Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011"

Transcript

1 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ & ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΖΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ, ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΣΘΣΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ X ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 2 από 94

3 Κεφάλαιο I Ειςαγωγι Με το Ρροεδρικό Διάταγμα 33 (ΦΕΚ 31/ ) ςυςτάκθκε θ Ανϊνυμθ Εταιρία με τθν επωνυμία «Διαχειριςτισ Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου Α.Ε.» και εγκρίκθκε το Καταςτατικό τθσ. Σκοπόσ τθσ Εταιρίασ είναι θ λειτουργία, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ), όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Άρκρο 6 του ν. 3428/2005, και των διαςυνδζςεϊν του, προκειμζνου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκλθρωμζνο και να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ των Χρθςτϊν, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 παρ. 31 του ιδίου νόμου, ςε φυςικό αζριο κατά τρόπο αςφαλι, επαρκι, αξιόπιςτο και οικονομικά αποδοτικό. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, ςτα πλαίςια τθσ Απόφαςθσ του Δ.Σ. Αρ. 112/01 / με κζμα τθν Ανάκεςθ διαχειριςτικισ & εκπροςωπευτικισ εξουςίασ ςε μζλθ Δ.Σ. & ςε ςτελζχθ τθσ Εταιρίασ, και των καταςτατικϊν εξουςιοδοτιςεϊν του, ζχει εγκρίνει το ιςχφον Οργανόγραμμα τθσ Εταιρείασ, ωσ ακολοφκωσ: Ρρόεδροσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου Οργανωτικζσ Μονάδεσ αναφερόμενεσ ςτον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου Διευκφνων Σφμβουλοσ Διευκφνςεισ Δραςτθριοτιτων Δραςτθριότθτεσ Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ Δραςτθριότθτεσ Διαχείριςθσ Ζργων Δραςτθριότθτεσ Στρατθγικισ, Ανάπτυξθσ & υκμιςτικϊν Κεμάτων Δραςτθριότθτεσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν Δραςτθριότθτεσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Διευκφνςεισ και Τμιματα υπαγόμενα απ ευκείασ ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο Γραφείο Διοίκθςθσ Γραμματεία Διοίκθςθσ Διεφκυνςθ Νομικϊν Υπθρεςιϊν Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, Ροιότθτασ και Ρεριβάλλοντοσ Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων & Επικοινωνίασ Στα πλαίςια και ςε υλοποίθςθ: Του υπό ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Εταιρίασ για το ζτοσ 2012, Του Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ του ΔΕΣΦΑ , Του Επιχειρθςιακοφ Ρλάνου τθσ εταιρείασ, Εκπονείται, όπωσ κάκε χρόνο, το Ρρόγραμμα Δράςθσ τθσ Εταιρίασ με ςκοπό να περιζχεται ςε αυτό αφ ενόσ το αντικείμενο τθσ κάκε οργανωτικισ μονάδασ και αφ ετζρου να προςδιορίηονται ςυνοπτικά οι ςτόχοι κάκε οργανωτικισ μονάδασ για το επόμενο ζτοσ και οι αντίςτοιχεσ δράςεισ για τθν επίτευξι τουσ κακϊσ και ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςισ τουσ. Καταγράφονται επίςθσ οι εξωγενείσ ςυναρμοδιότθτεσ / παράγοντεσ που μποροφν να επθρεάςουν τα ανωτζρω. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 3 από 94

4 Ωσ ςτόχοι δεν νοοφνται οι κακθμερινζσ και επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ κάκε οργανωτικισ μονάδασ που εκτελοφνται ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ. Επιπλζον τονίηεται ότι επεκτείνεται θ Εργοκεντρικι Οργάνωςθ όλων των Δραςτθριοτιτων και Υπθρεςιϊν τθσ Εταιρίασ (εςωτερικά ι/και εξωτερικά), μετά τον ςχεδιαςμό και τθν επιτυχι εφαρμογι του Ολοκλθρωμζνου Εργοκεντρικοφ Ρεριβάλλοντοσ Διαχείριςθσ Ζργων. Το 2012 οι δείκτεσ που παριχκθςαν κατά το 2011 και αφοροφν : Δείκτεσ αςφάλειασ και υγείασ (OGP, CONCAW και ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 1801:2007) Δείκτεσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (κατά ISO 14000) Δείκτεσ διαχείριςθσ ποιότθτασ (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ και ISO 9001/ 2008) κα ελεγχκοφν για τθν ευελιξία και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ϊςτε με τθν κατάλλθλθ ςτατιςτικι επεξεργαςία να αποτυπϊνουν ρεαλιςτικά τθν βελτίωςθ και το βακμό προςζγγιςθσ των ςτόχων που ζχουν τεκεί ςτθν Ρολιτικι τθσ εταιρείασ ςτα εφαρμοηόμενα διαχειριςτικά ςυςτιματα. Επόμενο βιμα είναι θ δθμιουργία βάςεωσ δεδομζνων των αποτελεςμάτων των δεικτϊν ϊςτε με τθν ςυμμετοχι μασ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ και φορείσ να αποτιμιςουμε τισ επιδόςεισ μασ μζςω benchmarking με ομοειδείσ εταιρείεσ. Θ ευρωπαϊκι οδθγία για τισ Υποδομζσ Ηωτικισ Σθμαςίασ ζχει γίνει επίκεντρο τθσ ςυνεργαςίασ μασ με το ΚΕΜΕΑ πζραν τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτο πρόγραμμα DITSEF. Στο πλαίςιο του προθγοφμενου ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενθ πρακτικι τθσ διαςτρωματικισ αςφάλειασ (Layered safety and security) γίνεται επαναςχεδιαςμόσ των ςυςτθμάτων φφλαξθσ και προςταςίασ των εγκαταςτάςεων του ΕΣΜΦΑ (οργανωτικά, τεχνολογικά, ςυςτθμικά). Αςφαλϊσ θ πρακτικι τθσ Διαςτρωματικισ Αςφάλειασ δεν αφορά μόνο τθν Φφλαξθ αλλά είναι ζνα γενικότερο πλαίςιο όπου θ αδιάλειπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, θ Αςφάλεια των εργαηομζνων αλλά και των περιοίκων και αςφαλϊσ θ προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ διαφυλάςςονται από ορκολογικά κατανεμθμζνα «τείχθ» προςταςίασ. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 4 από 94

5 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 5 από 94

6 Οργανωτικζσ Μονάδεσ αναφερόμενεσ ςτον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Κεφάλαιο II Πρόγραμμα Δράςθσ Μονάδασ Εςωτερικοφ Ελζγχου II.1 υνοπτικι περιγραφι αντικειμζνου Θ Τπηρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου αποτελεί μία ανεξάρτθτθ, αντικειμενικι, και ςυμβουλευτικι δραςτθριότθτα, ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τισ λειτουργίεσ τθσ Εταιρίασ, ςφμφωνα με τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, τθν πολιτικι και τισ διαδικαςίεσ τθσ. Σκοπόσ τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι: Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ τθ Διοίκθςθ, μζςω τθσ διαρκοφσ, ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των Συςτθμάτων Εςωτερικοφ Ζλεγχου - Διακυβζρνθςθσ με ςκοπό τθν αποτίμθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων. Θ διαρκισ επιδίωξθ τθσ μακροχρόνιασ ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ και θ προάςπιςθ γενικότερα του εταιρικοφ ςυμφζροντοσ. Θ επιβεβαίωςθ τιρθςθσ του ςκοποφ του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, τθσ νομοκεςίασ και των αποφάςεων των εποπτικϊν αρχϊν που διζπουν τθν Εταιρία. Θ επιβεβαίωςθ τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των διακεςίμων πόρων και μζςων τθσ οικονομικισ μονάδασ. Θ προϊκθςθ των κατάλλθλων θκικϊν αρχϊν και αξιϊν μζςα ςτθν Εταιρία. Θ Υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου διενεργεί Δειγματολθπτικά Ρρολθπτικοφσ και Καταςταλτικοφσ ζλεγχουσ, Τακτικοφσ ι Ζκτακτουσ με εντολι τθσ Διοίκθςθσ ι κατά τθν κρίςθ του επικεφαλισ τθσ Μονάδασ II.2 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Οι δράςεισ τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου το 2012 κα κακορίηονται εκάςτοτε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ρροζδρου του Δ.Σ. και του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Ελζγχων. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 6 από 94

7 Διευκφνςεισ Δραςτθριοτιτων Κεφάλαιο III Πρόγραμμα Δράςθσ Δραςτθριοτιτων Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ III.1 υνοπτικι περιγραφι αντικειμζνου Η Διεφθυνςη Δραςτηριοτήτων Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςησ ζχει ωσ αντικείμενο: Τθν εποπτεία, ςυντιρθςθ & λειτουργικι διαχείριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α) ςε κανονικζσ και ςε ζκτακτεσ ςυνκικεσ, Τθν παροχι και διαχείριςθ (ρυκμιηόμενων) των υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςτο ΕΣΦΑ υπό όρουσ ιςότιμουσ που δεν ειςάγουν διακρίςεισ κακϊσ και Τθν παροχι προσ τρίτουσ και εμπορικι εκμετάλλευςθ & διαχείριςθ τεχνικϊν υπθρεςιϊν (μθ ρυκμιηόμενων) ςυναφϊν και ςχετιηόμενων με τθν τεχνογνωςία και τισ απορρζουςεσ καταςτατικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Εταιρίασ. Θ Δραςτθριότθτα ζχει τισ παρακάτω κφριεσ αρμοδιότθτεσ: Ρρογραμματίηει τθ λειτουργία & τθν ςυντιρθςθ του ΕΣΦΑ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε λειτουργικζσ ανάγκεσ του δικτφου και τισ απορρζουςεσ από τον Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ και το ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ αγοράσ Φυςικοφ Αερίου, ςυμβατικζσ δεςμεφςεισ και υποχρεϊςεισ ζναντι των Χρθςτϊν ι των Τρίτων. Ρρογραμματίηει, εποπτεφει και διαχειρίηεται τθν κακθμερινι λειτουργία του ΕΣΦΑ και τθν κατανομι του αερίου ςτθν εκνικι επικράτεια από το Κζντρο Ελζγχου και Κατανομισ Φορτίου του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ που ευρίςκεται ςτο Ράτθμα Ελευςίνασ. Είναι υπεφκυνθ για τθν ςυντιρθςθ (προλθπτικι & ζκτακτθ) του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΜΦΑ) κακϊσ και του Στακμοφ Υγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου (Υ.Φ.Α) που είναι εγκατεςτθμζνοσ επί τθσ νιςου εβυκοφςασ του κόλπου Μεγάρων. Ρρογραμματίηει και διαχειρίηεται τθν εκφόρτωςθ πλοίων ΥΦΑ ςτον τερματικό ςτακμό τθσ νιςου εβυκοφςασ. Διαχειρίηεται από τεχνικισ και ςυμβατικισ πλευράσ ζκτακτα περιςτατικά που επθρεάηουν τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων του ΕΣΦΑ κακϊσ και κρίςεισ εφοδιαςμοφ τθσ χϊρασ αλλά και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Βαλκανίων με φυςικό αζριο. Εφαρμόηει το ρυκμιςτικό πλαίςιο (εκνικό και κοινοτικό) ςε ότι αφορά ςτθν πρόςβαςθ Χρθςτϊν ςτο Εκνικό Σφςτθμα Φυςικοφ Αερίου και διενεργεί τισ ςχετικζσ επαφζσ με τθν ΑΕ ςτα πλαίςια κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. Διαμορφϊνει και ειςθγείται βελτιωτικζσ προτάςεισ για το υφιςτάμενο ρυκμιςτικό πλαίςιο ςφμφωνα με τθν εμπειρία από τθν κακθμερινι διαχείριςθ εφαρμογισ του. Συνάπτει και διαχειρίηεται ςυμβάςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ και χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ. Συνάπτει και διαχειρίηεται ςυμβάςεισ παροχισ αερίου εξιςορρόπθςθσ και αερίου λειτουργίασ (απωλειϊν και ιδιοκαταναλϊςεων). Τθρεί μθτρϊο κατόχων δεςμευμζνθσ μεταφορικισ ικανότθτασ. Φζρει τθν ευκφνθ για τον προγραμματιςμό, τθν δρομολόγθςθ, καταςκευι και υλοποίθςθ μειηόνων ζργων ςυντιρθςθσ με τθν υποςτιριξθ των ςχετικϊν εργολάβων ςυντιρθςθσ ΕΣΦΑ & ΥΦΑ ι επζκταςθσ και βελτιςτοποίθςθσ των εν λειτουργία, εγκαταςτάςεων του ΕΣΦΑ. Συμμετζχει ςτον Βαςικό & Αναλυτικό Σχεδιαςμό των προσ καταςκευι ζργων. Ραραλαμβάνει προσ λειτουργία τα ζργα αμζςωσ μετά τθν καταςκευι τουσ, Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 7 από 94

8 αναλαμβάνοντασ ι ςυμμετζχοντασ ςτισ διαδικαςίεσ προςωρινισ παραλαβισ, παραλαβισ και κζςθσ ςε λειτουργία των εγκαταςτάςεων. Ριςτοποιεί τθν καλι αρχικι λειτουργία των ζργων και υποδεικνφει τυχόν ελλείψεισ. Διαχειρίηεται τισ ςυμβάςεισ παροχισ μθ ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν ςε Χριςτεσ ι Τρίτουσ παρζχοντασ, βάςει τθσ εμπειρίασ και τθσ τεχνογνωςίασ τθσ ςτο τεχνικό αντικείμενο του τομζα του φυςικοφ αερίου, ςυναφείσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ ςε τρίτουσ, όπωσ : o Λειτουργία και ςυντιρθςθ δικτφων διανομισ τρίτων (δίκτυα πόλθσ) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υλοποίθςθσ ςυνδζςεων με καταναλωτζσ μζςθσ & χαμθλισ πίεςθσ. o Λειτουργία και ςυντιρθςθ Στακμϊν Ανεφοδιαςμοφ Οχθμάτων με καφςιμο φυςικό αζριο ιδιοκτθςίασ τρίτων. o Ραρακολοφκθςθ και πιςτοποίθςθ τθσ μετρολογικισ αξιοπιςτίασ των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ & τιμολόγθςθσ του ΕΣΜΦΑ κακϊσ και των εγκαταςτάςεων τρίτων (ςτα πλαίςια των μθ ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν). Διαχειρίηεται, λειτουργεί & ςυντθρεί, το κεντρικό ςφςτθμα τθλεποπτείασ & τθλεχειριςμϊν κακϊσ και το ιδιόκτθτο τθλεπικοινωνιακό ςφςτθμα τθσ Εταιρείασ, το οποίο καλφπτει το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου. Διαχειρίηεται, λειτουργεί, ςυντθρεί και βελτιϊνει το ςφςτθμα τθσ κακοδικισ & αντικεραυνικισ προςταςίασ των εγκαταςτάςεων. Συμμετζχει ςε Εκνικοφσ ι Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ςε κζματα ενεργειακά ι τεχνικά που άπτονται του κεςμικοφ επιχειρθςιακοφ πεδίου ευκφνθσ τθσ Δραςτθριότθτασ. III.2 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Το ανά Διεφκυνςθ Ρρόγραμμα Δράςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Δραςτθριοτιτων Μεταφοράσ και Εκμετάλλευςθσ για το 2012, ζχει ωσ ακολοφκωσ: Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ροισ Αερίου τόχοι Δράςεισ Αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ οισ Αερίου (ΔΔΑ) αποτελεί θ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ, αςφαλισ και αποδοτικισ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ) εντόσ των πλαιςίων τθσ ρυκμιηόμενθσ αγοράσ Φυςικοφ Αερίου, ο προγραμματιςμόσ των παραδόςεων/παραλαβϊν Φυςικοφ Αερίου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Χρθςτϊν, θ τεχνικι υποςτιριξθ και ανάπτυξθ των θλεκτρονικϊν και τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων του Εκνικοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΜΦΑ) κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ και εφαρμογι μετρολογικϊν απαιτιςεων ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΕΣΜΦΑ. Στο πλαίςιο των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τθσ θ ΔΔΑ: εποπτεφει και ελζγχει τθ λειτουργία του ΕΣΦΑ από τον Κάλαμο Ελζγχου Ρατιματοσ, διαχειρίηεται ςυναγερμοφσ και καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, παρακολουκεί, υλοποιεί και λαμβάνει διορκωτικζσ ενζργειεσ επί του θμερθςίου προγραμματιςμοφ ροϊν φυςικοφ αερίου Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 8 από 94

9 εκπονεί θμεριςιεσ αναφορζσ (π.χ. πωλιςεων αερίου, ςυμβάντων, λειτουργίασ δικτφου μεταφοράσ) και ενδεικτικζσ κατανομζσ ποςοτιτων φυςικοφ αερίου προγραμματίηει τθ λειτουργία του ΕΣΦΑ βάςει των θμεριςιων και εβδομαδιαίων δθλϊςεων παραδόςεων παραλαβϊν των Χρθςτϊν εκπονεί (α) το ετιςιο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ ΕΣΦΑ, (β) τθν ετιςια ζκκεςθ αςφάλειασ εφοδιαςμοφ, (γ) το ετιςιο πρόγραμμα εξιςορρόπθςθσ φορτίου και (δ) το ετιςιο πρόγραμμα βακμονομιςεων εκπροςωπεί τον ΔΕΣΦΑ ςε διεκνείσ ςυςκζψεισ ςχετικζσ με (α) τθ διαδικαςία διαμετακόμιςθσ φυςικοφ αερίου προσ το ΕΣΦΑ και (β) τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων ςυντιρθςθσ των ανάντθ ςυςτθμάτων φυςικοφ αερίου του ΕΣΦΑ παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ και αναπτφςςει τα ςυςτιματα (α) Τθλεποπτείασ & Τθλεχειριςμοφ (SCADA) (β) Στακερϊν Τθλεπικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ, (γ) Απεικόνιςθσ του Καλάμου Ελζγχου Ρατιματοσ, (δ) Ρροςομοίωςθσ ςε πραγματικό χρόνο του ΕΣΦΑ, (ε) Κινθτϊν Τθλεπικοινωνιϊν του ΕΣΦΑ και (ςτ) Τοπικισ Τιμολόγθςθσ και Αυτοματιςμοφ Στακμϊν του ΕΣΦΑ εκπροςωπεί τον ΔΕΣΦΑ ςτισ ομάδεσ εργαςίασ Interoperability και Transparency του European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G) Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 9 από 94

10 τόχοι Δράςεισ α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ Θζμα. Λειτουργία του DCS του υμπιεςτι Ν. Μεςιμβριασ χόλια 1. Ενςωμάτωςθ του Συμπιεςτι Ν. Μεςιμβριασ ςτο SCADA Στόχοσ τθν remote λειτουργία του Συμπιεςτι Συμμετοχι ςτισ εργαςίεσ αναςκόπθςθσ του λεπτομεροφσ ςχεδιαςμοφ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του DCS Λοφνιοσ 2012 Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων Θζμα. Κζντρων Ελζγχου SCADA 2. Λειτουργία νζων εξυπθρετθτϊν και δρομολογθτϊν του ςυςτιματοσ SCADA Επικαιροποίθςθ / Συντιρθςθ ςυςτιματοσ SCADA Θζμα. υνεργαςία για κζματα διαλειτουργικότθτασ Ρρομικεια & αντικατάςταςθ των υπαρχόντων των οποίων θ περίοδοσ υποςτιριξθσ από τισ καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ τουσ ζλθξε. Απρίλιοσ Συνεργαςία με τα ανάντθ διαςυνδεμζνα ςυςτιματα ςε κζματα διαλειτουργικότθτασ Υπογραφι Interconnection Agreement με Βουλγαρία ανταλλαγι δεδομζνων Θζμα. Αναβάκμιςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ υςτιματοσ SCADA Κζντρων Ελζγχου Σφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ευρωπαϊκό και ελλθνικό νομοκετικό πλαίςιο. 4. Νζο γραφικό Μελζτθ περιβάλλον του προμικεια, Συςτιματοσ SCADA εγκατάςταςθ Θζμα. Μελζτθ Προμικεια Εγκατάςταςθ υςτιματοσ χεδιαςμοφ Θμεριςιασ Ροισ Αερίου 2013 Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ ΔΕΣΦΑ Ρρ/ςμόσ για το Σφςτθμα ςχεδιαςμοφ θμεριςιασ ροισ αερίου Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 10 από 94 Μελζτθ προμικεια εγκατάςταςθ Θζμα. Αναβάκμιςθσ του υςτιματοσ τακερϊν Σθλεπικοινωνιϊν του ΕΦΑ. 6. Ζργου αναβάκμιςθσ του Συςτιματοσ Στακερϊν Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Μελζτθ Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ (ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Δρ. Διαχείριςθσ Λοφνιοσ 2013 Απρίλιοσ 2012 βαςικόσ ςχεδιαςμόσ Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ ΔΕΣΦΑ για το 2012 Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων Ρροβλζπεται ςτο πρόγραμμα ανάπτυξθσ

11 Τθλεπικοινωνιϊν του Ζργων) ( ) ΕΣΦΑ Μελζτθ Προμικεια και Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ (SCADA Πεδίου) 7. Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ τοπικισ τθλεμετρίασ / τθλεχειριςμοφ (SCADA Ρεδίου) ςε βαλβιδοςτάςια του ΕΣΦΑ Αναβάκμ ιςθ του ςυςτιμα τοσ Θζμα. Εργαςίεσ αποςφαλμάτωςθσ των ςυςτθμάτων Συνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ από Εργολάβο Συντιρθςθσ 8. Συμμετοχι εργαςίεσ αποςφαλμάτωςθσ των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, τιμολόγθςθσ και αυτοματιςμοφ των ςτακμϊν Μ/ 1 θσ και 2 θσ ομάδασ, κακϊσ και των Μετρθτικϊν Στακμϊν Κιπων, ΘΩΝ Α και ΘΩΝ Β Αποςφαλμάτωςθ των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ, τιμολόγθςθσ και αυτοματιςμοφ Ραρακολοφκθςθ εργαςιϊν εργολάβων Θζμα. Αναβάκμιςθσ θλεκτρολογικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτακμϊν Μ/Ρ του ΕΦΑ Δράςθ από προθγοφμενο ζτοσ 9. Αναβάκμιςθ (α) θλεκτρολογικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ ςτακμϊν Μ/ του ΕΣΦΑ 9 α. (β) μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ και ςυςτιματοσ SCADA Ρεδίου ςε προςωρινοφσ ςτακμοφσ Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Συνεργαςία με τθ Δ/νςθ Ζργων Συντιρθςθσ & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 2013 Ρεριλαμβάνεται ςτο Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ ( εργολάβο ςυντιρθςθσ ΒΦΛ-ΕΚΟ) Θζμα. Σεχνικι Τποςτιριξθ ςτθν Δ/νςθ Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων 10. Ραροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τθ Δ/νςθ Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων του ΔΕΣΦΑ Τεχνικι Υποςτιριξθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου Ραροχι υπθρεςιϊν ςε κζματα SCADA, τθλεπικοινωνιϊν, τιμολόγθςθσ, αυτοματιςμοφ και μετρθτικϊν διατάξεων κατά τθ μελζτθ και εκτζλεςθ νζων ζργων του ΕΣΦΑ (αγωγόσ IGI, 3θ και 4θ ομάδα ςτακμϊν Μ/, επζκταςθ ΕΣΦΑ προσ Μεγαλόπολθ και Αλιβζρι, προςωρινόσ ςτακμόσ Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 11 από Ρρ/ςμόσ ΔΕΣΤΥ

12 Θζμα. Αναβάκμιςθ Εργαςτθρίου μετρολογίασ Αναβάκμιςθ του εργαςτθρίου μετρολογίασ ωσ προσ τθν παροχι υπθρεςιϊν ανάλυςθσ ποιότθτασ και λειτουργικισ απόδοςθσ χρωματογράφων AdG III). Σφναψθ ςφμβαςθσ με ςφμβουλο για τθν υλοποίθςθ του ζργου 2013 Ρροβλζπεται ςτο Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 12 από 94

13 Διεφκυνςθ Εμπορίασ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Εμπορίασ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν (ΔΕΥ) αποτελεί θ διεκπεραίωςθ όλων των απαραίτθτων διαδικαςιϊν προκειμζνου οι Χριςτεσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου ι / και ςτθν Εγκατάςταςθ ΥΦΑ, κατά τρόπο ιςότιμο που δεν γεννά διακρίςεισ μεταξφ των Χρθςτϊν. Στο πλαίςιο των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τθσ θ ΔΕΥ: εξετάηει και εγκρίνει / απορρίπτει ςχετικά αιτιματα Χρθςτϊν βάςει των οριηομζνων ςτο ιςχφον ρυκμιςτικό πλαίςιο τθσ αγοράσ Φ.Α. καταρτίηει Συμβάςεισ Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ οι οποίεσ ςυνάπτονται μεταξφ των Χρθςτϊν και του ΔΕΣΦΑ υπολογίηει τισ χρεϊςεισ παροχισ Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ ανά Χριςτθ και ανά Σφμβαςθ προγραμματίηει τισ εκφορτϊςεισ πλοίων ΥΦΑ των Χρθςτϊν ΥΦΑ καταρτίηει, κατόπιν διαγωνιςμοφ, ςυμβάςεισ για τθν προμικεια Αερίου Λειτουργίασ και Αερίου Εξιςορρόπθςθσ παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ΔΕΣΜΘΕ ΔΕΣΦΑ για τθν πϊλθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ παραγόμενθσ από τθν μονάδα ΣΘΚΥΑ τθσ εβυκοφςασ επιςθμαίνει προβλιματα από τθν εφαρμογι του υφιςτάμενου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και προτείνει βελτιϊςεισ / προςκικεσ υποςτθρίηει τουσ αρμόδιουσ φορείσ (ΥΡΕΚΑ, ΑΕ) ςε ηθτιματα αςφάλειασ εφοδιαςμοφ ςυμμετζχει ςτισ ομάδεσ εργαςίεσ του ENTSOG καταρτίηει προχπολογιςμό εςόδων από τθν παροχι ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 13 από 94

14 τόχοι Δράςεισ α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ χόλια Θζμα. Προμικεια Αερίου Εξιςορρόπθςθσ και Αερίου για τθν Αντιςτάκμιςθ του Αερίου Λειτουργίασ κατά το Ζτοσ Ρρομικεια Αερίου Εξιςορρόπθςθσ και Αερίου για τθν Αντιςτάκμιςθ του Αερίου Λειτουργίασ, κατά το Ζτοσ 2013 Ρρομικεια Αερίου Εξιςορρόπθςθσ και Αερίου για τθν Αντιςτάκμιςθ του Αερίου Λειτουργίασ, κατά το Ζτοσ 2013, με τουσ πλζον ευνοϊκοφσ όρουσ για το ΔΕΦΣΑ και κατ επζκταςθ για το ςφνολο των Χρθςτϊν Μεταφοράσ Θζμα. Ανάπτυξθ κόμβου διαπραγμάτευςθσ Για τθν επίτευξθ του ανωτζρω ςτόχου κα ςχεδιαςκοφν και κα διενεργθκοφν, εντόσ του Λουλίου 2012, διεκνείσ διαγωνιςμοί για τθν προεπιλογι δυνθτικϊν Ρρομθκευτϊν Αερίου Εξιςορρόπθςθσ και Αερίου για τθν Αντιςτάκμιςθ του Αερίου Λειτουργίασ. Θ επιλογι του τελικοφ Ρρομθκευτι κα βαςίηεται ςτθν οικονομικι προςφορά που κα υποβάλλουν οι προεπιλεχκζντεσ Ρρομθκευτζσ, ςτο πλαίςιο ικανοποίθςθσ ςχετικοφ αιτιματοσ του Διαχειριςτι. 2. Ανάπτυξθ κόμβου διαπραγμάτευςθσ Επίτευξι τθσ Ανάπτυξθσ κόμβου διαπραγμάτευςθσ κα πραγματοποιθκεί, από εξειδικευμζνο οίκο, διερεφνθςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ Φυςικοφ Αερίου και προςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν που πρζπει να φζρει κόμβοσ διαπραγμάτευςθσ ςτο ΕΣΜΦΑ. Θ υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του ΔΣ του ΔΕΣΦΑ Εντόσ του 2012 Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν υλοποιικθκε κατά το Ζτοσ 2011, λόγω ζλλειψθσ ςχετικοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και περιοριςμζνθσ αγοράσ Θζμα. Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Φυςικοφ Αερίου ΟΠΦΑ Κατάρτιςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ, Ανάπτυξθσ, εγκατάςταςθ και κζςθσ ςε λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του ΔΕΦΑ 3 α. ζργο ανάπτυξθσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του ΔΕΣΦΑ Κατάρτιςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ Ραρακολοφκθςθ των ενεργειϊν του Αναδόχου και ςυνεργαςία με τον ανάδοχο για τθν ολοκλιρωςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ Ο ςτόχοσ αυτόσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του Φεβρουαρίου 2012, μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν του Συμβοφλου (ΚΕΜΑ). Ζναρξθ του ζργου για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του ΔΕΦΑ 3β. Ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του ΔΕΣΦΑ Θ ζναρξθ του ζργου Ανάδοχοσ κατόπιν διεκνοφσ διαγωνιςμοφ Θ ζναρξθ του ανωτζρω ζργου προγραμματίηεται τον Λοφνιο 2012 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 14 από 94

15 Θζμα. Ανάπτυξθ Πιλοτικοφ Θλεκτρονικοφ υςτιματοσ υναλλαγϊν 4. Ανάπτυξθ Ριλοτικοφ Θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Συναλλαγϊν Ολοκλιρωςθ και λειτουργία του Συςτιματοσ Συναλλαγϊν Σχεδιαςμόσ & Ανάπτυξθ του Συςτιματοσ Συναλλαγϊν από προςωπικό τθσ Δ/νςθσ. Θζμα. Ανάπτυξθ του Πιλοτικοφ Θλεκτρονικοφ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ΔΕΦΑ κα υλοποιθκεί εντόσ του πρϊτου εννιαμινου του Ρεραιτζρω ανάπτυξθ του Ριλοτικοφ Θλεκτρονικοφ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΔΕΣΦΑ ενςωμάτωςθ δυνατότθτασ υποβολισ αιτθμάτων ςφναψθσ Σφμβαςθσ Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ Ανάπτυξθ νζων λειτουργιϊν από προςωπικό τθσ Δ/νςθσ. Θζμα. Εφαρμογι νζασ μεκοδολογίασ Σιμολόγθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία του ζτουσ 2011 Ο ςτόχοσ κα υλοποιθκεί εντόσ του πρϊτου τετραμινου του Ζκδοςθ τιμολογίων Μεταφοράσ και ΥΦΑ ζτουσ 2011 ανίχνευςθ πικανϊν ςφαλμάτων τυχόν προβλιματα ςτθν μεκοδολογία τιμολόγθςθσ Ο ςτόχοσ κα υλοποιθκεί εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2012 Θζμα. Εκπόνθςθ μεκοδολογίασ ανίχνευςθσ πικανϊν ςφαλμάτων ςε ωριαία ςτοιχεία μετριςεων από τουσ ςτακμοφσ του ΕΜΦΑ Λαμβάνοντασ υπ όψιν τον νζο Κανονιςμό Τιμολόγθςθσ και τα δεδομζνα χριςθσ του ΕΣΦΑ κατά το Ζτοσ Εκπόνθςθ μεκοδολογίασ ανίχνευςθσ πικανϊν ςφαλμάτων ςε ωριαία ςτοιχεία μετριςεων από τουσ ςτακμοφσ του ΕΣΜΦΑ Ανίχνευςθ πικανϊν ςφαλμάτων Ανίχνευςθ πικανϊν ςφαλμάτων ςε ωριαία ςτοιχεία μετριςεων από τουσ ςτακμοφσ του ΕΣΜΦΑ, τα οποία αντλοφνται μζςω του ςυςτιματοσ Εποπτικοφ Ελζγχου και Συλλογισ Δεδομζνων (SCADA) από προςωπικό τθσ Δ/νςθσ. Ο ςτόχοσ κα υλοποιθκεί εντόσ του πρϊτου εξαμινου του 2012 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 15 από 94

16 Διεφκυνςθ Εμπορίασ μθ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Εμπορίασ Μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν (ΔΕΜΥ) αποτελεί τθν παροχι μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν όπωσ αυτζσ προβλζπονται από το Νόμο 3428/2005 και τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ), τα ζςοδα των οποίων δεν ςυνυπολογίηονται ςτον κακοριςμό του τιμολογίων υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν και ωσ εκ τοφτου αποτελοφν ζνα ζςοδο με κακοριςτικι ςυνειςφορά ςτα οικονομικά αποτζλεςμα τθσ εταιρίασ. Για το λόγο αυτό θ εταιρία ζχει κζςει ςτισ ςθμαντικζσ προτεραιότθτεσ τθν περαιτζρω ανάπτυξθ παροχισ μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ςε ζνα μεγάλο εφροσ πελατϊν ςτο προςεχζσ μζλλον. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 16 από 94

17 τόχοι Δράςεισ α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ χόλια Θζμα. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ όςμθςθσ για το ζτοσ SLA 0005 Ραροχι υπθρεςιϊν όςμθςθσ Υπεγράφθ Σχεδίου Τροποποίθςισ Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραρεχόμενθ υπθρεςία όςμθςθσ μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε., για τθν ειςαγωγι νζου Σθμείου Εξόδου Αλεξανδροφπολθ 2 SLA 0013 Ραροχι υπθρεςιϊν όςμθςθσ Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων 3 SLA 0014 Ραροχι υπθρεςιϊν όςμθςθσ Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Επίςθσ πρόκειται να υπογραφεί SLA για τθν παροχι υπθρεςιϊν όςμθςθσ με τθν εταιρία ΕΡΑ Αττικισ Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραρεχόμενθ υπθρεςία όςμθςθσ μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΕΡΑ Κεςςαλίασ Ραρεχόμενθ υπθρεςία όςμθςθσ μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΕΡΑ Κεςςαλονίκθσ α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ χόλια Θζμα. Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ Πιςτοποίθςθσ υςτθμάτων Μζτρθςθσ Ποιότθτασ Φ.Α. για το ζτοσ SLA 0024 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραρεχόμενθ υπθρεςία πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΔΕΘ Α.Ε. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 17 από 94

18 2 SLA 0019 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με τθν εταιρία ΘΩΝ ΚΕΜΟΘΛΕΚΤΛΚΘ Α.Ε. 3 SLA 0034/10 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και τθν εταιρία ΑΛΟΥΜΛΝΛΟΝ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 4 SLA 0010/10 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. προσ τθν εταιρία ELPEDISON Α.Ε. 5 SLA 0044 Ριςτοποίθςθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτοφν και κατά το ζτοσ 2012 Ραροχι υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ ποιότθτασ Φ.Α. με τθν εταιρία ΚΟΛΝΚΟΣ POWER A.E Θζμα. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Λειτουργίασ και υντιρθςθσ Δικτφων Διανομισ Φ.Α. 1 SLA 0003 Ραροχι υπθρεςιϊν Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ των Δικτφων Διανομισ Φ.Α Τροποποίθςθ ωσ προσ το φψοσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και ωσ προσ το αντικείμενο (προςκικθ ενεργϊν δικτφων και επιτιρθςθ μθ ενεργϊν δικτφων). Κα ςυνεχιςτεί και για το 2012 Θζμα. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ ςχετικά με τθ Λειτουργία και υντιρθςθ του υςτιματοσ Διανομισ Φ.Α. Ραροχι υπθρεςιϊν Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ των Δικτφων Διανομισ Φ.Α. με τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε 1 SLA 0033/10 παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςχετικά με τθ Λειτουργία και Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Διανομισ Φ.Α Σφνταξθ ςυμβάςεων Επικοινωνία με αντιςυμβαλλόμενουσ Υπογραφι ςυμβάςεων Εντολζσ ζκδοςθσ τιμολογίων Κα ςυνεχιςτεί και για το 2012 παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ςχετικά με τθ Λειτουργία και Συντιρθςθ του Συςτιματοσ Διανομισ Φ.Α. με τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 18 από 94

19 Θζμα. Παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Σεχνικοφ υμβοφλου Διαχείριςθσ Μελετϊν Ζργων Φ.Α. SLA 0041/11 Ραροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου Διαχείριςθσ Μελετϊν Ζργων Φ.Α Κα ςυνεχιςτεί και για το 2012 παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου Διαχείριςθσ Μελετϊν Ζργων Φ.Α. με τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε. Θζμα. φμβαςθ για τθν Παροχι Τπθρεςιϊν Πιςτοποίθςθσ Μετριςεων ςτουσ Μετρθτικοφσ τακμοφσ υνόρων Ραροχι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Μετριςεων ςτουσ Μετρθτικοφσ Στακμοφσ Συνόρων Ραροχι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Μετριςεων Ρρόκειται να υπογραφεί Λδιωτικό Συμφωνθτικό, για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Μετριςεων ςτουσ Μετρθτικοφσ Στακμοφσ Συνόρων με τθν εταιρία ΔΕΡΑ Α.Ε Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 19 από 94

20 Λοιπζσ Δράςεισ Θ ΔΕΜΥ είναι ζτοιμθ να ςυμμετάςχει ςτθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου που αφορά τθ δθμιουργία Εκπαιδευτικοφ Κζντρου το οποίο κα ςτοχεφει ςτθν προςφορά εκπαίδευςθσ ςε κζματα πράςινων και βιομθχανικϊν επαγγελμάτων. Ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ που γίνεται ςε ςυνεργαςία με το Τμ. Κακοδικισ και Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ ςτθν οποία διερευνοφνται νζα πεδία εφαρμογισ των ιδθ υπαρχόντων αλλά και νζων υπθρεςιϊν του εν λόγω τμιματοσ. Επίςθσ κα ολοκλθρωκεί το ςχζδιο δθμιουργίασ ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ που κα χρθςιμοποιείται ςαν εργαλείο περιγραφισ και προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν του ΤΑΑΡ. Ολοκλιρωςθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ και καταγραφισ τθσ κεματολογίασ των προγραμμάτων/ςεμιναρίων που πρόκειται να προωκιςει ο ΔΕΣΦΑ, τθσ δθμιουργίασ διαφθμιςτικοφ και ενθμερωτικοφ υλικοφ, κακϊσ και τθν ςφνταξθ πλάνου προϊκθςθσ των ανωτζρω εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν. Ολοκλιρωςθ πρόταςθσ για βελτίωςθ του ιςτότοπου ςε κζματα κειμζνου, ευχρθςτίασ, μορφοποίθςθσ, ςτθν Ελλθνικι και Αγγλικι εκδοχι. Διεφκυνςθ Λειτουργίασ & υντιρθςθσ τόχοι Δράςεισ Αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ (ΔΛΣ) αποτελεί θ Λειτουργία & Συντιρθςθ εγκαταςτάςεων Μεταφοράσ & Διανομισ ςφμφωνα με το εκάςτοτε λειτουργικό & ςυμβατικό πλαίςιο, με ςκοπό τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθν αδιάλειπτθ μεταφορά και παροχι αερίου ςτουσ καταναλωτζσ και τζλοσ τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων των εγκαταςτάςεων. Στο πλαίςιο των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τθσ θ ΔΛΣ εντάςςονται: Λειτουργία & Συντιρθςθ των εγκαταςτάςεων ΕΣΜΦΑ για αδιάλειπτθ και αςφαλι λειτουργία. Εποπτεία διαχείριςθ και ζλεγχο του χϊρου διζλευςθσ του αγωγοφ. Μθνιαία απομάςτευςθ μετρθτικϊν δεδομζνων για τιμολόγθςθ όλων των ςτακμϊν, ςθμείων εξόδου και ειςόδου. Ρρογραμματιςμζνοσ ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων κακοδικισ και αντικεραυνικισ προςταςίασ αγωγοφ και εγκαταςτάςεων ΕΣΜΦΑ. Εφαρμογι και διεκπεραίωςθ υποχρεϊςεων ΔΛΣ κατά τον Κϊδικα Διαχείριςθσ, τισ ςυμβάςεισ μεταφοράσ και τον Κανονιςμό Μετριςεων. Ρραγματοποίθςθ αςκιςεων αςφαλείασ (εκπαιδευτικζσ και ετοιμότθτασ) για τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ και τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καταςτάςεων Συνεργαςία με αναδόχουσ και επιβλζψεισ καταςκευισ νζων ζργων. Ρεριοριςμόσ απωλειϊν αερίου, ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον. Ορκολογικι διαχείριςθ εργαςιϊν προςωπικοφ με ςτόχο τθν μείωςθ του κόςτουσ ςυντιρθςθσ. Ραραλαβι και κζςθ ςε λειτουργία νζων ςτακμϊν και δικτφων Μζςθσ και Χαμθλισ Ρίεςθσ ιδιοκτθςίασ ΔΕΡΑ ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ διαχείριςθσ δικτφων ΔΕΣΦΑ ΔΕΡΑ. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 20 από 94

21 Ραραλαβι και κζςθ ςε λειτουργία νζων ςτακμϊν και κλάδων του ςυςτιματοσ Υψθλισ Ρίεςθσ Συνεργαςία και ςχολιαςμόσ του βαςικοφ ςχεδιαςμοφ νζων ζργων με Δ/νςεισ Μελετϊν & Καταςκευϊν. Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 21 από 94

22 α/α Ζργο τόχοι Δράςεισ Τλοποίθςθσ Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ χόλια Θζμα. Διενζργεια προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (δεκαετίασ) ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Μ ιδθροκάςτρου Διενζργεια προλθπτικισ ςυντιρθςθσ (δεκαετίασ) ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ΜΣΣ Σιδθροκάςτρου (βάνεσ Mokveld) Εξαςφάλιςθ των εγκαταςτάςεων ΕΣΜΦΑ για αδιάλειπτθ και αςφαλι λειτουργία Εξάρμωςθ και επανατοποκζτθςθ βανϊν Θζμα. Ζργα Βελτίωςθσ - Αναβάκμιςθσ του λειτουργικοφ εξοπλιςμοφ των παλαιϊν ςτακμϊν M/R του ΕΜΦΑ Σε δφο φάςεισ (Μάιοσ και Σεπτζμβριοσ τoυ 2012) Απαιτοφνται ανταλλακτικά & υπθρεςίεσ εξειδικευμζνου τεχνικοφ & βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ από εργολάβο ςυντιρθςθσ Ζργα Βελτίωςθσ - Αναβάκμιςθσ του λειτουργικοφ εξοπλιςμοφ των παλαιϊν ςτακμϊν M/R του ΕΣΜΦΑ Συμβατότθτα με απαιτιςεισ του κϊδικα αδιάλειπτθ και αςφαλι λειτουργία του ΕΣΜΦΑ Συνεργαςία με τθν Δ/νςθ Διαχείριςθσ οισ (ωσ προσ τθν διαςφνδεςι του με το SCADA πεδίου (RTU) και τθν Δ/νςθ Διαχείριςθσ Ζργων & Τεχνικισ Υποςτιριξθσ (εργολάβοσ ςυντιρθςθσ ςφμβαςθ 433/11). εντόσ του δεφτερου εξαμινου του 2012 Θζμα. Ζργο αναβάκμιςθσ ςυςτιματοσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ του ΕΜΦΑ Ζργο αναβάκμιςθσ ςυςτιματοσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ του ΕΣΜΦΑ Εγκατάςταςθ εκτονωτϊν επαγομζνων τάςεων, αιςκθτθρίων μζτρθςθσ ταχυτιτων διάβρωςθσ και επζκταςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ τθλεμετρικισ καταγραφισ των ςχετικϊν μετριςεων Λογιςμικό υπολογιςμοφ επαγόμενων τάςεων του ΕΣΜΦΑ Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 22 από 94 Μελζτθ Ζρευνα αγοράσ λογιςμικϊν ι/και υπθρεςιϊν από τρίτουσ Ριλοτικι εγκατάςταςθ/δοκιμζσ λογιςμικοφ Ειςιγθςθ Ρρομικεια υλικϊν/λογιςμικοφ Υλοποίθςθ εγκ/ςταςθσ Ενδεχόμενο πλαίςιο Ζωσ τζλοσ 2012 Σφνταξθ ςχετικισ ειςιγθςθσ για τρόπουσ υλοποίθςθσ Συνεργαςία με τα ΤΛΣ Συνεργαςία με εξωτερικοφσ φορείσ Θ υλοποίθςθ του ζργου μπορεί να επθρεαςτεί από Καιρικζσ Συνκικεσ και μεγάλθ γεωγραφικι εξάπλωςθ του ζργου

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα