ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010"

Transcript

1 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ , Κιν , Φαξ: , ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 Η Κςππιακή Μαθημαηική Δηαιπεία ανακοινώνει ηα αποηελέζμαηα ηων επαπσιακών διαγωνιζμών ζηα Μαθημαηικά για όλερ ηιρ ηάξειρ Γςμναζίος και Λςκείος πος ππαγμαηοποιήθηκαν ζηιρ 6 Νοεμβπίος Όινη νη πην θάησ καζεηέο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Παγθύπξην Γηαγσληζκό Μαζεκαηηθώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαηο 18 Γεκεμβπίος 2010 και ώπα Όινη νη καζεηέο θαινύληαη λα παξνπζηαζηνύλ ζηα παξαθάησ θέληξα εμέηαζεο. Σόπνη δηεμαγσγήο, ΛΔΤΚΩΙΑ : Λύκειο Αποζηόλος Βαπνάβα, ΛΔΜΔΟ : Λανίηειο Λύκειο Α, ΛΑΡΝΑΚΑ : Λύκειο Βεπγίναρ, ΑΜΜΟΥΩΣΟ : Λύκειο Παπαλιμνίος, ΠΑΦΟ : Λύκειο Αγίος Νεοθύηος. ηνλ Παγθύπξην Γηαγσληζκό έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, γηα ζθνπνύο εθπξνζώπεζεο ηεο Κύπξνπ ζηε 52ε Γηεζλή Μαζεκαηηθή Οιπκπηάδα πνπ ζα γίλεη ζηελ Οιιαλδία ζηξαηεπκέλνη πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηά από ηε 25 ε Ηνπιίνπ 1991 θαη ζπκκεηείραλ ζε πξνεγνύκελεο Δζληθέο Οκάδεο αιιά κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο θαλνληζκνύο δηαγσληζκώλ ( Δπαπσία Λεςκωζίαρ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 ο βπαβείο: Ραγηάο Κσλζηαληίλνο πύξνπ, English School 2 ο και 3 0 βπαβείο εξίζος ζηοςρ : Οηθνλόκνπ Αλδξέαο Πάλνπ, English School Αλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο Μάξηνπ, English School Πειεθάλνο Άγγεινο Παλαγηώηε, Πεξηθεξεηαθό Γπκλάζην Πέξα ρσξίνπ Νήζνπ Ναζαλαήι Γηώξγνο Σάζνπ, English School Γξνπηίδεο Αιέμαλδξνο Γηώξγνπ, English School Κππξηαλνύ Άλλα Κύπξνπ, Γπκλάζην Αγίνπ ηπιηαλνύ Υαξαιάκπνπο Γήκεηξα Παλαγηώηε, English School Μηζθνπξίδνπ Μαξία Γεκήηξε, Γπκλάζην Έγθσκεο Κσλζηαληίλνπ Γηάλλεο Κσλζηαληίλνπ, Γπκλάζην Λαηζηώλ άββα ώηηα Κπξηάθνπ, Γπκλάζην Λαηζηώλ Θσκά Βαζίιεο Κπξηάθνπ, Γπκλάζην Κνθθηλνηξηκηζηάο ηδεξόπνπινο Γηώξγνο Γηάλλε, Pascal English School νισκνύ ηπιηαλή ηέιηνπ, Ηδησηηθή ζρνιή Οιύκπηνλ

2 ειίδα 2 από 11 B ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 ο βπαβείο Κπξηαθίδνπ Δπθξνζύλε Γεώξγηνπ, Ηδησηηθή ζρνιή Forum 2 ο βπαβείο Γηαλλεθνπξίδε Μαξία Βαζίιε, English School 3 0 βπαβείο Καιαθνύηαο Μηράιεο Γηάλλε, English School Υξηζηνδνύινπ Νεόθπηνο άββα, English School Γακηαλνύ Υξηζηάθεο Γηώξγνπ, Ηδησηηθή ζρνιή Forum Οιύκπηνο Παλαγηώηεο Γία, English School Αλησληάδεο Αλδξέαο Υξίζηνπ, English School ηπιηαλνύ Υαξάιακπνο Θενηόθε, Διιεληθή ρνιή Pascal Κπξηάθνπ Γηάλλεο Ζιία, English School αληαθηαλόο Μνλνγηόο Οξέζηεο Ησάλλε, English School Εήλσλνο Μαξία Γεώξγηνπ, Γπκλάζην Αγίνπ ηπιηαλνύ Οιύκπηνπ Κιενπάηξα Βάζνπ, English School ηαύξνπ Φνίβηα Γξεγόξε, English School Μάνπ Γηνιάληε Γηώξγνπ, English School Παπαρξπζνζηόκνπ Μηράιεο Υξηζηόθνξνπ, Γπκλάζην Γηαλέιινπ θαη Θενδόηνπ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 ο βπαβείο: Μπισλά Παξαζθεπή Γηώξγνπ (Γπκλάζην Γεξίνπ) 2 ο βπαβείο: Καηζνύξεο Γεκήηξεο Γηώξγνπ (Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξ.Γ Πιαηύ ) 3 ο βπαβείο: Ησαθείκ ηαύξνο Κώζηα (Διιεληθή Ηδησηηθή ρνιή Forum) Δκκαλνπειίδεο Γεκήηξεο Γηάλλε (Γπκλάζην Αγίνπ Γνκεηίνπ ) Παλαγηώηνπ Γηώξγνο Λνύθα (Γπκλάζην Μαθεδνλίηηζζαο) Καύθαξνο Παξαζθεπάο Γεώξγηνπ (Διιεληθή Ηδησηηθή ρνιή Forum) Κίηζηνο Υξίζηνο Γεκήηξε (Γπκλάζην Μαθεδνλίηηζζαο) Κνπηηνύθεο Υξπζόζηνκνο Αλδξέα (Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξ.Γ Πιαηύ) Kαξαληθόια Παλαγηώηα Ησάλλε (Ηδησηηθή ρνιή ΟΛΤΜΠΗΟΝ) θώηηεο Γεκήηξεο Αξηζηνηέιε (Γπκλάζην Λαηζηώλ ) Μάληαιεο Αλδξέαο Κπξηάθνπ (Διιεληθή Ηδησηηθή ρνιή Forum) άββα Σηκόζενο άββα (Πεξηθεξηαθό Γπκλ.Πέξα Υσξίνπ θ Νήζνπ) Ηεξνδηαθόλνπ Αλδξέαο Νίθνπ(Γπκλάζην Αγ. Βαζηιείνπ ) Πνιπδώξνπ Νεόθπηνο Πνιπδώξνπ (Γπκλάζην Γηαλέιινπ θαη Θενδόηνπ )

3 ειίδα 3 από 11 Α ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο βπαβείο: ηαύξνπ ηαύξνο Γεκήηξε (Λύθεην Παιηνκεηόρνπ) 2 ο βπαβείο: Κειεπέζηεο Μάξηνο Παλαγηώηε (Λύθεην Γαζνύπνιεο) 3 ο Βπαβείο: Βαζηιείνπ Υξπζηαιιέλε άββα (Λύθεην Δζλνκάξηπξα Κππξηαλνύ) Σζαιαθνύ Μαξία Γηώξγνπ (Λύθεην Παινπξηώηηζζαο) Μηραειίδεο Γηώξγνο Δπζπκίνπ (Λύθεην Αξρ. Μαθαξίνπ Γ Γαζνύπνιε) Νηθνδήκνπ Μαξία Αληώλε (English School) Παληειή Αλδξέαο Ξελή (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) Φξίμνπ Άλλα Παληειή ( Λύθεην Γαζνύπνιεο) Πηθξίδεο Ησάλλεο ηαύξνπ (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Παπαδνπνύινπ Μαξία Υξήζηνπ (Διιεληθή ρνιή Παζθάι) Ηαθσβίδνπ Μειίζζα Αιέθνπ (English School) ηεξεπεθιήο Οδπζζέαο Εήλσλα (Λύθεην Κύθθνπ Β ) Αλησλίνπ Γηώξγνο Αληώλε (English School) Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: σηεξηάδεο σηήξεο Διπηδνθόξνπ(Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) 2 ο Βπαβείο: Θσκά Θσκάο Κπξηάθνπ (Λύθεην Παιηνκεηόρνπ ) 3 ο Βπαβείο: Παηζαιίδεο Γηώξγνο-Ραθαέι (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο ) Υξίζηνπ Αδάκνο Αληξέα (Λύθεην Κύθθνπ Β` ) Ησάλλνπ Φίιηππνο Λντδνπ (Λύθεην Παιηνκεηόρνπ) Γεσξγίνπ Μάξηνο Απμεληίνπ (Λύθεην Λαηζηώλ) Μαραιιεθίδνπ Αληηγόλε πύξνπ (Διιεληθή Ηδησηηθή ρνιή Forum) Υξηζηνθνξίδνπ Υξηζηίλα Μηράιε (Λύθεην Αξρηεπηζθόπνπ Κππξηαλνύ) Δπζπκίνπ Αζελά Θεόδσξνπ (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Λπζάλδξνπ Μέκλσλ Ησάλλε (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Φαιά Μαξία Σάζνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) Κνύππαο Διεπζέξηνο Γεώξγηνπ (Διιεληθή Ηδησηηθή ρνιή Forum) Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Παλαγόπνπινο Γηώξγνο Υαξάιακπνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) 2 ο Βπαβείο: Θενδώξνπ Υάξεο Παλίθνπ (Αγγιηθή ρνιή Λεπθσζίαο) 3 ο Βπαβείο: Νηθνιαΐδεο Αλδξέαο Νίθνπ (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Σζαγγαξίδνπ Μαξία Πέηξνπ (Λύθεην Παιηνκεηόρνπ) Μηζθνπξίδνπ Ξέληα Γεκήηξε (Λύθεην Κύθθνπ Β`) Μηραήι Μάξηνο Αλδξέα (Λύθεην Κύθθνπ Α`) Παπακηραήι Αλδξέαο Ησάλλε (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Κνππεπίδεο Κσλζηαληίλνο Κιεάλζε (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Ησλά Γεσξγία Ησλά (Λύθεην Απνζηόινπ Βαξλάβα) Παπαθηιίππνπ Φίιηππνο Μηραήι ( Παγθύπξην Γπκλάζην)

4 ειίδα 4 από 11 Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δπαπσία Λεμεζού 1 Βπαβείο : ηπιηαλνύ ηέιηνο ηνπ Γηώξγνπ (Γπκλάζην Καζνιηθήο) 2 Βπαβείο : Θενράξνπο Αληξέαο ηνπ Υξίζηνπ (Θέθιεην Γπκλάζην) 3 ο Βπαβείο : Δπδώξνπ Γηάλλνο ηνπ Γώξνπ ( Γπκλάζην Αγ. Ησάλλε) Iσάλλνπ Γηώξγνο ηνπ Υξίζηνπ (Γπκλάζην Σξαρσλίνπ) Κξαληάθ Νηθόιαο ηνπ Jan (Γπκλάζην Νεάπνιεο) ηαύξνπ Νηθόιαο ηνπ Παληειή (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Γεκνζζέλνπο Ναπζηθά ηνπ Γήκνπ ( Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ) Νηθνιάνπ Αληξέαο ηνπ Νίθνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Κνληνγηώξγε Λνπτδα ηνπ Δξξίθνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Κπξηάθνπ Λάδαξνο ηνπ άββα (Λαλίηεην Γπκλάζην) Υαηδεκηιηήο σηήξεο ηνπ Θεόδσξνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Θενδνζίνπ άββαο ηνπ Γηώξγνπ (Γπκλάζην Ύςσλα) Υαξαιάκπνπο Αηκίιηνο ηνπ Αληώλε (Pascal English school) Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Αζαλαζόπνπινο Γεκήηξεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (Λαλίηεην Γπκλάζην) 2 Βπαβείο : Υαηδεκηιηήο Υξηζηόδνπινο ηνπ Θεόδσξνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) 3 Βπαβείο : Υξηζηνθίδνπ Υξηζηίλα ηνπ Γεκήηξε (Λαλίηεην Γπκλάζην) Αβξαάκ Αληηγόλε ηνπ ηέιηνπ (Σζίξεην Γπκλάζην) Κώζηα Δπζύκηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (Γπκλάζην Ληλόπεηξαο) Μηραήι Αληξέαο ηνπ Μηράιε (Γπκλάζην Πνιεκηδηώλ) Μηραήι Μαξίλα ηνπ Μηράιε (Γπκλάζην Αγ. Ησάλλε) Φπιαθηνύ Νηθόιαο ηνπ Γεκήηξε ( Γπκλάζην Ληλόπεηξαο) Σαπαλή Άλλα ηνπ Μηράιε (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Υξηζηνδνύινπ Άληξηα ηνπ Υξηζηόδνπινπ (Γπκλάζην Αγ. Ησάλλε) Θενδώξνπ Αιίθε ηνπ Κσζηαληίλνπ (Γπκλάζην Αγ. Ησάλλε) Παληειίδεο Αληξέαο ηνπ Αληώλε (Γπκλάζην Καζνιηθήο) Κσλζηαληίλνπ Μάξηνο ηνπ Αλδξέα (Γπκλάζην Καζνιηθήο) Γαβξηειίδε Μειάλα ηνπ Γηνλπζίνπ (Γπκλάζην Αγ. Αλησλίνπ) Σξηθνύππε Μαξία ηνπ Παλαγηώηε (Γπκλάζην Αγ. Αζαλαζίνπ) Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο : Βνζθνύ Μάξηνο ηνπ Γηάλλε (Σζίξεην Γπκλάζην) 2 Βπαβείο : Οηθνλνκίδεο Ηάθσβνο ηνπ Κσζηάθε (Λαλίηεην Γπκλάζην) 3 Βπαβείο : θαλλαβηά Διέλε ηνπ Αλδξέα (Σζίξεην Γπκλάζην) Υξίζηνπ Παλαγηώηεο ηνπ Άγγεινπ (Γπκλάζην Αγ. Ησάλλε) Αλαζηαζηάδνπ Υξηζηίλα ηνπ Αλαζηαζίνπ (Γπκλάζην Καζνιηθήο) Νηθνιάνπ Δπάγγεινο ηνπ Νίθνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Παλανύηαο σθξάηεο ηνπ Μελέιανπ (Γπκλάζην Καζνιηθήο) Πεηξίδνπ Ζιηάλα ηνπ Γξεγόξε (Γπκλάζην Καζνιηθήο) Απγνπζηή Πέηξνο ηνπ Απγνπζηίλνπ (Pascal English school)

5 ειίδα 5 από 11 Δπζηαζίνπ Ζώ ηνπ Βαζηιάθε (Γπκλάζην Δπηζθνπήο) Αγγειή Υάξεο ηνπ Αγγειή (Γπκλάζην Αγ. Ησάλλε) Αλάζηνο Αρηιιέαο ηνπ Αλδξέα (Γπκλάζην Αγ. Αζαλαζίνπ) Μαξλέξνπ ηέθαλε ηνπ Δπζηαζίνπ (American Academy Limassol) πιηθηώηεο Υξίζηνο ηνπ Παλίθνπ (Γπκλάζην Καινγεξόπνπινπ) Υαηδεηηνθή Μηράιεο ηνπ Κπξηάθνπ (Γπκλάζην Αγ. Αζαλαζίνπ) Α ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Γεκεηξίνπ Ραθαήι ηνπ Γεκήηξε (Λαλίηεην Λύθεην Α ) θαη ηαύξνπ Αλδξέαο ηνπ Παληειή (Λαλίηεην Λύθεην Β 3 Βπαβείο : Αληξένπ Υξύζεο ηνπ Αληξέα (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) Παλαγηώηνπ Παλαγηώηεο ηνπ Αληξέα (Λαλίηεην Λύθεην Β ) Σζηθθίλε εκέιε ηνπ Πέηξνπ (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) Μαιεθίδεο Βύξσλαο ηνπ σθξάηε (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) Θενράξνπο Αλδξέαο ηνπ π. Θενράξνπο (Λαλίηεην Λύθεην Β ) Ησάλλνπ Παλαγηώηεο ηνπ Υξίζηνπ (Λύθεην Αγ. Αλησλίνπ) Γηάλλε Μειίλα ηνπ Αρηιιέα (Λύθεην Αγ. Φπιάμεσο) Παύινπ Αληώλεο ηνπ Κιείηνπ (Λαλίηεην Λύθεην Α ) Μελειάνπ Γηώξγνο ηνπ Γηάλλε (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) Κσλζηαληίλνπ Αλδξέαο ηνπ Μάξηνπ (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείo: ηπιηαλνύ Αλαζηάζηνο ηνπ Αλδξέα (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) 2 Βπαβείο: Κσλζηαληίλνπ ηέθαλνο ηνπ Αληξέα (Λαλίηεην Λύθεην Β ) 3 Βπαβείο: Ησάλλνπ Μάξηνο ηνπ Αλδξέα (Λύθεην Αγ. Ησάλλε) Μαιεθίδεο Ολνύθξηνο ηνπ σθξάηε (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) Κνπξξήο Νηθόιαο ηνπ Κώζηα (Λύθεην Αγ. ππξίδσλα) Απνζηνιίδε Εσή ηνπ Θέκνπ (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) Κάληδηαο Νηθόιαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) Βαξλάβα Παλαγηώηα ηνπ έξγηνπ (Λαλίηεην Λύθεην Α ) ηπιηαλνύ Κσλζηαληίλνο ηνπ ηέιηνπ (Λαλίηεην Λύθεην Α ) Αλδξένπ Γηάλλεο ηνπ Παλαγηώηε (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) Υαξαιάκπνπο Γέζπνηλα ηνπ Κπξηάθνπ (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Λνπθά Λνπθάο ηνπ Γεσξγίνπ (Λύθεην Αγ. ππξίδσλα) Κπξηάθνπ Άξηεκηο ηνπ Άλδξνπ (Λύθεην Αγ. Αλησλίνπ) Υαξαιάκπνπο σθξάηεο ηνπ Γηώξγνπ (Λαλίηεην Λύθεην Β ) ηπιηαλίδεο Δπγέληνο ηνπ Υαξάιακπνπ (Λύθεην Αγ. ππξίδσλα)

6 ειίδα 6 από 11 Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο : Μαθξή ηέιια ηνπ Υξηζηόδνπινπ (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) 2 Βπαβείο : άββα Κσλζηαληίλνο ηνπ Μηράιε (Λύθεην Αγ. Ησάλλε) 3 Βπαβείο : Λντδίδεο Ηάθσβνο ηνπ Άλληλνπ (Λύθεην Αγ. ππξίδσλα) Γεσξγίνπ ηέθαλε ηνπ Γηώξγνπ (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) Αγαζνθιένπο Δπζπκία ηνπ Κπξηάθνπ (Λύθεην Πνιεκηδηώλ) Κσλζηαληίλνπ Υξηζηόθνξνο ηνπ Φηιάξεηνπ (Λύθεην Αγ. Ησάλλε) Κπξηάθνπ Καηεξίλα ηνπ Αλδξέα (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) Λνπθά Κάιηα ηνπ Κώζηα (Λύθεην Ληλόπεηξαο) Οηθνλόκνπ Αληξέαο ηνπ Βαξλάβα (Λύθεην Αγ. Ησάλλε) Πηεξήο Υξίζηνο ηνπ Μηράιε (Λαλίηεην Λύθεην Β ) Ησάλλνπ Αιέμεο ηνπ Υαξάιακπνπ (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) Θενδώξνπ Κάιηα ηνπ Υαξάιακπνπ (Λύθεην Αγ. Ησάλλε) Απαξίζην Νηηέγθν Αξκάλην ηνπ Ρανύι Αικπέξην (Λύθεην Απ. Πέηξνπ & Παύινπ) Γαιηνύλαο Ζιίαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (Λαλίηεην Λύθεην Β ) Λαόο Γηώξγνο ηνπ Φάλνπ (Λαλίηεην Λύθεην Β ) Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δπαπσία Λάπνακαρ 1 ο Βπαβείο: Γεσξγηάδεο Αλαζηάζηνο Πνιπδώξνπ (Δπξπβηάδεην Γπκλάζην) 2 ο Βπαβείο: Παπατσάλλνπ Αληώληνο Υξπζόζηνκνπ (Γπκλάζην Βεξγίλαο) 3 ο Βπαβείο: Υαηδήθπξηαθνο Παλαγηώηεο Κσλζηαληίλνπ (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Νηθνιάνπ Μαξία Αληξέα (Γπκλάζην Φαλεξσκέλεο) Γηαιινπξίδε Έιελα Μηράιε (Γπκλάζην Αξαδίππνπ) Υξπζνζηόκνπ Πέηξνο Υξεζηάθε (Γπκλάζην Φαλεξσκέλεο ) Ησζήθ Νηθόιαο Αζαλάζε (Γπκλάζην Βεξγίλαο ) ηεθαλή Άληξε Υξίζηνπ (Γπκλάζην Λεηβαδηώλ ) Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Υξηζηνθόξνπ Νηθόιαο Αλδξέα (Γπκλάζην Βεξγίλαο) 2 ο Βπαβείο: Θενδώξνπ Νεθέιε Αληξέα (Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο) 3 ο Βπαβείο: Αλησλίνπ Αλησλία Διελνδώξνπ (Γπκλάζην Ληβαδηώλ) Καθνπιιή Αλαζηάζεο Γηώξγνπ (Αγγιηθή ρνιή Παζθάι) Κσλζηαληίλνπ Γεσξγία ηέιηνπ (Γπκλάζην Γξνζηάο) Κνπκελήο Αλδξέαο Γηώξγνπ (Γπκλάζην Γξνζηάο) Κσλζηαληίλνπ Υξίζηνο ηέιηνπ (Γηαλέιεην Γπκλάζην) Ζιία άββαο Κπξηάθνπ (Γπκλάζην Αξαδίππνπ) Μηραήι Μαξία Κπξηάθνπ (Γπκλάζην Ληβαδηώλ) ειαξίνπ Μηραέια-Ρνμάλα ηαύξνπ (Γπκλάζην Φαλεξσκέλεο ) Κπξηάθνπ Έιελα Κπξηάθνπ (Γπκλάζην Ληβαδηώλ) Λακπξή Υαξάιακπνο Λάκπξνπ (Γηαλέιεην Γπκλάζην)

7 ειίδα 7 από 11 Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Κατιή Φσηεηλή Παλαγηώηε ( Γπκλάζην Γξνζηάο) 2 ο Βπαβείο: Διεπζεξίνπ Γηώξγνο Μάξηνπ ( Γπκλάζην Γξνζηάο ) 3 ο Βπαβείο: σηεξίνπ Αλδξέαο Γιπθέξηνπ ( Γπκλάζην Κηηίνπ) Γεκεηξίνπ Μελάο Αλδξέα (Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο) Μεζεκέξε Ησάλλα Κώζηα (Γπκλάζην Αξαδίππνπ) Μηηζηθνπξίδεο άββαο Κσλζηαληίλνπ (Δπξπβηάδεην Γπκλάζην) Σζίηζηνπ Τβόλε Παλαγηώηε (Ακεξηθάληθε Αθαδεκία Λάξλαθαο) Κσλζηαληίλνπ Πέηξνο Διεπζεξίνπ (Δπξπβηάδεην Γπκλάζην) Λαθθνηξύπεο Πέηξνο Αλδξέα ( Δπξπβηάδεην Γπκλάζην) Γάκαινπ Λνύθαο Πέηξνπ (Γπκλάζην Ξπινηύκπνπ) Κσλζηαληίλνπ Παλαγηώηα Αλαζηάζε (Γπκλάζην Ληβαδηώλ) Σνθή Νενπηόιεκνο Αλδξέα (Γπκλάζην Βεξγίλαο) Θενδώξνπ Παύινο Γηώξγνπ (Γπκλάζην Αξαδίππνπ) Α ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Κιεηδαξά Δηξήλε Παληειή (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) 2 ο Βπαβείο: Γεκεηξίνπ Άγγεινο Βαξλάβα (Λύθεην Μαθαξίνπ Γ ) 3 ο Βπαβείο: Φάιηνο Μηράιεο Αλδξέα (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ) Γαβξηήι Μέιαλε Παύινπ (Λύθεην Αξαδίππνπ) Υξηζηνθόξνπ Μαξηάλλα Αλδξέα (Λύθεην Βεξγίλαο ) Γηνκήδνπο Κσλζηαληίλνο Γηώξγνπ ( Λύθεην Αξαδίππνπ) Ησάλλνπ Φίιηππνο σηήξε ( Λύθεην Αξαδίππνπ) ακπνηίλνβα Κπξηαθή Νηάληει ( Λύθεην Μαθαξίνπ Γ ) ηέθαλ ίβελνβ Θαλάζε ( Λύθεην Ληβαδηώλ) Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Σζηαξνέλδηη Ναηπίξα Αιέθνπ (Παγθύπξην Λύθεην) 2 ο Βπαβείο: Γεσξγηάδεο Κπξηάθνο Γώξνπ (Παγθύπξην Λύθεην) 3 ο Βπαβείο: Καθαηάξεο Μελάο Κώζηα (Λύθεην Αξαδίππνπ) Υξηζηνδνύινπ Μαξία Μάκα (Λύθεην Ληβαδηώλ) Γεκεηξίνπ ηέιηνο Αληξέα (Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Λάξλαθαο) Υαξαιάκπνπο Κπξηαθή Υξηζηάθε (Λύθεην Μαθαξίνπ Γ ) Υξηζηνθή Διεπζεξία Υξηζηνθή (Λύθεην Αξαδίππνπ) Μαξίλνπ Έιελα Γηώξγνπ (Λύθεην Ληβαδηώλ) Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Μαηζαίνπ Αλδξέαο Μαηζαίνπ (Λύθεην Βεξγίλαο) 2 ο Βπαβείο: Σζεξηώηνπ Σάιηα άββα (Παγθύπξην Λύθεην) 3 ο Βπαβείο: Παξπέξεο Γηώξγνο Γεκήηξε (Λύθεην Αξαδίππνπ) Μνπζηθνύ Ησάλλα Αληώλε (Λύθεην Αξαδίππνπ) Φάιηνπ Έιελα Αλδξέα (Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ)

8 ειίδα 8 από 11 Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ηεθαλή Ησάλλα Υξίζηνπ (Λύθεην Ληβαδηώλ) Μαπξίδεο Θεόδσξνο Υξηζηόθνξνπ (Παγθύπξην Λύθεην) Λπζάλδξνπ Αληξνύιια Υαξάιακπνπ ( Λύθεην Αξαδίππνπ) Δπαπσία Αμμοσώζηος 1 ο Βπαβείο: Μνπζηαθά Νίθνο Αληώλε (Xenion High School) 2 ο Βπαβείο: παλάζηεο Αληξέαο Κώζηα (Xenion High School) 3 ο Βπαβείο: Αηηνπλή Κπξηάθνο Αληώλε (Xenion High School) Κσλζηαληίλνπ Αλαζηαζία Κώζηα (Xenion High School) Βαζηιείνπ Λνπθία Γεσξγίνπ (Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Κπξηάθνπ Πηεξάθεο Αληξέα (Xenion High School) Υνιιαλη Δηξήλε Κξίζηηαλ (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Οηθνλόκνπ Μαξία Γεσξγίνπ (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Λπζάλδξνπ Έιελα Γεκήηξε (Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Αξηζηνηέινπο Σάζνο Γεσξγίνπ (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Λπζάλδξνπ Υξύζσ Αληξέα (Xenion High School) Αβξαάκ Λνπίδα Αβξαακ (Xenion High School) Γαβξηήι Θσκαΐο Γηαλλάθε (Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Παζράιε Κνξλειία Παλαγηώηε (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Κνύξηεο Κπξηάθνο Γεώξγηνπ (Γπκλάζην Πάλνπ Ησάλλνπ) 2 ο Βπαβείο: Λάκπξνπ Θεόδσξνο Αληξέα (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) 3 ο Βπαβείο: Αγαζαγγέινπ Δηξήλε Υξίζηνπ (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Γηαλλνύθνπ Αλαζηαζία Γεκήηξε (Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Μάξθνπ Δηξήλε Μηράιε ( Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Κάζηαλνπ Εαθείξσ Υξηζηνθή ( Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Αλησλίνπ Δπηπρία Κίθε ( Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Μηραήι Ζιηάλα Ζξνδόηνπ ( Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Παζράιε Μαξία Βάζνπ (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) σθξάηνπο Αληξέαο Παξαζθεπά ( Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Υαηδεγεσξγίνπ Γηώξγνο Αληξέα ( Xenion High School) Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Λπζάλδξνπ Γηώξγνο Αλδξέα (Xenion High School) 2 ο Βπαβείο: Αγαζαγγέινπ Βάζνο Υξίζηνπ ( Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) 3 ο Βπαβείο: Θεηαθόο Κσλζηαληίλνο Εήζε (Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) παλάζηεο Αδάκνο Κσλζηαληήο ( Xenion High School) Κσλζηαληίλνπ Μαξηάλζε Γεκήηξε ( Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Μαράηηνο Ραθαέιινο Παλαγηώηε (Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ) Κάξπνπ Άληξε Υξηζηόδνπινπ (Γπκλάζην Πάλνπ Ησάλλνπ)

9 ειίδα 9 από 11 Γησξγίηζε Φισξεληία Παλαγηώηε ( Γπκλάζην Πάλνπ Ησάλλνπ) Κόθθηλνπ Μαξία Γηάλλε (Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Αζαλαζίνπ Διέλε Γήκνπ ( Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Παηξηθίνπ Μαξία Νίθνπ (Xenion High School) Καιιή Έιελα Αιέμαλδξνπ (Γπκλάζην Πάλνπ Ησάλλνπ) Μάζηξνπ Λέλνο Γηώξγνπ (Γπκλάζην Δηξήλεο & Διεπζεξίαο) Υαξαιάκπνπο ηεθαλία Υαξάιακπνπ ( Γπκλάζην Πάλνπ Ησάλλνπ) Νηθνιάνπ Άληξηα Βάζνπ ( Γπκλάζην Πάλνπ Ησάλλνπ) Α ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Παπέηηαο Άλλεο Σξύθσλα (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) 2 ο Βπαβείο: Φανύηαο Αληξέαο Παλαγηώηε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) 3 ο Βπαβείο: Κάξπνο ηέιηνο Αληώλε (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) Γθαξηδνλίθαο Μάξηνο Ησάλλε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) ηάζε Άλλα Γεκήηξε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Γεσξγαθνύδεο Δπάγγεινο Υξίζηνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Αλαζηάζηνο Κνπκήο Κσλζηαληίλνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) 2 ο Βπαβείο: Βξάθαο Παλαγηώηεο Αλδξέα ( Λύθεην Παξαιηκλίνπ) 3 ο Βπαβείο: Μαηζαίνπ Υξπζηαιιέλε Νίθνπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Γηαλλαξά Γηακάλησ Μειή (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) Καδάθνπ Μαξία Αλδξέα ( Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) Αλησλίνπ Φισξεληία Αληώλε (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) Παπαγεσξγίνπ Κσλζηαληίλνο Μάκα (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) Καθέηδηε ηακαηία Μηραιάθε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Αδάκνπ Αληώλεο Αδάκνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 ο Βπαβείο: Παπαληθόια Άλλα-Δηξήλε Υξίζηνπ (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) 2 ο Βπαβείο: Σακπνπθάξεο Κπξηάθνο Βαζίιε (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) 3 ο Βπαβείο: Πξσηνπαπά Άληξεα Μηράιε (Λύθεην Κνθθηλνρσξηώλ) Γαβξηήι Υξπζηάιια Γαβξηήι (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) ηξαηήο Νηθόιαο Αλδξέα (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Σνθηλή Έιελα Βαγγέιε (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Βελέηε Βεαηξίλε Παύινπ (Λύθεην Παξαιηκλίνπ) Κπξηάθνπ Μαξγαξίηα Αλδξέα (Λύθεην Παξαιηκλίνπ)

10 ειίδα 10 από 11 Δπαπσία Πάθος Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο: Γεκεηξίνπ Εσή ηνπ Υαξάιακπνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) 2 Βπαβείο: Σζηαπαιή ηέιια Δύα ηνπ Νίθνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ 3 ο Βπαβείο: Άζζνπ Αξηάδλε ηνπ Υαξάιακπνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Μάε Μειίλα ηνπ Μάξηνπ (Γπκλάζην Αγίαο Παξαζθεπήο Παπαιιά Μαξία ηνπ Υξίζηνπ (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Σξύθσλνο Γεκήηξεο ηνπ Παλίθνπ (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Σαιηώηεο Νηθόιαο ηνπ Κώζηα (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Υαηδελενθύηνπ Θενδώξα ηνπ Υξπζόζηνκνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Παρύο Δπζηάζηνο ηνπ Γεσξγίνπ (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Αξγπξνύ ηέιηνο ηνπ άβββα (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο: Σζηαλλή Γηακάλησ ηνπ Ησάλλε (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) 2 Βπαβείο: Αικπαλνύδεο Αξγύξεο ηνπ Παύινπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) 3 Βπαβείο: σθξάηνπο σθξάηεο ηνπ Αξέζηε (International School of Pafos) Κσλζηαληίλνπ Θεξάπσλ ηνπ Αλδξέα (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Διεπζεξηάδεο Φαέζνληαο ηνπ Αληξέα (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Εαραξίαο πύξνο ηνπ ίκνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Θενδώξνπ) Νηθνιάνπ Νηθόιαο ηνπ Αληξέα (International School of Pafos) Γεσξγίνπ Νηθόιαο ηνπ Μάξηνπ (Γπκλάζην Παλαγίαο Θενζθέπαζηεο) Θενράξνπο Κπξηάθνο ηνπ Αλδξέα (Γπκλάζην Αγίνπ Θενδώξνπ) ηαύξνπ Υξηζηηάλα ηνπ Γεώξγηνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ Κνύηεο Γεκήηξεο ηνπ Νίθνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Λνύθα Ησάλλεο ηνπ Κώζηα (International School of Pafos) Βαζηιείνπ Μηράιεο ηνπ Αληξέα (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1 Βπαβείο: Γηάλλε Εήλσλαο ηνπ Δηξελαίνπ (Γπκλάζην Αγίνπ Θενδώξνπ) 2 Βπαβείο: Κνππάηνο Αζαλάζηνο ηνπ Υάξε (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) 3 Βπαβείο: Μηραήι Παλαγηώηα ηνπ Μηράιε (Γπκλάζην Παλαγίαο Θενζθέπαζηεο) νθνθιένπο Πεξηθιήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ (Γπκ. Παλαγίαο Θενζθέπαζηεο) Πεληαξά Ναηαιία Βαιέξηα ηνπ Γηώξγνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) θνξδή Υξηζηίλα ηνπ Αληξέα (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) θνξδήο Άξεο ηνπ άββα (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Κνθθνλήο Ηάθσβνο ηνπ Γηώξγνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Ηαθώβνπ Μπιάλζε ηνπ Ηάθσβνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Παύινπ Γηώξγνο ηνπ Παύινπ (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) Κιεάλζνπο Υιόε ηνπ Άθε (Νηθνιατδεην Γπκλάζην) νθνθιένπο Μηράιεο ηνπ Πέηξνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Πνπιιάο Υαξάιακπνο ηνπ Γηώξγνπ (Νηθνιατδεην Γπκλάζην)

11 ειίδα 11 από 11 νθόθιε Διέλε ηνπ Νίθνπ (Γπκλάζην Απ. Παύινπ) Α ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο: σθξάηνπο Δπζύβνπινο ηνπ Αξέζηε (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) 2 Βπαβείο: Μηιηηάδεο Γηώξγνο ηνπ Αληώλε (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) 3 Βπαβείο: Κηνύξιαππνο Αληξέα ηνπ Γηώξγνπ (Λύθεην Γηαλλάθε Σαιηώηε) Υαξαιακπίδεο Παύινο ηνπ Γεκήηξε (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Μαζνύξα Μηραέιια ηνπ Κσλζηαληίλνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Καιιήο Δηξελαίνο ηνπ ηέιηνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) αξξεδεκεηξίνπ Διέλε ηνπ Νηθόιανπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Υξίζηνπ Υαξάιακπνο ηνπ Υξίζηνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Παπαρξηζηνδνύινπ Διέλε ηνπ Κώζηα (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Β ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο: Κιεάλζνπο Αληηγόλε ηνπ Νενθύηνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) 2 Βπαβείο: Κνύπαλνπ Ναηαιία ηνπ Δπζηάζηνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) 3 Βπαβείο: Κηνύξιαππνπ Μαξία ηνπ Γηώξγνπ (Λύθεην Γηαλλάθε Σαιηώηε) Γεσξγηάδε Διέλε ηνπ Γεκήηξε (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) άββα Γήκνο ηνπ Γηώξγνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Ματκάξεο Μάξηνο ηνπ Ζξαθιή (Λύθεην Κύθθνπ Πάθνπ) Υαηδεραξαιάπνπο Γηώξγνο ηνπ ηέιηνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) ηκκηιίδεο Γηάλλεο ηνπ ίκνπ (Λύθεην Γηαλλάθε Σαιηώηε) Γ ΛΤΚΔΙΟΤ 1 Βπαβείο: άββα Αιεμάλδξα ηνπ Μάξηνπ (Λύθεην Κύθθνπ Πάθνπ) 2 Βπαβείο: Υξηζηνθόξνπ Παξαζθεπή ηνπ Γεκήηξε (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) 3 Βπαβείο: Σζακνπξιίδεο Γηώξγνο ηνπ Βιαδίκεξνπ (Α Λύθεην Δζλ. Μαθαξίνπ Γ ) Βεληδέινο Αιέμαλδξνο ηνπ Κώζηα (Λύθεην Κύθθνπ Πάθνπ) άββα Ζξόδνηνο ηνπ Υξπζόζηνκνπ (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Γεκεηξίνπ Άδσλεο ηνπ Υξίζηνπ (Λύθεην Κύθθνπ Πάθνπ) Μπέιινπ Υιόε ηνπ Γηάλλε (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Παπαπνιπδώξνπ Νεόθπηνο ηνπ Παξάζρνπ (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Ησαλλίδεο Γηάλλεο ηνπ Κώζηα (Α Λύθεην Δζλάξρε Μαθαξίνπ Γ ) Μαπξνκκάηεο Ηάθσβνο ηνπ Κώζηα (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ) Πνγηαηδήο Νηθόιαο ηνπ Ησάλλε (Λύθεην Αγίνπ Νενθύηνπ)

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ, ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ Δ, Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις

Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις 37 Αριθμός 39 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV)

Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010 (Θέμα 6 ο IV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ Απόζπαζμα Ππακηικού Απιθμ. 146/26-11-2010

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τασίνοσ 36, Γραυ. 102, τρόβολος 2003, Λεσκωσία Σ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςθλευτζσ Φυςικοκεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Τγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Παξαθνινπζήζηε ην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΣΙΜΗΣΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ 1. Γηα ηελ Πιήξε Φνίηεζή ηνπ/ηεο ζηελ Γ Λπθείνπ. - Γήκνπ Έιελα Γ01 - Ησάλλνπ ηπιηαλό Γ01 - Ησζήθ Γηώξγν Γ01 - Παξαζθεπά Μελά Γ01 - Πεγεηώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Α) IMC KEY STAGE II. 1 Kalali Datis Farzin American Academy Nicosia 10/04/2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Α) IMC KEY STAGE II. 1 Kalali Datis Farzin American Academy Nicosia 10/04/2002 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003, Λεςκωζία Σηλ. 357-22378101 Φαξ: 357-22379122 e-mail: cms@cms.org.cy Ιζηοζελίδα: www.cms.org.cy ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ζ Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ

ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ ΜΖΝ ΘΤΜΩΝΔΗ ΔΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ Πρωτότυπο: DON T GET MAD The anger alternative game. Πηγή: Social skills central 2011 Guidance Group Μετάφραςη: Μουρελάτου Σταμοφλα - Εργοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ «Το θθέθην πάνηα ηδηε ταρά ποσ ηο θραζίν περνούζην, ηδηαη ρανηεβού ζηε Λεμεζό δηούν γηα να βρεζούζην» Εσαγόρας Κωνζηανηίνοσ Εγκαίνια: Δημοηικός Κήπος

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΡΥΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ςγγπαθική ομάδα: ςνηονιζηέρ: Επιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ: ύνδεζμορ Επιθεωπηηήρ: Eνδοημημαηική Επιηποπή Μαθημαηικών: ύμβοςλοι Μαθημαηικών: Αζαλαζίνπ-Αιακπξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ

ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΕΠΑΡΥΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 1 PETROLINA ΣΑΘΜΟ ΒΔΝΕΗΝΖ Α.Γ. ΘΔΟΥΑΡΟΤ Πξνδξόκνπ 87 ηξόβνινο 2063 1,443 2 EKO ΚΧΣΑ ΓΔΡΟΚΧΣΑ Λεωθ. Αξρ. Μαθαξίνπ Γ 98 (Hilton) Λεπθωζία 1516 1,445 3 PETROLINA ΑΓΔΛΦΟΗ Π & Π ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ Λεωθ. Κπξηάθνπ Μάηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ «Ο ΑΤΛΟ» 1. Με ηο λύσνο ηος άζηπος ηίρνη: Οδπζζέαο Διύηεο 2. ε καινούπγια βάπκα μπήκα Παξαδνζηαθό Μηθξάο Αζίαο Δπεμεξγαζία: Β. Πεηξόρεηινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ

ΘΕΜΑΣΑ: 1. Έγθξηζε Πξαθηηθώλ θαη Απνξξένληα 3 εο Οινκέιεηαο 2. Π.Ο.Δ.Γ. 3. Κηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο. 4. Δληαία Αζθάιηζε ρνιείσλ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Γηεμήρζε ζηηο 5 Μαξηίνπ 2012 ζην Κ Γεκνηηθό ρνιείν Αγ. Παληειεήκνλα ------------------------------------- ΠΑΡΟΝΣΕ Γηαλλάθεο Θενδνύινπ, Πόιπο Βιάρνο, Καηεξίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΤΡΝΗ ΜΟΤ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» της Μιμής Ντενίση. έκθεση «Η ΜΤΡΝΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» από την Ένωση μυρναίων,

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΤΡΝΗ ΜΟΤ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» της Μιμής Ντενίση. έκθεση «Η ΜΤΡΝΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» από την Ένωση μυρναίων, ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΤΡΝΗ ΜΟΤ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» της Μιμής Ντενίση & έκθεση «Η ΜΤΡΝΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» από την Ένωση μυρναίων, στο «ΘΕΑΣΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» τις 30 Οκτωβρίου ξεκινούν οι παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Σύπνπ. Πξόγξακκα Παξαζηάζεωλ

Γειηίν Σύπνπ. Πξόγξακκα Παξαζηάζεωλ Γειηίν Σύπνπ Σν Γεκνηηθό Θέαηξν Πεηξαηά Πύιε Πνιηηηζκνύ - κε Θαιιηηερληθό Γηεπζπληή, ηνλ Λίθν Γηακαληή, παξνπζηάδεη έλα πξόγξακκα πνιιαπιώλ δξάζεσλ, κε ζηόρν ηελ ζπλάληεζε ησλ ηερλώλ. Πξόγξακκα Παξαζηάζεωλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ΚΤ.Μ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 2015-2016

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ΚΤ.Μ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 2015-2016 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τασίνοσ 36, Γραυ. 102, τρόβολος 2003, Λεσκωσία Σ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ΚΤ.Μ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ηαζίνοσ 36, Γραθ. 102, ηρόβολος 2003, Λεσκωζία Σ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2016-2017 www.cms.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΘΕΑΣΡΟ 16-19 ΜΑΪΟΤ 2011

ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΘΕΑΣΡΟ 16-19 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΘΕΑΣΡΟ 16-19 ΜΑΪΟΤ 2011 «Φόποςμ ύγσπονηρ Δπαμαηοςπγίαρ» ηος Ελληνικού Κένηπος ηος Διεθνούρ Θνζηιηούηος Θεάηπος & «Ππώηη ανάγνωζη» ηος Γαλλικού Θνζηιηούηος Αθηνών 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΣΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:04/06/2014 ΛΕΤΚΩΙΑ - ΦΘΗΝΟΣΕΡΑ ΠΡΑΣΗΡΙΑ ΑΜΟΛΤΒΔΗ 95 Δηαιρεία Όνομα επιτείρηζης Γιεύθσνζη Πεξηνρή Σ.Κώδικας Αμόλσβδη 95 STATION)

Διαβάστε περισσότερα