(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009"

Transcript

1 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και τις Αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, υπερτερεί πάντοτε η Αγγλική έκδοση. Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο δεν είναι έγκυρο, εκτός και αν συνοδεύεται από το Συμπλήρωμα του Φεβρουαρίου 2011.

2

3 Schroder Alternative Solutions (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ενημερωτικo Δελτίo Δεκεμβρίος 2009 Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο δεν είναι έγκυρο, εκτός και αν συνοδεύεται από το Συμπλήρωμα του Φεβρουαρίου Διεύθυνση της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Διαδίκτυo:

4 Schroder Alternative Solutions ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

5 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Σημαντικές πληροφορίες Σελίδα 5 Με βάση το Ενημερωτικό Δελτίο Τα Μερίδια προσφέρονται μόνο με βάση τις πληροφορίες και τις δηλώσεις οι οποίες περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες που παρέχονται ή δηλώσεις που γίνονται από ένα πρόσωπο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγκεκριμένες από την Εταιρεία, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή την Εταιρεία Διαχείρισης. Ούτε η παράδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ούτε η έκδοση των Μεριδίων συνεπάγονται σε καμία περίπτωση ότι υπήρξε μεταβολή στις υποθέσεις της Εταιρείας από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα συμπληρώνονται από τις οικονομικές καταστάσεις και περισσότερες πληροφορίες θα περιέχονται στις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της Εταιρείας, αντίγραφα των οποίων μπορούν να αποκτώνται χωρίς χρέωση από την καταστατική έδρα της Εταιρείας και τα γραφεία της J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. στο Λουξεμβούργο. Καταχώρηση στο Λουξεμβούργο Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ της λίστας των επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων που προβλέπεται από το Νόμο του Λουξεμβούργου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 περί επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων. Ωστόσο, η εν λόγω καταχώρηση δεν επιβάλλει σε οποιαδήποτε αρχή του Λουξεμβούργου να εγκρίνει ή να απορρίψει είτε την επάρκεια ή ακρίβεια του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είτε τις επενδύσεις που κατέχονται από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε αντίθετη δήλωση δεν έχει εγκριθεί και είναι παράνομη. Γνωστοποίηση πληροφοριών Η διατήρηση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους Επενδυτές είναι απαραίτητες ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υπηρεσίες που απαιτούν οι Επενδυτές και να συμμορφώνεται με τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις. Πραγματοποιώντας εγγραφή για Μερίδια της Εταιρείας, οι Επενδυτές συμφωνούν ρητά ότι τα προσωπικά δεδομένα τους θα φυλάσσονται, θα τροποποιούνται, θα χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπo ή θα γνωστoπoιoύνται (i) στη Schroders και σε άλλους, οι oπoίoι παρεμβαίνουν στη διαδικασία της επιχειρηματικής σχέσης (π.χ., εξωτερικά κέντρα επεξεργασίας, πράκτορες διανομής ή πληρωμών), συμπεριλαμβανομένων εταιρειών με βάση σε χώρες όπου ενδέχεται να μην υπάρχουν νόμοι περί προστασίας των δεδομένων ή όπου οι νόμοι αυτοί ενδέχεται να είναι κατωτέρου επιπέδου από τους αντίστοιχους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (ii) όταν απαιτείται από νόμο ή κανονισμό (του Λουξεμβούργου ή διαφορετικής δικαιοδοσίας). Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται ούτε θα γνωστοποιούνται σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαφορετικό από αυτά που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο χωρίς τη συναίνεση των Επενδυτών. Έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται εντός της Schroders. Ωστόσο, λόγω του ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και γίνονται διαθέσιμες εκτός του Λουξεμβούργου, κατά την τήρηση των πληροφοριών στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό να εγγυηθούμε επίπεδο εμπιστευτικότητας και επίπεδο προστασίας, όσον αφορά τους κανονισμούς προστασίας των δεδομένων, ίδιο με αυτά που υπάρχουν σε ισχύ επί του παρόντος στο Λουξεμβούργο. Η Schroders δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση που οποιοσδήποτε μη εξουσιοδοτημένος τρίτος λάβει γνώση ή αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο σε περίπτωση που στοιχειοθετείται αμέλεια της Schroders. Οι Επενδυτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και δικαίωμα διόρθωσης αυτών σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα αυτά είναι εσφαλμένα ή ελλιπή. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του απαιτούμενου σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων.

6 Σελίδα 6 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Περιορισμοί στη διανομή Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η προσφορά των Μεριδίων σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς και για το λόγο αυτό η Εταιρεία ζητεί από τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων ενδέχεται να περιέλθει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν αποτελεί πρoσφoρά ή παρακίνηση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά ή παρακίνηση δεν είναι επιτρεπτή ή προς οποιοδήπoτε πρόσωπo προς το oπoίo είναι παράνομη η υπoβoλή μιας τέτοιας πρoσφοράς ή παρακίνησης. Ηνωμένο Βασίλειο: Η Εταιρεία είναι μια μη αναγνωρισμένη εταιρεία συλλογικών επενδύσεων για τους σκοπούς της Πράξης του 2000 του Ηνωμένου Βασιλείου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (η «Πράξη»). Η προώθηση της Εταιρείας και η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου στο Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται αντίστοιχα σε νομικούς περιορισμούς. Ενώ το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο μπορεί να εκδίδεται και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου απευθείας από την Εταιρεία και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενό του, οπουδήποτε εκδίδεται, αυτό εκδίδεται εντός και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου από τη Schroder Investment Management Limited (η οποία ελέγχεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ("FSA")) προς και/ ή απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία είναι (α) ενδιάμεσοι πελάτες ή ιδιώτες πελάτες για τους σκοπούς της Συλλογής Πηγών για τη Διεξαγωγή Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της FSA ("COBS") και ταυτόχρονα (β) πρόσωπα στα οποία οι σκοποί της Εταιρείας μπορούν να προωθηθούν νόμιμα από ένα πρόσωπο που εξουσιοδοτείται στα πλαίσια της Πράξης (ένα «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο») βάσει του Άρθρου 238(5) της Πράξης και του Παραρτήματος 5 του Κεφαλαίου 3 του COBS. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο εξαιρείται από τον περιορισμό περί προώθησης εταιρειών συλλογικών επενδύσεων (στο Άρθρο 238 της Πράξης) αναφορικά με την κοινοποίηση προσκλήσεων ή την παρακίνηση για συμμετοχή σε μη αναγνωρισμένες εταιρείες συλλογικών επενδύσεων λόγω του ότι εκδίδεται για και/ ή απευθύνεται μόνο στο είδος των προσώπων που αναφέρονται ως άνω. Στο βαθμό που το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται από τη Schroder Investment Management Limited, τα Μερίδια διατίθενται μόνο στα εν λόγω πρόσωπα και το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν πρέπει να αποτελεί βάση ή σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα. Κάθε παραλήπτης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου που είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί (εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται να το κάνει από τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς της FSA) να το διανέμει ή να προωθεί κατά άλλο τρόπο τα Αμοιβαία Κεφάλαια σύμφωνα με το Άρθρο 238 της Πράξης αλλά όχι κατά άλλο τρόπο. Οποιοσδήποτε παραλήπτης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν είναι εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν μπορεί να το διανέμει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Η Εταιρεία δεν είναι εξουσιοδοτημένη για τη διεξαγωγή επενδυτικών δραστηριοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστοιχα, όλες ή περισσότερες από τις προστατευτικές διατάξεις που προβλέπονται από το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου για τους ιδιώτες πελάτες δεν θα ισχύουν για επενδύσεις στην Εταιρεία. Συγκεκριμένα, δεν θα υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αποζημίωσης για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την Εταιρεία και οι επενδυτές δεν θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα ακύρωσης ή υπαναχώρησης σύμφωνα με τους κανονισμούς της FSA σε σχέση με την εγγραφή ή αγορά Μεριδίων. Οι προηγούμενες αποδόσεις ενδέχεται να μην επαναληφθούν και να μην σας επιστραφεί ολόκληρο το ποσό της επένδυσής σας. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με το εάν είναι πρόσφορο να επενδύσετε στην Εταιρεία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία σύμβoυλo. Η Schroder Investment Management Limited και/ή οποιαδήποτε από τις συγγενείς εταιρείες της μπορούν να έχουν συμμετοχή ή να κατέχουν Μερίδια. Τα επίπεδα και οι βάσεις της φορολογίας και οποιεσδήποτε απαλλαγές από την φορολογία που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ενδέχεται να αλλάξουν και οποιεσδήποτε απαλλαγές αναφέρονται είναι εκείνες οι οποίες ισχύουν επί του παρόντος και η αξία τους εξαρτάται από τις συνθήκες κάθε μεμονωμένου επενδυτή.

7 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Σελίδα 7 Ηνωμένες Πολιτείες: Τα Μερίδια δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με την Πράξη περί Χρεογράφων του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών και τις τροποποιήσεις της («η Πράξη του 1933») ή τους νόμους περί χρεογράφων οποιασδήποτε πολιτείας των ΗΠΑ. Tα Μερίδια δεν προσφέρονται, ούτε πωλούνται, ούτε παραδίδονται άμεσα ή έμμεσα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε «Προσώπου από τις ΗΠΑ», παρά μόνο κατ εξαίρεση ή για συναλλαγή που δεν διέπεται από τις απαιτήσεις καταχώρησης της Πράξης του 1933 ή οποιωνδήποτε ισχυόντων πολιτειακών νόμων. Τα Μερίδια προσφέρονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με την εξαίρεση από την καταχώρηση στα πλαίσια του Κανονισμού S της Πράξης του 1933 και εντός Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού D που δημοσιεύτηκε στα πλαίσια της Πράξης του 1933, Άρθρο 4(2). Η Εταιρεία δεν θα καταχωρηθεί σύμφωνα με την Πράξη του 1940 των ΗΠΑ περί Επενδυτικών Εταιρειών και τις τροποποιήσεις της (η «Πράξη του 1940») καθώς τα Μερίδια θα πωλούνται μόνο σε πρόσωπα από τις ΗΠΑ που είναι «αποδεκτοί αγοραστές», όπως ορίζονται στην Πράξη του Κάθε εγγραφόμενος για Μερίδια που είναι Πρόσωπο από τις ΗΠΑ θα πρέπει να πιστοποιεί ότι είναι «διαπιστευόμενος επενδυτής» και «αποδεκτός επενδυτής», σε κάθε περίπτωση όπως ορίζεται από τους ισχύοντες αμερικανικούς ομοσπονδιακούς νόμους περί χρεογράφων, ενώ θα πρέπει επίσης να είναι «αποδεκτό πρόσωπο» κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 4.7 σύμφωνα με την Πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών περί Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και τις τροποποιήσεις της ("CEA"). Σύμφωνα με μια εξαίρεση από την καταχώρηση αναφορικά με τους χειριστές των commodity pool (συγκέντρωση κεφαλαίων για την αγοραπωλησία προθεσμιακών συμβάσεων εμπορευμάτων) που προβλέπεται στον Κανονισμό 4.13(α)(4) της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Προθεσμιακών Συμβάσεων Εμπορευμάτων ("CFTC"), οι Διαχειριστές Επενδύσεων δεν απαιτείται να καταχωρούν και δεν καταχωρούνται ως χειριστές commodity pool σύμφωνα με τη CEA. Συνεπώς, σε αντίθεση με ένα καταχωρημένο χειριστή ενός commodity pool, οι Διαχειριστές Επενδύσεων δεν απαιτείται να παρέχουν στους εγγραφόμενους για Μερίδια ένα έγγραφο γνωστοποίησης ή επικυρωμένη ετήσια έκθεση που να πληροί τις προϋποθέσεις των Κανονισμών της CFTC, όπως αντιθέτως ισχύει για τους καταχωρημένους χειριστές των commodity pool. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχει καταχωρηθεί και δεν απαιτείται να καταχωρηθεί στην CFTC και η CFTC δεν έχει ελέγξει ή εγκρίνει το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ή την προσφορά των Μεριδίων. Τα Μερίδια είναι κατάλληλα μόνο για έμπειρους επενδυτές που δεν απαιτούν άμεση ρευστοποίηση των επενδύσεών τους και για τους οποίους μια επένδυση στην Εταιρεία δεν συνιστά ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα, ενώ κατανοούν πλήρως και είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν τους κινδύνους που ενέχει το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. Οι επενδυτικές πρακτικές της Εταιρείας θεωρείται ότι ενέχουν εκ φύσεως κινδύνους σε σημαντικό βαθμό. Τα Μερίδια δεν έχουν καταχωρηθεί ή εγκριθεί ή απορριφθεί από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών ή πολιτεία τους και καμία ρυθμιστική αρχή δεν έχει εξετάσει ή προωθήσει τα οφέλη αυτής της προσφοράς ή την ακρίβεια ή επάρκεια αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου. Οποιαδήποτε αντίθετη δήλωση είναι παράνομη. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των Μεριδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό αποκλειστικά την ενημέρωση των προσώπων στα οποία παρέχεται από ή εκ μέρους της Εταιρείας και δεν πρέπει να αναπαράγεται ή να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η Εταιρεία μπορεί να κάνει δεκτές επενδύσεις από προγράμματα πρόσθετων εργατικών παροχών ως ορίζονται στο Άρθρο 3(3) της Πράξης του 1974 των ΗΠΑ περί Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων και των τροποποιήσεών της (Employee Retirement Income Security Act - ERISA) (είτε υπόκεινται, είτε όχι στις διατάξεις του Τίτλου Ι του ERISA), προγράμματα που περιγράφονται στο Άρθρο 4975(ε)(1)του Κώδικα Φορολογικών Αρχών των ΗΠΑ του 1986 και των τροποποιήσεών του (ο "IRC"), κυβερνητικά προγράμματα, εκκλησιαστικά προγράμματα, συνταξιοδοτικά προγράμματα εκτός ΗΠΑ, από ομαδικά και μεμονωμένα προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών και από οργανισμούς τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού των οποίων περιλαμβάνουν αντίστοιχα προγράμματα (δηλ. «Επενδυτές Προγραμμάτων Παροχών», όπως ορίζονται στους κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ (οι «Κανονισμοί»)). Ωστόσο, η Εταιρεία δεν προβλέπει ότι τα στοιχεία ενεργητικού της θα υπόκεινται στις διατάξεις του Τίτλου Ι του ERISA ή του Άρθρου 4975 του IRC. Γενικά, τα στοιχεία ενεργητικού ενός οργανισμού όπως η Εταιρεία δεν θα υπόκεινται στις διατάξεις του

8 Σελίδα 8 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Τίτλου Ι του ERISA ή του Άρθρου 4975 του IRC, εάν (i) οι Επενδυτές Προγραμμάτων Παροχών κατέχουν λιγότερο από το 25% της αξίας οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχικών συμφερόντων της Εταιρείας, εξαιρουμένου από αυτό τον υπολογισμό οποιουδήποτε μεριδίου αυτής της κατηγορίας κατέχεται από το Διαχειριστή Επενδύσεων, από πρόσωπα που έχουν σχέση με το Διαχειριστή Επενδύσεων ή τους υπαλλήλους τους, εκτός εάν αυτό γίνεται μέσω ενός Επενδυτή Προγραμμάτων Παροχών ή (ii) η Εταιρεία δεν έχει επενδυτές οι οποίοι να υπόκεινται οι ίδιοι στις διατάξεις του Τίτλου Ι του ERISA ή του Άρθρου 4975 του Κώδικα IRC. Καμία εγγραφή για Μερίδια που γίνεται από Επενδυτές Προγραμμάτων Παροχών δεν θα γίνεται δεκτή και καμία μεταβίβαση Μεριδίων δεν θα επιτρέπεται στο βαθμό που η επένδυση ή η μεταβίβαση θα είχε ως αποτέλεσμα το ενεργητικό της Εταιρείας να υπόκειται στις διατάξεις του Τίτλου Ι του ERISA ή του Άρθρου 4975 του Κώδικα IRC. Επιπρόσθετα, καθώς το όριο του 25% θα υπολογίζεται κατά την οποιαδήποτε εγγραφή ή εξαγορά από την Εταιρεία, η Εταιρεία έχει την εξουσία να απαιτήσει την αναγκαστική εξαγορά Μεριδίων οποιασδήποτε κατηγορίας προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα υπόκειται στις διατάξεις του Τίτλου Ι του ERISA ή του Άρθρου 4975 του Κώδικα IRC. Σε περίπτωση που η Εταιρεία καταστεί υποκείμενη στις διατάξεις του Τίτλου Ι του ERISA ή του Άρθρου 4975 του IRC, δηλ. το ενεργητικό της Εταιρείας θεωρηθεί ως "ενεργητικό προγράμματος παροχών" ενός Επενδυτή Προγραμμάτων Παροχών που υπόκειται στις διατάξεις του ERISA ή στους κανονισμούς περί απαγορευμένων συναλλαγών του IRC, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα θεωρηθεί «καταπιστευματοδόχος» (όπως ορίζεται στο ERISA) σε σχέση με το εν λόγω πρόγραμμα και θα υπόκειται στις υποχρεώσεις και στις ευθύνες που επιβάλλονται στους καταπιστευματοδόχους από το ERISA και/ ή το IRC. Επιπλέον, η Εταιρεία θα ήταν υποκείμενη σε διάφορες άλλες απαιτήσεις του ERISA και/ ή του IRC. Γενικότερα: Οι ως άνω πληροφορίες παρέχονται μόνο ως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και είναι ευθύνη κάθε προσώπου ή προσώπων που κατέχουν το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για Μερίδια να ενημερωθούν και να τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε σχετικής δικαιοδοσίας. Οι μελλοντικοί αιτούντες για Μερίδια πρέπει να ενημερώνονται και για τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν καθώς όπως και για τους ισχύοντες κανονισμούς για τους συναλλαγματικούς ελέγχους και τους ισχύοντες φόρους στις αντίστοιχες χώρες ιθαγένειας, διαμονής ή κατοικίας. Παράγοντες κινδύνου Η επένδυση στην Εταιρεία ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Δεν μπορεί να δοθούν εγγυήσεις ότι ο επενδυτικός στόχος της Εταιρείας θα επιτευχθεί ενώ τα επενδυτικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς με την πάροδο του χρόνου. Η επένδυση στην Εταιρεία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα για οποιονδήποτε επενδυτή. Οι μελλοντικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά εάν μια επένδυση στα Μερίδια είναι κατάλληλη για αυτούς ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται και τους χρηματοοικονομικούς πόρους τους (βλέπε στη συνέχεια την ενότητα «Κίνδυνοι των Επενδύσεων»).

9 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 9 Ορισμοί Διοικητικό Συμβούλιο Διοίκηση Ενότητα 1 1. Η Εταιρεία Δομή Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές Κατηγορίες Μεριδίων Ενότητα 2 2. Συναλλαγές μεριδίων Εγγραφή για μερίδια Εξαγορά και μετατροπή μεριδίων Περιορισμοί αναφορικά με εγγραφές και μετατροπές προς ορισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Κατηγορίες Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Αναστολή ή μετάθεση Πολιτική χρονισμού αγοράς και συχνών συναλλαγών Ενότητα 3 3. Γενικές πληροφορίες Στοιχεία, χρεώσεις και έξοδα διοίκησης Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Μερίσματα Φορολογία Συνελεύσεις και Εκθέσεις Πληροφορίες σχετικά με τα Μερίδια Συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων (pooling) Συνδιαχείριση Προσάρτημα Ι Επενδυτικοί περιορισμοί και περιορισμοί δανειοληψίας Προσάρτημα IΙ Επενδυτικοί κίνδυνοι Γενικοί κίνδυνοι Κίνδυνος επενδυτικού στόχου Ρυθμιστικός κίνδυνος Κίνδυνος αναστολής των συναλλαγών με Μερίδια Κίνδυνος Επιτοκίου Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος πληθωρισμού/ αποπληθωρισμού Κίνδυνος Χρηματοοικονομικών Παράγωγων Μέσων Κίνδυνος τίτλων επιλογών Κίνδυνος συμβάσεων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps) Κίνδυνος Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), Δικαιωμάτων Προαίρεσης και Προθεσμιακών Συμβάσεων Κίνδυνος ομολόγων τύπου CLN (συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου) Κίνδυνος ομολόγων τύπου ELN (συνδεδεμένων με μετοχές) Γενικός κίνδυνος που συνδέεται με εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου Κίνδυνος θεματοφύλακα Κίνδυνος μικρότερων εταιρειών Κίνδυνος εταιρειών τεχνολογίας

10 Σελίδα 10 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo 20. Κίνδυνος χρεωστικών τίτλων χαμηλότερης αξιολόγησης και υψηλότερης απόδοσης Συγκέντρωση επενδυτικών κινδύνων Κίνδυνοι τίτλων που συνδέονται με υποθήκες και είναι διασφαλισμένοι με άλλα στοιχεία ενεργητικού Κίνδυνος αρχικής προσφοράς με διαδικασία δημόσιας εγγραφής Κίνδυνος που συνδέεται με χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Χρεογράφων του Κίνδυνος αναδυόμενων και λιγότερο αναπτυγμένων αγορών Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων Παράγωγα μέσα συνδεδεμένα με εμπορεύματα Προσάρτημα IΙΙ Διαθέσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων Προσάρτημα IV Διαθέσιμες Κατηγορίες Μεριδίων Προσθήκη Φεβρουαρίου 2011 στο Ενημερωτικό Δελτίο του Schroder Alternative Solutions με ημερομηνία Δεκεμβρίου Ι. Αλλαγές στα Αμοιβαία Κεφάλαια II. Άλλες Αλλαγές III. Ορισμοί

11 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Ορισμοί Σελίδα 11 Μερίδια Σώρευσης Προσάρτημα Άρθρα Εργάσιμη Ημέρα CAD CHF Εταιρεία Θεματοφύλακας Ώρα παύσης συναλλαγών Ημέρα Συναλλαγής Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Διανομέας Περίοδος Διανομής Μερίδια Διανομής Αποδεκτό Κράτος ΕΕ EUR Αμοιβαίο Κεφάλαιο GBP HKD Επενδυτής Εταιρεία Διαχείρισης Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο OTC μερίδια που σωρεύουν το εισόδημά τους έτσι ώστε το εισόδημα να περιλαμβάνεται στην τιμή των μεριδίων προσάρτημα στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχει πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία συγκεκριμένα και/ ή με συγκεκριμένα Αμοιβαία Κεφάλαια τα άρθρα του καταστατικού της Εταιρείας και οι περιστασιακές τροποποιήσεις τους μία ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία οι τράπεζες είναι κανονικά ανοικτές για το κοινό στο Λουξεμβούργο Δολάρια Καναδά Ελβετικό φράγκο Schroder Alternative Solutions Η J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ενεργεί ως θεματοφύλακας και διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου η ώρα έως την οποία πρέπει να λαμβάνονται οι εντολές συναλλαγής από την Εταιρεία Διαχείρισης προκειμένου να εκτελεστούν μια Ημέρα Συναλλαγής όπως ορίζεται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Προσάρτημα ΙΙΙ εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Προσάρτημα ΙΙΙ, ημέρα συναλλαγής είναι μία Εργάσιμη Ημέρα που δεν εμπίπτει σε περίοδο αναστολής του υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κάθε άλλη ημέρα, όπως μπορούν να αποφασίζουν ενίοτε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται ενίοτε, κατά τα δέοντα, από την Εταιρεία Διαχείρισης για να διανέμει ή να μεριμνά για τη διανομή των Μεριδίων η περίοδος από μια ημερομηνία κατά την οποία πληρώνονται μερίσματα από την Εταιρεία έως την επόμενη ημερομηνία. Η περίοδος αυτή μπορεί να είναι ένα έτος ή μικρότερη όπου τα μερίσματα πληρώνονται σε πιο τακτά διαστήματα μερίδια που διανέμουν το εισόδημά τους κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), κάθε κράτος μέλος του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη («ΟΟΣΑ») και κάθε άλλο κράτος το οποίο θεωρούν κατάλληλο τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τον επενδυτικό στόχο κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκή Ένωση η μονάδα του ευρωπαϊκού νομίσματος (αναφέρεται και ως Ευρώ) ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στα πλαίσια της Εταιρείας με δική του καθαρή αξία ενεργητικού που αντιπροσωπεύεται από μια ξεχωριστή Κατηγορία Μεριδίων ή Κατηγορίες Μεριδίων Λίρα Αγγλίας Δολάριο Χονγκ Κονγκ ο εγγραφόμενος για Μερίδια Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. η αξία ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται υπό τον τίτλο «Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού» στην Ενότητα 2.3 εξωχρηματιστηριακά

12 Σελίδα 12 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Οργανωμένη Αγορά Κανονισμοί Schroders Μερίδιο Κατηγορία Μεριδίων Μεριδιούχος UK Κατάσταση Διανομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο Πρόσωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ηνωμένες Πολιτείες ή "$ μια αγορά που είναι οργανωμένη, λειτουργεί κανονικά και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό σε ένα Αποδεκτό Κράτος ο νόμος περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων της 20ής Δεκεμβρίου 2002 όπως και οι σημερινοί ή μελλοντικοί συναφείς νόμοι του Λουξεμβούργου ή εκτελεστικοί κανονισμοί, εγκύκλιοι και θέσεις της CSSF (Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα) η απώτατη εταιρεία συμμετοχών της Εταιρείας Διαχείρισης και οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της ανά την υφήλιο ένα μερίδιο χωρίς ονομαστική αξία σε οποιαδήποτε κατηγορία στο κεφάλαιο της Εταιρείας μια κατηγορία Μεριδίων με συγκεκριμένη δομή αμοιβών ο κάτοχος Μεριδίων Ηνωμένο Βασίλειο φορολογική κατάσταση σε σχέση με τους μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας πολίτης ή κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο, συνεταιρική επιχείρηση ή άλλο νομικό πρόσωπο που συστήνεται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπίπτει στον όρο "Πρόσωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες" σύμφωνα με τον Κανονισμό S που δημοσιεύτηκε στα πλαίσια της Πράξης του 1933 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (περιλαμβανομένων των Πολιτειών και της Περιφέρειας της Columbia) και οποιαδήποτε από τα εδάφη, τις κτήσεις τους και άλλες περιοχές υπαγόμενες στη δικαιοδοσία τους Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Όλες οι αναφορές σε ώρα στο παρόν έγγραφο είναι αναφορές στην ώρα Λουξεμβούργου, εκτός εάν επισημαίνεται διαφορετικά. Λέξεις στον ενικό αριθμό, όπου το κείμενο επιτρέπει, θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό και αντιστρόφως.

13 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Διοικητικό Συμβούλιο Σελίδα 13 Πρόεδρος: Άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβoυλίoυ Richard MOUNTFORD Global Head of Intermediary Business (Παγκόσμιος Διευθυντής Ενδιάμεσων Επιχειρήσεων) Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Daniel DE FERNANDO GARCIA Σύμβουλος José Abascal 58 7 Derecha Μαδρίτη Ισπανία Jacques ELVINGER Δικηγόρος, Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Achim KUESSNER Country Head (Διευθυντής Χώρας) Γερμανία, Αυστρία & CEE Schroder Investment Management GmbH Taunustor Φρανκφούρτη Γερμανία Ketil PETERSEN Country Head (Διευθυντής Χώρας) Δανία Schroder Investment Management Fondsmaeglerselskabet A/S Store Stranstraede Κοπεγχάγη K Δανία Gavin RALSTON Global Head of Product (Παγκόσμιος Διευθυντής Προϊόντων) Schroder Investment Management Limited 31 Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο Georges-Arnaud SAIER Σύμβουλος VERY SAS 10, rue de la Grange Batelière Παρίσι Γαλλία

14 Σελίδα 14 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Διοίκηση Καταστατική Έδρα: Εταιρεία Διαχείρισης και Τοπικός Πράκτορας Διαχειριστής Επενδύσεων Θεματοφύλακας Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Κύριος Νομικός Σύμβουλος 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA Ηνωμένο Βασίλειο J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trθves L-2633 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf L-2220 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Λουξεμβούργο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Simmons & Simmons CityPoint One Ropemaker Street Λονδίνο EC2Y 9SS Ηνωμένο Βασίλειο

15 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Ενότητα 1 Σελίδα Η Εταιρεία 1.1 Δομή Η Εταιρεία είναι μία εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου, η οποία λειτουργεί ως «ανώνυμη εταιρεία» σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («SICAV»). Η Εταιρεία διαθέτει χωριστά Αμοιβαία Κεφάλαια, το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύεται από μια ή περισσότερες Κατηγορίες Μεριδίων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται από την ειδική επενδυτική πολιτική τους ή οποιαδήποτε άλλα ειδικά χαρακτηριστικά. Η Εταιρεία αποτελεί ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο, αλλά το ενεργητικό κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται αποκλειστικά προς όφελος των Μεριδιούχων του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι οφειλές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις ενός συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επιβαρύνουν αποκλειστικά το αντίστοιχο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβoυλίoυ μπορούν οποτεδήποτε να αποφασίσουν τη σύσταση νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και/ή τη δημιουργία εντός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου μίας ή περισσοτέρων Kατηγοριών Μεριδίων οπότε το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα τρoπoπoιείται αναλόγως. Επιπλέον, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν οποτεδήποτε να αποφασίσουν το κλείσιμo κάποιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή μιας ή περισσοτέρων Kατηγοριών Μεριδίων εντός κάποιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου για περαιτέρω εγγραφές. Τα Μερίδια μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αποφασίσουν να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή των Μεριδίων σε οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών. 1.2 Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές Ο αποκλειστικός στόχος της Εταιρείας είναι η τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της σε στοιχεία ενεργητικού οποιουδήποτε είδους με σκοπό να παρέχει στους Μεριδιούχους της τις αποδόσεις της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της. Ο συγκεκριμένος επενδυτικός στόχος και η πολιτική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιγράφονται στο Προσάρτημα III. Οι επενδυτές θα πρέπει, προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επένδυση, να λάβουν δεόντως υπόψη τους επενδυτικούς κινδύνους που επισημαίνονται στο Προσάρτημα ΙΙ. 1.3 Κατηγορίες Μεριδίων Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αποφασίσουν τη δημιουργία εντός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαφόρων Kατηγοριών Μεριδίων των οποίων το ενεργητικό θα επενδύεται συνήθως σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ωστόσο ειδική δομή χρεώσεων, νόμισμα έκφρασης ή άλλα ειδικά χαρακτηριστικά μπορούν να ισχύουν για κάθε Kατηγορία. Για κάθε Kατηγορία θα υπολογίζεται ξεχωριστή Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, που ενδέχεται να είναι διαφορετική ως συνέπεια αυτών των μεταβλητών παραγόντων. Οι επενδυτές ενημερώνονται για το γεγονός ότι όλοι οι Διανομείς δεν προσφέρουν όλες τις κατηγορίες Μεριδίων. Τα Μερίδια εκδίδονται εν γένει υπό μορφή Μεριδίων Σώρευσης. Μερίδια Διανομής θα εκδίδονται στα πλαίσια κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στον Διανομέα τους για να ενημερώνονται εάν διατίθενται Μερίδια Διανομής εντός κάθε Κατηγορίας Μεριδίων και Αμοιβαίου Κεφαλαίου Αρχική χρέωση Η Εταιρεία Διαχείρισης και οι Διανομείς δικαιούνται την αρχική προμήθεια, από την οποία μπορούν να παραιτηθούν μερικώς ή πλήρως κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης ή του σχετικού Διανομέα. Η αρχική προμήθεια που αποδίδεται σε κάθε κατηγορία Μεριδίων προσδιορίζεται στο Προσάρτημα ΙΙΙ.

16 Σελίδα 16 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Ελάχιστο Ποσό Εγγραφής, Ελάχιστο Ποσό Πρόσθετης Εγγραφής και Ελάχιστο Ποσό Συμμετοχής Το ελάχιστο ποσό εγγραφής, το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής και το ελάχιστο ποσό συμμετοχής για κάθε Κατηγορία Μεριδίων ορίζονται στο Προσάρτημα ΙΙΙ. Τα ποσά αυτά καθορίζονται στο σχετικό νόμισμα αν και κατά προσέγγιση ισοδύναμα ποσά σε οποιοδήποτε άλλο ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα είναι αποδεκτά. Κατά καιρούς, μπορεί να υπάρξει εξαίρεση από τα ελάχιστα αυτά ποσά κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά χαρακτηριστικά της Κατηγορίας Μεριδίων D Τα Μερίδια D θα διατίθενται αποκλειστικά σε Επενδυτές οι οποίοι κατά το χρόνο λήψης της σχετικής εντολής εγγραφής είναι πελάτες ορισμένων Διανομέων που ορίζονται ειδικά για τους σκοπούς της διανομής των Μεριδίων D και αποκλειστικά όσον αφορά Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες διανομής με τους εν λόγω Διανομείς. Δεν καταβάλλεται καμία αρχική χρέωση από Επενδυτή για την απόκτηση Μεριδίων D οιουδήποτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ωστόσο, μερικές χρεώσεις, όπως, για παράδειγμα, οι χρεώσεις εξαγοράς ή διοίκησης ενδεχομένως να παρακρατηθούν από το διανομέα από το προϊόν εξαγοράς, όπως έχει συμφωνηθεί ξεχωριστά μεταξύ των μεριδιούχων και του διανομέα. Οι μεριδιούχοι πρέπει να απευθύνονται στους αντίστοιχους Διανομείς για λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συμφωνία. Στους επενδυτές σε Μερίδια D δεν θα επιτρέπεται να μετατρέπουν τη διακράτησή τους σε αυτά τα Μερίδια σε άλλες Kατηγορίες Μεριδίων, ούτε και θα τους επιτρέπεται να μεταβιβάζουν αυτά τα Μερίδια από έναν Διανομέα σε κάποιον άλλο. Ειδικά χαρακτηριστικά της Κατηγορίας Μεριδίων Ι Τα Μερίδια Ι θα προσφέρονται αποκλειστικά σε Επενδυτές: (A) (B) οι οποίοι, τη στιγμή της λήψης της σχετικής εντολής εγγραφής, είναι πελάτες της Schroders, με συμφωνία η οποία καλύπτει τη δομή χρεώσεων που αντιστοιχεί στις επενδύσεις των πελατών στα εν λόγω Μερίδια, και οι οποίοι είναι θεσμικοί Επενδυτές, ως ορίζονται κατά καιρούς από τις οδηγίες ή τις υποδείξεις που εκδίδονται από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου. Η Εταιρεία δεν θα εκδίδει Μερίδια Ι, ούτε και θα προβαίνει στη μετατροπή τους για οποιονδήποτε Επενδυτή που δεν θεωρείται θεσμικός επενδυτής. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να καθυστερήσουν την έγκριση οιασδήποτε εγγραφής για Μερίδια I που περιορίζεται σε θεσμικούς επενδυτές έως την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης λάβει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα του συγκεκριμένου Επενδυτή ως θεσμικού επενδυτή. Εάν οιαδήποτε στιγμή προκύπτει ότι κάτοχος Μεριδίων I δεν είναι θεσμικός επενδυτής, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα δώσουν εντολή στην Εταιρεία Διαχείρισης να προτείνει ο εν λόγω κάτοχος να μετατρέψει τα Μερίδια του σε μια Κατηγορία Μεριδίων του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν περιορίζεται σε θεσμικούς επενδυτές (υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται Kατηγορία Μεριδίων με παρεμφερή χαρακτηριστικά). Σε περίπτωση που ο Μεριδιούχος αρνηθεί αυτήν την μετατροπή, έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να δώσουν εντολή στην Εταιρεία Διαχείρισης να εξαγοράσει τα αντίστοιχα Μερίδια σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατίθενται στην ενότητα «Εξαγορά και Μετατροπή Μεριδίων». Καθώς τα Μερίδια I έχουν σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για να διευκολύνουν μία εναλλακτική δομή χρεώσεων σύμφωνα με την οποία ο Επενδυτής είναι πελάτης της Schroders και επιβαρύνεται με αμοιβές διαχείρισης απευθείας από την Schroders, δεν θα επιβάλλονται αμοιβές διαχείρισης για Μερίδια I από το καθαρό ενεργητικό του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια I θα επιβαρύνονται αναλογικά με το μέρος που τους αναλογεί από τις αμοιβές που καταβάλλονται στον Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και από τις άλλες χρεώσεις και έξοδα. Ειδικά χαρακτηριστικά της Κατηγορίας Μεριδίων J Τα Μερίδια J θα διατίθενται αποκλειστικά και θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο από το Japanese Fund of Funds, το οποίο είναι θεσμικοί επενδυτές ως ορίζονται κατά καιρούς από τις οδηγίες ή τις υποδείξεις που εκδίδονται από την εποπτική αρχή του

17 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Σελίδα 17 Λουξεμβούργου. «Japanese Fund of Funds» θεωρείται ένας οργανισμός επενδύσεων με τη μορφή trust ή μια εταιρεία επενδύσεων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Νόμο περί Οργανισμών Επενδύσεων με τη μορφή trust και Εταιρειών Επενδύσεων (Νόμος 198 του 1951, όπως τροποποιήθηκε) της Ιαπωνίας («οργανισμός επενδύσεων με τη μορφή trust») σκοπός του οποίου είναι να επενδύει το ενεργητικό του μόνο σε επωφελείς συμμετοχές σε άλλους οργανισμούς επενδύσεων με τη μορφή trust ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων ή σχημάτων συλλογικών επενδύσεων παρόμοιων με αυτά, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ιαπωνίας. Η Εταιρεία δεν θα εκδίδει Μερίδια J σε οποιονδήποτε Επενδυτή ο οποίος δεν αποτελεί ένα Japanese Fund of Funds ούτε θα επιτρέπει την μετατροπή τυχόν Μεριδίου J σε μερίδιο (ή μερίδια) οποιασδήποτε άλλης Kατηγορίας Μεριδίων της Εταιρείας. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να αρνηθούν να εγκρίνουν τυχόν αίτηση για εγγραφή σε Μερίδια J έως ότου και εκτός αν η Εταιρεία Διαχείρισης ειδοποιήσει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του αιτούντος για εγγραφή ως Japanese Fund of Funds. Καθώς τα Μερίδια J έχουν σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για να διευκολύνουν μία εναλλακτική δομή χρεώσεων για το Japanese Fund of Funds, δεν θα επιβάλλονται αμοιβές διαχείρισης για Μερίδια J από το καθαρό ενεργητικό του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μερίδια J θα επιβαρύνονται αναλογικά με το μέρος που τους αναλογεί από τις αμοιβές που καταβάλλονται στον Θεματοφύλακα και την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και από τις άλλες χρεώσεις και έξοδα. Ειδικά χαρακτηριστικά της Κατηγορίας Μεριδίων X Τα Μερίδια Χ θα προσφέρονται μόνο σε Επενδυτές οι οποίοι είναι θεσμικοί επενδυτές, ως ορίζονται κατά καιρούς από τις οδηγίες ή τις υποδείξεις που εκδίδονται από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου. Η Εταιρεία δεν θα εκδίδει Μερίδια Χ, ούτε και θα προβαίνει στη μετατροπή τους για οποιονδήποτε Επενδυτή που δεν θεωρείται θεσμικός επενδυτής. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να καθυστερήσουν την έγκριση οιασδήποτε εγγραφής για Μερίδια Χ που περιορίζεται σε θεσμικούς επενδυτές έως την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία Διαχείρισης λάβει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα του συγκεκριμένου Επενδυτή ως θεσμικού επενδυτή.

18 Σελίδα 18 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Ενότητα 2 2. Συναλλαγές μεριδίων 2.1 Εγγραφή για μερίδια Πώς να προχωρήσετε σε εγγραφή για μερίδια Οι Επενδυτές που εγγράφονται για Μερίδια για πρώτη φορά πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης και να το αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα για τη εξακρίβωση της ταυτότητας τους απευθείας στην Εταιρεία Διαχείρισης μέσω ταχυδρομείου. Τα έντυπα της αίτησης γίνονται αποδεκτά εφόσον διαβιβασθούν μέσω φαξ ή άλλο μέσο αποδεκτό από την Εταιρεία Διαχείρισης, υπό τον όρο ότι έπεται η άμεση αποστολή του πρωτοτύπου μέσω ταχυδρομείου. Εάν ληφθούν από την Εταιρεία Διαχείρισης συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων και εκκαθαρισμένα κεφάλαια για οποιαδήποτε Ημέρα Συναλλαγής πριν από η Ώρα παύσης συναλλαγών όπως προσδιορίζεται στο Προσάρτημα ΙΙΙ, η εντολή για εγγραφή θα εκτελείται κατά την Ημέρα Συναλλαγής και Τα Μερίδια θα εκδίδονται συνήθως στην αντίστοιχη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο, όπως ορίζεται στην ενότητα «Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού», θα καθορίζεται την αντίστοιχη Ημέρα Συναλλαγής (συν κάθε υφιστάμενη αρχική χρέωση). Για συμπληρωμένες αιτήσεις που λαμβάνονται μετά από η Ώρα παύσης συναλλαγών, η εντολή θα εκτελείται συνήθως την επόμενη αντίστοιχη Ημέρα Συναλλαγής και Τα Μερίδια θα προς έκδοση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο που υπολογίζεται την εν λόγω Ημέρα Συναλλαγής (συν κάθε ισχύουσα αρχική χρέωση). Σε κάθε Επενδυτή θα δοθεί ένας αριθμός λογαριασμού ο οποίος, παράλληλα με οιονδήποτε σχετικό αριθμό συναλλαγής, θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε πληρωμή δια τραπεζικής μεταφοράς. Κάθε σχετικός αριθμός συναλλαγής καθώς και ο αριθμός προσωπικού λογαριασμού πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε αλληλογραφία με την Εταιρεία Διαχείρισης ή οιονδήποτε Διανομέα. Διαφορετικές διαδικασίες εγγραφής δύνανται να εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι αιτήσεις για Μερίδια υποβάλλονται μέσω Διανομέων. Όλες οι αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση Μεριδίων θα διεκπεραιώνονται με βάση άγνωστη Καθαρή Αξία Ενεργητικού πριν τον καθορισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδια για τη συγκεκριμένη Ημέρα Συναλλαγής. Ωστόσο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιτρέψουν, εάν το θεωρούν σκόπιμο, διάφορες Ώρες παύσης συναλλαγών που θα προσδιορίζονται σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως για τη διανομή σε Επενδυτές που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες με διαφορά ώρας. Οι διαφορετικές Ώρες παύσης συναλλαγών μπορεί είτε να συμφωνηθούν ειδικά με τους Διανομείς, είτε να δημοσιευθούν σε οιοδήποτε προσάρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου ή σε άλλο έγγραφο προώθησης που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ισχύουσα Ώρα παύσης συναλλαγώνπου επιβάλλεται στους Μεριδιούχους πρέπει πάντοτε να προηγείται η Ώρα παύσης συναλλαγών που αναφέρεται στο Προσάρτημα ΙΙΙ. Για μεταγενέστερες εγγραφές για Μερίδια δεν απαιτείται συμπλήρωση επιπρόσθετου εντύπου αίτησης. Ωστόσο οι Επενδυτές πρέπει να προσκομίσουν γραπτές οδηγίες, ως συμφωνήθηκε με την Εταιρεία Διαχείρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή διεκπεραίωση των μεταγενέστερων εγγραφών. Οι οδηγίες μπορούν επίσης να διαβιβασθούν με επιστολή, μέσω φαξ, σε κάθε περίπτωση νομοτύπως υπογεγραμμένα, ή άλλα μέσα που είναι αποδεκτά από την Εταιρεία Διαχείρισης. Επιβεβαίωση σχετικά με τις συναλλαγές θα αποστέλλεται κανονικά κατά την Εργάσιμη Ημέρα μετά η Ημέρα Συναλλαγής. Οι Μεριδιούχοι πρέπει αμέσως να ελέγξουν αυτές τις βεβαιώσεις για να εξασφαλίσουν ότι είναι ορθές ως προς κάθε λεπτομέρεια. Στους Επενδυτές συνιστάται να ανατρέξουν στους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης για να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσυπογράφουν. Απευθυνθείτε στο Προσάρτημα ΙΙΙ για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ώρα παύσης συναλλαγών και τη συχνότητα συναλλαγών για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Πώς να κάνετε πληρωμές Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται δια ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταφοράς καθαρή από όλες τις τραπεζικές προμήθειες (δηλαδή με έξοδα του Επενδυτή). Στο έντυπο της αίτησης παρατίθενται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εξόφληση. Τα Μερίδια εκδίδονται κανονικά μόλις παραληφθεί η εξόφληση σε εκκαθαρισμένα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από εγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές ή άλλους επενδυτές αποδεκτούς από την Εταιρεία Διαχείρισης, η έκδοση των Μεριδίων εξαρτάται από την παραλαβή της εξόφλησης εντός της εκ των προτέρων συμφωνηθείσας προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις τρεις Εργάσιμες Ημέρες από τη σχετική Ημέρα Συναλλαγής. Εάν, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, οι τράπεζες στη χώρα του νομίσματος εξόφλησης δεν είναι ανοικτές για συναλλαγές, η εξόφληση θα πραγματοποιείται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία οι συγκεκριμένες τράπεζες είναι ανοικτές. Η εξόφληση πρέπει να εμφανίζεται στον αντίστοιχο τραπεζικό λογαριασμό, όπως ορίζεται στις οδηγίες διακανονισμού, το αργότερο έως τις 17:00 Ώρα Λουξεμβούργου κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Οι εξοφλήσεις ποσών που λαμβάνονται μετά από αυτή την ώρα θα θεωρείται ότι έχουν διακανονιστεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία η τράπεζα είναι ανοιχτή. Εάν δεν πραγματοποιηθεί έγκαιρη εξόφληση, η αίτηση ενδέχεται

19 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Σελίδα 19 να απολέσει την ισχύ της και να ακυρωθεί με δαπάνη του αιτούντα ή του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή του/της. Η μη εξόφληση με τον προβλεπόμενο τρόπο κατά την ημερομηνία εξόφλησης ενδέχεται να προκαλέσει την λήψη μέτρων από την Εταιρεία έναντι του αθετούντα Επενδυτή ή του χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή του/της ή την αφαίρεση οιωνδήποτε δαπανών ή ζημιών που υπέστη η Εταιρεία ή η Εταιρεία Διαχείρισης από οιαδήποτε υφιστάμενη επένδυση του αιτούντα στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, οιαδήποτε βεβαίωση συναλλαγής και οιοδήποτε χρηματικό ποσό επιστρεπτέο στον Επενδυτή θα παρακρατούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης χωρίς καταβολή των τόκων εφόσον εκκρεμεί η παραλαβή του εμβάσματος. Πληρωμές τοις μετρητοίς δεν είναι αποδεκτές. Οι πληρωμές τρίτων μερών θα γίνονται αποδεκτές μόνον κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης. Διαφορετικές διαδικασίες εξόφλησης δύνανται να εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι αιτήσεις για Μερίδια υποβάλλονται μέσω Διανομέων. Η πληρωμή καταβάλλεται κανονικά στο νόμισμα της αντίστοιχης Κατηγορίας Μεριδίων. Εντούτοις, υπηρεσία ανταλλαγής συναλλάγματος για εγγραφές παρέχεται από την Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό και με δαπάνη και κίνδυνο του Επενδυτή. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την Εταιρεία Διαχείρισης ή οιονδήποτε από τους Διανομείς, κατόπιν αιτήματος. Πληροφορίες σχετικά με Τιμές Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο μίας ή περισσοτέρων Kατηγοριών Μεριδίων δημοσιεύεται καθημερινά ή σύμφωνα με τη συχνότητα αποτίμησης του αντίστοιχου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε εφημερίδες ή από άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως ορίζεται κατά καιρούς από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρουσιάζεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. στη διεύθυνση "http://www.schroders.lu" και διατίθεται από την καταστατική έδρα της Εταιρείας. Ούτε η Εταιρεία, ούτε οι Διανομείς αποδέχονται ευθύνη για οιοδήποτε σφάλμα κατά τη δημοσίευση ή για τη μη δημοσίευση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Tύποι Μεριδίων Τα Μερίδια θα εκδίδονται σε ονομαστική μορφή. Τα ονομαστικά Μερίδια έχουν άυλη (μη ενσώματη) μορφή. Κλασματικοί τίτλοι επί ονομαστικών Μεριδίων θα στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία. Τα Μερίδια ενδέχεται επίσης να κατέχονται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται με συστήματα συμψηφισμού. Γενικά Οι οδηγίες για εγγραφή, μόλις δοθούν, είναι αμετάκλητες, εξαιρουμένης της περίπτωσης αναστολής ή μετάθεσης της συναλλαγής. Η Εταιρεία Διαχείρισης και/ή η Εταιρεία διατηρούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε αίτησης εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση που απορριφθεί αίτηση, οιοδήποτε παραληφθέν χρηματικό ποσό για εγγραφή θα επιστραφεί χωρίς τόκο, με δαπάνη και κίνδυνο του αιτούντα. Οι μελλοντικοί αιτούντες πρέπει να ενημερώνονται για τις σχετικές νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις καθώς και τους περιορισμούς αγοραπωλησίας συναλλάγματος εν ισχύ στις αντίστοιχες χώρες ιθαγένειας, διαμονής ή κατοικίας. Η Εταιρεία Διαχείρισης ενδέχεται να έχει συνάψει συμφωνίες με ορισμένους Διανομείς σύμφωνα με τις οποίες οι Διανομείς συμφωνούν να διορίζουν κατόχους βάσει εννόμου σχέσεως ή να ενεργούν ως τέτοιοι για Επενδυτές που εγγράφονται για Μερίδια μέσω των εγκαταστάσεων των Διανομέων. Υπό την ιδιότητά του αυτή, ο Διανομέας ενδέχεται να καθιστά ισχυρές εγγραφές, μετατροπές και εξαγορές Μεριδίων στο όνομα του κατόχου βάσει εννόμου σχέσεως για λογαριασμό των ιδιωτών επενδυτών και να ζητά την καταχώριση των εν λόγω εργασιών στο Μητρώο Μεριδιούχων της Εταιρείας στο όνομα του κατόχου βάσει εννόμου σχέσεως. Ο Διανομέας ή ο κάτοχος βάσει εννόμου σχέσεως διατηρεί τα δικά του αρχεία και παρέχει στον επενδυτή εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με την κατοχή του Μεριδίων. Εκτός σε περίπτωση που η τοπική νομοθεσία ή εθιμικό δίκαιο απαγορεύει την εν λόγω πρακτική, οι επενδυτές μπορούν να επενδύουν άμεσα στην Εταιρεία και να μην επωφελούνται από την υπηρεσία κατόχου βάσει εννόμου σχέσεως. Εκτός σε περίπτωση που προβλέπεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία, οποιοσδήποτε Μεριδιούχος κατέχει μερίδια σε λογαριασμό κατόχου βάσει εννόμου σχέσεως με κάποιο Διανομέα, έχει δικαίωμα να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, άμεσο τίτλο κυριότητας των εν λόγω Μεριδίων.

20 Σελίδα 20 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo Διαδικασίες κατά του Ξεπλύματος Χρήματος Σύμφωνα με το νόμο του Λουξεμβούργου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 και τις τροποποιήσεις του για την καταπολέμηση του εθισμού σε ναρκωτικές ουσίες, το νόμο της 5ης Απριλίου 1993 και τις τροποποιήσεις του σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα, το νόμο της 12ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την εγκύκλιο της εποπτικής αρχής CSSF 08/387, επιβλήθηκαν υποχρεώσεις στους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, όπως η Εταιρεία, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση κεφαλαίων για το σκοπό του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία απαιτεί από τους Επενδυτές να παρέχουν στοιχεία ταυτότητας. Το έντυπο της αίτησης ενός Επενδυτή πρέπει να συνοδεύεται, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, από αντίγραφο του διαβατηρίου ή του Δελτίου ταυτότητας και/ή στην περίπτωση νομικών προσώπων, από αντίγραφο του καταστατικού και απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο (ή εναλλακτικό έγγραφο σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία). Επιπρόσθετα, οι Επενδυτές πρέπει να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητές τους (κατά τα δέοντα) και σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων που πρόκειται να επενδυθούν. Κάθε αντίγραφο των προαναφερθέντων εγγράφων πρέπει να επικυρώνεται ως γνήσιο αντίγραφο από μία αρμόδια αρχή (για παράδειγμα, δικηγόρο, προξενείο, συμβολαιογράφο ή άλλη αρμόδια αρχή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία). Η διαδικασία παροχής στοιχείων ταυτότητας ενδέχεται να μην προχωρήσει από την Εταιρεία Διαχείρισης σε περίπτωση εγγραφής μέσω πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού με έδρα σε κράτος μέλος του ΕΟΧ ή σε άλλη χώρα που αναφέρεται στον κανονισμό της 29 ης Ιουλίου 2008 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Μη αποδεκτοί επενδυτές Το έντυπο της αίτησης απαιτεί από κάθε μελλοντικό αιτούντα για Μερίδια να δηλώσει και να εγγυηθεί στην Εταιρεία, μεταξύ άλλων, ότι μπορεί να αποκτά και να κατέχει τα Μερίδια χωρίς να παραβιάζει ισχύοντες νόμους. Τα Μερίδια δεν μπορούν να προσφέρονται, να εκδίδονται ή να μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπό συνθήκες οι οποίες, κατά τη γνώμη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να δημιουργήσουν υποχρέωση φορολόγησης για την Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο χρηματικό μειονέκτημα το οποίο δεν θα υφίστατο υπό άλλες συνθήκες για αυτή ή να δημιουργήσουν για την Εταιρεία υποχρέωση καταχώρησης στο πλαίσιο οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων περί χρεογράφων στις ΗΠΑ. Τα Μερίδια δεν εκδίδονται ούτε μεταβιβάζονται γενικότερα σε οποιοδήποτε Πρόσωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά μόνο εάν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν την έκδοση ή μεταβίβαση των Μεριδίων προς ή για λογαριασμό ενός Προσώπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την προϋπόθεση ότι: (A) (B) (C) (D) (E) το εν λόγω Πρόσωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστοποιεί ότι είναι «διαπιστευόμενος επενδυτής» και «αποδεκτός αγοραστής», σε κάθε περίπτωση όπως ορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους των ΗΠΑ περί χρεογράφων η εν λόγω έκδοση ή μεταβίβαση δεν οδηγεί σε παράβαση της Πράξης του 1933 ή των νόμων περί χρεογράφων οποιασδήποτε Πολιτείας των ΗΠΑ η εν λόγω έκδοση ή μεταβίβαση δεν καθιστά την Εταιρεία υποχρεωμένη να καταχωρηθεί σύμφωνα με την Πράξη του 1940 ή να υποβάλει ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Προθεσμιακών Συμβάσεων Εμπορευμάτων των ΗΠΑ ή στην Εθνική Ένωση Προθεσμιακών Συμβάσεων των ΗΠΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς της Πράξης των Ηνωμένων Πολιτειών περί Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και των τροποποιήσεών της η εν λόγω έκδοση ή μεταβίβαση δεν θα καταστήσει οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας «στοιχεία ενεργητικού προγράμματος παροχών» για τους σκοπούς του ERISA και η εν λόγω έκδοση ή μεταβίβαση δεν θα οδηγήσει σε δυσμενείς ρυθμιστικές ή φορολογικές συνέπειες για την Εταιρεία ή τους Μεριδιούχους της γενικότερα. Σε κάθε αιτούντα και εκδοχέα (το πρόσωπο υπέρ του οποίου γίνεται η μεταβίβαση) Μεριδίων που είναι Πρόσωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλεται να παρέχει τις

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010

(εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010 Strategic Solutions Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαρτίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Μάρτιος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, Ελλάδα. Η Ελληνική ημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016 Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund

Θέμα: Συγχώνευση του FTIF Franklin Euroland Fund στο FTIF Templeton Euroland Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, A.M. στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου: B 35 177 («FTIF»

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA BlueTrend Σώρευσης Μερίσματος EUR Hedged A

Schroder GAIA BlueTrend Σώρευσης Μερίσματος EUR Hedged A h Απρίλιος Oλα τα στοιχεία και οι απόψεις της Schroders ως εκφράζονται την Μαρτίου Schroder GAIA Σώρευσης Μερίσματος EUR Hedged A Ημερομηνία έναρξης διάθεσης Δεκεμβρίου Μέγεθος του Α/Κ (εκατ.) USD, Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT H Υπηρεσία Διασυνοριακών Εμβασμάτων αφορά μεταφορές σε Ευρώ ή σε ξένα νομίσματα μέσω ανταποκριτριών τραπεζών ή μέσω του Συστήματος Target 2, μεταξύ λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

όπως θεωρεί σκόπιμο ψηφοφορία Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στη συνέλευση και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο.

όπως θεωρεί σκόπιμο ψηφοφορία Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στη συνέλευση και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο. JPMORGAN FUNDS Συμπληρώστε μόνο μια επιλογή για τον τρόπο που θα ψηφίσετε. Υπογράψτε και επιστρέψτε το έντυπο έως τις 16 Οκτωβρίου 2017, 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τόπος Η επίσημη έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2016 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα