ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ"

Transcript

1 ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνχ, Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ, χςνπο 456 εθαη. επξψ, ην νπνίν αξριηδεη ηε Γεπηέξα 14 Ιαλνπαξίνπ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηδφηεζε Δπηρεηξεκαηηθψλ ρεδίσλ (Τθηζηάκελσλ, Νέσλ θαη Τπφ Ίδξπζε) Πνιχ Μηθξψλ, Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο αθφινπζνπο θιάδνπο: ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Η δξάζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ ζηελ θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 1. Αλέγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 2. Γαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 3. Αλαθαίληζε, δηακφξθσζε, εθζπγρξνληζκφο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (πδξαπιηθέο εξγαζίεο, ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί, πιαθίδηα, γπςνζαλίδεο θηι) 4. Αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (κεραλήκαηα παξαγσγήο, ζπζθεπαζίαο θηι) 5. Αγνξά εμνπιηζκνχ (ξάθηα, θιάξθ, έπηπια, θσηνηππηθά, ηειεθσληθά θέληξα θηι) 6. Αγνξά ειεθηξνληθνχ - κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (Η/Τ, εθηππσηέο, ινγηζκηθά, θιπ.) 7. Αγνξά εηδηθνχ εμνπιηζκνχ (πρ. μελνδνρεηαθφο εμνπιηζκφο) 8. πζηήκαηα ππξφζβεζεο - ππξνπξνζηαζίαο 9. πζηήκαηα αζθαιείαο 10. Δηζαγσγή πξντφλησλ θαη εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο (ERP, CRM, ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα θηι) 11. Δμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 12. Δμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 13. πζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο 14. Γαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ δεκηνπξγία ζεκείσλ πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ γηα ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο 15. Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (ISO HACCP, EMAS θηι) 16. Αγνξά Γηθαησκάησλ Σερλνγλσζίαο ή θαη αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνηνκηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 17. Γαπάλεο πξνψζεζεο, δηαθήκηζεο, ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο θηι 18. Ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα ηελ ζχληαμε θαη παξαθνινχζεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.

2 Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 12 κήλεο γηα ηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη ησλ Τπεξεζηψλ θαη 18 κήλεο γηα ηε Μεηαπνίεζε θαη ηνλ Σνπξηζκφ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο εληζρχνληαη πθηζηάκελεο, λέεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 1. πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν πιήξεηο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2. λέεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θιείζεη κέρξη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο επελδπηηθήο ηνπο πξφηαζεο δχν πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 3. ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζπζηαζνχλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ Οη επηρεηξήζεηο πνπ αηηνχληαη επηδφηεζε ζα πξέπεη: Να αλήθνπλ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θιάδνπο Να ιεηηνπξγνχλ ή λα πξνηίζεληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά κε λνκηθή κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή κνλνπξφζσπεο Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. Ο κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνο) ηεο ηξηεηίαο ηνπο λα θπκαίλεηαη: o ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ - ΣΟΤΡΙΜΟ o ΔΜΠΟΡΙΟ-ΤΠΗΡΔΙΔ Να απαζρνινχλ ιηγφηεξν απφ 250 άηνκα πξνζσπηθφ Να ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαη λα έρνπλ ζε ηζρχ φιεο ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν άδεηεο. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηνλ θιάδν ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ - ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ - ΤΠΗΡΔΙΔ Σα πνζνζηά επηδφηεζεο εμαξηψληαη αλάινγα κε ηνλ κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο: Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, ηεξεά Διιάδα, Ιφληα, Θεζζαιία, Β. Αηγαίν, Ν. Αηγαίν, Κξήηε, Αηηηθή Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε, Ήπεηξνο, Γ. Διιάδαο Μεζαίεο επηρεηξήζεηο Μηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 40% 50% 50% 60% Παραηηρήζεις: Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη δαπάλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο.

3 Αλ γηα θάπνηα δαπάλε απαηηείηαη απφ ην λφκν ε έθδνζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδείαο / έγθξηζεο θηι, ε άδεηα απηή ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ιεθζεί πξηλ νινθιεξσζεί ε επέλδπζε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο κε κηθηέο δξαζηεξηφηεηεο λα ππνβάινπλ επελδπηηθή πξφηαζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεκαηηθέο ελφηεηεο (πρ. εκπφξην κεηαπνίεζε, ηνπξηζκφο ππεξεζίεο θηι) Η ηδία ζπκκεηνρή ζα θπκαλζεί απφ 0% - 60% ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αλάινγα κε ην αλ ε επηρείξεζε επηιέμεη ή φρη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηξαπεδηθφ δάλεην ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνθιεηζηηθά δάλεην γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηνπ δαλείνπ πξέπεη λα κελ ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο (επηρνξήγεζε, εγγχεζε δαλείνπ, επηδφηεζε επηηνθίνπ). ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ και ΑΝΑΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Μικρομεζαίων ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ- 2ος Κύκλος (αθνξα : Μεηαπνίεζε, Υνλδξηθφ Δκπφξην, Καηαζθεπέο, Παξνρή Τπεξεζηψλ) ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Η αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο Η αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή ε δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ ηεο παξαγσγηθήο βάζεο πξνο θιάδνπο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε έκθαζε ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεσλ. Η ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ζπλεξγηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αλάπηπμε δεζκψλ ζπλεξγαζίαο Διιεληθψλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ & ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 1. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο πρ ελνίθηα, δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ή/θαη εξγαην ηερληθνχ πξνζσπηθνχ έσο θαη 12 κήλεο, εμνπιηζκφ γξαθείνπ, εμνπιηζκφ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, αλαβαζκίζεηο ηζηνζειίδσλ, ζπλδξνκέο, έμνδα κεηαθηλήζεσλ (κεηάβαζεο θαη δηακνλήο) γηα ηελ ζηήξημε ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλείο εθζέζεηο 2. Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο: Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ θχξην θαη βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα παθεηνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, εηηθεηνπνίεζεο θιπ 3. ςεθηαθφο / κεραλνγξαθηθφο / ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ (Hardware) 4. ζπζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεραλνξγάλσζεο απνζεθψλ

4 5. Δμνπιηζκφο γξακκηθνχ θσδηθνπνηεηή (barcode), ζπζηήκαηα απηφκαηεο ζήκαλζεο, ηρλειαζηκφηεηαο, θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 6. Δμνπιηζκφο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πξντφλησλ ππνρξεσηηθά εληφο ηεο επηρείξεζεο φπσο αλαβαηφξηα, πεξνλνθφξα, θιαξθ θηι 7. Δμνπιηζκφο Σειεδηάζθεςεο θαη νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 8. Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ & πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζκνχ, εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζθνπνχο / αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο 9. Γαπάλεο πιεξνθνξηθήο/ ηειεπηθνηλσληψλ: πρ CRM, ERP, δεκηνπξγία e - shop, ζπζηήκαηα Business Intelligence, δεκηνπξγία Ιζηνζειίδαο κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο γιψζζεο, απηνκαηνπνηεκέλα ηειεθσληθά θέληξα, ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξσκψλ κε ειεθηξνληθέο θάξηεο 10. πξφζιεςε θαη κηζζνδνζία ζηειέρνπο/ζηειερψλ marketing γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο 11. Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζίαο φπσο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, ζρεδηαζκφο πξντφληνο, εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο, εμνπιηζκφο ειέγρνπ πνηφηεηαο 12. Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ζε αγνξέο-ζηφρνπο, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, ζρεδηαζκφο μελφγισζζνπ εληχπνπ, ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο, Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο, Πξφζβαζε / πξνβνιή ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο 13. Δλέξγεηεο ηερληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πρ κειέηεο Αλαδηάξζξσζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ, Αλάπηπμε ρεδίσλ Μάξθεηηλγθ, Έξεπλεο αγνξάο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο θηι) 14. Δλέξγεηεο πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (έσο 50% ηεο επέλδπζεο) 15. Δλέξγεηεο κεηεγθαηάζηαζεο κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο ΒΙΠΔ, ΒΙΟΠΔ θηι (απνζπλαξκνιφγεζε, κεηαθνξά θαη ζπλαξκνιφγεζε εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 16. Δλέξγεηεο αλάπηπμεο πξσηνηχπσλ, πξνηχπσλ θαη ηερληθνχ θαθέινπ (πξσηφηππα γηα ζθνπνχο επίδεημεο θαη έγθξηζεο) ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε έξγνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ Μέζνπ ξνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (ή δηεηία εθφζνλ ιεηηνπξγεί 2 έηε) Οη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Σα επηιέμηκα επελδπηηθά ζρέδηα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο :

5 1. Έξγα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο κεηαπνηεηηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξαγσγήο. o πξνυπνινγηζκφο έξγσλ: , ,00 2. έξγα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νινθιεξσκέλε ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ελέξγεηεο φπσο ε: o Παξαγσγή θαη πξνψζεζε λέσλ ή δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ. o Δμππεξέηεζε ππνρξεψζεσλ επηρεηξεκαηηθήο ππεξγνιαβίαο. o Αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ / πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. o o Γηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο επηρείξεζεο. Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή / θαη κείσζεο πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο. o Δηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, πξσηνηππηψλ θαη θαηλνηνκηψλ (ηερλνινγηθψλ θαη κε ηερλνινγηθψλ) ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. πξνυπνινγηζκφο έξγσλ: , ,00 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ: Α) Μεκνλσκέλεο Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ έσο 250 άηνκα πξνζσπηθφ ΚΑΙ έρνπλ έσο επξψ θχθιν εξγαζηψλ (ηδίξν) ΚΑΙ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο Μεηαπνίεζεο, ησλ Καηαζθεπψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ΚΑΙ έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ δχν δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο Β) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ έσο 250 άηνκα πξνζσπηθφ ΚΑΙ έρνπλ έσο επξψ θχθιν εξγαζηψλ (ηδίξν) ΚΑΙ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ, ΚΑΙ έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ δχν δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ΚΑΙ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππνβάινπλ εθηφο απφ δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνπιάρηζηνλ δχν επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο (Α). Γ) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε πάλσ απφ 250 άηνκα πξνζσπηθφ ΚΑΙ πάλσ απφ επξψ θχθιν εξγαζηψλ (ηδίξν) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο Μεηαπνίεζεο, ησλ Καηαζθεπψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ, ΚΑΙ έρνπλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ δχν δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο ηεο (Γ) θαηεγνξίαο εθφζνλ ππνβάινπλ θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ κε ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο (Α), ιακβάλνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηδφηεζεο. Γ) Οκάδεο (ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ) Τθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξίπησζεο (Α) (ζηελ πεξίπησζε απηή δίδεηαη επηπιένλ πνζνζηφ επηδφηεζεο 5%). ΠΟΟΣΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ: Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηζνδχλακεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαη ηνλ Καλνληζκφ πνπ θαιχπηεη ηηο επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαη δαπάλεο. Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα Έξγνπ Ιδία πκκεηνρή 25%

6 15% - 55% (ΓΑΚ) Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε (θαηά πεξίπησζε) 30% έσο 55% (De Minimis) Σξαπεδηθή πκκεηνρή (κε ππνρξεσηηθή) Σν ππφινηπν πνζνζηφ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ: ΑΝΑΜΔΝΔΣΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ για ΔπενδσηικΆ τέγια ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Η ζπγθεθξηκέλε δξάζε (ICT4Growth) ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο πινπνίεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνρή Τπεξεζηψλ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Οη επελδχζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηνρεχνπλ: ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο πην απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. ηελ πεξαηηέξσ ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ δχλαηαη λα έρνπλ εκπνξηθή πξννπηηθή θαη βησζηκφηεηα κέζα ζηελ αγνξά, ζηελ νπνία ζα πξνσζεζνχλ. Η δεκφζηα δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζε ,00 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΔΝΓΤΗ & ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ Οη εληζρπφκελεο επελδχζεηο δηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο, γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαηά πεξίπησζε- φξνη αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο: Καηεγνξία Ι: Μεζαίνπ κεγέζνπο επελδπηηθά ζρέδηα. o Διάρηζηνο αηηνχκελνο Π/Τ: o Μέγηζηνο αηηνχκελνο Π/Τ: Καηεγνξία ΙΙ: Δπελδπηηθά ρέδηα εκαληηθνχ Δχξνπο o Διάρηζηνο αηηνχκελνο Π/Τ: o Μέγηζηνο αηηνχκελνο Π/Τ: Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο 2εο θαηεγνξίαο, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα αθφινπζα: Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, θαη ειάρηζηνλ 1 ζέζε (ΔΜΔ) αλά δεκφζηαο δαπάλεο. Δίλαη επηιέμηκεο επελδχζεηο κφλν ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε χληαμε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξφηαζεο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαη απνδνρή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο απφ αμηνινγεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ Σα εγθεθξηκέλα επελδπηηθά ζρέδηα κπνξεί λα θαιχπηνπλ δχν δηαθξηηέο θαη πιήξσο δηαρσξηδφκελεο σο πξνο ην αληηθείκελφ ηνπο Φάζεηο: Φάζε Α: Τπνζηήξημε ηεο Έξεπλαο, ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ησλ λέσλ

7 πξντφλησλ-ππεξεζηψλ (R&D stage) Φάζε Β: Τπνζηήξημε ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο ησλ λέσλ πξντφλησλππεξεζηψλ (commercialization stage). Σα ππνβαιιφκελα επελδπηηθά ζρέδηα κπνξνχλ: είηε λα θαιχπηνπλ θαη ηηο δχν παξαπάλσ Φάζεηο είηε λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε Φάζε Β. Γελ επηηξέπεηαη ππνβνιή πξφηαζεο κφλν ζηε Φάζε Α ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΦΟΡΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πξνηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. κεκνλσκέλεο πθηζηάκελεο, λεντδξπζείζεο θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ: ζπλεξγαζία κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο επηρεηξήζεσλ (απαηηείηαη ε ζχληαμε θαη ππνβνιή ζπκθψλνπ ζπλεξγαζίαο). Η ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη δπλαηή κφλν ζηελ πεξίπησζε ζχκπξαμεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ Δλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη νη εμήο: Δλέξγεηα θαη πξάζηλε αλάπηπμε (πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα smart grids, δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, δηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θιπ.). Γεσξγία, Αιηεία θαη Σξφθηκα (π.ρ. ηρληιαζηκφηεηα θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ, απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θ.ιπ.). Σνπξηζκφο, Πνιηηηζκφο θαη Φπραγσγία (Online gaming,destination mgt, virtual tours θ.ιπ.). Τγεία θαη Πξφλνηα (ππνζηήξημε ειηθησκέλσλ ή αζζελψλ κε ρξφληεο παζήζεηο, ηειεταηξηθή θ.ιπ.). Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Μεηαθνξέο Νέα παγθφζκηα αγνξά ηνπ Internet (π.ρ social web, semantic web, internet of things θ.ιπ.) ΠΟΟΣΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ & ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΥΔΓΙΩΝ Σα πνζνζηά επηδφηεζεο θπκαίλνληαη απφ 15%-80% αλάινγα: κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ πεξηθέξεηα πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ηελ εληζρπφκελε θαηεγνξία δαπάλεο Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ επηρνξεγνχκελσλ ζρεδίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 24 κήλεο. Με αλαθνίλσζή ηεο ζηηο 06/12/2012 ε «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ» ελεκέξσζε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ην πξφγξακκα φηη ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα είλαη δηαζέζηκνο ν λένο επηθαηξνπνηεκέλνο Οδεγφο ηεο δξάζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ICT4GROWTH.

8 χκθσλα κε ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν Οδεγφ, ε έγθξηζε ησλ πξνηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ εκπξφζεζκα κέζσ ελφο θχθινπ ππνβνιήο. Αναμονή ημερομηνιών καηάθεζης και επικαιροποιημένοσ ΟΓΗΓΟΤ αρτές ηοσ 2013

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ»

Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Πποθεζμία ςποβολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα