MT). Η Εταιρεία καταθέτει τα µηνύµατα που επιθυµεί να στείλει στο Κέντρο Μικρών Μηνυµάτων (ΚΜΜ). Μόλις το µήνυµα παραληφθεί από το ΚΜΜ γίνεται µια αρχική προσπάθεια αποστολής του µηνύµατος προς τον παραλήπτη. Στην περίπτωση που η αποστολή του µηνύµατος αποτύχει τότε το µήνυµα αποθηκεύεται προσωρινά στην µνήµη του ΚΜΜ και το ΚΜΜ ξαναδοκιµάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα να στείλει το µήνυµα στον παραλήπτη σύµφωνα µε τον µηχανισµό επαναπροσπάθειας (retry scheme). Ένα µήνυµα µπορεί να παραµείνει το ΚΜΜ µέχρι και 72 ώρες. Το ΚΜΜ µπορεί να αποστείλει γραπτά µηνύµατα (MΤ-SM) σε όλους τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, είτε αυτοί βρίσκονται στο οικείο δίκτυο (HPLMN) είτε βρίσκονται σε διεθνή περιαγωγή. Για την επιτυχή αποστολή ενός µηνύµατος προς τον παραλήπτη πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω: i. Η Υπηρεσία Γραπτών Μηνυµάτων είναι ενεργοποιηµένη ii. H συσκευή του παραλήπτη είναι σε λειτουργία εντός της διάρκειας ζωής (validity time) του µηνύµατος. iii. Η συσκευή του παραλήπτη βρίσκεται εντός της κάλυψης του οικείου δικτύου (HPLMN) ή βρίσκεται σε αλλοδαπό δίκτυο (VPLMN) κινητής τηλεφωνίας µε το οποίο ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας έχει σε ισχύ συµφωνία περιαγωγής και το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να στέλνει µηνύµατα σε πελάτες άλλων δικτύων της Κύπρου, η συσκευή του παραλήπτη πρέπει να βρίσκεται εντός της κάλυψης του οικείου του δικτύου (HPLMN) ή να βρίσκεται σε δίκτυο (VPLMN) κινητής τηλεφωνίας µε το οποίο ο πάροχος Κινητής Τηλεφωνίας της 15

17 οποίας είναι πελάτης έχει σε ισχύ συµφωνία περιαγωγής και το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων. iv. Η συσκευή του παραλήπτη έχει τη δυνατότητα λήψης γραπτού µηνύµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για τερµατικά GSM. v. Η µνήµη του κινητού ή της κάρτας SIM δεν είναι γεµάτη. 1.2 Αλφαριθµητική ιεύθυνση Η Εταιρεία µπορεί εάν το επιθυµεί να κάνει χρήση αλφαριθµητικής διεύθυνσης (alphanumeric address). To µέγιστο µέγεθος της αλφαριθµητικής διεύθυνσης είναι 11 χαρακτήρες. Η Εταιρεία υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Cytacom, όλες τις αλφαριθµητικές διευθύνσεις που προτίθεται να χρησιµοποιήσει πριν την χρήση τους. 1.3 Αλφάβητο Η Εταιρεία µπορεί να στέλνει γραπτά µηνύµατα κειµένου (text) που αποτελούνται µόνο από χαρακτήρες του αλφαβήτου που καθορίζονται στο διεθνές πρότυπο του ETSI GSM Το αλφάβητο GSM κωδικοποιεί τον κάθε χαρακτήρα µε επτά δυαδικά ψηφία (bits). Ως εκ τούτου, το µέγιστο µέγεθος ενός µηνύµατος που θα γραφεί µε το αλφάβητο αυτό είναι 160 χαρακτήρες. To αλφάβητο GSM αποτελείται από 128 χαρακτήρες οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων τους αριθµούς 0-9, το Λατινικό αλφάβητο (κεφαλαία και µικρά) καθώς και όλους τους κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί µε τους λατινικούς. Μηνύµατα πέραν των 160 χαρακτήρων θα χρεώνονται σαν πολλαπλά µηνύµατα. 1.4 Ψηφιακά Μηνύµατα Η Εταιρεία δεν µπορεί να στέλνει ψηφιακά (binary) µηνύµατα όπως ringtones, logos, pictures και wap push. 1.5 Παραλήπτες Μηνυµάτων SMS. Παραλήπτες των µηνυµάτων SMS µπορούν να είναι όλοι οι συνδροµητές παροχέων κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο. 16

18 Συντοµογραφίες Ελληνικά: ΚΜΜ ΚΑ Κέντρο Μικρών Μηνυµάτων Κωδικός Αριθµός Αγγλικά: ATM GSM ETSI HPLMN VPLMN MT-SM PVC SIM TCP/IP UCP/EMI UCPO UCPR Asynchronous Transfer Mode Global System for Mobile communication European Telecommunications Standards Institute Home Public Land Mobile Network Visitor Public Land Mobile Network Mobile Terminated Short Message (Από το ΚΜΜ προς το κινητό τηλέφωνο) Permanent Virtual Circuit Subscriber Identity Module Transmission Control Protocol/Internet Protocol Universal Computer Protocol/External Machine Interface UCP Operation UCP Rensponse 17

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Συγκατάθεση 1.1 Τα γραπτά µηνύµατα αποστέλλονται µόνο σε Πελάτες οι οποίοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία ώστε να τους αποστέλλει γραπτά µηνύµατα. Σε περίπτωση που η Εταιρεία συµβάλλεται µε τρίτους, θα πρέπει να ζητηθεί η συγκατάθεση των Πελατών για λήψη γραπτών µηνυµάτων από τρίτους. 2. Υποχρέωση Ενηµέρωσης 2.1 Η Εταιρεία έχει υποχρέωση ενηµέρωσης των Πελατών της για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Οι οδηγίες ενεργοποίηση και απενεργοποίησης πρέπει να δίνονται παράλληλα και να είναι σαφείς και κατανοητές. 2.2 Η Εταιρεία έχει υποχρέωση ενηµέρωσης των Πελατών για το κόστος κάθε γραπτού µηνύµατος και για οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση. 2.3 Η Εταιρεία υποχρεούται να ενηµερώσει τους Πελάτες για το είδος και το σκοπό των γραπτών µηνυµάτων που θα αποστέλλονται καθώς και τη συχνότητα αποστολής τους. 3. Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση 3.1 Το δικαίωµα απενεργοποίησης της Υπηρεσίας πρέπει να δίνεται στον Πελάτη οποτεδήποτε και χωρίς χρέωση. 3.2 Η Εταιρεία οφείλει να ενηµερώσει τους Πελάτες σε περίπτωση τροποποίησης της διαδικασίας απενεργοποίησης της Υπηρεσίας. 19

21 4. Περιεχόµενο Η αποστολή πληροφοριών µέσω της Υπηρεσίας θα γίνεται από την ίδια την Εταιρεία ή υποαντιπροσώπους της και αυτοί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που καταχωρούνται. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν µπορεί να προβαίνει στα πιο κάτω: (α) Μετάδοση και/ή κατανοµή µε οποιοδήποτε τρόπο, οποιωνδήποτε Πληροφοριών οι οποίες είναι παράνοµες, βλαβερές, απειλητικές, υβριστικές, βίαιες, ενοχλητικές, δυσφηµιστικές ή οι οποίες αποτελούν λίβελο, ή απάτη, προτρέπουν ανήθικη συµπεριφορά, είναι πορνογραφικές, ή άσεµνες, ή παραβιάζουν τον ιδιωτικό βίο ενός προσώπου ή είναι απρεπείς ή ακατάλληλες µε οποιοδήποτε τρόπο. (β) ιάκριση, υποβάθµιση ή προσβολή ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων µε βάση τη θρησκεία, τις αρχές, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την ανικανότητα. (γ) Παρενόχληση προσώπων ή βλάβη ανηλίκων µε οποιοδήποτε τρόπο. (δ) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχοµένου το οποίο δεν έχει δικαίωµα να µεταδίδει περιλαµβανοµένων, αλλά όχι περιοριζόµενου σε Εµπιστευτικές Πληροφορίες. (ε) Μετάδοση και/ή διάδοση Πληροφοριών οι οποίες παραβιάζουν την πατέντα ή πνευµατική ιδιοκτησία ή εµπορικό σήµα ή σήµα υπηρεσίας ή εµπορικά µυστικά ή άλλα δικαιώµατα οποιουδήποτε προσώπου. (στ) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδοµένων που αφορούν τρίτους. (ζ) Παράβαση του Συντάγµατος ή οποιουδήποτε Νόµου ή διεθνούς Συνθήκης η οποία εφαρµόζεται στην Κυπριακή ηµοκρατία ή των χρηστών ηθών. (η) ιάπραξη αστικού ή ποινικού αδικήµατος εναντίον οποιουδήποτε ατόµου ή προτροπή για διάπραξη αστικού ή ποινικού αδικήµατος. (θ) Προτροπή οποιουδήποτε προσώπου να ασχοληθεί µε επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χρησιµοποιήσει επικίνδυνες ουσίες. 20

22 (ι) Αναφορά σε δραστηριότητες επωνύµων προσώπων χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους. 5. Προστασία ιδιωτικής ζωής Η Υπηρεσία χρησιµοποιείται για το σκοπό για τον οποίο έχει ζητηθεί. Η Εταιρεία οφείλει να προστατεύει τα προσωπικά δεδοµένα και της ιδιωτικής ζωής των Πελατών της. Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία όπως όνοµα, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελµα, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά µόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη. 21

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 22

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Όγκος Αγοράς SMS Χρέωση ανά Credit (σε µε ΦΠΑ) , , , , , ,

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α A Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα