ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ Σετνική Περιγραθή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή"

Transcript

1 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο ραλδάθσλ θαηε δηάλνημε λέσλ ζε νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο, ζπληήξεζε κε ακκνράιηθν αγξνηηθώλ δξόκσλ.δπίζεο θαηαζθεπή ηζόπεδσλ δηαβάζεσλ θαη αγσγώλ κε ηζηκεληνζσιήλεο Φ80 ζηνπο νηθηζκνύο. Η δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθ ησλ νπνίσλ γηα εξγαζίεο ,32 Δπξσ ,12 Δπξσ 9.349,80 Δπξώ γηα ΦΠΑ Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην: ΑΣΑ κε ππάξρνπζα πίζησζε: ,00 Δπξσ γηα ην έηνο 2015 Κνκνηελή 2/3/2015 Η πληάμαζα Γαξπθαιηά Κπξηαθνπνύινπ Σερλ. Πνι. Μεραληθόο

2 ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ - ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 Προσπολογιζμός Μελέηης α/α σνοπηική Περιγραθή Δ/Μ Α/Σ Κωδ/Αρθροσ Ποζόηης Σιμή Γαπάνη 1 Ομάδα Α: Υωμαηοσργικά (ΔΤΡΩ) Μερική Ολική Με ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ επί απηνθηλήηνπ θ m ΤΓΡ ,00 1, ,32 1 αη ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρώξν απόζεζεο ή απόξξηςεο 4 2 πληήξεζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο m2 2 Γ Α.1Ν 4.000,00 1, ,00 Αζξνηζκα 1εο νκάδαο νκνεηδώλ εξγαζηώλ (1)= , ,32 2 Ομάδα Β: Σετνικά έργα Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C εθηόο ππνγείσλ έ kg 3 Β-30.3-ΤΓΡ ,00 345,00 1 ξγσλ 1,15 Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 12 m ΤΓΡ 21, , νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζε m3 5 Β ΟΓΟ-25 30, ,00 3 σλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδ 32 94,2 Αζξνηζκα 2εο νκάδαο νκνεηδώλ εξγαζηώλ (2)= 5.334, ,00 ύνολο Α ,32 Απρόβλεπηα-Απολογιζηικά 0, ,32 Προζηίθεηαι ΦΠΑ 23% 9.349,80 ύνολο ,12 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο Σκεκαηάξρεο Κνκνηελή 2/3/2015 Η πληάμαζα Γεώξγηνο Μαθξίδεο Πνιηηηθ. Μεραληθνο Σ.Δ Γαξπθαιηά Κπξηαθνπνύινπ Σερλ. Πνι. Μεραληθόο

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΡΟΔΟΠΗ ΔΗΜΟ: ΚΟΜΟΣΗΝΗ Σαρ. Γηεύζπλζε:.Π ΒΗΕΤΖΝΟΤ1... Πιεξνθνξίεο:.Γ.ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ... Σειέθσλν: Fax: Απ. Ππωη /.../2015 Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία.. ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΔΑΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ2015 Έρνληαο ππόςε: Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ.. Α) Σηο δηαηάμεηο: ηοσ ΠΔ 28/1980 «Περί εκηελέζεως έργων και προμηθειών ηων ΟΣΑ» ηοσ Δημοηικού και Κοινοηικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίηερα ηο άρθρο 209 ηοσ Ν. 3463/06, όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) ηελ ππ' αξηζ /739/ (ΦΔΚ 1291/ ηεύρνο Β) απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηελ ππ αξηζκόλ 26/15. κειέηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ ηελ αξηζ. 70 /2015. Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ζπληαζζόκελσλ ηεπρώλ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ελληαίν πνζνζηό έθπησζεο θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηώλ κε θξηηήξην Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνιζμός αθορά ηην εργαζία ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΔΑΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ 2015., προϋπολογιζθείζας δαπάνης ,12..με Φ.Π.Α. Άπθπο 2: Σπόπορ διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, θαη ζα δηεμαρζεί κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θαηαηεζνύλ ζην Γήκν έσο ηελ /../ θαη ώξα 9,30.: εσο 10,0.. Άπθπο 3: Σόπορ και σπόνορ Διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού

4 Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζε ζπλεδξίαζε ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ζα απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηελ επηινγή αλαδόρνπ. Άπθπο 4: Σόπορ και Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ Ο ρώξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη νηθηζκνί Γήκνπ Κνκνηελεο.. Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη 3 (ηξείο).. κήλεο. Οη ππεξεζίεο, γεληθά, ζα παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή κειέηε. Άπθπο 5: Κπαηήζειρ Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξύλεηαη ν Γήκνο. Άπθπο 6: Σπόπορ Πληπωμήρ Ο ηξόπνο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ νξίδεηαη σο εμήο: αξζξν 53 ηνπ Π.Γ28/80 θαη ην αξζξν 7 πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό. ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά ην λόκν. Άπθπο 7 : Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένων Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη από ην Γξαθείν..Γ/λζεο Σερληθώλ..Τπεξεζηώλ..., εκέξεο. θαη ώξεο..εξγαζίαο.. Σειέθσλν FAX Άπθπο 8: Λοιποί όποι 1).Δγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% επη ηνπ πξνππνινγηζκνύ εηνη πνζό 814 επξ 2) Βεβαίσζε Μ.Δ.Δ.Π ε βεβαίσζε Ννκαξρηαθνύ Μεηξώνπ γηα έξγα ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ. 3)Τπεύθςνη δήλωζη πονικού Μηηπώος, ςπογεγπαμμένη ηην ημέπα ηος διαγωνιζμού, από ηο οποίο πποκύπηει όηι δεν έσει καηαδικαζθεί ζε αδίκημα ζσεηικό με ηην άζκηζη ηηρ έπαγγελμαηικήρ ηος δπαζηηπιόηηηαρ. 4)Πιζηοποιηηικό από απμοδια απσή από ηο οποίο να πποκύπηει όηι είναι ενήμεποι ωρ ππορ ηιρ θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηοςρ καηά ηην ημέπα διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού.

5 5)Τπεύθςνη δήλωζη όηι έλαβε πλήπη γνώζη ηων όπων ηηρ διακήπςξηρ και ηηρ ζςγγπαθήρ ςποσπεώζεων και όηι ηοςρ αποδέσεηαι ανεπιθύλακηα καθώρ και όηι δεν έσει αποκλειζθεί η ζςμμεηοσή ηος ζε διαγωνιζμούρ ηων Ο.Σ.Α. και ηος δημοζίος. Άπθπο 9: Δημοζίεςζη Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί κε ηνηρνθόιιεζε ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ΥΡΟΝΟ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ Άπθπο 10: διαηάξειρ Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: ηοσ ΠΔ 28/1980 «Περί εκηελέζεως έργων και προμηθειών ηων ΟΣΑ» ηοσ Δημοηικού και Κοινοηικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίηερα ηο άρθρο 209 ηοσ Ν. 3463/06, όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) ηελ ππ' αξηζ /739/ (ΦΔΚ 1291/ ηεύρνο Β) απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ: ΡΟΔΟΠΗ ΔΗΜΟ: ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΔΑΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ2015 ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ Άπθπο 1: Διαηάξειρ Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: Σηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ ΟΣΑ» 2. ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 3. ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/ ηεύρνο Α ): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο. 4. ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94. Άπθπο 2: ςμβαηικά ζηοισεία Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 1. Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 2. Πξνϋπνινγηζκόο θαη ηηκνιόγην ηεο πξνζθνξάο 3. πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 4. Σερληθή πεξηγξαθή Άπθπο 3: Επγαζία α) Ζ παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία :ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΔΡΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ- ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ 2015

7 β)σόπνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο ε πεξηνρή ζηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο. γ) Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ,12 ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Άπθπο 4: Εγγςήζειρ Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ. (δειαδή 2033,00 ) Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ. Άπθπο 5: Σόπορ και Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ Ο ρώξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη πεξηνρή Γήκνπ Κνκνηελήο.. Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη ηξεηο (3).. κήλεο. Άπθπο 6: Παπαλαβή επγαζιών Ζ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 63 παξ 3 ηνπ ΠΓ 28/80. Άπθπο 7: Σπόπορ Πληπωμήρ Ο αλάδνρνο ζα πιεξώλεηαη σο εμήο: ζην ηέινο θάζε κήλα ύζηεξα από ζύληαμε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα εθδίδεηαη εληόο 10 εκεξώλ από ην πέξαο ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ κήλα. εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό. ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά ην λόκν. Άπθπο 8: Κπαηήζειρ

8 Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν βαξύλεηαη ν Γήκνο. Άπθπο 9: Ποιόηηηα Παπεσόμενων Τπηπεζιών Ζ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρώξνπο. Άπθπο 10: Εκσώπηζη ηηρ επγαζίαρ ζε ηπίηο Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ όινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ζ απόθαζε απηή παξέρεηαη εθ όζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε έρεη ηα πξνζόληα πνπ εγγπώληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη εγθξίλεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Άπθπο 11: Επίλςζη διαθοπών Σπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιύνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006. Ο Πξνηζηάκελνο Σκήκαηνο Κνκνηελή 2/3/2015 Ο πληάμαο Γεώξγηνο Μαθξίδεο Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ Κπξηαθνπνύινπ Γαξ. Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ &ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 13 η ΕΥΟΡΕΙΑ ΒΤΖΑΝΣΙΝΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα