Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών Ι ΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Μελέτη έχει σκοπό να προσδιορίσει πρότυπα, κριτήρια και µεθοδολογίες για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη των ιαδικτυακών Κόµβων (web sites) καθώς και άλλων πολυµεσικών ηλεκτρονικών εκδόσεων και διαδραστικών εφαρµογών, που αξιοποιούν τις συλλογές των πολιτιστικών οργανισµών και προβάλλουν το έργο τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό. Το µεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο θα καθορισθεί από τη Μελέτη, στοχεύει να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα και διαδικασίες αποτίµησης της ποιότητας ενός πολιτιστικού ιστοτόπου, της ευχρηστίας και της χρησιµότητάς του σε συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής (context of use), πάντα σε σχέση µε την ευρύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών µέσων για την προβολή και διάδοση του πολιτισµικού αποθέµατος. Επίσης, η Μελέτη πρόκειται να συγκεντρώσει και να συστηµατοποιήσει τη διεθνώς διαθέσιµη τεχνογνωσία και τις «καλές πρακτικές» σχετικά µε την ανάπτυξη και λειτουργία ιαδικτυακών Κόµβων (web sites - portals) των Πολιτιστικών Οργανισµών. Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9126 (International Standards Organisation), η ποιότητα ενός προϊόντος λογισµικού και ως προϊόντα λογισµικού θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε καταρχήν τους ιστοτόπους και τις λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών και των γνωρισµάτων του που έχουν να κάνουν µε τη δυνατότητά του να ικανοποιήσει συγκεκριµένες ανάγκες. Ουσιαστικά το ISO 9126 αναλύει την Ποιότητα στα εξής χαρακτηριστικά ή παραµέτρους: λειτουργικότητα (functionality), αξιοπιστία (reliability), ευχρηστία (usability), αποδοτικότητα (efficiency), διατηρησιµότητα (maintainability), µεταφερσιµότητα (portability), αποτελεσµατικότητα (effectiveness), παραγωγικότητα (productivity), ασφάλεια (safety), ικανοποίηση (satisfaction). Γενικότερα θα λέγαµε πως η ποιότητα ενός ιστοτόπου ορίζεται µε όρους που σχετίζονται άµεσα µε το περιβάλλον χρήσης (context of use), το προφίλ του χρήστη, δηλ. το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι πολιτιστικοί οργανισµοί, τα κίνητρα χρήσης και τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Όταν ο διαδικτυακός κόµβος πρόκειται να υποστηρίξει την παροχή υπηρεσιών π.χ. πληροφόρηση κοινού, πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό, προώθηση προϊόντων, κ.λπ., χρειάζεται να λαµβάνονται υπόψη στον σχεδιασµό του οι παράµετροι εκείνες που θα διασφαλίζουν την «ικανοποίηση του πελάτη - επισκέπτη». Εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές, που µπορεί να έχουν γενικότερη εφαρµογή στον σχεδιασµό και στην ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού, η Μελέτη θα εστιάσει σε προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας που αναφέρονται συγκεκριµένα στο πεδίο λειτουργίας των πολιτιστικών οργανισµών. Η ιδιαιτερότητα και οι στόχοι κάθε οργανισµού προσδιορίζουν τον χαρακτήρα και το περιεχόµενο ενός κόµβου, τις υπηρεσίες που µπορεί να προσφερθούν µέσω του κόµβου και τα µέσα που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Τις παραµέτρους αυτές, που προσδιορίζουν την ποιότητα των διαδικτυακών κόµβων (ή ιστοτόπων) και των ηλεκτρονικών εκδόσεων, στοχεύει να αναλύσει η µελέτη και να προτείνει προδιαγραφές και κριτήρια, οδηγίες και συστάσεις, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για να ικανοποιήσουν τους στόχους και τις ανάγκες συγκεκριµένα των πολιτιστικών οργανισµών. Η αποστολή ενός πολιτιστικού οργανισµού, η φυσιογνωµία που έχει διαµορφώσει µέσα από την λειτουργία του, τα πολιτιστικά και ιστορικά τεκµήρια που διαχειρίζεται, οι σχέσεις που έχει ή θέλει να οικοδοµήσει µε το κοινό στο οποίο απευθύνεται, τέλος, οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι που θέλει να υπηρετήσει, αποτελούν την αφετηρία για τον αρχικό σχεδιασµό, την ανάπτυξη, αλλά και την ανανέωση ενός διαδικτυακού κόµβου. Ας ληφθεί υπόψη ότι ο κόµβος αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο, που (ή οφείλει να) εξελίσσεται, προσαρµόζεται και παρακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη του πολιτιστικού οργανισµού. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη 2

3 Ο ιαδικτυακός Κόµβος ως περιβάλλον παροχής υπηρεσιών Με τον όρο «διαδικτυακός κόµβος» (web site) ή «διαδικτυακή πύλη» (portal) εννοούµε συνήθως κάτι περισσότερο από ένα σύνολο σελίδων (web pages) που συνθέτουν την ταυτότητα ενός οργανισµού στο ιαδίκτυο. Αν θέλαµε να δώσουµε έναν πληρέστερο ορισµό του web site ή portal, θα λέγαµε ότι αποτελεί ένα εύχρηστο µέσο επικοινωνίας ενός οργανισµού µε το κοινό ή διαφορετικά µε τις οµάδες των ενδιαφεροµένων που συναποτελούν το κοινό του, και µέσω του οποίου: διοχετεύονται πληροφορίες για την ταυτότητα του οργανισµού, παρέχεται ενηµέρωση για τις δραστηριότητές του, διευκολύνεται η αναζήτηση/πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό, υποστηρίζεται η επικοινωνία µε τον οργανισµό υποστηρίζεται η προώθηση προϊόντων και ψηφιακών τεκµηρίων, οργανώνονται δραστηριότητες µορφωτικού/εκπαιδευτικού περιεχοµένου, υποστηρίζεται δηλαδή η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών ανάλογα µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του φορέα. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική λειτουργία ενός οργανισµού, ο διαδικτυακός κόµβος αποτελεί ένα εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης περιεχοµένου που συνήθως υποστηρίζεται και συνδέεται µε εργαλεία διαχείρισης περιεχοµένου (content management systems CMS), βάσεις δεδοµένων (databases) και µηχανές αναζήτησης (search engines). Η Πρόσκληση 65 έχει θέσει ως προτεραιότητα την προβολή και διάδοση του πολιτισµικού αποθέµατος και απαιτεί από τους τελικούς δικαιούχους να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε µέρος ή στο σύνολο του ψηφιοποιηµένου υλικού µέσω των διαδικτυακών τους κόµβων. Συνεπώς, η Πρόσκληση 65 ορίζει τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται µέσω των κόµβων των πολιτιστικών οργανισµών προβολή, διάδοση, πρόσβαση σε ψηφιοποιηµένο υλικό και αφήνει τους τελικούς δικαιούχους να αποφασίσουν για άλλες συµπληρωµατικές ή επιπρόσθετες υπηρεσίες που θα ήθελαν να υλοποιήσουν. Βασικές αρχές σχεδιασµού ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών Οι βασικές αρχές σχεδιασµού και ανάπτυξης των κόµβων που αναφέρονται στη συνέχεια, αναλύονται ως οδηγίες / συστάσεις και απευθύνονται στους πολιτιστικούς οργανισµούς που σκοπεύουν να αναπτύξουν ή συντηρούν έναν κόµβο παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης περιεχοµένου (συλλογές, πολιτισµικά και ιστορικά τεκµήρια) στο ιαδίκτυο. Αυτές οι γενικές οδηγίες και συστάσεις αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός ιστοτόπου και είναι σε γενικές γραµµές οι ακόλουθες: 1. ιαφάνεια Σαφήνεια στόχων: Η διαφάνεια είναι µια θεµελιώδης ιδιότητα οποιουδήποτε διαδικτυακού κόµβου υψηλής ποιότητας και υποδεικνύει ότι ο ιστοτόπος πρέπει να δηλώνει µε σαφήνεια την ταυτότητα και τους στόχους του, την ταυτότητα του οργανισµού που έχει την ευθύνη της διαχείρισής του και των προσώπων που έχουν την ευθύνη σχεδιασµού και ανάπτυξης. Επίσης πρέπει να δηλώνεται η ταυτότητα και η προέλευση του περιεχοµένου που διαχειρίζεται. 2. Αποδοτικότητα: Ο πυρήνας της αποδοτικότητας αφορά την επάρκεια περιεχόµενου σε σχέση µε τους στόχους. Γενικά ένας δικτυακός τόπος υψηλής ποιότητας πρέπει να έχει περιεχόµενο που είναι: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη 3

4 κατάλληλα επιλεγµένο και σχετικό µε την φυσιογνωµία και την αποστολή του οργανισµού, έγκυρο και σωστό, συνοδευόµενο από σωστά σχόλια (επιστηµονική τεκµηρίωση) και πρόσθετες πληροφορίες, καλά παρουσιασµένο. 3. Πολυγλωσσία: Οι κόµβοι των πολιτιστικών οργανισµών αποτελούν µέσα επικοινωνίας µε το κοινό και on-line πρόσβασης στην πολιτισµική κληρονοµιά. εδοµένου ότι η πρόσβαση πρέπει να είναι καθολική, καθοριστικό ρόλο σε αυτό διαδραµατίζει η πολυγλωσσία. Οι πολιτιστικοί οργανισµοί πρέπει να έχουν επίγνωση της σπουδαιότητας της πολυγλωσσίας και να παρέχουν ένα κατώτατο επίπεδο πρόσβασης σε περισσότερες από µία γλώσσες. Αυτό σηµαίνει ότι ο ιστότοπος θα πρέπει να παρέχει σε περισσότερες από µία γλώσσες, τουλάχιστον µια εισαγωγή, ένα πίνακα των περιεχοµένων του και εισαγωγή στις επιµέρους ενότητες περιεχοµένου. 4. Προσβασιµότητα: Η προσβασιµότητα εστιάζει στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν όλα τα µέλη της κοινότητας των χρηστών. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο πολιτισµός είναι µέρος της κληρονοµιάς όλων των πολιτών και όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως των ικανοτήτών τους ή της τεχνολογίας που χρησιµοποιούν πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στους πολιτιστικούς ιστοτόπους. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι οι κόµβοι των πολιτιστικών οργανισµών πρέπει να συµµορφώνονται µε τα διεθνή πρότυπα που διέπουν την προσβασιµότητα. Τα πιο διαδεδοµένα από αυτά είναι οι οδηγίες της Web Accessibility Initiative (Πρωτοβουλίας Πρόσβασης στον Ιστό) της W3C. 5. ιαλειτουργικότητα: Η διαλειτουργικότητα εξετάζει τη δυνατότητα και τον τρόπο διασύνδεσης του ιστοτόπου ενός πολιτιστικού οργανισµού µε άλλους πολιτιστικούς ιστοτόπους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί εδώ στα πρότυπα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από το αρχικό στάδιο της σχεδίασης και ανάπτυξης ενός διαδικτυακού κόµβου και µπορεί να αφορούν: Μεταδεδοµένα (π.χ. Dublin Core) Τεχνολογίες διαδικτύου: (π.χ. standard HTML, XHTML, XML). Η Javascript είναι αποδεκτή αλλά τυπικά δεν συνίσταται. Αναζήτηση: (π.χ. META tags, Z39.50, Web Services) o o Η αναζήτηση στον ίδιο τον ιστότοπο µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας ΜΕΤΑ tags σε επίπεδο σελίδας, έναν χάρτη ιστοτόπου ή/και ένα εργαλείο αναζήτησης ιστοτόπων. Η κατανεµηµένη αναζήτηση των καταλόγων και των βάσεων δεδοµένων µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο Z39.50 ή Web services SRW/SRU. 6. Στόχευση προς τον τελικό χρήστη: Η αρχή αυτή εστιάζει στην ανάγκη να ικανοποιηθούν πρώτα απ' όλα οι απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Ένας ιστοτόπος αποτελεί ουσιαστικά ένα µέσο επικοινωνίας µε τον χρήστη, που παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες σε αυτόν. Κατά συνέπεια, είναι κρίσιµο ο χρήστης να βρίσκει τον ιστότοπο χρήσιµο, εύχρηστο και ελκυστικό. Αυτό επιτυγχάνεται µε διάφορους τρόπους, οι οποίοι περιλαµβάνουν: Σχετικότητα του περιεχοµένου - βρίσκει ο χρήστης αυτό που χρειάζεται ή αυτό που περιµένει; Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη 4

5 Ευκολία χρήσης διεπαφών (user interface) λειτουργεί ο χρήστης εύκολα µε τον τρόπο που παρουσιάζεται το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες; Σχεδιασµός τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού πρέπει να εµµένουν και να συµµορφώνονται στα πρότυπα ευχρηστίας. Η συνέπεια είναι επίσης ουσιαστική για το σχεδιασµό. Συστάσεις που αφορούν στο σχεδιασµό: Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα κουµπιά, οι µπάρες κύλισης και οι µπάρες πλοήγησης συνιστάται να παρουσιάζονται ως λειτουργικές συναρτήσεις και όχι ως εικόνες. Συνέπεια στο layout (π.χ. σχεδιασµός, χρώµα, κ.λ.π.) Συνέπεια στην ορολογία (π.χ. µενού, εντολές) Συνέπεια στην τιτλοποίηση / επικεφαλίδες Αναγνώσιµο µέγεθος γραµµατοσειράς Το layout του περιεχοµένου πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα µε το µέγεθος της οθόνης και την περιοχή που είναι ορατή στο χρήστη Συνιστάται να υπάρχει επαρκής αντίθεση µεταξύ των χρωµάτων του φόντου και των κειµένων Τα clips βίντεο και ήχου συνιστάται να συνοδεύονται από κάποιο ισοδύναµο κειµένου. Πλοήγηση η πλοήγηση είναι συνήθως ο κύριος µηχανισµός µέσω του οποίου οι χρήστες επιτυγχάνουν πρόσβαση στο περιεχόµενο ενός ιστοτόπου και αφορά στην εξερεύνηση του περιεχοµένου. Η ευκολία πλοήγησης είναι ένας κρίσιµος παράγοντας για την ποιότητα του ιστοτόπου. Συστάσεις που αφορούν στην πλοήγηση είναι: Ο ιστότοπος συνιστάται να παρέχει διάφορους µηχανισµούς που να διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Χάρτης ιστοτόπου Μπάρα πλοήγησης Πίνακας περιεχοµένων Οι βασικοί σύνδεσµοι του ιστοτόπου (ή οι σελίδες πλοήγησης) πρέπει να είναι ορατοί στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς να απαιτείται κύλιση. Τα αντικείµενα πλοήγησης πρέπει να βρίσκονται σε ένα σταθερό µέρος ξεχωριστά από το καθαρό περιεχόµενο. Η αρχική σελίδα του ιστοτόπου πρέπει να είναι διαθέσιµη από κάθε άλλη εσωτερική σελίδα του. Οι σελίδες, που απαιτούν κύλιση, πρέπει να περιέχουν ένα σύνδεσµο Επιστροφή στην κορυφή. Οι σύνδεσµοι υπερκειµένου πρέπει να συνοδεύονται από περιγραφικούς τίτλους όπου αυτό είναι εφικτό. Επίσης, ο ιστότοπος πρέπει να παρέχει µια ενσωµατωµένη λειτουργία αναζήτησης. Ο ιστότοπος συνιστάται να παρέχει ένα σύστηµα «Βοήθειας» για αυτούς που την απαιτούν. Συµµετοχή µπορούν οι χρήστες να επιδράσουν στον τρόπο που σχεδιάζεται ο ιστότοπος και πώς αυτός εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του χρόνου; 7. Αλληλεπιδραστικότητα: Η αλληλεπιδραστικότητα αφορά στη δυνατότητα ενός δικτυακού τόπου και των κατόχων αυτού να επικοινωνούν µε τους χρήστες και να αποκρίνονται στις ερωτήσεις και τις προτάσεις χρηστών. Πρόκειται για µια Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη 5

6 ιδιαίτερα σηµαντική πτυχή των δικτυακών τόπων των πολιτιστικών οργανισµών. Η υψηλή αξία της γνώσης και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές εφαρµογές του πολιτιστικού υλικού σηµαίνει ότι οι ερωτήσεις είναι πιθανές και η ανάγκη για ειδική βοήθεια είναι αρκετά υψηλή. Επιπλέον, η αξία της ανταλλαγής πληροφοριών (ερώτηση, απάντηση και εξήγηση) είναι πιθανό να είναι υψηλή, δεδοµένου ότι αφορά πολιτιστικά θέµατα. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι ο δικτυακός τρόπος πρέπει να περιέχει φόρµες επικοινωνίας, βήµατα συζήτησης (forum), συχνά απαντώµενες ερωτήσεις (FAQ) κ.λ.π. 8. Συντηρησιµότητα: Η συντηρησιµότητα εστιάζει κυρίως στην ανανέωσηεπικαιροποίηση του περιεχοµένου. Το περιεχόµενο ενός δικτυακού κόµβου πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά και να ενηµερώνεται για να εξασφαλιστεί η σχετικότητα και η ορθότητα του. Επίσης το κρίσιµο στο χρόνο περιεχόµενο πρέπει να αφαιρείται όταν θεωρηθεί ξεπερασµένο. Η συντήρηση αναφέρεται επίσης στη συνεχιζόµενη λειτουργία του ιστοτόπου και στη διαθεσιµότητα του στο ιαδίκτυο. Αυτό οδηγεί σε µια απαίτηση για τα τακτικά back-ups του ιστοτόπου και επέκταση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων. 9. Προστασία Πνευµατικών ικαιωµάτων και Προσωπικών εδοµένων: Οι ιστότοποι πολιτιστικού περιεχοµένου δηµοσιεύουν περιεχόµενο πολύ µεγάλης αξίας στο ιαδίκτυο. Ο κίνδυνος εκµετάλλευσης και αυθαίρετης επαναχρησιµοποίησης τέτοιου υλικού είναι υψηλός. Η ευρεία απήχηση του πολιτισµικού υλικού σηµαίνει ότι κάθε διαδικτυακός τόπος πολιτιστικού περιεχοµένου πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων του υλικού που παρουσιάζει. Συγκεκριµένα, πρέπει: Να προστατεύει τα δικαιώµατα των κατόχων οποιουδήποτε περιεχοµένου που δηµοσιεύεται στον ιστότοπο, Να προστατεύει τα δικαιώµατα του φορέα διαχείρισης του ιστοτόπου έναντι της όποιας κατάχρησης από τον τελικό χρήστη, Να προστατεύει τον φορέα διαχείρισης του ιστοτόπου έναντι των κατόχων πνευµατικών δικαιωµάτων επί του περιεχοµένου, Να προστατεύει τον τελικό χρήστη. 10. ιατηρησιµότητα: Ένας δικτυακός κόµβος πολιτιστικού οργανισµού πρέπει να υιοθετεί καλές στρατηγικές και πρότυπα προκειµένου να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατήρηση αυτού και του περιεχοµένου του. Αν και δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν µε οποιαδήποτε αξιοπιστία οι τεχνολογίες και οι προσεγγίσεις που θα χρησιµοποιηθούν για την πρόσβαση πληροφοριών στο µέλλον, η χρήση τυποποιηµένων τεχνολογιών ιαδικτύου αυξάνει τις προοπτικές της µακροπρόθεσµης διατήρησης. Επίσης ένας ιστότοπος πολιτιστικού περιεχοµένου πρέπει να έχει προβλέψει για τη βραχυπρόθεσµη διατήρηση (back-ups, σχέδια αποκατάστασης καταστροφής, µεταφορά σε νέα τεχνολογικά µέσα κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση, τα έργα που αφορούν στην προβολή ψηφιακού πολιτισµικού αποθέµατος (ιστότοποι ανάδειξης και προβολής του ψηφιοποιηµένου υλικού, off-line ηλεκτρονικές εκδόσεις), θα πρέπει να προβλέπουν την ενσωµάτωση και εφαρµογή των παραπάνω αρχών στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα. Η εφαρµογή των σχεδιαστικών αρχών έχει ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα του πολιτισµού λόγω της ιδιαιτερότητας και της αξίας του υλικού που διαχειρίζονται οι πολιτιστικοί οργανισµοί. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη 6

7 Πρόσθετες οδηγίες / συστάσεις για ηλεκτρονικές εκδόσεις (CD-ROM, DVD, κλπ.) Χρήση βάσης δεδοµένων και ανάκτηση δεδοµένων από αυτήν δυναµικά για την ανάπτυξη της εφαρµογής. Με αυτό τον τρόπο ισχυροποιείται η δυνατότητα εύκολης ανανέωσης της πληροφορίας µε µικρή προσπάθεια και δαπάνη (δεν απαιτείται πρόσθετη ανάπτυξη λογισµικού). Υλοποίηση και κωδικοποίηση συνδέσµων (hyperlinks) µέσω των οποίων θα συνδέονται τα µέρη του περιεχοµένου της εφαρµογής. Η σύνδεση, και κατ επέκταση η πλοήγηση, µεταξύ των ενοτήτων θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε άµεση µετάβαση σε άλλη θεµατική περιοχή ή οθόνη της ίδιας ενότητας, άµεση προσπέλαση όλων των ενοτήτων από διαφορετικές οθόνες της εφαρµογής, δυνατότητα επιστροφής σε προηγούµενες οθόνες µε βάθος ίσο µε τον αριθµό των οθονών που έχει επισκεφτεί ο χρήστης, δυνατότητα άµεσης προσπέλασης σε οθόνες βοήθειας, την έξοδο αλλά και σε επιµέρους βοηθητικές εφαρµογές. Ύπαρξη επιµέρους βοηθητικών εφαρµογών για την εύκολη ανάκτηση συγκεκριµένης πληροφορίας από το χρήστη: Αναζήτηση χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά (στην ουσία θα γίνεται αναζήτηση στη βάση δεδοµένων) και εµφάνιση των αποτελεσµάτων ως συνδέσµων στις αντίστοιχες οθόνες. Αναζήτηση µε βάση το χρόνο µέσω ειδικού αλληλεπιδραστικού χρονολογίου και δυνατότητα ανάκτησης πληροφορίας για χρονικό εύρος που θα καθορίζεται δυναµικά από το χρήστη. ιαδραστικοί χάρτες µε δυνατότητες σµίκρυνσης/µεγέθυνσης, µε συνδέσµους στα κατάλληλα γεωγραφικά σηµεία και εµφάνιση υποµνηµατισµού για αυτά. Εύκολη αναζήτηση γεωγραφικών περιοχών ή/και σηµείων. Ευρετήριο όρων και ληµµάτων, επεξήγησή τους και δυνατότητα µετάβασης στις οθόνες που εµφανίζονται. Ανάπτυξη λογισµικού εγκατάστασης της τελικής εφαρµογής στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη, σε περίπτωση που απαιτείται. Η ελαχιστοποίηση του προς εγκατάσταση λογισµικού είναι σηµαντική (δικαιώµατα εγκατάστασης για Η/Υ σε τοπικά δίκτυα, µη εξοικειωµένοι χρήστες). Εξαντλητικός έλεγχος ορθής λειτουργίας του τελικού παραδοτέου σε διάφορες πλατφόρµες υλικού (h/w) και σε διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικών συστηµάτων. Στον καθορισµό προτύπων ποιότητας και τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν µε άµεσο ή/και έµµεσο τρόπο στον σχεδιασµό και την λειτουργία των διαδικτυακών κόµβων και των λοιπών εφαρµογών (π.χ. οργάνωση µεταδεδοµένων, προστασία IPR) θα συµβάλουν τα αποτελέσµατα και των άλλων Μελετών της Πρόσκλησης 65. Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη 7

Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 1 1. Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ... 7 4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 8 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ένα ολοκληρωµένο µοντέλο ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού

15 Εκπαιδευτική χρήση ψηφιακού υλικού Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 1.3 15 Εκπαιδευτική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χερσονήσου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 300.826,83 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 370.017,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Γενική περιγραφή Η Αναμόρφωση και Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα