ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014"

Transcript

1 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις ελημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου, (β) Όπως ορίσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το Σάββατο, 31 ΜαΙου 2014, ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Cora1 BeacI1 Hotel, στην Πάφο. 2. Αντίτυπα των εγκριθεισών οικονομικών καταστάσεων όπως θα συμπεριληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης και των Ετήσιων Λογαριασμών, είναι διαθέσιμα προς το κοινό στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου J J J, Κάτω Πάφος, Πάφος. Σταύρος Λεπτός Γραμματέας

2 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων Ενοποιημένος ισολογισμός Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Σελ!δα

3 Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Διοικητικό Συμβούλιο Μιχαήλ Γ. Λεπτός (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) Χρίστος Κωνσταντινίδης Πέτρος Μιχαηλίδης Γιώργος Μ. Λεπτός Γραμματέας Εταιρείας Σταύρος Ν Λεπτός Οδός Άθω 8, Διαμ.1 ΟΙ 1087 Λευκωσία Κύπρος Εγγεγραμμένο γραφείο Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 111 Τ.Θ Πάφος Κύπρος Νομικοί Σύμβουλοι Σταύρος Ν Λεπτός (1 )

4 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων Σύμφωνα με το Άρθρο 9 εδάφια (3) (γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, επιβεβαιώνουμε ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: (α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και της Εταιρείας οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 9 μέχρι 119: (ί) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδάφιο (4) του Νόμου, και (iί) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο και (β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης καθώς και της θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ονοματεπώνυμο Μιχαήλ Γ. Λεπτός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Υπογραφή ~/::Y{"... Χρίατος Κωνσταντινίδης, Εκτελεστικός Σύμβουλος c:-:=--:~~ Πέτρος Μιχαηλίδης, Μη Εκτελεστικός Σύμ βουλος '< '-c:- '. Γιώργος Μ. Λεπτός, Εκτελεστικός Σύμβουλος.~ ") Υπεύθυνοι σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπογραφή Χαράλαμπος Χατζηπαναγιώτου Γ ενικός Διευθυντής ~i--ι '= τ.,ρ ;;-= Μιχάλης Σπύρου Οικονομικός Διευθυντής ~>~,,'::.:-=> Πάφος 29 Απριλίου 2014 (2)

5 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ (η «Εταιρεία»), των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της (συλλογικά το "Συγκρότημα") για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες 2 Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι οι ακόλουθες: (α) (β) (γ) (δ) ανάπτυξη και πώληση ακινήτων, επενδύσεις σε ακίνητα και σε κινητές αξίες, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια του έτους 201 Ο άρχισε τις δραστηριότητες του το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Neapolis University Paphos μετά την χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 31 Αυγούστου, η οποία ισχύει για 4 χρόνια, από την 1 Σεπτεμβρίου του Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες η άδεια λειτουργίας θα ανανεωθεί. Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος 3 Η οικονομική κατάσταση του Συγκροτήματος όπως παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι η αναμενόμενη. Η συνολική ζημιά του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν (2012: ) ενώ τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2013 κατά (2012: ). Στα αποτελέσματα του έτους συμπεριλαμβάνεται συναλλαγματικό κέρδος ύψους (2012: ζημιά ) όπως επίσης ζημιές από απομειώσεις αποθεμάτων (Σημ.6) (2012: ), ζημίες απομείεωσης ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ύψους (2012: μηδέν) (Σημ. 6) και κέρδη δίκαιης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα ύψους (2012: μηδέν) (Σημ. 7). Το κέρδος εργασιών πριν τα χρηματοοικονομικά έξοδα είναι (2012: ). Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 4 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που διατρέχει το Συγκρότημα συνδέονται με τους παράγοντες που επηρεάζουν την Κυπριακή οικονομία, την αγορά ακινήτων και τους παράγοντες που αναφέρονται στις Σημειώσεις 1, 3, 4 και 31 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. (3)

6 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) Προβλεπόμενη εξέλιξη του Συγκροτήματος 5 Η εξαρτημένη εταιρεία του Συγκροτήματος Paphos PIantations (SMK) Limited, μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του εγκεκριμένου από τις Αρμόδιες Αρχές γενικού χωροταξικού σχεδίου του έργου Neapolis στη Γεροσκήπου, έχει προγραμματίσει την υλοποίηση έργων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Πανεπιστήμιο, Ιατρικό Κέντρο, Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης και ανάπτυξη και πώληση ακινήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος για το προσεχές μέλλον. 6 Το Συγκρότημα, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην Κύπρο έχει επεκτείνει τις επενδύσεις και δραστηριότητες του στην περιοχή Λεμεσού. Επίσης, έχει διευρύνει της δραστηριότητες στοχεύοντας πελάτες σε νέες αγορές με μεγαλύτερες προοπτικές. Αποτελέσματα 7 Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10. Η ζημιά για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά. Απόκλιση από την ένδειξη αποτελέσματος 8 Η ζημιά για το έτος όπως παρουσιάζεται στη σελίδα 10 είναι μειωμένη κατά από την ένδειξη αποτελέσματος που ανακοινώθηκε από το Συγκρότημα κυρίως λόγω των κερδών δίκαιης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα, ζημιές απομείωσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και ζημιές απομείωσης αποθεμάτων. Μετοχικό κεφάλαιο 9 Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Διοικητικό Συμβούλιο 10 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και την ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οι εκ περιτροπής απερχόμενοι κ.κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτός και Χρίστος Κωνσταντινίδης αποχωρούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 12 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (4)

7 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 13 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει τις πρόνοιες του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο κύριος λόγος μη υιοθέτησης είναι ότι το κόστος πιθανής εφαρμογής των προνοιών του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης θα ήταν δυσανάλογο με τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά μέσω επαρκών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. Ο υπεύθυνος για τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι ο γενικός διευθυντής και ο οικονομικός διευθυντής. 14 Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου όπως ορίζεται στον περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμο του 2009 και Σύμφωνα με το Άρθρο 46 του νόμου αυτού η Εταιρεία έχει αναθέσει την εκτέλεση των καθηκόντων της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο. 15 Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας προνοεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει, σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο και πρόσωπο που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 16 Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 17 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιωνδήποτε νέων μετοχών υπόκειται περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των υφιστάμενων μετόχων. 18 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 4 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση του στρατηγικού πλάνου του Συγκροτήματος και την εποπτεία υλοποίησης του. Οι αρμοδιότητες για θέματα καθημερινής φύσεως έχουν ανατεθεί στους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. (5)

8 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (συνέχεια) Συμμετοχή Συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 19 Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχει κάθε Σύμβουλος, η σύζυγος και τα τέκνα του, καθώς και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστο 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση, στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 29 Απριλίου 2014, είναι ως εξής: Μιχαήλ Γ. Λεπτός' Γιώργος Μ. Λεπτός" Χρlστος Κωνσταντινlδης Πέτρος Μιχαηλίδης Ποσοστό συμμετοχής 29 Απριλίου 2014 % 63,50 0,07 0,03 0,05 Ποσοστό συμμετοχής 31 Δεκεμβρίου 2013 % 63,50 0,07 0,03 0,05.. Το Το ποσοστό συμμετοχής του κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτού περιλαμβάνει το ποσοστό της Armonia Eslales Lίmiled. ποσοστό συμμετοχής του Κ. Γιώργου Μ. Λεπτού δεν περιλαμβάνεται στο ποσοστό του Κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτού. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου της Εταιρείας 20 Στις 29 Απριλίου 2014, μόνο η εταιρεία Armonia Estates Limited κατείχε πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το ποσοστό συμμετοχής της Armonia Estates Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο 63,50%. Ο κ. Μιχαήλ Γ. Λεπτός είναι ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Armonia Estates Limited. Συμβάσεις με Συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα 21 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων με συνδεδεμένα πρόσωπα που αναφέρονται στη Σημείωση 33 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαvτιkή σύμβαση με το Συγκρότημα ή τις εξαρτημένες εταιρείες στις 31 Δεκεμβρίου 2013 στην οποία Σύμβουλοι ή συνδεδεμένα πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον. Συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο και τα τέκνα, καθώς και εταιρείες στις οποίες ο Σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστο 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 22 Δεν υπήρξαν σημαvτιkά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Υποκαταστήματα 23 Το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη διάρκεια του έτους. (6)

9 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 24 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Lίmited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί τους Συμβούλους να καθορίσουν την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Μ. Λεπτός Σύμβουλος Πάφος, 29 Απριλίου 2014 (7)

10 pwc Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή Προς τα Μέλη της Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (μαζί με την Εταιρεία, το «Συγκρότημα»), οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και τις ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου Υια τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο ειναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά UΙOOeniOIJKav από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυναηi η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δικιi μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχα μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρατυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωναμαστε με κανανες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. οι επιλεγαμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικανα με σκοπα το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολωγηση της καταλληλωτητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθιικαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμιiσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ατι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάσιι για την ελεγκτικιi μας γνώμη. PJ'icelVαlel'hollseCoopel'S Ltd, απ) HOllse, 6 Kaι'aiskakis StI'eet, CY-3032 Lilnassol, CzJpnts Ρ Ο Βαχ 53034, CY-3300 LinIassol, CιJPI tls Τ: , F: , ιυιυιυ.ριυc.cοιπιcυ PrkeW<lterhou,eCoopers Ltd Is a member firm ΟΙ PιicewalerhouseCoopers Internaliol'\a! LId, each member firm of\~hlch Ι, a seρarale lega! εlιιίιυ. PrlceWi!lerhouseCooper$ Ltd Is a pr1vate comp<lγly registered In Ο,φιι.ι; (Reg. Να ). Α list ofthe company'sclirectors Including {οι ]ndίvldual$ the ΡΓε5εηι name and surname, as weh as any previous names and for legal entiιies the corρorate name, IS kept by the Secretarγ οι the compjny <ιι ίι> registered office <ιι 3 Themlstocles Derνis StreeI,1066 Nicosla and appears οη the tompany's \veb site. Offices ΙΓΙ Nkosia, Umassol, Larnaca and Paphos.

11 pwc Γνώμη Κατά τη γνώμιι μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικσνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και της χρηματοοικονομικής του επίδοοης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή πρσwπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σπως αυτά υιοθετήθηκαν απσ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νσμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομl1cών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις ετnπρσσθετες απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήαιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νσμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρεισλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί απσ την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση απσ εμάς αυτών των βιβλίων. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγιiσεις που μας δόθηκαν, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νσμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔI της Επιτροπιiς Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του Άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Άλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήαιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νσμων του 2009 και 2013 και για κανένα άλλο σκοπσ. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχσμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπσ ή προς οποιοδήποτε άλλο πρσσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. V.\~f~:~ -~,/ Βασίλης Χατζηβασιλείου Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμσ της Pl'ice\vatel'honseCoopel's LIlllited Εγκεκριμενοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λεμεσός, 29 Απριλίου 2014 (9)

12 Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ. Εισόδημα Κόατος πωλήσεων ( ) ( ) Μικτό κέρδος πριν την απομείωση αποθεμάτων Απομείωση αποθεμάτων ( ) ( ) Μικτό κέρδος μετά την απομείωση αποθεμάτων Έξοδα πωλήσεων και προώθησης ( ) ( ) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ( ) ( ) Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών Εισόδημα από κοινοπραξία Άλλα έσοδα Άλλα κέρδηf(ζημιές) - καθαρά ( ) Κέρδος εργασιών Χρηματοδοτικά έξοδα - καθαρά 10 ( ) ( ) Ζημιά πριν τη φορολογία ( ) ( ) Χρέωση φορολογίας 11 ( ) ( ) Ζημιά για το έτος ( ) ( ) Καταμερισμός σε: Μετόχους της Εταιρείας ( ) ( ) Συμφέρον μη ελέγχουσας συμμετοχής ( ) (19.698) ( ) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματαf(ζημιές): Στοιχεία που μπορεί μετέπειτα να αναταξινομηθούν στις κερδοζημιές Ζημιές δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 21 ( ) ( ) Στοιχεία που μπορεί μετέπειτα να αναταξινομηθούν στις κερδοζημιές ( ) ( ) Άλλες συνολικές ζημιές για το έτος μετά τη φορολογία ( ) ( ) Συνολική ζημιά για το έτος ( ) ( ) Καταμερισμός σε: Μετόχους της Εταιρείας ( ) ( ) Συμφέρον μη ελέγχουσας συμμετοχής ( ) (76.658) ( ) ( ) Ζημιά ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας (σεντς ανά μετοχή): - Βασική και πλήρως κατανεμημένη 12 (1,42) (3,12) Οι σημειώσεις στις σελιδες 16 μέχρι 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. (1 Ο)

13 Ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιουσιακά στοιχεία Σημ, Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 14 27,471,939 34,087,767 Επενδύσεις σε ακίνητα , ,789,735 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες ,374 12, Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,078,805 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ,957,066 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ,978, ,027 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ,522,941 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ,787 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , ,623,267 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 402, ,117,294 Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο 26 72, ,153,985 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο , Αποθεματικά δίκαιης αξίας , Συσσωρευμένες ζημιές ( ) (18.396,353) Αποθεματικό για την μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ , ,814,906 Συμφέρον μη ελέγχουσας συμμετοχής 15, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 85, , Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανεισμός ,521, Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ,519,724 Προπληρωμές που εισπράχθηκαν , , (11 )

14 Ενοποιημένος ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (συνέχεια) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Προπληρωμές που εισπράχθηκαν Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Δανεισμός Σημ Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Στις 29 Απριλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ ενέκρινε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. Γιώργος Μ. Λεπτός, Σύμβουλος Χρίστος Κωνσταντινίδης, Σύμβουλος Οι σημειώσεις της σελίδες 16 μέχρι 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. (12)

15 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Αποδοτέο στους ~ετόxoυ~ τος Εταιeείας Αποθεματικό για την μετατροπή Συμφέρον ΑποθεμαΤ1κό Αποθεμαl1κά μετοχικού Συσσωρευ- μη Σύνολο Μετοχικό υπέρ το δίκαιης κεφαλαίου σε μένες ελέγχουσας ιδίων Σημ. κεφάλαιο άρτιο (2) αξίας (2) Ευρώ (2) ζημιές ", Σύνολο συμμετοχής κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανοuαρίου ( ) Συνολική ζημιά Ζημιά για το έτος ( ) ( ) (19.698) ( ) Άλλες συνολικές ζημιές Ζημιές δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσψων προς πώληση 21 ( ) ( ) (56.960) ( ) Σύνολο άλλων συνολικών Ζημιών ( ) ( ) (56.960) ( ) Συνολική ζημιά για το έτος 2012 ( ) ( ) ( ) (76.658) ( ) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Μείωση του ποσοστού εξαρτημένης εταιρείας Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου ( ) (13)

16 Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (συνέχεια) Αποδοτέο σtous: ~ετόκουs: Tas Εταιe.είαs: Αποθεματικό για την μετατροπή Συμφέρον Αποθεματικό Αποθεματικό μετοχικού Σuσσωρευ~ μη Σύνολο Μετοχικό υπέρ το δίκαιης κεφαλαίου σε μένες ελέγχουσας ιδίων Σημ. κεφάλαιο άρτιο (2) αξίας (2) Ευρώ (2) ζημιές '" Σύνολο συμμετοχής κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου Ιανοuαρίου ΟΙ ( ) Συνολική ζημιά Ζημιά για το έτος ( ) ( ) ( ) ( ) Άλλες συνολικές ζημιές Ζημιά δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 21 ( ) ( ) (40.450) ( ) Σύνολο άλλων ζημιών ( ) ( ) (40.450) ( ) Συνολική ζημιά για το έτος 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Yτrόλoιπo στις 31 Δεκεμβρίου ( ) (1) Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατό το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, για σκοπούς λογιζόμενης διανομής μερίσματος κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς για την όμυνα αυξήθηκε στο 17% για κέρδη για το φορολογικό έτος 2009 και στο 20% για κέρδη για τα φορολογικά έτη 201 0,2011 και μειώθηκε πίσω στο 17% για κέρδη για το φορολογικά έτη 2012 και μετέπειτα. Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται μέχρι το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβόλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. (2) Το μετοχικό κεφόλαιο και τα αποθεματικά υπέρ το άρτιο, μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ δεν είναι διαθέσιμα για διανομή υπό μορφή μερίσματος. Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. (14)

17 Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Ροή μετρητών από εργασίες Σημ. Ζημιά πριν τη φορολογία ( ) ( ) Αναπροααρμογές για: Αποαβέαεις ακινήτων, εγκαταατάαεων και εξοπλιαμού Απομείωαη ακινήτων, εγκαταατάαεων και εξοπλιαμού Πιατωτικούς τόκους 6 ( ) ( ) Χρεωατικούς τόκους Μερίδιο κέρδους αυνδεδεμένων εταιρειών 16 ( ) ( ) Απομείωαη αποθεμάτων Συναλλαγματικό (κέρδος)/ζημιά από χρηματοδοτικές δραατηριότητες 10 ( ) Κέρδη δίκαιης αξίας αε επενδύαεις αε ακίνητα 15 ( ) , Αλλαγές ατο κεφάλαιο κίνηαης: Αποθέματα ( ) Εμπορικά και άλλα ειαπρακτέα ( ) Χρηματοοικονομικά περιουαιακά ατοιχεία που αποτιμούνται αε δίκαιη αξία μέαω των αποτελεαμάτων (18.624) Εμπορικοί και άλλοι πιατωτές ( ) Προπληρωμές που ειαπράχθηκαν ( ) Μετρητά από/(που χρησιμοποιήθηκαν για) εργασίες ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (10.968) ( ) Καθαρά μετρητά από/(για) εργασίες (3, ) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων, εγκαταατάαεων και εξοπλιαμού 14 ( ) ( ) Προαθήκες ατα επενδυτικά ακίνητα 15 ( ) ( ) Τόκοι που ειαπράχτηκαν ,255 Μερίαματα που ειαπράχθηκαν Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραατηριότητες Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Ειαπράξεις από τραπεζικό δανειαμό Πληρωμές μακροπρόθεαμου δανειαμού ( ) ( ) Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Πληρωμές εξόδων δανειαμού ( ) Ειαπράξεις από αυναλλαγή με μη ελέγχουαα αυμμέτοχη Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά δια8έσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα ατην αρχή του έτους ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του έτους 25 ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 μέχρι 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. (15)

18 Σημειώσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 1 Γενικές πληροφορίες Χώρα σύστασης Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο στις 7 lουλίου 1982 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και τον Οκτώβριο του 1999 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία. Το Σεπτέμβριο του 2000 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου 111, Πάφος, Κύπρος. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι: (α) (β) (γ) (δ) η ανάπτυξη και πώληση ακινήτων, επενδύσεις σε ακίνητα και σε κινητές αξίες, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια του έτους 201 Ο άρχισε τις δραστηριότητες του το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Neapolis University Paphos μετά την χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 31 Αυγούστου, η οποία ισχύει για 4 χρόνια, από την 1 Σεπτεμβρίου του Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες η άδεια θα ανανεωθεί. Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (α) Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά το 2013 η Κυπριακή οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. (16)

19 1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια) (α) Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια) Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν (1) την ικανότητα του Συγκροτήματος να λάβει νέο δανεισμό ή να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό με όρους και προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές της, (2) την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών του Συγκροτήματος να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το Συγκρότημα ποσά, (3) την ικανότητα του Συγκροτήματος να πωλήσει τα υπάρχοντα αποθέματα ή/και να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πελάτες, (3) την επίδραση στις αξίες των επενδυτικών ακινήτων και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση του Συγκροτήματος, (4) την επίδραση στο κόστος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και (5) τις προβλέψεις της διεύθυνσης της Εταιρείας για τις αναμενόμενες ταμειακές ροές αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και (6) την ικανότητα του Συγκροτήματος να συνεχίσει τις δραστηριότητες του ως δρώσα οικονομική μονάδα. Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω, μαζί με τις επιδράσεις της απόφασης του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με την Κύπρο, μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους οφειλέτες του Συγκροτήματος (αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συγκρότημα), τους προμηθευτές (αδυναμία να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τους τραπεζίτες (αδυναμία παροχής επαρκούς χρηματοδότησης), και τα έσοδα (μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Συγκροτήματος λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών). Η διεύθυνση του Συγκροτήματος έχει αξιολογήσει: (1) Κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Το Πρότυπο αυτό απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών γεγονότων. (2) Εάν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων του Συγκροτήματος υπερβαίνει το κόστος κτήσης. (ί) Όταν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι χαμηλότερη από το κόστος κτήσης, η διαφορά θα πρέπει να χρεωθεί στο κέρδος ή τη ζημιά για το έτος, και (ίί) Η ζήτηση για πολλά είδη ακινήτων έχει επηρεαστεί σημαντικά και οι συναλλαγές είναι λιγότερο συχνές, ως εκ τούτου η εκτιμώμενη τιμή πώλησης ενός ακινήτου βασίζεται σημαντικά σε υποκειμενικούς παράγοντες. Κατά τη διάρκεια του έτους έχει αναγνωριστεί απομείωση του κόστους των αποθεμάτων ύψους (2012: ). (17)

20 1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια) (α) Λειτουργικό περιβάλλον του Συγκροτήματος (συνέχεια) (3) Εάν η δίκαιη αξία των επενδυτικών ακινήτων του Συγκροτήματος έχει διαφοροποιηθεί. Κατά τη διάρκεια του έτους έχουν αναγνωριστεί κέρδη δίκαιης αξίας ύψους (4) Εάν το κόστος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού έχει υποστεί απομείωση. Κατά την διάρκεια του έτους έχει αναγνωριστεί απομείωση ύψους Η διεύθυνση του Συγκροτήματος δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η διεύθυνση του Συγροτήματος έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης πέραν αυτών που παρουσιάζεται στη Σημειώσεις 14,15 και 22. Η διεύθυνση του Συγκροτήματος εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Συγκροτήματος και την επέκταση των εργασιών της στο σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. (β) Γνωστοποίηση για γενικά γεγονότα Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι 10 δισεκατομμύρια. πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. Το Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από , σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου. (18)

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα