Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011"

Transcript

1 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ & ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΖΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ, ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΣΘΣΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ X ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 2 από 94

3 Κεφάλαιο I Ειςαγωγι Με το Ρροεδρικό Διάταγμα 33 (ΦΕΚ 31/ ) ςυςτάκθκε θ Ανϊνυμθ Εταιρία με τθν επωνυμία «Διαχειριςτισ Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου Α.Ε.» και εγκρίκθκε το Καταςτατικό τθσ. Σκοπόσ τθσ Εταιρίασ είναι θ λειτουργία, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ), όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Άρκρο 6 του ν. 3428/2005, και των διαςυνδζςεϊν του, προκειμζνου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκλθρωμζνο και να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ των Χρθςτϊν, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 παρ. 31 του ιδίου νόμου, ςε φυςικό αζριο κατά τρόπο αςφαλι, επαρκι, αξιόπιςτο και οικονομικά αποδοτικό. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, ςτα πλαίςια τθσ Απόφαςθσ του Δ.Σ. Αρ. 112/01 / με κζμα τθν Ανάκεςθ διαχειριςτικισ & εκπροςωπευτικισ εξουςίασ ςε μζλθ Δ.Σ. & ςε ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ, και των καταςτατικϊν εξουςιοδοτιςεϊν του, ζχει εγκρίνει το ιςχφον Οργανόγραμμα τθσ Εταιρείασ, ωσ ακολοφκωσ: Ρρόεδροσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου Οργανωτικζσ Μονάδεσ αναφερόμενεσ ςτον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου Διευκφνων Σφμβουλοσ Διευκφνςεισ Δραςτθριοτιτων Δραςτθριότθτεσ Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ Δραςτθριότθτεσ Διαχείριςθσ Ζργων Δραςτθριότθτεσ Στρατθγικισ, Ανάπτυξθσ & υκμιςτικϊν Κεμάτων Δραςτθριότθτεσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν Δραςτθριότθτεσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Διευκφνςεισ και Τμιματα υπαγόμενα απ ευκείασ ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο Γραφείο Διοίκθςθσ Γραμματεία Διοίκθςθσ Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, Ροιότθτασ και Ρεριβάλλοντοσ Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων & Επικοινωνίασ Στα πλαίςια και ςε υλοποίθςθ: Του υπό ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Εταιρίασ για το ζτοσ 2012, Του Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ του ΔΕΣΦΑ , Του Επιχειρθςιακοφ Ρλάνου τθσ εταιρείασ, Εκπονείται, όπωσ κάκε χρόνο, το Ρρόγραμμα Δράςθσ τθσ Εταιρίασ με ςκοπό να περιζχεται ςε αυτό αφ ενόσ το αντικείμενο τθσ κάκε οργανωτικισ μονάδασ και αφ ετζρου να προςδιορίηονται ςυνοπτικά οι ςτόχοι κάκε οργανωτικισ μονάδασ για το επόμενο ζτοσ και οι αντίςτοιχεσ δράςεισ για τθν επίτευξι τουσ κακϊσ και ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςισ τουσ. Καταγράφονται επίςθσ οι εξωγενείσ ςυναρμοδιότθτεσ / παράγοντεσ που μποροφν να επθρεάςουν τα ανωτζρω. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 3 από 94

4 Ωσ ςτόχοι δεν νοοφνται οι κακθμερινζσ και επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ κάκε οργανωτικισ μονάδασ που εκτελοφνται ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ. Επιπλζον τονίηεται ότι επεκτείνεται θ Εργοκεντρικι Οργάνωςθ όλων των Δραςτθριοτιτων και Υπθρεςιϊν τθσ Εταιρίασ (εςωτερικά ι/και εξωτερικά), μετά τον ςχεδιαςμό και τθν επιτυχι εφαρμογι του Ολοκλθρωμζνου Εργοκεντρικοφ Ρεριβάλλοντοσ Διαχείριςθσ Ζργων. Το 2012 οι δείκτεσ που παριχκθςαν κατά το 2011 και αφοροφν : Δείκτεσ αςφάλειασ και υγείασ (OGP, CONCAW και ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 1801:2007) Δείκτεσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (κατά ISO 14000) Δείκτεσ διαχείριςθσ ποιότθτασ (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ και ISO 9001/ 2008) κα ελεγχκοφν για τθν ευελιξία και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ϊςτε με τθν κατάλλθλθ ςτατιςτικι επεξεργαςία να αποτυπϊνουν ρεαλιςτικά τθν βελτίωςθ και το βακμό προςζγγιςθσ των ςτόχων που ζχουν τεκεί ςτθν Ρολιτικι τθσ εταιρείασ ςτα εφαρμοηόμενα διαχειριςτικά ςυςτιματα. Επόμενο βιμα είναι θ δθμιουργία βάςεωσ δεδομζνων των αποτελεςμάτων των δεικτϊν ϊςτε με τθν ςυμμετοχι μασ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ και φορείσ να αποτιμιςουμε τισ επιδόςεισ μασ μζςω benchmarking με ομοειδείσ εταιρείεσ. Θ ευρωπαϊκι οδθγία για τισ Υποδομζσ Ηωτικισ Σθμαςίασ ζχει γίνει επίκεντρο τθσ ςυνεργαςίασ μασ με το ΚΕΜΕΑ πζραν τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτο πρόγραμμα DITSEF. Στο πλαίςιο του προθγοφμενου ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενθ πρακτικι τθσ διαςτρωματικισ αςφάλειασ (Layered safety and security) γίνεται επαναςχεδιαςμόσ των ςυςτθμάτων φφλαξθσ και προςταςίασ των εγκαταςτάςεων του ΕΣΜΦΑ (οργανωτικά, τεχνολογικά, ςυςτθμικά). Αςφαλϊσ θ πρακτικι τθσ Διαςτρωματικισ Αςφάλειασ δεν αφορά μόνο τθν Φφλαξθ αλλά είναι ζνα γενικότερο πλαίςιο όπου θ αδιάλειπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, θ Αςφάλεια των εργαηομζνων αλλά και των περιοίκων και αςφαλϊσ θ προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ διαφυλάςςονται από ορκολογικά κατανεμθμζνα «τείχθ» προςταςίασ. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 4 από 94

5 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 5 από 94

6 Οργανωτικζσ Μονάδεσ αναφερόμενεσ ςτον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Κεφάλαιο II Πρόγραμμα Δράςθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου II.1 υνοπτικι περιγραφι αντικειμζνου Θ Τπηρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου αποτελεί μία ανεξάρτθτθ, αντικειμενικι, και ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα, ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τισ λειτουργίεσ τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα με τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, τθν πολιτικι και τισ διαδικαςίεσ τθσ. Σκοπόσ τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι: Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ τθ Διοίκθςθ, μζςω τθσ διαρκοφσ, ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των Συςτθμάτων Εςωτερικοφ Ζλεγχου - Διακυβζρνθςθσ με ςκοπό τθν αποτίμθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων. Θ διαρκισ επιδίωξθ τθσ μακροχρόνιασ ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ και θ προάςπιςθ γενικότερα του εταιρικοφ ςυμφζροντοσ. Θ επιβεβαίωςθ τιρθςθσ του ςκοποφ του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, τθσ νομοκεςίασ και των αποφάςεων των εποπτικϊν αρχϊν που διζπουν τθν Εταιρία. Θ επιβεβαίωςθ τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των διακεςίμων πόρων και μζςων τθσ οικονομικισ μονάδασ. Θ προϊκθςθ των κατάλλθλων θκικϊν αρχϊν και αξιϊν μζςα ςτθν Εταιρία. Θ Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου διενεργεί Δειγματολθπτικά Ρρολθπτικοφσ και Καταςταλτικοφσ ζλεγχουσ, Τακτικοφσ ι Ζκτακτουσ με εντολι τθσ Διοίκθςθσ ι κατά τθν κρίςθ του επικεφαλισ τθσ Μονάδασ II.2 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Οι δράςεισ τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου το 2012 κα κακορίηονται εκάςτοτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ρροζδρου του Δ.Σ. και του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Ελζγχων. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 6 από 94

7 Διευκφνςεισ Δραςτθριοτιτων Κεφάλαιο III Πρόγραμμα Δράςθσ Δραςτθριοτιτων Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ III.1 υνοπτικι περιγραφι αντικειμζνου Η Διεφθυνςη Δραςτηριοτήτων Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςησ ζχει ωσ αντικείμενο: Τθν εποπτεία, ςυντιρθςθ & λειτουργικι διαχείριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α) ςε κανονικζσ και ςε ζκτακτεσ ςυνκικεσ, Τθν παροχι και διαχείριςθ (ρυκμιηόμενων) των υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςτο ΕΣΦΑ υπό όρουσ ιςότιμουσ που δεν ειςάγουν διακρίςεισ κακϊσ και Τθν παροχι προσ τρίτουσ και εμπορικι εκμετάλλευςθ & διαχείριςθ τεχνικϊν υπθρεςιϊν (μθ ρυκμιηόμενων) ςυναφϊν και ςχετιηόμενων με τθν τεχνογνωςία και τισ απορρζουςεσ καταςτατικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Εταιρίασ. Θ Δραςτθριότθτα ζχει τισ παρακάτω κφριεσ αρμοδιότθτεσ: Ρρογραμματίηει τθ λειτουργία & τθν ςυντιρθςθ του ΕΣΦΑ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε λειτουργικζσ ανάγκεσ του δικτφου και τισ απορρζουςεσ από τον Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ και το ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ αγοράσ Φυςικοφ Αερίου, ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ και υποχρεϊςεισ ζναντι των Χρθςτϊν ι των Τρίτων. Ρρογραμματίηει, εποπτεφει και διαχειρίηεται τθν κακθμερινι λειτουργία του ΕΣΦΑ και τθν κατανομι του αερίου ςτθν εκνικι επικράτεια από το Κζντρο Ελζγχου και Κατανομισ Φορτίου του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ που ευρίςκεται ςτο Ράτθμα Ελευςίνασ. Είναι υπεφκυνθ για τθν ςυντιρθςθ (προλθπτικι & ζκτακτθ) του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΜΦΑ) κακϊσ και του Στακμοφ Υγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (Υ.Φ.Α) που είναι εγκατεςτθμζνοσ επί τθσ νιςου εβυκοφςασ του κόλπου Μεγάρων. Ρρογραμματίηει και διαχειρίηεται τθν εκφόρτωςθ πλοίων ΥΦΑ ςτον τερματικό ςτακμό τθσ νιςου εβυκοφςασ. Διαχειρίηεται από τεχνικισ και ςυμβατικισ πλευράσ ζκτακτα περιςτατικά που επθρεάηουν τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων του ΕΣΦΑ κακϊσ και κρίςεισ εφοδιαςμοφ τθσ χϊρασ αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Βαλκανίων με φυςικό αζριο. Εφαρμόηει το ρυκμιςτικό πλαίςιο (εκνικό και κοινοτικό) ςε ότι αφορά ςτθν πρόςβαςθ Χρθςτϊν ςτο Εκνικό Σφςτθμα Φυςικοφ Αερίου και διενεργεί τισ ςχετικζσ επαφζσ με τθν ΑΕ ςτα πλαίςια κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. Διαμορφϊνει και ειςθγείται βελτιωτικζσ προτάςεισ για το υφιςτάμενο ρυκμιςτικό πλαίςιο ςφμφωνα με τθν εμπειρία από τθν κακθμερινι διαχείριςθ εφαρμογισ του. Συνάπτει και διαχειρίηεται ςυμβάςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ και χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ. Συνάπτει και διαχειρίηεται ςυμβάςεισ παροχισ αερίου εξιςορρόπθςθσ και αερίου λειτουργίασ (απωλειϊν και ιδιοκαταναλϊςεων). Τθρεί μθτρϊο κατόχων δεςμευμζνθσ μεταφορικισ ικανότθτασ. Φζρει τθν ευκφνθ για τον προγραμματιςμό, τθν δρομολόγθςθ, καταςκευι και υλοποίθςθ μειηόνων ζργων ςυντιρθςθσ με τθν υποςτιριξθ των ςχετικϊν εργολάβων ςυντιρθςθσ ΕΣΦΑ & ΥΦΑ ι επζκταςθσ και βελτιςτοποίθςθσ των εν λειτουργία, εγκαταςτάςεων του ΕΣΦΑ. Συμμετζχει ςτον Βαςικό & Αναλυτικό Σχεδιαςμό των προσ καταςκευι ζργων. Ραραλαμβάνει προσ λειτουργία τα ζργα αμζςωσ μετά τθν καταςκευι τουσ, Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 7 από 94

8 αναλαμβάνοντασ ι ςυμμετζχοντασ ςτισ διαδικαςίεσ προςωρινισ παραλαβισ, παραλαβισ και κζςθσ ςε λειτουργία των εγκαταςτάςεων. Ριςτοποιεί τθν καλι αρχικι λειτουργία των ζργων και υποδεικνφει τυχόν ελλείψεισ. Διαχειρίηεται τισ ςυμβάςεισ παροχισ μθ ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν ςε Χριςτεσ ι Τρίτουσ παρζχοντασ, βάςει τθσ εμπειρίασ και τθσ τεχνογνωςίασ τθσ ςτο τεχνικό αντικείμενο του τομζα του φυςικοφ αερίου, ςυναφείσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ ςε τρίτουσ, όπωσ : o Λειτουργία και ςυντιρθςθ δικτφων διανομισ τρίτων (δίκτυα πόλθσ) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υλοποίθςθσ ςυνδζςεων με καταναλωτζσ μζςθσ & χαμθλισ πίεςθσ. o Λειτουργία και ςυντιρθςθ Στακμϊν Ανεφοδιαςμοφ Οχθμάτων με καφςιμο φυςικό αζριο ιδιοκτθςίασ τρίτων. o Ραρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ τθσ μετρολογικισ αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ & τιμολόγθςθσ του ΕΣΜΦΑ κακϊσ και των εγκαταςτάςεων τρίτων (ςτα πλαίςια των μθ ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν). Διαχειρίηεται, λειτουργεί & ςυντθρεί, το κεντρικό ςφςτθμα τθλεποπτείασ & τθλεχειριςμϊν κακϊσ και το ιδιόκτθτο τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα τθσ Εταιρείασ, το οποίο καλφπτει το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου. Διαχειρίηεται, λειτουργεί, ςυντθρεί και βελτιϊνει το ςφςτθμα τθσ κακοδικισ & αντικεραυνικισ προςταςίασ των εγκαταςτάςεων. Συμμετζχει ςε Εκνικοφσ ι Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ςε κζματα ενεργειακά ι τεχνικά που άπτονται του κεςμικοφ επιχειρθςιακοφ πεδίου ευκφνθσ τθσ Δραςτθριότθτασ. III.2 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Το ανά Διεφκυνςθ Ρρόγραμμα Δράςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Δραςτθριοτιτων Μεταφοράσ και Εκμετάλλευςθσ για το 2012, ζχει ωσ ακολοφκωσ: Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ροισ Αερίου τόχοι Δράςεισ Αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ οισ Αερίου (ΔΔΑ) αποτελεί θ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ, αςφαλισ και αποδοτικισ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ) εντόσ των πλαιςίων τθσ ρυκμιηόμενθσ αγοράσ Φυςικοφ Αερίου, ο προγραμματιςμόσ των παραδόςεων/παραλαβϊν Φυςικοφ Αερίου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Χρθςτϊν, θ τεχνικι υποςτιριξθ και ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν και τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΜΦΑ) κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ και εφαρμογι μετρολογικϊν απαιτιςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΕΣΜΦΑ. Στο πλαίςιο των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τθσ θ ΔΔΑ: εποπτεφει και ελζγχει τθ λειτουργία του ΕΣΦΑ από τον Κάλαμο Ελζγχου Ρατιματοσ, διαχειρίηεται ςυναγερμοφσ και καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, παρακολουκεί, υλοποιεί και λαμβάνει διορκωτικζσ ενζργειεσ επί του θμερθςίου προγραμματιςμοφ ροϊν φυςικοφ αερίου Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 8 από 94

9 εκπονεί θμεριςιεσ αναφορζσ (π.χ. πωλιςεων αερίου, ςυμβάντων, λειτουργίασ δικτφου μεταφοράσ) και ενδεικτικζσ κατανομζσ ποςοτιτων φυςικοφ αερίου προγραμματίηει τθ λειτουργία του ΕΣΦΑ βάςει των θμεριςιων και εβδομαδιαίων δθλϊςεων παραδόςεων παραλαβϊν των Χρθςτϊν εκπονεί (α) το ετιςιο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ ΕΣΦΑ, (β) τθν ετιςια ζκκεςθ αςφάλειασ εφοδιαςμοφ, (γ) το ετιςιο πρόγραμμα εξιςορρόπθςθσ φορτίου και (δ) το ετιςιο πρόγραμμα βακμονομιςεων εκπροςωπεί τον ΔΕΣΦΑ ςε διεκνείσ ςυςκζψεισ ςχετικζσ με (α) τθ διαδικαςία διαμετακόμιςθσ φυςικοφ αερίου προσ το ΕΣΦΑ και (β) τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων ςυντιρθςθσ των ανάντθ ςυςτθμάτων φυςικοφ αερίου του ΕΣΦΑ παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ και αναπτφςςει τα ςυςτιματα (α) Τθλεποπτείασ & Τθλεχειριςμοφ (SCADA) (β) Στακερϊν Τθλεπικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ, (γ) Απεικόνιςθσ του Καλάμου Ελζγχου Ρατιματοσ, (δ) Ρροςομοίωςθσ ςε πραγματικό χρόνο του ΕΣΦΑ, (ε) Κινθτϊν Τθλεπικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ και (ςτ) Τοπικισ Τιμολόγθςθσ και Αυτοματιςμοφ Στακμϊν του ΕΣΦΑ εκπροςωπεί τον ΔΕΣΦΑ ςτισ ομάδεσ εργαςίασ Interoperability και Transparency του European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G) Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 9 από 94

10 τόχοι Δράςεισ α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ Θζμα. Λειτουργία του DCS του υμπιεςτι Ν. Μεςιμβριασ χόλια 1. Ενςωμάτωςθ του Συμπιεςτι Ν. Μεςιμβριασ ςτο SCADA Στόχοσ τθν remote λειτουργία του Συμπιεςτι Συμμετοχι ςτισ εργαςίεσ αναςκόπθςθσ του λεπτομεροφσ ςχεδιαςμοφ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του DCS Λοφνιοσ 2012 Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων Θζμα. Κζντρων Ελζγχου SCADA 2. Λειτουργία νζων εξυπθρετθτϊν και δρομολογθτϊν του ςυςτιματοσ SCADA Επικαιροποίθςθ / Συντιρθςθ ςυςτιματοσ SCADA Θζμα. υνεργαςία για κζματα διαλειτουργικότθτασ Ρρομικεια & αντικατάςταςθ των υπαρχόντων των οποίων θ περίοδοσ υποςτιριξθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ τουσ ζλθξε. Απρίλιοσ Συνεργαςία με τα ανάντθ διαςυνδεμζνα ςυςτιματα ςε κζματα διαλειτουργικότθτασ Υπογραφι Interconnection Agreement με Βουλγαρία ανταλλαγι δεδομζνων Θζμα. Αναβάκμιςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ υςτιματοσ SCADA Κζντρων Ελζγχου Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ευρωπαϊκό και ελλθνικό νομοκετικό πλαίςιο. 4. Νζο γραφικό Μελζτθ περιβάλλον του προμικεια, Συςτιματοσ SCADA εγκατάςταςθ Θζμα. Μελζτθ Προμικεια Εγκατάςταςθ υςτιματοσ χεδιαςμοφ Θμεριςιασ Ροισ Αερίου 2013 Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ ΔΕΣΦΑ Ρρ/ςμόσ για το Σφςτθμα ςχεδιαςμοφ θμεριςιασ ροισ αερίου Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 10 από 94 Μελζτθ προμικεια εγκατάςταςθ Θζμα. Αναβάκμιςθσ του υςτιματοσ τακερϊν Σθλεπικοινωνιϊν του ΕΦΑ. 6. Ζργου αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ Στακερϊν Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Μελζτθ Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ (ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Δρ. Διαχείριςθσ Λοφνιοσ 2013 Απρίλιοσ 2012 βαςικόσ ςχεδιαςμόσ Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ ΔΕΣΦΑ για το 2012 Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων Ρροβλζπεται ςτο πρόγραμμα ανάπτυξθσ

11 Τθλεπικοινωνιϊν του Ζργων) ( ) ΕΣΦΑ Μελζτθ Προμικεια και Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ (SCADA Πεδίου) 7. Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ τοπικισ τθλεμετρίασ / τθλεχειριςμοφ (SCADA Ρεδίου) ςε βαλβιδοςτάςια του ΕΣΦΑ Αναβάκμ ιςθ του ςυςτιμα τοσ Θζμα. Εργαςίεσ αποςφαλμάτωςθσ των ςυςτθμάτων Συνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ από Εργολάβο Συντιρθςθσ 8. Συμμετοχι εργαςίεσ αποςφαλμάτωςθσ των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, τιμολόγθςθσ και αυτοματιςμοφ των ςτακμϊν Μ/ 1 θσ και 2 θσ ομάδασ, κακϊσ και των Μετρθτικϊν Στακμϊν Κιπων, ΘΩΝ Α και ΘΩΝ Β Αποςφαλμάτωςθ των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, τιμολόγθςθσ και αυτοματιςμοφ Ραρακολοφκθςθ εργαςιϊν εργολάβων Θζμα. Αναβάκμιςθσ θλεκτρολογικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτακμϊν Μ/Ρ του ΕΦΑ Δράςθ από προθγοφμενο ζτοσ 9. Αναβάκμιςθ (α) θλεκτρολογικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτακμϊν Μ/ του ΕΣΦΑ 9 α. (β) μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ και ςυςτιματοσ SCADA Ρεδίου ςε προςωρινοφσ ςτακμοφσ Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Συνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 2013 Ρεριλαμβάνεται ςτο Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ ( εργολάβο ςυντιρθςθσ ΒΦΛ-ΕΚΟ) Θζμα. Σεχνικι Τποςτιριξθ ςτθν Δ/νςθ Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων 10. Ραροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τθ Δ/νςθ Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων του ΔΕΣΦΑ Τεχνικι Υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου Ραροχι υπθρεςιϊν ςε κζματα SCADA, τθλεπικοινωνιϊν, τιμολόγθςθσ, αυτοματιςμοφ και μετρθτικϊν διατάξεων κατά τθ μελζτθ και εκτζλεςθ νζων ζργων του ΕΣΦΑ (αγωγόσ IGI, 3θ και 4θ ομάδα ςτακμϊν Μ/, επζκταςθ ΕΣΦΑ προσ Μεγαλόπολθ και Αλιβζρι, προςωρινόσ ςτακμόσ Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 11 από Ρρ/ςμόσ ΔΕΣΤΥ

12 Θζμα. Αναβάκμιςθ Εργαςτθρίου μετρολογίασ Αναβάκμιςθ του εργαςτθρίου μετρολογίασ ωσ προσ τθν παροχι υπθρεςιϊν ανάλυςθσ ποιότθτασ και λειτουργικισ απόδοςθσ χρωματογράφων AdG III). Σφναψθ ςφμβαςθσ με ςφμβουλο για τθν υλοποίθςθ του ζργου 2013 Ρροβλζπεται ςτο Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 12 από 94

13 Διεφκυνςθ Εμπορίασ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Εμπορίασ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν (ΔΕΥ) αποτελεί θ διεκπεραίωςθ όλων των απαραίτθτων διαδικαςιϊν προκειμζνου οι Χριςτεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου ι / και ςτθν Εγκατάςταςθ ΥΦΑ, κατά τρόπο ιςότιμο που δεν γεννά διακρίςεισ μεταξφ των Χρθςτϊν. Στο πλαίςιο των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τθσ θ ΔΕΥ: εξετάηει και εγκρίνει / απορρίπτει ςχετικά αιτιματα Χρθςτϊν βάςει των οριηομζνων ςτο ιςχφον ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ αγοράσ Φ.Α. καταρτίηει Συμβάςεισ Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ οι οποίεσ ςυνάπτονται μεταξφ των Χρθςτϊν και του ΔΕΣΦΑ υπολογίηει τισ χρεϊςεισ παροχισ Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ ανά Χριςτθ και ανά Σφμβαςθ προγραμματίηει τισ εκφορτϊςεισ πλοίων ΥΦΑ των Χρθςτϊν ΥΦΑ καταρτίηει, κατόπιν διαγωνιςμοφ, ςυμβάςεισ για τθν προμικεια Αερίου Λειτουργίασ και Αερίου Εξιςορρόπθςθσ παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ΔΕΣΜΘΕ ΔΕΣΦΑ για τθν πϊλθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ παραγόμενθσ από τθν μονάδα ΣΘΚΥΑ τθσ εβυκοφςασ επιςθμαίνει προβλιματα από τθν εφαρμογι του υφιςτάμενου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και προτείνει βελτιϊςεισ / προςκικεσ υποςτθρίηει τουσ αρμόδιουσ φορείσ (ΥΡΕΚΑ, ΑΕ) ςε ηθτιματα αςφάλειασ εφοδιαςμοφ ςυμμετζχει ςτισ ομάδεσ εργαςίεσ του ENTSOG καταρτίηει προχπολογιςμό εςόδων από τθν παροχι ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 13 από 94

14 τόχοι Δράςεισ α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ χόλια Θζμα. Προμικεια Αερίου Εξιςορρόπθςθσ και Αερίου για τθν Αντιςτάκμιςθ του Αερίου Λειτουργίασ κατά το Ζτοσ Ρρομικεια Αερίου Εξιςορρόπθςθσ και Αερίου για τθν Αντιςτάκμιςθ του Αερίου Λειτουργίασ, κατά το Ζτοσ 2013 Ρρομικεια Αερίου Εξιςορρόπθςθσ και Αερίου για τθν Αντιςτάκμιςθ του Αερίου Λειτουργίασ, κατά το Ζτοσ 2013, με τουσ πλζον ευνοϊκοφσ όρουσ για το ΔΕΦΣΑ και κατ επζκταςθ για το ςφνολο των Χρθςτϊν Μεταφοράσ Θζμα. Ανάπτυξθ κόμβου διαπραγμάτευςθσ Για τθν επίτευξθ του ανωτζρω ςτόχου κα ςχεδιαςκοφν και κα διενεργθκοφν, εντόσ του Λουλίου 2012, διεκνείσ διαγωνιςμοί για τθν προεπιλογι δυνθτικϊν Ρρομθκευτϊν Αερίου Εξιςορρόπθςθσ και Αερίου για τθν Αντιςτάκμιςθ του Αερίου Λειτουργίασ. Θ επιλογι του τελικοφ Ρρομθκευτι κα βαςίηεται ςτθν οικονομικι προςφορά που κα υποβάλλουν οι προεπιλεχκζντεσ Ρρομθκευτζσ, ςτο πλαίςιο ικανοποίθςθσ ςχετικοφ αιτιματοσ του Διαχειριςτι. 2. Ανάπτυξθ κόμβου διαπραγμάτευςθσ Επίτευξι τθσ Ανάπτυξθσ κόμβου διαπραγμάτευςθσ κα πραγματοποιθκεί, από εξειδικευμζνο οίκο, διερεφνθςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ Φυςικοφ Αερίου και προςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν που πρζπει να φζρει κόμβοσ διαπραγμάτευςθσ ςτο ΕΣΜΦΑ. Θ υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του ΔΣ του ΔΕΣΦΑ Εντόσ του 2012 Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν υλοποιικθκε κατά το Ζτοσ 2011, λόγω ζλλειψθσ ςχετικοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και περιοριςμζνθσ αγοράσ Θζμα. Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Φυςικοφ Αερίου ΟΠΦΑ Κατάρτιςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ, Ανάπτυξθσ, εγκατάςταςθ και κζςθσ ςε λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του ΔΕΦΑ 3 α. ζργο ανάπτυξθσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του ΔΕΣΦΑ Κατάρτιςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ Ραρακολοφκθςθ των ενεργειϊν του Αναδόχου και ςυνεργαςία με τον ανάδοχο για τθν ολοκλιρωςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ Ο ςτόχοσ αυτόσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του Φεβρουαρίου 2012, μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν του Συμβοφλου (ΚΕΜΑ). Ζναρξθ του ζργου για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του ΔΕΦΑ 3β. Ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του ΔΕΣΦΑ Θ ζναρξθ του ζργου Ανάδοχοσ κατόπιν διεκνοφσ διαγωνιςμοφ Θ ζναρξθ του ανωτζρω ζργου προγραμματίηεται τον Λοφνιο 2012 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 14 από 94

15 Θζμα. Ανάπτυξθ Πιλοτικοφ Θλεκτρονικοφ υςτιματοσ υναλλαγϊν 4. Ανάπτυξθ Ριλοτικοφ Θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Συναλλαγϊν Ολοκλιρωςθ και λειτουργία του Συςτιματοσ Συναλλαγϊν Σχεδιαςμόσ & Ανάπτυξθ του Συςτιματοσ Συναλλαγϊν από προςωπικό τθσ Δ/νςθσ. Θζμα. Ανάπτυξθ του Πιλοτικοφ Θλεκτρονικοφ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ΔΕΦΑ κα υλοποιθκεί εντόσ του πρϊτου εννιαμινου του Ρεραιτζρω ανάπτυξθ του Ριλοτικοφ Θλεκτρονικοφ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΔΕΣΦΑ ενςωμάτωςθ δυνατότθτασ υποβολισ αιτθμάτων ςφναψθσ Σφμβαςθσ Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ Ανάπτυξθ νζων λειτουργιϊν από προςωπικό τθσ Δ/νςθσ. Θζμα. Εφαρμογι νζασ μεκοδολογίασ Σιμολόγθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία του ζτουσ 2011 Ο ςτόχοσ κα υλοποιθκεί εντόσ του πρϊτου τετραμινου του Ζκδοςθ τιμολογίων Μεταφοράσ και ΥΦΑ ζτουσ 2011 ανίχνευςθ πικανϊν ςφαλμάτων τυχόν προβλιματα ςτθν μεκοδολογία τιμολόγθςθσ Ο ςτόχοσ κα υλοποιθκεί εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2012 Θζμα. Εκπόνθςθ μεκοδολογίασ ανίχνευςθσ πικανϊν ςφαλμάτων ςε ωριαία ςτοιχεία μετριςεων από τουσ ςτακμοφσ του ΕΜΦΑ Λαμβάνοντασ υπ όψιν τον νζο Κανονιςμό Τιμολόγθςθσ και τα δεδομζνα χριςθσ του ΕΣΦΑ κατά το Ζτοσ Εκπόνθςθ μεκοδολογίασ ανίχνευςθσ πικανϊν ςφαλμάτων ςε ωριαία ςτοιχεία μετριςεων από τουσ ςτακμοφσ του ΕΣΜΦΑ Ανίχνευςθ πικανϊν ςφαλμάτων Ανίχνευςθ πικανϊν ςφαλμάτων ςε ωριαία ςτοιχεία μετριςεων από τουσ ςτακμοφσ του ΕΣΜΦΑ, τα οποία αντλοφνται μζςω του ςυςτιματοσ Εποπτικοφ Ελζγχου και Συλλογισ Δεδομζνων (SCADA) από προςωπικό τθσ Δ/νςθσ. Ο ςτόχοσ κα υλοποιθκεί εντόσ του πρϊτου εξαμινου του 2012 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 15 από 94

16 Διεφκυνςθ Εμπορίασ μθ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Εμπορίασ Μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν (ΔΕΜΥ) αποτελεί τθν παροχι μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ προβλζπονται από το Νόμο 3428/2005 και τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ), τα ζςοδα των οποίων δεν ςυνυπολογίηονται ςτον κακοριςμό του τιμολογίων υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν και ωσ εκ τοφτου αποτελοφν ζνα ζςοδο με κακοριςτικι ςυνειςφορά ςτα οικονομικά αποτζλεςμα τθσ εταιρίασ. Για το λόγο αυτό θ εταιρία ζχει κζςει ςτισ ςθμαντικζσ προτεραιότθτεσ τθν περαιτζρω ανάπτυξθ παροχισ μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ςε ζνα μεγάλο εφροσ πελατϊν ςτο προςεχζσ μζλλον. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 16 από 94

17 τόχοι Δράςεισ α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ χόλια Θζμα. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ όςμθςθσ για το ζτοσ SLA 0005 Ραροχι υπθρεςιϊν όςμθςθσ Υπεγράφθ Σχεδίου Τροποποίθςισ Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραρεχόμενθ υπθρεςία όςμθςθσ μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε., για τθν ειςαγωγι νζου Σθμείου Εξόδου Αλεξανδροφπολθ 2 SLA 0013 Ραροχι υπθρεςιϊν όςμθςθσ Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων 3 SLA 0014 Ραροχι υπθρεςιϊν όςμθςθσ Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Επίςθσ πρόκειται να υπογραφεί SLA για τθν παροχι υπθρεςιϊν όςμθςθσ με τθν εταιρία ΕΡΑ Αττικισ Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραρεχόμενθ υπθρεςία όςμθςθσ μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΕΡΑ Κεςςαλίασ Ραρεχόμενθ υπθρεςία όςμθςθσ μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΕΡΑ Κεςςαλονίκθσ α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ χόλια Θζμα. Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ Πιςτοποίθςθσ υςτθμάτων Μζτρθςθσ Ποιότθτασ Φ.Α. για το ζτοσ SLA 0024 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραρεχόμενθ υπθρεςία πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΔΕΘ Α.Ε. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 17 από 94

18 2 SLA 0019 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με τθν εταιρία ΘΩΝ ΚΕΜΟΘΛΕΚΤΛΚΘ Α.Ε. 3 SLA 0034/10 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΑΛΟΥΜΛΝΛΟΝ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 4 SLA 0010/10 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. προσ τθν εταιρία ELPEDISON Α.Ε. 5 SLA 0044 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. με τθν εταιρία ΚΟΛΝΚΟΣ POWER A.E Θζμα. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ Δικτφων Διανομισ Φ.Α. 1 SLA 0003 Ραροχι υπθρεςιϊν Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ των Δικτφων Διανομισ Φ.Α Τροποποίθςθ ωσ προσ το φψοσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και ωσ προσ το αντικείμενο (προςκικθ ενεργϊν δικτφων και επιτιρθςθ μθ ενεργϊν δικτφων). Κα ςυνεχιςτεί και για το 2012 Θζμα. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ςχετικά με τθ Λειτουργία και υντιρθςθ του υςτιματοσ Διανομισ Φ.Α. Ραροχι υπθρεςιϊν Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ των Δικτφων Διανομισ Φ.Α. με τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε 1 SLA 0033/10 παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςχετικά με τθ Λειτουργία και Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Διανομισ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτεί και για το 2012 παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςχετικά με τθ Λειτουργία και Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Διανομισ Φ.Α. με τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 18 από 94

19 Θζμα. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Σεχνικοφ υμβοφλου Διαχείριςθσ Μελετϊν Ζργων Φ.Α. SLA 0041/11 Ραροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου Διαχείριςθσ Μελετϊν Ζργων Φ.Α Κα ςυνεχιςτεί και για το 2012 παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου Διαχείριςθσ Μελετϊν Ζργων Φ.Α. με τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε. Θζμα. φμβαςθ για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Πιςτοποίθςθσ Μετριςεων ςτουσ Μετρθτικοφσ τακμοφσ υνόρων Ραροχι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Μετριςεων ςτουσ Μετρθτικοφσ Στακμοφσ Συνόρων Ραροχι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Μετριςεων Ρρόκειται να υπογραφεί Λδιωτικό Συμφωνθτικό, για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Μετριςεων ςτουσ Μετρθτικοφσ Στακμοφσ Συνόρων με τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 19 από 94

20 Λοιπζσ Δράςεισ Θ ΔΕΜΥ είναι ζτοιμθ να ςυμμετάςχει ςτθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που αφορά τθ δθμιουργία Εκπαιδευτικοφ Κζντρου το οποίο κα ςτοχεφει ςτθν προςφορά εκπαίδευςθσ ςε κζματα πράςινων και βιομθχανικϊν επαγγελμάτων. Ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ που γίνεται ςε ςυνεργαςία με το Τμ. Κακοδικισ και Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ ςτθν οποία διερευνοφνται νζα πεδία εφαρμογισ των ιδθ υπαρχόντων αλλά και νζων υπθρεςιϊν του εν λόγω τμιματοσ. Επίςθσ κα ολοκλθρωκεί το ςχζδιο δθμιουργίασ ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ που κα χρθςιμοποιείται ςαν εργαλείο περιγραφισ και προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν του ΤΑΑΡ. Ολοκλιρωςθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ και καταγραφισ τθσ κεματολογίασ των προγραμμάτων/ςεμιναρίων που πρόκειται να προωκιςει ο ΔΕΣΦΑ, τθσ δθμιουργίασ διαφθμιςτικοφ και ενθμερωτικοφ υλικοφ, κακϊσ και τθν ςφνταξθ πλάνου προϊκθςθσ των ανωτζρω εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν. Ολοκλιρωςθ πρόταςθσ για βελτίωςθ του ιςτότοπου ςε κζματα κειμζνου, ευχρθςτίασ, μορφοποίθςθσ, ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι εκδοχι. Διεφκυνςθ Λειτουργίασ & υντιρθςθσ τόχοι Δράςεισ Αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ (ΔΛΣ) αποτελεί θ Λειτουργία & Συντιρθςθ εγκαταςτάςεων Μεταφοράσ & Διανομισ ςφμφωνα με το εκάςτοτε λειτουργικό & ςυμβατικό πλαίςιο, με ςκοπό τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθν αδιάλειπτθ μεταφορά και παροχι αερίου ςτουσ καταναλωτζσ και τζλοσ τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων των εγκαταςτάςεων. Στο πλαίςιο των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τθσ θ ΔΛΣ εντάςςονται: Λειτουργία & Συντιρθςθ των εγκαταςτάςεων ΕΣΜΦΑ για αδιάλειπτθ και αςφαλι λειτουργία. Εποπτεία διαχείριςθ και ζλεγχο του χϊρου διζλευςθσ του αγωγοφ. Μθνιαία απομάςτευςθ μετρθτικϊν δεδομζνων για τιμολόγθςθ όλων των ςτακμϊν, ςθμείων εξόδου και ειςόδου. Ρρογραμματιςμζνοσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων κακοδικισ και αντικεραυνικισ προςταςίασ αγωγοφ και εγκαταςτάςεων ΕΣΜΦΑ. Εφαρμογι και διεκπεραίωςθ υποχρεϊςεων ΔΛΣ κατά τον Κϊδικα Διαχείριςθσ, τισ ςυμβάςεισ μεταφοράσ και τον Κανονιςμό Μετριςεων. Ρραγματοποίθςθ αςκιςεων αςφαλείασ (εκπαιδευτικζσ και ετοιμότθτασ) για τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ και τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων Συνεργαςία με αναδόχουσ και επιβλζψεισ καταςκευισ νζων ζργων. Ρεριοριςμόσ απωλειϊν αερίου, ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον. Ορκολογικι διαχείριςθ εργαςιϊν προςωπικοφ με ςτόχο τθν μείωςθ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ. Ραραλαβι και κζςθ ςε λειτουργία νζων ςτακμϊν και δικτφων Μζςθσ και Χαμθλισ Ρίεςθσ ιδιοκτθςίασ ΔΕΡΑ ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ διαχείριςθσ δικτφων ΔΕΣΦΑ ΔΕΡΑ. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 20 από 94

21 Ραραλαβι και κζςθ ςε λειτουργία νζων ςτακμϊν και κλάδων του ςυςτιματοσ Υψθλισ Ρίεςθσ Συνεργαςία και ςχολιαςμόσ του βαςικοφ ςχεδιαςμοφ νζων ζργων με Δ/νςεισ Μελετϊν & Καταςκευϊν. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 21 από 94

22 α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ χόλια Θζμα. Διενζργεια προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (δεκαετίασ) ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Μ ιδθροκάςτρου Διενζργεια προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (δεκαετίασ) ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ΜΣΣ Σιδθροκάςτρου (βάνεσ Mokveld) Εξαςφάλιςθ των εγκαταςτάςεων ΕΣΜΦΑ για αδιάλειπτθ και αςφαλι λειτουργία Εξάρμωςθ και επανατοποκζτθςθ βανϊν Θζμα. Ζργα Βελτίωςθσ - Αναβάκμιςθσ του λειτουργικοφ εξοπλιςμοφ των παλαιϊν ςτακμϊν M/R του ΕΜΦΑ Σε δφο φάςεισ (Μάιοσ και Σεπτζμβριοσ τoυ 2012) Απαιτοφνται ανταλλακτικά & υπθρεςίεσ εξειδικευμζνου τεχνικοφ & βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ από εργολάβο ςυντιρθςθσ Ζργα Βελτίωςθσ - Αναβάκμιςθσ του λειτουργικοφ εξοπλιςμοφ των παλαιϊν ςτακμϊν M/R του ΕΣΜΦΑ Συμβατότθτα με απαιτιςεισ του κϊδικα αδιάλειπτθ και αςφαλι λειτουργία του ΕΣΜΦΑ Συνεργαςία με τθν Δ/νςθ Διαχείριςθσ οισ (ωσ προσ τθν διαςφνδεςι του με το SCADA πεδίου (RTU) και τθν Δ/νςθ Διαχείριςθσ Ζργων & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (εργολάβοσ ςυντιρθςθσ ςφμβαςθ 433/11). εντόσ του δεφτερου εξαμινου του 2012 Θζμα. Ζργο αναβάκμιςθσ ςυςτιματοσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ του ΕΜΦΑ Ζργο αναβάκμιςθσ ςυςτιματοσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ του ΕΣΜΦΑ Εγκατάςταςθ εκτονωτϊν επαγομζνων τάςεων, αιςκθτθρίων μζτρθςθσ ταχυτιτων διάβρωςθσ και επζκταςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ τθλεμετρικισ καταγραφισ των ςχετικϊν μετριςεων Λογιςμικό υπολογιςμοφ επαγόμενων τάςεων του ΕΣΜΦΑ Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 22 από 94 Μελζτθ Ζρευνα αγοράσ λογιςμικϊν ι/και υπθρεςιϊν από τρίτουσ Ριλοτικι εγκατάςταςθ/δοκιμζσ λογιςμικοφ Ειςιγθςθ Ρρομικεια υλικϊν/λογιςμικοφ Υλοποίθςθ εγκ/ςταςθσ Ενδεχόμενο πλαίςιο Ζωσ τζλοσ 2012 Σφνταξθ ςχετικισ ειςιγθςθσ για τρόπουσ υλοποίθςθσ Συνεργαςία με τα ΤΛΣ Συνεργαςία με εξωτερικοφσ φορείσ Θ υλοποίθςθ του ζργου μπορεί να επθρεαςτεί από Καιρικζσ Συνκικεσ και μεγάλθ γεωγραφικι εξάπλωςθ του ζργου

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... τακμόσ υμπίεςθσ Νζασ Μεςιμβριασ

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... τακμόσ υμπίεςθσ Νζασ Μεςιμβριασ ΤΕΥΧΟΣ 5 Ιανουάριοσ - Φεβρουάριοσ - Μάρτιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ Μζροσ από λίκο από τθ ηωφόρο τθσ ανατολικισ πλευράσ του Ραρκενϊνα, ςτον οποίο εικονίηονται οι κεοί Ροςειδϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Σελ. 1 από 95 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω:

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Γραφείο Δημάρχου ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 4/ 2/ 2011 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ Α Π Ο Φ Α Θ O ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ αφοφ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Βιτζλλασ 1. Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1. Ευάγγελοσ Τοπάλησ 2. Ιορδάνησ Ξανθόπουλοσ 2

Σπφροσ Βιτζλλασ 1. Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1. Ευάγγελοσ Τοπάλησ 2. Ιορδάνησ Ξανθόπουλοσ 2 Διαχείριςη τησ Ζήτηςησ Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ ςε Ηλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ ςε Κτίρια με Βάςη την Πρόβλεψη τησ Χρήςησ Ηλεκτρικϊν Φορτίων με Ανάλυςη Μετρητικϊν Δεδομζνων Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1 Μθχανολόγοσ & Αεροναυπθγόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011

ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ  Οκτϊβριοσ 2011 ΔΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Οκτϊβριοσ 2011 ΜΕΡΟ Ι ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ Άρθρο 1 ΔΙΑΡΘΡΩΘ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ Οι Κεντρικζσ Τπηρεςίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα του Διμου και περιλαμβάνουν τισ παρακάτω οργανικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ και Εφαρμογι υςτιματoσ Διαχείριςθσ Ενζργειασ κατά ISO 50001:2011

Ανάπτυξθ και Εφαρμογι υςτιματoσ Διαχείριςθσ Ενζργειασ κατά ISO 50001:2011 Ανάπτυξθ και Εφαρμογι υςτιματoσ Διαχείριςθσ Ενζργειασ κατά ISO 50001:2011 Κωνςταντίνοσ ιοφλασ Περιβαλλοντολόγοσ, MSc Σμιμα Περιβάλλοντοσ & Μεταφορών Δ/νςθ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ KΑΠΕ, 08/05/15 Military

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα