Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011"

Transcript

1 Βάζειρ Γεδομένων Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Φξνληηζηήξην 1 ν

2 Διζαγωγή - Οπιζμοί Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή από ζρεηηδόκελα αληηθείκελα Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) είλαη κηα ζπιινγή από πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπληεξήζνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ Έλα πξόγξακκα εθαξκνγήο είλαη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο κέζν ηνπ νπνίνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηε βάζε θαη πξνζπειαύλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 2

3 Μια Βάζη Γεδομένων... Αλαπαξηζηά κηα άπνςε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ. Δίλαη δνκεκέλε ζε ονηόηηηερ θαη γνωπίζμαηα ρεδηάδεηαη έηζη ώζηε λα παξέρεη επθνιόηεξε πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα Ο ζρεδηαζκόο πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηιρ ανάγκερ ηων ηελικών σπηζηών θαζώο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη λα επηηεινύληαη 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 3

4 Παπαδείγμαηα Χπήζηρ ΒΓ Σξάπεδεο: Βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ζπλαιιαγέο θαη ινγαξηαζκνύο Αεξνγξακκέο: Κξαηήζεηο, πξόγξακκα πηήζεσλ Παλεπηζηήκηα: εγγξαθέο, αξρεία θνηηεηώλ, βαζκνί Πσιήζεηο: Πειάηεο, πξντόληα, αγνξέο, θαηάζηαζε απνζήθεο Βηνκεραλία: Παξαγσγή, ζηνθ, παξαγγειίεο, αιπζίδα παξαγσγήο Αλζξώπηλνη πόξνη: ζηνηρεία εξγαδνκέλσλ, αζθάιηζε, θνξνινγία, κηζζνί 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 4

5 Λειηοςπγίερ ΣΓΒΓ Οπιζμόρ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ: πξνδηαγξαθή ησλ ηύπσλ, ησλ δνκώλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεπηνύλ ζηε ΒΓ Καηαζκεςή κηα βάζεο δεδνκέλσλ: απνζήθεπζε ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ Χειπιζμόρ (manipulation) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ: ππνβνιή εξσηήζεσλ γηα ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ, ελεκέξσζε (λέεο εηζαγσγέο, δηαγξαθέο ή ηξνπνπνηήζεηο) Άλλερ λειηοςπγίερ: Γηακνηξαζκόο, πξνζηαζία από αζηνρίεο πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ, αζθάιεηα 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 5

6 Γιαηί ΣΓΒΓ; Παξνρή κόληκεο απνζήθεπζεο Αθεξαηόηεηα Γεδνκέλσλ θαη Αζθάιεηα Αλεμαξηεζία Γεδνκέλσλ Απνδνηηθή Πξνζπέιαζε Γεδνκέλσλ Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Σαπηόρξνλε πξνζπέιαζε θαη αλάξξσζε από ζθάικαηα 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 6

7 Γομή ΣΓΒΓ ΣΔΒΔ Βάζη Δεδομένων 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 7

8 Παπαδείγμαηα ΣΓΒΓ MySQL Microsoft SQL Server 2005 Microsoft Access 2003 Oracle 11g PostgreSQL 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 9

9 Ανάλςζη Απαιηήζεων

10 Πλήπηρ Γιαδικαζία Ανάπηςξηρ ΒΓ Ανεξάπτητα. του DBMS Εξαπτώμενο του επιλεγμένου DBMS Μηθξόθνζκνο (π.χ., με Σχεσιακό Μοντέλο) Λογικό Μοντέλο -- Στήματα / Όυεις Απαηηήζεηο ΒΓ Σσλλογή Απαιηήζεων και Ανάλσζη Δλλνηνινγηθό Μνληέιν (ρήκα) Εννοιολογικός Στεδιαζμός Βάζης (π.χ., με E-R Model) E-R Γηάγξακκα Λογικός Στεδιαζμός Βάζης Βάζε Γεδνκέλσλ Φσζικός Στεδιαζμός Βάζης Φσσικό Μοντέλο Εσφτερικό Στήμα Πλήρωζη Βάζης

11 Ανάλςζη Απαιηήζεων Η θάζε θαηά ηελ νπνία ζπγθεληξώλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα: ην ζρεδηαζκό ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηνλ θαζνξηζκό ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο εθαξκνγήο Οη πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ όζν ην δπλαηόλ ζαθέζηεξα θαη πιεξέζηεξα, δηόηη: αιιαγέο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο καηαναλώνοςν σπόνο και πόποςρ 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 12

12 Οπιζμόρ Βάζηρ Γεδομένων Οξίδνληαη: Οη Οληόηεηεο Σα Υαξαθηεξηζηηθά Οη κεηαμύ ηνπο πζρεηίζεηο Σα Δξσηήκαηα πνπ ζα ζέζνπκε ζηελ βάζε 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 13

13 Βήμα 1 ο : Οι Ονηόηηηερ Οληόηεηα είλαη έλα αληηθείκελν πνπ αλαπαξηζηάηαη ζηελ ΒΓ θαη κπνξεί λα δηαρσξηζηεί πιήξσο Αληηπξνζσπεύεη έλα αληηθείκελν ή κία έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ Μηα νληόηεηα αληηπξνζσπεύεη πνιιά πξάγκαηα ηα νπνία κνηξάδνληαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Πρ δύν δηαθνξεηηθνί θνηηεηέο είλαη δύν ζηηγκηόηππα ηεο νληόηεηαο Φνηηεηήο 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 14

14 Βήμα 2 ο : Γνωπίζμαηα Έλα γλώξηζκα πεξηγξάθεη κία ηδηόηεηα θάπνηαο νληόηεηαο Καηά ηελ θαηαγξαθή ησλ γλσξηζκάησλ κηαο νληόηεηαο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε όιεο νη πιεξνθνξίεο πος θα σπειαζηεί να αποθηκεςηούν για κάθε ονηόηηηα, έηζη ώζηε λα επηηεινύληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνύληαη από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 15

15 Βήμα 3 ο : Σςζσεηίζειρ μεηαξύ Ονηοηήηων Μηα ζπζρέηηζε κεηαμύ νληνηήησλ αληηπξνζσπεύεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε «ζπνπδάδεη ζε» απνηειεί κηα ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ νληνηήησλ ρνιή θαη Φνηηεηήο Σππηθά κηα ζπζρέηηζε αληηπξνζσπεύεη απηό πνπ ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν εθθξάδεηαη κε ξήκα 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 16

16 Βήμα 3 ο : Σςζσεηίζειρ μεηαξύ Ονηοηήηων (2) Αλ ε ζπζρέηηζε είναι ςποσπεωηική εθθξάδεηαη κε ην ξήκα ππέπει. Πρ θάζε θνηηεηήο πξέπεη λα ζπνπδάδεη ζε κηα ζρνιή. Απηό είλαη ππνρξεσηηθή ζπζρέηηζε ησλ νληνηήησλ θνηηεηήο θαη ζρνιή Αλ ε ζπζρέηηζε δεν είναι ςποσπεωηική εθθξάδεηαη κε ην ξήκα μποπεί. Πρ θάπνηνο θνηηεηήο κπνξεί λα έρεη δαλεηζηεί έλα βηβιίν. Απηό είλαη ζπζρέηηζε κε ππνρξεσηηθή κεηαμύ ησλ νληνηήησλ θνηηεηήο θαη βηβιίν 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 17

17 Βήμα 4 ο : Καηαγπαθή Πιθανών Δπωηημάηων Η δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ εξσηεκάησλ πνπ απαηηνύληαη εμαξηάηαη από ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ρξεηάδεηαη λα εθηεινύληαη από ηε βάζε Καζνξίδνληαη από ηηο απαηηήζεηο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 18

18 Αναγνώπιζη Ονηοηήηων και Σςζσεηίζεων Ο ραξαθηεξηζκόο ελόο αληηθεηκέλνπ σο νληόηεηα ή γλώξηζκα κπνξεί λα απνδεηρηεί δύζθνινο. Δμαξηάηαη πάληα από ηηο απαιηήζειρ ηων ηελικών εθαπμογών. Γεληθά: Οη νληόηεηεο πεξηέρνπλ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία γηα έλα θπζηθό αληηθείκελν Σα γλσξίζκαηα είηε πεξηγξάθνπλ, είηε ηαπηνπνηνύλ κία νληόηεηα Οη ζρέζεηο απνηεινύλ ζπζρεηηζκνύο νληνηήησλ 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 19

19 Παπαδείγμαηα

20 Παπάδειγμα 1 Θεσξείζηε ην παξαθάησ ζύλνιν απαηηήζεσλ γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ ελόο πλεξγείνπ Απηνθηλήησλ. Σν ζπλεξγείν απαζρνιεί έλα ζύλνιν από ππαιιήινπο. Γηα ηνπο ππαιιήινπο καο ελδηαθέξεη λα θξαηάκε ην νλνκαηεπώλπκν, ηε δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν, ηελ εηδηθόηεηα θαη ην κηζζό. Οη πειάηεο θιείλνπλ ξαληεβνύ κε ην ζπλεξγείν γηα ηελ επηζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο. Γηα θάζε πειάηε ζέινπκε λα μέξνπκε: νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαη ηειέθσλν. Γηα ην ξαληεβνύ θξαηάκε πιεξνθνξία γηα: ηελ εκεξνκελία, ηελ ώξα, κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ην απηνθίλεην ζέινπκε λα μέξνπκε: ηε κάξθα, ην κνληέιν, ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο, ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο θαη ηνλ αξηζκό πιαηζίνπ ηνπ. Κάζε πειάηεο κπνξεί λα θέξεη πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα γηα επηζθεπή. 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 21

21 ε θάζε απηνθίλεην γίλεηαη κία επηζθεπή, γηα ηελ νπνία θξαηάκε ηα εμήο ζηνηρεία: εκεξνκελία έλαξμεο επηζθεπήο, εκεξνκελία ιήμεο επηζθεπήο θαη πεξηγξαθή. Η επηζθεπή γίλεηαη από θάπνηνλ ππάιιειν. Σν ζπλεξγείν δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επηζθεπέο ησλ απηνθηλήησλ. Γηα ην θάζε αληαιιαθηηθό θξαηάκε ζηνηρεία γηα: ηνλ ηύπν, ηνλ θσδηθό, ην θόζηνο θαη ηελ πνζόηεηα ησλ απνζεκάησλ. Μαο ελδηαθέξεη λα μέξνπκε πνηα θαη πόζα αληαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε επηζθεπή. Κάζε επηζθεπή έρεη έλα ζπλνιηθό θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο. Μαο ελδηαθέξεη λα δηαηεξνύκε ζηνηρεία γηα ηηο νθεηιέο θάζε πειάηε 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 22

22 Σν πλεξγείν απαζρνιεί έλα ζύλνιν από ππαιιήινπο. Γηα ηνπο ππαιιήινπο καο ελδηαθέξεη λα θξαηάκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην νλνκαηεπώλπκν, ηε δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν, ηελ εηδηθόηεηα θαη ην κηζζό. Οη πειάηεο θιείλνπλ ξαληεβνύ κε ην ζπλεξγείν γηα ηελ επηζθεπή ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο. Γηα θάζε πειάηε ζέινπκε λα μέξνπκε νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαη ηειέθσλν. Γηα ην ξαληεβνύ θξαηάκε πιεξνθνξία γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα, θαζώο θαη κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ην απηνθίλεην ζέινπκε λα μέξνπκε ηε κάξθα, ην κνληέιν, ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο, ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο θαη ηνλ αξηζκό πιαηζίνπ ηνπ. Κάζε πειάηεο κπνξεί λα θέξεη πεξηζζόηεξα από έλα απηνθίλεηα γηα επηζθεπή. ε θάζε απηνθίλεην γίλεηαη κία επηζθεπή, γηα ηελ νπνία θξαηάκε ηα εμήο ζηνηρεία: εκεξνκελία έλαξμεο επηζθεπήο, εκεξνκελία ιήμεο επηζθεπήο θαη πεξηγξαθή. Η επηζθεπή γίλεηαη από ππαιιήινπο. Δπίζεο, ην ζπλεξγείν δηαζέηεη αληαιιαθηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο επηζθεπέο ησλ απηνθηλήησλ. Γηα ην θάζε αληαιιαθηηθό θξαηάκε ζηνηρεία γηα ηνλ ηύπν, ηνλ θσδηθό, ην θόζηνο θαη ηελ πνζόηεηα ησλ απνζεκάησλ. Δπίζεο, καο ελδηαθέξεη λα μέξνπκε πνηα θαη πόζα αληαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε επηζθεπή. Κάζε επηζθεπή έρεη έλα ζπλνιηθό θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο. Μαο ελδηαθέξεη λα δηαηεξνύκε ζηνηρεία γηα ηηο νθεηιέο θάζε πειάηε 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 23

23 Ονηόηηηερ Τπάιιεινη Πειάηεο Απηνθίλεην Δπηζθεπή Αληαιιαθηηθά Ουειλές??? 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 24

24 Χαπακηηπιζηικά ΑΦΜ Σειέθσλν Πόιε Γηεύζπλζε Όλνκα Δπώλπκν Πελάηηρ 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 25

25 Σςζσεηίζειρ Ο πειάηεο (πξέπεη λα) Έρεη νθεηιέο (πξέπεη λα) Έρεη απηνθίλεην (κπνξεί λα) Κιείλεη ξαληεβνύ Καηά ηελ δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο επηζθεπήο (πξέπεη λα) Δπηζθεπάδεηαη απηνθίλεην (κπνξεί λα) Υξεζηκνπνηνύληαη αληαιιαθηηθά (πξέπεη λα) Απαζρνινύληαη ππάιιεινη 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 26

26 Δπωηήμαηα Πνηα ξαληεβνύ θιείζηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε πνπ ην έθιεηζε Πνηα εκεξνκελία έγηλε ε εηζαγσγή ζην ζπλεξγείν απηνθηλήηνπ κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό θπθινθνξίαο Πνηα αληαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε επηζθεπή Πνηα απηνθίλεηα έρεη ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 27

27 Παπάδειγμα 2 Θέινπκε λα πινπνηήζνπκε κηα βάζε γηα κία βηβιηνζήθε. Θα απνζεθεύνπκε πιεξνθνξία γηα ηα βηβιία, ηνπο ζπγγξαθείο θαη ηηο θαηεγνξίεο βηβιίσλ 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 28

28 Ονηόηηηερ Βηβιίν: Η νληόηεηα βηβιίν θαηαγξάθεη ηα ζηνηρεία ησλ βηβιίσλ θαη ηα γλσξίζκαηά ηεο είλαη πρ ηίηινο, πεξίιεςε, έθδνζε, εμώθπιιν θιπ πγγξαθέαο: Η νληόηεηα πεξηγξάθεη ηνλ ζπγγξαθέα θαη πεξηέρεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία, όπσο πρ όλνκα, επώλπκν, έηνο γέλλεζεο-ζαλάηνπ, βηνγξαθηθό, web site, θιπ Καηεγνξία: Πεξηγξάθεη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ δηαρσξηζηεί ηα βηβιία θαη πεξηέρεη ζηνηρεία όπσο όλνκα, πεξηγξαθή θαηεγνξίαο, (γνληθή θαηεγνξία) θιπ. 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 29

29 Σςζσέηιζη Ονηοηήηων Κάζε βηβιίν πξέπεη λα αλήθεη ζε κία θαηεγνξία. Κάζε ζπγγξαθέαο πξέπεη λα έρεη γξάςεη ηνπιάρηζηνλ έλα βηβιίν. 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 30

30 Πιθανέρ Δπωηήζειρ Σα βηβιία πνπ αλήθνπλ ζε κία θαηεγνξία Η βηβιηνγξαθία ελόο ζπγγξαθέα Ο ζπγγξαθέαο ελόο βηβιίνπ Οη ππνθαηεγνξίεο κηαο θαηεγνξίαο Οη ζπγγξαθείο πνπ είλαη δσληαλνί Σα βηβιία πνπ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ 10ε έθδνζε Σα βηβιία πνπ πεξηέρνπλ ζηελ πεξίιεςή ηνπο ηηο ιέμεηο «βάζε δεδνκέλσλ»... 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 31

31 Παπάδειγμα 3 Καιείζηε λα κεραλνγξαθήζεηε έλα ξαδηνθσληθό ζηαζκό. Καηαγξαθή όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό. Γηα ηνλ θάζε εξγαδόκελν ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (ΑΦΜ, αξηζκόο ηαπηόηεηαο, νλνκαηεπώλπκν, ηαρπδξνκηθή ή/θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ηειέθσλα), ε ζέζε ηνπ ζην ζηαζκό, ε εθπνκπή πνπ πηζαλό λα παξνπζηάδεη θηι. Καηαγξαθή όισλ ησλ δίζθσλ θαη ησλ ηξαγνπδηώλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζηαζκό θαη ζύλδεζε κεηαμύ ηξαγνπδηώλ, δίζθσλ θαη ηξαγνπδηζηώλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ζε πνηα δώλε (εθπνκπή θαη παξαγσγό) αληηζηνηρεί ην θάζε είδνο δηζθνγξαθίαο. 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 32

32 ... Καηαγξαθή όισλ ησλ ηειεθώλσλ ηνπ ζηαζκνύ. Σα ηειέθσλα απηά κπνξεί λα είλαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζηαζκό, ησλ πειαηώλ, ησλ δεκόζησλ ή ηδησηηθώλ θνξέσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηαζκό. Γηα θάζε ηειέθσλν ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ θάηνρό ηνπ: νλνκαηεπώλπκν, αξηζκόο ηαπηόηεηαο, ΑΦΜ, ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ζρέζε ηνπ κε ηελ εηαηξία θαη άιια πνπ ζα ζθεθηείηε εζείο. Καηαγξαθή όισλ ησλ ρνξεγώλ ηεο θάζε εθπνκπήο (έλαο ρνξεγόο ζπλδέεηαη πάληα κε ηελ εθπνκπή θαη ηνλ παξαγσγό θαη πξνθαλώο έρεη έλα ηειέθσλν). Κάζε εθπνκπή κπνξεί λα έρεη από έλαλ κέρξη πέληε ρνξεγνύο 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 33

33 Ονηόηηηερ Σερληθόο Τπάιιεινο Γξαθείνπ Υνξεγόο Ραδηνθσληθόο Παξαγσγόο Δθπνκπή Σξαγνύδη 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 34

34 Χαπακηηπιζηικά Σξαγνύδη Δίδνο κνπζηθήο Γίζθνο CD Σξαγνπδηζηήο Σίηινο 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 35

35 Σςζσεηίζειρ Έλαο ή πεξηζζόηεξνη ρνξεγνί (πξέπεη λα) ρνξεγνύλ κία εθπνκπή Έλαο ξαδηνθσληθόο παξαγσγόο ηνπιάρηζηνλ (πξέπεη λα) παξνπζηάδεη κία ή πεξηζζόηεξεο εθπνκπέο Έλα ηξαγνύδη (πξέπεη λα) παίδεη ζε θάπνηα εθπνκπή 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 36

36 Δπωηήμαηα ε πνηεο εθπνκπέο παίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη Πνηεο εθπνκπέο έρνπλ παξαπάλσ από έλαλ ξαδηνθσληθό παξαγσγό Πνηνη είλαη νη ξαδηνθσληθνί παξαγσγνί ζηηο εθπνκπέο πνπ ρνξεγεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρνξεγόο 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 37

37 Παπάδειγμα 4 Θέινπκε λα πινπνηήζνπκε έλα Online ζύζηεκα δεκνπξαζηώλ. Σν ζύζηεκα ζα είλαη δηαζέζηκν ζε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ έλα αληηθείκελν πξνο πώιεζε ή λα θάλνπλ πξνζθνξά ζε δεκνπξαζία άιινπ ρξήζηε 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 38

38 Ονηόηηηερ Γεκνπξαζία: εκεξνκελία έλαξμεο, ιήμεο, αληηθείκελν πνπ δεκνπξαηείηαη, ηδηνθηήηεο, πνζό αλνίγκαηνο, ηξόπνο πιεξσκήο θιπ. Αληηθείκελν: Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, όλνκα, πνζόηεηα, θαηάζηαζε, θσηνγξαθία Υξήζηεο: όλνκα ρξήζηε, login, password, ηειέθσλν, , δηεύζπλζε απνζηνιήο. Πξνζθνξά: ηηκή πξνζθνξάο, πνηνο ηελ έθαλε, γηα πνηα δεκνπξαζία 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 39

39 Σςζσεηίζειρ Ονηοηήηων Έλα αληηθείκελν πξέπεη λα δεκνπξαηείηαη ζε κία δεκνπξαζία ε κία δεκνπξαζία κπνξεί λα έρνπλ γίλεη πξνζθνξέο. Έλα αληηθείκελν πξέπεη λα αλήθεη ζε έλα ρξήζηε. Μηα πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη γίλεη από έλα ρξήζηε. 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 40

40 Πιθανέρ Δπωηήζειρ Σν αληηθείκελν πνπ δεκνπξαηείηαη ζε κία δεκνπξαζία. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ Σα ζηνηρεία ελόο ρξήζηε Η πςειόηεξε πξνζθνξά γηα έλα αληηθείκελν Ο αξηζκόο ησλ πξνζθνξώλ γηα έλα αληηθείκελν (ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκνπξαζία) Ο αξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεη πνπιήζεη έλαο ρξήζηεο Ο αξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηα νπνία έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά Οη αλνηρηέο/θιεηζηέο δεκνπξαζίεο... 26/10/2011 Βάζεηο Γεδνκέλσλ 41

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα