ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ"

Transcript

1 ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ Δείθηεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάιωζεο θαη εηήζηεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο αγαζώλ ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

2 Έξεπλα Καηαλάισζεο Πξντόλησλ Πξσηλνύ ζηα Ξελνδνρεηαθά Καηαιύκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ Δείθηεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάιωζεο θαη εηήζηεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο αγαζώλ Δπηζηεκνληθή δξάζε ηνπ ΔΡΔΓΟΛΟΣ ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν Δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ παξαγωγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ Δήκνπ Χεξζνλήζνπ κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δνξπθόξωλ Λνγαξηαζκώλ Τνπξηζκνύ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Πηινηηθνύ Έξγνπ: Καζεγεηήο Εαραξάηνο Γ (ηέσο δηεπζπληήο ΔΡΔΓΟΛΟΣ) Γηεπζπληήο ΔΡΔΓΟΛΟΣ: Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Γηαλλίθνο Γ. Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ ΔΡΔΓΟΛΟΣ: Γξ. Γηαλλόπνπινο Κ. Μέινο ΔΡΔΓΟΛΟΣ θαη Τπεύζπλνο Έξεπλαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο: Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο. 2

3 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Πεξίιεςε... 4 Δηζαγσγή... 5 Γείθηεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο πξντόλησλ πξσηλνύ θαη εηήζηεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο... 6 Σύπνη πξσηλνύ ζηα ειιεληθά μελνδνρεία θαη κνηίβα θαηαλάισζεο ηνπξηζηώλ Δθηηκώκελν νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηνπο θιάδνπο-πξνκεζεπηέο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ από ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ «Πξσηλνύ» Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ εξγαιείνπ θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαλάισζεο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : Ζ πιήξε ιίζηα ησλ πξντόλησλ πξσηλνύ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΖΜΔΗΧΔΗ

4 Πεξίιεςε Ζ Έρεσνα Καηανάλφζες Προχόνηφν Πρφινού ζηα Ξενοδοτειακά Καηαλύμαηα δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ παξαγωγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ Δήκνπ Χεξζνλήζνπ κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δνξπθόξωλ Λνγαξηαζκώλ Τνπξηζκνύ», πνπ αλέιαβε θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Δξγαζηήξην Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ). ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθε αλαιπηηθά ην εύξνο ζε είδνο θαη πνζόηεηα ηεο εηήζηαο δήηεζεο γηα 25 θαηεγνξίεο πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ πάλσ από 300 αγαζά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξσηλνύ γεύκαηνο σο δηαθξηηό ηειηθό πξντόλ. Σα απνηειέζκαηα πξνθύπηνπλ κέζα από ηελ δηακόξθσζε δεηθηώλ εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάιωζεο, ζύκθσλα κε ηα νπνία αληηζηνηρνύλ 815 γξακκάξηα αγαζώλ αλά πξσηλό γεύκα, όπνπ ηα θξέζθα θξνύηα έξρνληαη πξώηα ζε θαηαλάισζε. Δμεηάδεηαη επίζεο ην θαηαλαισηηθό πξνθίι ησλ ηνπξηζηώλ βάζεη ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο, ελώ εθηηκάηαη θαη ην ζπλνιηθό νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ πξνκεζεύνπλ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ηειηθά πξντόληα θαη πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξσηλνύ γεύκαηνο. Γεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ επί ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηεο Κξήηεο, νη δείθηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθνί θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. εκεηώλεηαη όηη ην ελ ιόγσ επηζηεκνληθό εξγαιείν απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο ρώξαο. Γεκηνπξγεί ηελ δπλαηόηεηα δηαρξνληθήο παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαλάισζεο ησλ πξντόλησλ αιιά θαη ησλ απμνκεηώζεσλ πνπ ελεξγνπνηνύλ ζηελ δήηεζή ηνπο νη κεηαβνιέο ζηα κεγέζε θαη ζηελ ζύλζεζε ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ, παξάγνληαο ρξήζηκε πιεξνθόξεζε κε πνιινύο απνδέθηεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθώλ ζύλδεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο κε ηελ εγρώξηα πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή παξαγσγή. 4

5 Δηζαγσγή ηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ κε ηίηιν «Διερεύνεζε ηοσ ρόλοσ ηοσ ηοσριζμού ζηεν παραγφγική δομή και οικονομία ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ με βάζε ηεν προζέγγιζε ηφν Περιθερειακών Δορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού», πνπ αλέιαβε θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Εξγαζηήξην Εξεπλώλ θαη Δνξπθόξωλ Λνγαξηαζκώλ Τνπξηζκνύ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, πξνζδηνξίζηεθε ζε επίπεδν Γήκνπ Υεξζνλήζνπ αιιά θαη ζηα πιαίζηα κηαο πξώηεο πξνζέγγηζεο ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ε θαηαλάισζε ησλ πξντόλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξωηλό γεύκα ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα. θνπόο ηεο κειέηεο απνηειεί, αθελόο λα πξνζδηνξίζεη αλαιπηηθά ην εύξνο (ζε είδνο θαη κέγεζνο) ηεο εηήζηαο ελεξγνπνηνύκελεο δήηεζεο γηα αγαζά (εγρσξίσο παξαγόκελα θαη εηζαγόκελα) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ελδηάκεζεο εηζξνέο ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν, αθεηέξνπ λα εθηηκήζεη ην ελ δπλάκεη νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηνπο εγρώξηνπο θιάδνπο-πξνκεζεπηέο ησλ μελνδνρείσλ κε ηειηθά πξντόληα θαη πξώηεο ύιεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξωηλνύ γεύκαηνο ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα σο δηαθξηηό ηειηθό πξντόλ. Σν εξγαιείν κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη παξέρεη ηελ αλαγθαία πιεξνθόξεζε, αθελόο γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθώλ ζύλδεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο κε ηνλ εγρώξην πξσηνγελή ηνκέα αιιά θαη ηελ κεηαπνίεζε αγξνηνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ, αθεηέξνπ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ/παξαγσγηθώλ επηδξάζεσλ θαη ηεο εμέιημεο ηνπ εγρεηξήκαηνο πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ / θξεηηθνύ πξσηλνύ. Δηδηθόηεξα, ηα εθηηκώκελα επίπεδα εηήζηαο δήηεζεο πξντόλησλ πξνθύπηνπλ από Δείθηεο Ηκεξήζηαο Καηά Κεθαιήλ Καηαλάιωζεο (ΓΖΚΚ) γηα 25 νκάδεο πξντόλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην «πξσηλό», νη νπνίεο πεξηέρνπλ πάλσ από 300 επηκέξνπο πξντόληα. Οη δείθηεο πνπ δηακνξθώζεθαλ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθνί ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν, δεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ ζπγθεληξώλεη κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ ΔΟΣ αθελόο ην 35% ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ, αθεηέξνπ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ζε μελνδνρεηαθέο θιίλεο ηεο Κξήηεο. Σν κεξίδην ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ δηαδξακαηίδεη ιόγσ κεγέζνπο θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ δηακόξθσζε ηνπ επξύηεξνπ κείγκαηνο εζληθνηήησλ, άξα θαη ηνπ θαηαλαισηηθνύ κνηίβνπ πνπ επηθξαηεί ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Μηα αθξηβέζηεξε σζηόζν εθηίκεζε ζα απαηηνύζε ηελ γεσγξαθηθή επέθηαζε ηεο έξεπλαο, ώζηε λα δνζεί ην αλάινγν βάξνο ζηηο όπνηεο εηεξνκνξθίεο ζην κσζατθό ησλ εζληθνηήησλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θαηά ηόπν ηνπξηζηηθή δήηεζε θαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο κε βάζε ηελ ρώξα πξνέιεπζεο. εκεηώλεηαη όηη ην ελ ιόγσ επηζηεκνληθό εξγαιείν απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο ρώξαο. 5

6 Γείθηεο εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο πξντόλησλ πξσηλνύ θαη εηήζηεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο Ζ εηήζηα θαηαλάισζε πξντόλησλ πξσηλνύ εληόο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ, ελεξγνπνηνύκελε από κηα εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε αλά πξωηλό γεύκα πνπ μεπεξλά ηα 815 γξ., εθηηκάηαη όηη αλήιζε ην 2012 ζηνπο ηόλνπο γηα ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ θαη ζηνπο ηόλνπο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Αλαιπηηθόηεξα, βάζεη ησλ δηακνξθσζέλησλ δεηθηώλ εκεξήζηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάιωζεο (ΓΖΚΚ) πξντόλησλ πξσηλνύ ζε επίπεδν Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δηαλπθηεξεύζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ 2012 ζηα μελνδνρεηαθά ηνπ θαηαιύκαηα ( δηαλπθηεξεύζεηο 1 ), πξνθύπηεη όηη, πξώην ζε θαηαλάισζε ζε όηη αθνξά ηηο νκάδεο πξντόλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηλό ζηα μελνδνρεία βξίζθνληαη ηα θξέζθα θξνύηα, κε ΓΖΚΚ ζηα 208 γξ., πνπ αληηζηνηρεί ζε επίπεδν δήκνπ ζε εηήζηα θαηαλάισζε πνπ πξνζεγγίδεη ηνπο ηόλνπο. Βάζεη ηνπ ΓΖΚΚ ζπλεπάγεηαη όηη ε δεηνύκελε πνζόηεηα ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θηάλεη ηνπο ηόλνπο. ηελ δεύηεξε θαη ηξίηε ζέζε βξίζθνληαη αληίζηνηρα ην γάια κε ΓΖΚΚ 92 γξ. θαη 576 ηόλνπο εηεζίσο θαη ηα λσπά ιαραληθά κε ΓΖΚΚ 82 γξ. θαη 514 ηόλνπο ζπλνιηθά ζε επίπεδν δήκνπ. Έπνληαη είδε αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα είδε άξηνπ (ΓΖΚΚ 68 γξ. & 427 ηόλνη εηεζίσο) θαη αικπξά/γιπθά εδέζκαηα (ΓΖΚΚ 52 γξ. & 323 ηόλνη), ελώ αθνινπζνύλ ηα αιιαληηθά (ΓΖΚΚ 43 γξ. & 269 ηόλνη), δηάθνξεο πξώηεο ύιεο γηα παξαζθεπέο (ΓΖΚΚ 42 γξ. & 260 ηόλνη),ην γηανύξηη (ΓΖΚΚ 40 γξ. & 249 ηόλνη) θαη ηα ηπξηά (ΓΖΚΚ 34 γξ. & 216 ηόλνη). Οη αληίζηνηρεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο εθηηκάηαη όηη ζρεδόλ ηξηπιαζηάδνληαη βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ σο πξνο ηηο δηαλπθηεξεύζεηο ηνπ 2012 ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα ηεο Κξήηεο ( δηαλπθηεξεύζεηο 2 ). Οη δείθηεο θαη ηα εθηηκώκελα εηήζηα επίπεδα δήηεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ επξύηεξσλ θαηεγνξηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ην γεύκα ηνπ πξσηλνύ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Χο πξνο ηα επηκέξνπο πξντόληα, ζε απηά πνπ εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιύηεξε θαηαλάισζε εληάζζνληαη ηα θαξπνύδηα κε ΓΖΚΚ πνπ αλέξρεηαη ζηα 83γξ., ην γάια εβαπνξέ κε 54γξ., ηα πνξηνθάιηα κε 47γξ., νη ληνκάηεο κε 45γξ. θαη ςσκηά ηύπνπ αξηίδηα κε 27γξ. Αμηνζεκείσην είλαη όηη κεηαμύ ησλ δέθα πξώησλ ζε θαηαλάισζε πξντόλησλ βξίζθνληαη ηξία είδε θξνύησλ. ηνλ πίλαθα 2 εκθαλίδνπλ αλαιπηηθά νη ΓΖΚΚ θαη ηα αληίζηνηρα επίπεδα εηήζηαο δήηεζεο γηα ηα πξώηα 60 πξντόληα ζε θαηαλάισζε, ζε ζύλνιν πιένλ ησλ 300 πξντόλησλ πνπ δηακνξθώλνπλ ην πξωηλό γεύκα, όπσο θαηαγξάθεθε από ηα ζηνηρεία ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ. Ζ πιήξε ιίζηα ησλ πξντόλησλ αλά θαηεγνξία απεηθνλίδεηαη ζην παξάξηεκα. 1 ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα παξαθνινύζεζεο ηεο θίλεζεο ηωλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάηωλ ηεο ρώξαο, ΔΛΣΑΣ ό.π. 6

7 Βάζεη ησλ ελ ιόγσ δεηθηώλ κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε πξντόλησλ γηα επόκελα έηε ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ όγθν ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ 3, όπσο απνηππώλεηαη ζηνπο πίλαθεο 1 θαη 2. Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαζόζνλ νη δείθηεο δηακνξθώζεθαλ κε ζηνηρεία από ηα ζπζηήκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο κε έηνο αλαθνξάο ην 2012, ε αθξίβεηα θάπνησλ εθηηκήζεσλ γηα ηηο ζπλνιηθέο δεηνύκελεο πνζόηεηεο ζε επόκελα έηε είλαη πεξηζζόηεξν ηζρπξή γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντόλησλ (π.ρ. είδε άξηνπ) παξά γηα νξηζκέλα επηκέξνπο πξντόληα (π.ρ. ςσκί ηύπνπ αξηίδηα/ηνζη/κπαγθέηα). Γηα ηελ ζηελή παξαθνινύζεζε ησλ επηκέξνπο δηαθπκάλζεσλ από έηνο ζε έηνο, πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ηόζν ζε ιόγνπο δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ θαη πξώησλ πιώλ όζν θαη ζε κεηαβνιέο ζην γεληθό θαηαλαισηηθό κνηίβν πνπ ελεξγνπνηεί ην κσζατθό ησλ εζληθνηήησλ, απαηηείηαη ε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ησλ δεηθηώλ. 3 Γήκνο Υεξζνλήζνπ 2013: δηαλπθηεξεύζεηο, 2014: δηαλπθηεξεύζεηο (πξνζσξηλό ζηνηρείν), Πεξηθέξεηα Κξήηεο 2013: δηαλπθηεξεύζεηο, 2014: δηαλπθηεξεύζεηο από ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα παξαθνινύζεζεο ηεο θίλεζεο ηωλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάηωλ ηεο ρώξαο,

8 Πίλαθαο 1: Καηαλάισζε πξντόλησλ πξσηλνύ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη εηήζηεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο, (θαηά θαηεγνξίεο) Γείθηεο Ζκεξήζηαο Δηήζηα Καηαλάισζε Πξντόλησλ Πξσηλνύ (ζε ηόλνπο / θηιόιηηξα) 4 Καηά Κεθαιήλ Καηαλάισζεο Γήκνο Υεξζνλήζνπ Πεξηθέξεηα Κξήηεο Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ (ζε gr/ml) % ζπκκεηνρήο επί ζπλνιηθήο θαηαλαισζείζαο πνζόηεηαο 5 1 ΦΡΟΤΣΑ ΦΡΔΚΑ 208, ,5% 2 ΓΑΛΑ 92, ,3% 3 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΝΧΠΑ 82, ,1% 4 ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΤ (είδε ςσκηώλ-παμηκάδηα-θξπγαληέο) 68, ,3% 5 ΑΛΜΤΡΑ/ΓΛΤΚΑ ΔΓΔΜΑΣΑ ΑΡΣΟΕΑΥ/ΚΖ 51, ,3% 6 ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ 43, ,3% 7 ΓΗΑΦΟΡΔ 1εο ΎΛΔ 6 41, ,1% 8 ΓΗΑΟΤΡΣΗ 39, ,9% 9 ΣΤΡΗΑ 34, ,2% 10 ΔΗΓΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ ΦΧΜΗΟΤ 7 29, ,7% 11 ΦΡΟΤΣΑ ΚΟΝΔΡΒΑ 29, ,6% 12 ΥΤΜΟΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟΗ (σο 1ε ύιε) 24, ,0% 13 ΥΤΜΟΗ ΦΡΔΚΟΗ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ 12, ,6% 14 ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ - ΞΖΡΑ ΦΡΟΤΣΑ 12, ,5% 4 Σόλνο = 1000 θηιά, Κηιόιηηξν = 1000 ιίηξα 5 Σν % ππνδειώλεη ην κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξντόλησλ πξσηλνύ. 6 ηελ θαηεγνξία «Γηάθνξεο 1 εο Ύιεο» εληάζζνληαη πξντόληα, όπσο έιαηα (ειαηόιαδν, ειηέιαην, βακβαθέιαην, ζνγηέιαην), απγό παζηεξησκέλν, αιεύξηα, άκπιν αξαβνζίηνπ, ξύδη, καγηά, ζηκηγδάιη, κείγκα νκειέηαο, δύκε θέηθ θ.ι.π., πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηειηθώλ πξντόλησλ όπσο νκειέηεο, γιπθά θαη ξπδόγαιν. 7 Πεξηιακβάλνπλ καξκειάδεο, κέιη, πξαιίλα/κεξέληα, βνύηπξα/καξγαξίλεο, ηαρίλη, πεηηκέδη. 8

9 15 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΚΣΦ. 9, ,1% 16 ΡΟΦΖΜΑΣΑ 8, ,1% 17 ΕΑΥΑΡΔ-ΓΛΤΚΑΝΣΗΚΑ 7, ,9% 18 ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 6, ,7% 19 ΟΠΡΗΑ 5, ,7% 20 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΚΟΝΔΡΒΑ 3, ,4% 21 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ 8 3, ,4% 22 ΦΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ 1, ,2% 23 ΓΛΤΚΑ ΚΟΤΣΑΛΗΟΤ 0, ,1% 24 ΦΑΡΗΑ ΚΑΠΝΗΣΑ 0, ,1% 25 ΦΡΟΤΣΑ ΚΣΦ. 0, ,0% ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 9 816, ,0% 26 ΑΤΓΑ (ζε ηεκάρηα) 0,8 (ηεκ.) η η η η η η. 8 ηελ θαηεγνξία «Λνηπά Δίδε» εληάζζνληαη είδε όπσο ειηέο θαη ηνπξζί. 9 ηελ ζπλνιηθή εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ πξνζιακβάλνπζα πνζόηεηα ζε πξντόληα πξσηλνύ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαλάισζε απγώλ, ε νπνία δίλεηαη ζε ηεκάρηα. 9

10 Πίλαθαο 2: Δπηκέξνπο πξντόληα πξσηλνύ κε ηελ κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη εηήζηεο δεηνύκελεο πνζόηεηεο, (ηα πξώηα 60) Γείθηεο Δηήζηα Καηαλάισζε Πξντόλησλ Πξσηλνύ Ζκεξήζηαο (ζε ηόλνπο / θηιόιηηξα) 10 Καηά Κεθαιήλ Γήκνο Υεξζνλήζνπ Πεξηθέξεηα Κξήηεο Καηαλάισζεο Α/Α ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΨΌΝΣΑ (ζε gr/ml) % ζπκκεηνρήο επί ζπλνιηθήο θαηαλαισζείζαο πνζόηεηαο 11 1 ΚΑΡΠΟΤΕI 82, ,1% 2 ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 54, ,6% 3 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ (βξώζηκα & ρπκνύ) 46, ,7% 4 ΝΣΟΜΑΣΔ (Α & Β θαηεγνξίαο) 44, ,5% 5 ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΑΡΣΗΓΗΑ 27, ,3% 6 ΚΔΗΚ-ΓΛΤΚΔ ΠΗΣΔ 26, ,2% 7 ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 24, ,0% 8 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΔΓΔΜΑ/ΔΠΗΓΟΡΠΗΟ 12 19, ,4% 9 ΠΔΠΟΝΗΑ 19, ,4% 10 ΜΠΔΗΚΟΝ 15, ,9% 11 ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΣΟΣ 15, ,8% 12 ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΦΡΔΚΑ 14, ,8% 13 ΚΡΟΤΑΑΝ 14, ,8% 14 ΑΤΓΟ ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ (λσπό & θης.) 13, ,7% 15 ΓΚΡΔΗΠ ΦΡΟΤΣ 13, ,6% 16 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΤΜ/ΝΟ ΥΤΜΟ 12, ,6% 17 ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 12, ,5% 10 Σόλνο = 1000 θηιά, Κηιόιηηξν = 1000 ιίηξα 11 Σν % ππνδειώλεη ην κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξντόλησλ πξσηλνύ. 12 Δλδερνκέλσο ππνεθηηκεκέλν θαηά ην κέγεζνο ηνπ "Γηανύξηη Αδηεπθξίληζηεο 1εο Ύιεο" 10

11 18 ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΦΡΑΣΕΟΛΑ 11, ,4% 19 ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ 11, ,4% 20 ΚΟΚΣΔΗΛ ΚΟΜΠΟΣΑ 11, ,4% 21 ΜΑΡΜΔΛΑΓΔ 11, ,4% 22 ΑΛΔΤΡΗ (δηαθόξσλ ηύπσλ) 10, ,3% 23 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΓΝΖΗΟ (θιαζζηθό ή ζηξαγγηζηό) 13 10, ,3% 24 ΣΔΛΔΜΔ / ΛΔΤΚΟ ΣΤΡΗ ΑΛΜΖ 10, ,3% 25 ΡΟΓΑΚΗΝΟ ΚΟΜΠΟΣΑ 9, ,2% 26 ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΑΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΖ 1εο ΤΛΖ 9, ,1% 27 ΜΔΡΔΝΣΔ/ΠΡΑΛΗΝΔ 8, ,0% 28 GOUDA 8, ,0% 29 ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΚΑΡΒΔΛΗ 8, ,0% 30 ΣΑΦΤΛΗΑ 7, ,0% 31 ΠΑΣΑΣΔ ΚΣΦ 7, ,0% 32 ΜΖΛΑ 7, ,9% 33 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 7, ,9% 34 ΕΑΜΠΟΝ 7, ,9% 35 ΕΑΥΑΡΖ (ρύκα & κεξίδεο / ιεπθή & καύξε) 7, ,9% 36 ΠΑΣΑΣΔ 7, ,9% 37 ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ 6, ,8% 38 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 6, ,8% 39 ΜΖΛΟ ΤΜ/ΝΟ ΥΤΜΟ 6, ,8% 40 ΥΤΜΟ ΣΟΜΑΣΑ 5, ,7% 42 ΚΑΦΔ 5, ,7% 42 ΒΟΤΣΤΡΑ-ΜΑΡΓΑΡΗΝΔ 5, ,7% 43 ΦΑΟΛΗΑ ΠΡΧΗΝΟΤ 5, ,6% 13 Δλδερνκέλσο ππνεθηηκεκέλν θαηά ην κέγεζνο ηνπ "Γηανύξηη Αδηεπθξίληζηεο 1εο Ύιεο" 11

12 44 ΡΟΓΑΚΗΝΑ 5, ,6% 45 EDAM 5, ,6% 46 ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ 5, ,6% 47 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΔΛΑΗΧΝ 4, ,6% 48 ΜΔΛΗ 4, ,6% 49 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 1σλ ΤΛΧΝ 4, ,5% 50 ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ 4, ,5% 51 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 4, ,5% 52 ΠΗΠΔΡΗΔ 3, ,5% 53 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Φ. Υ. 3, ,5% 54 ΜΠΑΝΑΝΔ 3, ,5% 55 ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ 3, ,4% 56 GRAPE FRUIT ΤΜ/ΝΟ ΥΤΜΟ 3, ,4% 57 ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΜΠΑΚΔΣΑ 3, ,4% 58 ΑΥΛΑΓΗΑ 3, ,4% 59 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΦΡΔΚΧΝ ΥΤΜΧΝ ΣΤΠ/ΝΧΝ 3, ,4% 60 ΒΔΡΤΚΟΚΟ ΚΟΜΠΟΣΑ 3, ,4% 12

13 Σύπνη πξσηλνύ ζηα ειιεληθά μελνδνρεία θαη κνηίβα θαηαλάισζεο ηνπξηζηώλ Δλδηαθέξνλ εκθαλίδνπλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην κνηίβν θαηαλάισζεο ηνπ πξσηλνύ γεύκαηνο ζηηο επηκέξνπο ρώξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ. Όπσο αλαθέξεηαη ζε κειέηε πνπ παξνπζηάδεη ην ΞΔΔ ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ γηα ηελ δηακόξθσζε θαη αλάπηπμε ηνπ «Διιεληθνύ Πξσηλνύ» 14, νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηο δηαθνξνπνηνύληαη γεσγξαθηθά θαη είλαη πνιύ πην πνηθίιεο θαη πινύζηεο από ηηο θιαζζηθέο δηεζλείο πξνηάζεηο πξσηλνύ ζηα μελνδνρεία. ύκθσλα κε ηελ κειέηε 15, ηηο δηεζλώο εδξαησκέλεο πξνηάζεηο πξσηλνύ απνηεινύλ ην αγγιηθό πξσηλό (English breakfast), ην ακεξηθάληθν πξσηλό (American breakfast), ην γηαπσλέδηθν πξσηλό (Japanese breakfast) θαη ην πξσηλό Continental. Σν πξσηλό ζηα ειιεληθά μελνδνρεία εληάζζεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηνπ ηύπνπο Continental, English breakfast θαη Μπνπθέο Πξσηλνύ. Δηδηθόηεξα, ην πξσηλό ηύπνπ Continental απερεί ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θπξίσο ησλ λόηησλ αιιά θαη νξηζκέλσλ δπηηθώλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο (π.ρ. Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία, Κάησ Υώξεο). Βαζίδεηαη ζηνλ απιό ζπλδπαζκό ςσκηνύαξηνπαξαζθεπαζκάησλ κε θαθέ ή άιιν ξόθεκα (ηζάη, γάια, ζνθνιάηα, ρπκόο), κε επηκέξνπο παξαιιαγέο αλά ρώξα. Φξνύηα, απγά, ηπξηά θαη αιιαληηθά ζπκπιεξώλνπλ ηνλ ηύπν. ε αληίζεζε κε ην «θξύν» θαη «ειαθξύ» πξσηλό ηύπνπ Continental, ην παξαδνζηαθό Αγγιηθό Πξσηλό ζπλζέηνπλ δεζηά θαη καγεηξεκέλα ζπζηαηηθά. ηελ πιήξε ηνπ κνξθή απνηειείηαη από ξνθήκαηα, δεκεηξηαθά, απγά, κπέηθνλ, ιαραληθά, ηνζη, καξκειάδα θαη ελίνηε ςάξη όπσο ξέγγα ή πξντόληα θξέαηνο όπσο αξλίζην ζπθώηη. ηε ζεκεξηλή όκσο επνρή θαη γηα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ην παξαδνζηαθό αγγιηθό καγεηξεπηό πξσηλό έρεη αληηθαηαζηαζεί κε απιά, ειαθξά, θξύα ζπζηαηηθά, όπσο θξνύηα, γηανύξηη, δεκεηξηαθά κε γάια, ςσκί κε βνύηπξν / καξκειάδα / θξέκα ιεκνληνύ / θπζηηθνβνύηπξν, ζπλνδεπόκελα ζπρλά από βξαζηά απγά. Σν English Breakfast ζηελ παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή είλαη πιένλ κηα επηινγή γηα ην 14 Βι. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα κε ινγόηππν θαη δηαθξηηηθό ηίηιν πνπ απεπζύλεηαη ζηα μελνδνρεία θαη ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν πξνώζεζεο ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκηθήο παξάδνζεο κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο Σνπηθώλ πκθώλσλ Διιεληθνύ Πξσηλνύ (ΣΔΠ) γηα ηελ δηακόξθσζε θαηά ηόπσλ ραξηνθπιαθίσλ (εθδνρώλ πξσηλνύ κε ηνπηθά πξντόληα θαη ζπληαγέο). ηα ΣΔΠ εκπιέθνληαη μελνδόρνη, αγξόηεο, βηνηέρλεο, κάγεηξνη, δεκνζηνγξάθνη, ιέζρεο γαζηξνλνκίαο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, εκπνξηθά επηκειεηήξηα ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ΞΔΔ θαη ηεο ηνπηθήο Έλσζεο Ξελνδόρσλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε επηδίσμε ηεο νηθνδόκεζεο ζπλεξγαηηθώλ δνκώλ κεηαμύ μελνδνρείσλ θαη ηνπηθώλ παξαγσγώλ. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2015 δηακνξθώζεθαλ ήδε 28 ηνπηθά/πεξηθεξεηαθά ραξηνθπιάθηα. Σν πιήζνο ησλ εληαγκέλσλ ζην πξόγξακκα μελνδνρείσλ αλήιζε ζηνπο 531 (εθ ησλ νπνίσλ 87 από ηελ Κξήηε), ελώ ζηόρνο απνηεινύλ νη 1000 ζπκκεηνρέο ζε βάζνο ηξηεηίαο. 15 α) Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Agropole 2011, Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο κειέηεο γηα ηελ δηακόξθωζε θαη αλάδεημε ηνπ Ειιεληθνύ Πξωηλνύ, ειεθηξνληθή έθδνζε ΞΔΔ θαη β) Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 2011, Ειιεληθό Πξωηλό-Εγρεηξίδην Ξελνδόρωλ, ειεθηξνληθή έθδνζε ΞΔΔ, ζει

14 ζαββαηνθύξηαθν ή ηηο δηαθνπέο (απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν ζε μελνδνρεία θαη bed & breakfast ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ), ζε αληίζεζε κε ηνπο Ηξιαλδνύο πνπ παξακέλνπλ πην πηζηνί ζε απηό κε νξηζκέλεο δηθέο ηνπο παξαιιαγέο. ηνηρεία ηνπ παξαδνζηαθνύ αγγιηθνύ πξσηλνύ έρνπλ εηζρσξήζεη θαη ζην παξαδνζηαθό πξσηλό ησλ ΖΠΑ θαη Καλαδά. Ο ηξίηνο ηύπνο πνπ θπξηαξρεί ζηα πξσηλά ησλ ειιεληθώλ μελνδνρείσλ είλαη έλαο πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν πινύζηνο Μπνπθέο Πξσηλνύ. Πεξηιακβάλεη ζπλήζσο αξηνπαξαζθεπάζκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ, δεκεηξηαθά, γιπθά εδέζκαηα, θνκπόζηεο, γηανύξηη, κέιη, καξκειάδεο, βνύηπξν/καξγαξίλε, ηπξηά, αιιαληηθά, νκειέηεο, απγά, ρπκνύο, ξνθήκαηα, θξνύηα θαη ιαραληθά. Πξνζεγγίδεη πεξηζζόηεξν ηηο παξαδνζηαθά πινύζηεο ζε ζύλζεζε δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πξσηλνύ γεύκαηνο ζε Γεξκαλία, Οιιαλδία, Διβεηία, Απζηξία θαη θαλδηλαβηθέο ρώξεο, αιιά θαη Ρσζία ιόγσ ηνπ ςπρξνύ θιήκαηνο. Γεληθόηεξα όπσο πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα ηνπ ΔΡΔΓΟΛΟΣ, βάζεη ηεο εκπεηξίαο ησλ F&B θαη chefs ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, νη Γπηηθνεπξσπαίνη θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από ηνπο Αλαηνιηθνεπξσπαίνπο, κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα επηδεηθλύνπλ ηδηαίηεξε ξνπή ζηελ θαηαλάισζε θξνύησλ, ιαραληθώλ, ηπξηώλ θαη αιιαληηθώλ. Πνιιά ιαραληθά ζην πξσηλό θαηαλαιώλνπλ επίζεο νη Ηζξαειηλνί. Δπηπξόζζεηα, παξαηεξείηαη όηη ε κέζε θαηαλάισζε γάιαηνο, ηπξηώλ θαη ζπκππθλσκέλσλ ρπκώλ επεξεάδεηαη αλαινγηθά κε ην πιήζνο ησλ παηδηώλ. Αξθεηέο πξναλαθεξζείζεο ρώξεο πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ εκθαλίδνληαη σο θύξηεο ζηηο δηαλπθηεξεύζεηο ησλ μελνδνρείσλ ηνπ δήκνπ θαη ηεο Κξήηεο (βι. πίλαθα 3). πλζέηνπλ ην βαζηθό κείγκα ηνπξηζηώλ θαη επνκέλσο αζθνύλ θπξίαξρεο επηξξνέο ζηελ δηακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ πξσηλνύ. Μεηαμύ ησλ γεσγξαθηθώλ επηπέδσλ παξαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθή ζύγθιηζε ζηελ ζύλζεζε ηόζν σο πξνο ηηο θύξηεο εζληθόηεηεο (άξα θαη ηα θπξίαξρα θαηαλαισηηθά κνηίβα) όζν θαη σο πξνο ηελ πνζνζηηαία ηνπο ζπκκεηνρή (πιελ ηεο απόθιηζεο ησλ Ρώζσλ). Ζ ζύγθιηζε απηή επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεηθηώλ από ην επίπεδν ηνπ δήκνπ ζην πεξηθεξεηαθό επίπεδν, σζηόζν απαηηείηαη, όπσο πξναλαθέξζεθε, κηα γεσγξαθηθή δηεύξπλζε ηνπ δείγκαηνο ώζηε λα δνζεί ην αλάινγν βάξνο ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. 14

15 Πίλαθαο 3: Γηαλπθηεξεύζεηο θύξησλ ρσξώλ πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ ζε μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ % επί ζπλόινπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ % επί ζπλόινπ 1. Ρσζία % 1. Γεξκαλία % 2. Γεξκαλία % 2. Ρσζία % 3. Ζλσκέλν Βαζίιεην % 3. Γαιιία % 4. Γαιιία % 4. Ζλσκέλν Βαζίιεην % 5. Οιιαλδία % 5. Ννξβεγία % Σύλνιν θύξηωλ αγνξώλ % Σύλνιν θύξηωλ αγνξώλ % ύλνιν δηαλπθηεξεύζεσλ ύλνιν δηαλπθηεξεύζεσλ ΓΖΜΟ ΥΔΡΟΝΖΟΤ % επί ζπλόινπ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ % επί ζπλόινπ 1. Ρσζία % 1. Ρσζία % 2. Γεξκαλία % 2. Γεξκαλία % 3. Ζλσκέλν Βαζίιεην % 3. Ζλσκέλν Βαζίιεην % 4. Γαιιία % 4. Γαιιία % 5. Οιιαλδία % 5. Ννξβεγία % Σύλνιν θύξηωλ αγνξώλ % Σύλνιν θύξηωλ αγνξώλ % ύλνιν δηαλπθηεξεύζεσλ ύλνιν δηαλπθηεξεύζεσλ Πεγή : ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα παξαθνινύζεζεο ηεο θίλεζεο ηωλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάηωλ ηεο ρώξαο, Γελ έρνπλ εθδνζεί ζηνηρεία δηαλπθηεξεύζεσλ αλά ρώξα κόληκεο θαηνηθίαο ζε επίπεδν δήκνπ θαη πεξηθέξεηαο γηα ην έηνο 2014 κέρξη ηελ ζπγγξαθή ηνπ παξόληνο. 15

16 Δθηηκώκελν νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηνπο θιάδνπο-πξνκεζεπηέο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ από ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ «Πξσηλνύ» Σν ζπλνιηθό εθηηκώκελν νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ πξνκεζεύνπλ ηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε ηειηθά πξντόληα θαη πξώηεο ύιεο (εγρσξίσο παξαγόκελα ή εηζαγόκελα) γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξσηλνύ γεύκαηνο σο δηαθξηηό ηειηθό πξντόλ ππνινγίδεηαη γηα ην έηνο 2012 ζηα 6,7 κε 11,9 εθαηνκ. γηα ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ, ελώ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο εθηηκάηαη ζηα 18,1 έσο 32,1 εθαηνκ.. Αληίζηνηρα γηα ην 2014 ην όθεινο εθηηκάηαη κεηαμύ 7,8 θαη 14 εθαηνκ. ζε επίπεδν δήκν θαη 21,1 κε 37,8 εθαηνκ. ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Σν ελ δπλάκεη όθεινο γηα ηνπο εγρώξηνπο παξαγσγηθνύο θιάδνπο ζπλαξηάηαη αληηζηξόθσο αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη έθηαζε ησλ ρξεκαηηθώλ δηαξξνώλ από ην νηθνλνκηθό ζύζηεκα ιόγσ εηζαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. ηα ζηνηρεία πνπ ν ΔΡΔΓΟΛΟΣ ζπλερώο ζπγθεληξώλεη θαηαγξάθεηαη κεγάιε δηείζδπζε εηζαγόκελσλ πξντόλησλ ζε επεμεξγαζκέλα θαη θαηεςπγκέλα πξντόληα, ηδηαίηεξα ζε είδε ιαραληθώλ, γαιαθηνθνκηθώλ θαη θξεαηνπαξαζθεπαζκάησλ. Σα νθέιε από κηα πνιηηηθή ελίζρπζεο ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο πνιιαπιαζηάδνληαη εάλ ζπλππνινγίζεη θαλείο όηη ηα αλσηέξσ αθνξνύλ κνλάρα ην πξωηλό, ελόο δειαδή εθ ησλ γεπκάησλ πνπ θαηαλαιώλνληαη ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ εξγαιείνπ θαηαγξαθήο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο θαηαλάισζεο Ζ δνκηθή αλάιπζε ηνπ «Πξσηλνύ» ζηα επηκέξνπο αγαζά πνπ ην ζπλζέηνπλ (ζε είδνο θαη πνζόηεηα) ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζήο ηνπ σο ηειηθό πξντόλ, απεηθνλίδεη ηελ πιηθή ππόζηαζε ηεο ηδηαίηεξεο απηήο ζπληζηώζαο ηεο ζπλνιηθόηεξεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο. Ζ δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ζηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ αιιά θαη ησλ απμνκεηώζεσλ πνπ ελεξγνπνηνύλ ζηελ δήηεζή ηνπο νη κεηαβνιέο ζηα κεγέζε θαη ζηελ ζύλζεζε ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ, παξάγεη σο εξγαιείν ρξήζηκε πιεξνθόξεζε κε απνδέθηεο : ηνπο παξαγσγηθνύο/επαγγεικαηηθνύο θνξείο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηνλ επελδπηηθό ηνπο πξνζαλαηνιηζκό, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ζηνρεπκέλεο ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο (π.ρ. αγξνηηθήο-κεηαπνηεηηθήο πνιηηηθήο) ηελ επηζηεκνληθή/εξεπλεηηθή θνηλόηεηα γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ δηαθιαδηθώλ ζπλδέζεσλ (ζε όξνπο πιηθνύο θαη όρη κόλν) ηνπ μελνδνρεηαθνύ θιάδνπ κε ηελ ινηπή εγρώξηα/ηνπηθή παξαγσγηθή δνκή θαη ηηο εηζαγσγέο. 16

17 εκεηώλεηαη όηη ν ΔΡΔΓΟΛΟΣ θαηαζθεπάδεη αλάινγνπο δείθηεο γηα ην ζύλνιν ηεο ελδηάκεζεο θαηαλάισζεο ζηνλ μελνδνρεηαθό θιάδν θαζώο θαη άιισλ ηνπξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθώλ θιάδσλ θαη δηεξεπλά ηελ παξαγσγηθή πξνέιεπζε ησλ πξντόλησλ. Με ηελ ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ δεηθηώλ δύλαηαη λα θαηαγξάθνληαη νη κεηαβνιέο ζην ελεξγνπνηνύκελν θαηαλαισηηθό κνηίβν θαη λα αμηνινγείηαη κε πνζνηηθά θξηηήξηα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ άζθεζε πνιηηηθώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ νξγαληθή ζύλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο κε ηελ εγρώξηα παξαγσγή. 17

18 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : Ζ πιήξε ιίζηα ησλ πξντόλησλ πξσηλνύ Αθνινύζσο παξνπζηάδεηαη ε πιήξε ιίζηα κε ηα πξντόληα πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηλό γεύκα ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα, κε ηελ ζρεηηθή ηνπο εκεξήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε (ζηήιε Δείθηεο Ηκεξήζηαο Καηά Κεθαιήλ Καηαλάιωζεο Πξνϊόληωλ Πξωηλνύ) θαη ηελ επαθόινπζε εηήζηα δεηνύκελε πνζόηεηα ζε επίπεδν Γήκνπ θαη Πεξηθέξεηαο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν

19 - ΛΗΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΠΡΧΗΝΟΤ - ΓΔΗΚΣΔ ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΗ ΔΣΖΗΔ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ 2012 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΨΌΝΣΧΝ ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΤ (είδε ςσκηώλ-παμηκάδηα-θξπγαληέο) ΔΗΓΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ ΦΧΜΗΟΤ Πεξηγξαθή Πξντόλησλ Γείθηεο Ζκεξήζηαο Καηά Κεθαιήλ Καηαλάισζεο Πξντόλησλ Πξσηλνύ (ζε gr/ml) Δηήζηα Καηαλάισζε Πξντόλησλ Πξσηλνύ (ζε ηόλνπο / θηιόιηηξα) 17 Γήκνο Υεξζνλήζνπ Πεξηθέξεηα Κξήηεο ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΑΡΣΗΓΗΑ 27, ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΣΟΣ 15, ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΦΡΑΣΕΟΛΑ 11, ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΚΑΡΒΔΛΗ 8, ΦΧΜΗ ΣΤΠΟΤ ΜΠΑΚΔΣΑ 3, ΠΑΞΗΓΜΑΓΗΑ 1, ΦΡΤΓΑΝΗΔ 0, ΚΡΗΣΗΝΗΑ 0,2 1 4 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΦΧΜΗΧΝ 0,5 3 8 ύνολο Ειδών Άρηοσ 68, ΜΑΡΜΔΛΑΓΔ 11, ΜΔΡΔΝΣΔ/ΠΡΑΛΗΝΔ 8, ΒΟΤΣΤΡΑ-ΜΑΡΓΑΡΗΝΔ 5, Σόλνο = 1000 θηιά, Κηιόιηηξν = 1000 ιίηξα 19

20 ΑΛΜΤΡΑ/ΓΛΤΚΑ ΔΓΔΜΑΣΑ ΑΡΣΟΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΓΛΤΚΑ ΚΟΤΣΑΛΗΟΤ ΓΑΛΑ ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΜΔΛΗ 4, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ ΦΧΜΗΟΤ 0,3 2 5 ύνολο Ειδών Επάλειυες 29, ΚΔΗΚ-ΓΛΤΚΔ ΠΗΣΔ 26, ΚΡΟΤΑΑΝ 14, ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ 5, ΑΛΜΤΡΔ ΠΗΣΔ/ΠΗΣΑΚΗΑ 1, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 4, ύνολο Αλμσρά/Γλσκά Εδέζμαηα Αρηοδατ/κής 51, ΚΤΓΧΝΗ ΓΛΤΚΟ ΚΟΤΣΑΛΗΟΤ 0,2 1 3 ΚΔΡΑΗ ΓΛΤΚΟ ΚΟΤΣΑΛΗΟΤ 0,2 1 3 ΒΤΗΝΟ ΓΛΤΚΟ ΚΟΤΣΑΛΗΟΤ 0,1 1 1 ΣΑΦΤΛΗ ΓΛΤΚΟ ΚΟΤΣΑΛΗΟΤ 0,1 0 1 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΓΛΤΚΑ ΚΟΤΣΑΛΗΟΤ 0,3 2 5 ύνολο Γλσκό Κοσηαλιού 0, ΓΑΛΑ ΔΒΑΠΟΡΔ 54, ΓΑΛΑ ΦΡΔΚΟ 24, ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 12, ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΓΑΛΑΣΟ (ζθόλεο, ζόγηαο θιπ) 0, ύνολο Γάλα 92, ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΔΓΔΜΑ/ΔΠΗΓΟΡΠΗΟ 19, ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΓΝΖΗΟ (θιαζζηθό ή ζηξαγγηζηό) 10, ΓΗΑΟΤΡΣΗ ΑΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΖ 1εο ΤΛΖ 9, ΆΛΛΑ ΔΗΓΖ ΓΗΑΟΤΡΣΗΟΤ (π.ρ. ζόγηαο) 0,

21 ΣΤΡΗΑ ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ ΟΠΡΗΑ ύνολο Γιαούρηι 39, ΣΔΛΔΜΔ / ΛΔΤΚΟ ΣΤΡΗ ΑΛΜΖ 10, GOUDA 8, EDAM 5, ΆΛΛΑ ΚΗΣΡΗΝΑ ΣΤΡΗΑ 2, EMMENTAL 2, ΓΡΑΒΗΔΡΑ 1, ΜΤΕΖΘΡΑ 1, ΜΑΝΟΤΡΗ 0, ΑΝΘΟΣΤΡΟ 0,4 2 7 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΣΤΡΗΧΝ 1, ύνολο Σσρί 34, ΜΠΔΗΚΟΝ 15, ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ 11, ΕΑΜΠΟΝ 7, ΠΑΡΗΕΑ 2, ΑΛΑΜΗ 2, ΜΟΡΣΑΓΔΛΑ 2, ΓΑΛΟΠΟΤΛΑ 1, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΑΛΑΝΣΗΚΧΝ 0,5 3 8 ύνολο Αλλανηικά 43, ΦΑΟΛΗΑ ΠΡΧΗΝΟΤ 5, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΟΠΡΗΧΝ 0,4 3 8 ύνολο Όζπρια 5,

22 ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΝΧΠΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΚΣΦ. ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΚΟΝΔΡΒΑ ΦΡΟΤΣΑ ΦΡΔΚΑ ΝΣΟΜΑΣΔ (Α & Β θαηεγνξίαο) 44, ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΦΡΔΚΑ 14, ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 7, ΠΑΣΑΣΔ 7, ΠΗΠΔΡΗΔ 3, ΚΑΡΟΣΑ ΦΡΔΚΑ 1, ΜΑΡΟΤΛΗΑ ΦΡΔΚΑ 1, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΦΡΔΚΧΝ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 0, ύνολο Λατανικά Νφπά 82, ΠΑΣΑΣΔ ΚΣΦ 7, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΚΣΦ. ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ 1, ύνολο Λατανικά ΚΣΨ 9, ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ 3, ύνολο Λατανικά Κονζέρβας 3, ΚΑΡΠΟΤΕI 82, ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ (βξώζηκα & ρπκνύ) 46, ΠΔΠΟΝΗΑ 19, ΓΚΡΔΗΠ ΦΡΟΤΣ 13, ΣΑΦΤΛΗΑ 7, ΜΖΛΑ 7, ΑΚΣΗΝΗΓΗΑ 6, ΡΟΓΑΚΗΝΑ 5, ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ 4,

23 ΦΡΟΤΣΑ ΚΣΦ. ΦΡΟΤΣΑ ΚΟΝΔΡΒΑ ΜΠΑΝΑΝΔ 3, ΑΥΛΑΓΗΑ 3, ΑΝΑΝΑ 2, ΒΑΝΗΛΗΔ 2, ΒΔΡΤΚΟΚΑ 0, ΚΔΡΑΗΑ 0, ΦΡΑΟΤΛΔ ΦΡΔΚΗΔ 0,5 3 8 ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ 0,1 1 2 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΦΡΔΚΧΝ ΦΡΟΤΣΧΝ 0,1 1 2 ύνολο Φρούηα Φρέζκα 208, ΦΡΑΟΤΛΔ ΚΣΦ 0,0 0 0 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΚΣΦ. ΦΡΟΤΣΧΝ 0,1 0 1 ύνολο Φρούηα ΚΣΨ 0,1 1 2 ΚΟΚΣΔΗΛ ΚΟΜΠΟΣΑ 11, ΡΟΓΑΚΗΝΟ ΚΟΜΠΟΣΑ 9, ΒΔΡΤΚΟΚΟ ΚΟΜΠΟΣΑ 3, ΑΥΛΑΓΗ ΚΟΜΠΟΣΑ 2, ΓΑΜΑΚΗΝΟ ΚΟΜΠΟΣΑ 1, ΑΝΑΝΑ ΚΟΜΠΟΣΑ 1, ύνολο Φρούηα Κονζέρβας 29, ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ - ΞΖΡΑ ΦΡΟΤΣΑ 0,0 ΓΑΜΑΚΖΝΑ 2, ΣΑΦΗΓΑ (καύξε & μαλζηά) 1, ΥΟΤΡΜΑΓΔ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΟΗ 1, ΒΔΡΤΚΟΚΑ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ 1,

24 ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ ΕΑΥΑΡΔ-ΓΛΤΚΑΝΣΗΚΑ ΡΟΦΖΜΑΣΑ ΥΤΜΟΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΟΗ (σο 1ε ύιε) ΚΑΡΤΓΑ (κε θινηό & ςίρα) 1, ΤΚΑ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ 0, ΦΟΤΝΣΟΤΚΟΦΗΥΑ (άςεηε & ςεκέλε) 0, ΜΠΑΝΑΝΔ ΑΠΟΞΖΡΑΜΔΝΑ 0,5 3 8 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΞΖΡΧΝ ΚΑΡΠΧΝ & ΦΡΟΤΣΧΝ 2, ύνολο Ξεροί Καρποί - Ξερά Φρούηα 12, ΝΗΦΑΓΔ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΟΤ (απιά / ζνθνιάηα / κέιη / δάραξε) 2, ΝΗΦΑΓΔ ΒΡΧΜΖ 1, ΜΟΤΛΗ (απιά / θξνύησλ / ζνθνιάηαο) 0, ΝΗΦΑΓΔ ΗΣΑΡΗΟΤ (αιεζκέλν / νιόθιεξν / κέιη) 0,2 1 4 BRAN STICKS 0,2 1 3 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΧΝ 1, ύνολο Δεμεηριακά 6, ΕΑΥΑΡΖ (ρύκα & κεξίδεο / ιεπθή & καύξε) 7, ΤΠΟΚΑΣΆΣΑΣΑ ΕΑΥΑΡΖ (θξνπθηόδε & δαραξίλεο) 0,3 2 6 ύνολο Ζάταρε-Γλσκανηικά 7, ΚΑΦΔ 5, ΣΑΨ 1, ΟΚΟΛΑΣΑ / ΚΑΚΑΟ ΡΟΦΖΜΑ 1, ύνολο Ροθήμαηα 8, ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΤΜ/ΝΟ ΥΤΜΟ 12, ΜΖΛΟ ΤΜ/ΝΟ ΥΤΜΟ 6, GRAPE FRUIT ΤΜ/ΝΟ ΥΤΜΟ 3,

25 ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΤΜ/ΝΧΝ ΥΤΜΧΝ 2, ύνολο Χσμοί σμπσκνφμένοι (φς 1ε ύλε) 24, ΥΤΜΟΗ ΦΡΔΚΟΗ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟΗ ΥΤΜΟ ΣΟΜΑΣΑ 5, ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ Φ. Υ. 3, ΦΑΡΗΑ ΚΑΠΝΗΣΑ ΦΑΡΗΑ ΚΟΝΔΡΒΑ ΓΗΑΦΟΡΔ 1εο ΎΛΔ ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΦΡΔΚΧΝ ΥΤΜΧΝ ΣΤΠ/ΝΧΝ 3, ύνολο Χσμοί Φρέζκοι Σσποπ. 12, ΟΛΧΜΟ ΚΑΠΝΗΣΟ 0,5 3 8 ύνολο Ψάρια Καπνιζηά 0,5 3 8 ΣΟΝΟ (ζε ιάδη / ζε λεξό) 1, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΦΑΡΗΧΝ ΚΟΝΔΡΒΑ 0,2 1 3 ύνολο Ψάρια Κονζέρβας 1, εθ ησλ νπνίσλ ΔΛΑΗΑ 0,0 0 0 ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ 6, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΔΛΑΗΧΝ 4, ύνολο Έλαια 11, εθ ησλ νπνίσλ Λνηπέο 1 εο Ύιεο ΑΤΓΟ ΠΑΣΔΡΗΧΜΔΝΟ (λσπό & θης.) 13, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΑΛΔΤΡΗ (δηαθόξσλ ηύπσλ) 10, ΑΜΤΛΟ ΑΡΑΒΟΗΣΟΤ 1, ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 1σλ ΤΛΧΝ 4, ύνολο Διάθορες 1ες ύλες για παραζκεσές 41, ΔΛΗΔ 2, ΣΟΤΡΗ 0, ύνολο Λοιπά Είδε 3,

26 ΑΤΓΑ ΑΤΓΑ (SMALL 50-53gr & MEDIUM 53-63gr) 0,77 (ηεκάρηα) ηεκ ηεκ. 26

27 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΛΣΑΣ, Έξεπλα παξαθνινύζεζεο ηεο θίλεζεο ηωλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάηωλ ηεο ρώξαο (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ) Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Agropole 2011, Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο κειέηεο γηα ηελ δηακόξθωζε θαη αλάδεημε ηνπ Ειιεληθνύ Πξωηλνύ, ειεθηξνληθή έθδνζε Ξελνδνρεηαθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο 2011, Ειιεληθό Πξωηλό - Εγρεηξίδην Ξελνδόρωλ, ειεθηξνληθή έθδνζε Ξελνδνρεηαθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ Δ ΗΣΟΔΛΗΓΔ 27

28 ΖΜΔΗΧΔΗ Ζ Έξεπλα Καηαλάιωζεο Πξνϊόληωλ ζηα Ξελνδνρεηαθά Καηαιύκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πηινηηθνύ-επηζηεκνληθνύ έξγνπ (εθεμήο σο έξγν) κε ηίηιν «Γηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ κε βάζε ηε πξνζέγγηζε ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ» θαηά ην δηάζηεκα Φνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απνηειεί ην Δξγαζηήξην Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (ΔΡΔΓΟΛΟΣ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Εαραξάην Γεξάζηκν. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ππό ηελ δεκαξρία ηνπ θ. Γνμαζηάθε Εαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. Κεληξηθόο ζθνπόο ηνπ έξγνπ απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνύ δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελόο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξννξηζκώλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινύο Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθνύο θιάδνπο (θαηαιύκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνύ εκπνξίνπ θιπ) ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. εκεηώλεηαη όηη, ην έξγν ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ κεγεζώλ ζην Γήκν, βαζηθό ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα απνηειεί έλα Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνύ, θαη όρη απιώο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνύ ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηώλ από ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηόζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο πνιηηηθήο ηεο, όζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα νη ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θύζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρώξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξύηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνύλ ππόςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνύο θαη ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σαπηόηεηα Έξεπλαο Γηα ηελ Έξεπλα Καηαλάιωζεο Πξνϊόληωλ Πξωηλνύ ζηα Ξελνδνρεηαθά Καηαιύκαηα επηιέρζεθε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξώλεη ην 9,7% ησλ 28

29 μελνδνρεηαθώλ θιηλώλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, πνπ αληηζηνηρεί θαη ζην 7,9% ηεο ζπλνιηθήο ηνπ δπλακηθόηεηαο ζε θιίλεο (μελνδνρεία, ελνηθηαδόκελα δσκάηηαδηακεξίζκαηα θαη ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο/επαύιεηο). Από ηηο ζπλνιηθέο δηαλπθηεξεύζεηο ησλ μελνδνρείσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα ην 70% αθνξνύζε ζε all inclusive, πνζνζηό πνπ ζπκθσλεί κε ηηο εθηηκήζεηο εθπξνζώπσλ ησλ μελνδόρσλ γηα ηελ γεληθόηεξε δηείζδπζε ηεο κνξθήο απηήο παθέησλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Οη δείθηεο πξνθύπηνπλ βάζεη εηήζησλ ζηνηρείσλ δηαλπθηεξεύζεσλ θαη θαηαλάισζεο πξντόλησλ πνπ αληιήζεθαλ από ηα ζπζηήκαηα εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο κε έηνο αλαθνξάο ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012 θαη δηακνξθώζεθαλ κέζσ ηεο από θνηλνύ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ από ηνλ ΔΡΔΓΟΛΟΣ κε ηνπο F&B Managers, ηνπο Chef θαη ηα ινγηζηηθά ηκήκαηα ησλ κνλάδσλ. Δξεπλεηηθά Πεδία Δπηζηεκνληθνύ Έξγνπ Γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πηινηηθνύ έξγνπ παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, όπνπ αλαξηώληαη όια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ: Κιαδηθή δηάξζξσζε Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζξαθιείνπ Βαζηθέο Σνπξηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Κξήηεο Γπλακηθόηεηα θιηλώλ όισλ ησλ ηύπσλ θαηαιύκαηνο αλά κνξθή, ηάμε θαη νηθηζκό Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Κξήηεο Δπνρηθόηεηα δηαλπθηεξεύζεσλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιύκαηα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ αλά κνξθή παθέηνπ Αθίμεηο - δηαλπθηεξεύζεηο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη Κξήηεο αλά ρώξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ Καηαλαιώζεηο πξντόλησλ, ελέξγεηαο θαη ύδαηνο ησλ μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ Έξεπλα ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη βηνηερληθήο παξαγσγήο Έξεπλα επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ εζηηαηνξίνπ Ηζηνζειίδα Γήκνπ Υεξζνλήζνπ: 29

30 Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ 30

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014 ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαστήριο Ερεσνών & Δορσυόρων Λογαριασμών Σοσρισμού Πανεπιστήμιο Πατρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαζηήριο Ερεσνών & Δορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Υεξζόλεζνο 25-10-2013 ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Επηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013

ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013 ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Γήκνο Υεξζνλήζνπ 4/11/2013 ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα