Sefer Bet Melachim (2 Kings)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sefer Bet Melachim (2 Kings)"

Transcript

1 Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 15 JLN MRAXIL DPY RAYE MIXYR ZPYA 2Ki15:1 :DCEDI JLN DIXFR JLN š ā¹ ƒ š µƒ ¹š ā œµ ¹A : E µ ¼ - ƒ šµˆ¼ µ 1. bish nath `es rim washeba` shanah l Yarab `am melek Yis ra El malak `Azar Yah ben- Amats Yah melek Yahudah. 2Ki15:1 In the twenty-seventh year of Jeroboam king of Yisrael, Azariah son of Amaziah king of Yahudah became king. 15:1 Ἐν ἔτει εἰκοστῷ καὶ ἑβδόµῳ τῷ Ιεροβοαµ βασιλεῖ Ισραηλ ἐβασίλευσεν Αζαριας υἱὸς Αµεσσιου βασιλέως Ιουδα. 1 En etei eikostÿ kai hebdomÿ tÿ Ieroboam basilei Isra l ebasileusen Azarias huios Amessiou basile s Iouda. MIYNGE EKLNA DID DPY DXYR YY-OA 2 :MLYEXIN EDILKI MYE MLYEXIA JLN DPY MIZYE ¹V¹ ¼ µ Ÿ ƒ š ā - A ƒ :¹ Eš ¹ E ŸL¹ ¹ Eš ¹A µ ¹ µu E 2. ben-shesh `es reh shanah hayah b mal ko wachamishim ush tayim shanah malak biy rushalam w shem imo Y kal Yahu miy rushalam. 2Ki15:2 He was sixteen years old when he became king, and he reigned fifty-two years in Yerushalam; and his mother s name was Jecoliah of Yerushalam. 2 υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ πεντήκοντα καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαληµ, καὶ ὄνοµα τῇ µητρὶ αὐτοῦ Χαλια ἐξ Ιερουσαληµ. 2 huios hekkaideka et n n en tÿ basileuein auton kai pent konta kai duo et ebasileusen en Ierousal m, kai onoma tÿ m tri autou Chalia ex Ierousal m. LKK DEDI IPIRA XYID YRIE 3 : ¹ƒ E µ ¼ ā -š ¼ ¾ J É A š ͵ āµ µiµ 3. waya`as hayashar b `eyney Yahúwah k kol asher-`asah Amats Yahu abiu. 2Ki15:3 And he did right in the sight of DEDI, according to all that his father Amaziah had done. 3 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλµοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Αµεσσιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ 3 kai epoi sen to euthes en ophthalmois kyriou kata panta, hosa epoi sen Amessias ho pat r autou; :ZENAA MIXHWNE MIGAFN MRD CER ZENAD WX 4 :œÿ ÁµA ¹šḨµ E ¹ Aµˆ Ÿ Eš - ¾ œÿ Áµ µš

2 4. raq habamoth lo -saru `od ha`am m zab chim um qat rim babamoth. 2Ki15:4 Only the high places were not taken away; the people still sacrificed and burned incense on the high places. 4 πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυµίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. 4 pl n t n huy l n ouk ex ren, eti ho laos ethysiazen kai ethymi n en tois huy lois. EZN MEI-CR RXVN IDIE DEDI RBPIE 5 HTY ZIAD-LR JLND-OA MZEIE ZIYTGD ZIAA AYIE Ÿœ¾ Ÿ - µ š¾ ¹ µ Lµ -œ É µbµ µ : š µ -œ Š ¾ œ¹ µaµ -µ Lµ - A œÿ œ ¹ µ œ ƒ A ƒ Iµ 5. way naga` Yahúwah eth-hamelek way hi m tsora` `ad-yom motho wayesheb b beyth hachaph shith w Yotham ben-hamelek `al-habayith shophet eth-`am ha arets. 2Ki15:5 DEDI struck the king, so that he was a leper to the day of his death. And he lived in a separate house, while Jotham the king s son was over the household, judging the people of the land. 5 καὶ ἥψατο κύριος τοῦ βασιλέως, καὶ ἦν λελεπρωµένος ἕως ἡµέρας θανάτου αὐτοῦ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν οἴκῳ αφφουσωθ, καὶ Ιωαθαµ υἱὸς τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῷ οἴκῳ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς. 5 kai h psato kyrios tou basile s, kai n lelepr menos he s h meras thanatou autou kai ebasileusen en oikÿ aphphous th, kai I atham huios tou basile s epi tÿ oikÿ krin n ton laon t s g s. DYR EDIXFR IXAC XZIE 6 :DCEDI IKLNL MINID IXAC XTQ-LR MIAEZK ā š ¼ - E šµˆ¼ š ƒ¹c š œ : E µ ¹ ͵ š ƒ¹c š -µ ¹ƒEœ J - ¾¼ 6. w yether dib rey `Azar Yahu w kal- asher `asah halo -hem k thubim `al-sepher dib rey hayamim l mal key Yahudah. 2Ki15:6 And the rest of the acts of Azariah and all that he did, are they not written in the book of the annuls of the days (Chronicles) of the kings of Yahudah? 6 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αζαριου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραµµένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν ἡµερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; 6 kai ta loipa t n log n Azariou kai panta, hosa epoi sen, ouk idou tauta gegrammena epi bibliou log n t n h mer n tois basileusin Iouda? CEC XIRA EXAWIE DIXFR AKYIE 7 :EIZGZ EPA MZEI JLNIE ¹ Ć š ¹ A œ¾ƒ¼ -¹ Ÿœ¾ Eš A ¹Iµ œ¾ƒ¼ -¹ šµˆ¼ ƒµj ¹Iµ ˆ : Ú µu Ÿ A œÿ ¾ ¹Iµ 7. wayish kab `Azar Yah `im- abothayu wayiq b ru otho `im- abothayu b `ir Dawid wayim lok Yotham b no tach tayu. 2Ki15:7 And Azariah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the city of David,

3 and Jotham his son became king instead of him. 7 καὶ ἐκοιµήθη Αζαριας µετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν µετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει αυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαθαµ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 7 kai ekoim th Azarias meta t n pater n autou, kai ethapsan auton meta t n pater n autou en polei Dauid, kai ebasileusen I atham huios autou antí autou. DCEDI JLN EDIXFRL DPY DPNYE MIYLY ZPYA 8 :MIYCG DYY OEXNYA MRAXI-OA EDIXKF JLN E E šµˆ¼ µ ¾ E ¹ ¾ œµ ¹A : ¹» V¹ Ÿš ¾ A š ā¹ -µ ƒ š - ƒ E šµ ˆ µ 8. bish nath sh loshim ush moneh shanah la`azar Yahu melek Yahudah malak Z kar Yahu ben-yarab `am `al-yis ra El b Shom ron shishah chadashim. 2Ki15:8 In the thirty-eighth year of Azariah king of Yahudah, Zechariah the son of Jeroboam became king over Yisrael in Samaria for six months. 8 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ὀγδόῳ τῷ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ζαχαριας υἱὸς Ιεροβοαµ ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαµαρείᾳ ἑξάµηνον. 8 En etei triakostÿ kai ogdoÿ tÿ Azaria basilei Iouda ebasileusen Zacharias huios Ieroboam epi Isra l en Samareia hexam non. EYR DEDI IPIRA RXD YRIE HAP-OA MRAXI œ¾ƒ¼ Eā š ¼ µj É A µš āµ µiµ Š : š ā¹ -œ ¹Š½ š ¼ Š ƒ - A ƒ š œ ¾Hµ š ¾ 9. waya`as hara` b `eyney Yahúwah ka asher `asu abothayu lo sar mechato wth Yarab `am ben-n bat asher hecheti eth-yis ra El. 2Ki15:9 And he did evil in the sight of DEDI, as his fathers had done; he did not depart from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Yisrael sin. 9 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλµοῖς κυρίου, καθὰ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁµαρτιῶν Ιεροβοαµ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήµαρτεν τὸν Ισραηλ. 9 kai epoi sen to pon ron en ophthalmois kyriou, katha epoi san hoi pateres autou; ouk apest apo hamarti n Ieroboam huiou Nabat, hos ex marten ton Isra l. :EIZGZ JLNIE EDZINIE MR-LAW EDKIE YAI-OA MLY EILR XYWIE 10 : Ú µu ¾ ¹Iµ E œ ¹ µ ƒ E JµIµ ƒ - A ºKµ š¾ ¹Iµ 10. wayiq shor `alayu Shallum ben-yabesh wayakehu qabal `am way mithehu wayim lok tach tayu. 2Ki15:10 Then Shallum the son of Jabesh conspired against him and struck him before the people and killed him, and reigned instead of him. 10 καὶ συνεστράφησαν ἐπ αὐτὸν Σελλουµ υἱὸς Ιαβις καὶ Κεβλααµ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν, καὶ Σελλουµ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ. 10 kai synestraph san epí auton Selloum huios Iabis

4 kai Keblaam kai epataxan auton kai ethanat san auton, kai Selloum ebasileusen antí autou. in Keblaam Shallum MPD DIXKF IXAC XZIE 11 IKLNL MINID IXAC XTQ-LR MIAEZK : š ā¹ µ ¹ ͵ š ƒ¹c š -µ ¹ƒEœ J Ḿ¹ šµ ˆ š ƒ¹c š œ 11. w yether dib rey Z kar Yah hinam k thubim `al-sepher dib rey hayamim l mal key Yis ra El. 2Ki15:11 And the rest of the acts of Zechariah, behold they are written in the book of the annuls of the days (Chronicles) of the kings of Yisrael. 11 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ζαχαριου ἰδού ἐστιν γεγραµµένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡµερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ. 11 kai ta loipa t n log n Zachariou idou estin gegrammena epi bibliÿ log n t n h mer n tois basileusin Isra l. XAC 12 JL EAYI MIRIAX IPA š¾ E - š A¹C š ¼ É -šµƒ E ƒ : - ¹ µ š ā¹ N¹J-µ Eƒ ¹ ¹ƒ š A 12. hu d bar-yahúwah asher diber el-yahu le mor b ney r bi`im yesh bu l ak `al-kise Yis ra El way hi-ken. 2Ki15:12 This is the word of DEDI which He spoke to Jehu, saying, Your sons to the fourth generation shall sit to you on the throne of Yisrael. And so it was. 12 ὁ λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν πρὸς Ιου λέγων Υἱοὶ τέταρτοι καθήσονταί σοι ἐπὶ θρόνου Ισραηλ καὶ ἐγένετο οὕτως. 12 ho logos kyriou, hon elal sen pros Iou leg n Huioi tetartoi kath sontai soi epi thronou Isra l; kai egeneto hout s. MIYLY ZPYA JLN YIAI-OA MELY 13 :OEXNYA MINI-GXI JLNIE DCEDI JLN DIFRL DPY RYZE ¹ ¾ œµ ¹A µ ƒ - A EKµ : Ÿš ¾ A ¹ - µš ¾ ¹Iµ E ͹ˆº µ œ 13. Shallum ben-yabeysh malak bish nath sh loshim wathesha` shanah l `UzziYah melek Yahudah wayim lok yerach-yamim b Shom ron. 2Ki15:13 Shallum son of Jabesh became king in the thirty-ninth year of Uzziah king of Yahudah, and he reigned a month of days in Samaria. 13 Καὶ Σελλουµ υἱὸς Ιαβις ἐβασίλευσεν καὶ ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐνάτῳ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Σελλουµ µῆνα ἡµερῶν ἐν Σαµαρείᾳ. 13 Kai Selloum huios Iabis ebasileusen; kai en etei triakostÿ kai enatÿ Azaria basilei Iouda ebasileusen Selloum m na h mer n en Samareia. DVXZN ICB-OA MGPN LRIE 14

5 :EIZGZ JLNIE EDZINIE OEXNYA YIAI-OA JIE Ÿš ¾ ¾ƒÍµ š¹u¹ ¹ B- A µ µ µiµ : Ú µu ¾ ¹Iµ E œ ¹ µ Ÿš ¾ A ƒ - A EKµ -œ µiµ 14. waya`al M nachem ben-gadi mitir tsah wayabo Shom ron wayak eth-shallum ben-yabeysh b Shom ron way mithehu wayim lok tach tayu. 2Ki15:14 And Menahem son of Gadi went up from Tirzah and came to Samaria, and struck Shallum son of Jabesh in Samaria, and killed him and became king instead of him. 14 καὶ ἀνέβη Μαναηµ υἱὸς Γαδδι ἐκ Θαρσιλα καὶ ἦλθεν εἰς Σαµάρειαν καὶ ἐπάταξεν τὸν Σελλουµ υἱὸν Ιαβις ἐν Σαµαρείᾳ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν. 14 kai aneb Mana m huios Gaddi ek Tharsila kai lthen eis Samareian kai epataxen ton Selloum huion Iabis en Samareia kai ethanat sen auton. XYW EXYWE MELY IXAC XZIE 15 IKLNL MINID IXAC XTQ-LR MIAZK MPD š š ¼ Ÿš ¹ EKµ š ƒ¹c š œ Š : š ā¹ µ ¹ ͵ š ƒ¹c š -µ ¹ƒºœ J Ḿ¹ 15. w yether dib rey Shallum w qish ro asher qashar hinam k thubim `al-sepher dib rey hayamim l mal key Yis ra El. 2Ki15:15 Now the rest of the acts of Shallum and his conspiracy which he made, behold they are written in the book of the annuls of the days (Chronicles) of the kings of Yisrael. 15 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Σελλουµ καὶ ἡ συστροφὴ αὐτοῦ, ἣν συνεστράφη, ἰδού εἰσιν γεγραµµένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡµερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ. 15 kai ta loipa t n log n Selloum kai h systroph autou, h n synestraph, idou eisin gegrammena epi bibliÿ log n t n h mer n tois basileusin Isra l. MGPN-DKI 16 :RWA DIZEXDD-LK JIE IK DVXZN DÁ-š ¼ - J-œ µ ¹U-œ µ - Jµ ˆ ˆŠ :µ R¹A œÿš - J œ µiµ µœ ¾ ¹J š¹u¹ Eƒ B-œ 16. az yakeh-m nachem eth-tiph sach w eth-kal- asher-bah w eth-g buleyah mitir tsah ki lo phathach wayak eth kal-heharotheyah biqe`a. 2Ki15:16 Then Menahem struck Tiphsah and all who were in it and its borders from Tirzah, because they did not open to him; therefore he struck it and ripped up all its women who were with child. 16 τότε ἐπάταξεν Μαναηµ τὴν Θερσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς ἀπὸ Θερσα, ὅτι οὐκ ἤνοιξαν αὐτῷ καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν καὶ τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας ἀνέρρηξεν. 16 tote epataxen Mana m t n Thersa kai panta ta en autÿ kai ta horia aut s apo Thersa, hoti ouk noixan autÿ; kai epataxen aut n kai tas en gastri echousas anerr xen. the ones one in the womb having he tore asunder DCEDI JLN DIXFRL DPY RYZE MIYLY ZPYA 17

6 :OEXNYA MIPY XYR ICB-OA MGPN JLN E šµˆ¼ µ µ œ ¹ ¾ œµ ¹A ˆ : Ÿš ¾ A ¹ š ā š ā¹ -µ ¹ B- A µ µ 17. bish nath sh loshim wathesha` shanah la`azar Yah melek Yahudah malak M nachem ben-gadi `al-yis ra El `eser shanim b Shom ron. 2Ki15:17 In the thirty-ninth year of Azariah king of Yahudah, Menahem son of Gadi became king over Yisrael and reigned ten years in Samaria. 17 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐνάτῳ Αζαρια βασιλεῖ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν Μαναηµ υἱὸς Γαδδι ἐπὶ Ισραηλ δέκα ἔτη ἐν Σαµαρείᾳ. 17 En etei triakostÿ kai enatÿ Azaria basilei Iouda kai ebasileusen Mana m huios Gaddi epi Isra l deka et en Samareia. HAP-OA MRAXI LRN DEDI IPIRA RXD YRIE 18 :EINI-LK Š ƒ - A ƒ š œ ¾Hµ µ š ¾ É A µš āµ µiµ : - J š ā¹ -œ ¹Š½ -š ¼ 18. waya`as hara` b `eyney Yahúwah lo sar me`al chato wth Yarab `am ben-n bat asher-hecheti eth-yis ra El kal-yamayu. 2Ki15:18 And he did evil in the sight of DEDI; he did not depart all his days from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Yisrael sin. 18 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλµοῖς κυρίου οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁµαρτιῶν Ιεροβοαµ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήµαρτεν τὸν Ισραηλ. 18 kai epoi sen to pon ron en ophthalmois kyriou; ouk apest apo pas n hamarti n Ieroboam huiou Nabat, hos ex marten ton Isra l. all LETL MGPN OZIE 19 :ECIA DKLNND WIFGDL EICI ZEIDL SQK-XKK E µ U¹Iµ š -µ ševµ - E Á Š :Ÿ A µlµ ¹ˆ¼ µ ŸU¹ œÿ ¹ J-šµJ¹J 19. ba Phul melek- Ashshur `al-ha arets wayiten M nachem l Phul eleph kikar-kaseph lih yoth yadayu ito l hachaziq hamam lakah b yado. 2Ki15:19 Pul, king of Assyria, came against the land, and Menahem gave Pul a thousand talents of silver so that his hand might be with him to strengthen the kingdom in his hand. 19 ἐν ταῖς ἡµέραις αὐτοῦ ἀνέβη Φουλ βασιλεὺς Ἀσσυρίων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Μαναηµ ἔδωκεν τῷ Φουλ χίλια τάλαντα ἀργυρίου εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ µετ αὐτοῦ. 19 en tais h merais autou aneb Phoul basileus Assyri n epi t n g n, In his days kai Mana m ed ken tÿ Phoul chilia talanta argyriou einai t n cheira autou metí autou.

7 IXEAB-LK LR 20 SQK MILWY MIYNG JLNL ZZL LIGD MY JLN AYIE šÿa¹b- J µ š ā¹ -µ Jµ -œ µ ¾Iµ ¹ J ¹ ¹V¹ ¼ ševµ œ œ ¹ µ µ : š Á µ - ¾ ševµ ƒ ͵ 20. wayotse M nachem eth-hakeseph `al-yis ra El `al kal-giborey hachayil latheth l melek Ashshur chamishim sh qalim keseph l ish echad wayashab melek Ashshur w lo -`amad sham ba arets. 2Ki15:20 Then Menahem exacted the silver from Yisrael, even from all the mighty men of wealth, from each man fifty shekels of silver to give to the king of Assyria. So the king of Assyria returned and did not remain there in the land. 20 καὶ ἐξήνεγκεν Μαναηµ τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὸν Ισραηλ, ἐπὶ πᾶν δυνατὸν ἰσχύι, δοῦναι τῷ βασιλεῖ τῶν Ἀσσυρίων, πεντήκοντα σίκλους τῷ ἀνδρὶ τῷ ἑνί καὶ ἀπέστρεψεν βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ οὐκ ἔστη ἐκεῖ ἐν τῇ γῇ. 20 kai ex negken Mana m to argyrion epi ton Isra l, epi pan dynaton ischui, dounai tÿ basilei t n Assyri n, pent konta siklous tÿ andri tÿ heni; kai apestrepsen basileus Assyri n kai ouk est ekei en tÿ gÿ. DYR MGPN IXAC XZIE 21 IKLNL MINID IXAC XTQ-LR MIAEZK ā š ¼ - µ š ƒ¹c š œ : š ā¹ µ ¹ ͵ š ƒ¹c š -µ ¹ƒEœ J - Ÿ¼ 21. w yether dib rey M nachem w kal- asher `asah halo -hem k thubim `al-sepher dib rey hayamim l mal key Yis ra El. 2Ki15:21 And the rest of the acts of Menahem and all that he did, are they not written in the book of the annuls of the days of (Chronicles) of the kings of Yisrael? 21 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μαναηµ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραµµένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡµερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ; 21 kai ta loipa t n log n Mana m kai panta, hosa epoi sen, ouk idou tauta gegrammena epi bibliÿ log n t n h mer n tois basileusin Isra l? behold :EIZGZ EPA DIGWT JLNIE MGPN AKYIE 22 : Ú µu Ÿ ƒ µ P ¾ ¹Iµ œ¾ƒ¼ -¹ µ ƒµj ¹Iµ ƒ 22. wayish kab M nachem `im- abothayu wayim lok P qach Yah b no tach tayu. 2Ki15:22 And Menahem slept with his fathers, and Pekahiah his son became king instead of him. 22 καὶ ἐκοιµήθη Μαναηµ µετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Φακεϊας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 22 kai ekoim th Mana m meta t n pater n autou, kai ebasileusen Phakeias huios autou antí autou.

8 DCEDI JLN DIXFRL DPY MIYNG ZPYA 23 :MIZPY OEXNYA MGPN-OA DIGWT JLN E šµˆ¼ µ ¹V¹ ¼ œµ ¹A :¹ œ Ÿš ¾ A š ā¹ -µ µ - ƒ µ P µ 23. bish nath chamishim shanah la`azar Yah melek Yahudah malak P qach Yah ben-m nachem `al-yis ra El b Shom ron sh nathayim. 2Ki15:23 In the fiftieth year of Azariah king of Yahudah, Pekahiah son of Menahem became king over Yisrael in Samaria, and reigned two years. 23 Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ τοῦ Αζαριου βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Φακεϊας υἱὸς Μαναηµ ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαµαρείᾳ δύο ἔτη. 23 En etei pent kostÿ tou Azariou basile s Iouda ebasileusen Phakeias huios Mana m epi Isra l en Samareia duo et. HAP-OA MRAXI DEDI IPIRA RXD YRIE Š ƒ - A ƒ š œ ¾Hµ š ¾ É A µš āµ µiµ : š ā¹ -œ ¹Š½ š ¼ 24. waya`as hara` b `eyney Yahúwah lo sar mechato wth Yarab `am ben-n bat asher hecheti eth-yis ra El. 2Ki15:24 And he did evil in the sight of DEDI; he did not depart from the sins of Jeroboam son of Nebat, which he made Yisrael sin. 24 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλµοῖς κυρίου οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁµαρτιῶν Ιεροβοαµ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήµαρτεν τὸν Ισραηλ. 24 kai epoi sen to pon ron en ophthalmois kyriou; ouk apest apo hamarti n Ieroboam huiou Nabat, hos ex marten ton Isra l. EYILY EDILNX-OA GWT EILR XYWIE 25 JLN-ZIA OEXNYA EDKIE :EIZGZ JLNIE EDZINIE MICRLB IPAN MIYNG ENRE Ÿ ¹ E µ š- A µ P š¾ ¹Iµ šµ -œ ƒ¾b šµ -œ -œ A Ÿ šµ A Ÿš ¾ ƒ E JµIµ : Ú µu ¾ ¹Iµ E œ ¹ µ ¹ ¹ A¹ ¹ ¹V¹ ¼ ŸL¹ 25. wayiq shor `alayu Peqach ben-r mal Yahu shalisho wayakehu b Shom ron b ar mon beyth-melek eth- Ar gob w eth-ha Ar yeh w `imo chamishim ish mib ney Gil `adim way mithehu wayim lok tach tayu. 2Ki15:25 And Pekah son of Remaliah, his officer, conspired against him and struck him in Samaria, in the castle of the king s house with Argob and Arieh; and with him were fifty men of the sons of the Gileadites, and he killed him and became king instead of him. 25 καὶ συνεστράφη ἐπ αὐτὸν Φακεε υἱὸς Ροµελιου ὁ τριστάτης αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν

9 ἐν Σαµαρείᾳ ἐναντίον οἴκου τοῦ βασιλέως µετὰ τοῦ Αργοβ καὶ µετὰ τοῦ Αρια, καὶ µετ αὐτοῦ πεντήκοντα ἄνδρες ἀπὸ τῶν τετρακοσίων καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ. 25 kai synestraph epí auton Phakee huios Romeliou ho tristat s autou kai epataxen auton en Samareia enantion oikou tou basile s meta tou Argob kai meta tou Aria, kai metí autou pent konta andres apo t n tetrakosi n; kai ethanat sen auton kai ebasileusen antí autou. DYR DIGWT IXAC XZIE 26 IKLNL MINID IXAC XTQ-LR MIAEZK MPD ā š ¼ - µ š ƒ¹c š œ : š ā¹ µ ¹ ͵ š ƒ¹c š -µ ¹ƒEœ J Ḿ¹ 26. w yether dib rey Ph qach Yah w kal- asher `asah hinam k thubim `al-sepher dib rey hayamim l mal key Yis ra El. 2Ki15:26 And the rest of the acts of Pekahiah and all that he did, behold they are written in the book of the annuls of the days (Chronicles) of the kings of Yisrael. 26 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακεϊου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ἰδού εἰσιν γεγραµµένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡµερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ. 26 kai ta loipa t n log n Phakeiou kai panta, hosa epoi sen, idou eisin gegrammena epi bibliÿ log n t n h mer n tois basileusin Isra l. DCEDI JLN DIXFRL DPY MIZYE MIYNG ZPYA 27 :DPY MIXYR OEXNYA EDILNX-OA GWT JLN E šµˆ¼ µ ¹ µu E ¹V¹ ¼ œµ ¹A ˆ : ¹š ā Ÿš ¾ A š ā¹ -µ E µ š- A µ P µ 27. bish nath chamishim ush tayim shanah la`azar Yah melek Yahudah malak Peqach ben-r mal Yahu `al-yis ra El b Shom ron `es rim shanah. 2Ki15:27 In the fifty-second year of Azariah king of Yahudah, Pekah son of Remaliah became king over Yisrael in Samaria, and reigned twenty years. 27 Ἐν ἔτει πεντηκοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦ Αζαριου βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Φακεε υἱὸς Ροµελιου ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαµαρείᾳ εἴκοσι ἔτη. 27 En etei pent kostÿ kai deuterÿ tou Azariou basile s Iouda ebasileusen Phakee huios Romeliou epi Isra l en Samareia eikosi et. HAP-OA MRAXI DEDI IPIRA RXD YRIE Š ƒ - A ƒ š œ ¾Hµ - ¹ š ¾ É A µš āµ µiµ : š ā¹ -œ ¹Š½ š ¼ 28. waya`as hara` b `eyney Yahúwah lo sar min-chato wth Yarab `am ben-n bat asher hecheti eth-yis ra El. 2Ki15:28 He did evil in the sight of DEDI; he did not depart from the sins of Jeroboam son of Nebat, which he made Yisrael sin.

10 28 καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλµοῖς κυρίου οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁµαρτιῶν Ιεροβοαµ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήµαρτεν τὸν Ισραηλ. 28 kai epoi sen to pon ron en ophthalmois kyriou; ouk apest apo pas n hamarti n Ieroboam huiou Nabat, hos ex marten ton Isra l. all JLN GWT INIA 29 DKRN-ZIA GWIE MLBIE ILZTP LK ševµ š ¹P œµ ¹U Á š ā¹ - µ P ¹A Š šÿ -œ -œ µ Ÿ -œ ¼ µ -œ A ƒ -œ ŸI¹ -œ µr¹iµ : ševµ µiµ ¹Ú µ š ¾J ¹ Bµ -œ ¹Bµ -œ 29. bimey Peqach melek-yis ra El ba Tig lath pil eser melek Ashshur wayiqach eth-`ion w eth- Abel beyth-ma`akah w eth-yanoach w eth-qedesh w eth-chatsor w eth-hagil `ad w eth-hagalilah kol erets Naph tali wayag lem Ashshurah. 2Ki15:29 In the days of Pekah king of Yisrael, Tiglath-pileser king of Assyria came and captured Ijon and Abel-beth-maacah and Janoah and Kedesh and Hazor and Gilead and Galilee, all the land of Naphtali; and he carried them captive to Assyria. 29 ἐν ταῖς ἡµέραις Φακεε βασιλέως Ισραηλ ἦλθεν Θαγλαθφελλασαρ βασιλεὺς Ἀσσυρίων καὶ ἔλαβεν τὴν Αιν καὶ τὴν Αβελβαιθαµααχα καὶ τὴν Ιανωχ καὶ τὴν Κενεζ καὶ τὴν Ασωρ καὶ τὴν Γαλααδ καὶ τὴν Γαλιλαίαν, πᾶσαν γῆν Νεφθαλι, καὶ ἀπῴκισεν αὐτοὺς εἰς Ἀσσυρίους. 29 en tais h merais Phakee basile s Isra l lthen Thaglathphellasar basileus Assyri n kai elaben t n Ain kai t n Abelbaithamaacha kai t n Ian ch kai t n Kenez kai t n As r kai t n Galaad kai t n Galilaian, pasan g n Nephthali, kai apÿkisen autous eis Assyrious. EDILNX-OA GWT-LR RYED XYW-XYWIE 30 :DIFR-OA MZEIL MIXYR ZPYA EIZGZ JLNIE EDZINIE EDKIE E µ š- A µ P-µ - A µ Ÿ š -š ¹Iµ : ͹ˆº - A œÿ ¹š ā œµ ¹A Ú µu ¾ ¹Iµ E œ ¹ µ E JµIµ 30. wayiq shar-qesher Hoshe`a ben- Elah `al-peqach ben-r mal Yahu wayakehu way mithehu wayim lok tach tayu bish nath `es rim l Yotham ben-`uzziyah. 2Ki15:30 And Hoshea the son of Elah made a conspiracy against Pekah the son of Remaliah, and struck him and put him to death and became king instead of him, in the twentieth year of Jotham the son of Uzziah. 30 καὶ συνέστρεψεν σύστρεµµα Ωσηε υἱὸς Ηλα ἐπὶ Φακεε υἱὸν Ροµελιου καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ αὐτοῦ ἐν ἔτει εἰκοστῷ Ιωαθαµ υἱοῦ Αζαριου. 30 kai synestrepsen systremma s e huios la epi Phakee huion Romeliou kai epataxen auton kai ethanat sen auton kai ebasileusen antí autou en etei eikostÿ I atham huiou Azariou. DYR GWT-IXAC XZIE 31 IKLNL MINID IXAC XTQ-LR MIAEZK MPD

11 ā š ¼ - µ - š ƒ¹c š œ : š ā¹ µ ¹ ͵ š ƒ¹c š -µ ¹ƒEœ J Ḿ¹ 31. w yether dib rey-pheqach w kal- asher `asah hinam k thubim `al-sepher dib rey hayamim l mal key Yis ra El. 2Ki15:31 Now the rest of the acts of Pekah and all that he did, behold, they are written in the book of the annuls of the days (Chronicles) of the kings of Yisrael. 31 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Φακεε καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, ἰδού ἐστιν γεγραµµένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡµερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ. 31 kai ta loipa t n log n Phakee kai panta, hosa epoi sen, idou estin gegrammena epi bibliÿ log n t n h mer n tois basileusin Isra l. JLN EDILNX-OA GWTL MIZY ZPYA 32 :DCEDI JLN EDIFR-OA MZEI JLN š ā¹ E µ š- A µ ¹ µu œµ ¹A ƒ : E E ͹ˆº - A œÿ µ 32. bish nath sh tayim l Pheqach ben-r mal Yahu melek Yis ra El malak Yotham ben-`uzziyahu melek Yahudah. 2Ki15:32 In the second year of Pekah the son of Remaliah king of Yisrael, Jotham the son of Uzziah king of Yahudah became king. 32 Ἐν ἔτει δευτέρῳ Φακεε υἱοῦ Ροµελιου βασιλέως Ισραηλ ἐβασίλευσεν Ιωαθαµ υἱὸς Αζαριου βασιλέως Ιουδα. 32 En etei deuterÿ Phakee huiou Romeliou basile s Isra l ebasileusen I atham huios Azariou basile s Iouda. MLYEXIA JLN DPY DXYR-YYE EKLNA DID DPY YNGE MIXYR-OA 33 MYE ¹ Eš ¹A µ š ā - Ÿ ƒ ¹š ā - A : Ÿ -œµa Eš ŸL¹ 33. ben-`es rim w chamesh shanah hayah b mal ko w shesh-`es reh shanah malak biy rushalam w shem imo Y rusha bath-tsadoq. 2Ki15:33 He was twenty-five years old when he became king, and he reigned sixteen years in Yerushalam; and his mother s name was Jerusha the daughter of Zadok. 33 υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἑκκαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαληµ, καὶ ὄνοµα τῆς µητρὸς αὐτοῦ Ιερουσα θυγάτηρ Σαδωκ. 33 huios eikosi kai pente et n n en tÿ basileuein auton kai hekkaideka et ebasileusen en Ierousal m, kai onoma t s m tros autou Ierousa thygat r Sad k. :DYR EDIFR LKK DEDI IPIRA XYID YRIE 34 : ā ¹ƒ E ͹ˆº ā -š ¼ ¾ J É A š ͵ āµ µiµ

12 34. waya`as hayashar b `eyney Yahúwah k kol asher-`asah `UzziYahu abiu `asah. 2Ki15:34 And he did what was right in the sight of DEDI; he did according to all that his father Uzziah had done. 34 καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλµοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Οζιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ 34 kai epoi sen to euthes en ophthalmois kyriou kata panta, hosa epoi sen Ozias ho pat r autou; MIGAFN MRD CER ZENAD WX 35 :OEILRD DEDI-ZIA ZENAA MIXHWNE ¹ Aµˆ Ÿ Eš ¾ œÿ Áµ µš : Ÿ É -œ A šµ µ -œ Á E œÿ ÁµA ¹šḨµ E 35. raq habamoth lo saru `od ha`am m zab chim um qat rim babamoth hu banah eth-sha`ar beyth-yahúwah ha`el yon. 2Ki15:35 Only the high places were not taken away; the people still sacrificed and burned incense on the high places. He built the upper gate of the house of DEDI. 35 πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυµία ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. αὐτὸς ᾠκοδόµησεν τὴν πύλην οἴκου κυρίου τὴν ἐπάνω. 35 pl n ta huy la ouk ex ren, eti ho laos ethysiazen kai ethymia en tois huy lois. autos Ÿkodom sen t n pyl n oikou kyriou t n epan. DYR MZEI IXAC XZIE 36 :DCEDI IKLNL MINID IXAC XTQ-LR MIAEZK ā š ¼ œÿ š ƒ¹c š œ : E µ ¹ ͵ š ƒ¹c š -µ ¹ƒEœ J - ¾¼ 36. w yether dib rey Yotham asher `asah halo -hem k thubim `al-sepher dib rey hayamim l mal key Yahudah. 2Ki15:36 And the rest of the acts of Jotham and all that he did, are they not written in the book of the annuls of the days (Chronicles) of the kings of Yahudah? 36 καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωαθαµ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραµµένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡµερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα; 36 kai ta loipa t n log n I atham kai panta, hosa epoi sen, ouchi tauta gegrammena epi bibliÿ log n t n h mer n tois basileusin Iouda? JLN OIVX DCEDIA GILYDL DEDI LGD MDD MINIA 37 :EDILNX-OA GWT š¼ ¹ š E ¹A µ ¹ µ É ¹ ͵A ˆ :E µ š- A µ P œ 37. bayamim hahem hechel Yahúwah l hash liach biyahudah R tsin melek Aram w eth Peqach ben-r mal Yahu. 2Ki15:37 In those days DEDI began to send Rezin king of Aram and Pekah the son of Remaliah against Yahudah.

13 37 ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις ἤρξατο κύριος ἐξαποστέλλειν ἐν Ιουδα τὸν Ραασσων βασιλέα Συρίας καὶ τὸν Φακεε υἱὸν Ροµελιου. 37 en tais h merais ekeinais rxato kyrios exapostellein en Iouda ton Raass n basilea Syrias kai ton Phakee huion Romeliou. CEC XIRA XAWIE MZEI AKYIE 38 :EIZGZ EPA JLNIE ¹ƒ ¹ Ć š ¹ A œ¾ƒ¼ -¹ š ƒŕ¹iµ œ¾ƒ¼ -¹ œÿ ƒµj ¹Iµ : Ú µu Ÿ A ˆ ¾ ¹Iµ 38. wayish kab Yotham `im- abothayu wayiqaber `im- abothayu b `ir Dawid abiu wayim lok Achaz b no tach tayu. 2Ki15:38 And Jotham slept with his fathers, and he was buried with his fathers in the city of David his father; and Ahaz his son became king instead of him. 38 καὶ ἐκοιµήθη Ιωαθαµ µετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάφη µετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει αυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Αχαζ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. 38 kai ekoim th I atham meta t n pater n autou kai etaph meta t n pater n autou en polei Dauid tou patros autou, kai ebasileusen Achaz huios autou antí autou.

: ¾Jµ E E šÿ š ¼ 2. (12:3 in Heb.) waya`as Yahu ash hayashar b `eyney Yahúwah kal-yamayu asher horahu Yahuyada` hakohen.

: ¾Jµ E E šÿ š ¼ 2. (12:3 in Heb.) waya`as Yahu ash hayashar b `eyney Yahúwah kal-yamayu asher horahu Yahuyada` hakohen. Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 12 :EKLNA Y@EDI MIPY RAY-OA 2Ki12:1 :Ÿ A E ¹ µƒ - A 21. (12:1 in Heb.) Ben-sheba` shanim Yahu ash b mal ko. 2Ki11:21 Jehoash was seven years old when he became king.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Melachim (1 Kings)

Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrah) 1Ki 1-4 :EL MGI @LE MICBAA EDQKIE MINIA @A OWF CEC JLNDE 1Ki1:1 :Ÿ µ ¹ ¾ ¹ AµA E ºNµ µ ¹ ͵A Á ˆ ¹ Ć Lµ 1. w hamelek Dawid

Διαβάστε περισσότερα

¹ ā¾ še Á ¹ Ÿ E ¹ ¹ƒE : ƒµ š¹ µlµ -œ ƒ ¹ š ā¹ -¹ Ḱ¹

¹ ā¾ še Á ¹ Ÿ E ¹ ¹ƒE : ƒµ š¹ µlµ -œ ƒ ¹ š ā¹ -¹ Ḱ¹ Sefer Bet Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 11 DCEDI ZIA-Z@ LDWIE MLYEXI MRAGX @AIE 2Chr11:1 DNGLN DYR XEGA SL@ MIPENYE D@N ONIPAE :MRAGXL DKLNND-Z@ AIYDL L@XYI-MR MGLDL E œ A-œ µiµ ¹µ Eš ƒµ š ¾ƒÍµ ¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th sidrah) 2Ki 1-3

Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th sidrah) 2Ki 1-3 Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (23th sidrah) 2Ki 1-3 :A@G@ ZEN IXG@ L@XYIA A@EN RYTIE 2Ki1:1 :ƒ µ œÿ š¼ µ š ā¹ A ƒ Ÿ µ ¹Iµ 1. wayiph sha` Mo ab b Yis ra El acharey moth

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th(

Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th( Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (23th( sidrah) 2Ki 1-3 :A@G@ ZEN IXG@ L@XYIA A@EN RYTIE 2Ki1:1 :ƒ µ œÿ š¼ µ š ¹ A ƒ Ÿ µ ¹Iµ 1. wayiph sha` Mo ab b Yis ra El acharey moth ach

Διαβάστε περισσότερα

: œ E šeƒ¼ µa ŸL¹ ā½ 1. wayo mer Dawid haki yesh-`od asher nothar l beyth Sha ul w e`eseh `imo chesed ba`abur Yahunathan.

: œ E šeƒ¼ µa ŸL¹ ā½ 1. wayo mer Dawid haki yesh-`od asher nothar l beyth Sha ul w e`eseh `imo chesed ba`abur Yahunathan. Sefer Bet Sh mu El (2 Samuel) Chapter 9 LE@Y ZIAL XZEP XY@ CER-YI IKD CEC XN@IE 2Sam9:1 :OZPEDI XEARA CQG ENR DYR@E E œ ƒ šµœÿ š ¼ Ÿ - ¹¼ ¹ Ć š ¾Iµ : œ E šeƒ¼ µa ŸL¹ ā½ 1. wayo mer Dawid haki yesh-`od

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles)

Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles) Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (42h sidrah) 2Chr 1-8 DEDIE EZEKLN-LR CIEC-OA DNLY WFGZIE 2Chr1:1 :DLRNL EDLCBIE ENR EIDL@ É ŸœE µ -µ ¹ Ć- ƒ ¾ ¾ Fµ œ¹iµ : E ǵ

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 1. Shabbat Torah Reading Schedule (30th sidrah) - Numbers 1-3

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 1. Shabbat Torah Reading Schedule (30th sidrah) - Numbers 1-3 Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 1 Shabbat Torah Reading Schedule (30th sidrah) - Numbers 1-3 CREN LD@A IPIQ XACNA DYN-L@ DEDI XACIE Num1:1 :XN@L MIXVN UX@N MZ@VL ZIPYD DPYA IPYD YCGL CG@A

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YirmeYahu (Jeremiah)

Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (13th sidrah ah) Jer 1-6 XY@ MIPDKD-ON EDIWLG-OA EDINXI IXAC Jer1:1 :ONIPA UX@A ZEZPRA š ¼ ¹ ¼ ¾Jµ - ¹ E ͹ ¹ - A E š¹ š ƒ¹c : ¹ ¹A š A œÿœ

Διαβάστε περισσότερα

µšṕ- š¾j µ Eš-œ É š ¹ š¹ ¹P¹

µšṕ- š¾j µ Eš-œ É š ¹ š¹ ¹P¹ Sefer Ezra Chapter 1 Shavua Reading Schedule (33th( sidrah) Ezra 1-1 6 DEDI-XAC ZELKL QXT JLN YXEKL ZG@ ZPYAE Ezra1:1 QXT-JLN YXK GEX-Z@ DEDI XIRD DINXI ITN :XN@L AZKNA-MBE EZEKLN-LKA LEW-XARIE É -šµƒç

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Mikah (Micah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (42th sidrah) Micah 1-7

Sefer Mikah (Micah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (42th sidrah) Micah 1-7 Sefer Mikah (Micah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (42th sidrah) Micah 1-7 MZEI INIA IZYXND DKIN-L@ DID XY@ DEDI-XAC Mic1:1 :MLYEXIE OEXNY-LR DFG-XY@ DCEDI IKLN DIWFGI FG@ œÿ ¹A ¹U µš¾lµ ¹ - š ¼ É -šµƒç

Διαβάστε περισσότερα

:Ÿ š ā - ¾ ¹A 2. asher hayah d bar-yahúwah elayu bimey Yo shiyahu ben- Amon melek Yahudah bish losh-`es reh shanah l mal ko.

:Ÿ š ā - ¾ ¹A 2. asher hayah d bar-yahúwah elayu bimey Yo shiyahu ben- Amon melek Yahudah bish losh-`es reh shanah l mal ko. Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Chapter 1 :ONIPA UX@A ZEZPRA XY@ MIPDKD-ON EDIWLG-OA EDINXI IXAC Jer1:1 : ¹ ¹A š A œÿœ ¼ µa š ¼ ¹ ¼ ¾Jµ - ¹ E ͹ ¹ - A E š¹ š ƒ¹c 1. dib rey Yir m Yahu ben-chil qiyahu min-hakohanim

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Sh mu El (2 Samuel)

Sefer Bet Sh mu El (2 Samuel) Sefer Bet Sh mu El (2 Samuel) Chapter 6 :SL@ MIYLY L@XYIA XEGA-LK-Z@ CEC CER SQIE 2Sam6:1 : ¹ ¾ š ā¹ A še Á- J-œ ¹ Ć Ÿ ¾Iµ 1. wayoseph `od Dawid eth-kal-bachur b Yis ra El sh loshim aleph. 2Sam6:1 Now

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 6 MKIDL@ DEDI DEV XY@ MIHTYNDE MIWGD DEVND Z@FE Deut6:1 :DZYXL DNY MIXAR MZ@ XY@ UX@A ZEYRL MKZ@ CNLL ¾½ É É¹ š ¼ ¹ŠṔ ¹Lµ ¹Rº µ ¹Lµ œ ¾ˆ :DÚ ¹š Ĺ ¹š ƒ¾ Uµ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Sh mu El (Samuel) Chapter 1. ZEKDN AY CECE LE@Y ZEN IXG@ IDIE 2Sam1:1 :MIPY MINI BLWVA CEC AYIE WLNRD-Z@

Sefer 2 Sh mu El (Samuel) Chapter 1. ZEKDN AY CECE LE@Y ZEN IXG@ IDIE 2Sam1:1 :MIPY MINI BLWVA CEC AYIE WLNRD-Z@ Sefer 2 Sh mu El (Samuel) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (15th sidrah) 2 Sam 1-6 ZEKDN AY CECE LE@Y ZEN IXG@ IDIE 2Sam1:1 :MIPY MINI BLWVA CEC AYIE WLNRD-Z@ œÿjµ ƒ ¹ E œÿ š¼ µ ¹ µ : ¹ ¹ ¹ A ¹ Ć ƒ Iµ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles)

Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles) Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 22 MIDL@D DEDI ZIA @ED DF CIEC XN@IE 1Chr22:1 :L@XYIL DLRL GAFN-DFE ¹ ¾½ É œ A E ˆ ¹ Ć š ¾Iµ : š ā¹ ¾ µ A ˆ¹L- ˆ 1. wayo mer Dawid zeh hu beyth Yahúwah ha

Διαβάστε περισσότερα

Sefer N chemyah (Nehemiah)

Sefer N chemyah (Nehemiah) Sefer N chemyah (Nehemiah) Chapter 11 @IADL ZELXEB ELITD MRD X@YE MLYEXIA MRD-IXY EAYIE Neh11:1 :MIXRA ZECID RYZE YCWD XIR MLYEXIA ZAYL DXYRD-ON CG@ ¹ƒ œÿ šÿ E ¹P¹ š E ¹ Eš ¹A - š ā Eƒ Iµ : ¹š A œÿ ͵

Διαβάστε περισσότερα

4 καὶ νῦν φύλαξαι δὴ καὶ µὴ πίῃς οἶνον καὶ µέθυσµα καὶ µὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον

4 καὶ νῦν φύλαξαι δὴ καὶ µὴ πίῃς οἶνον καὶ µέθυσµα καὶ µὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον Sefer Shophtim / Judges Chapter 13 DEDI IPIRA RXD ZEYRL L@XYI IPA ETQIE Jud13:1 :DPY MIRAX@ MIZYLT-CIA DEDI MPZIE É A µš œÿā¼ µ š ā¹ A E ¹ ¾Iµ : ¹ Á šµ ¹U ¹ P- µ A É U¹Iµ 1. wayosiphu b ney Yis ra El la`asoth

Διαβάστε περισσότερα

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym.

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym. Sefer Yahuchanan (John) Chapter 12 IPID ZIAL R[hgI @d GQsD-BG IPTL MINI Z[[E John12:1 :MIZoD MRN XIRD X[@ XFRL M]WN ¹ ¹ œ ƒ µ º E Á µ Pµ - µ ¹ ¹ œ : ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (12th sidrot) - Luke 1-3

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (12th sidrot) - Luke 1-3 Sefer Yoseph (Luke) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (12th sidrot) - Luke 1-3 MI\RoD XhsQ XdGL hli@]d MIdX X[@ IXG@ Luke1:1 :hpk]zd ZhNL[A hpn@p X[@ ¹ā¼ µlµ šep¹ š Aµ E ¹ Ÿ ¹Aµš š ¼ š¼ µ :E Ÿœ A œe ¹ƒ

Διαβάστε περισσότερα

O][GP-Z@ CIL]D ACPIoRE ACPIoR-Z@ CIL]D MXE 4 :O]NL\-Z@ CIL]D O][GPE

O][GP-Z@ CIL]D ACPIoRE ACPIoR-Z@ CIL]D MXE 4 :O]NL\-Z@ CIL]D O][GPE Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 1 New Testament (B'rit hachadashah) (in downward order of each verse of its texts of the paleo-hebrew Phoenican, modern Hebrew at right, and its Hebrew color coded translitered

Διαβάστε περισσότερα

:Ÿœ ¾ œÿlµ ¾ µ Eƒ š ŸA š œÿlµ -

:Ÿœ ¾ œÿlµ ¾ µ Eƒ š ŸA š œÿlµ - Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 38 EKX@ ZEN@ YNG MIHY IVR DLRD GAFN-Z@ YRIE Ex38:1 :EZNW ZEN@ YLYE REAX EAGX ZEN@-YNGE ŸJ š œÿlµ ¹H¹ ¼ ¾ µa ˆ¹ -œ āµ µiµ :Ÿœ ¾ œÿlµ ¾ µ Eƒ š ŸA š œÿlµ

Διαβάστε περισσότερα

µ ƒ ƒ œ ¾ Ÿ - ¹ œe Lµ ¹

µ ƒ ƒ œ ¾ Ÿ - ¹ œe Lµ ¹ Sefer 1 Melachim (Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrah) 1Ki 1-4 @LE MICBAA EDQKIE MINIA @A OWF CEC JLNDE 1Ki1:1 :EL MGI ¾ ¹ AµA E ºNµ µ ¹ ͵A Á ˆ ¹ Ć Lµ :Ÿ µ ¹ 1. w hamelek dawid zaqen

Διαβάστε περισσότερα

Sefer DaniEl. Chapter 1. Shavua Reading Schedule (29th sidrah) Dan 1-4

Sefer DaniEl. Chapter 1. Shavua Reading Schedule (29th sidrah) Dan 1-4 Sefer DaniEl Chapter 1 Shavua Reading Schedule (29th sidrah) Dan 1-4 @A DCEDI-JLN MIWIEDI ZEKLNL YELY ZPYA Dan1:1 :DILR XVIE MLYEXI LAA-JLN XV@PCKEAP Á E - ¹ E œe µ Ÿ œµ ¹A : šµ ͵ ¹µ Eš ƒá- šµq µeƒ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Sefer MattithYahu (Matthew)

Sefer MattithYahu (Matthew) Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 1 :MDXA@-Od CEf-Od GI[oD R[hgI ZCL]x XTQ Matt1:1 : š ƒµ - A ¹ Ć- A µ ¹ ŵ µ º E œ¾ ŸU š 1. Sepher tol doth Yahushuà hamashiyach ben-dawid ben- Abraham. Matt1:1 The book

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer N chemyah (Nehemiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (35th(

Sefer N chemyah (Nehemiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (35th( Sefer N chemyah (Nehemiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (35th( sidrah) Neh 1-7 ZPY ELQK-YCGA IDIE DILKG-OA DINGP IXAC Neh1:1 :DXIAD OYEYA IZIID IP@E MIXYR ¹J- ¾ ƒ ¹ µ µ ¼ - A š ƒ¹c : š ¹Aµ µ E A ¹œ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Sh mu El (Samuel) IDIE DPPT ZIPYD MYE DPG ZG@ MY MIYP IZY ELE 2 :MICLI OI@ DPGLE MICLI DPPTL

Sefer 1 Sh mu El (Samuel) IDIE DPPT ZIPYD MYE DPG ZG@ MY MIYP IZY ELE 2 :MICLI OI@ DPGLE MICLI DPPTL Sefer 1 Sh mu El (Samuel) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (10th sidrah) - 1Sam 1-5 MIXT@ XDN MITEV MIZNXD-ON CG@ YI@ IDIE 1Sam1:1 SEV-OA EGZ-OA @EDIL@-OA MGXI-OA DPWL@ ENYE :IZXT@ ¹ š šµ ¹ Ÿ ¹ µœ š -

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh Bereshith (Genesis)

Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Chapter 1 HaMiqraot [The Scriptures]: (Torah, Neviim, and Chetuvim) (in downward order of each verse of its texts of the paleo-hebrew Phoenican, modern Hebrew at right,

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Melachim (1 Kings)

Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Chapter 11 ZEAX ZEIXKP MIYP AD@ DNLY JLNDE 1Ki11:1 :ZIZG ZIPCV ZINC@ ZEIPNR ZEIA@EN DRXT-ZA-Z@E œÿaµš œÿi¹š ¹ ƒµ ¾ ¾ Lµ :œ¾i¹u¹ œ¾i¹ œ¾i¹ ¾ ¼ œÿi¹»lµ œÿi¹ƒ¼ Ÿ ¾ šµp-œµa-œ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer N chemyah (Nehemiah)

Sefer N chemyah (Nehemiah) Sefer N chemyah (Nehemiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (35th sidrah) Neh 1-7 MIXYR ZPY ELQK-YCGA IDIE DILKG-OA DINGP IXAC Neh1:1 :DXIAD OYEYA IZIID IP@E ¹š ā œµ ¹J- ¾ ƒ ¹ µ µ¼ - A š ƒ¹c : š ¹Aµ µ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Eyov (Job) Chapter 1

Sefer Eyov (Job) Chapter 1 Sefer Eyov (Job) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (32th sidrah) - Job 1-2 MZ @EDD YI@D DIDE ENY AEI@ UER-UX@A DID YI@ Job1:1 :RXN XQE MIDL@ @XIE XYIE Ú E µ ¹ Ÿ ƒÿi¹ E - š ƒ ¹ : š š ¹ ¾½ š ¹ š 1. ish hayah

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Shophtim / Judges. DEDIA IPA RYEDI ZEN IDIE Jud1:1 :EA MGLDL DLGZA EPL-DLRI IN

Sefer Shophtim / Judges. DEDIA IPA RYEDI ZEN IDIE Jud1:1 :EA MGLDL DLGZA EPL-DLRI IN Sefer Shophtim / Judges Chapter 1 Shavua Reading Schedule (6th( sidrah) - Jud 1-5 DEDIA L@XYI IPA EL@YIE RYEDI ZEN IXG@ IDIE Jud1:1 :EA MGLDL DLGZA IPRPKD-L@ EPL-DLRI IN XN@L É µa š ¹ A E ¼ ¹Iµ µ º E œÿ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Echah (Lamentations) Chapter 1. DZID MR IZAX XIRD CCA DAYI DKI@ Lam1:1 :QNL DZID ZEPICNA IZXY MIEBA IZAX DPNL@K

Sefer Echah (Lamentations) Chapter 1. DZID MR IZAX XIRD CCA DAYI DKI@ Lam1:1 :QNL DZID ZEPICNA IZXY MIEBA IZAX DPNL@K Sefer Echah (Lamentations) Chapter 1 Reading Schedule (the ( fast of the 5 th month) Lam 1-5 DZID MR IZAX XIRD CCA DAYI DKI@ Lam1:1 :QNL DZID ZEPICNA IZXY MIEBA IZAX DPNL@K œ ¹œÁµš š ¹ ƒ ƒ : µ œ œÿ ¹ ĻµA

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 1. DEDIE EZEKLN-LR CIEC-OA DNLY WFGZIE 2Chr1:1 :DLRNL EDLCBIE ENR

Sefer 2 Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 1. DEDIE EZEKLN-LR CIEC-OA DNLY WFGZIE 2Chr1:1 :DLRNL EDLCBIE ENR Sefer 2 Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (42h( sidrah) 2Chr 1-8 DEDIE EZEKLN-LR CIEC-OA DNLY WFGZIE 2Chr1:1 :DLRNL EDLCBIE ENR EIDL@ É ŸœE µ - µ ¹ Ć- ƒ ¾ ¾ Fµ œ¹iµ : E ǵ µ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus)

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 4 ILWA ERNYI @LE IL EPIN@I-@L ODE XN@IE DYN ORIE Ex4:1 :DEDI JIL@ D@XP-@L EXN@I IK ¹¾ A E ¹ ¾ ¹ E ¹ ¼ µ - ¾ š ¾Iµ ¾ µ µiµ : É š¹ - ¾ Eš ¾ ¹J 1. waya`an

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus)

Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Sefer Yetziat Mitsrayim / Shemot (Exodus) Chapter 1 Shabbat Torah Reading Schedule (13th ( sidrah) - Exodus 1-4:18 YI@ AWRI Z@ DNIXVN MI@AD L@XYI IPA ZENY DL@E Ex1:1 :E@A EZIAE ¹ ƒ¾ ¼ µ œ š ¹ ¹ Áµ š ¹

Διαβάστε περισσότερα

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq.

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq. Sefer Hadassah (Esther) Chapter 4 EICBA-Z@ IKCXN RXWIE DYRP XY@-LK-Z@ RCI IKCXNE Est4:1 :DXNE DLECB DWRF WRFIE XIRD JEZA @VIE XT@E WY YALIE A-œ µ»c š µš ¹Iµ ā¼ µ š ¼ - J-œ µ µ»c š E : š E ¾ ˆ µ ˆ¹Iµ š

Διαβάστε περισσότερα

Sefer ZecharYah. Chapter 1. Shavua Reading Schedule (46th( DID YEIXCL MIZY ZPYA IPINYD YCGA Zech1:1 :XN@L @IAPD ECR-OA DIKXA-OA DIXKF-L@ DEDI-XAC

Sefer ZecharYah. Chapter 1. Shavua Reading Schedule (46th( DID YEIXCL MIZY ZPYA IPINYD YCGA Zech1:1 :XN@L @IAPD ECR-OA DIKXA-OA DIXKF-L@ DEDI-XAC Sefer ZecharYah Chapter 1 Shavua Reading Schedule (46th( sidrah ah) Zec 1-6 DID YEIXCL MIZY ZPYA IPINYD YCGA Zech1:1 :XN@L @IAPD ECR-OA DIKXA-OA DIXKF-L@ DEDI-XAC š ¹ µu œµ ¹A ¹ ¹ Vµ ¾ µa :š¾ ¹ƒḾµ ŸC¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel)

Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel) Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel) Chapter 4 MIZYLT Z@XWL L@XYI @VIE L@XYI-LKL L@ENY-XAC IDIE 1Sam4:1 :WT@A EPG MIZYLTE XFRD OA@D-LR EPGIE DNGLNL ¹U ¹ P œ µš ¹ š ā¹ Iµ š ā¹ - E -šµƒ ¹ µ : ¼ µƒ E ¹U ¹ E š

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Menachem (Mark) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5

Sefer Menachem (Mark) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5 Sefer Menachem (Mark) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5 :MIDL@D-Od GI[oD R[hgI ZX]\d ZnGx Mark1:1 : ¹ ¾½ - A µ ¹ ŵ µ º E œµšÿā A œµk¹ U 1. t chilath b sorath Yahushuà hamashiyach

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (1st sidrah

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (1st sidrah Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah ah) Isa 1-5 DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR INIA MLYEXIE E - µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yonah (Jonah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (41th( :XN@L IZN@-OA DPEI-L@ DEDI-XAC IDIE Jon1:1

Sefer Yonah (Jonah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (41th( :XN@L IZN@-OA DPEI-L@ DEDI-XAC IDIE Jon1:1 Sefer Yonah (Jonah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (41th( sidrah ah) Jon 1-3 :XN@L IZN@-OA DPEI-L@ DEDI-XAC IDIE Jon1:1 :š¾ µu¹ ¼ - ƒ Ÿ - É -šµƒç ¹ µ 1. way hi d bar-yahúwah el-yonah ben- amitay le

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) Isa 1-5 INIA DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR MLYEXIE E -µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼ : E

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Shophtim / Judges CBIE LRIE 2 IL DZRE MIZYLT ZEPAN DZPNZA

Sefer Shophtim / Judges  CBIE LRIE 2 IL DZRE MIZYLT ZEPAN DZPNZA Sefer Shophtim / Judges Chapter 14 :MIZYLT ZEPAN DZPNZA DY@ @XIE DZPNZ OEYNY CXIE Jud14:1 : ¹U ¹ P œÿ A¹ œ ¹œ A V¹ šµiµ œ ¹U Ÿ ¹ š Iµ 1. wayered Shim shon Tim nathah wayar ishah b Thim nathah mib noth

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Echah (Lamentations)

Sefer Echah (Lamentations) Sefer Echah (Lamentations) Chapter 2 MINYN JILYD OEIV-ZA-Z@ IPC@ ET@A AIRI DKI@ Lam2:1 :ET@ MEIA EILBX-MCD XKF-@LE L@XYI ZX@TZ UX@ ¹ µ V¹ ¹ ¹ ŸI¹ -œµa-œ ¾ ¼ ŸPµ A ƒ ¹ :ŸPµ Ÿ A µš-¾ ¼ šµ ˆ- ¾ š ā¹ œ š ¹U

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yahuchanan (John)

Sefer Yahuchanan (John) Sefer Yahuchanan (John) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrot) - John 1-3 MIDL@D Z@ DID XAfDE XAfD DID ZI[@Xd John1:1 :XAfD DID MIDL@E ¹ ¾ ½ œ š ƒćµ š ƒćµ œ ¹ š A :š ƒćµ ¹ ¾ 1. b re shiyth hayah

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Dibre Hayyamim (Chronicles)

Sefer Bet Dibre Hayyamim (Chronicles) Sefer Bet Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 2 YI@ SL@ MIPENYE LAQ YI@ SL@ MIRAY DNLY XTQIE 2Chr2:1 :ZE@N YYE MITL@ ZYLY MDILR MIGVPNE XDA AVG ¹ ¹ Ÿ E Áµ ¹ ¹ ƒ¹ ¾ ¾ š¾p ¹Iµ :œÿ ¹ ¼ œ ¾ ¼ ¹ Qµ E š Á ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh Bereshith (Genesis)

Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Sefer Maaseh Bereshith (Genesis) Chapter 8 DNDAD-LK-Z@E DIGD-LK Z@E GP-Z@ MIDL@ XKFIE Gen8:1 :MIND EKYIE UX@D-LR GEX MIDL@ XARIE DAZA EZ@ XY@ Aµ - J-œ ͵ µ - J œ µ ¾ -œ ¹ ¾½ š¾j ˆ¹Iµ :¹ ŵ EJ¾ ͵ š -µ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 969Ä980 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ ƒ ˆˆ Ÿ ˆŸˆ. Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë Î

Διαβάστε περισσότερα

Sefer MattithYahu (Matthew)

Sefer MattithYahu (Matthew) Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 18 R[hgI-L@ MICINLxD h[ep @IDD DR[d Matt18:1 :MIN[D ZhKLNd L]CeD @]T@ IN hxn@le µ º E - ¹ ¹ µuµ E B¹ ¹ µ µa :¹ µ œe µ A Ÿ Bµ Ÿ ¹ Eš ¾Iµ 1. basha`ah hahiy nig shu hatal

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (10th sidrah) - 1Sam 1-5

Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (10th sidrah) - 1Sam 1-5 Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (10th sidrah) - 1Sam 1-5 MIXT@ XDN MITEV MIZNXD-ON CG@ YI@ IDIE 1Sam1:1 :IZXT@ SEV-OA EGZ-OA @EDIL@-OA MGXI-OA DPWL@ ENYE ¹ š šµ ¹ Ÿ ¹

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12. Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12. Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16 Sefer Yoseph (Luke) Chapter 12 Shavua Reading Schedule (15th sidrot) - Luke 12-16 CR MR Z]AAX Sq@ZDd Dm-CRE Dm-CR IDIE Luke12:1 XN@L EICINLx-L@ XdCL LGlE hdrx-z@ [I@ hvgl-im :DsPGD @hd[ MI[hXsD X]@zN MKIZ[TPL

Διαβάστε περισσότερα

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus)

Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Torat Cohanim / Wayyikra (Leviticus) Chapter 14 1. way daber Yahúwah el-mosheh le mor. Lev14:1 Then DEDI spoke to Moshe, saying, :XN@L DYN-L@ DEDI XACIE Lev14:1 :š¾ K ¾ - É š Aµ µ 14:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Melachim (1 Kings)

Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Chapter 7 :EZIA-LK-Z@ LKIE DPY DXYR YLY DNLY DPA EZIA-Z@E 1Ki7:1 :Ÿœ A- J-œ µ µ š ā ¾ ¾ ¾ Á Ÿœ A-œ 1. w eth-beytho banah Sh lomoh sh losh `es reh shanah way kal eth-kal-beytho.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yoel (Joel) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (38th( sidrah

Sefer Yoel (Joel) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (38th( sidrah Sefer Yoel (Joel) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (38th( sidrah ah) Joel 1-4 :L@EZT-OA L@EI-L@ DID XY@ DEDI-XAC Joel1:1 : Eœ P- A Ÿ - š ¼ É -šµƒç 1. d bar-yahúwah asher hayah el-yo el ben-p thu el. Joel1:1

Διαβάστε περισσότερα

wayyäbö û šünê hammal äkîm südöºmâ Bä`eºreb wülô yöšëb Büša `ar-südöm wayyar -lô wayyäºqom liqrä täm wayyištaºhû appaºyim äºrcâ

wayyäbö û šünê hammal äkîm südöºmâ Bä`eºreb wülô yöšëb Büša `ar-südöm wayyar -lô wayyäºqom liqrä täm wayyištaºhû appaºyim äºrcâ GENESIS 19 1 And the two messengers came to Sodom at even; and Lot sat in the gate of Sodom; and Lot saw them, and rose up to meet them; and he fell down on his face to the earth; 1 ויבאו שני המלאכים סדמה

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

MIPWiD ZId-LKE L]CeD ODmD ILR CIRI-Me X[@m 5 W\oCL MIG@D-L@ `L@E MIAxKN IxLdW MDN X[@ :hxqhi ORNL ML[hXI M@IADLh Do[ MI@VNpD-Z@-S@ XQ@L

MIPWiD ZId-LKE L]CeD ODmD ILR CIRI-Me X[@m 5 W\oCL MIG@D-L@ `L@E MIAxKN IxLdW MDN X[@ :hxqhi ORNL ML[hXI M@IADLh Do[ MI@VNpD-Z@-S@ XQ@L Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Chapter 22 :MKIPTL WfHV@E DXdC@E @P-hRN[ IZ]A@E IG@ Acts22:1 : ¹ CµŠ š Aµ ¼ µ -E ¹ œÿƒ¼ µ µ µ 1. achay wa abothay shim `u-na wa adab rah w ets tadeq liph neykem. Acts22:1

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 9. Shavua Reading Schedule (14th sidrot) - Luke 9-11

Sefer Yoseph (Luke) Chapter 9. Shavua Reading Schedule (14th sidrot) - Luke 9-11 Sefer Yoseph (Luke) Chapter 9 Shavua Reading Schedule (14th sidrot) - Luke 9-11 DXhAe MDL OxlE X\RD MIP[-L@ @XWlE Luke9:1 :MIILG @sxle MICyD-Lm LR OHL[E šeƒ B U¹Iµ š ā - š ¹Iµ : ¹» ¾P š¹ ¹ Vµ - J µ Š 1.

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel) Chapter 2 DEDIA IPXW DNX DEDIA IAL ULR XN@ZE DPG LLTZZE 1Sam2:1 :JZREYIA IZGNY IK IAIE@-LR IT AGX

Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel) Chapter 2 DEDIA IPXW DNX DEDIA IAL ULR XN@ZE DPG LLTZZE 1Sam2:1 :JZREYIA IZGNY IK IAIE@-LR IT AGX Sefer Aleph Sh mu El (1 Samuel) Chapter 2 DEDIA IPXW DNX DEDIA IAL ULR XN@ZE DPG LLTZZE 1Sam2:1 :JZREYIA IZGNY IK IAIE@-LR IT AGX É µa ¹ šµ š É µa ¹A¹ µ šµ ¾Uµ Ḿµ KµP œ¹uµ : œ E ¹A ¹U µ ā ¹J µƒ Ÿ -µ ¹P

Διαβάστε περισσότερα