ΣΧΕ ΙΟ. Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ. Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών"

Transcript

1 ICS: ; ΕΛΟΤ η Έκδοση ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών Information Technology Vocabulary Part 7: Computer programming ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν είναι πρότυπο ΕΛΟΤ αλλά αποτελεί σχέδιο ελληνικού προτύπου για δηµόσια κρίση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν σχόλια µέχρι την 18η Σεπτεµβρίου Για τη διευκόλυνση της υποβολής σχολίων επισυνάπτεται έντυπο υποβολής παρατηρήσεων. Οι ενδεχόµενες παρατηρήσεις ή/και προτάσεις βελτίωσης υποβάλλονται στην ηλ. διεύθυνση dtenq [at] elot.gr ή στο τηλέφων , ή στο τ/ο(fax) Κλάση τιµολόγησης: ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 50, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2 Πρόλογος Το παρόν Ελληνικό Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του ιεθνούς Προτύπου ISO :2000, Information Technology Vocabulary Part 7: Computer programming και περιλαµβάνει, στα ελληνικά, όρους και ορισµούς των βασικών εννοιών του προγραµµατισµού υπολογιστών καθώς και τις αντιστοιχίες των όρων στις γλώσσες ελληνική, αγγλική, και γαλλική. ΕΛΟΤ 2015 Όλα τα δικαιώµατα έχουν κατοχυρωθεί. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, κανένα µέρος αυτού του Προτύπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή µηχανικό, περιλαµβανοµένων φωτοαντιγράφησης και µικροφίλµ, δίχως γραπτή άδεια από τον εκδότη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Κηφισού 50, Περιστέρι Αττικής

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Εισαγωγή... 4 Τµήµα 1 Γενικά Αντικείµενο Τυποποιητικές παραποµπές Αρχές και κανόνες που ακολουθήθηκαν Ορισµός λήµµατος οµή λήµµατος Ταξινόµηση ληµµάτων Επιλογή όρων και διατύπωση ορισµών Πολλαπλές σηµασίες Συντοµογραφίες Χρήση παρενθέσεων Χρήση αγκυλών Πλάγια και έντονα τυπωµένοι όροι και χρήση αστερίσκου Οργάνωση αλφαβητικών ευρετηρίων... 7 Τµήµα 2: Όροι και ορισµοί Προγραµµατισµός υπολογιστών Τύποι γλωσσών Μέθοδοι, τεχνικές και δοµή προγραµµάτων Επανάληψη και αναδροµή Εκπόνηση προγραµµάτων Ζεύξη και φόρτωση Εκτέλεση προγραµµάτων Αποσφαλµάτωση και εξέλεγχος Μικροπρογραµµατισµός Εντολές και διευθύνσεις Συντρέχουσες διεργασίες Περιβάλλοντα υποστήριξης Στόχοι και αρχές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο και ευρετήριο των όρων που αντιστοιχούν στους ορισµούς του Προτύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αγγλο-ελληνικό γλωσσάριο και ευρετήριο των όρων που αντιστοιχούν στους ορισµούς του Προτύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Γαλλο-ελληνικό γλωσσάριο και ευρετήριο των όρων που αντιστοιχούν στους ορισµούς του Προτύπου

4 Εισαγωγή Το παρόν Μέρος, ΕΛΟΤ 996-7, του Προτύπου ΕΛΟΤ 996 ορίζει τις βασικές έννοιες που αφορούν τον προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών.. Οι ορισµοί του παρόντος Προτύπου επιδιώκεται να είναι αυστηροί, απλοί και να µπορούν να γίνουν κατανοητοί από όλους τους ενδιαφεροµένους. Το πεδίο που καλύπτει η κάθε οριζόµενη έννοια έχει επιλεγεί για τη διατύπωση ορισµού κατάλληλου για γενική εφαρµογή. Στις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν περιορισµένες εφαρµογές, ο ορισµός µπορεί να απαιτεί µεγαλύτερη εξειδίκευση. Παρ' όλα αυτά, ενώ είναι δυνατό να διατηρείται η εσωτερική συνέπεια µεταξύ των διάφορων µερών του Προτύπου ΕΛΟΤ 996, ο αναγνώστης προειδοποιείται ότι η δυναµική της γλώσσας και τα προβλήµατα τα σχετικά µε την τυποποίηση και διατήρηση λεξιλογίων µπορούν να εισαγάγουν επαναλήψεις και ασυνέπειες µεταξύ των µερών. 4

5 Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών Τµήµα 1 Γενικά 1.1 Αντικείµενο Η έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ 996 αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επικοινωνίας σε θέµατα επεξεργασίας δεδοµένων. Το ΕΛΟΤ 996 περιλαµβάνει επιλεγµένους όρους και ορισµούς εννοιών από το πεδίο της τεχνολογίας πληροφοριών και προσδιορίζει τις σχέσεις των εννοιών. Το παρόν µέρος του ΕΛΟΤ 996 ορίζει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών. 1.2 Τυποποιητικές παραποµπές Τα ακόλουθα τυποποιητικά έγγραφα περιέχουν διατάξεις οι οποίες, µέσω παραποµπής σε τούτο το κείµενο, καθίστανται διατάξεις τούτου του Προτύπου. Σε ό,τι αφορά τις χρονολογηµένες παραποµπές, οι µελλοντικές τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις οποιουδήποτε από τα έγγραφα αυτά δεν εφαρµόζονται. Όµως, οι συµµετέχοντες σε συµφωνίες που βασίζονται σε τούτο το Πρότυπο ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρµογής της πλέον πρόσφατης έκδοσης των παρακάτω τυποποιητικών εγγράφων. Σε ό,τι αφορά τις µη χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση του σχετικού τυποποιητικού εγγράφου. Τα µέλη των IEC και ISO τηρούν καταλόγους των εκάστοτε ισχυόντων ιεθνών Προτύπων. ISO :2000, Terminology work Vocabulary Part 1: Theory and applications ISO/IEC :2000, Information technology Vocabulary Part 7: Computer programming ΕΛΟΤ 561-1:2006, Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο Μέρος 1: Θεωρία και εφαρµογές 1.3 Αρχές και κανόνες που ακολουθήθηκαν Ορισµός λήµµατος Το ΕΛΟΤ 996 αποτελείται από σύνολο ληµµάτων. Με τον όρο "λήµµα" εννοείται ένα σύνολο ουσιωδών στοιχείων που αποτελείται από έναν αριθµό ευρετηρίου, έναν ή περισσότερους συνώνυµους όρους και µια φράση που ορίζει µία έννοια. Ακόµα, το σύνολο µπορεί να περιλαµβάνει παραδείγµατα, σηµειώσεις, σχήµατα ή πίνακες που διευκολύνουν την κατανόηση του θέµατος οµή λήµµατος Κάθε λήµµα περιλαµβάνει τα ουσιώδη στοιχεία που ορίστηκαν στην παράγραφο 3.1 και, αν είναι αναγκαίο, µερικά πρόσθετα στοιχεία. Ετσι, µπορεί να περιλαµβάνει το πολύ τα παρακάτω στοιχεία µε την ακόλουθη σειρά: α) έναν αριθµό ευρετηρίου, β) τον προτιµώµενο όρο, γ) τη συντοµογραφία του όρου, δ) αποδεκτούς συνώνυµους όρους, 5

6 ε) το κείµενο του ορισµού (βλέπε παρακάτω 1.3.4), ζ) ένα ή περισσότερα παραδείγµατα κάτω από την επικεφαλίδα Παραδείγµατα", η) µια ή περισσότερες σηµειώσεις που καλύπτουν ειδικές περιπτώσεις εφαρµογής της έννοιας κάτω από την επικεφαλίδα "Σηµειώσεις". θ) µια εικόνα, ένα διάγραµµα ή έναν πίνακα, που µπορεί να είναι κοινά σε περισσότερα λήµµατα Ταξινόµηση ληµµάτων Σε κάθε µέρος του ΕΛΟΤ 996 αντιστοιχεί ένας διψήφιος δεκαδικός αριθµός, αρχίζοντας από το 01 για του "Θεµελιώδεις όρους". Κάθε µέρος χωρίζεται σε παραγράφους που έχουν τετραψήφιους αριθµούς των οποίων τα δύο πρώτα ψηφία αποτελούν τον αριθµό του µέρους. Σε κάθε λήµµα αντιστοιχεί ένας εξαψήφιος αριθµός ευρετηρίου, του οποίου τα τέσσερα πρώτα ψηφία αποτελούν τον αριθµό της παραγράφου. Σε µελλοντικές εκδόσεις του ΕΛΟΤ 996 θα προσθέτονται νέοι όροι στο τέλος της κάθε παραγράφου χωρίς να αλλάζουν οι αριθµοί ευρετηρίου των ληµµάτων Επιλογή όρων και διατύπωση ορισµών Η επιλογή όρων και η διατύπωση ορισµών έγινε, κατά το δυνατόν, µε βάση την καθιερωµένη χρήση. Οπου υπήρχαν αντιφάσεις αναζητήθηκαν λύσεις αποδεκτές από την πλειοψηφία Πολλαπλές σηµασίες Οταν ένας όρος έχει πολλές διαφορετικές σηµασίες, δίνεται ένα λήµµα για κάθε σηµασία Συντοµογραφίες Οπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3.2, δίνονται συντοµογραφίες για µερικούς διαδεδοµένους όρους. Αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο αν δεν οδηγούν σε παρανοήσεις ή έλλειψη καθαρότητας του λόγου. Οι συντοµογραφίες δεν χρησιµοποιούνται στους ορισµούς, στα παραδείγµατα και στις σηµειώσεις του Προτύπου Χρήση παρενθέσεων Σε µερικούς όρους κάποιες λέξεις γράφονται µέσα σε παρενθέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να παραλειφθούν όταν ο όρος χρησιµοποιείται σε τεχνικά κείµενα χωρίς η παράλειψη αυτή να δηµιουργεί παρανοήσεις. Στο κείµενο κάποιου άλλου ορισµού, στα παραδείγµατα και στις σηµειώσεις του λεξιλογίου οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται στην πλήρη µορφή τους. Σε άλλες περιπτώσεις οι όροι ακολουθούνται, σε παρένθεση, από λέξεις όχι έντονα τυπωµένες. Οι λέξεις αυτές δεν αποτελούν µέρος του όρου αλλά δίνουν οδηγίες για τη χρήση του όρου, το συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής του ή τη γραµµατική µορφή του Χρήση αγκυλών Οταν στενά συγγενείς όροι µπορούν να οριστούν µε το ίδιο κείµενο, µε εξαίρεση µερικές λέξεις, τότε οι λέξεις και οι ορισµοί οµαδοποιούνται σε ένα λήµµα. Η λέξη που πρέπει να αντικαταστήσει την προηγούµενή της για να δοθούν οι διάφορες έννοιες γράφεται σε αγκύλες, µε την ίδια σειρά στον όρο και στο κείµενο του ορισµού. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων επαναλαµβάνεται µέσα στις αγκύλες, όπου είναι δυνατόν, η τελευταία λέξη που δεν αλλάζει πριν από τις λέξεις που πρέπει να αντικατασταθούν. 6

7 1.3.9 Πλάγια και έντονα τυπωµένοι όροι και χρήση αστερίσκου Ενας πλάγια και έντονα τυπωµένος όρος σε έναν ορισµό, ένα παράδειγµα ή µια σηµείωση, σηµαίνει ότι είναι όρος του ΕΛΟΤ 996 που ορίζεται σε κάποιο άλλο σηµείο του. Ο όρος τυπώνεται πλάγια και έντονα µόνο την πρώτη φορά που χρησιµοποιείται µέσα στο λήµµα. Αλλες γραµµατικές µορφές του όρου, όπως πληθυντικός ονοµάτων ή µετοχές ρηµάτων, γράφονται όπως και ο βασικός όρος. Η βασική µορφή όλων των όρων υπάρχει στο αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος κάθε µέρους. Αν ο ορισµός του όρου υπάρχει στο ίδιο µέρος, τότε το ευρετήριο περιλαµβάνει τον πλήρη αριθµό ευρετηρίου του όρου. Αν ο όρος ορίζεται σε άλλο µέρος τότε το ευρετήριο περιλαµβάνει µόνο τον αριθµό του µέρους. Οταν δύο τέτοιοι όροι, που ορίζονται σε διαφορετικά λήµµατα ακολουθούν αµέσως ο ένας τον άλλο ή χωρίζονται µόνο µε κάποιο σηµείο στίξης, τότε διαχωρίζονται µε έναν αστερίσκο (*). Λέξεις ή όροι που τυπώνονται κανονικά χρησιµοποιούνται µε την κοινή σηµασία που ορίζεται στα λεξικά Οργάνωση αλφαβητικών ευρετηρίων Στο τέλος αυτού του Προτύπου υπάρχουν τρία αλφαβητικά λεξιλόγια-ευρετήρια: ελληνοαγγλογαλλικό, αγγλοελληνικό και γαλλοελληνικό, που περιλαµβάνουν όλους τους όρους που ορίστηκαν στο µέρος αυτό ή χρησιµοποιήθηκαν και ορίζονται σε άλλο µέρος του Προτύπου. Τα αλφαβητικά ευρετήρια δίνουν τον αριθµό ευρετηρίου του όρου στο µέρος αυτό ή τον αριθµό του µέρους όπου ορίζεται ο όρος. Τµήµα 2: Όροι και ορισµοί 07 Προγραµµατισµός υπολογιστών Τύποι γλωσσών µεταγλώσσα γλώσσα µε την οποία καθορίζονται µερικά ή όλα τα χαρακτηριστικά µιας άλλης γλώσσας και ενδεχοµένως αυτής της ίδιας Παράδειγµα: συµβολισµός κατά Backus-Naur αλγοριθµική γλώσσα τεχνητή γλώσσα µε την οποία εκφράζονται αλγόριθµοι ( ) γλώσσα προγραµµατισµού τεχνητή γλώσσα µε την οποία εκφράζονται προγράµµατα γλώσσα µηχανής τεχνητή γλώσσα που απαρτίζεται µόνο από τις εντολές µηχανής συγκεκριµένου υπολογιστή ή συγκεκριµένης κατηγορίας υπολογιστών 7

8 µηχανοστρεφής γλώσσα υπολογιστοστρεφής γλώσσα γλώσσα προγραµµατισµού, στην οποία οι απλές προτάσεις εντολών έχουν την ίδια ή παρόµοια δοµή όπως οι εντολές µηχανής ενός συγκεκριµένου υπολογιστή ή µιας κατηγορίας υπολογιστών συµβολογλώσσα µηχανοστρεφής γλώσσα που χρησιµοποιεί συµβολική ονοµατοδοσία πράξεων και θέσεων και άλλων χαρακτηριστικών όπως οι µακροεντολές γλώσσα πρώτης γενιάς Γ1Γ (σύντµηση) γλώσσα προγραµµατισµού που µοιάζει πολύ µε συµβολογλώσσα και είναι πολύ εξαρτηµένη από τη γλώσσα µηχανής ενός υπολογιστή γλώσσα υψηλής στάθµης γλώσσα υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού που κυρίως σχεδιάζεται για, και συντακτικά προσανατολίζεται σε, ειδικές κατηγορίες προβληµάτων και είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από τη δοµή συγκεκριµένου υπολογιστή ή κατηγορίας υπολογιστών Παραδείγµατα: Ada, COBOL, Fortran, Pascal συµβολική γλώσσσα γλώσσα προγραµµατισµού που ονοµατοδοτεί λειτουργίες, αποτελέσµατα σε συµβολική µορφή Παραδείγµατα: Συµβολογλώσσα,* γλώσσα υψηλής στάθµης. * διευθύνσεις, * τελεστέους και γλώσσα δεύτερης γενιάς Γ2Γ (σύντµηση) γλώσσα προγραµµατισµού που επεκτείνει µια γλώσσα πρώτης γενιάς για να συµπεριλάβει γλωσσικά δοµήµατα υψηλότερης στάθµης όπως µακροεντολές γλώσσα τρίτης γενιάς Γ3Γ (σύντµηση) γλώσσα υψηλής στάθµης που µπορεί να παράγει µεγάλο αριθµό εντολών µηχανής για κάθε µια από τις απλές προτάσεις εντολών της και που ανεβάζει τη στάθµη αφαίρεσης του προγραµµατιστή έτσι ώστε να εστιάζει την προσοχή του στο πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί χωρίς βαθειά γνώση του τρόπου λειτουργίας ενός συγκεκριµένου υπολογιστή Παραδείγµατα: Ada, BASIC, Fortran, Modula-2, Pascal. 8

9 γλώσσα τέταρτης γενιάς Γ4Γ (σύντµηση) γλώσσα υψηλής στάθµης που επιτρέπει στον χρήστη, και όχι απαραίτητα σε προγραµµατιστή, να γράφει προτάσεις εντολών σε σχεδόν φυσική γλώσσα, που µπορεί να παράγει για κάθε απλή πρόταση εντολών ακόµα περισσότερες εντολές µηχανής από εκείνες των γλωσσών τρίτης γενιάς και ανεβάζει τη στάθµη αφαίρεσης στην οποία ο χρήστης µπορεί να εργάζεται ακόµα περισσότερο από εκείνη των προηγούµενων γενιών γλωσσών προγραµµατισµού Παραδείγµατα: 1. Σε µία γλώσσα τέταρτης γενιάς, η ταξινόµηση ενός καταλόγου πελατών θα µπορούσε να εκφράζεται όπως: «Sort customer_list on customer_name in ascending order». Ο χρήστης δεν χρειάζεται να γνωρίζει κάποιο αλγόριθµο ταξινόµησης. 2. Η dbase είναι γλώσσα τέταρτης γενιάς επεκτάσιµη γλώσσα γλώσσα προγραµµατισµού που µπορεί να µεταβληθεί για να παρέχει στον προγραµµατιστή πρόσθετες δυνατότητες που καθορίζονται από τον χρήστη Παραδείγµατα: Ada, C ++, FORTH, LISP, LOGO, Prolog, Smalltalk αλγεβρική γλώσσα γλώσσα προγραµµατισµού που επιτρέπει την κατασκευή προτάσεων εντολών που µοιάζουν µε αλγεβρικές εκφράσεις Παραδείγµατα: Ada, Fortran, Pascal προβληµατοστρεφής γλώσσα, γλώσσα προσανατολισµένη στο πρόβληµα εφαρµογοστρεφής γλώσσα, γλώσσα προσανατολισµένη στην εφαρµογή γλώσσα προγραµµατισµού που κατοπτρίζει τις έννοιες µιας περιοχής εφαρµογής Παραδείγµατα: SQL για εφαρµογές βάσεων δεδοµένων, COBOL για εµπορικές εφαρµογές αντικειµενοστρεφής γλώσσα γλώσσα προσανατολισµένη στο αντικείµενο γλώσσα προγραµµατισµού που υποστηρίζει οντότητες ως αντικείµενα Παραδείγµατα: Eiffel, Smalltalk προστακτική γλώσσα γλώσσα προγραµµατισµού που επιτυγχάνει το πρωτεύον αποτέλεσµά της µεταβάλλοντας την κατάσταση των µεταβλητών µε εκχώρηση διαδικασιακή γλώσσα διαδικασιοστρεφής γλώσσα γλώσσα προσανατολισµένη στη διαδικασία 9

10 γλώσσα προγραµµατισµού που παρέχει τα µέσα για να δηλωθεί τι πρέπει να επιτευχθεί από τις ενέργειες ενός συστήµατος επεξεργασίας δεδοµένων δίνοντας συγκεκριµένες προτάσεις εντολών ή εντολές για να εκτελεστούν µε συγκεκριµένη ακολουθία µη διαδικασιακή γλώσσα αδιαδικασιακή γλώσσα γλώσσα προγραµµατισµού που παρέχει τα µέσα για να δηλωθεί τι πρέπει να επιτευχθεί από τις ενέργειες ενός συστήµατος επεξεργασίας, δεδοµένων χωρίς να δίνει συγκεκριµένες προτάσεις εντολών ή εντολές για να εκτελεστούν µε συγκεκριµένη ακολουθία συναρτησιακή γλώσσα γλώσσα προγραµµατισµού που παρέχει τα µέσα για να δηλωθεί τι πρέπει να επιτευχθεί από τις ενέργειες ενός συστήµατος επεξεργασίας δεδοµένων αποκλειστικά µε τη χρήση κλήσεων συναρτήσεων Παραδείγµατα: FORTH, LISP, ML, Miranda, Postcript γλώσσα δοµηµένου προγραµµατισµού γλώσσα προγραµµατισµού που παρέχει γλωσσικά δοµήµατα για δοµηµένο προγραµµατισµό (2) πλοκαδο-δοµηµένη γλώσσα γλώσσα προγραµµατισµού που υποστηρίζει τη χρήση πλοκάδων γραµµών εντολών Παραδείγµατα: Ada, ALGOL, C, Pascal, PL/I γλώσσα γενικού σκοπού γλώσσα υψηλής στάθµης κατάλληλη για χρήση σε µεγάλη ποικιλία εφαρµογών γλώσσα ειδικού σκοπού γλώσσα προγραµµατισµού που εστιάζει τις δυνατότητές της σε συγκεκριµένο είδος εφαρµογής Παραδείγµατα: Γλώσσα συµπλήρωσης φόρµας, Postcript διαδραστική γλώσσα διαλογική γλώσσα γλώσσα προγραµµατισµού που υποστηρίζει την επικοινωνία µεταξύ χρήστη και συστήµατος επεξεργασίας δεδοµένων µε διαλογικό τρόπο γλώσσα επεξεργασίας λίστας γλώσσα προγραµµατισµού σχεδιασµένη για να χειρίζεται δεδοµένα που έχουν εκφραστεί µε µορφή λιστών ή χαρακτηροσειρών Παράδειγµα: LISP. 10

11 γλώσσα έκφρασης γλώσσα προγραµµατισµού στην οποία µπορεί να γίνουν εκχωρήσεις στο συγκείµενο µιας έκφρασης Παράδειγµα: C. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η έκφραση «if ( x y 0) = <.» είναι νόµιµη στη C, αλλά δεν είναι στην Ada γλώσσα κειµενοµορφοτύπησης γλώσσα µορφοτύπησης κειµένου προβληµατοστρεφής γλώσσα σχεδιασµένη για να δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο το κείµενο θα πρέπει να µορφοτυπηθεί Παραδείγµατα: HTML, nroff γλώσσα σήµανσης γλώσσα κειµενοµορφοτύπησης σχεδιασµένη για να µετασχηµατίζει ανεπεξέργαστο κείµενο σε δοµηµένα έγγραφα εισάγοντας διαδικασιακή και περιγραφική σήµανση στο ανεπεξέργαστο κείµενο ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το λήµµα είναι τροποποιηµένη παραλλαγή του λήµµατος του ISO/IEC : γλώσσα περιγραφής σελίδας ΓΠΣ (σύντµηση) γλώσσα κειµενοµορφοτύπησης που χρησιµοποιείται για να προδιαγράφει την εκτυπωµένη ή την παρουσιαζοµένη εικόνα ενός εγγράφου, σελίδα προς σελίδα Παραδείγµατα: HPGL, Postcript συγγραφική γλώσσα προβληµατοστρεφής γλώσσα σχεδιασµένη για να αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισµικό για διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή µακρογλώσσα (1) γλώσσα προγραµµατισµού σχεδιασµένη για να αποδίδει µακροορισµούς και µακροεντολές µακρογλώσσα (2) γλώσσα προγραµµατισµού που περιλαµβάνει µακροορισµούς και µακροεντολές γλώσσα προδιαγραφής προβληµατοστρεφής γλώσσα, συχνά ένας επεξεργάσιµος από υπολογιστή συνδυασµός φυσικής γλώσσας και τεχνητής γλώσσας, που χρησιµοποιείται για να εκφράζει τις απαιτήσεις, τον σχεδιασµό, τη συµπεριφορά ή άλλα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος ή ενός συστατικού στοιχείου και που παρέχει ειδικά 11

12 γλωσσικά δοµήµατα και µερικές φορές πρωτόκολλα * επαλήθευσης που χρησιµοποιούνται για να αναπτύσσουν, αναλύουν και να τεκµηριώνουν τις προδιαγεγραµµένες οντότητες γλώσσα προδιαγραφής απαιτήσεων γλώσσα προδιαγραφής µε ειδικά γλωσσικά δοµήµατα και, µερικές φορές, µε πρωτόκολλα * επαλήθευσης που χρησιµοποιοούνται για να αναπτύσσουν, αναλύουν και τεκµηριώνουν απαιτήσεις υλισµικού η απαιτήσεις λογισµικού ή και τα δύο γλώσσα σχεδιασµού γλώσσα προδιαγραφής µε ειδικά γλωσσικά δοµήµατα και µερικές φορές µε πρωτόκολλα * επαλήθευσης που χρησιµοποιούνται για να αναπτύσσουν, αναλύουν και τεκµηριώνουν τον σχεδιασµό υλισµικού ή λογισµικού γλώσσα σχεδιασµού υλισµικού γλώσσα σχεδιασµού µε ειδικά γλωσσικά δοµήµατα και µερικές φορές, µε πρωτόκολλα* επαλήθευσης που χρησιµοποιούνται για να αναπτύσσουν, αναλύουν και τεκµηριώνουν ένα σχεδιασµό υλισµικού γλώσσα σχεδιασµού προγράµµατος γλώσσα σχεδιασµού λογισµικού γλώσσα σχεδιασµού µε ειδικά γλωσσικά δοµήµατα και µε πρωτόκολλα* επαλήθευσης, που χρησιµοποιούνται για να αναπτύσσουν, αναλύουν και τεκµηριώνουν τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος ψευδοκώδικας συνδυασµός γλωσσικών δοµηµάτων από µία γλώσσα προγραµµατισµού µε εκείνα της φυσικής γλώσσας, που δεν είναι απαραίτητα επεξεργάσιµος από υπολογιστή, αλλά που προορίζεται να κάνει τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος προφανή σε ανθρώπους αναγνώστες Παράδειγµα: ΙF τα δεδοµένα φθάνουν πιο γρήγορα απ ό,τι αναµένεται, THEN απόρριψε κάθε τρίτο εισερχόµενο. ELSE επεξέργασε όλα τα δεδοµένα που ελήφθηκαν. ENDIF γλώσσα προδιαγραφής µεταγλωττιστή γλώσσα προδιαγραφής που χρησιµοποιείται για να αναπτύσσει µεταγλωττιστές γλώσσα δοκιµών προβληµατοστρεφής γλώσσα που παρέχει τα µέσα για δοκιµές συστατικών υλισµικού ή λογισµικού Παραδείγµατα: ATLAS, ATOLL, DETOL, DMAD. 12

13 07.02 Μέθοδοι, τεχνικές και δοµή προγραµµάτων δοµηµένος προγραµµατισµός (1) µέθοδος κατασκευής προγραµµάτων µε χρησιµοποίηση µόνο ιεραρχικά διατεταγµένων δοµηµάτων καθένα από τα οποία έχει ένα µόνο σηµείο εισόδου και ένα µόνο σηµείο εξόδου ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τρία είδη ροής ελέγχου χρησιµοποιούνται σε δοµηµένο προγραµµατισµό: ακολουθιακή, συνθηκοταγής και επαναληπτική δοµηµένος προγραµµατισµός (2) κάθε τεχνική ανάπτυξης λογισµικού που περιλαµβάνει δοµηµένο σχεδιασµό και που καταλήγει στην ανάπτυξη δοµηµένων προγραµµάτων δοµηµένο πρόγραµµα πρόγραµµα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού (1) δοµηµένος σχεδιασµός κάθε πειθαρχηµένη προσέγγιση σε σχεδιασµό λογισµικού που συµµορφώνεται µε προδιαγεγραµµένους κανόνες βασισµένους σε αρχές όπως δοµοστοιχείωση, κατερχόµενος σχεδιασµός και βηµατική προοδευτική εκλέπτυνση δεδοµένων, των δοµών του συστήµατος και των βηµάτων επεξεργασίας βηµατική εκλέπτυνση προοδευτική εκλέπτυνση τεχνική ανάπτυξης λογισµικού στην οποία τα βήµατα επεξεργασίας και τα δεδοµένα καθορίζονται στην αρχή γενικά, και µετά επανακαθορίζονται µε αυξανόµενη λεπτοµέρεια εµπερικλείω ενσωµατώνω µία ή περισσότερες δοµές ενός είδους σε δοµή του ιδίου είδους Παραδείγµατα: εµπερικλείω ένα βρόχο (εµπερικλειόµενο ή εσωτερικός βρόχο) µέσα σε άλλο βρόχο (εµπερικλείοντα ή εξωτερικό βρόχο) εµπερικλείω ένα υποπρόγραµµα µέσα σε άλλο υποπρόγραµµα συναρτησιακός προγραµµατισµός µέθοδος δόµησης προγραµµάτων κυρίως ως ακολουθιών ενδεχοµένως εµπερικλειόµενων * κλήσεων συναρτήσεων δοµοστοιχειωτός προγραµµατισµός τεχνική ανάπτυξης λογισµικού στην οποία το λογισµικό αναπτύσσεται ως µία συλλογή δοµοστοιχείων 13

14 λογικός προγραµµατισµός µέθοδος δόµησης προγραµµάτων ως συνόλων λογικών κανόνων µε προκαθορισµένους αλγορίθµους για την επεξεργασία δεδοµένων εισόδου σε πρόγραµµα σύµφωνα µε τους κανόνες αυτού του προγράµµατος άλµα εκφυγή από την ακολουθιακή εκτέλεση εντολών ή προτάσεων εντολών ΣΗΜΕΙΩΣΗ ένα άλµα προκαλείται από µια κατάλληλη εντολή ή πρόταση εντολών σε αντίθεση µε την ασύγχρονη διακοπή ή τη διακοπή που οφείλεται σε εξαίρεση όπου ο έλεγχος µεταφέρεται σε διαχειριστή εξαιρέσεων υπερπηδώ κάνω άλµα εκφεύγω από την υπονοούµενη ή δηλωµένη σειρά κατά την οποία εκτελούνται εντολές ή προτάσεις εντολών ενδείκτης διάταξη ή µεταβλητή που µπορεί να τεθεί σε προδιαγεγραµµένη κατάσταση που βασίζεται στα αποτελέσµατα µιας διεργασίας ή στην εµφάνιση µιας προδιαγεγραµµένης συνθήκης Παραδείγµατα: µια σηµαία, ένας σηµατοφόρος σηµαία µεταβλητή που δείχνει το στάτο µιας ορισµένης συνθήκης µεταγωγή επιλογή ενός άλµατος από µια συλλογή αλµάτων, ελεγχόµενη από µία σηµαία χώρος εργασίας µέρος µιας συσκευής αποθήκευσης που χρησιµοποιείται από πρόγραµµα για να συγκρατεί δεδοµένα προσωρινά αµοιβαίος αποκλεισµός αρχή που απαιτεί ώστε, σε δεδοµένη χρονική στιγµή, µόνο µία ασύγχρονη διαδικασία µπορεί να έχει πρόσβαση στην ίδια µεριζόµενη µεταβλητή ή να εκτελεί µέλη µιας οµάδας κρίσιµων τµηµάτων συγχρονισµός ενέργεια διατήρησης κοινού χρονισµού και συντονισµού της εκτέλεσης δύο ή περισσοτέρων ασύγχρονων διαδικασιών 14

15 κατατεµαχισµός κατατεµαχισµός διευθυνσιοδότησης µέθοδος µετασχηµατισµού ενός κλειδιού αναζήτησης σε µια διεύθυνση µε σκοπό την αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η µέθοδος συχνά σχεδιάζεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τον χρόνο αναζήτησης συνάρτηση κατατεµαχισµού (σε κατατεµαχισµό) συνάρτηση που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της θέσης ενός δεδοµένου στοιχείου σε ένα σύνολο στοιχείων ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η συνάρτηση κατατεµαχισµού εφαρµόζεται σε ένα επιλεγµένο πεδίο, το κλειδί, για κάθε ένα στοιχείο και χρησιµοποιείται για να απεικονίζει το σύνολο κλειδιών σε ένα συνήθως πολύ µικρότερο σύνολο θέσεων αποθήκευσης γι αυτό η απεικόνιση αυτή είναι συνήθως µια απεικόνιση του τύπου «πολλά σε ένα» τιµή κατατεµαχισµού αριθµός που δηµιουργείται από συνάρτηση κατατεµαχισµού για να δείχνει τη θέση ενός δεδοµένου στοιχείου σε συσκευή αποθήκευσης σύγκρουση (σε κατατεµαχισµό) εµφάνιση της ίδιας τιµής κατατεµαχισµού για δύο ή περισσότερα διαφορετικά κλειδιά επίλυση σύγκρουσης (σε κατατεµαχισµό) διεργασία εφαρµογής περαιτέρω υπολογισµού ή άλλων µέσων για διευθέτηση µιας σύγκρουσης µεριζόµενη µεταβλητή µεταβλητή στην οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση δύο ή περισσότερες ασύγχρονες διαδικασίες ή από συνδροµικά * εκτελούµενα * προγράµµατα διαδέω δεσµεύω συσχετίζω ένα αναγνωριστικό µε ένα άλλο αντικείµενο του προγράµµατος Παραδείγµατα: συσχετίζω ένα αναγνωριστικό µε µία τιµή, µία διεύθυνση ή άλλο αναγνωριστικό, ή συσχετίζω τυπικές παραµέτρους και πραγµατικές παραµέτρους διάδεση δέσµευση διεργασία συσχέτισης ενός αναγνωριστικού µε ένα άλλο αντικείµενο του προγράµµατος 15

16 χρόνος διάδεσης χρόνος δέσµευσης χρονική στιγµή κατά την οποία λαµβάνει χώρα διάδεση ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού που σχεδιάζονται για ταυτόχρονη αποδοτική εκτέλεση και ευελιξία όπως Ada, PL/I και C ++, παρέχουν πολλαπλές επιλογές που επιτρέπουν επιλογή του χρόνου διάδεσης στατική διάδεση στατική δέσµευση διάδεση που επιτελείται πριν από την εκτέλεση ενός προγράµµατος και δεν επιδέχεται µεταβολή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δυναµική διάδεση δυναµική δέσµευση διάδεση που επιτελείται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράµµατος πρώιµη διάδεση πρώιµη διάδεση χαρακτηριστικό των γλωσσών προγραµµατισµού που επιτελούν περισσότερες διαδέσεις κατά τη µετάφραση, συνήθως για να επιτυγχάνεται απόδοση εκτέλεσης Παραδείγµατα: COBOL, Fortran, Pascal όψιµη διάδεση όψιµη δέσµευση χαρακτηριστικό των γλωσσών προγραµµατισµού που επιτελούν περισσότερες διαδέσεις κατά την εκτέλεση, συνήθως για να επιτυγχάνεται ευελιξία Παραδείγµατα: dbase, Smalltalk σωρός µέρος της εσωτερικής αποθήκης που χρησιµοποιείται για δυναµική δηµιουργία ή εξάλειψη αντικειµένων δεδοµένων, όπου η σειρά χρησιµοποίησης των αντικειµένων δεδοµένων είναι απροσδιόριστη ροή δεδοµένων κίνηση δεδοµένων δια µέσου των ενεργών µερών ενός συστήµατος επεξεργασίας δεδοµένων κατά την πορεία επιτέλεσης ενός συγκεκριµένου έργου 16

17 07.03 Επανάληψη και αναδροµή επανάληψη διεργασία επιτέλεσης µιας ακολουθίας βηµάτων πολλές φορές βήµα επανάληψης µια µόνο εκτέλεση της ακολουθίας βηµάτων µιας επανάληψης βρόχος ακολουθία προτάσεων εντολών ή εντολών που µπορούν να εκτελεστούν επαναληπτικά όσο επικρατεί συγκεκριµένη συνθήκη ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε µερικές υλοποιήσεις δεν γίνεται δοκιµή για να διαπιστωθεί ότι επικρατεί η συνθήκη παρά αφού ο βρόχος εκτελεστεί µία φορά ατέρµων βρόχος κλειστός βρόχος βρόχος του οποίου η εκτέλεση µπορεί να τερµατιστεί µόνο από εξωτερική παρέµβαση συνθήκη βρόχου λογική έκφραση που προδιαγράφει µια ή περισσότερες συνθήκες οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται κάθε φορά που εκτελείται συγκεκριµένο µέρος ενός βρόχου σώµα βρόχου µέρος βρόχου που εκπληρώνει τον πρωτεύοντα σκοπό του βρόχου έλεγχος βρόχου γλωσσικό δόµηµα που περιλαµβάνει µία δοκιµή για να προσδιοριστεί αν πρέπει να εκτελεστεί µια επανάληψη του βρόχου ή όχι µεταβλητή ελέγχου βρόχου παράµετρος (ελέγχου) βρόχου αντικείµενο δεδοµένων που χρησιµοποιείται για να προσδιορίζει αν πρέπει, ή όχι, να εξέρχεται του βρόχου σχήµα επανάληψης µέθοδος που χρησιµοποιείται στον έλεγχο βρόχου για να προσδιορίζει αν πρέπει, ή όχι, να πραγµατοποιηθεί έξοδος από τον βρόχο Παράδειγµα: µια πρόταση της µορφής do.while. 17

18 επανάληψη σταθερής απαρίθµησης σχήµα επανάληψης που τερµατίζει την εκτέλεση ενός βρόχου µετά από έναν καθορισµένο αριθµό επαναλήψεων µάλλον παρά ωσότου εµφανιστεί συγκεκριµένη συνθήκη δοκιµή τερµατισµού σε έλεγχο βρόχου, η δοκιµή στην οποία µία συνθήκη ΑΛΗΘΗΣ δείχνει ότι η επανάληψη θα πρέπει να σταµατήσει Παράδειγµα: στην Pascal, της µεταβλητής ελέγχου βρόχου για δοκιµή τερµατισµού προηγείται µια πρόταση until δοκιµή συνέχειας σε έλεγχο βρόχου, η δοκιµή στην οποία µία συνθήκη ΑΛΗΘΗΣ δείχνει ότι η επανάληψη θα πρέπει να συνεχιστεί, ενώ η συνθήκη ΨΕΥ ΗΣ δείχνει ότι η επανάληψη θα πρέπει να σταµατήσει Παράδειγµα: στην Pascal, της µεταβλητής ελέγχου βρόχου για δοκιµή συνέχειας προηγείται µια πρόταση εντολής while προδοκιµή βρόχου έλεγχος βρόχου που επιτελεί µια δοκιµή πριν από την είσοδο στο σώµα του βρόχου Παράδειγµα: ένας βρόχος for στην Ada. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνήθως, προτιµάται µια προδοκιµή βρόχου επειδή η µεταδοκιµή βρόχου επιτρέπει µία εκτέλεση του βρόχου πρωτού η δοκιµή εκτελεστεί για πρώτη φορά µεταδοκιµή βρόχου έλεγχος βρόχου που επιτελεί την δοκιµή µετά από το σώµα του βρόχου Παράδειγµα: στην Pascal, το δόµηµα repeat until ενδοδοκιµή βρόχου έλεγχος βρόχου που επιτελεί την δοκιµή σε κάποιο µέρος στο µέσο του σώµατος του βρόχου Παράδειγµα: η εντολή exit στην Ada αναδροµή διεργασία στην οποία ένα υποπρόγραµµα είτε περιέχει µία κλήση υποπρογράµµατος του εαυτού του, είτε καλεί ένα άλλο υποπρόγραµµα που καλεί το αρχικό υποπρόγραµµα ή που εκκινεί µια περαιτέρω αλυσίδα κλήσεων υποπρογραµµάτων η οποία ενδεχοµένως οδηγεί πίσω σε µια κλήση υποπρογράµµατος του αρχκού υποπρογράµµατος άµεσα αναδροµικός αναφέρεται σε υποπρόγραµµα που περιέχει µια κλήση του εαυτού του 18

19 έµµεσα αναδροµικός αναφέρεται σε υποπρόγραµµα που καλεί άλλο υποπρόγραµµα το οποίο καλεί το αρχικό υποπρόγραµµα ή που εκκινεί µία περαιτέρω αλυσίδα κλήσεων υποπρογραµµάτων η οποία ενδεχοµένως οδηγεί πίσω σε κλήση υποπρογράµµατος του αρχικού υποπρογράµµατος αµοιβαία αναδροµή αλληλοαναδροµή περίπτωση στην οποία δύο υποπρογράµµατα καλούν το ένα το άλλο επανεισαγώγιµος αναφέρεται σε πρόγραµµα ή µέρος προγράµµατος στην εκτελέσιµη παραλλαγή του, το οποίο µπορεί να εισαχθεί επαναληπτικά, ή µπορεί να εισέρχεται πριν από την περάτωση προηγούµενων εκτελέσεων και κάθε εκτέλεση ενός τέτοιου προγράµµατος είναι ανεξάρτητη όλων των υπόλοιπων εκτελέσεων Εκπόνηση προγραµµάτων προγραµµατιστής πρόσωπο που σχεδιάζει, γράφει ή δοκιµάζει προγράµµατα περιβάλλον συλλογή εργαλείων υλισµικού και λογισµικού για την υποστήριξη µίας ή περισσότερων φάσεων της ανάπτυξης λογισµικού περιβάλλον προγραµµατισµού περιβάλλον υποστήριξης προγραµµατισµού συλλογή εργαλείων υλισµικού και λογισµικού για την υποστήριξη της εκπόνησης προγραµµάτων ενοποιηµένο περιβάλλον προγραµµατισµού ενοποιηµένη συλλογή εργαλείων υλισµικού και λογισµικού µε κοινή διεπαφή χρήστη, συχνά γραφική, για την υποστήριξη της ανάπτυξης προγραµµάτων µεταφράζω µετασχηµατίζω χωρίς καµµία τροποποίηση της αρχικής σηµασίας, όλο ή µέρος ενός προγράµµατος από µια γλώσσα προγραµµατισµού σε άλλη γλώσσα προγραµµατισµού ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Το λήµµα είναι τροποποιηµένη παραλλαγή του λήµµατος του προτύπου ISO :

20 µετάφραση η διεργασία ή το αποτέλεσµα του µεταφράζω ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Στην περίπτωση του αποτελέσµατος χρησιµοποιείται και ο όρος µετάφρασµα µεταφραστής πρόγραµµα µετάφρασης πρόγραµµα που µεταφράζει συµβολοµεταφράζω µεταφράζω από συµβολογλώσσα σε γλώσσα αντικειµένου συµβολοµεταφραστής µεταφραστής που συµβολοµεταφράζει απόλυτος συµβολοµεταφραστής συµβολοµεταφραστής που παράγει απόλυτο κώδικα κώδικας (σε προγραµµατισµό υπολογιστών) τµήµα κειµένου προγράµµατος που εκφράζεται σε µια γλώσσα προγραµµατισµού ή µε µορφή που παράγεται από συµβολοµεταφραστή, µεταγλωττιστή, ή άλλο µεταφραστή κωδίκευση (σε προγραµµατισµό υπολογιστών) κωδικοποίηση (σε προγραµµατισµό υπολογιστών) διεργασία µε την οποία εκφράζεται ένα πρόγραµµα σε γλώσσα προγραµµατισµού απόλυτος κώδικας κώδικας στον οποίο όλες οι διευθύνσεις είναι απόλυτες διευθύνσεις κώδικας συµβολοµεταφραστή κώδικας που εκφράζεται µε µορφή αναγνωρίσιµη και επεξεργάσιµη από συµβολοµεταφραστή 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων Λογισµικό & Προγράµµατα συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #1

ιαφάνειες παρουσίασης #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήμιο Πατρών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού και Μεταφραστών Εισαγωγή (1) Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές Γλώσσες Προγραμματισμού (ΓΠ); o Εξέλιξη έχουμε μάθει καλύτερους τρόπους να κάνουμε πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 034: Εισαγωγήστον ΠρογραµµατισµόγιαΗΜΥ

ΕΠΛ 034: Εισαγωγήστον ΠρογραµµατισµόγιαΗΜΥ ΕΠΛ 034: Εισαγωγήστον ΠρογραµµατισµόγιαΗΜΥ Αχιλλέας Αχιλλέως, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου Email: achilleas@cs.ucy.ac.cy Κεφάλαιο 2 ΠρογραµµατισµόςΗ/Υ Θέµατα ιάλεξης οµή Προγράµµατος C Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι. 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός. Αλγόριθµοι : επίπεδα αφαίρεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι. 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός. Αλγόριθµοι : επίπεδα αφαίρεσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αλγόριθµοι 5.1 Αλγόριθµος: Ορισµός 5.1 Η έννοια του αλγορίθµου 5.2 Αναπαράσταση αλγορίθµων 5.3 Επινόηση αλγορίθµων 5.4 οµές επανάληψης Ένας αλγόριθµος είναι ένα διατεταγµένο σύνολο, σαφώς ορισµένων,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ανοικτά είναι τα προβλήµατα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠαράδειγµαΠρογραµµατισµού

ΠαράδειγµαΠρογραµµατισµού Προγραµµατισµός Η/Υ Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Μεθοδολογία Προγραµµατισµού Αφαιρετικότητα Ροή Ελέγχου/ εδοµένων Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 1,, Sec. 4-54 ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2013-14 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Στοιχεία από το βιβλίο των: Α.Βακαλη, Η.Γιαννόπουλος, Ν.Ιωαννίδης, Χ.Κοιλιας, Κ.Μάλαμας, Ι.Μανωλόπουλος, Π.Πολίτης Ένα βοήθημα για τον μαθητή της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 1. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος «Θεωρία» Μία συνοπτική παρουσίαση περίληψη της θεωρίας του μαθήματος. Αποτελεί έναν «μπούσουλα» στον αγώνα του υποψηφίου και δεν υποκαθιστά το σχολικό βιβλίο. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξετάσεις Προσομοίωσης 06/04/2015 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή και ΛΑΘΟΣ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Pascal - Βασικές Έννοιες

Pascal - Βασικές Έννοιες Pasal - Βασικές Έννοιες «Ο ΠΗΛΟΣ ΑΝ ΜΗ ΑΡΗ ΚΕΡΑΜΟΣ ΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ» Σηµαίνει: «Η λάσπη αν δε ζυµωθεί δε γίνετε κεραµίδι» ηλαδή: «Χωρίς τη δοκιµασία της πρακτικής εξάσκησης δεν αποκτάς ικανότητα, πείρα». (Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 19 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 20 Η γλώσσα C Ιστορική αναδρομή... 22 Τα χαρακτηριστικά της C... 23 C Μια δομημένη γλώσσα... 23 C Μια γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 Τι είναι η αριθµητική ανάλυση Στα µαθητικά και φοιτητικά µας χρόνια, έχουµε γνωριστεί µε µία ποικιλία από µαθηµατικά προβλήµατα των οποίων µαθαίνουµε σταδιακά τις λύσεις Παραδείγµατος χάριν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα