ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης » ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Κωδ.: Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Η Μ Ο Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Βασιλέως Γεωργίου 1 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Γουρίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο : Fax : ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3319/Γ13/2012 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 22/2011 ΠΡΑΞΗ: Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής ήµου ιδυµοτείχου ΧΡΗΜΑΤΟ Ο ΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ». ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΜΟΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ προκηρύσσει την µε πρόχειρο διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για την προµήθεια: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Προϋπολογισµού ,94 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: α) τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06, όπως αυτός ισχύει σήµερα), και του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή Σελίδα 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµοί Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ιαγωνισµού Προϋπολογισµός χρηµατοδότηση πράξης Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ιευκρινίσεων Ηµεροµηνία ιενέργειας του ιαγωνισµού Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ικαιολογητικά Συµµετοχής Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς Εγγυήσεις Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Αξιολόγηση Προσφορών Ενστάσεις - Προσφυγές Κατακύρωση ιαγωνισµού Όροι Σύµβασης- ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Εφαρµοστέο ίκαιο - ιαιτησία ηµοσιότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελίδα 2

4 Ορισµοί 1.1 Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί για τους εξής όρους: - «ΕΚΠΟΤΑ» : η 11389/93 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ-185 Β'/1993 ιόρθ. σφάλµ. στο ΦΕΚ 550 Β/1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - «Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών» ή «Επιτροπή ιαγωνισµού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάµει της µε αριθµό 10/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου ιδυµοτείχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, για την διεξαγωγή του διαγωνισµού και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύµβασης προµήθειας. - «Ενδιαφερόµενος» : το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει µέρος στη διαδικασία. - «Υποψήφιος» ή «Μειοδότης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός ή ένωση προµηθευτών που υποβάλλει προσφορά. - «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση προµηθειών της παρούσας, µέσω σύµβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος και βάσει του σχεδίου σύµβασης του Παραρτήµατος Γ της παρούσας. - «Τεύχη ιαγωνισµού»: Η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισµός. - «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ. - «Υπεύθυνη ήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ιαγωνισµού 1.2 Αναθέτουσα Αρχή του ιαγωνισµού είναι το ο ήµος ιδυµοτείχου, Ταχ. /νση: Β.Γεωργίου 1, ιδυµότειχο, τηλ , Fax : Ο ιαγωνισµός αφορά στην «Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής ήµου ιδυµοτείχου» όπως αυτός περιγράφεται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 1.4 Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή µέρος της πράξης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να επιλέξει µειοδότη, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, η οποία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του άρθρου 2 της παρούσας. 1.5 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, οι οποίες θεωρούνται ως οι ελάχιστες αποδεκτές, επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Σελίδα 3

5 Προϋπολογισµός χρηµατοδότηση πράξης 1.6 Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α (55.076,94 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%). 1.7 Στον προϋπολογισµό του έργου συµπεριλαµβάνεται και η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξη ως προς την εγκατάσταση, επανεγκατάσταση όλων των συσκευών για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση. 1.8 Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορούν να υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισµού του Έργου (είτε του επιµέρους αθροίσµατος για επί µέρους προσφορά). 1.9 η προµήθεια χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονίας Θράκης », το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ιευκρινίσεων 1.10 Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη αυτής, διατίθεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου ιδυµοτείχου (οδός Β.Γεωργίου 1, ιδυµότειχο, Πληροφορίες κ Γουρίδης Παναγιώτης) κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες, καθώς και από τον ιστότοπο του ήµου, url: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, καταβάλλοντας το κόστος αναπαραγωγής που ανέρχεται στα 10,00 µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις 22/02/2012 και ώρα 13:30µ.µ. (λήξη προθεσµίας υποβολής των προσφορών) Ενστάσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου ιδυµοτείχου. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Ηµεροµηνία ιενέργειας του ιαγωνισµού 1.12 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 23/02/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00-10:30 π.µ. (λήξη προθεσµίας υποβολής των προσφορών), στα γραφεία του ήµου ιδυµοτείχου στην οδό Β.Γεωργίου Αρµόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Γουρίδης Παναγιώτης, τηλ , Fax: , Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 1.14 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ήµου ιδυµοτείχου, Β. Γεωργίου 1, ιδυµότειχο, για την Επιτροπή ιενέργειας του διαγωνισµού µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς) υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική. Στο Σελίδα 4

6 αντίτυπο που ορίζεται από τον Υποψήφιο ως πρωτότυπο (µε την ευκρινή αναγραφή της ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ) ο Υποψήφιος µονογράφει την κάθε σελίδα. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών. Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού, η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. Ο αριθµός της διακήρυξης. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Και τα στοιχεία του Υποψηφίου, σύµφωνα µε το κατωτέρω υπόδειγµα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής ήµου ιδυµοτείχου» ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:./2011 AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : / / ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών του 1.20 Στον κυρίως Φάκελο της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τοποθετούνται τα ζητούµενα ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ καθώς και τους δύο επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και β) τον Υποφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς. Όλοι οι επί µέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζοµένου, τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Κατάθεση δειγµάτων: δεν απαιτείται 1.23 Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να Σελίδα 5

7 δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους υποψηφίους να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιάς τους Οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της ιακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται δεδοµένη µε την υποβολή της προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση όµως θεωρείται ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι όλων των στοιχείων της Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 4.2 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια ειδών που περιγράφονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε οµάδας, όπως αυτό περιγράφεται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών µιας οµάδας επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της οµάδας Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ιαγωνισµού, παρουσία των υποψηφίων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ Η Επιτροπή ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αµέσως µετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 5.1 της διακήρυξης Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και παραδίδονται µε απόδειξη στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό προς φύλαξη Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόµιµα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα αποσφραγισθούν κατά ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα από ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα Σελίδα 6

8 απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους υποψηφίου (5) πέντε ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) µέρες και στην περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση. ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ιαγωνισµό Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 1.37 ικαίωµα συµµετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις προµηθευτών που ασχολούνται µε την παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση των προς προµήθεια ειδών και συστηµάτων όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α. (β) Για τους συνεταιρισµούς ή ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος µίας µόνο ένωσης φορέων. Στην περίπτωση ένωσης υποβάλλεται κοινή προσφορά από τον εκπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά όργανα των φορέων που συµµετέχουν στην ένωση ή κοινοπραξία. ικαιολογητικά Συµµετοχής Στον κυρίως Φάκελο πρέπει να περιλαµβάνονται επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Β) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος της παρούσης. Γ) Υπεύθυνη ήλωση υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του ότι: - εσµεύεται να παράσχει στον ήµο ιδυµοτείχου τα ζητούµενα στα Παραρτήµατα Α και Β της παρούσης είδη και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσης διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. - Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού δεσµεύεται να προσκοµίσει εντός 10 ηµερών ƒ : α) φορολογική ενηµερότητα του υποψηφίου, β) ασφαλιστική ενηµερότητα του υποψηφίου και γ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος ' της παρούσης ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται οι οµάδες εξοπλισµού για τις οποίες κατατίθεται προσφορά (απλή αναφορά των οµάδων χωρίς καµία αναφορά στην προσφερόµενη τιµή αναγραφή στοιχείων οικονοµικής προσφοράς συνεπάγεται αποκλεισµό του υποψηφίου) Για συνεταιρισµούς προµηθευτών iii) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα ƒ Σηµειώνεται ότι εάν κάποιο από τα πιστοποιητικά µε α/α (α) και (δ) δεν εκδίδονται στη χώρα του µειοδότη, ή εάν η αρµόδια αρχή αδυνατεί να τα εκδώσει (αλλά εκδίδει βεβαίωση για την αδυναµία της αυτή), τότε αυτά αντικαθίστανται µε ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συµβολαιογράφου, και για χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Σελίδα 7

9 Οι ενώσεις προµηθευτών θα καταθέτουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 1.39 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφεροµένων ειδών: - Λεπτοµερή περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. - Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει: α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου. Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας» Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για µία πενταετία ( 5 έτη) καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο µειοδότης) Στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για το λογισµικό όπου απαιτείται Στην οικονοµική προσφορά και στην περιγραφή των τεχνικών όρων η αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης Οι υποψήφιοι, µετά από ειδοποίηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένοι εάν τους ζητηθεί να πραγµατοποιήσουν ενώπιον την επίδειξη λειτουργίας και εργαστηριακές ασκήσεις, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Οι χώροι επίδειξης των δειγµάτων, µε φροντίδα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήµατα για τις τροφοδοσίες των συσκευών και την πραγµατοποίηση των πειραµάτων Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα, κόστος εκτελωνισµού, και κάθε άλλο κόστος που προκύπτει από την εκτέλεση της σύµβασης (πλην ΦΠΑ) 1.46 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Σχολική Μονάδα Αναντιστοιχία τεχνικών όρων - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της οικονοµικής προσφοράς και του δείγµατος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. Σελίδα 8

10 Εγγυήσεις 1.49 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών µε το Φ.Π.Α. 23%. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύµφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος (1) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύµφωνη, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος (2) Εγγύηση καλής λειτουργίας: 5% επί του συµβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο τουλάχιστον έτη και σύµφωνη µε το αντίστοιχο συνηµµένο υπόδειγµα στο Παράρτηµα (3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 1.55 Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε της παρούσας προκήρυξης. Για κάθε οµάδα προσφερόµενων ειδών ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ξεχωριστή οικονοµική προσφορά. Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς θα υπάρχουν υποφάκελοι για κάθε πακέτο προσφοράς και στο εξωτερικό κάθε υποφακέλου θα αναγράφεται το πακέτο στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριµένη οικονοµική προσφορά Με την προσφορά, και για κάθε οµάδα προσφοράς, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων στον τόπο προορισµού των υλικών, όπως αναλυτικά φαίνεται στο Παράρτηµα ΣΤ. Τα οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, όργανα, παρελκόµενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή, αλλά περιλαµβάνονται σ αυτή. Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονοµικής προσφοράς υπερισχύει η τιµή µονάδας που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύµφωνα µε αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιµή µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για την οµάδα Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής οµάδος, υπερισχύει η τιµή µονάδος που αναγράφεται στην οικονοµική προσφορά και η επιτροπή διαγωνισµού αθροίζει τις επί µέρους προσφορές Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια οµάδων ειδών εποµένως η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για όλα τα είδη της οµάδας. Σελίδα 9

11 Αξιολόγηση Προσφορών 1.64 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, µόνο για τις προσφορές που κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών που κρίθηκαν τεχνικά µη αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, ούτε επιστρέφονται, αλλά φυλάσσονται από την υπηρεσία Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ανά οµάδα ειδών. Σε κάθε οµάδα ειδών, µειοδότης θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολo της δαπάνης της οµάδας. Ενστάσεις - Προσφυγές 1.66 Για την υποβολή των ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσας Για την υποβολή των ενστάσεων κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσµίες του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ Αρµόδιο όργανο για να αποφασίσει επί των ενστάσεων είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου ιδυµοτείχου, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της Επιτροπής ιαγωνισµού 1.69 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000 Κατακύρωση ιαγωνισµού 1.70 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαµηλότερης τιµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο, δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει οριστικά τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση Για την έγκριση του αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού αποφασίζει ο δήµαρχος, µετά προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου 1.75 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: α. Το προς προµήθεια είδος. β. Την ποσότητα. γ. Την τιµή. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. Σελίδα 10

12 στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαριθµούνται στην υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε στον κυρίως φάκελο δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει ή δεν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τον δεύτερο σε σειρά µειοδότη για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσοντας τον Ανάδοχο έκπτωτο, µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ Όροι Σύµβασης- ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 1.77 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού τους ορίζονται οι 60 1 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. i. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται ή να µετατίθεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. ii. Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον οριζόµενο στην παράγραφο 15i θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. iii. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή παραλαβής (ή τριµελείς επιτροπές), που θα οριστεί από το ηµοτικό Συµβούλιο ιδυµοτείχου, µε βάση τα παρακάτω στοιχεία: τη σύµβαση τη τεχνική προσφορά του αναδόχου τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προµήθειας που κατακυρώθηκαν iv. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 15 ηµερών από την άφιξη των ειδών στους τόπους προορισµού του παραρτήµατος ΣΤ της παρούσας διακήρυξης. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων Τρόπος Πληρωµής i. Η εξόφληση θα γίνει Με εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού. ii. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής: Πρωτότυπο τιµολόγιο του προµηθευτή. Πρωτότυπο δελτίο αποστολής. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών και του ενηµερωτικού υλικού. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στο σχολειό ή ακριβές φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλίου υλικού του σχολείου, στην οποία αναγράφονται τα προµηθευθέντα είδη. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, Αντίγραφο διπλότυπου φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού (δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). Η ευθύνη της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής στον φορέα θα γίνει από τον προµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 1 Ο χρόνος παράδοσης που έχει τεθεί είναι ενδεικτικός. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να ορίσει το χρόνο παράδοσης ανάλογα µε την ποσότητα, τον όγκο και τη γεωγραφική διασπορά των ειδών της δηµοπρατούµενης προµήθειας. Σελίδα 11

13 δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Εφαρµοστέο ίκαιο - ιαιτησία Ο διαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ », διέπεται δε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νοµικό πλαίσιο: Η υπ αριθµ /3/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί δηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α 267/ , ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/ ), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και στο Ν. 3471/2006, Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2006/C 179/02) σχετικά µε το κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες συµβάσεις» της υπ αριθµ 181/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ιδυµοτείχου, µε την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ ύλην αρµόδια ικαστήρια Βορείου Έβρου, σύµφωνα µε το ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο. ηµοσιότητα Περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου θα δηµοσιευθεί πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες του νοµού, σε µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού, καθώς και στον ιστότοπο «ιαύγεια» του ήµου ιδυµοτείχου (http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_didymoteichou & Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, καθώς και την περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευτεί και από τον ιστότοπο του ήµου, (http://www.didymoteicho.gr). Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09, κατά το µέρος του προϋπολογισµού της υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύµβαση και εισπράττονται µε την πρώτη πληρωµή. Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος Τ.Υ... Συντάχθηκε 02/09/2011 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙ ΗΣ Σελίδα 12

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α Α (1) (2) (3) (4) (5) (6) α/α Περιγραφή Ειδών Οµάδας Α (Κωδικοί 1,6, Τιµή Μονάδας Συνολικός Προϋπολογισµός(ΣΠ) ΣΠ = (5) x (3) 8,12,16,17,18,20,21,22,) Ποσότητα Μονάδα ( ) (χωρίς ΦΠΑ) Υπολογιστες-Μηχανές γραφείου /Συσκευές ήχου και εικόνας (χωρίς ΦΠΑ) Α1. PC - INTEL 3 τεµάχιο 600, ,00 A2. ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ INKJET A3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET A4. PROJECTOR Α5. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ 3 τεµάχιο 85,00 255,00 3 τεµάχιο 100,00 300,00 3 τεµάχιο 410, ,00 1 τεµάχιο 60,00 60,00 A6. Α7. ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DVD PLAYER (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΣΚΟΥΣ) 3 τεµάχιο 1.550, ,00 3 τεµάχιο 60,00 180,00 Α8. ΡΑ ΙΟ CD (µε κασετόφωνο) Α9. ΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ A10. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 τεµάχιο 70,00 140,00 2 τεµάχιο 600, ,00 3 τεµάχιο 1.200, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 13

15 ΟΜΑ Α Β (1) (2) (3) (4) (5) (6) α/α Β1. Β2. Β3. Β4. Β5. Β6. Β7. Β8. Β9. Β10. Β11. Περιγραφή Ειδών Οµάδας Β (Κωδικός 70,44,44,45,46,48,51, 52,61,62,64) Ποσότητα Μονάδα Τιµή Μονάδας Έπιπλα ΦΠΑ) ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 1 τεµάχιο 400,00 400,00 (TΡΑΠΕΖΑΡΙΑ) ΚΑΝΑΠΕΣ ΙΘΕΣΙΟΣ 1 τεµάχιο 500,00 500,00 ( ) (χωρίς Συνολικός Προϋπολογισµός(ΣΠ) ΣΠ = (5) x (3) (χωρίς ΦΠΑ) ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ 1 τεµάχιο 600,00 600,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 1 τεµάχιο 300,00 300,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 1 τεµάχιο 190,00 190,00 ΝΤΟΥΛΑΠΑ- ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 τεµάχιο 70,00 140,00 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟ Ο ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ 3 τεµάχιο 42,00 126,00 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΥΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ 2 τεµάχιο 175,00 350,00 ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΟΥΦ 10 τεµάχιο 58,00 580,00 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 10 τεµάχιο 18,00 180,00 10 τεµάχιο 150, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.866,00 Σελίδα 14

16 ΟΜΑ Α Γ (1) (2) (3) (4) (5) (6) α/α Περιγραφή Ειδών Ποσότητα Μονάδα Τιµή Συνολικός Οµάδας Γ (Κωδικοί 116, Μονάδας Προϋπολογισµός(ΣΠ) 118,127,128,130,132, 133,134,135,136) ( ) (χωρίς ΣΠ = (5) x (3) (χωρίς ΦΠΑ) Εξοπλισµός γυµναστικής αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής ΦΠΑ) Γ1. ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΤΟ 1 Τεµάχιο 500,00 500,00 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Γ2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 1 Τεµάχιο 3.000, ,00 ΙΑ ΡΟΜΟΣ Γ3. ΙΧΤΥ ΒΟΛΛΕΥ 1 Τεµάχιο 60,00 60,00 Γ4. ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΒΟΛΛΕΥ 1 Ζεύγος 260,00 260,00 Γ5. ΜΠΑΛΑ ΒΟΛΛΕΥ 5 Τεµάχιο 12,00 60,00 Γ6. ΚΟΡ ΕΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 5 Τεµάχιο 10,00 50,00 Γ7. ΚΟΡΙΝΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 5 Τεµάχιο 14,00 70,00 Γ8. ΜΠΑΛΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 5 Τεµάχιο 8,00 40,00 Γ9. ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 5 Τεµάχιο 8,00 40,00 Γ10. ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 5 Τεµάχιο 2,00 10,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.090,00 Σελίδα 15

17 ΟΜΑ Α (1) (2) (3) (4) (5) (6) α/α Περιγραφή Ειδών Ποσότητα Μονάδα Τιµή Συνολικός Οµάδας (Κωδικοί Μονάδας Προϋπολογισµός(ΣΠ) 199, 205, 209,) Εξοπλισµός ( ) (χωρίς ΣΠ = (5) x (3) (χωρίς ΦΠΑ) εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης ΦΠΑ) 1. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 1 Τεµάχιο 550,00 550,00 2. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 1 Τεµάχιο 400,00 400,00 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 1 Τεµάχιο ΕΜΑΓΕ 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.550,00 ΟΜΑ Α Ε (1) (2) (3) (4) (5) (6) α/α Περιγραφή Ειδών Οµάδας Ε (Κωδικοί 300, 301,302, 303, 304, 305, 338) Ειδικός εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα και προβλήµατα όρασης Ε1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Ε2. ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ Ε3. Ε4. Ε5. Ε6. ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (ΘΡΑΝΙΟ) ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΤΕΤΡΑΠΟ Ο ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ(ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ & ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΣ) ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ (ROLATOR) ΠΡΟΣΘΙΟΣ Ε7. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BRAILLE Ποσότητα Μονάδα 1 Τεµάχιο 1 Τεµάχιο 1 Τεµάχιο 1 Τεµάχιο 1 Τεµάχιο 1 Τεµάχιο 1 Τεµάχιο Τιµή Μονάδας ( ) (χωρίς ΦΠΑ) Συνολικός Προϋπολογισµός(ΣΠ) ΣΠ = (5) x (3) (χωρίς ΦΠΑ) 2.000, , , ,00 700,00 700,00 30,00 30, , ,00 600,00 600, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σελίδα 16

18 ΟΜΑ Α ΣΤ (1) (2) (3) (4) (5) (6) α/α Περιγραφή Ειδών Οµάδας ΣΤ (Κωδ 361,375,376,377,378) Λοιπός εξοπλισµός Ποσότητα Μονάδα Τιµή Μονάδας ( ) (χωρίς Συνολικός Προϋπολογισµός(ΣΠ) ΣΠ = (5) x (3) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ) ΣΤ1. ΑΡΜΟΝΙΟ 2 Τεµάχιο 370,00 740,00 ΣΤ2. ΞΥΛΟΦΩΝΟ 5 Τεµάχιο 65,00 325,00 ΣΤ3. ΤΟΥΜΠΕΡΛΕΚΙ 5 Τεµάχιο 20,00 100,00 ΣΤ4. ΤΥΜΠΑΝΑ 5 Τεµάχιο 15,00 75,00 ΣΤ5. ΦΛΟΓΕΡΑ 4 Τεµάχιο 18,00 72,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.312,00 ΟΜΑ Α Ζ (1) (2) (3) (4) (5) (6) α/α Περιγραφή Ειδών Οµάδας Ζ (Κωδ 350) Λοιπός εξοπλισµός Ζ1. ΠΑΡΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) Ποσότητα Μονάδα Τιµή Μονάδας ( ) (χωρίς Συνολικός Προϋπολογισµός(ΣΠ) ΣΠ = (5) x (3) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ) 1 Τεµάχιο 215,00 215,00 ΣΥΝΟΛΟ 215,00 Σελίδα 17

19 ΟΜΑ Α Η (1) (2) (3) (4) (5) (6) α/α Περιγραφή Ειδών Οµάδας Η (Κωδ 27-28) ιαδραστικοί πίνακες Ποσότητα Μονάδα Τιµή Μονάδας ( ) (χωρίς Συνολικός Προϋπολογισµός(ΣΠ) ΣΠ = (5) x (3) (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ) Η1. ιαδραστικός πίνακας 2 Τεµάχιο 1.200, ,00 Η2. ιαδραστικός ψηφιακός 2 Τεµάχιο 1.600, ,00 βιντεοπροβολέας(digital videoprojector µε ενσωµατωµένα διαδραστικά χαρακτηριστικά) ΣΥΝΟΛΟ 5.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ,00 ΦΠΑ 23%: 10298,94 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: ,94 Θεωρήθηκε Ο Προϊστάµενος Τ.Υ... ιδυµότειχο 02/09/2011 Συντάχθηκε Σελίδα 18

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στο ιδυµότειχο και συγκεκριµένα στο Ειδικό ηµοτικό Σχολείο, στο 1 Ο και 4 ο ηµοτικό Σχολείο ιδυµοτείχου Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την Σχολική Μονάδα. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN European Norms), να φέρει το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συµµόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και ειδικότερα για τον εξοπλισµό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα: ΥΑ Ζ (ΦΕΚ 746 Β/ ) «Ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσµητικά αντικείµενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα Επιτροπή Επίπλου» ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/ «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήµανσης για τα αντικείµενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισµό Όπου, στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό τους». PC INTEL (Κωδικός: 1) ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Θα είναι κατηγορίας midi tower, θα είναι κατασκευασµένος από ηλεκτρογαλβανισµένο εν ψυχρώ χάλυβα (SECC - Steel Electrogalvanized Cold Rolled) και η τοποθέτηση των περιφερειακών σαυτό θα γίνεται χωρίς εργαλεία (tool free). Θα υποστηρίζει µητρικές κάρτες ATX ή M-ATΧ ή και τις δύο (2). Στην πρόσοψη θα έχει τουλάχιστον 2 θύρες usb 2.0. Θα έχει πέντε (5) εσωτερικές θέσεις 3,5 και πέντε (5) εξωτερικές, τέσσερις (4) των 5,25 και µία (1) των 3,5. ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ Θα υποστηρίζει βάση επεξεργαστή LGA1156. Θα έχει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές µνήµης 2xDDR3 τουλάχιστον 1066 ΜΗz. Θα υπoστηρίζει κάρτα γραφικών PCI Expressx16. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τεσσάρων (4) δίσκων 4ΧSerial ATA 3Gb/s. Θα έχει ενσωµατωµένη κάρτα ήχου υψηλής πιστότητας 7.1 καναλιών (CH HD Audio) και κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbits/s. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Η ταχύτητα του επεξεργαστή θα είναι τουλάχιστον 3GHz και η βάση του θα είναι LGA1156. Θα είναι τουλάχιστον δύο (2) πυρήνων, L2 Cashe 4Μb. Θα έχει µικροαρχιτεκτονική 32nm. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ Θα έχει ονοµαστική ισχύ τουλάχιστον 500W. Θα έχει προστασία από υπερεντάσεις, υπερτάσεις και βραχυκυκλώµατα. Σελίδα 19

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα