Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή"

Transcript

1 Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και οι επιδράσεις της στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδας. Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια γινόµαστε µάρτυρες ριζικών µεταβολών στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις αγορές εξαιτίας των πολιτικών αλλαγών, της προϋπάρχουσας κοινωνικής ευηµερίας και της οικονοµικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε νέες ευκαιρίες (παρά τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης) για την εξασφάλιση ισορροπιών µεταξύ της οικονοµικής ανέλιξης συγκεκριµένων αναπτυσσόµενων περιφερειών και της ενδυνάµωσης του ανθρώπινου δυναµικού τους που έως τώρα δεν είχε τις ευκαιρίες να συµµετάσχει στη διαµόρφωση του παγκόσµιου γίγνεσθαι και της νέας κοινωνικής προοπτικής. Η αυξανόµενη συσσώρευση προβληµάτων στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασµό µε την ανάδειξη ενός νέου µοντέλου διακυβέρνησης οδηγεί στη διαµόρφωση ολοκληρωµένων διατοµεακών στρατηγικών για την εξασφάλιση µιας βιώσιµης ανάπτυξης. Οι προοπτικές για την προαγωγή αλληλεξαρτώµενων αειφόρων προτύπων µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα µέσα από µια ολοκληρωµένη αντίληψη για βασικά πεδία δράσης του δηµόσιου τοµέα και κυρίως για αυτά που αφορούν προβλήµατα προγραµµατισµού, οργάνωσης, στελέχωσης, συντονισµού και ορθολογικής λειτουργίας της πολιτείας. Είµαστε µπροστά σε ευκαιρίες που παρά τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης εξασφαλίζουν την οικονοµική ανέλιξη συγκεκριµένων περιφερειών της Ευρώπης αλλά και της χώρας µας. Η επιτυχής κατάληξη ενός εγχειρήµατος που βοηθά αποτελεσµατικά την εξέλιξη των περιφερειών αναφέρεται στον σύγχρονο τρόπο διακυβέρνησης και στις σχέσεις κράτους-πολίτη, κέντρου-περιφέρειας. Στην παρούσα εργασία διερευνώνται τα αποτελέσµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναλύονται οι άριστες πρακτικές (best practices) βελτίωσής της και παρουσιάζονται οι επιδράσεις της στο επιχειρηµατικό και κοινωνικό περιβάλλον της ελληνικής περιφέρειας. Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισµός του ρόλου των e-government υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονοµίας και για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης µε την εισαγωγή τεχνολογιών αιχµής και την ψηφιακή σύνδεση των κρατικών-κυβερνητικών υποδοµών για την εξοικονόµηση πόρων και την ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών. Τι είναι η εταιρική διακυβέρνηση Ένα σύστηµα αποτελεσµατικής εταιρικής διακυβέρνησης στηρίζεται σε συγκεκριµένους τυπικούς και άτυπους κανόνες οι οποίοι περιλαµβάνουν το θεσµικό πλαίσιο της χώρας, τη δοµή της εξουσίας, τη κατάτµηση των περιφερειών, τη ροή των πληροφοριών, τη κατανοµή των κερδών κ.ά.

2 Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την κατανόηση της εταιρικής διακυβέρνησης. Το βασικό στρατηγικό της επιχείρηµα είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και οργανισµών µέσω της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων, της άσκησης αποτελεσµατικότερου management και της εκµετάλλευσης των νέων ευκαιριών. Ως βασικά οφέλη αναδεικνύονται η παροχή κινήτρων στα στελέχη και στους λήπτες αποφάσεων, η µείωση των χρονικών υστερήσεων στις συναλλαγές και η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τον οργανισµό ή την υπηρεσία. Κοµβική επιλογή της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η δηµιουργία θετικών καταστάσεων σε µια δηµόσια επιχείρηση και η βελτίωση του συνεκτικού ιστού µεταξύ όλων των συνεργαζόµενων µερών. Ως αντικειµενικοί στόχοι αναγνωρίζονται και οριοθετούνται η υιοθέτηση καινοτόµων µεθόδων διοίκησης, η εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας, η βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων, η αγαστή συνεργασία κράτους-πολίτη, η οµαδική εργασία, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και η µεγιστοποίηση της αξίας των µετοχών (στη περίπτωση όπου µια δηµόσια επιχείρηση είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο). Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται η χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, µε σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και την υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών. Ο ορισµός αυτός καθορίζει δύο θεµελιώδεις αρχές: 1.Οριοθετεί τους στόχους της εταιρικής διακυβέρνησης σε τρεις συγκεκριµένους τοµείς: α. στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, β. στη βελτίωση των δηµοκρατικών διαδικασιών και γ. στην υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών 2.Συνδέει άρρηκτα την εταιρική διακυβέρνηση µε ευρύτατες οργανωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης. Από αυτές τις δύο θεµελιώδεις αρχές εξάγονται ορισµένα συµπεράσµατα τα οποία οµαδοποιούνται κατωτέρω: 1.Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις καθίστανται στο επίκεντρο των προσπαθειών της δηµόσιας διοίκησης. 2.Επιτυγχάνεται ηλεκτρονική αναγνώριση των χρηστών (για λόγους ασφαλείας) και αυθεντικοποίηση των συναλλαγών. 3.Βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα της δηµόσιας διοίκησης. 4.Ενισχύονται οι διασυνοριακές υπηρεσίες.

3 5.Επιταχύνεται και ορθολογικοποιείται ο τρόπος των δηµοσίων προµηθειών. Η εταιρική διακυβέρνηση βοηθά ενεργά την ανταγωνιστικότητα των εθνικών και περιφερειακών οικονοµιών µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας η οποία βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Αυτό που απαιτείται είναι η κινητοποίηση της κρατικής µηχανής και η αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας. Τα επίπεδα ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Σχήµα 1) είναι: -η πληροφόρηση (information), -η διάδραση (one way interaction), -η αµφίδροµη διάδραση (two way interaction) και -η πλήρης συναλλαγή (transaction). Σχήµα 1: Τα 4 Επίπεδα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην ΕΕ (2004) On line Development Transaction EU 10(n) 53% Information One way Interaction Two way Interaction EU % EU % Stage 0 Πηγή: European Commission Directorate General for Information Society and Media, Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing, Prepared by CAPGEMINI, March, 2005, σελ.16 Οι υπηρεσίες που προσφέρει µια από τις σηµαντικότερες µορφές εταιρικήςηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η οποία εκφράζεται µέσα από τη σχέση κράτους-επιχειρήσεων, η γνωστή ως G2B (Government to Business), είναι οι εξής: -εταιρικός φόρος εισοδήµατος (corporate tax), -τελωνειακές υπηρεσίες (custom declaration), -δηµόσιες προµήθειες (public procurement), -εγγραφή νέων επιχειρήσεων (registration of a new company),

4 -Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Value Added Tax), -κοινωνικές εισφορές εργαζοµένων (social contribution), -περιβαλλοντικές άδειες (environment-related permits), -υποβολή στατιστικών στοιχείων (data to the statistical office). Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα σηµαντικότερα οφέλη των G2B υπηρεσιών είναι: -η ποιότητα των πληροφοριών, -η µείωση των χρονικών υστερήσεων, -η µείωση του φόρτου εργασίας για τα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, -το χαµηλότερο κόστος, -το καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών, -η αυξηµένη αποτελεσµατικότητα, -η µεγαλύτερη ικανοποίηση των χρηστών. Το Σχήµα 2 είναι ενδεικτικό των ωφελειών της συγκεκριµένης µορφής εταιρικής διακυβέρνησης. G2B Υπηρεσίες Εξάλειψη Γραφειοκρατίας & ιαφθοράς Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Βελτίωση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος Κατωτέρω αναφέρονται σε λεπτοµερέστερη µορφή τα οφέλη της εταιρικής διακυβέρνησης για το δηµόσιο και για τις επιχειρήσεις.

5 Οφέλη για τους αγοραστές ( ηµόσιο) Παγκόσµια επιλογή (πρόσβαση σε προµηθευτές απ όλο τον κόσµο) Βελτιωµένη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών Λήψη εξειδικευµένων υπηρεσιών από τους προµηθευτές Άµεση εξυπηρέτηση και κάλυψη αναγκών Ελαχιστοποίηση τιµών Μείωση κόστους Νέα αγαθά και υπηρεσίες προς όφελος του ηµοσίου Ευκολία χρήσης Συµβατότητα και εξοικείωση των λειτουργών της δηµόσιας διοίκησης µε την τεχνολογία Οφέλη για τους προµηθευτές Παγκόσµια παρουσία Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στους καταναλωτές Σµίκρυνση της προµηθευτικής αλυσίδας Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγικής διαδικασίας Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες Προγραµµατισµός για αποφυγή λαθών Αποτελέσµατα της εφαρµογής του B2G στη προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης των επιχειρήσεων και οργανισµών Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα από την προαναφερθείσα µορφή εταιρικής διακυβέρνησης είναι τα εξής: Εκπόνηση στρατηγικού προγράµµατος για την αρτιότερη συνεργασία κέντρου-περιφέρειας στους κρίσιµους τοµείς δράσης. Εφαρµογή στρατηγικού προγράµµατος προσαρµοσµένου στις νέες απαιτήσεις. Βελτίωση της ποιοτικής διαδικασίας εξαιτίας της εφαρµογής σύγχρονης τεχνολογίας. Εντοπισµός των κρίσιµων λειτουργιών/ διαδικασιών. Τυποποίηση απλοποίηση των εναλλακτικών εργασιών και διαδικασιών. Προσαρµογή σε ευέλικτα οργανωτικά σχήµατα. Μείωση του κόστους, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ταχύτητα επιλογών. Ανάπτυξη συστήµατος δεικτών απόδοσης µέτρησης σύγκρισης των επιδόσεων. Αποτελεσµατικότερος έλεγχος των δραστηριοτήτων του φορέα. Η περίπτωση της Ελλάδας

6 Στη χώρα µας η εταιρική διακυβέρνηση είναι σε θέση να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος τόσο σε επίπεδο µακρο-περιοχής όσο και σε επίπεδο µικροπεριοχής, αφού στοχεύει στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης µε την εισαγωγή τεχνολογιών αιχµής και τη ψηφιακή σύνδεση κυβερνητικών υποδοµών πληροφορικών συστηµάτων για την εξοικονόµηση πόρων και τη ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών. Οι κυριότεροι τοµείς εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι: -οι νοµαρχίες -τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης -τα ασφαλιστικά ταµεία -ο ΟΑΕ -οι ΟΥ -τα Επιµελητήρια -το Εθνικό Τυπογραφείο ERP: Ένα σύγχρονο εργαλείο υποβοήθησης της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα εργαλείο διοίκησης το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα, και κατ αντιστοιχία του ιδιωτικού, είναι το ERP (Enterprise Resource Planning) το οποίο έχει ως βασικό αντικειµενικό στόχο την ορθολογικοποίηση του καταµερισµού των πόρων. Το ERP είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα οργάνωσης και συντονισµού των περισσότερων δραστηριοτήτων µιας µονάδας (παραγγελιών, αποθήκευσης, επαφών µε τους προµηθευτές κ.ά.). Σύµφωνα µε τον ορισµό της SAP πρόκειται για «βιοµηχανική ορολογία που δίδει ερµηνεία στο λογισµικό µιας βιοµηχανίας ή κάποιας άλλης επιχείρησης για να διοικήσει τα σηµαντικά της µέρη, συµπεριλαµβανοµένων του σχεδιασµού του προϊόντος, της προµήθειας υλικών, του ελέγχου της αποθήκης, της επικοινωνίας µε τους προµηθευτές, των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και της παραγγελίας πρώτων υλών. Το ERP περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν τον λογιστικό έλεγχο και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού. Το σύστηµα ERP χρησιµοποιεί ή είναι αναπόσπαστο κοµµάτι ενός συστήµατος βάσης δεδοµένων. Η οικοδόµηση ενός τέτοιου συστήµατος επηρεάζει την ανάλυση διοικητικών διαδικασιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και τις διαδικασίες παραγωγής νέων προϊόντων». Εν κατακλείδι το λογισµικό ERP είναι κατασκευασµένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες µιας επιχείρησης. Περιλαµβάνει εφαρµογές για τη λογιστική, τον έλεγχο και τη διαχείριση αποθεµάτων και αποθηκών, τη προµηθευτική αλυσίδα, τη διαχείριση παραγωγής και τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Η ιστορία του ERP Από τη δεκαετία του 60 αναπτύχθηκαν συστήµατα ελέγχου παραγωγής. Τη δεκαετία του 70, το MRP (Material Requirement Planning) εισήγαγε ένα νέο µηχανισµό για την αντικειµενικότερη πρόβλεψη των αναγκαίων υλικών καθώς

7 και για τον χρόνο χρήσης τους. Πολλές επιχειρήσεις, ακόµη και σήµερα, δεν έχουν συστήµατα MRP ή δεν τα χρησιµοποιούν σωστά γιατί δεν συµπεριλαµβάνουν σε αυτά σηµαντικές µεταβλητές όπως τη χωρητικότητα των αποθηκών, το κεφάλαιο, τις µηχανικές αλλαγές και το κόστος. Λόγω των επιτακτικών αναγκών το MRP αναβαθµίστηκε σε MRP II (Manufacturing Resource Planning) που έδινε ιδιαίτερη σηµασία στον µακροχρόνιο προγραµµατισµό και στην αποτελεσµατική διανοµή των πόρων. Στρατηγικός στόχος ήταν η βελτίωση της παραγωγής και η αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων. Αν και το πρόγραµµα ανταποκρινόταν επαρκώς, βάσει των αναγκών που κάλυπτε, οι εταιρείες γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι και άλλοι παράγοντες όπως η σχέση µε τους πελάτες έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται το ERP, ο διάδοχος του MRP II. Οι ρίζες του ERP βρίσκονται στη δεκαετία του 70, όταν ανεξάρτητες εταιρείες λογισµικού ανέπτυξαν λογισµικά που προορίζονταν για τους µικροκοµπιούτερ της IBM. Το 1980 αναπτύχθηκαν παρόµοια λογισµικά για τους mainframe κοµπιούτερ. Το πνεύµα στη δεκαετία του 80 ήταν η κάθε οικονοµική µονάδα να αναπτύσσει το δικό της λογισµικό για τον έλεγχο κυρίως της παραγωγής. Παρόλα αυτά το κόστος ήταν δυσβάστακτο διότι έπρεπε να πληρώσει για την ανάπτυξη του λογισµικού και να προσλάβει εξειδικευµένο προσωπικό για τον χειρισµό και τη συντήρησή του. Η χρήση του ήταν πολύπλοκη, η κάθε επιχείρηση είχε διαφορετικό λογισµικό και το αποτέλεσµα ήταν να µην µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους ώστε να ανταλλάσουν στοιχεία και δεδοµένα. Έτσι δηµιουργήθηκε η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός λογισµικού, κοινού για όλες τις επιχειρήσεις και εύκολου στη χρήση του. Η GartnerGroup πρωτοχρησιµοποίησε τον όρο ERP για να ορίσει το νέο σύστηµα, για το οποίο σύµφωνα µε έρευνα των Heald και Kelly το 2002 το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την εγκατάστασή του ξεπέρασε τα 72,6 δις δολάρια, ενώ το 2007 έφτασε τα 200 δις δολάρια. Τα βασικά κίνητρα που οδηγούν τους οργανισµούς και τις υπηρεσίες να το εγκαταστήσουν είναι ο έλεγχος των τυποποιηµένων λειτουργιών, η ευελιξία χειρισµού θεµάτων που αφορούν τους πελάτες-πολίτες και τους προµηθευτές, οι ικανότητες χειραγώγησης των επιχειρηµατικών µηχανισµών και η υποστήριξη όλων, εν γένει, των διαδικασιών. Το σύστηµα ERP Το ERP είναι µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός προγράµµατος που φιλοδοξεί να ενοποιήσει και να διοικήσει όλες τις λειτουργίες µιας επιχείρησης. Παλαιότερα-σε πολλές περιπτώσεις ακόµη και σήµερα-τα συστήµατα δεν ήταν ενοποιηµένα. Από τη στιγµή που δεν υπήρχε ενοποιηµένο λογισµικό σύστηµα ελέγχου έπρεπε να εισαχθεί η ίδια πληροφορία σε διαφορετικά συστήµατα ανά τµήµα. Εδώ έγκειται η χρησιµότητα του ERP, όπου όλα τα τµήµατα «συστεγάζονται» κάτω από το ίδιο λογισµικό ώστε όταν εισέρχεται η πληροφορία να πηγαίνει αυτοµάτως σε όλα τα ενδιαφερόµενα (εµπλεκόµενα) µέρη του εσωτερικού περιβάλλοντος. Για να γίνει κατανοητή η χρήση του ERP είναι αναγκαίο να γίνουν κατανοητά τα προβλήµατα που πρέπει να επιλύσει. Κάθε µεγάλη οικονοµική µονάδα συλλέγει, ταξινοµεί και αποθηκεύει τις πληροφορίες που δέχεται. Σπάνια

8 όµως υπάρχει ένα κέντρο συλλογής πληροφοριών µε αποτέλεσµα αυτές να διανέµονται σε ένα µεγάλο αριθµό συστηµάτων πληροφορικής, η συντήρηση των οποίων κοστίζει ακριβά αφού εκτός του άµεσου κόστους (συντήρηση, έξοδα προσωπικού, µεταφορά δεδοµένων από το ένα σύστηµα στο άλλο κ.ά.) είναι εµφανής και η παρουσία του έµµεσου. Είναι πολύ σηµαντικό το ERP να ταιριάζει στη πολιτική της επιχείρησης. Πολλές εταιρείες δαπανούν µυθικά ποσά για να το εγκαταστήσουν χωρίς να διαφαίνεται καµία πρόοδος στην αποδοτικότητα τους. Το ERP από µόνο του δεν βελτιώνει την εικόνα µιας επιχείρησης, ενός οργανισµού ή µιας υπηρεσίας και γι αυτό δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένας «από µηχανής θεός». εν είναι τίποτα παραπάνω από ένα εργαλείο, που µε τις ανάλογες αποφάσεις µπορεί να βοηθήσει την οικονοµική µονάδα. Πολλές οικονοµικές µονάδες έχουν κάνει επενδύσεις σε συστήµατα ERP δίχως ορατά αποτελέσµατα. Οι πολέµιοί του το κατηγορούν ότι δεν προσφέρει κάτι σηµαντικό. Συνήθως κατηγορούν τους σχεδιαστές του ότι δηµιουργούν συστήµατα που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Ο M. Donovan (1999) είναι ο άνθρωπος που βάλθηκε να βρει την αιτία αυτής της αντιδικίας. Αρχικά διατυπώνει τρεις λόγους που εξηγούν τα µη αναµενόµενα αποτελέσµατα από τη χρήση του ERP. Εάν συµβεί κάποιος από τους κατωτέρω λόγους, το ERP καθίσταται δυσλειτουργικό: 1.Πληροφορίες που έχουν δοθεί λάθος ή πληροφορίες µε ελλιπή στοιχεία. 2.Χρήστες µε ελλιπή εκπαίδευση. 3.Μη προσαρµογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ERP είναι πολύπλοκο και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασµό. Ως αποτέλεσµα αυτού, οι επιχειρήσεις που το χρησιµοποιούν οφείλουν να διαµορφώσουν ανάλογα τις λειτουργίες τους ώστε να προσαρµοστούν στις νεοπαγείς ανάγκες. Η εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP είναι θέµα συµβιβασµών και ισορροπίας µεταξύ του πρότερου και του νυν τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Οι κατασκευαστές λογισµικών προσπαθούν να φτιάξουν τα ERP µε τρόπο τέτοιο ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις λειτουργίες που καλούνται να υποστηρίξουν. Από τη στιγµή όµως που πρόκειται για τυποποιηµένα συστήµατα είναι λογικό να µην ικανοποιούνται στον ανώτερο βαθµό οι απαιτήσεις των επιχειρηµατικών λειτουργιών. Έτσι µπορεί το ERP να ανταποκρίνεται στις λειτουργίες της επιχείρησης, από την άλλη όµως η φιλοσοφία του να είναι αντίθετη µε αυτήν της επιχειρηµατικής µονάδας. Συµπερασµατικά το ERP δεν κάνει για όλες τις επιχειρήσεις. Ένας ταχέως αναπτυσσόµενος οργανισµός που µεταβάλλεται συνεχώς είναι δύσκολο να ωφεληθεί από αυτό. Σύµφωνα µε τον Merill (1998) αν η µορφή και οι λειτουργίες είναι διαφορετικές τη στιγµή που σχεδιάζεται το ERP και διαφορετικές όταν αρχίσει να εφαρµόζεται τότε προκύπτει σοβαρό πρόβληµα. Για έναν σύγχρονο οργανισµό ο οποίος έχει ως στρατηγικό σκοπό την αναβάθµιση των υπηρεσιών του σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο απαιτείται προεργασία για την ευκολότερη εγκατάσταση του συστήµατος. Η προεργασία αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:

9 1.Σχεδιασµό των λειτουργιών. 2. ηµιουργία υποστηρικτικών δικτύων. 3.Υπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζει ο οίκος παραγωγής του ERP. 4.Υποδοµές εκπαίδευσης. Ύπαρξη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών χώρων. Σε αρκετές περιπτώσεις ο κατασκευαστής του ERP κάνει την εκπαίδευση σε δικούς του χώρους. 5.Ανάγκη εξεύρεσης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού. Το ERP είναι ένα δύσκολο και αναγκαίο λογισµικό που πρέπει να το χειρίζονται οι καταλληλότεροι. Σε έρευνα του Gupta (2000) προτείνονται συγκεκριµένοι τρόποι για τη σωστή χρήση του ERP. Οι σηµαντικότεροι είναι η δέσµευση της διοίκησης, η αγαστή σχέση µεταξύ των ανωτάτων στελεχών και των στρατηγικών επιχειρηµατικών µονάδων και η step-by-step είσοδός του. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν ενδοιασµοί από µερίδα εργαζοµένων για την εκµάθηση των νέων διαδικασιών ή για την αποδοχή καινούργιων καθηκόντων. Ο Cissna (1998) ισχυρίζεται ότι η υποστήριξη από τη διοίκηση και η ανάθεση αυτών των εργασιών στα κατάλληλα άτοµα βοηθούν στην επίλυση αναφυόµενων προβληµάτων. Ο Stymne (1999) επισηµαίνει ότι υπάρχουν τρία επίπεδα που επηρεάζονται από την εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP. Αυτά είναι: 1.Η εταιρική ανάπτυξη (ανάπτυξη των επιχειρηµατικών στρατηγικών). 2.Η ανάπτυξη των λειτουργιών (ανάπτυξη των επιχειρηµατικών διαδικασιών και των µεταξύ τους σχέσεων όσον αφορά τη λειτουργικότητά τους). 3.Η ανάπτυξη συστηµάτων (ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφορικής, όπου το σύστηµα ERP αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι). Το πρώτο επίπεδο λαµβάνει τις τελικές αποφάσεις. Το δεύτερο αναπτύσσει τις εσωτερικές λειτουργίες, ενώ το τρίτο φροντίζει τη σωστή λειτουργία του ERP. Η συνεργασία των τριών επιπέδων επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη λειτουργία του εν λόγω συστήµατος. Αξιολόγηση του ERP Η εταιρεία Manoeuvre διεξήγαγε µια έρευνα βασιζόµενη στη µέθοδο της παρατήρησης µε έµφαση στους λόγους που το ERP δεν πετυχαίνει πάντοτε. Η Manoeuvre κατηγοριοποιεί τους λόγους σε έξι κατηγορίες-«αµαρτήµατα», συστήνοντας τις ανάλογες λύσεις. Οι κατηγορίες αυτές παρουσιάζονται κατωτέρω: 1. εν έχουν καταλάβει οι ιθύνοντες τι έχουν στα χέρια τους.

10 -Πολλοί στελέχη νοµίζουν ότι έχουν να κάνουν µε ένα σύστηµα που απευθύνεται αποκλειστικά στο τµήµα πληροφορικής και µηχανογράφησης. - εν γίνεται σωστή επιλογή του λογισµικού. Πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες της εταιρείας ή του οργανισµού και να ακολουθήσει η σχετική έρευνα αγοράς. 2. εν αξιοποιείται το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό. - εν γίνεται προσεκτική επιλογή του ανθρώπινου δυναµικού. -Τα άτοµα που θα απασχοληθούν στο έργο πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει τις ευθύνες τους. -Οι εµπλεκόµενοι µε το ERP πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης. Είναι δύσκολο να ασχοληθεί ένας εργαζόµενος ταυτόχρονα µε το ERP και µε κάποιο άλλο κοµµάτι της επιχείρησης. -Τα στελέχη που θα ασχοληθούν µε το ERP απαιτείται να έχουν κατανοήσει τις λειτουργίες του κάθε τµήµατος (ή διεύθυνσης) που θα επηρεαστεί από το σύστηµα. -Βασική προϋπόθεση αποτελεί η θέσπιση και η παροχή κινήτρων στα µέλη της οµάδας που χειρίζονται το ERP. 3. εν γίνεται σωστή διαχείριση της αλλαγής -Πολλές εταιρείες και οργανισµοί υποτιµούν τις αλλαγές που προκαλεί το ERP, ειδικά στο ανθρώπινο δυναµικό και στην οργανωδοµή. -Απαιτείται ιδιαίτερη σηµασία στη διαχείριση των αλλαγών (change management) διότι το προσωπικό θα υποστεί αλλαγές στους ρόλους και στα καθήκοντά του. -Αποτελεί βασική προτεραιότητα ο ορισµός ατόµων τα οποία µε τις γνώσεις και την εµπειρία τους θα αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο µεταξύ των στελεχών και των εργαζοµένων. -Στην εκπαίδευση εκτός από τη χρήση του ERP τα στελέχη οφείλουν να επισηµάνουν και τους στόχους των αλλαγών. 4.Λάθος διαχείριση των ωφελειών -Πολλά στελέχη στη προσπάθειά τους να επιλέξουν ένα σύστηµα ERP δίνουν έµφαση στο κόστος χωρίς ιδιαίτερη σηµασία στο προσδοκόµενο όφελος. -Μεταβολές στο εσωτερικό περιβάλλον της µονάδας αλλάζουν τα οφέλη του ERP. Περιοδικά είναι αναγκαίο να εκπονούνται µελέτες βασιζόµενες σε εναλλακτικά σενάρια. 5.Θέµατα ενοποίησης -Πολλοί οργανισµοί αντιστέκονται στην ενοποίηση των λειτουργιών που επιφέρει το ERP µε αποτέλεσµα να µένει ως έχει η δοµή της διοίκησης. -Για να ξεπερασθεί αυτό, πρέπει να τονιστεί στη διοίκηση ότι οι πληροφορίες πηγαίνουν κατευθείαν στα εµπλεκόµενα τµήµατα δίχως να µεσολαβούν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι αλλαγές στις δοµές κρίνονται ως απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση του ERP.

11 6.Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών δεν λαµβάνει υπόψη τη µακροχρόνια δράση του συστήµατος µε αποτέλεσµα να µειώνονται διαχρονικά τα οφέλη -Απαιτείται σχεδιασµός µακροχρόνιας στήριξης. -Η σχεδίαση και η εγκατάσταση του ERP δεν επαρκούν. Χρειάζεται διαρκής παρακολούθηση και αναβάθµιση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Συµπεράσµατα Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ξεκίνησε µια ερευνητική προσπάθεια για την επιχειρηµατική ολοκλήρωση (enterprise integration), η οποία χρησιµοποίησε ως τεχνολογικό υπόβαθρο τις βάσεις δεδοµένων και προσπάθησε να καλύψει τις κύριες επιχειρηµατικές διαδικασίες µε βασική προτεραιότητα το κύκλωµα οικονοµικής διαχείρισης και το κύκλωµα παραγωγής. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας είναι η εµφάνιση συστηµάτων Enterprise Resources Planning (Προγραµµατισµός Επιχειρηµατικών Πόρων) στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, τα οποία ολοκλήρωσαν πέραν του κυκλώµατος οικονοµικής διαχείρισης και παραγωγής και άλλες βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες όπως τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, τις πωλήσεις κ.ά. Τα συστήµατα ERP είναι ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής, τα οποία καλύπτουν όλες τις λειτουργικές περιοχές µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της µέσω µιας ορθολογικής ενοποίησης όλων των διαδικασιών. Να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η χρησιµότητα του συγκεκριµένου συστήµατος δεν είναι προνόµιο µόνο των µεγάλων επιχειρήσεων που έχουν ως έδρα τα µεγάλα αστικά κέντρα. Κερδισµένες από τη χρήση του µπορούν να βγουν και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αφού τα πλεονεκτήµατα που αποκοµίζουν στη συνεργασία τους µε το δηµόσιο είναι στρατηγικής σηµασίας. Σηµαντικότερα εξ αυτών είναι: -η µεγαλύτερη παραγωγικότητα, -η αποτελεσµατικότερη ροή εργασίας, -η µείωση του λειτουργικού κόστους, -η µείωση του κόστους που σχετίζεται µε την απογραφή και -η βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελατών. Αντίστοιχα κερδισµένος από αυτήν την αµφίδροµη σχέση είναι ο δηµόσιος τοµέας και η περιφέρεια για όλους τους λόγους που προαναφέρθησαν στην αρχή της παρούσας µελέτης. Βιβλιογραφία Α. Ελληνική

12 -Κέφης Β., Μια σύντοµη προσέγγιση ενός χρήσιµου εργαλείου για την εύρυθµη λειτουργία των σύγχρονων οικονοµικών µονάδων, ιοικητική Ενηµέρωση, τεύχος 48, Ιανουάριος-Μάρτιος Πετράκης Μ. (1999), Έρευνα marketing, εκδ. Σταµούλη, Αθήνα. -Σαµαράς Γ.. (2004), Συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων, ΤΕΙ Λάρισας. -Σταθακόπουλος Β. (2006), Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Σηµειώσεις Kingston University, εκδ. Σταµούλη, Αθήνα. -Τζωρτζάκης Κ.-Τζωρτζάκη Α. (1996), Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ, εκδ. Rosili, Αθήνα. -CFO agenda (2008), Το ERP ταιριάζει στις ΜΜΕ, τεύχος 1. Β. Ξένη -Aziza B.-Fitts J., (2008), Drive business performance. Enabling a culture of intelligent execution, Wiley. -Churchill G. (1995), Marketing research. Methodological foundations, 6 th edition, Dryden. -Cornelius P.K.-Kogut B. (ed.), (2003), Corporate governance and capital flows in a global economy, Oxford University Press, N.Y. -Dibb-Simkin-Pride-Ferrell, Marketing, concepts and strategies, Houghton Mifflin. -Donovan M. (1999), Strenghtening manufacturing weak links, Framingham, Mass, -Durbin A. (1997), Essentials of marketing, 14 th College Publishing. edition, South-Western -GartnerGroup (2000), ERP II Report Strategic Planning. -Gupta A. (2000), Enterprise resource planning: the emerging organizational value systems, Industrial Management and Data Systems, 100, 1. -Heald K.-Kelly J. (1998), AMR research predicts ERP market will reach 52$ billion by 2002, AMR Research, Boston, MA. -Kennedy D. (1997), Who s on line, Inc Technology, No1, pp., Kottler P. (1999), Marketing management, The Millenium Edition, Prentice Hall. -Merill G. (1998), The ERP market, Xenophon focus report.

13 -OECD, (2001), Governance in the 21 st century. -Paquet G. (1999), Governance through social learning, University of Ottawa Press, Ottawa. -Rao S. (2000), Enterprise resource planning: Business needs and technologies, Industrial Management and Data Systems, 100, 2. -Symne B. (1999), Guide to IT based solutions, Lund. -Williamson O.E. (1996), The mechanisms of governance, Oxford University Press, N.Y. -Zopounidis C.-Doumpos M. (1997), Preference disaggregation methodology in segmentation problems: The case of nancial distress, in Zopounidis C., editor: New operational approaches for nancial modelling, Berelin-Heidelberg- Physica-Verlag, pp., ικτυακοί τόποι -www.manoeuvre.com.au -www.sap.com

14 *Ο Βασίλης Ν. Κέφης είναι µέλος ΕΠ του Τµήµατος ηµόσιας ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης

Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι ένα πληροφοριακό σύστημα οργάνωσης T_48_t 23-03-09 14:25 ÂÏ 45 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 45 ERP: ΜIA ΣYNTOMH ΠPOΣEΓΓIΣH ENOΣ XPHΣIMOY EPΓAΛEIOY ΓIA THN EYPYΘMH ΛEITOYPΓIA TΩN ΣYΓXPONΩN OIKONOMIKΩN MONAΔΩN Του Βασίλη Ν. Κέφη Εισαγωγή Το ERP (Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΚΑΝΔΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KARENTA

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο CloudingSMEs για τελικούς χρήστες (ΜΜΕ) υπηρεσιών Cloud

Ερωτηματολόγιο CloudingSMEs για τελικούς χρήστες (ΜΜΕ) υπηρεσιών Cloud Ερωτηματολόγιο CloudingSMEs για τελικούς χρήστες (ΜΜΕ) υπηρεσιών Cloud Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. 1 Γενικές πληροφορίες και στοιχεία Επικοινωνίας 1.1 Επιχείρηση 1.2 Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

"Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης" Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Mystery Shopping: Νέες Τάσεις, Παρατήρηση και Διοίκηση Γνώσης" Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Agenda Mystery Shopping Knowledge Management Observation Techniques Experience

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Module 1: Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή. Helen Murphy Waterford Institute of Technology (WIT)

MODULES TRAIN. Module 1: Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή. Helen Murphy Waterford Institute of Technology (WIT) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή MODULES Τίτλος ΕΕ προγράµµατος Εκπαίδευση Επαγγελµατισµός Εκπαιδευτών Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα