Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του"

Transcript

1

2

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΗΘΕΙ ΚΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΕΛΜΤΙΚΩΝ ΟΙΚΗΜΤΩΝ Ι. ΕΝΙΚ ΚΕΦΛΙΟ Ι ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΡΤΗΜΤΟΣ Το παρόν συµβόλαιο καλύπτει τις υπηρεσίες επείγουσας Τεχνικής οήθειας για την ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση συνεπεία των γεγονότων που περιγράφονται παρακάτω, έως τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω. Ο ασφαλιζόµενος µπορεί να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες που περιγράφονται έως το όριο που αναγράφεται έως συνολικά πέντε (5) φορές ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο για οποιονδήποτε συνδυασµό αθροιστικά των παρακάτω υπηρεσιών. ΚΕΦΛΙΟ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΙ σφαλιστική Εταιρεία: σφαλιζόµενος: Το άτοµο που έχει συνάψει ασφαλιστήριο κατοικίας ή επιχείρησης στον κλάδο πυρός µε τη ΥΝΜΙΣ.Ε... (ΦΜ: ΟΥ: ΦΕΕ θηνών). Κατοικία: Το κτίριο στο οποίο ο ασφαλιζόµενος κατοικεί µόνιµα ή περιστασιακά και η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο πυρός. Στην έννοια «κατοικία» συµπεριλαµβάνονται οι κατασκευές και οι βοηθητικοί χώροι που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της κατοικίας. Επαγγελµατικό Οίκηµα: Το κτίριο στο οποίο ο ασφαλιζόµενος ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα µόνιµα ή περιστασιακά και η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο πυρός. Στην έννοια «επαγγελµατικό οίκηµα» συµπεριλαµβάνονται οι κατασκευές και οι βοηθητικοί χώροι που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του χώρου της επιχείρησης. Υδραυλική Εγκατάσταση: Οι υδραυλικές σωληνώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του κτίσµατος για την παροχή πόσιµου νερού στην οικία ή επιχείρηση. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις που βρίσκονται µέσα στην τοιχοποιία του κτίσµατος της ασφαλισµένης κατοικίας ή επιχείρησης. Παροχέας: Η εκάστοτε εταιρία µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας η σφαλιστική Εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση εκτέλεσης των περιγραφόµενων στο παρόν παροχών. Ο όρος αυτός περιλαµβάνει επίσης και τις συνεργαζόµενες µε τον παροχέα εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα. Ζηµία: Κάθε περιστατικό για το οποίο απαιτείται η επέµβαση του Παροχέα και χαρακτηρίζεται ως επείγον, όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω. ποκατάσταση Ζηµιάς: Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαµβάνει το κόστος µετακίνησης του τεχνικού και εργασίας, εξαιρουµένων των πάσης φύσεως ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιούνται. Επείγον Περιστατικό: Ζηµία που χρήζει άµεσης αποκατάστασης και καθιστά ακατοίκητη ή επισφαλή προς κατοίκηση ή εργασία την ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση αντίστοιχα και αφορά: 1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις: Θραύση των σταθερών υδραυλικών εγκαταστάσεων της οικοδοµής όπου στεγάζεται η κατοικία ή επιχείρηση που προκαλούν ζηµίες είτε στα αγαθά του ασφαλιζόµενου είτε και άλλων ατόµων. Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ίδιες ή τρίτων δεν θεωρούνται ότι ανήκουν στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση ακόµη και αν αυτές βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο. 2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Πλήρης έλλειψη ηλεκτρικής παροχής σε κάποια από τις φάσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας ή επιχείρησης εφόσον η αιτία της βλάβης εντοπίζεται στο εσωτερικό της οικοδοµής ή σε κάποιον από τους βοηθητικούς χώρους. 3. Κλειδαριές: Οποιαδήποτε ζηµιά στις κλειδαριές που εµποδίζει την είσοδο του ασφαλιζόµενουστην κατοικία ή επιχείρηση του ή έχει προκαλέσει τον εγκλωβισµό ατόµου στην κατοικία ήεπιχείρηση του ασφαλιζόµενου και απαιτεί την επέµβαση κλειδαρά για την αποκατάσταση της λειτουργίας της κλειδαριάς ή τον απεγκλωβισµό. 1

4 4. Υαλοπίνακες-Κρύσταλλα: Θραύση κρυστάλλων σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, συνεπεία πληµµύρας, πυρκαγιάς κλοπής µε διάρρηξη, εφόσον η θραύση έχει σαν αποτέλεσµα την έλλειψη προστασίας της ασφαλισµένης κατοικίας ή επιχείρησης. Ο χαρακτηρισµός της ζηµίας ως επείγον περιστατικό θα προσδιορίζεται από την άµεση ανάγκη αποκατάστασης της βλάβης. Μη επείγουσα ανάγκη: Κάθε ζηµία που δεν εντάσσεται ή δεν οφείλεται στις ανωτέρω περιπτώσεις 1, 2, 3, 4 του επείγοντος περιστατικού όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω ή δεν χρήζει γενικότερα άµεσης επέµβασης. ΚΕΦΛΙΟ III ΕΩΡΦΙΚ ΟΡΙ Όλες οι αναφερόµενες καλύψεις στο παρόν παρέχονται για κατοικίες ή επιχειρήσεις που έχουν διεύθυνση έως 35 χλµ από το κέντρο της θήνας, έως 20 χλµ από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και έως 10 χλµ από το κέντρο των: ΛΡΙΣ, ΙΩΝΝΙΝ, ΠΤΡ, ΛΜΙ, ΟΛΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΗΡΚΛΕΙΟ, ΧΝΙ. Στα ακόλουθα αστικά κέντρα παρέχονται µόνο οι καλύψεις των Άρθρων 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 που περιγράφονται παρακάτω:.νικολοσ ΚΡΗΤΗΣ, ΡΙΝΙΟ, ΛΕΞΝΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΦΙΣΣ, ΡΟΣ, ΡΤ, ΕΡΟΙ, ΙΝΝΙΤΣ, ΡΕΕΝ, ΡΜ, ΕΕΣΣ, ΖΚΥΝΘΟΣ, ΗΟΥΜΕΝΙΤΣ, ΘΗ, ΚΡΙΤΣ, ΚΡΠΕΝΗΣΙ, ΚΣΤΟΡΙ, ΚΛΜΤ, ΚΤΕΡΙΝΗ, ΚΕΡΚΥΡ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΝΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΚΩΣ, ΝΥΠΛΙΟ, ΛΙΕΙ, ΞΝΘΗ, ΟΡΕΣΤΙ, ΠΡΕΕΖ, ΠΥΡΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΡΟΟΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΣΠΡΤΗ, ΤΡΙΚΛ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΦΛΩΡΙΝ, ΧΛΚΙ, ΧΙΟΣ. ΙΙ. ΚΛΥΨΕΙΣ ΚΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΙΡΕΙΣ Άρθρο 1: ΥΡΥΛΙΚΕΣ ΕΚΤΣΤΣΕΙΣ 1.1 Σε περίπτωση θραύσης σωληνώσεων, βανών (σταθερή υδραυλική εγκατάσταση) της ασφαλισµένης κατοικίας ή επιχείρησης ο παροχέας θα στέλνει το συντοµότερο δυνατό εξειδικευµένο τεχνικό που θα πραγµατοποιεί την αναγκαία επείγουσα επιδιόρθωση που απαιτείται για την αποκατάσταση της συγκεκριµένης βλάβης µε την προϋπόθεση πως η κατάσταση αυτής της υδραυλικής εγκατάστασης το επιτρέπει. 1.2 Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο. 1.3 Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά, αυτά θα βαρύνουν τον ασφαλιζόµενο. Στην περίπτωση αυτή ο τεχνικός θα συντάσσει προϋπολογισµό του κόστους των ανταλλακτικών και θα προβαίνει στην επισκευή µόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον ασφαλιζόµενο. Σε περίπτωση µη αποδοχής του κόστους, ο πελάτης θα αγοράζει και θα παρέχει τα ανταλλακτικά στον τεχνικό για την επισκευή. 1.3 Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης : α) Η επισκευή βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση (π.χ. σωληνώσεις αποχέτευσης κοινόχρηστων χώρων ή δηµοσίου δικτύου). β) Η επισκευή ζηµιών που προήλθαν από υγρασία, ακόµη και αν η υγρασία αυτή είναι αποτέλεσµα βλάβης υδραυλικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 2

5 γ) Η επισκευή ή / και αντικατάσταση ειδών υγιεινής (συµπεριλαµβανοµένου και µπαταρίας βρύσης, σπιράλ κ.λπ.) και οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνδεδεµένης µε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις της ασφαλισµένης κατοικίας ή επιχείρησης (λ.χ. θερµοσίφωνας, πλυντήριο κ.λπ.). δ) Επισκευή ή αντικατάσταση καζανακίου και εξαρτηµάτων του. ε) Η επισκευή υδραυλικών σωληνώσεων συνδεδεµένων µε ιδιωτικά πηγάδια. Άρθρο 2: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΙΚΕΣ ΕΚΤΣΤΣΕΙΣ 2.1 Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που προήλθε από βλάβη στην σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση της ασφαλισµένης κατοικίας ή επιχείρησης, ο παροχέας θα στέλνει το συντοµότερο δυνατόν εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πραγµατοποιεί την απαραίτητη επείγουσα επισκευή για την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας µε την προϋπόθεση πως η κατάσταση των εγκαταστάσεων το επιτρέπει. 2.2 Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο. 2.3 Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά, αυτά θα βαρύνουν τον ασφαλιζόµενο. Στην περίπτωση αυτή ο τεχνικός θα συντάσσει προϋπολογισµό του κόστους των ανταλλακτικών και θα προβαίνει στην επισκευή µόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον ασφαλιζόµενο. Σε περίπτωση µη αποδοχής του κόστους, ο πελάτης θα αγοράζει και θα παρέχει τα ανταλλακτικά στον τεχνικό για την επισκευή. 2.4 Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης: α) Η επισκευή φωτιστικών ή τµήµατος αυτών λ.χ. λάµπες (φθορισµού ή µη) κ.λπ. β) Η επισκευή βλαβών σε συσκευές θέρµανσης ηλεκτρικές συσκευές και γενικά σε οποιαδήποτε συσκευή λειτουργεί µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. γ) Πτώση τάσης. δ) Οποιοδήποτε πρόβληµα το οποίο µπορεί να οφείλεται στις βλάβες του δηµοσίου δικτύου ή διακοπή ρεύµατος η οποία δεν οφείλεται σε βλάβες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας. Άρθρο 3: ΚΛΕΙΡΙΕΣ 3.1 Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναµίας λειτουργίας ή αχρήστευσης της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της κατοικίας ή επιχείρησης, ο παροχέας θα στέλνει το συντοµότερο δυνατόν εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πραγµατοποιεί την απαραίτητη επισκευή για να διασφαλίσει την δυνατότητα εισόδου στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση και τη σωστή λειτουργία της κλειδαριάς. 3.2 Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο. 3.3 Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά, αυτά θα βαρύνουν τον ασφαλιζόµενο. Στην περίπτωση αυτή ο τεχνικός θα συντάσσει προϋπολογισµό του κόστους των ανταλλακτικών και θα προβαίνει στην επισκευή µόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον ασφαλιζόµενο. Σε περίπτωση µη αποδοχής του κόστους, ο πελάτης θα αγοράζει και θα παρέχει τα ανταλλακτικά στον τεχνικό για την επισκευή. 3.4 Σε περίπτωση που η είσοδος στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση είναι αδύνατη για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 και εφόσον έχει εγκλωβιστεί κάποιο άτοµο στο εσωτερικό της ασφαλισµένης κατοικίας ή επιχείρησης, ο παροχέας θα αναλάβει τα έξοδα επισκευής των ζηµιών που προκλήθηκαν κατά τον απεγκλωβισµό του ατόµου µε ανώτατο όριο τα 550 Ευρώ ανά περίπτωση. 3

6 Άρθρο 4: ΥΛΟΠΙΝΚΕΣ ΚΡΥΣΤΛΛ 4.1 Σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων, υαλοπινάκων σε εξωτερικές πόρτες ή παράθυρα, συνεπεία πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, ο παροχέας θα στέλνει το συντοµότερο δυνατόν έναν εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πραγµατοποιεί την αντικατάσταση των υαλοπινάκων που υπέστησαν τη θραύση. 4.2 Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο. 4.3 Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά, αυτά θα βαρύνουν τον ασφαλιζόµενο. Στην περίπτωση αυτή ο τεχνικός θα συντάσσει προϋπολογισµό του κόστους των ανταλλακτικών και θα προβαίνει στην επισκευή µόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον ασφαλιζόµενο. Σε περίπτωση µη αποδοχής του κόστους, ο πελάτης θα αγοράζει και θα παρέχει τα ανταλλακτικά στον τεχνικό για την επισκευή. Άρθρο 5: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΞΗΣ 5.1 Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, που έχει ως συνέπεια η κατοικία ή επιχείρηση να καθίστανται επισφαλείς προς κατοίκηση, ο παροχέας θα αναλάβει τη φύλαξη και προστασία της ασφαλισµένης κατοικίας ή επιχείρησης µε εξειδικευµένο προσωπικό εφόσον η κατοικία ή επιχείρηση έχει µείνει απροστάτευτη εξαιτίας κάποιου από τα ανωτέρω περιστατικά. Η φύλαξη θα συνεχίζεται όσο η ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας που είχε πριν από τη ζηµία, µε ανώτατη διάρκεια τις 72 ώρες. 5.2 Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο. Άρθρο 6: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΝΤΙΚΤΣΤΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΡΣΗΣ, VIDEO, DVD 6.1 Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, που είχε ως συνέπεια την βλάβη ή την κλοπή των ακόλουθων συσκευών τηλεόρασης, VIDEO ή DVD ο παροχέας θα αναλάβει την προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών αυτών για διάστηµα µέχρι 15 ηµερών από την ηµέρα παράδοσης αυτών στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση του ασφαλιζόµενου. Ο τύπος των συσκευών επαφίεται στην κρίση του παροχέα. 6.2 Ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να επιστρέψει τις συσκευές αυτές εντός 15 ηµερών στην κατάσταση που τις παρέλαβε στον παροχέα ή σε εκείνους που ενήργησαν για λογαριασµό του. 6.3 Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται µέχρι δυο (2) φορές τον χρόνο κατά ανώτατο όριο ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο και µε ανώτατο όριο κόστους 100 Ευρώ. Άρθρο 7: ΥΠΗΡΕΣΙ ΚΘΡΙΣΜΟΥ Ι ΤΗΝ ΠΟΚΟΜΙΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ 7.1 Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επαγγελµατικού χώρου ή πυρκαγιάς, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία ή επιχείρηση ο παροχέας θα αναλάβει την αποστολή εξειδικευµένου προσωπικού καθαριότητας, µε σκοπό την αποκοµιδή ερειπίων και µόνο ώστε ο ασφαλιζόµενος να µπορέσει να επιστρέψει στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση του ή τουλάχιστον να είναι εφικτή η εκτίµηση της ζηµίας και η έναρξη της αποκατάστασης. 7.2 Ο παροχέας δεν ευθύνεται για την τελική επισκευή της ασφαλισµένης κατοικίας ή επιχείρησης. 7.3 Η υπηρεσία καθαρισµού θα διατίθεται στον ασφαλιζόµενο µια (1) φορά το χρόνο και µε ανώτατο όριο κόστους 200 Ευρώ. 4

7 Άρθρο 8: ΜΕΤΦΟΡ ΕΠΙΠΛΩΝ 8.1 Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης σε απασχολούµενο προσωπικό έως 10 άτοµα, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, που καθιστά ακατοίκητη / ακατάλληλη για εργασία την κατοικία ή επιχείρηση ο παροχέας θα αναλάβει το κόστος µεταφοράς των επίπλων µε µέγιστη ακτίνα µεταφοράς 50 χιλιόµετρα από την κατοικία ή επιχείρηση. 8.2 Η υπηρεσία µεταφοράς παρέχεται στον ασφαλισµένο µια (1) φορά το χρόνο και µε ανώτατο όριο κόστους 300 Ευρώ. Άρθρο 9: ΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΦΥΛΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 9.1 Συµπληρωµατικά της προηγούµενης κάλυψης του άρθρου 8, ο παροχέας θα αναλάβει την αποθήκευση των επίπλων για µέγιστο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών. 9.2 Η υπηρεσία αποθήκευσης παρέχεται στον ασφαλιζόµενο µια (1) φορά το χρόνο και µε ανώτατο όριο κόστους 300 Ευρώ. 9.3 Εξαιρούνται της υπηρεσίας αποθήκευσης τιµαλφή είδη ή άλλα είδη αξίας όπως χρήµατα, χρεόγραφα, µετοχές, τίτλοι ιδιοκτησίας, αντίκες, πίνακες. Άρθρο 10: ΙΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΟΧΕΙΟ 10.1 Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία ο παροχέας θα αναλάβει τα έξοδα παραµονής σε ξενοδοχείο για διάρκεια δύο (2) ηµερών το µέγιστο για πέντε (5) άτοµα και µέχρι 45 Ευρώ ανά άτοµο/ηµέρα. Οι επιχειρήσεις εξαιρούνται από αυτή την κάλυψη Επίσης, εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τα µεταφορικά έξοδα, έξοδα τηλεφωνηµάτων, minibar, γευµάτων, ή άλλων εξόδων που συνδέονται µε την παραµονή του στο ξενοδοχείο. Άρθρο 11: ΕΞΟ ΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 11.1 Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης µε απασχολούµενο προσωπικό έως 10 άτοµα, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, που είχε ως αποτέλεσµα τον τραυµατισµό των ατόµων που διαµένουν µόνιµα στην ασφαλισµένη κατοικία ή που εργάζονται στην ασφαλισµένη επιχείρηση, ο παροχέας αναλαµβάνει την επίγεια διακοµιδή µε ιδιωτικό ασθενοφόρο ή εναλλακτικά τα έξοδα µεταφοράς αυτών µε ασθενοφόρο, εφόσον αυτό κρίνεται ιατρικώς απαραίτητο λόγω της φύσης του τραυµατισµού, προς το πλησιέστερο νοσοκοµείο από την ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση Επιπροσθέτως, καλύπτονται επίσης τα έξοδα επιστροφής αυτών στην ασφαλισµένη κατοικία του, κατά την έξοδό τους από το νοσοκοµείο, εφόσον η µεταφορά τους κρίνεται ιατρικώς απαραίτητη µε ασθενοφόρο ιευκρινίζεται ότι ο παροχέας κατά την πραγµατοποίηση της παροχής αυτής δεσµεύεται από την υπάρχουσα υποδοµή, τους σχετικούς νοµοθετικούς, διοικητικούς, και υγειονοµικούς κανόνες που ισχύουν στην Ελλάδα και διέπουν τις διακοµιδές τραυµατισµένων. 5

8 Άρθρο 12: ΕΠΕΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΤΟΙΚΙ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 12.1 Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, στην κατοικία ή επιχείρηση ο παροχέας αναλαµβάνει τα έξοδα επιστροφής του ασφαλιζόµενου στην κατοικία ή επιχείρησή του µε µέσο µαζικής µεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, πλοίο, αεροπλάνο) και µόνο σε προγραµµατισµένα δροµολόγια αυτών, εφόσον αυτός δεν µπορεί να επιστρέψει µε τα αρχικώς προβλεπόµενα µέσα µεταφοράς. Τα αεροπορικά έξοδα καλύπτονται µόνο εφόσον η διαδροµή µε τα υπόλοιπα προαναφερόµενα µέσα µαζικής µεταφοράς υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες και δεν καλύπτεται η ναύλωση οποιουδήποτε µέσου αποκλειστικά και µόνο για τη µεταφορά του ασφαλιζόµενου όπως για παράδειγµα πτήση charter Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εφ όσον ο ασφαλιζόµενος βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων από την ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση, κατά την επέλευση της επείγουσας ανάγκης. Άρθρο 13: ΝΚΤΗΣΗ ΟΧΗΜΤΟΣ ΠΟ ΤΟΝ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟ 13.1 Συµπληρωµατικά της προηγούµενης κάλυψης και εφόσον ο ασφαλιζόµενος ταξίδευε µε το όχηµά του, το οποίο αναγκάστηκε να αφήσει στον τόπο όπου βρισκόταν κάνοντας χρήση της υπηρεσίας του άρθρου 12 και προκειµένου ο ασφαλιζόµενος να µεταφέρει το όχηµά του στον τόπο κατοικίας του, ο παροχέας αναλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς του ασφαλιζόµενου µε λεωφορείο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο εφόσον η διαδροµή µε τα προηγούµενα µέσα υπερβαίνειτις έξι (6) ώρες Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντός επτά (7) ηµερών από την επιστροφή του στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση. Άρθρο 14: ΥΠΗΡΕΣΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 14.1 Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές u949 εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, στην κατοικία ή στην επιχείρηση, ο παροχέας αναλαµβάνει την παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης όπως αριθµούς τηλεφώνων αστυνοµικών ή άλλων επίσηµων δηµόσιων αρχών, νοσοκοµείων, φαρµακείων, ξενοδοχείων Ο παροχέας παρέχει αποκλειστικά και µόνο τους αριθµούς τηλεφώνων καθιστώντας τον ασφαλιζόµενο αποκλειστικά υπεύθυνο για τη χρήση αυτών. Άρθρο 15: ΜΕΤΙΣΗ ΕΠΕΙΟΝΤΩΝ ΜΗΝΥΜΤΩΝ Σε περίπτωση πληµµύρας από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης, πυρκαγιάς, κλοπής µε διάρρηξη, στην κατοικία ή επιχείρηση ο παροχέας αναλαµβάνει την µεταβίβαση µηνυµάτων προς ένα ή παραπάνω άτοµο που θα υποδείξει ο ασφαλιζόµενος σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να επικοινωνήσει µαζί τους. Άρθρο 16: ΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΕΠΕΙΟΥΣΣ ΝΚΗΣ 16.1 ια τις περιπτώσεις µη επείγουσας ανάγκης, που αφορούν την ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση ο παροχέας αναλαµβάνει την µεταβίβαση στοιχείων τεχνικών των παρακάτω ειδικοτήτων: Υδραυλικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κλειδαριές και λοιπά συστήµατα ασφαλείας(µηχανικά ή ηλεκτρονικά) Υαλοπίνακες καθρέπτες Οικοδοµικές εργασίες (πλακάς, µαρµαράς, χτίστης, σοβατζής) 6

9 Ελαιοχρωµατισµοί Ξυλουργικές εργασίες Εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης Θέρµανση ψύξη Ενοικίαση T.V. VIDEO DVD Υπηρεσία ασφάλειας Επισκευή οικιακών συσκευών Σιδηροκατασκευές / λουµινοκατασκευές πολυµάνσεις Τέντες Μονώσεις Ξύλινα δάπεδα ποφράξεις Ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση του παροχέα και της Εταιρείας Ειδικότερα, ο παροχέας, µετά από αίτηµα του ασφαλιζόµενου θα παρέχει πληροφορίες ή θα στέλνει στην ασφαλισµένη κατοικία ή επιχείρηση του ασφαλιζόµενου εξειδικευµένους τεχνικούς για τη συγκεκριµένη εργασία, µε σκοπό τη σύνταξη προϋπολογισµού. Ο ασφαλιζόµενος διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει, απορρίπτει ή να διαπραγµατευθεί τον προϋπολογισµό κατά την απόλυτη κρίση του. Το κόστος επίσκεψης, αποτίµησης ή εκτέλεσης αυτών των εργασιών επιβαρύνει σε όλες τις περιπτώσεις τον ίδιο τον ασφαλιζόµενο. Άρθρο 17: ΙΙΚΣΙ ΝΕΛΙΣ ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 17.1 ια όλες τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης ή µη, ο ασφαλιζόµενος, εφόσον επιθυµεί να κάνει χρήση των παροχών Τεχνικής οήθειας, θα πρέπει να απευθύνεται στο τηλεφωνικό κέντρο του παροχέα καθ όλο το 24ώρο, 365 ηµέρες το χρόνο. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές ο ασφαλισµένος θα πρέπει να αναφέρει από το τηλέφωνο ή µε φαξ τα ακόλουθα στοιχεία: 1. ριθµό συµβολαίου 2. Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία ασφαλισµένης επιχείρησης 3. Πλήρη διεύθυνση ασφαλισµένης κατοικίας ή Επιχείρησης, 4. Περιγραφή της ζηµίας 5. Έναν αριθµό τηλεφώνου για να µπορέσει ο παροχέας να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει. Η µεταβίβαση των ανωτέρω στοιχείων θεωρείται αναγγελία της ζηµίας, για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν προσάρτηµα, µε την οποία ο ασφαλιζόµενος δίνει ρητά το δικαίωµα στον παροχέα να καταγράψει τα στοιχεία αυτά στο σύστηµα διαχείρισης ζηµιών αυτού για τον σκοπό εξυπηρέτησης της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών που αυτός θα προσφέρει, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας κάλυψης Τεχνικής οήθειας Σε όλες τις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί να προσκοµίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά επίσηµων δηµόσιων αρχών που επιλήφθηκαν της ζηµίας και πιστοποιούν την επέλευση του καλυπτόµενου κινδύνου (πληµµύρα από ζηµιά στις υδραυλικές εγκαταστάσεις της καλυπτόµενης κατοικίας ή επιχείρησης, πυρκαγιά, κλοπής µε διάρρηξη) για τον οποίο ζητά την επέµβαση του παροχέα ή εγείρει αξίωση. Άρθρο 18: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΡΣΕΩΝ Ο ασφαλιζόµενος ή τα άτοµα που ενεργούν αντ' αυτού οφείλουν, να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από τη ζηµία από την ώρα του συµβάντος. 7

10 Άρθρο 19: ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 19.1 Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή µη, ο ασφαλιζόµενος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντ αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας του παροχέα προς αναγγελία της ζηµίας Ο παροχέας δεσµεύεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 σε είδος µέσω του δικτύου της. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι εφικτό, ο παροχέας δεσµεύεται στην αποζηµίωση του ασφαλιζόµενου σύµφωνα µε τα µέγιστα καλυπτόµενα όρια και προϋποθέσεις που αναλύονται στις σχετικές καλύψεις. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες καλύπτονται µόνο απολογιστικά. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από τον παροχέα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που καλύπτονται απολογιστικά, αφού ορίζεται ότι η παρούσα κάλυψη δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να παρέχει το δικαίωµα συµφωνίας ή χρήσης υπηρεσιών ή µέσων από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε το δικαίωµα απαίτησης του ποσού που κατέβαλε ο ασφαλιζόµενος ια τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης που για λόγους ανωτέρας βίας ή εποχικότητας δεν µπορούν να παρασχεθούν, ο ασφαλιζόµενος θα αποζηµιώνεται σύµφωνα µε τα οικονοµικά όρια όταν και εφόσον αυτά προβλέπονται από το παρόν Τυχόν πληρωµές αποζηµιώσεων από τον παροχέα, γίνονται εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της δια εγγράφου του και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής του προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα του δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που τον υποχρεώνει να αποζηµιώσει Σε περίπτωση αίτησης αποζηµίωσης εξόδων που εγκρίθηκαν από τον παροχέα, ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να καταθέσει στον παροχέα τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από τον παροχέα. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης ο παροχέας θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε Με το διακανονισµό της ζηµίας, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται και δεν θα αποζηµιώνεται από το παρόν Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.. ΙV. ΕΞΙΡΕΣΕΙΣ Εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται ανά άρθρο ανωτέρω προστίθενται και οι ακόλουθες εξαιρέσεις µε τις οποίες εξαιρούνται της κάλυψης : 1. Ζηµίες που προκαλούνται εσκεµµένα από τον ασφαλιζόµενο ή το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό. 2. Ζηµίες που οφείλονται ή είναι αποτέλεσµα τροµοκρατίας, πολέµου, εµφυλίου πολέµου, ενόπλων ταραχών, εξεγέρσεων ανταρσίας, απεργιών, διαδηλώσεων, και άλλων πράξεων ή περιστατικών που διαταράσσουν την εσωτερική ασφάλεια του κράτους ή τη δηµόσια τάξη. 3. Ζηµίες που οφείλονται ή είναι αποτέλεσµα σεισµών, εκρήξεων ηφαιστείων, κεραυνού, πληµµύρας και άλλων παρόµοιων φυσικών φαινοµένων. 4. Ζηµιές που προκαλούνται στις σωληνώσεις αποχέτευσης και θέρµανσης. 8

11 ΠΛΗ ΣΦΛΙΣΗ ΚΤΟΙΚΙΣ Η Εταιρία µας δηµιούργησε ένα πρόγραµµα για την ασφάλιση κατοικίας (µόνιµες και εξοχικές εξαιρετικής κατασκευής) σε ξία ντικατάστασης µε καινούρια. Σε ποιους απευθύνεται: Χαρακτηριστικά Προγράµµατος: Καθορισµός σφαλιζοµένου Κεφαλαίου: Καλύψεις: Κυρίως σε δανειολήπτες γιατί ανταποκρίνεται στις ελάχιστες καλύψεις που συνήθως απαιτούν οι Τράπεζες καθώς και σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν την κατοικία τους µε πολύ χαµηλό κόστος. 1. Καλύπτει το κτίριο ή/και το περιεχόµενο της κατοικίας σε αξίες αντικατάστασης µε καινούρια. (Η αξία αντικατάστασης δίνεται σε οικοδοµές µέχρι 25 χρόνια παλαιότητας) 2. πλοποιείται ο καθορισµός του σφαλιζοµένου Κεφαλαίου, όπως αναφέρεται πιο κάτω 3. Παρέχει τις βασικές καλύψεις µε ιδιαίτερα χαµηλό ασφάλιστρο. 4. Η κάλυψη Σεισµού παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι το κτίριο είναι εξαιρετικής κατασκευής και κτίστηκε µετά το Καλύπτει µόνιµες και εξοχικές κατοικίες εξαιρετικής κατασκευής. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης Κλοπής και Φυσικών Φαινοµένων στις εξοχικές κατοικίες κατόπιν συνεννοήσεως µε την Εταιρία. Το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για το κτίριο πρέπει να αντιπροσωπεύει τη σηµερινή κατασκευαστική αξία (όχι την εµπορική ή αντικειµενική) και για το περιεχόµενο την αξία των αντικειµένων ως καινούριων. Η αξία καθορίζεται µε απλό τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της κατοικίας και το κατασκευαστικό κόστος ανά τ.µ. ανάλογα µε την κατασκευή της κατοικίας: συνήθης, καλή, πολυτελής. Πυρκαγιά, Ζηµίες από καπνό, Κεραυνός, Έκρηξη, Πτώση εροσκάφους και προαιρετικά Σεισµός. Ετήσια Ολικά α) χωρίς Σεισµό Κτίριο Περιεχόµενο σφάλιστρα: 0,43 0,65 β) µε Σεισµό Κτίριο Περιεχόµενο 1,80 * 2,0 * 1,50 ** 1,72 ** *παλλαγή 2% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου **παλλαγή 3% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Σελίδα 1 από 5

12 Οικοδοµή: σφαλιζόµενο κεφάλαιο µέχρι Καλύψεις: Πυρκαγιά Κεραυνός Έκρηξη Ζηµίες Καπνού Ζηµίες κατά την Κλοπή (µέχρι.1.500) στική Ευθύνη συνεπεία των καλυπτοµένων κινδύνων µέχρι Ετήσια Ολικά σφάλιστρα.45 Οικοσκευή: σφαλιζόµενο κεφάλαιο µέχρι Καλύψεις: Πυρκαγιά Κεραυνός Έκρηξη Ζηµίες Καπνού Κλοπή µε ιάρρηξη στική Ευθύνη συνεπεία των καλυπτοµένων κινδύνων µέχρι Ετήσια Ολικά σφάλιστρα.45.- παλλαγή 10% της ζηµίας µε ελάχιστο ποσό Σελίδα 2 από 5

13 Σε ποιους απευθύνεται:σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών που επιθυµούν πλήρη κάλυψη για την κατοικία τους(κτίριο και περιεχόµενο) Χαρακτηριστικά Προγράµµατος: Καθορισµός σφαλιζοµένου Κεφαλαίου: Καλύψεις: 1. Καλύπτει το κτίριο ή/και το περιεχόµενο της κατοικίας σε αξίες αντικατάστασης µε καινούρια. 2. πλοποιείται ο καθορισµός του σφαλιζοµένου Κεφαλαίου, όπως αναφέρεται πιο κάτω 3. Παρέχει ένα πλήθος καλύψεων που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις κάθε ασφαλισµένου. 4. Η κάλυψη Σεισµού παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι το κτίριο είναι εξαιρετικής κατασκευής και κτίστηκε µετά το Καλύπτει µόνιµες κατοικίες εξαιρετικής κατασκευής Το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για το κτίριο πρέπει να αντιπροσωπεύει τη κατασκευαστική αξία (όχι την εµπορική ή αντικειµενική) και για το περιεχόµενο την αξία των αντικειµένων ως καινούριων. Η αξία καθορίζεται µε απλό τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της κατοικίας και το κατασκευαστικό κόστος ανά τ.µ. ανάλογα µε την κατασκευή της κατοικίας: συνήθης, καλή, πολυτελής. Πυρκαγιά-Κεραυνός Κλοπή µε διάρρηξη ή ληστεία Ζηµίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής έως κατά περίπτωση και για όλη την ασφαλιστική περίοδο. Ζηµίες κατά την διάρκεια της Κλοπής στο περιεχόµενο έως το 10% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου του περιεχοµένου κατά περίπτωση και για όλη την ασφαλιστική περίοδο. Έκρηξη Καπνός Πυρκαγιά από άσος Σεισµός Πτώση αεροσκαφών ή αντικειµένων από αυτά Πρόσκρουση οχηµάτων Στάσεις-περγίες/Οχλαγωγίες/Πολιτικές ταραχές Τροµοκρατικές Ενέργειες µέχρι 40% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Κακόβουλες Ενέργειες Καταιγίδα-Θύελλα-Πληµµύρα Χιόνι-Παγετός-Χαλάζι ιάρρηξη σωληνώσεων ραχυκύκλωµα µέχρι κατά περίπτωση και για όλη την ασφαλιστική περίοδο. Θραύση καθρεπτών και υαλοπινάκων µέχρι πώλεια εισοδήµατος: το ανώτατο όριο δεν µπορεί να υπερβεί ούτε το εισόδηµα του υποστόµενου ζηµία κτιρίου και τµήµατος αυτού, ούτε το 10% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου του περιεχοµένου κατά περίπτωση και για όλη την ασφαλιστική περίοδο. Λαµβάνεται δε υπόψη σαν βάση όποιο από τα δύο προαναφερόµενα κεφάλαια είναι µικρότερο. Έξοδα µεταστέγασης µέχρι κατά περίπτωση και για όλη την ασφαλιστική περίοδο. Σελίδα 3 από 5

14 Καλύψεις: Εξοχικές Κατοικίες: στική Ευθύνη συνεπεία Πυρκαγιάς έως ή το 50% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου, όποιο ποσό είναι µικρότερο. ξία αντικατάστασης ποκοµιδή Ερειπίων έως κατά περίπτωση και για όλη την σφαλιστική περίοδο Καλύπτονται ΜΟΝΟ µε το πρόγραµµα ΠΛΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ ΚΤΟΙΚΙΣ Ετήσια Ολικά α) χωρίς Σεισµό Κτίριο Περιεχόµενο σφάλιστρα: 0,88 1,90 β) µε Σεισµό Κτίριο Περιεχόµενο *2,30 *3,30 ** 2,00 **3,00 *παλλαγή 2% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου **παλλαγή 3% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Σελίδα 4 από 5

15 . ΠΙΝΚΣ Ι ΕΛΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΞΙΕΣ ΣΦΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΟΜΩΝ ΣΕ ΞΙΕΣ ΚIΝΟΥΡΟΥΣ (ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ) ΤΙΜΕΣ ανά m 2 ΕΙΟΣ ΚΤΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΛΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΙΜΕΡΙΣΜΤ ΜΟΝΟΚΤΟΙΚΙΕΣ Οι τιµές αναφέρονται στη συνολική αξία του διαµερίσµατος συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής του στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη της πολυκατοικίας. ΕΛΧΙΣΤΕΣ ΞΙΕΣ ΚΙΝΟΥΡΟΥΣ ΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Οι τιµές µονάδος των βοηθητικών χώρων προσδιορίζονται ως εξής: Πολλαπλασιάζουµε τα m 2 κάθε βοηθητικού χώρου µε τις τιµές του Πίνακα Ι και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουµε µε τους συντελεστές του πίνακα ΙΙ ΠΙΝΚΣ ΙΙ ΕΙΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χώροι στάθµευσης σε πυλωτή 0,45 Χώροι στάθµευσης κλειστοί 0,55 Υπόγειες αποθήκες 0,55 Σοφίτες ως βοηθητικοί χώροι 0,70 Σοφίτες ως χώροι κύριας χρήσης 1,00 Παράδειγµα: Υπόγεια ποθήκη 12 m 2 διαµερίσµατος συνήθους κατασκευής, έχει ασφαλιζόµενο κεφάλαιο: 12 Χ 800 = Χ 0,55 = ΕΛΧΙΣΤΕΣ ΞΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ και ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη των πολυκατοικιών αντιστοιχούν στο 34% περίπου, της συνολικής αξίας των διαµερισµάτων. Η αξία των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων µερών µιας πολυκατοικίας µπορεί να υπολογιστεί µε βάση το συνολικό εµβαδόν όλων των διαµερισµάτων µιας πολυκατοικίας και τιµή ίση µε το 34% των τιµών του Πίνακα Ι. Σελίδα 5 από 5

16 ΥΝΜΙΣ.Ε... ΛΕΩΦ. ΣΥΡΟΥ 320, ΚΛΛΙΘΕ ΘΗΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: , FAX: , - ΣΥΝΕΡΤΗΣ: ΚΩΙΚΟΣ: ΙΡΚΕΙ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έναρξη Λήξη Εφάπαξ 2 Εξαµηνιαίες δόσεις Άλλος τρόπος ΣΤΟΙΧΕΙ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ: Ονοµατεπώνυµο Λήπτη της σφάλισης.φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Ονοµατεπώνυµο σφαλιζόµενου (Συµπληρώστε µόνο εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο).φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό Ενδιαφέρεται Τράπεζα ή Ταµείο ως Ενυπόθηκος/Ενεχυρούχος ανειστής και µέχρι ποιο ποσού; ιεύθυνση σφαλιζοµένου κινδύνου: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Επιλέξτε το πρόγραµµα ασφάλισης που επιθυµείτε α. πλή σφάλιση Κατοικίας β. Υπερπροστασία Κατοικίας Με Σεισµό: Οικοδοµή Περιεχόµενο Χωρίς Σεισµό: Οικοδοµή Περιεχόµενο σφαλιζόµενα Κεφάλαια Οικοδοµή. Περιεχόµενο. Περιγραφή Κατοικίας Μόνιµη Κατοικία Εξοχική Κατοικία Σελίδα 1

17 Στοιχεία ασφαλιζοµένης οικοδοµής ιαµέρισµα αριθµ.ορόφου Μονοκατοικία µε υπόγειο ισόγειο αριθµ.ορόφων Έτος Κατασκευής Επιφάνεια τ.µ. ριθµός ορόφων οικοδοµής που βρίσκεται το ασφαλιζόµενο ακίνητο Λοιπές χρήσεις οικοδοµής: Κατοικίες ραφεία Καταστήµατα Άλλη Συνορεύει µε άλλα κτίρια ΝΙ ΟΧΙ Κατασκευή Οικοδοµής Μπετόν ρµέ, Ταρατσοσκεπής Μπετόν ρµέ, Κεραµοσκεπής σε ξύλινα δοκάρια Έγινε ποτέ ζηµία από πυρκαγιά ή άλλη αιτία στο χώρο αυτό: Μπετόν ρµέ Ταρατσοσκεπής µε διακοσµητικά κεραµίδια Άλλη Ναι Όχι Εάν ναι, ποιο το είδος και το ύψος της ζηµίας: Μέτρα Προστασίας: - Συναγερµός συνδεδεµένος µε αστυνοµία ή µε εταιρία Security - Θωρακισµένη πόρτα ασφαλείας - Κλειδαριά ασφαλείας - Υπάρχει δεύτερη πόρτα εισόδου; Είναι ασφαλείας; Άλλα µέτρα προστασίας: Εάν υπάρχουν αντικείµενα αξίας µεγαλύτερης των (πλην επίπλων) παρακαλούµε να τα αναφέρετε: / Περιγραφή σφαλιζόµενο ποσό Σύνολο. ήλωση Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο µε βάση τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ηλώνω ότι αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συµφωνώ η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουµένως η πρότασή µου γίνει δεκτή από την Εταιρία σας. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο πληροφοριών (Ν.400/1970, άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη δικονοµική του προστασία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: Ο/Η ΙΤΩΝ/ΙΤΟΥΣ Σελίδα 2

18 Καλύψεις: Πυρκαγιά Ζηµίες από Καπνό Κεραυνός άσος Έκρηξη Πτώση εροσκάφους και προαιρετικά Σεισµός Ετήσια Ολικά (α) χωρίς Σεισµό σφάλιστρα: Κτίριο Περιεχόµενο Κατηγορία 1. 0,70 1,70 Κατηγορία 2. 0,80 2,00 Κατηγορία 3. 0,90 2,30 Κατηγορία 4. 1,00 2,70 (β) µε Σεισµό Κτίριο Περιεχόµενο Κατηγορία 1. *2,10 *3,10 **1,80 **2,80 Κατηγορία 2. *2,20 *3,40 **1,90 **3,10 Κατηγορία 3. *2,30 *3,70 **2,00 **3,40 Κατηγορία 4. *2,40 * 4,10 **2,10 **3,80 *παλλαγή 2% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου **παλλαγή 3% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Σηµείωση: Στο πρόγραµµα ΠΛΗ ΣΦΛΙΣΗ ΚΤΣΤΗΜΤΟΣ µπορείτε να επιλέξετε και από τις πιο κάτω καλύψεις µε τα αντίστοιχα πρόσθετα ασφάλιστρα: 1. Κλοπή µε διάρρηξη Ετήσια Ολικά σφάλιστρα Κατηγορία 1 0,70 Κατηγορία 2 0,80 Κατηγορία 3 1,20 Κατηγορία 4 2,00 2. Ζηµίες στο κτίριο από την Κλοπή (µέχρι.1.500) 0,10 3.*Τροµοκρατικές ενέργειες-πολιτικές Ταραχές- Κακόβουλες λάβες Κτίριο 0,10 Περιεχόµενο 0,15 4. Πληµµύρα, Θύελλα, Καταιγίδα Κτίριο 0,10 Περιεχόµενο 0,25 5. Θραύση Σωληνώσεων Κτίριο 0,10 Περιεχόµενο 0,25 *Η κάλυψη των Τροµοκρατικών Ενεργειών δίνεται µε έγκριση της Εταιρίας. Σελίδα 1 από 5

19 Καλύψεις: Σηµείωση: Πυρκαγιά-Κεραυνός Ευρεία Έκρηξη Καπνός Πτώση εροσκαφών και εξ αυτών αντικειµένων Πρόσκρουση Οχηµάτων Τροµοκρατικές Ενέργειες ως 40% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Πυρκαγιά και ζηµίες εκ στάσεων και απεργιών Κακόβουλη λάβη Καταιγίδα-Θύελλα-Πληµµύρα Θραύση Σωληνώσεων Κλοπή µε διάρρηξη ή ληστεία Ζηµίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής µέχρι ποσού ραχυκύκλωµα σε κίνδυνο µέχρι κατ ασφαλιστική περίοδο Θραύση Κρυστάλλων, Φωτεινών Επιγραφών σε κίνδυνο µέχρι κατ ασφαλιστική περίοδο Καθίζηση Κατάρρευση - Κατολίσθηση Έµµεσες απώλειες διακοπής εργασιών συνεπεία των καλυπτοµένων κινδύνων πυρκαγιάς-κεραυνού, ευρείας έκρηξης, καπνού, πτώσης αεροσκαφών και αντικειµένων εξ αυτών, πρόσκρουσης οχηµάτων, τροµοκρατικών ενεργειών, στάσεων και απεργιών, κακόβουλης βλάβης, καταιγίδας-θύελλας-πληµµύρας και θραύσης σωληνώσεων. Οι απώλειες αυτές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί της οποιασδήποτε αποζηµιώσεως για το περιεχόµενο του καταστήµατος συνεπεία των παραπάνω κινδύνων. πώλεια Εισοδήµατος (ενοίκων) συνεπεία των καλυπτοµένων κινδύνων µε το πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη Προστασία Καταστηµάτων» (πλην κλοπής µε διάρρηξη ή ληστεία). Το ανώτατο όριο αποζηµίωσης δεν µπορεί να υπερβεί ούτε το ετήσιο εισόδηµα του κτιρίου που υπέστη τη ζηµία ή τµήµατος αυτού, ούτε το 10% του ασφαλιζόµενου ποσού του κτιρίου αυτού, λαµβάνεται δε ως βάση όποιο από τα δύο προαναφερόµενα ποσά είναι µικρότερο. ποκοµιδή Ερειπίων µέχρι 5% του σφαλιζοµένου Κεφαλαίου στική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς για κεφάλαιο ίσο µε το 30% του σφαλιζοµένου κεφαλαίου, µε ανώτατο όριο κάλυψης το ποσό των (όποιο από τα δύο προαναφερόµενα ποσά είναι µικρότερο, αποτελεί το όριο ευθύνης της Εταιρίας) Οι παραπάνω καλυπτόµενοι κίνδυνοι αποτελούν ενιαίο πακέτο καλύψεων, χωρίς την δυνατότητα επιλογής ορισµένων µόνο από αυτούς. Ετήσια Ολικά (α) χωρίς Σεισµό σφάλιστρα: Κτίριο Περιεχόµενο Κατηγορία 1. 1,2 3,3 Κατηγορία 2. 1,3 4,2 Κατηγορία 3. 1,4 5,2 Κατηγορία 4. 1,6 6,0 ραφεία 0,9 2,5 Σελίδα 2 από 5

20 Ετήσια Ολικά (β) µε Σεισµό σφάλιστρα: Κτίριο Περιεχόµενο Κατηγορία 1. *2,6 * 4,7 **2,3 ** 4,4 Κατηγορία 2. *2,7 *5,6 **2,4 **5,3 Κατηγορία 3. * 2,8 *6,6 ** 2,5 **6,3 Κατηγορία 4. *3,0 *7,4 **2,7 **7,1 ραφεία *2,3 *3,9 **2 **3,6 *παλλαγή 2% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου **παλλαγή 3% επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου ΛΦΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΤΣΤΗΜΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗ ΣΦΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙ ΚΤΗΟΡΙ ΠΥΡΟΣ ΚΤΗΟΡΙ ΚΛΟΠΗΣ ΚΤΗΟΡΙ ΕΙΟΣ ΚΤΣΤΗΜΤΟΣ ΕΙΟΠΛΣΤΙΚΗΣ α.κτστημτ ΠΡΤΗΡΙ β.ερστηρι ΘΛΗΤΙΚ ΕΙΗ ΛΕΞΙΡΟΧ (ΟΜΠΡΕΛΕΣ) ΛΙΕΙΣ ΕΙΗ ΛΛΝΤΙΚ ΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙΗ ΜΦΙΕΣΕΩΣ ΕΙΗ (εξαιρούνται δερµάτινα και γουναρικά) 2 2 ΝΘΟΠΩΛΕΙ ΠΟΡΡΥΠΝΤΙΚ ΡΤΟΠΩΛΕΙ (χωρίς κλίβανο) ΡΤΟΠΟΙΕΙ (µε κλίβανο) ΥΤΟΚΙΝΗΤ (στεγασµένες εκθέσεις) ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΤΛΛΚΤΙΚ (εξαιρούνται ραδιοκασετόφωνα) ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΕΙ ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΕΙ ΠΤΙΣΕΩΣ ΕΙΗ ΙΛΙΟΠΩΛΕΙ (εµπορία αποκλειστικά βιβλίων) ΙΛΙΟΧΡΤΟΠΩΛΕΙ (εµπορία χαρτικών, βιβλίων, σχολικών, ειδών σχεδιάσεως) ΛΚΤΟΠΩΛΕΙ ΜΟΥ ΕΙΗ ΟΥΝΡΙΚΩΝ ΝΤΕΛΛΕΣ (κεντήµατα, κουµπιά, κλωστές) ΙΣΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Σελίδα 3 από 5

21 ΛΦΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΤΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗ ΣΦΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΣΙ ΚΤΗΟΡΙ ΚΤΗΟΡΙ ΚΤΗΟΡΙ ΕΙΟΣ ΚΤΣΤΗΜΤΟΣ ΠΥΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ ΩΡΩΝ ΕΙΗ (εξαιρούνται κοσµήµατα και χρυσά) ΕΝΥΜΤ (εξαιρούνται δερµάτινα και γουναρικά) ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΤΙΤΟΡΙ ΕΣΩΡΟΥΧ ΖΧΡΟΠΛΣΤΕΙ (άνευ εργαστηρίου) ΖΧΡΟΠΛΣΤΕΙ (µε εργαστήριο) ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΕΙΗ (χωρίς ηλεκτρικές συσκευές και υάλινα εξαρτήµατα) ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΕΙΗ (µε ηλεκτρικές συσκευές, εξαιρέσει ηλεκτρονικών εικόνας και ήχου) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ποθήκη ή πώληση ή έκθεση) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΙΣΤΕΣ ΘΕΤΡ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙ ΚΛΛΥΝΤΙΚ ΚΛΤΣΕΣ ΚΠΝΟΠΩΛΕΙ ΚΡΠΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΙ ΝΩΠΩΝ ΚΦΕΝΕΙ ΚΕΝΤΗΜΤ ΚΙΚΛΕΡΙΣ ΕΙΗ (άνευ χρωµάτων) ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΟΥΜΠΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙ-ΚΟΥΡΕΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙ ΚΡΥΣΤΛΛ ΛΕΥΚ ΕΙΗ ΜΗΧΝΕΣ ΚΙ ΕΞΡΤΗΜΤ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΝΤΛΛΚΤΙΚ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΥΝΕΡΕΙ ΜΟΥΣΙΚ ΟΡΝ ΜΠΧΡΙΚ ΝΗΜΤ ΟΙΚΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΠΤΙΚ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙ ΠΙΧΝΙΙ ΠΝΤΟΠΩΛΕΙ ΠΛΣΤΙΚΩΝ ΕΙΩΝ ΠΛΕΚΤ ΕΙΗ Σελίδα 4 από 5

22 ΛΦΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΤΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗ ΣΦΛΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΣΙ ΚΤΗΟΡΙ ΚΤΗΟΡΙ ΚΤΗΟΡΙ ΕΙΟΣ ΚΤΣΤΗΜΤΟΣ ΠΥΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ ΠΟΗΛΤ ΠΟΗΛΤΩΝ ΝΤΛΛΚΤΙΚ ΠΟΤ ΣΤΡΩΜΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΙΗΡΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΡΚΕΤ ΤΕΡΝΕΣ (χωρίς µουσικοχορευτικό πρόγραµµα) ΤΞΙΙΟΥ ΕΙΗ ΤΠΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜ ΥΛΟΠΩΛΕΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΕΙΗ ΥΠΟΗΜΤ ΥΦΣΜΤ ΦΡΜΚΕΙ ΦΩΤΟΡΦΙΚ ΕΙΗ ΧΡΤΟΠΩΛΕΙ ΨΙΛΙΚ (εξαιρούνται τσιγάρα και τηλεκάρτες) Σελίδα 5 από 5

23 ΥΝΜΙΣ.Ε... ΛΕΩΦ. ΣΥΡΟΥ 320, ΚΛΛΙΘΕ ΘΗΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: , FAX: ΣΥΝΕΡΤΗΣ: ΚΩΙΚΟΣ: ΙΡΚΕΙ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έναρξη Λήξη Εφάπαξ 2 Εξαµηνιαίες δόσεις Άλλος τρόπος ΣΤΟΙΧΕΙ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ: Ονοµατεπώνυµο Λήπτη της σφάλισης.φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Ονοµατεπώνυµο σφαλιζόµενου (Συµπληρώστε µόνο εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο).φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό Ενδιαφέρεται Τράπεζα ή Ταµείο ως Ενυπόθηκος/Ενεχυρούχος ανειστής και µέχρι ποιού ποσού: ΤΟΠΟΘΕΣΙ ΚΙΝΥΝΟΥ: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Είδος κινδύνου: Επιλέξτε το πρόγραµµα ασφάλισης που επιθυµείτε: ΠΛΗ ΣΦΛΙΣΗ ΚΤΣΤΗΜΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΣΙ ΚΤΣΤΗΜΤΟΣ Προαιρετικές καλύψεις: Προαιρετικές καλύψεις: Σεισµός Σεισµός Καταιγίδα-Θύελλα-Πληµµύρα Θραύση Σωληνώσεων Ζηµίες στο κτίριο συνεπεία κλοπής Τροµοκρατικές ενέργειες, Πολιτικές ταραχές, Κακόβουλες Ενέργειες ΠΕΡΙΡΦΗ ΟΙΚΟΟΜΗΣ: ριθµός ορόφων Έτος κατασκευής Είδος κατασκευής στέγης Είδος κατασκευής τοίχων Σελίδα 1

24 Χρήσεις Υπογείου Χρήσεις Ισογείου Χρήσεις Ορόφων Εάν εφάπτεται το κτίριο µε άλλα, περιγράψτε την κατασκευή και χρήση τους: Όροφος που βρίσκονται τα προς ασφάλιση αντικείµενα (κτίριο περιεχόµενο): Προκλήθηκε ποτέ ζηµία από πυρκαγιά ή άλλη αιτία στο χώρο αυτό; ΝΙ ΟΧΙ Εάν ΝΙ ποιο το είδος και το ύψος της ζηµίας σφαλιζόµενα ποσά κτιρίου & περιεχοµένου 1. Οικοδοµή. 2. Κτιριακές βελτιώσεις. 3. Εξοπλισµός. 4. Προϊόντα σε ύπαιθρο. ή υπόστεγα. 5. Εµπορεύµατα. 6. Μηχανήµατα. 7. Ύλες. Μέτρα Προστασίας Σπρίνκλερς Φύλαξη µε security Φορητοί Πυροσβεστήρες Πυροσβεστικές ντλίες υτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης Θωρακισµένη(ες) πόρτα(ες) ασφαλείας Συναγερµός συνδεδεµένος µε αστυνοµία ή εταιρία security Άλλα µέτρα προστασίας ήλωση Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο µε βάση τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ηλώνω ότι αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συµφωνώ η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουµένως η πρότασή µου γίνει δεκτή από την Εταιρία σας. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο πληροφοριών (Ν.400/1970, άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη δικονοµική του προστασία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: Ο/Η ΙΤΩΝ/ΙΤΟΥΣ Σελίδα 2

25 ΥΝΜΙΣ.Ε... ΛΕΩΦ. ΣΥΡΟΥ 320, ΚΛΛΙΘΕ ΘΗΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: , FAX: ΣΥΝΕΡΤΗΣ: ΚΩΙΚΟΣ: ΙΡΚΕΙ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έναρξη Λήξη Εφάπαξ 2 Εξαµηνιαίες δόσεις Άλλος τρόπος ΣΤΟΙΧΕΙ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ: Ονοµατεπώνυµο Λήπτη της σφάλισης.φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Ονοµατεπώνυµο σφαλιζόµενου (Συµπληρώστε µόνο εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο).φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό ΣΦΛΙΖΟΜΕΝ ΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 1. Έτος Κατασκευής 3. Έχει το προς ασφάλιση κτίριο υπόγειο ή ηµιυπόγειο ΝΙ ΟΧΙ 2. Τετραγωνικά µέτρα 4. ριθµός ορόφων (εκτός ισογείου) Σκελετός της οικοδοµής: ΜΠΕΤΟΝ ΡΜΕ ΜΕΤΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΣ ΛΛΟ Σκελετός της στέγης: ΜΠΕΤΟΝ ΡΜΕ ΜΕΤΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΣ ΛΛΟ Επικάλυψη της στέγης: ΜΠΕΤΟΝ ΡΜΕ (ταράτσα) ΦΥΛΛ ΜΙΝΤΟΥ (Ελενίτ) ΦΥΛΛ ΛΜΡΙΝΣ Τοίχοι: ΚΕΡΜΙΙ ΠΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΝΗΣ ΛΛΟ ΤΟΥΛ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΛΛΟ ΠΕΤΡΕΣ ΠΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΝΗΣ ΛΛΟ 5. Ο σφαλιζόµενος κίνδυνος στεγάζεται: Σε όλο το κτίριο Στο υπόγειο/ηµιυπόγειο Στο ισόγειο 6. Σε τι χρησιµεύουν (λεπτοµερώς): το υπόγειο το ισόγειο οι όροφοι 7. Εφάπτεται το κτίριο που βρίσκεται ο ασφαλιζόµενος κίνδυνος µε άλλα κτίρια; ΝΙ ΟΧΙ 8. Εάν ναι ποια η χρήση και κατασκευή τους; ριστερά εξιά Πίσω 9. Προκειµένου περί εργαστηρίου, ιοτεχνίας ή Εργοστασίου Ηλεκτροκίνητος Πετρελαιοκίνητος Τι είδους κινητήρες χρησιµοποιούνται; ενζινοκίνητος Άλλος 10. Ποιας συνολικής ιπποδύναµης είναι; µέχρι 1hp µέχρι 5hp πάνω των 5hp Σελίδα 1

26 ΣΦΛΙΖΟΜΕΝ ΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1. ΚΤΙΡΙΟ: 8.ΥΛΙΚ ΙΙΟΚΤΗΣΙΣ ΤΡΙΤΩΝ: 2. ΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΚΕΣ: 9.ΕΜΠΟΡΕΥΜΤ: 3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 10.ΛΛ (διευκρινίσατε): 4. ΜΗΧΝΗΜΤ: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: 12.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 6. ΕΤΟΙΜ ΠΡΟΪΟΝΤ: 13.Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες είναι: 7. ΥΛΕΣ ΣΕ ΥΠΙΘΡΟ Ή ΥΠΟΣΤΕ 14.Το παραγόµενο προϊόν είναι: ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΛΥΨΕΙΣ ΠΥΡΚΪ-ΚΕΡΥΝΟΣ ΚΚΟΟΥΛΗ ΛΗ ΠΟΚΟΜΙΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΤΩΝ ΠΥΡΚΪ ΠΟ ΣΟΣ - ΘΜΝΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡ-ΙΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΩΛΕΙ ΚΕΡΩΝ ΕΚΡΗΞΗ ΠΤΩΣΗ ΕΡΟΣΚΦΟΥΣ ΠΩΛΕΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΡΧΥΚΥΚΛΩΜ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΤΟΣ ΛΗΣΤΕΙ ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΛΟΠΗ Ι ΡΗΞΕΩΣ ΧΡΤΟΣΗΜΟ ΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΡΧΕΣ ΚΙ ΟΡΟΣ 6 ΚΚΟΟΥΛΗ ΕΝΕΡΕΙ ΚΛΕΠΤΗ ΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΟΜΟΚΡΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΕΙΕΣ ΚΘΙΖΗΣΗ - ΚΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΛΛΕΣ (διευκρινίσατε) ΜΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΣΙΣ & ΜΕΤΡ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΙΡΡΗΞΕΩΣ ΣΠΡΙΝΚΛΕΡΣ ΦΥΛΞΗ ΜΕ SECURITY ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΕΣΤΗΡΕΣ ΠΥΡΟΣΕΣΤΙΚΕΣ ΝΤΛΙΕΣ ΥΤΟΜΤΟ ΣΥΣΤΗΜ ΠΥΡΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΩΡΚΙΣΜΕΝΗ(ΕΣ) ΠΟΡΤ(ΕΣ) ΣΦΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΜΟΣ ΣΥΝΕΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΤΥΝΟΜΙ Ή ΕΤΙΡΙ SECURITY ΛΛ ΜΕΤΡ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΙΩΝ 5 ΕΤΩΝ Ηµεροµηνία: Είδος Ζηµίας: ήλωση Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο µε βάση τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ηλώνω ότι αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συµφωνώ η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουµένως η πρότασή µου γίνει δεκτή από την Εταιρία σας. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο πληροφοριών (Ν.400/1970, άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη δικονοµική του προστασία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: Ο/Η ΙΤΩΝ/ΙΤΟΥΣ Σελίδα 2

27 Όρια ποζηµίωσης: Σωµατικές λάβες ανά άτοµο Σωµατικές λάβες οµαδικό Υλικές Ζηµίες ανά γεγονός νώτατο Όριο Ευθύνης για όλη την περίοδο ασφάλισης Ενδεικτικά σφάλιστρα ανά κατηγορία κινδύνου (ια µεγαλύτερα όρια αποζηµίωσης απαιτείται έγκριση και τιµολόγηση από την Εταιρία) (καταστήµατα πωλήσεως τροφίµων Super Markets πωλήσεως υποδηµάτων και ειδών ένδυσης - οπτικών, βιβλιοπωλεία, κρεοπωλεία, είδη δώρου) Κατηγορία 0,50 επί των συνολικών ετησίων αποδοχών των υπαλλήλων της επιχείρησης Κατηγορία 0,55 Κατηγορία 0,60 Σηµείωση α) για κουρεία θα εφαρµόζεται επασφάλιστρο 25% β) για super markets επασφάλιστρο 100% Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία. 8 ανά δωµάτιο.10 ανά δωµάτιο.14 ανά δωµάτιο.15 ανά διαµέρισµα.18 ανά διαµέρισµα.22 ανά διαµέρισµα (επιφάνεια 20m 2 ) Κατηγορία 3,50 επί των συνολικών ετησίων αποδοχών των υπαλλήλων της επιχείρησης Κατηγορία 4,00 Κατηγορία 4,50 Κατηγορία 2,00 επί των συνολικών ετησίων αποδοχών των υπαλλήλων της επιχείρησης Κατηγορία 2,50 Κατηγορία 3,00 Σελίδα 1 από 2

28 ΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΗΤΗΡΙΣΗ Η Τροφική δηλητηρίαση καλύπτεται κατόπιν συνεννοήσεως µε την Εταιρία και µε την είσπραξη επασφαλίστρου ΚΤΗΟΡΙ (ανά µαθητή) ΚΤΗΟΡΙ (ανά µαθητή) ΚΤΗΟΡΙ (ανά µαθητή) Τεχνικές Σχολές.1,50.-.2,00.-.2,50.- Νηπιακοί Σταθµοί.1,00.-.1,50.-.2,00.- Σχολεία.0,60.-.0,80.-.1,00.- Φροντιστήρια.0,50.-.0,70.-.0,90.- Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία.3,00.- ανά διαµέρισµα.3,50.- ανά διαµέρισµα.4,00.- ανά διαµέρισµα Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία.0,40.- ανά θέση.0,60.- ανά θέση.0,80.- ανά θέση Κατηγορία 1,40 για προϋπολογισµό µέχρι Κατηγορία 1,60 Κατηγορία 1,80 Κατηγορία 1,20 για προϋπολογισµό από έως Κατηγορία 1,40 Κατηγορία 1,60 Επασφάλιστρο 30% για όµορες οικοδοµές που έχουν κατασκευαστεί το πολύ πριν 35 έτη. Προσοχή ια την κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης εφαρµόζεται 30% επασφάλιστρο. Ελάχιστα ασφάλιστρα για όλες τις καλύψεις.40,00.- Σελίδα 2 από 2

29 ΥΝΜΙΣ.Ε... ΛΕΩΦ. ΣΥΡΟΥ 320, ΚΛΛΙΘΕ ΘΗΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: , FAX: ΣΥΝΕΡΤΗΣ: ΚΩΙΚΟΣ: ΙΡΚΕΙ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έναρξη Λήξη Εφάπαξ 2 Εξαµηνιαίες δόσεις Άλλος τρόπος ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Ονοµατεπώνυµο σφαλιζόµενου (Συµπληρώστε µόνο εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο).φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό Τοποθεσία Κινδύνου: ντικείµενο σφάλισης: Περιγραφή κινδύνου: Επιθυµητά όρια ποζηµίωσης Σωµατικές λάβες: λάβες: Υλικές Ζηµίες: : Μεµονωµένο τύχηµα: Οµαδικό τύχηµα: ια κάθε ένα ατύχηµα: νώτατο Όριο ποζηµιώσεως για Σωµατικές λάβες και Υλικές Ζηµίες για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης: Επιθυµείτε κάλυψη για τις πέραν του ΙΚ υποχρεώσεις: ΝΙ ΟΧΙ Ετήσιος κύκλος εργασιών : Ετήσια µισθοδοσία εργαζοµένων: Συµπληρώστε τυχόν πρόσθετες καλύψεις που επιθυµείτε π.χ. στική Ευθύνη από Τροφική ηλητηρίαση, χρήση πισίνας κλπ. ήλωση Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο µε βάση τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ηλώνω ότι αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συµφωνώ η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουµένως η πρότασή µου γίνει δεκτή από την Εταιρία σας. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο πληροφοριών (Ν.400/1970, άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη δικονοµική του προστασία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: Ο/Η ΙΤΩΝ/ΙΤΟΥΣ

30 ΥΝΜΙΣ.Ε... ΛΕΩΦ. ΣΥΡΟΥ 320, ΚΛΛΙΘΕ ΘΗΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: , FAX: ΣΥΝΕΡΤΗΣ: ΚΩΙΚΟΣ: ΙΡΚΕΙ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έναρξη Λήξη Εφάπαξ 2 Εξαµηνιαίες δόσεις Άλλος τρόπος ΣΤΟΙΧΕΙ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ: Ονοµατεπώνυµο Λήπτη της σφάλισης.φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Ονοµατεπώνυµο σφαλιζόµενου (Συµπληρώστε µόνο εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο).φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό Τίτλος της Σύµβασης: Τοποθεσία κατασκευής: Συµβαλλόµενος: Εργολάβος/Εργολάβοι: ιεύθυνση-τηλέφωνο-..τ. ή.φ.μ.: Περιγραφή των συµβατικών εργασιών (Παρακαλούµε δώσατε λεπτοµερείς πληροφορίες): ιαστάσεις(µήκος,ύψος,βάθος,αριθµός ορόφων κλπ): Εκσκαφές (µέθοδος, βαθύτερη εκσκαφή) Μέθοδος κατασκευής: Υλικά Κατασκευής: Προϋπολογισµός Έργου:

31 - 2 - Περίοδος σφάλισης: Έναρξη εργασιών: ιάρκεια κατασκευής µήνες Ηµερ/νία περάτωσης εργασιών: ώστε πληροφορίες περί των γειτνιαζόντων κτιρίων τα οποία πιθανώς θα επηρεασθούν από τις εκσκαφές υποστυλώσεων, δονήσεων κλπ: Παρακαλούµε δώστε τα προς ασφάλιση, επιθυµητά όρια αποζηµίωσης (όριο αποζηµίωσης για κάθε ατύχηµα ή σειρά ατυχηµάτων προερχόµενων από το ίδιο ζηµιογόνο γεγονός) Σωµατικές λάβες: Μεµονωµένο τύχηµα: Οµαδικό τύχηµα: Υλικές Ζηµίες: ια κάθε ένα τύχηµα: ΝΩΤΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ Ι ΣΩΜΤΙΚΕΣ ΛΕΣ ΚΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΡΚΕΙ ΤΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΚΛΥΨΗ ΕΡΟΟΤΙΚΗΣ ΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι ΤΙΣ ΠΕΡΝ ΤΟΥ ΙΚ ΠΡΟΧΕΣ: Κατ άτοµο: Οµαδικό: Παρακαλούµε να προσθέσετε εδώ συµπληρωµατικά στοιχεία που θα θέλατε να δηλώσετε: Παρακαλούµε να επισυνάψετε άδεια οικοδοµής ήλωση Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο µε βάση τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ηλώνω ότι αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συµφωνώ η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουµένως η πρότασή µου γίνει δεκτή από την Εταιρία σας. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο πληροφοριών (Ν.400/1970, άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη δικονοµική του προστασία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: Ο/Η ΙΤΩΝ/ΙΤΟΥΣ

32 ΥΝΜΙΣ.Ε... ΛΕΩΦ. ΣΥΡΟΥ 320, ΚΛΛΙΘΕ ΘΗΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: , FAX: ΣΥΝΕΡΤΗΣ: ΚΩΙΚΟΣ: ΙΡΚΕΙ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έναρξη Λήξη Εφάπαξ 2 Εξαµηνιαίες δόσεις Άλλος τρόπος ΣΤΟΙΧΕΙ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ: Ονοµατεπώνυµο Λήπτη της σφάλισης.φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Ονοµατεπώνυµο σφαλιζόµενου (Συµπληρώστε µόνο εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο).φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό ` Τοποθεσία Κινδύνου: Έτος Κατασκευής: Πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν : ΠΕΡΙΡΦΗ ΞΕΝΟΟΧΕΙΟΥ: ριθµός Ορόφων: ριθµός ωµατίων: ριθµός Κλινών: Ύπαρξη νελκυστήρα; ριθµός Κολυµβητικών εξαµενών: Χώροι Σταθµεύσεως υτοκινήτων: Θέσεις δυναµικότητας: Λειτουργεί Εστιατόριο/Bar στο χώρο του Ξενοδοχείου; Θέλετε την κάλυψη τροφικής δηλητηρίασης από την χρήση του εστιατορίου; Λειτουργούν άλλοι χώροι µέσα στο Ξενοδοχείο (ήπεδα-ίθουσες Συνεδριάσεων κλπ;)

33 - 2 - Παρακαλούµε δώστε τα προς ασφάλιση, επιθυµητά όρια αποζηµίωσης (όριο αποζηµίωσης για κάθε ατύχηµα ή σειρά ατυχηµάτων προερχόµενων από το ίδιο ζηµιογόνο γεγονός) Σωµατικές λάβες: Οµαδικό τύχηµα: Μεµονωµένο τύχηµα: Υλικές Ζηµίες: ια κάθε ένα ατύχηµα: ΝΩΤΤΟ ΟΡΙΟ ΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ι ΣΩΜΤΙΚΕΣ ΛΕΣ ΚΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΡΚΕΙ ΤΗΣ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΠΡΟΙΡΕΤΙΚΗ ΚΛΥΨΗ (Να συµπληρωθεί σε περίπτωση µόνο που επιθυµείτε κάλυψη για τους εργαζόµενους του Ξενοδοχείου) ΚΛΥΨΗ ΕΡΟΟΤΙΚΗΣ ΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι ΤΙΣ ΠΕΡΝ ΤΟΥ ΙΚ ΠΡΟΧΕΣ: Κατ άτοµο: Οµαδικό: ΠΡΚΛΟΥΜΕ Ν ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΕΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ ΠΟΥ Θ ΘΕΛΤΕ Ν ΗΛΩΣΕΤΕ: ήλωση Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο µε βάση τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ηλώνω ότι αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συµφωνώ η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουµένως η πρότασή µου γίνει δεκτή από την Εταιρία σας. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο πληροφοριών (Ν.400/1970, άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη δικονοµική του προστασία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: Ο/Η ΙΤΩΝ/ΙΤΟΥΣ

34 Με την θέσπιση του Νόµου 2743/99, επιβάλλεται η κάλυψη στικής Ευθύνης του πλοιοκτήτη ενός σκάφους έναντι τρίτων και επιβαινόντων. Υποχρέωση για ασφάλιση έχουν τα Ελληνικής ή ξένης σηµαίας σκάφη ή άλλα θαλάσσια πλωτά µέσα που θεωρούνται ταχύπλοα δηλ. µε ιπποδύναµη µηχανής άνω των 30ΗP ή ειδικής κατασκευής εξωλέµβια µηχανή άνω των 15ΗΡ ή που µπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 15 κόµβων. Εξαιρούνται τα σκάφη µε ιπποδύναµη κάτω των 15ΗP και τα µικρά ιστιοφόρα µε µήκος µικρότερα των 7 µέτρων. Τα υποχρεωτικά όρια κάλυψης είναι τα κάτωθι: M Μ ΗΧΝΟΚΙΝΗΤ: Σωµατικές λάβες/θάνατος από τύχηµα κατ άτοµο/οµαδικό και ανώτατο όριο κατ ασφαλιστική περίοδο µέχρι Υλικές ζηµίες κατά γεγονός και ανώτατο όριο κατ ασφαλιστική περίοδο µέχρι Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης κατά γεγονός και ανώτατο όριο κατ ασφαλιστική περίοδο µέχρι νώτατο Οριο για Σωµατικές λάβες, Υλικές Ζηµίες & Θαλάσσια Ρύπανση κατ ασφαλιστική περίοδο µέχρι MΗ ΜΗΧΝΟΚΙΝΗΤ: Σωµατικές λάβες/θάνατος από τύχηµα κατ άτοµο/οµαδικό µέχρι Υλικές Ζηµίες µέχρι νώτατο Όριο Ευθύνης της Εταιρίας µας για ολόκληρη την σφαλιστική περίοδο. µέχρι

35 Η σφαλιστική Εταιρία ΥΝΜΙΣ έπειτα από εµπειρία 33 ετών δηµιούργησε δύο πακέτα ασφάλισης µε στόχο την αποτελεσµατικότερη και πλήρη κάλυψη του σκάφους. Καλύπτει την υποχρεωτική στική Ευθύνη του ασφαλιζόµενου σκάφους και επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί η κάλυψη της στικής Ευθύνης από σκιέρ έως και κόµα µπορεί να προστεθεί η κάλυψη Νοµικής Προστασίας. Καλύπτει την υποχρεωτική στική Ευθύνη του ασφαλιζόµενου σκάφους, τις Ιδίες Ζηµίες του σκάφους για τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Το δυνατό σηµείο του πακέτου είναι ότι ο ασφαλιζόµενος µπορεί να επιλέξει την κάλυψη και επιπρόσθετων κινδύνων από τον πίνακα πρόσθετων καλύψεων. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί η κάλυψη της στικής Ευθύνης από σκιέρ έως και κόµα µπορεί να προστεθεί η κάλυψη Νοµικής Προστασίας. Η κάλυψη των Ιδίων Ζηµιών παρέχεται σύµφωνα µε τις διεθνώς αναγνωρισµένες ρήτρες του Ινστιτούτου των γγλων ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Yacht Clauses ). ΝΛΥΣΗ ΠΚΕΤΩΝ ΚΙ ΤΙΜΟΛΟΙ Τιµολόγιο Υποχρεωτικής στικής Ευθύνης Μηχανοκίνητων Σκαφών ναψυχής Συνολική Ιπποδύναµη Ετήσια σφάλιστρα HP. 60, HP. 80, HP. 120, HP. 145, HP. 175, HP. 200, HP. 225, HP. 250, και άνω. 300,00 Τιµολόγιο Υποχρεωτικής στικής Ευθύνης Ιστιοπλοϊκών Σκαφών ναψυχής Συνολική Ιπποδύναµη Ετήσια σφάλιστρα Σκάφη µήκους έως και 7,00 µέτρα. 105,00 Σκάφη µήκους από 7,01 µέτρα έως και 15,00 µέτρα. 125,00 Σκάφη µήκους από 15,01 µέτρα και άνω. 150,00

36 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΙΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΝΩ ΤΙΜΟΛΟΙΟΥ Εµπειρία πλοήγησης άνω των 10 ετών - έκπτωση 5% Ηλικία σκάφους άνω των 30 ετών επιβάρυνση 5% ια την κάλυψη της στικής Ευθύνης από σκιέρ µέχρι του ποσού ισχύει επασφάλιστρο 15% (εξαιρείται η ρυµούλκηση άλλων θαλάσσιων µέσων όπως µπανάνα, ring κλπ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΛΗΨΗΣ ΚΙΝΥΝΩΝ Ταχύπλοα Ιστιοπλοϊκά Μικρά αλιευτικά σκάφη Ενοικιαζόµενα σκάφη µε εξειδικευµένο πλήρωµα ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ισχύει έκπτωση, η οποία παρέχεται έπειτα από συνεννόηση µε την Εταιρία και ισχύει για σκάφη του ιδίου ιδιοκτήτη ή στόλο σκαφών όπως επίσηµοι σύλλογοι και συνεταιρισµοί. ΡΧΥΠΡΟΘΕΣΜ ΣΥΜΟΛΙ Σε περίπτωση που η ασφάλιση αφορά χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους ισχύουν τα ασφάλιστρα του παρακάτω πίνακα: Τιµολόγιο ραχείας ιάρκειας ιάρκεια σφάλισης % επί του ετησίου ασφαλίστρου πό 1 έως 3 µήνες 60% πό 4 έως 6 µήνες 80% Η ελάχιστη διάρκεια ασφάλισης είναι ένας µήνας (30 ηµέρες) και το βραχυπρόθεσµο συµβόλαιο δεν ακυρώνεται πριν τη λήξη σε καµία περίπτωση παρά µόνο λόγω πώλησης. Τα συµβόλαια βραχείας διάρκειας δεν ανανεώνονται στη λήξη τους. Το ελάχιστο ασφάλιστρο για την έκδοση ασφαλιστηρίου είναι.50,00.-

37 Καλύπτεται ενδεικτικά κάθε απώλεια ή ζηµία που οφείλεται σε: Θαλάσσιους κινδύνους Πυρκαγιά ασφαλιζόµενου σκάφους Πειρατεία Εκβολή (απόρριψη αντικειµένων στη θάλασσα) Πρόσκρουση στις λιµενικές εγκαταστάσεις ή σε εξοπλισµό τους Προσάραξη Σεισµό, έκρηξη ή κεραυνό Ηφαιστιακή έκρηξη Κλοπή του σκάφους. Κλοπή του εξοπλισµού αυτού (καλύπτεται βάσει αποδεδειγµένης διάρρηξης, δηλαδή βίαιη παραβίαση του σκάφους) Κακόβουλες πράξεις Ζηµίες κατά τη θαλασσοπορεία Οι παραπάνω κίνδυνοι παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους INSTITUTE YACHT CLAUSES και αφορούν σκάφη αναψυχής και µόνο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται και οι παρακάτω κίνδυνοι (οι οποίοι αποτελούν εξαιρέσεις) εισπράττοντας το αντίστοιχο επασφάλιστρο που αναλογεί, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. ΗΛΙΚΙ ΞΙ Μέχρι 5 ετών ΠΛΛΕΣ Μέχρι ,45% 1,70 % 2,00% 2,50 % 3% επι του ασφαλ. κεφαλαίου από έως ,20 % 1,40 % 1,80 % 2,25% 2% επι του ασφαλ. κεφαλαίου από έως ,10 % 1,35% 1,65% 2,00% 1,75%επι του ασφαλ.κεφαλαίου από έως ,00 % 1,25% 1,50% 1,75% 1,50%επι του ασφαλ.κεφαλαίου από έως ,95% 1,15% 1,40 % 1,65% 1,10% επι του ασφαλ.κεφαλαίου από έως ,85 % 1,00% 1,15% 1,45% 1,% επι του ασφαλ. κεφαλαίου από έως ,80 % 1,00% 1,15% 1,45% 0,8 επι του ασφαλ. κεφαλαίου από έως ,75% 0,95% 1,00% 1,30% 0,6% επι του ασφαλ. κεφαλαίου ιευκρινήσεις: Η ποσοστιαία απαλλαγή υπολογίζεται επί του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου Η Εταιρία σε περίπτωση ζηµίας, θα αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο και την απαλλαγή στην επόµενη ανανέωση ανάλογα µε το είδος και το ύψος αυτής. ια σκάφη αξίας µεγαλύτερης των τιµών του πίνακα επικοινωνείτε µε την Εταιρία.

38 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΛΗΨΗΣ ΚΙΝΥΝΩΝ παραίτητη προϋπόθεση για τη κάλυψη ενός σκάφους είναι να έχει καθαρό ιστορικό ζηµιών τα τελευταία 5 έτη. Η Εταιρία καλύπτει για Ιδίες Ζηµίες σκάφη ηλικίας µέχρι και 20 ετών. ια αποδοχή κάλυψης σκάφους ηλικίας άνω των 20 ετών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιθεώρηση του σκάφους. Η κάλυψη των ζηµιών σε άξονα, πόδι, προπέλα παρέχεται κατά περίπτωση, σε σκάφη µε µηχανές ηλικίας έως και 20 ετών. Το ελάχιστο ποσό της απαλλαγής των Ιδίων Ζηµιών ανέρχεται σε.150,00.- Η κάλυψη των µηχανικών βλαβών παρέχεται αποκλειστικά σε µηχανές ηλικίας έως και τριών (3) ετών και εφαρµόζεται επιπλέον απαλλαγή ίση µε το 50% επί της απαλλαγής του σκάφους. Η κάλυψη των προσωπικών αντικειµένων παρέχεται µόνο µε αναλυτική κατάσταση των αντικειµένων για συνολικές αξίες άνω των.150,00.- και εφαρµόζεται απαλλαγή 20% επί της αξίας του κάθε αντικειµένου. Η κάλυψη του βοηθητικού εξοπλισµού του σκάφους παρέχεται και εφαρµόζεται απαλλαγή 10% επί της αξίας του κάθε αντικειµένου µε ελάχιστο.250,00.- ια την κάλυψη των Ιδίων Ζηµιών θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά οι επιµέρους αξίες στην πρόταση ασφάλισης σκάφους. ν δεν αναγράφονται δε θα παρέχεται η κάλυψη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΕΣ ΚΛΥΨΕΙΣ ΙΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 1. Ζηµίες κατά την οδική µεταφορά του οχήµατος µε trailer (transit clause CL.122) Παρέχεται χωρίς επασφάλιστρο 2. Ζηµίες σε άξονα, πόδι, προπέλα (CL.19.3) Παρέχεται κατά περίπτωση και µε επασφάλιστρο 9% επί των καθαρών ασφαλίστρων των ιδίων ζηµιών του σκάφους. Σε περίπτωση ζηµίας θα ισχύει απαλλαγή το 10% επι της ζηµίας µε ελάχιστο ποσό το ποσό της απαλλαγής του σκάφους. 3. Μηχανικές λάβες (Machinery Damage Extension Clause) Παρέχεται µε ετήσιο µικτό επασφάλιστρο 0,25% επί της συνολικής ασφαλιζόµενης αξίας του σκάφους και της µηχανής. 4. Κάλυψη Πολέµου, απεργιών & πολιτικών πράξεων (CL. 21 & 22) Παρέχεται χωρίς επασφάλιστρο. 5. Κάλυψη προσωπικών ειδών (CL.331) Παρέχεται χωρίς επασφάλιστρο. Η συνολική αξία των προσωπικών ειδών δεν µπορεί να ξεπερνά το 2,5% της συνολικής αξίας του σκάφους.

39 ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΩ ΜΗ ΖΗΜΙΣ (NO CLAIMS BONUS) Τα δύο πρώτα έτη ισχύος του συµβολαίου θα παρέχεται έκπτωση 5% στη πρώτη ανανεώση και 5% στη δεύτερη ανανέωση εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου δεν έχει δηλωθεί ζηµιά. Στη περίπτωση που δηλωθεί ζηµιά το αµέσως επόµενο ανανεωτήριο συµβόλαιο θα συνεχίζεται χωρίς αυτή την έκπτωση. ΠΕΡΙΟΟΣ ΠΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ια παροπλισµό έως και 4 µήνες παρέχεται έκπτωση 10% ια παροπλισµό έως και 5 µήνες παρέχεται έκπτωση 11% ια παροπλισµό έως και 6 µήνες παρέχεται έκπτωση 12,5% ια παροπλισµό έως και 7 µήνες παρέχεται έκπτωση 14% ια παροπλισµό έως και 8 µήνες παρέχεται έκπτωση 15% ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΛΟΥΣ ΚΛΟΥΣ ια κάθε σκάφος που ασφαλίζεται στην Εταιρία παρέχεται έκπτωση 5% στο συµβόλαιο αυτοκινήτου του ιδιοκτήτη του σκάφους. ια την έκπτωση θα πρέπει να προσκοµίζεται και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του ιδιοκτήτη. ια κάθε σκάφος που ασφαλίζεται στην Εταιρία παρέχεται έκπτωση 5% στο συµβόλαιο Πυρός του ιδιοκτήτη του σκάφους. Η έκπτωση θα παρέχεται αποκλειστικά και µόνο στην κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη και όχι σε εξοχική κατοικία. παραίτητη προϋπόθεση για τις παραπάνω εκπτώσεις είναι τα συµβόλαια των υπόλοιπων κλάδων να είναι εν ισχύ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συµβόλαια ακυρωθεί παύει να ισχύει και η έκπτωση. ΠΡΙΤΗΤ ΙΚΙΟΛΟΗΤΙΚ Ι ΕΝΤΟΛΗ ΣΦΛΙΣΗΣ Πρόταση ασφάλισης σκάφους πλήρως συµπληρωµένη Άδεια εκτέλεσης πλόων (ή οποιοδήποτε έγγραφο του σκάφους) σε πλήρη ισχύ Άδεια χειριστή σκάφους σε πλήρη ισχύ Κάρτα µέλους Ναυτικού Συλλόγου ή καταστατικό µε τα µέλη του συλλόγου σε περίπτωση οµαδικής ασφάλισης.

40 ΥΝΜΙΣ.Ε... ΛΕΩΦ. ΣΥΡΟΥ 320, ΘΗΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: , FAX: ΣΥΝΕΡΤΗΣ: ΚΩΙΚΟΣ: ΙΡΚΕΙ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έναρξη Λήξη Εφάπαξ 2 Εξαµηνιαίες δόσεις Άλλος τρόπος ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Ονοµατεπώνυµο σφαλιζόµενου (Συµπληρώστε µόνο εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο).φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό Όνοµα Σκάφους ριθµός Νηολογίου Σηµαία Τύπος Υλικό Έτος Κατασκευής Κατασκευστής Μήκος: Πλάτος: ύθισµα: Ηµεροµηνία γοράς Τιµή γοράς ΕΙΟΣ ΜΗΧΝΗΣ Εσωλέµβιος Έσω-Έξω Εξωλέµβιος Πλήθος Μηχανών Τύπος Ιπποδύναµη Έτος κατασκευής ριθµός πλαισίου Καύσιµα Κατασκευαστής νώτατη σχεδιασθείσα ταχύτητα Ηµερ/νία γοράς Τιµή αγοράς ΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΛΕΜΟΥ ΚΙ ΜΗΧΝΗΣ Τύπος Λέµβου Μήκος Υλικό Κατασκευαστής Έ Έτος Κατασκευής Τύπος βοηθητικής µηχανής Ιπποδύναµη Έτος Κατασκευής ριθµός πλαισίου Ηµεροµηνία γοράς Τιµή αγοράς

41 - 2 - εωγραφικά όρια πλεύσεως : Περίοδος Παροπλισµού από έως Τόπος Παροπλισµού : Τόπος Ελλιµενισµού : ΠΡΟΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΛΥΨΕΙΣ Επιθυµείτε την κάλυψη στικής Ευθύνης από σκιέρ (έως και ) Ναι Όχι Επιθυµείτε την κάλυψη της Νοµικής Προστασίας (έως και ) Ναι Όχι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΤΙΚΕΣ ΚΛΥΨΕΙΣ ΙΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Επιθυµείτε κάποια από τις παρακάτω καλύψεις: Ιδίες Ζηµιές κατά την οδική µεταφορά του οχήµατος (transit clause 122) Ζηµίες σε άξονα-πόδι-προπέλα από πρόσκρουση (ιαγράφεται η ρήτρα 19.3) Κάλυψη Μηχανικών λαβών (Machinery Damage Extension) Κάλυψη Πολέµου, περγιών και Πολιτικών Πράξεων (ιαγράφονται οι ρήτρες 21 & 22) Ζηµίες ή απώλειες Προσωπικών Ειδών (ιαγράφεται η ρήτρα 10.6) Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι Πτώση εξωλέµβιου στη θάλασσα (ιαγράφεται η ρήτρα 10.1) Ναι Όχι τυχήµατα που τυχόν είχατε κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών σαν Ιδιοκτήτης/Χειριστής: Πόσα χρόνια έχετε δίπλωµα χειριστού σκάφους Υπήρχε ασφάλιση για αυτές τις ζηµίες και σε ποια Εταιρία; Το σκάφος χρησιµοποιείται µόνο για προσωπική αναψυχή Εάν ΟΧΙ αναφέρετε για ποιους σκοπούς θα χρησιµοποιείται: Ναι Όχι ναφέρετε πυροσβεστικά µέσα & φορητούς πυροσβεστήρες που υπάρχουν στο σκάφος: Υπάρχει αντικλεπτικό σύστηµα συναγερµού; Ναι Όχι

42 - 3 - Ξ Ι Ε Σ Σώµα Σκάφους (περιλαµβανοµένου του εργοστασιακού εξοπλισµού) Κύρια µηχανή(ες) οηθητικής λέµβου οηθητικής µηχανής Τρέιλερ Πρόσθετος εξοπλισµός πλέον του εργοστασιακού (να επισυναφθεί αναλυτική κατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού) Προσωπικά είδη (να επισυναφθεί αναλυτική κατάσταση για είδη άνω των.150.-) Ιστιοφορία/Εξαρτισµός Σύνολο ήλωση Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο µε βάση τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ηλώνω ότι αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συµφωνώ η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουµένως η πρότασή µου γίνει δεκτή από την Εταιρία σας. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο πληροφοριών (Ν.400/1970, άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη δικονοµική του προστασία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: Ο/Η ΙΤΩΝ/ΙΤΟΥΣ

43 ΥΝΜΙΣ.Ε... ΛΕΩΦ. ΣΥΡΟΥ 320, ΘΗΝ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: , FAX: ΣΥΝΕΡΤΗΣ: ΚΩΙΚΟΣ: ΙΡΚΕΙ ΣΦΛΙΣΗΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έναρξη Λήξη Εφάπαξ 2 Εξαµηνιαίες δόσεις Άλλος τρόπος ΣΤΟΙΧΕΙ ΣΦΛΙΖΟΜΕΝΟΥ: Ονοµατεπώνυµο σφαλιζόµενου (Συµπληρώστε µόνο εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο).φ.μ. ΟΥ Επάγγελµα ιεύθυνση λληλογραφίας: Οδός ριθµός Τ.Κ. Πόλη Τηλέφωνο Εργασίας Οικίας Κινητό Όνοµα Σκάφους ριθµός Νηολογίου Σηµαία Τύπος Υλικό Έτος Κατασκευής Κατασκευαστής Μήκος: Πλάτος: ύθισµα: ΕΙΟΣ ΜΗΧΝΗΣ Εσωλέµβιος Έσω-Έξω Εξωλέµβιος Πλήθος Μηχανών Τύπος Ιπποδύναµη Κατασκευαστής Καύσιµα ενζίνη νώτατη σχεδιασθείσα ταχύτητα Το σκάφος χρησιµοποιείται µόνο για προσωπική αναψυχή; Ναι Όχι Πόσα χρόνια έχετε δίπλωµα χειριστού σκάφους; τυχήµατα που τυχόν είχατε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών ως ιδιοκτήτης/χειριστής: Υπήρχε ασφάλιση για αυτές τις ζηµίες και σε ποια Εταιρία; εωγραφικά όρια πλεύσεως : Περίοδος Παροπλισµού από έως Τόπος Παροπλισµού :

44 - 2 - ΠΡΟΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΛΥΨΕΙΣ Επιθυµείτε την κάλυψη στικής Ευθύνης από σκιέρ (έως και ) Επιθυµείτε την κάλυψη της Νοµικής Προστασίας (έως και ) Ναι Όχι Ναι Όχι ήλωση Παρακαλώ να εκδώσετε ασφαλιστήριο µε βάση τα παραπάνω στοιχεία τα οποία δηλώνω ότι είναι ακριβή και αληθινά. ηλώνω ότι αποδέχοµαι την ασφάλιση αυτή σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο και συµφωνώ η ασφάλιση να ισχύει αφού προηγουµένως η πρότασή µου γίνει δεκτή από την Εταιρία σας. ηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση από την Εταιρία όλων των προβλεπόµενων από το νόµο πληροφοριών (Ν.400/1970, άρθρο 4, παρ.2, περίπτωση Η), δηλαδή ότι η σύµβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, ότι παρέχεται δικαίωµα υποβολής παραπόνων στην Εταιρία η οποία έχει την υποχρέωση να δίνει επεξηγήσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από της υποβολής του παραπόνου και ότι σε καµία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν αποστερεί το λήπτη της ασφάλισης από τη νόµιµη δικονοµική του προστασία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: Ο/Η ΙΤΩΝ/ΙΤΟΥΣ

45 ενικά: Ο κλάδος Μεταφορών έχει αντικείµενό του την ασφάλιση φορτίων που διακινούνται µε οποιοδήποτε αναγνωρισµένο µεταφορικό µέσο, (χερσαίο, θαλάσσιο, οδικό, αεροπορικό) για κινδύνους που συµφωνούνται ελεύθερα ανάµεσα στον ασφαλιστή και τον ασφαλιζόµενο. Με την προϋπόθεση καταβολής του συµφωνηθέντος ασφαλίστρου από τον ασφαλιζόµενο στον ασφαλιστή, ο τελευταίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο, έτσι ώστε να τον επαναφέρει στην ίδια οικονοµική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν την επέλευση του κινδύνου. Η ασφαλιστική σύµβαση είναι σύµβαση αποζηµιώσεως, γι αυτό απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψή της είναι ότι ο ασφαλιζόµενος έχει έννοµο συµφέρον επί του ασφαλιζοµένου αντικειµένου. Στη µεταφορά εµπορευµάτων τέτοιο συµφέρον µπορεί να έχει ο αγοραστής ή ο πωλητής, ο δανειστής και γενικά όποιος έχει νόµιµο συµφέρον προς τα εµπορεύµατα και ο οποίος θα ζηµιωθεί σε περίπτωση βλάβης ή απώλειάς τους. ν δεν υπάρχει τέτοια σχέση τότε δεν υπάρχει συµφέρον ασφαλίσιµο και η σύµβαση ασφάλισης δεν θα είναι αποζηµιωτική αλλά σύµβαση στοιχήµατος και εποµένως άκυρη. Το ασφαλιστικό συµφέρον είναι δυνατόν να µην υπάρχει κατά το χρόνο της σύναψης της ασφαλιστικής συµβάσεως, αλλά ο ασφαλισµένος πρέπει να αποδείξει ότι έχει συµφέρον κατά το χρονικό διάστηµα επέλευσης του κινδύνου. Τ ΚΥΡΙ ΕΙΗ ΣΦΛΙΣΕΩΣ ΜΕΤΦΟΡΩΝ Institute Cargo H Ρήτρα αυτή καλύπτει οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια στα µεταφερόµενα Clauses «A» εµπορεύµατα που δεν εξαιρείται ονοµαστικά Η Ρήτρα All Risks είναι η πληρέστερη που υπάρχει. (All Risks) Με εξαίρεση στην περίπτωση γενικής αβαρίας, οι κίνδυνοι που καλύπτονται αφορούν µόνο σε αυτό που ενδέχεται να συµβεί (αβέβαιο και τυχαίο γεγονός) και είναι ανεξάρτητο από τη βούληση και τον έλεγχο των ασφαλισµένων. ς σηµειωθεί ότι στις παραπάνω Ρήτρες είναι δυνατόν να προστεθούν διάφορες Ειδικές ρήτρες ασφάλισης που σκοπό έχουν την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών του ασφαλιζοµένου µε συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. Institute Cargo Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι της Ρήτρας «C» και επιπλέον η ολική ή µερική Clauses «B» απώλεια ή ζηµία που αποδίδεται σε: Ηφαιστειακή έκρηξη, σεισµό ή κεραυνό. WPA/WA-µετά Παράσυρση του εµπορεύµατος στη θάλασσα από κύµα. µερικής αβαρίας Εισροή θαλασσίου νερού, λίµνης ή ποταµού στο µεταφορικό µέσο ή στο εµπορευµατοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουµένου οπωσδήποτε του νερού της βροχής. Ολική απώλεια δέµατος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης στο και από το πλοίο.

κατοικία/επιχείρηση Όροι προγράµµατος Επείγουσας τεχνικής βοήθειας

κατοικία/επιχείρηση Όροι προγράµµατος Επείγουσας τεχνικής βοήθειας κατοικία/επιχείρηση Όροι προγράµµατος Επείγουσας τεχνικής βοήθειας Τι πρέπει να γνωρίζετε εκέµβριος 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ περιεχόµενα ενότητες σελίδα ενότητες που περιλαµβάνουν Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ASSURELLAS Μεσίτες Ασφαλειών Τηλ.: 2314 31 33 94 Φαξ: 2314 31 33 95 Email: info@assurellas.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η πρόταση Ασφάλισης που έχετε, θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του Συµβολαίου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ

Σελ. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ - ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ ΑΛΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Page 3 of 5 VIDEO DVD

Page 3 of 5 VIDEO DVD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνεργάτης Κωδικός Συνεργάτη Ασφαλιζόµενος Πατρώνυµο Ηµεροµηνία Γέννησης Επάγγελµα Α.Φ.Μ. ΟΥ Τηλέφωνο Οικίας Εργασίας Κινητό Φαξ ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Οδός Αριθµός Τ.Κ. Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1. Στοιχεία Ασφαλιζομένου Ονοματεπώνυμο Παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις της πρότασης Α.Φ.Μ. Διεύθυνση Αλληλογραφίας Ασφαλιζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Επιχειρήσεων EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Λεωφόροs Συγγρού 209-211, 171 21 Νέα Σµύρνη Τnλ. 210 9303690, Fax 210 9303689 26 ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, 546 28, Θεσσαλονίκη Tnλ. 2310 506340, Fax 2310 506220 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η παρούσα Πρόταση θα αποτελέσει αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πρόταση Ασφάλισης ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Μόνιµη Εξοχική Κωδικός ιαµεσολαβούντα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επίθετο : Όνοµα : Πατρώνυµο : FAX : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : Επάγγελµα : Ηµ/νία γέννησης : ηλώστε Αριθµό ικαιούχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ..ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο ή Επωνυµία Εταιρίας.. Όνοµα... Πατρώνυµο. Επάγγελµα.... ιεύθυνση Αλληλογραφίας... Πόλη Τ.Κ.. Α.Φ.Μ...Ο.Υ. Τηλ.. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης

Προγράμματα Ασφάλισης 2 Προγράμματα Ασφάλισης ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ Καλύπτεται η ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων από τη χρήση και λειτουργία γραφείων, super market, εμπορικών καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά. Hotel Insurance Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενοδοχειακές μονάδες Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας κάτω από οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο 211/13.10.99, η ασφάλιση της αστικής ευθύνης των επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Πρότασης ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Σηµειώστε Χ στο ανάλογο τετράγωνο) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. κέντρο: Fax: Tηλ. κέντρο: Fax:

Τηλ. κέντρο: Fax: Tηλ. κέντρο: Fax: VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Βασ. Σοφίας 97, 115 21 - Αθήνα Τηλ. κέντρο: 210 3705300 - Fax: 210 3705550 Α.Φ.Μ.:094256484.Ο.Υ.:ΦΑΕΕ Αθηνών Α.Μ.Α.Ε.: 20264/05/Β/89/008 Υποκατάστηµα Β.Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites

ΕRGO Kατοικία. Sources: Axco, Corporate Internet sites ΕRGO Kατοικία Sources: Axco, Corporate Internet sites 1 Ο προσωπικός σας χώρος προσωπική μας φροντίδα. Προϋποθέσεις, Προγράμματα, Καλύψεις-Ορια-Απαλλαγές, Συνεργαζόμενες εταιρίες, Εκπτώσεις, Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 2. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΟ 3. ALL ABOUT HOME 4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 5. ΓΡΑΦΕΙΟ Ι ΙΙ - ΙΙΙ 6. ΙΑΤΡΕΙΟ 7. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΑΣΙΚΟ 9.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Αριθμός: Ημ. γέννησης: Όνομα πατέρα: Νομός: Τ.Κ.:

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Αριθμός: Ημ. γέννησης: Όνομα πατέρα: Νομός: Τ.Κ.: ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το παρόν αποτελεί αίτηση ασφάλισης, η οποία στηρίζεται στα κατά δήλωσή σας στοιχεία. Η ισχύς της ασφάλισης ξεκινάει με την έκδοση του ασφαλιστηρίου και την καταβολή της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & Ο ΗΓΟΙ Σελ. 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σελ. 3 SUPERPLAN Σελ. 4-5 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σελ. 6 ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου ΤΗΛΕΦΩΝΑ KINHTO website Επιµελητήριο 2) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη 18 Ιουνίου 2015 Αριθμ.πρωτ. : 7.405 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, έχοντας υπόψη του:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη Πυρκαγιά από δάσος Ζημιές από καπνό Πτώση αεροσκαφών Πρόσκρουση οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς!

Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Νέα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίζουν το σπίτι σας και όλα όσα σημαίνει για εσάς! Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και προετοιμαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» Μοσχάτο 28-07-2014 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚA: Άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επιχειρήσεων Η πρόταση ασφάλισης αποτελεί τη βάση της ασφάλισής σας και µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε σωστά τον κίνδυνο που µας προτείνετε να ασφαλίσουµε. Παρακαλούµε απαντήσετε µε προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. ΦΙΡΜΑ ή ΛΟΓΟΤΥΠΟ ή σκαναρισµένη Ταυτότητα Επιµελητηρίου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ.: 2410532447 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Tο Επιμελητηρίου Λάρισας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας

Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Εγχειρίδιο Ασφάλισης Κατοικίας Περιεχόμενα 1. Η ασφάλιση κατοικίας 2 1.1. Γιατί είναι σημαντική 2 1.2. Στοιχεία και αριθμοί 2 1.3. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΑΧΑ 3 1.4. Σε ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο : Πατρώνυµο : Όνοµα : Ηµ/νία Γέννησης : Φύλο :

ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο : Πατρώνυµο : Όνοµα : Ηµ/νία Γέννησης : Φύλο : ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SWEET HOME» ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ/ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Επώνυµο : Πατρώνυµο : Όνοµα : Ηµ/νία Γέννησης : Φύλο : Επάγγελµα : Ι /νση Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕAR. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕAR. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕAR Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας

Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ.

με συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια μέχρι και με κατασκευή των κτιρίων που στεγάζονται ρητά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ή ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. Οδηγός Ασφάλισης Secure Fit & Beauty Αντικείμενα Ασφάλισης Αισθητικής Ινστιτούτα Γυμναστήρια Καταστήματα πώλησης Επαγγελματικών Ειδών Κομμωτηρίου & Καλλυντικών Κέντρα αρωματοθεραπείας, βοτανοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Home Comfort. Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Για αποτελεσματική προστασία της περιουσίας σας. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Home Comfort Ασφάλεια και σιγουριά για το δικό σας χώρο! Οι έννοιες σπίτι και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Πρόταση Ασφάλισης Πρόταση Ασφάλισης Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Η Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί τη βάση και αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Altius Γραφείων και Καταστημάτων ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα γεγονότα, δίνοντας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Sweet Home EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α. Οδηγός Ασφάλισης Σεπτέµβριος 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πλεονεκτήµατα και Συνοπτική Περιγραφή...3 Τι είναι το Sweet Home...4 Γιατί το Sweet Home είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-12-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥH και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-12-2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥH και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX: 213

Διαβάστε περισσότερα

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Altius Κατοικία Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Περιεκτική Κάλυψη για την Κατοικία σας Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε αλλά και όσον βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 466666 Fax: 2310 466549 www.interbrokers.gr Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. ΦΙΡΜΑ ή ΛΟΓΟΤΥΠΟ ή σκαναρισµένη Ταυτότητα Επιµελητηρίου 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα