ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ 1. Οι διατάξεις των άρθρων του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 (Φ.Ε.Κ.228/τ.Α / ) «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκαν µέχρι σήµερα. Αφορούν την διαδικασία, που απαιτείται για την απαλλοτρίωση των ακινήτων (πράξεις αναλογισµού) προκειµένου να είναι δυνατή η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων (βλ. σελ. 40 έως 48, Β.Καµπουράκη «Η περί Σχεδίων Πόλεων Νοµοθεσία»). 2. Οι διατάξεις των άρθρων του ν.δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 (Φ.Ε.Κ.228/τ.Α / ) «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», όπως τροποποιήθηκαν µέχρι σήµερα. Αφορούν τη διαδικασία, που απαιτείται για την τακτοποίηση των οικοπέδων (πράξη τακτοποίησης) τα οποία δεν πληρούν τους όρους δόµησης της περιοχής όπου βρίσκονται. (βλ. σελ. 55 έως 67, Β.Καµπουράκη «Η περί Σχεδίων Πόλεων Νοµοθεσία»). 3. Το άρθρο 6 του Ν.5269/1931 (Φ.Ε.Κ.274/τ.Α / ) «περί αδειών οικοδοµής κλπ. επί των ρυµοτοµούµενων ακινήτων». ιευκρινίζει τους υπόχρεους για την καταβολή της αποζηµίωσης των ακινήτων, που βρίσκονται εντός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως, ως ωφελούµενους από τη δηµιουργία των προβλεποµένων κοινοχρήστων οδών, πλατειών, πάρκων κλπ. καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο θα υποχρεώνονται οι ωφελούµενοι παρόδιοι φαινόµενοι ιδιοκτήτες και ο οικείος ήµος (βλ. σελ. 156 έως 164, Β.Καµπουράκη «Η περί Σχεδίων Πόλεων Νοµοθεσία»). 4. Το Β. /γµα της 7ης Μαΐου 1936 «περί εκτελέσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Νόµου 5269» (Φ.Ε.Κ.205/τ.Α / ). Καθορίζει των τρόπο υπολογισµού (µε παραδείγµατα) των υποχρεώσεων, που έχουν οι ωφελούµενοι φαινόµενοι ιδιοκτήτες µετά την τακτοποίησή τους και ο ήµος, ανάλογα µε το εάν έχουν πρόσωπο επί οδών, πλατειών, ρεµάτων, σιδηροδροµικών γραµµών και γενικά επί κοινοχρήστων χώρων, που προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Επίσης καθορίζει ότι οι υποχρεώσεις των τακτοποιηµένων ακινήτων εκτείνονται µέχρι πλάτους 10,00µ. (βλ. σελ. 174 έως 191, Β.Καµπουράκη «Η περί Σχεδίων Πόλεων Νοµοθεσία»). Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 1 από 9

2 5. Ο Ν.653/1977 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.5269/31 και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων». Ο Νόµος αυτός τροποποίησε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν.5269/1931 δηλαδή τις υποχρεώσεις των τακτοποιηµένων ακινήτων ανάλογα µε το είδος του εγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου στον οποίο έχουν πρόσωπο, ως εξής: για τις οδούς από 10,00µ. γίνεται 15,00µ., για τις πλατείες και τα πάρκα, τα 10,00µ. γίνονται 20,00µ., και για τις σιδηροδροµικές γραµµές, τα ποτάµια και τον αιγιαλό, τα αντίστοιχα ακίνητα υποχρεούνται για ζώνη πλάτους 15,00µ. 6. Το Νοµοθετικό ιάταγµα Ν..690/1948 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α / ) «περί συµπληρώσεως των διατάξεων περί σχεδίων πόλεων» και συγκεκριµένα το άρθρο 3 αυτού. Καθορίζει τις δυνατότητες και τον τρόπο τακτοποίησης των µη αρτίων οικοπέδων, δηλαδή: µε συνυπολογισµό του θεωρητικού εµβαδού ή του θεωρητικού προσώπου, που καταλαµβάνεται από τις µεσοτοιχίες, µε την δηµιουργία επικοίνων ιδιοκτησιών, µε εφαρµογή µονοµερούς προσκύρωσης σε οικόπεδο που πληροί κατά 75% το εµβαδόν του αρτίου οικοπέδου από όµορο οικόπεδο που πληροί σε ποσοστό 150% το εµβαδόν αρτιότητας, και την τακτοποίηση από τους καταργούµενους κοινόχρηστους χώρους σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια (βλ. σελ. 139 έως 146, Β.Καµπουράκη «Η περί Σχεδίων Πόλεων Νοµοθεσία»). 7. Ο Αναγκαστικός Νόµος Α.Ν.625/1968 (Φ.Ε.Κ./266/τ.Α / ), «περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων». Με το νόµο αυτό απαγορεύεται η επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτησιών κατά έκταση µεγαλύτερη του µισού της οικοδοµήσιµης επιφάνειάς τους (όπως αυτή προκύπτει µετά την τακτοποίησή τους). Ο Αναγκαστικός Νόµος Α.Ν.625/1968 δεν έχει αναδροµική ισχύ. 8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του Ν.3212/2003 (Φ.Ε.Κ.308/τ.Α / ). Με τη διάταξη αυτή διαγράφονται οι λέξεις «µετά την αφαίρεσιν της τυχόν υπαρχούσης πρασιάς» από το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.5269/1931, η οποία συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Α.Ν.625/1968 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.653/1977. Συνεπώς στην οικοδοµήσιµη επιφάνεια του οικοπέδου συνυπολογίζεται και η επιφάνεια που καταλαµβάνεται από τυχόν προβλεπόµενο από το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο προκήπιο. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 2 από 9

3 9. Οι διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού του Κράτους (Ν.Ο.Κ./2012), που κυρώθηκε µε το Ν.4067/2012 (Φ.Ε.Κ.79/τ.Α / ) και συγκεκριµένα το άρθρο 7 αυτού. Ουσιαστικά το άρθρο 7 επαναλαµβάνει και συµπτύσσει τις προγενέστερες διατάξεις των άρθρων 6 και 24 του προηγούµενου Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (Γ.Ο.Κ./ ), που είχε κυρωθεί µε το Ν.1577/1985 (Φ.Ε.Κ.210/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2831/2000 (Φ.Ε.Κ.140/τ.Α / ). Στο άρθρο 7 του Ν.Ο.Κ./2012 αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα και γίνονται ρυθµίσεις περί της τακτοποίησής τους, όταν οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται. Στο επόµενο άρθρο (άρθρο 8) του Ν.Ο.Κ./2012 αναφέρονται ειδικές περιπτώσεις σχετικές µε την αρτιότητα οικοπέδων. 10. Ο Αναγκαστικός Νόµος Α.Ν.1731/1939 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», όπως αντικαταστάθηκε από το Ν..797/1971 (Φ.Ε.Κ.1/τ.Α / ) «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», το Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ.17/τ.Α / ) «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων» και τον Ν.2985/2002 (Φ.Ε.Κ.18/τ.Α / ) «Προσαρµογή των διατάξεων του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων στο Σύνταγµα». Με την παραπάνω νοµοθεσία καθορίζεται ο τρόπος κήρυξης των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, οι διαδικασίες για την άρση ή ανάκλησή τους, η διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων, κλπ. Σχετικές πρόσφατες νοµοθετικές διατάξεις περιλαµβάνονται στα άρθρα 31, 32 και 33 του Ν.Ο.Κ./2012 (Ν.4067), στο µέρος του Ν.4070/2012 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Ν.3212/ Οι διατάξεις των άρθρων 25 και 28 του Ν.1337/1983 (Φ.Ε.Κ.33/τ.Α / ) περί «επέκτασης των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξη και σχετικών ρυθµίσεων». Ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν.1337/83 που πραγµατοποιήθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2742/1999 (Φ.Ε.Κ.207/τ.Α / ). Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1337/1983 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατ εξαίρεση οικοδοµησιµότητα οικοπέδων, που δεν πληρούν τα ελάχιστα όρια προσώπου και εµβαδού, που διέπουν την περιοχή όπου εµπίπτουν. Με την τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν.1337/1983 µε το Ν.2742/1999 ορίστηκε η αποµείωση συντελεστή δόµησης των κατ εξαίρεση οικοδοµήσιµων οικοπέδων ανάλογα µε το ποσοστό κατά το οποίο υπολείπονται από το ισχύον για την περιοχή ελάχιστο εµβαδόν αρτιότητας. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1337/1983 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους κοινόχρηστους χώρους µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων (ιδιωτικοί δρόµοι, κλπ.). Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 3 από 9

4 12. Στους Χώρους Ειδικού Προορισµού, όπως είναι λ.χ. το σχολικό συγκρότηµα, δε συντάσσεται πράξη τακτοποίησης αλλά η απόκτηση των χώρων γίνεται µε µέριµνα και δαπάνες των οικείων φορέων, είτε µε ελεύθερη συναλλαγή, είτε µε αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά τις κείµενες διατάξεις [άρθρο 30 του Ν , άρθρο 26 του Ν.1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε (Φ.Ε.Κ.4/τ.Α / )]. µε την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του Ν.1512/ Οι χώροι νεκροταφείων, όπως αυτοί οριοθετούνται σύµφωνα µε τα ισχύοντα ρυµοτοµικά σχέδια αποτελούν χώρους ειδικού προορισµού αφού, σύµφωνα µε την µε αριθµό 237/ γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή µε το µε αρ. πρωτ. 1304/179/1990 έγγραφο της ιεύθυνσης Νοµοθετικού Έργου και πήρε αριθµό εγκυκλίου Εγκ.3/1990, «...οι χώροι νεκροταφείων αποτελούν χώρους για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας...». 14. Οι µη άρτιες ιδιοκτησίες, που έχουν κτίσµα µονίµου µορφής και οι ιδιοκτήτες τους δεν παραιτούνται από αυτά, θεωρούνται ωφελούµενες παρόδιες ιδιοκτησίες οπότε υποχρεώνονται µε τις πράξεις αναλογισµού (βλ. την µε αρ. 4/1977 του Ανωτάτου Ειδικού ικαστηρίου που έγινε αποδεκτή µε την µε αρ. πρωτ. 36/1977 εγκύκλιο του Υπουργείου ηµοσίων Έργων). 15. Υπόχρεος για αποζηµίωση των κτισµάτων, δένδρων, φρεατίων και λοιπών εγκαταστάσεων που ρυµοτοµούνται (επικείµενα) είναι ο ήµος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931 (Φ.Ε.Κ.274/τ. / ). 16. Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο όριο του σχεδίου πόλεως, οι υποχρεώσεις αποζηµίωσης των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων τους, που δεσµεύονται για τη διάνοιξη ή διαπλάτυνση περιφερειακών οδών του εγκεκριµένου σχεδίου βαρύνουν και τις παρόδιες εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες [Ν.653/1977 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.5269/1931 και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων», Εγκύκλιος Εγκ.76/1987 µε την οποία κοινοποιήθηκε η µε αριθµό 646/ γνωµοδότηση της Νοµικής ιεύθυνσης του Υπουργείου Πε.Χω..Ε., που αφορούσε µόνο τις περιπτώσεις διάνοιξης οδών ενώ η παρ.10 του άρθρου 95 του Ν.1892/1990 (Φ.Ε.Κ.101/τ.Α / ) αφορά τόσο τις διανοίξεις όσο και τις διαπλατύνσεις περιφερειακών οδών του εγκεκριµένου σχεδίου]. 17. Ο τρόπος υπολογισµού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκοµένων εκατέρωθεν των ορίων ρυµοτοµικών σχεδίων, που έχουν εγκριθεί µε τις διατάξεις του Ν και του Ν.1337/1983 αντίστοιχα, είναι διαφορετικός, διότι στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνδυασµός των προαναφερθέντων διαταγµάτων. Στις θέσεις αυτές συντάσσονται πράξεις σύµφωνα µε το από Π. /γµα (Φ.Ε.Κ.648/τ. / ) «περί Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 4 από 9

5 υπολογισµού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ευρισκοµένων εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών ενταγµένων σε σχέδιο πόλης µε διαφορετικό σύστηµα υπολογισµού υποχρεώσεων αυτών» και την Εγκύκλιο 41/ του Υπουργείου Πε.Χω..Ε µε τα διαγράµµατα που τη συνοδεύουν. 18. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται η άµεση εφαρµογή των προβλέψεων του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, λ.χ. η άµεση διάνοιξη οδών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή για συναφείς σκοπούς, συντάσσεται πράξη αναλογισµού επειγούσης ανάγκης κατόπιν επίσπευσης του οικείου ήµου ή του ηµοσίου. Ο χαρακτηρισµός πράξης ως επειγούσης ανάγκης γίνεται µε την έκδοση απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία ακολούθως δηµοσιεύεται και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία διαφέρει λόγω του επείγοντος στα παρακάτω σηµεία [ /γµα της (Φ.Ε.Κ.123/τ.Α / )]. ε γίνεται υπόδειξη ορίων των εµπλεκόµενων ιδιοκτησιών, αλλά απόδειξη ορίων στην Υπηρεσία. Οι φαινόµενοι ιδιοκτήτες καλούνται µέσω πρόσκλησης, που δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες εντός προθεσµίας, που δεν είναι µικρότερη των 2 αλλά ούτε και µεγαλύτερη των 10 ηµερών. Μετά το πέρας της καθορισµένης προθεσµίας, η Υπηρεσία συντάσσει την πράξη αναλογισµού. εν γίνεται παράλληλη τακτοποίηση των ιδιοκτησιών παρά µόνο υποχρεώνονται οι άρτιες ιδιοκτησίες, οι µη άρτιες ιδιοκτησίες, που έχουν κτίσµα (θεωρούνται ωφελούµενες παρόδιες ιδιοκτησίες) και προσωρινά ο ήµος µέχρι τακτοποίησης των µη αρτίων ιδιοκτησιών. Σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του άρθρου 7 του Ν.Ο.Κ./2012: «Το ηµόσιο και οι ήµοι ή οι Κοινότητες, όταν επισπεύδουν την εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου, αποζηµιώνουν και τα µη άρτια και µη οικοδοµήσιµα τµήµατα των ρυµοτοµούµενων οικοπέδων που αποµένουν µετά τη ρυµοτοµία, εκτός αν οι ιδιοκτήτες δηλώνουν έως την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο για τον καθορισµό της προσωρινής τιµής µονάδας ότι δεν επιθυµούν την αποζηµίωση. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω µη άρτια και µη οικοδοµήσιµα οικόπεδα βαρύνονται µε ενδεχόµενη αποζηµίωση λόγω παροδιότητας». Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν γνώση µέσω της Υπηρεσίας για τη σύνταξη της πράξης και ειδοποιούνται όπως ακριβώς κατά την απόδειξη ορίων. 19. Όταν το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο τροποποιείται και επεκτείνεται και η πολεοδοµική ρύθµιση αυτή προβλέπει τοπική επέκταση του οικισµού µε µετατόπιση οδού και διεύρυνση του Ο.Τ. η οποία εγκρίνεται σε εφαρµογή των ειδικών διατάξεων των παρ του άρθρου 29 του Ν.1577/1985 «περί Γ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν σε παρ µε το Ν.2831/2000 (Φ.Ε.Κ.140/τ.Α / ) και ισχύουν σήµερα ως παρ του άρθρου 8 του Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 5 από 9

6 Ν.Ο.Κ. Ν.4067/2012, τότε προκειµένου να είναι δυνατή η διάνοιξη του νέου περιφερειακού οδικού δικτύου µέσω απαλλοτρίωσης, εφαρµόζονται τα ακόλουθα: Για το τµήµα που εντάσσεται στο σχέδιο πόλης µε βάση τις διατάξεις αυτές ισχύουν οι όροι δόµησης, που θεσπίζονται από το ήδη εγκεκριµένο σχέδιο της περιοχής, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση εφαρµογής των ως άνω διατάξεων οι κύριοι των αντίστοιχων ιδιοκτησιών υπόκεινται σε εισφορά γης και χρήµατος κατά τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.1337/1983. Αν το εµβαδόν της έκτασης την οποία καταλαµβάνει η µετατοπιζόµενη οδός είναι ίσο προς την κατά το προηγούµενο εδάφιο εισφορά σε γη δεν οφείλεται άλλη εισφορά σε γη. Αν είναι µικρότερο οφείλεται η διαφορά και αν είναι µεγαλύτερο θεωρείται ότι η ως άνω ρυµοτοµούµενη επιφάνεια αποτελεί την εισφορά σε γη και οι κύριοί της δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζηµιώσεως. Η έκταση αυτή αποκτά την ιδιότητα του κοινοχρήστου από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8 του Ν.Ο.Κ./2012 (ή παρ.10 του αρ.29 του Γ.Ο.Κ./1985 και µετέπειτα παρ.9, µετά την τροποποίηση του Γ.Ο.Κ./1985 µε το Ν.2831/2000). 20. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ΣτΕ µέσω της πράξης αναλογισµού δεν αναγνωρίζονται δικαιούχοι και υπόχρεοι, τα δε ονόµατα των ιδιοκτητών σηµειώνονται ενδεικτικά και µόνο για τον προσδιορισµό των ακινήτων. Ως απόρροια των παραπάνω σε περίπτωση κατά την οποία είναι άγνωστος ο τόπος διαµονής του ιδιοκτήτη ακινήτου τότε η επίδοση της πράξης και των σχετικών εγγράφων αυτής (υπόδειξη ορίων, ιδιωτικός διακανονισµός, κλπ.) γίνεται µέσω δηµοσίευσης σε δύο εφηµερίδες, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία είναι άγνωστος ο ιδιοκτήτης τότε καλείται ο επισπεύδων της πράξης τακτοποίησης να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανεύρεση των κυρίων των οµόρων ιδιοκτησιών, που ενδεχοµένως επηρεάζονται από την τακτοποίηση, διαφορετικά να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέστη αδύνατη η ανεύρεση των οµόρων ιδιοκτητών (Εγκ.13/1969). 21. Σε περίπτωση σύνταξης πράξης αναλογισµού αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας υπόχρεοι και δικαιούχοι αποζηµίωσης είναι και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, που έχουν χαρακτηριστεί ως (α) αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα µνηµεία (β) αρχαιολογικοί χώροι και χώροι ειδικής προστασίας από αισθητικής και ιστορικής άποψης και (γ) έργα τέχνης (Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε αριθµό 627/1992, που έγινε αποδεκτή από το Υ.Πε.Χω..Ε. µε το µε αρ. πρωτ /6676/ έγγραφό του, που πήρε αριθµό εγκυκλίου Εγκ.48/1992). Αυτό συµβαίνει δεδοµένου ότι ο παραπάνω χαρακτηρισµός των οικοδοµηµάτων και των χώρων δεν αποτελεί απαλλοτρίωση αλλά θεµιτό περιορισµό της ιδιοκτησίας (ΣτΕ 3404/74, 3405/74, 674/76). Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 6 από 9

7 22. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.2971/2001 «περί αιγιαλού, παραλίας και άλλων διατάξεων», για την παραλία εφαρµόζονται οι διατάξεις περί απαλλοτριώσεων λόγω ρυµοτοµίας. Αρµόδια Υπηρεσία για την περαιτέρω διαδικασία είναι η Πολεοδοµική Υπηρεσία του ήµου, που ωφελείται από τη δηµιουργία της παραλίας και ο οποίος δύναται να συνεισφέρει στην αποζηµίωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων, που καταλαµβάνει η παραλία. Συνεπώς για την απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών, που εµπίπτουν εντός της ζώνης παραλίας συντάσσεται πράξη αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων. 23. Η πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού αποζηµίωσης οικοπέδων είναι εκτελεστή διοικητική πράξη µετά την έγκρισή της από τον Περιφερειάρχη και µπορεί να εφαρµοστεί ανεξαρτήτως της ασκήσεως προσφυγής ή της αίτησης ακυρώσεως (Η από γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας της καταργηθείσας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η οποία έγινε αποδεκτή από την τότε ιευθύντρια Πολεοδοµίας µε το µε αρ. πρωτ. Π/ΤΑ/οικ.4721/539/ έγγραφό της αλλά και από το Υπουργείο Πε.Χω..Ε. σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. 6934/981/ έγγραφο της οικείας ιεύθυνσης Νοµοθετικού Έργου). 24. H µε αριθµό 330/1981 απόφαση του ΣτΕ, που αναφέρεται στα βάρη και στις ωφέλειες λόγω ρυµοτόµησης των ιδιοκτησιών που έχουν διαιρεθεί µε το σύστηµα της κάθετης συνιδιοκτησίας, καθώς και η µε αριθµό 49/1982 σχετική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που έγινε αποδεκτή µε το µε αρ. πρωτ. οικ.18656/5576/ έγγραφο του τότε Υπουργείου Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία η σύσταση διηρηµένης ιδιοκτησίας για κάθε συνιδιοκτήτη µε ιδιαίτερο δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης ορισµένου τµήµατος οικοπέδου για το σκοπό της ανέγερσης οικοδοµής, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την κατανοµή των εκ της ρυµοτόµησης του συνολικού οικοπέδου βαρών και ωφελειών. Ο αναλογισµός των ρυµοτοµούµενων δηλαδή τµηµάτων στο πρόσωπο του οικοπέδου επί του οποίου έχει συσταθεί διηρηµένη ιδιοκτησία θα πρέπει να επιµεριστεί ανάλογα µε το µήκος προσώπου, που διαθέτει κάθε επιµέρους τµήµα της εν λόγω διηρηµένης ιδιοκτησίας. 25. Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάµενης του 1923: Για να διαπιστωθεί εάν µια ιδιωτική οδός προϋπάρχει του έτους 1923 εξετάζονται οι τίτλοι κυριότητας των ιδιοκτησιών. Εάν υπάρχουν ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν µοναδικό πρόσωπο στην ιδιωτική αυτή οδό που καταργείται (δηλ. τυφλές ιδιοκτησίες) και η ηµεροµηνία δηµιουργίας τους εντοπίζεται πριν το έτος 1923, τότε διαπιστώνεται ότι «η οδός προϋπάρχει του 1923» (βλ. την µε αρ. πρωτ. Ε/15492/ διαταγή της Ε..Ε. Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας, την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό ΣτΕ 2329/90 και την εγκύκλιο Εγκ.34/77). Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 7 από 9

8 Σε περίπτωση που αναγνωρισθεί η ιδιωτική οδός ότι προϋπάρχει του 1923, µε την πράξη τακτοποιήσεως κρίνεται η διατήρηση της (βλ. την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό ΣτΕ 62/1971 και την εγκύκλιο Εγκ.34/77). Έτσι στο λεκτικό της πράξης αιτιολογείται ότι η οδός αυτή πρέπει να διατηρηθεί γιατί υπάρχουν ιδιοκτησίες, οι οποίες προϋπάρχουν του 1923 και επικοινωνούν µε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο µέσω αυτής, τεχνικά δε αποκλείεται η τακτοποίηση τους µε πρόσωπο σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο (βλ. την µε αρ. πρωτ. Ε/15492/ διαταγή της Ε..Ε. Κεντρικής και υτικής Μακεδονίας, την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό ΣτΕ 2392/90 και την εγκύκλιο Εγκ.34/77). Μετά την αναγνώριση και τη διατήρηση της οδού ως προϋφισταµένης του 1923, στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε αυτήν εφαρµόζονται όλες οι πολεοδοµικές διατάξεις, που διέπουν τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στους εγκεκριµένους από το σχέδιο πόλης δρόµους (βλ. την µε αριθµό 760/69 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή µε την µε αριθµό 51/69 εγκύκλιο του Υπουργείου ηµοσίων Έργων, τις αποφάσεις του Συµβουλίου της επικρατείας µε αριθµούς ΣτΕ 1906/1981, 3748/1983, 1991/1984 κλπ.). Τα αυτά ισχύουν και για τα οικόπεδα του άρθρου 25 του Ν.1337/1983 (Φ.Ε.Κ.33/τ.Α / ), όπως αυτό ισχύει σήµερα (βλ. την µε αριθµό 463/ γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή µε την µε αριθµό 65/87 εγκύκλιο του Υπουργείου Πε.Χω..Ε.). 26. Άρθρο 25 του Ν.1337/1983: Οικόπεδα εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας, που ισχύουν στην περιοχή κατά τον κανόνα ή κατά την παρέκκλιση και δεν µπορούν να τακτοποιηθούν µε τις ισχύουσες διατάξεις, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί πριν από την ισχύ του Ν.651/1977, µπορούν να θεωρηθούν κατά εξαίρεση οικοδοµήσιµα εφόσον έχουν µια πλευρά τους τουλάχιστον 5µ. σε κοινόχρηστο χώρο και εφόσον εγγράφεται σε αυτά κτίριο εµβαδού τουλάχιστον 50τ.µ. και ελάχιστης πλευράς 5µ., σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.1337/1983 (Φ.Ε.Κ.33/τ.Α / ), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5, παράγραφος 8 του Ν.2052/1992 (Φ.Ε.Κ.94/τ.Α / ) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2742/1999 (Φ.Ε.Κ.207/τ.Α / ). Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται και κλιµακούµενη µείωση του συντελεστή δόµησης, ανάλογα µε το εµβαδόν του ακινήτου, δηλαδή α) εάν το οικόπεδο υπολείπεται µέχρι 20% της αρτιότητας, ο συντελεστής δόµησης µειώνεται κατά 10%, β) οικόπεδο, που υπολείπεται µέχρι 40% της αρτιότητας, έχει µειωµένο συντελεστή δόµησης κατά 20%, και γ) οικόπεδο, που υπολείπεται άνω του 40% της αρτιότητας, έχει συντελεστή δόµησης µειωµένο κατά 30%. Ως εµβαδόν για να υπολογισθεί η µείωση λαµβάνεται το εµβαδόν της παρέκκλισης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει παρέκκλιση λαµβάνεται το εµβαδόν του κανόνα. Σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του άρθρου 7 του Ν.Ο.Κ./2012 ορίζεται ότι όπου από την πολεοδοµική νοµοθεσία απαιτείται για να είναι οικοδοµήσιµο το οικόπεδο η εγγραφή στο οικοδοµήσιµο τµήµα αυτού κάτοψης κτιρίων ορισµένων διαστάσεων, νοείται ως σχήµα το ορθογώνιο. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 8 από 9

9 Η ευεργετική διάταξη του άρθρου 25 του Ν.1337/83 έχει εφαρµογή και για οικόπεδα, που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης µετά την έναρξη ισχύος του Ν.1337/83 καθώς και για εκείνα τα οικόπεδα που έγιναν µη άρτια από ρυµοτόµηση άσχετα µε τον ακριβή χρόνο ρυµοτόµησής τους (βλ. την µε αρ. πρωτ. 1038/ γνωµοδότηση και την σχετική της εγκυκλίου 27/88 του Υπουργείου Πε.Χω..Ε.). Σε περιπτώσεις οικοπέδων του άρθρου 25 του Ν.1337/1983 δεν τακτοποιούµε µε το εµβαδόν, που αυτά έχουν δεδοµένου ότι αυτό δεν αποτελεί ούτε το κατά κανόνα αλλά ούτε το κατά παρέκκλιση εµβαδόν αρτιότητας αλλά το κατ εξαίρεση οικοδοµήσιµο εµβαδόν. Υπάρχει όµως η δυνατότητα, εάν παράκειται καταργούµενος κοινόχρηστος, ο οποίος δεν επαρκεί για τακτοποίηση σύµφωνα τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 3 του Ν..690/1948, να προσκυρωθεί ακόµη και στην ιδιοκτησία του άρθρου 25 προκειµένου για την καλύτερη οικοδοµική της εκµετάλλευση (βλ. την µε αριθµό 703/87 γνωµοδότηση της συνέλευσης προϊσταµένων Νοµικών ιευθύνσεων, που έγινε αποδεκτή µε την εγκύκλιο Εγκ.93/87 του Υπουργείου Πε.Χω..Ε και την παρ.9 του άρθρου 7 του Ν.Ο.Κ./2012). 27. Χρόνος δηµιουργίας οικοπέδου για την εφαρµογή των διατάξεων της κατά παρέκκλιση αρτιότητας, και παραστατικά στοιχεία απόδειξής του (βλ. την Εγκύκλιο µε αριθµό 7/1992 του Υπουργείου Πε.Χω..Ε.). Σε περίπτωση κατάτµησης, ως χρόνος δηµιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος µεταγραφής του οριστικού συµβολαίου. Σε περίπτωση κληρονοµιάς ή κληροδοσίας, ο χρόνος θανάτου του κληρονοµουµένου. Σε περίπτωση ύπαρξης συµβολαιογραφικού προσυµφώνου, δυνάµει του οποίου έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί µεταβιβάσεως της κυριότητας οικοπέδου, ο χρόνος µεταγραφής της δικαστικής απόφασης. Στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωµάλων δικαιοπραξιών, ως χρόνος δηµιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του ιδιωτικού συµφωνητικού (προσυµφώνου κλπ.) µεταβίβασης της κυριότητάς τους, αφού αυτός αναφέρεται στην δικαστική απόφαση που επικυρώνει την δικαιοπραξία µεταβίβασης του ακινήτου, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Ως αυτοτελής ιδιοκτησία θεωρείται εκείνη, που ανήκει κατά κυριότητα στον ιδιοκτήτη της, µε οριστικό συµβόλαιο ή δικαστική απόφαση κλπ., που έχει µεταγραφεί στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο και όχι εκείνη, που απέκτησε µε προσύµφωνο, µε το οποίο απλά δίνεται υπόσχεση για µελλοντική µεταβίβαση. Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου Σελ. 9 από 9

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Σεµινάρια µικρής διάρκειας Μάιος 2009. Παρασκευή Φαρµάκη ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ Ο τρόπος υπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αρτιότητα γεωτεμαχίων

Αρτιότητα γεωτεμαχίων Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Αρτιότητα γεωτεμαχίων Διδάσκων: Καριώτης Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών Αρτιότητα Οικοδομησιμότητα. Συνοψίζοντας τους συνδυασµούς των δύο εννοιών : α/α αρτιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι βασικές νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν σήµερα τις εγκρίσεις και τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων είναι ο Ν.1337/1983 (Φ.Ε.Κ.33/τ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Πλατείες Χρησιμοποιήθηκαν σχήματα και κείμενα από σημειώσεις Σεμιναρίων Μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2012 Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών

Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πράξη Τακτοποίησης & αναλογισμού υποχρεώσεων ιδιοκτησιών Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 6.1. Γενικά. 6.2. Νομοθετικό πλαίσιο. 6.3. Διάνοιξη διαπλάτυνση 6.4. Παραδείγματα αναλογισμού 6.1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού

Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού Πράξεις Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων Διάνοιξη Οδού Χρησιμοποιήθηκαν σχήματα και κείμενα από σημειώσεις Σεμιναρίων Μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 2012 Εισηγήτριες: Κωνσταντίνα Χατζηρόδου Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αναγράφονται τα αρχικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και της ιδιοκτησίας του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο Πίνακας της πράξης εφαρμογής, περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της αρχικής ιδιοκτησίας, όσο και της τελικής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/03/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 498 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88)

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) ΝΟΜΟΣ: 1772/88 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ 91/Α/17-5-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που

Διαβάστε περισσότερα

0204019 . 492 465 37,50% 654,21 2 0505010 . 708 25% 6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000) 69 29/59151/14-12-2005 69/ /29 69

0204019 . 492 465  37,50% 654,21 2 0505010 . 708  25%  6-6/12-7-2000 428/ /12-7-2000)   69    29/59151/14-12-2005   69/ /29 69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/23-4-2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 188/2014 ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Β1 Σταδίου Πολεοδομικής Μελέτης Της μελέτης "Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα)

Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη. ΚΟΙΝ: Πρόεδρο του συμβουλίου Δ.Κ. Δροσιάς κ ο Ιωαννίδη Χαράλαμπο (με τα συνημμένα σχετικά έγγραφα) Δροσιά, 13-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : -20083/2012- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχετ. : -936/2013- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ,Κ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων Μηχανικός πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε Συντάκτης Ελένη Μπούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

13 Νοεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρ.: /42780/2015 Πληροφορίες: κα Αιµιλία Λιάσκα

13 Νοεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρ.: /42780/2015 Πληροφορίες: κα Αιµιλία Λιάσκα 13 Νοεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρ.: 149070/42780/2015 Πληροφορίες: κα Αιµιλία Λιάσκα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Αµαλιάδος 17 11532 Αθήνα Θέµα: ίκτυο Κοινοχρήστων Χώρων Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα

Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Σεµινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ Πολεοδοµικές Εφαρµογές στην Ελλάδα: Από τη Σύγχρονη Θεωρία στην Ελληνική Πραγµατικότητα Η Πολεοδοµική Μελέτη στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγµατικότητα Εισηγητής : ούµας ηµήτριος ιπλωµ. Αρχιτεκτων

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173 ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩΚΙ-ΑΝΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού

Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας Αστικός Αναδασµός στην Ελλάδα Ενταξη περιοχής σε σχέδιο πόλης Εργαλείο ανάπτυξης & σχεδιασµού Χαράλαµπος Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 38 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνεχόμενα άρτια οικόπεδα ή γήπεδα σε περιοχές εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου Εγκ.34/71775/3573/18-7-91 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας την υπ αριθ.430/91 γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

HM: 18/10/ :41:58.

HM: 18/10/ :41:58. HM: 18/10/2016 23:41:58. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 37/2016 ΘΕΜΑ 3 ο : «Εισήγηση στο Δ.Σ. επί πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών Τµήµα (β) Πράξεων Εφαρµογής & Απαλλοτριώσεων ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ρ. Κων/νος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος και.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010 -5- Περίληψη: Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Εφόσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ Αριθ.Απόφ. 9/2012 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 5 ης /30-3-2012 έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩ10-85Ο =========================

ΑΔΑ: ΒΕΙΞΩ10-85Ο ========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 34 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 593 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 58 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006 5/86 (

-64 .1150 .250,50.1250 .304,00 .0,95, 0,6.0,95, 273,60 237,975 .1150 .360,50.1250 .370,50 .0,95, 0,8.0,95, 333,45 291,175 ) 26-7-2006   5/86 ( ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 43/16-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 446/2013 ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών επιτροπής καθορισµού τιµής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες

εκτός των ορίων της παρεχοµένης µε το άρθρο 42 παραγρ. 5 ν. 1337/83 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μέχρι την έκδοση της απόφασης 1828/08 του ΣτΕ και στη συνέχεια της παρακάτω Εγκυκλίου 1/2010 του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οικοδοµικών αδειών σε περιοχές εντός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους γινόταν κατ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41 ΑΔΑ: ΒΖ7ΠΩΚΙ-Ξ64 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με :

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με : Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ενημερωμένο με : -Εγκύκλιο 3 (1/ 10 /2013) Κεφάλαιο Α - Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. -Εγκύκλιο 4 (3/ 12/ 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Άρθρο 1 Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντοµη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1842 έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 1865 και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906 ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή ΦΑΡΜΑΚΗ, Μαρία ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, Αλεξάνδρα ΝΑΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα