ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τουριστικής Ανάπτυξης Ο ρόλος του ξενοδοχείου είναι να ικανοποιεί ειδικές ανάγκες της κοινωνίας. Οι κοινωνικές αλλαγές προκαλούν αλλαγές στη µορφολογία των ξενοδοχείων. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασµού ξενοδοχείων, σε µεγάλο βαθµό, καθορίζονται από τις στρατηγικές του marketing. Σύµφωνα µε τις νέες αντιλήψεις το ξενοδοχείο πρέπει να προσφέρει εµπειρίες, καθώς η απόκτησή τους έχει καταστεί πιο πολύτιµη από τον φετιχισµό της φίρµας και τη συσσώρευση υλικών αγαθών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το design ξενοδοχείων είναι οι απαιτήσεις της αγοράς, ο ανταγωνισµός, και η εξέλιξη της τεχνολογίας, νοµικά θέµατα και θέµατα image. Το design ξενοδοχείων πρέπει να υποστηρίζει την εταιρική ταυτότητα και να επισηµαίνει την τιµή και την ποιότητα του προϊόντος. Η ποιότητα στο σχεδιασµό προσθέτει αξία στην ξενοδοχειακή επιχείρηση και καθιστά τις εγκαταστάσεις της κεφάλαιο για την τοπική κοινωνία. Επισηµαίνεται ότι το καλό design δεν είναι αρκετό για την επιτυχία ενός ξενοδοχείου, το οποίο ως επιχείρηση πρέπει να είναι οικονοµικά βιώσιµο. Το επιστηµονικό εργαλείο το οποίο αξιολογεί την οικονοµική βιωσιµότητα ενός νέου ξενοδοχείου είναι η µελέτη εφικτότητας. Η µελέτη ενσωµατώνει µία ανάλυση του ανταγωνισµού και αξιολόγηση επένδυσης. Είναι λογικό ένα καινοτόµο ξενοδοχείο να µην έχει άµεσους ανταγωνιστές. Είναι προκλητική η διαπίστωση του πως η µελέτη εφικτότητας καταρτίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. εν είναι εύκολη η καταγραφή των καινοτόµων ξενοδοχείων λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του φαινοµένου. Καταρχήν, οι εγκαταστάσεις µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: α) µικρής κλίµακας, β) µεγάλης κλίµακας. Στη µικρή κλίµακα ταξινοµούνται όλα αυτά τα καταλύµατα, τα ευρέως γνωστά ως boutique. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει σαφής ορισµός του τι είναι ξενοδοχείο- boutique. Η επιτυχία τους οφείλεται στον προσωποποιηµένο χαρακτήρα υπηρεσιών, λόγω των διακεκριµένων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών τους και, επίσης, λόγω της διαχείρισής τους που διακρίνεται από πάθος. Οι ατοµικές επιχειρήσεις κυριαρχούν σε αυτό το είδος της τουριστικής βιοµηχανίας. Πάντως, έχουν εισέλθει στην αγορά µεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Σε ένα θεµατικό ξενοδοχείο, ένα θέµα ολοκληρώνεται µέσω του συνόλου της ιδιοκτησίας και της επιχείρησης. Τέτοιου είδους καταλύµατα αποτελούν επιτυχηµένους συνδυασµούς ξενοδοχείων και θεµατικών πάρκων. Τα ξενοδοχεία του µέλλοντος συχνά σχεδιάζονται λαµβάνοντας υπόψη την επιθυµία των ενδιαφεροµένων να συνδυάζουν καταλύµατα, συγκοινωνία-µεταφορές και αξιοθέατα για τους επισκέπτες, τρεις άξονες στους οποίους βασίζεται το φαινόµενο του τουρισµού. Σύµφωνα µε τον Ingram, η αναπτυξιακή πορεία ενός ξενοδοχείου συνοψίζεται στα ακόλουθα: αποκρυστάλλωση της ιδέας, σχεδιασµός σε όλα τα επίπεδα, κατασκευή, διοίκηση της νεότευκτης επιχείρησης και συντήρηση των νέων εγκαταστάσεων. Ο Rushmore τονίζει ότι η δραστηριότητα της ανάπτυξης είναι πολυδιάστατη και οδηγείται από τις δυνάµεις της αγοράς, όπως είναι η ζήτηση και η αξία της γης. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις αποτελούν ακίνητα που παράγουν εισόδηµα. Μπορούν να χαρακτηριστούν ως επενδύσεις ακινήτων υψηλού κινδύνου, επειδή η επιτυχία τους σχετίζεται µε την επιτυχία της επιχείρησης. Είναι βέβαιο ότι, είναι δύσκολο για στενά τεχνοκρατικά σκεπτόµενα άτοµα να οραµατιστούν ένα νέο κατάλυµα, διότι ο εγγενής κίνδυνος της αποτυχίας είναι µεγάλος. Η επιτυχής ανάπτυξη ενός νέου καταλύµατος προϋποθέτει πάθος. Αυτός είναι και ο λόγος εµπλοκής αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών ως developers, ιδιοκτητών και επιχειρηµατιών σε καινοτόµα ξενοδοχεία. Πάντως, η εφαρµογή καινοτόµου σχεδιασµού σ ένα νέο ξενοδοχείο σηµαίνει ότι το

2 κόστος ανά δωµάτιο θα είναι αυξηµένο σε σχέση µε τα συµβατικά καταλύµατα. Ακόµη περισσότερο, σ αυτές τις περιπτώσεις, συνιστώνται οι συχνές, εκτεταµένες ανακαινίσεις. Τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας, έδειξαν ότι η αναπτυξιακή διαδικασία των πιο καινοτόµων ξενοδοχείων ήταν βασισµένη, περισσότερο, στη διαίσθηση παρά σε λεπτοµερείς µελέτες. Η τουριστική βιοµηχανία αλλάζει. Νέα προϊόντα προκύπτουν ραγδαία. ε θα έπρεπε όµως σε καµιά περίπτωση ο καινοτόµος σχεδιασµός να αποτελεί αυτοσκοπό. Για να επιβιώσουν οι νέες µορφές καταλυµάτων, οφείλουν να αναπτύσσονται ορθολογικά και να είναι σωστά µελετηµένες σε όλα τα επίπεδα. INNOVATIVE HOTELS: THE DEVELOPMENT PROCESS GEORGE ZOGRAFOS Civil Engineer, MSc in Tourism Development The role of a hotel is to satisfy specific needs of a society. Social changes cause changes in the morphology of hotels. Contemporary approaches of hotel design are largely determined by marketing strategies. The new notion of hotel has to offer experiences as acquisition of experiences has become more precious than brand fetishism and the accumulation of material goods. Factors affecting hotel design are market demands, competition, and the evolution of technology, legal issues and image. Hotel design has to underpin brand identity and it has to show off the price and the quality of the product. Quality in design adds value to the hotel business and makes the hotel s facilities an asset for the local society. It can be noticed that good design is not enough for a hotel in order to be successful. A hotel is business that it is why it has to be economically viable. The scientific tool which assesses the economic viability of a new hotel is called feasibility study. The study incorporates a competition analysis and an investment appraisal. It is rational that an innovative hotel will have no direct competitors. It is challenging to find out how a feasibility study is conducted in such cases. It is not an easy task to map the innovative hotels because the phenomenon evolves rapidly. At first sight, those establishments can be classified as follows: a) low scale, b) large scale. As low scale is classified all those lodges which are widely called boutique. It is for sure that there is not a clear definition of what a boutique hotel is. Their success is due to the personalized character of the services, due to their distinctive design features and due to passionate management. Individual entrepreneurs dominate this part of the hotel industry. However, big hotel chains have entered the market. In a theme hotel, a theme is carried out throughout the entire property and business. Lodges like those are successful combinations of hotels and theme parks. Futuristic hotels are often designed having in mind the desire to combine hotels, transportation and visitor attractions, and the three platforms where the phenomenon of tourism stands on. According to Ingram, actions which synopsize the hotel development process are concept, planning, building, operations and management. Rushmore points out that the development action is multidimensional and it is driven by market forces such as demand and cost of land. Tourist facilities are purely income bearing properties. They can be characterized as high risk property investments because their success is related to the success of a business. It is for sure that it is difficult for narrow minded corporate people to visualize an innovative establishment, because that action is related to risk. The successful development of a new lodge presumes passion. That is the reason for the involvement of architects and designers as developers, owners and operators of innovative hotels. One way or another, the application of innovative design in a new hotel means that the

3 total cost per room will be increased in comparison to ordinary lodges. Even further in such cases extensive renovations are frequently requested. The results of a relative research however, showed that the development process of most innovative hotels was rather based on intuition than on detailed studies. Hotel industry is changing. New products are emerging rapidly. In any case innovative design should not be the only thing having in mind. New products have to be rationally developed and well studied, not just efficiently designed. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο ρόλος του ξενοδοχειακού καταλύµατος συνίσταται στο να εξυπηρετεί ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό, οι κοινωνικές αλλαγές σηµατοδοτούν αλλαγές στην εκάστοτε επικρατούσα µορφή των ξενοδοχείων. Μια από τις συνιστώσες του ξενοδοχειακού προϊόντος είναι οι εγκαταστάσεις που προσφέρει. Ο σχεδιασµός αυτών τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο τολµηρός. Οι σύγχρονες αντιλήψεις στο σχεδιασµό τουριστικών εγκαταστάσεων καθορίζονται εν πολλοίς από τις στρατηγικές του marketing. Όπως επισηµαίνεται από τον Riedwoldt, θεωρείται αυτονόητο για ένα σύγχρονο κατάλυµα να προσφέρει κάτι παραπάνω από άνετη τυποποιηµένη διαµονή. Σήµερα περισσότερο από ποτέ, το ξενοδοχείο µοιάζει µε σκηνή θεάτρου όπου οι ένοικοι είναι ταυτόχρονα ηθοποιοί και κοινό. Η απόκτηση εµπειριών, πλέον έχει εκτοπίσει την απόκτηση επώνυµων υλικών αγαθών ως µέσο κοινωνικής καταξίωσης. Η δηµιουργία ατµόσφαιρας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχία τέτοιων καταλυµάτων. Ο Riedwoldt ορίζει την έκταση του φαινοµένου ως εξής: Στη µια άκρη της κλίµακας εντοπίζονται τα boutique hotels που απευθύνονται στους λάτρεις του σύγχρονου design ή ακόµη και της σύγχρονης τέχνης. Στην άλλη άκρη βρίσκονται τα καταλύµατα που προσφέρουν εµπειρίες εµπνευσµένες από τον κόσµο της φαντασίας. Φυσικά η πεµπτουσία αυτών των καταλυµάτων είναι η µοναδικότητά τους, η διαφοροποίησή τους από το τυποποιηµένο προϊόν που προσφέρουν οι γνωστές ξενοδοχειακές αλυσίδες. Η εµπειρία έχει αποδείξει ότι για να πετύχει ένα ξενοδοχείο, δεν αρκεί ο ευφυής σχεδιασµός του αλλά χρειάζεται πρωτίστως να είναι οικονοµικά βιώσιµο. Η µελέτη οικονοµικής βιωσιµότητας αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι µιας ορθολογικά δοµηµένης διαδικασίας ανάπτυξης ξενοδοχείου. Το επιστηµονικό αυτό εργαλείο που αποδεικνύει το εφικτό του εγχειρήµατος, για διάφορους λόγους συχνά παραλείπεται ή δεν εκτελείται όσο σωστά θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν η µορφή, το περιεχόµενο αλλά και το βάθος της µελέτης, εναπόκειται στη διάθεση του οργανισµού που την έχει αναλάβει. Σε κάθε περίπτωση περιλαµβάνει δύο σκέλη:1)την ανάλυση του ανταγωνισµού, 2)την αξιολόγηση της επένδυσης. Στο δεύτερο στάδιο αφού γίνει επικαιροποίηση των προσδοκώµενων χρηµατοροών της επιχείρησης αυτές συγκρίνονται µε το συνολικό κόστος της επένδυσης. Για να οριστούν όµως οι προσδοκώµενες χρηµατοροές είναι απαραίτητο το πρώτο στάδιο. Χρειάζεται το εν δυνάµει δηµιουργούµενο κατάλυµα δηλαδή, να συγκριθεί µε τα ήδη υπάρχοντα για να είναι βάσιµες οι παραδοχές που θα λάβουν χώρα. Αποτελεί, λοιπόν, πρόκληση να δούµε τι συµβαίνει κατά τη διενέργεια µελετών βιωσιµότητας σε περιπτώσεις όπου το νέο ξενοδοχείο χρησιµοποιεί τη µοναδικότητα που του εξασφαλιζει ο πρωτοποριακός του σχεδιασµός, ως κλειδί για τη βιωσιµότητά του. Α. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 1. ΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισµού του ξενοδοχείου µας αναγκάζει να δεχτούµε την απλουστευµένη προσέγγιση ότι κάθε σύνολο εγκαταστάσεων στο οποίο προσφέρονται επί πληρωµή υπηρεσίες διαµονής καλείται ξενοδοχείο.

4 Ως ξενοδοχειακή βιοµηχανία (ο όρος έχει επικρατήσει σα µετάφραση του hotel industry) ορίζεται το σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν εγκαταστάσεις σχεδιασµένες για να προσφέρουν διαµονή, ως µέσο παραγωγής. Η βιοµηχανία αυτή έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: είναι βιοµηχανία εντάσεως εργασίας και κεφαλαίου, είναι πολύ ανταγωνιστική και γνωρίζει έντονες διακυµάνσεις. Σύµφωνα µε τον Medlik οι συνιστώσες ενός ξενοδοχειακού προϊόντος είναι οι εξής πέντε: τοποθεσία, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, image και τιµή. Το φάσµα των υπηρεσιών που ένα ξενοδοχείο προσφέρει σήµερα είναι διευρυµένο όσο ποτέ. Τελικά όµως παρ ολη τη διεύρυνση και τη συνεπαγόµενη διαφοροποίηση, το οργανόγραµµα των χωρών όλων των ξενοδοχείων παραµένει λίγο πολύ το ίδιο. Ο συνήθης κύκλος ζωής ενός ξενοδοχείου είναι τριάντα µε σαράντα χρόνια. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις, όπως αυτές των palaces-hotels, που διαρκεί και περισσότερο από µια εκατονταετία. Έχει παρατηρηθεί ότι για να φτάσει να εκµεταλλεύεται ένα ξενοδοχείο όλο το µερίδιο της αγοράς που του αντιστοιχεί, χρειάζεται τρία µε πέντε χρόνια. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασµό των ξενοδοχειακών καταλυµάτων είναι η επίδραση των απαιτήσεων της αγοράς, ο ανταγωνισµός, η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι διάφοροι κανονισµοί, το image. Ο σχεδιασµός χρειάζεται να υπογραµµίζει την εταιρική ταυτότητα και να αναδεικνύει την αξία και την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Ο ποιοτικός σχεδιασµός προσδίδει υπεραξία στην επιχείρηση που στεγάζουν οι εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα καθιστά αυτές παρακαταθήκη για την τοπική κοινωνία. Κεντρικό άξονα της οµιλίας αυτής αποτελούν τα ξενοδοχεία που χρησιµοποιούν ως κύριο συστατικό της διαφοροποίησής τους τον πρωτοποριακό σχεδιασµό των εγκαταστάσεών τους. Όπως είναι λογικό, η καινοτόµος διάθεση βρίσκει πρόσφορο έδαφος κυρίως σε θέµατα interior design. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η προσπάθεια «χαρτογράφησης» της υπάρχουσας κατάστασης σε τούτο το τµήµα της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας συναντά δυσκολίες, καθώς το τοπίο µεταβάλλεται µε γοργούς ρυθµούς. Με µια πρώτη µατιά µπορούµε να διαχωρίσουµε αυτού του είδους τα καταλύµατα σε δύο µεγάλες κατηγορίες:α)στα µικρής κλίµακας, β)στα µεγάλης κλίµακας. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται κυρίως τα ευρέως αποκαλούµενα boutique hotels, ενώ στη δεύτερη τα themed hotels και resorts. Εξάλλου, εδώ µπορούν να ενταχθούν και τα επονοµαζόµενα futuristic hotels BOUTIQUE HOTELS Η πατρότητα αυτής της ιδέας αποδίδεται στον Bill Kimpton από το San Francisco που ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε ένα τέτοιο κατάλυµα στη δεκαετία του χίλια εννιακόσια ογδόντα. Το σίγουρο είναι πως δεν υφίσταται συµφωνηµένος ορισµός γύρω από το τι είναι ένα boutique hotel. Τυπικά ένα τέτοιο κατάλυµα διαθέτει από εκατό ως διακόσια δωµάτια. Παρόλα αυτά, όµως, ήδη έχει αναπτυχθεί ένα καταλυµα 1100 δωµατίων στη Ν. Υόρκη. Η εξέλιξη του φαινοµένου είναι τέτοια που είναι πολύ δύσκολο να θέσει κάποιος κανόνες. Η επιτυχία τους οφείλεται στην προσφορά υπηρεσιών µε προσωπικό χαρακτήρα, στο υψηλού επιπέδου design και στο µεράκι της διοίκησης του καταλύµατος. Οι µεµονωµένοι ιδιοκτήτες κυριαρχούν σε αυτό το τµήµα της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας αν και οι µεγάλες αλυσίδες έχουν αρχίσει και εισέρχονται στο χώρο. Η επιτυχής λειτουργία ενός τέτοιου ξενοδοχείου από έναν ανεξάρτητο επιχειρηµατία µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία µιας νέας αλυσίδας, κύριο γνώρισµα της οποίας θα είναι η αποφυγή της τυποποίησης του προσφερόµενου προϊόντος. Ανάλογα µε το αν χρησιµοποιούν ένα συγκεκριµένο θέµα στη διακόσµηση δύναται τα ξενοδοχεία αυτά να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:α)τα themed boutique hotels, β)τα lifestyle hotels. Η εισαγωγή ενός θέµατος στοχεύει στην προσέλκυση ενός πολύ συγκεκριµένου target group. Τα art hotels στη Γερµανία για παράδειγµα στοχεύουν στους φιλότεχνους, ενώ το Rex στην California τους βιβλιόφιλους. Στην πρώτη περίπτωση κάθε ένα από τα µέλη της αλυσίδας χρησιµοποιεί ως θέµα τα έργα ενός συγκεκριµένου εικαστικού καλλιτέχνη, ενώ στη

5 δεύτερη το θέµα είναι η συγγραφή και απευθύνεται όχι µόνο σε λογοτέχνες αλλά και σε όλους όσους θα ήθελαν να είναι λογοτέχνες. Τα ξενοδοχεία του Ιan Schrager αποτελούν την αιχµή του δόρατος για τα lifestyle hotels πόλης. Η επιτυχία τους οφείλεται στην ατµόσφαιρά τους. Τarget group των ξενοδοχείων του είναι οι ένοικοι για τους οποίους το status και το image αποτελούν πρωταρχικούς στόχους. Συµφωνα µε τον Ypma η µεγαλύτερη επιτυχία του Schrager είναι η σταθερή ροή πελατών που δεν είναι ένοικοι, στα επισιτιστικά τµήµατα των καταλυµάτων του. Ο ίδιος ο Schrager περιγράφει τα ξενοδοχεία του ως τα nightclubs της δεκαετίας του ενενήντα. Όλοι πάντως φαίνεται να συµφωνούν ότι πρόκειται για κάτι νέο σε µια βιοµηχανία που κυριαρχείται από συντηρητισµό. Τα συστατικά της επιτυχίας των boutique hotels χρησιµοποιούνται τώρα από ανεξάρτητους επιχειρηµατίες στην ανάπτυξη resorts σε όλο τον κόσµο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η εταιρία Αman του επιχειρηµατία Andrian Zecha. Ακόµη περισσότερο, τa Hotel Explora στη Χιλή αποτελούν παραδείγµατα περίπτωσης όπου και ένα τέταρτο στοιχείο προστέθηκε στην ήδη πετυχηµένη συνταγή: ιδιαίτερα αποµονωµένη τοποθεσία ΤHEMED HOTELS ΚΑΙ RESORTS Η πατρότητα της ιδέας αποδίδεται στον Sol Kerzner Πρόεδρο της Sun International που ανέπτυξε στη δεκαετία του εβδοµήντα το συγκρότηµα του Sun City στη Ν. Αφρική. Πρόκειται για µεγάλης κλίµακας καταλύµατα που ανήκουν κυρίως σε αλυσίδες και για την ανάπτυξη των οποίων απαιτούνται µεγάλες δεσµεύσεις κεφαλαίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η όλη επιχείρηση (και όχι µόνο ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων) στηρίζεται σε ένα θέµα. Τα συγκεκριµένα καταλύµατα αποτελούν πετυχηµένους συνδυασµούς ξενοδοχείων και θεµατικών πάρκων. Η επιτυχία τους οφείλεται στο ότι προσφέρουν κάτι παραπάνω από απλή διαµονή στους ενοίκους. Τους προσφέρουν την επί πληρωµή διαµονή σε κόσµους βγαλµένους από το φανταστικό. Το Las Vegas είναι ένας τουριστικός προορισµός που έχει πλήθος τέτοιων καταλυµάτων. Τα περισσότερα έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία. Το ερώτηµα που τίθεται σε αυτήν την περίπτωση είναι κατά πόσο ο συσχετισµός του πρωτοποριακού σχεδιασµού και µοναδικότητας ισχύει. Είναι προφανές ότι η παρουσία τόσων άµεσων ανταγωνιστών στον ίδιο προορισµό καθιστά δυνατή τη συγκέντρωση αρκετών στοιχείων για τη διεκπεραίωση της µελέτης βιωσιµότητας FUTURISTIC HOTELS Τα ξενοδοχεία «του µέλλοντος» όπως αποκαλούνται, στηρίζουν την ύπαρξή τους στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρόκειται για επαναστατικές προσεγγίσεις της έννοιας του ξενοδοχείου, απέχουν όµως από τις συνήθεις κτιριακές συγκροτήσεις των συµβατικών καταλυµάτων. Συχνά τα futuristic hotels σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσφέρουν ένα συνδυαστικό προϊόν διαµονής, µεταφοράς και παροχής εµπειριών. Κατά καιρούς έχουν εµφανιστεί προτάσεις και σχέδια ανάπτυξης ξενοδοχείων στη σελήνη, ξενοδοχείων δορυφόρων, κ.ά. Κανένα από αυτά τα καταλύµατα (εκτός από ένα µικρό υποβρύχιο στην Καραϊβική) δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί και αυτό οφείλεται στις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται. Η ανακοίνωση της ανάπτυξής τους αποτελεί συχνά θέµα image για µεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως η Ηilton και αρχιτεκτονικά γραφεία όπως οι W.A.T.& G. Β. H ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Ως ανάπτυξη ξενοδοχείου µπορεί να οριστεί το σύνολο των πράξεων που οδηγεί στη δηµιουργία ενός νέου καταλύµατος. Σύµφωνα µε τον Ingram αν θέλαµε να συνοψίσουµε µια τέτοια διαδικασία θα λέγαµε ότι ξεκινά µε την αποκρυστάλλωση της ιδέας, συνεχίζει µε το σχεδιασµό σε όλα τα επίπεδα και την κατασκευή, ολοκληρώνεται µε τη διοίκηση της νεότευκτης επιχείρησης και τη συντήρηση των νέων εγκαταστάσεων. Ο Rushmore τονίζει ότι η δραστηριότητα της ανάπτυξης είναι πολυδιάστατη και οδηγείται από τις δυνάµεις της αγοράς, όπως είναι η ζήτηση και η αξία της γης.

6 Καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία της δραστηριότητας αυτης θεωρούνται οι ικανότητες του developer, η απόδοση της οµάδος που την επιµελείται, οι πηγές χρηµατοδότησης, και φυσικά οι επιλογές τόσο της εταιρίας management που θα αναλάβει το νέο κατάλυµα όσο και της τελικής θέσης ανάπτυξης. Ο developer ηγείται όχι µόνο της οµάδας µελέτης αλλά και της όλης διαδικασίας. Είναι αυτός που συλλαµβάνει την ιδέα, συγκεντρώνει τα απαραίτητα κεφάλαια και ενεργοποιεί τους άψυχους και έµψυχους πόρους. Η οµάδα µελέτης αποτελείται από αρχιτέκτονες, µηχανικούς, νοµικούς, interior designers, project manager, ειδικούς σε θέµατα εξοπλισµού των επισιτιστικών τµηµάτων καθώς και άλλους επιστηµονικούς συνεργάτες. Όπως τονίζει ο Gee, o developer εργάζεται σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν µπορεί να το ελέγξει παρά µόνο ως ένα βαθµό διότι η ανάπτυξη είναι µια δραστηριότητα η οποία στηρίζεται σε υποθέσεις και παραδοχές. Για αυτό ακριβώς οι developers επιζητούν υψηλές αποδόσεις, για να αποζηµιωθούν για το ριψοκίνδυνο των εγχειρηµάτων τους.οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν οι ίδιοι τα καταλύµατα που αναπτύσσουν κι έτσι αντιµετωπίζουν τη διαδικασία ανάπτυξης ξενοδοχείου ως ένα εγχείρηµα real estate. Όπως επισηµαίνεται από τον Rushmore o πετυχηµένος developer είναι αυτός που όχι µόνο έχει την ικανότητα να εκτιµά τη ζήτηση και τη δηµογραφική σύσταση της αγοράς σε µια δεδοµένη στιγµή, αλλά και αυτός που µπορεί και συσχετίζει τις εκτιµήσεις αυτές µε έναν συγκεκριµένο τύπο προϊόντος. Σαν συνολικό κόστος ανάπτυξης του νέου καταλύµατος ορίζεται το σύνολο των οικονοµικών πόρων που δαπανά ο developer µέχρι τη µέρα που θα λειτουργήσουν οι νέες εγκαταστάσεις. Συνιστώσες αυτού τα κόστη της γης, της κατασκευής, της αγοράς εξοπλισµού, οι αµοιβές της οµάδας µελέτης, η χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το κέρδος του developer κ.ά. Σύµφωνα µε τον Gee, το κόστος της γης γενικώς κυµαίνεται από 5-15% του συνολικού κόστους και είναι από τους πιο ζωτικούς παράγοντες στον καθορισµό της βιωσιµότητας του νέου καταλύµατος διότι επηρεάζει ευθέως την τιµολόγηση των υπηρεσιών του νέου καταλύµατος. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις αποτελούν ακίνητα που παράγουν εισόδηµα. Πρόκειται για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία µε λίγες εναλλακτικές χρήσεις, επενδύσεις που στηρίζουν την επιτυχία τους στην επιτυχία µιας επιχείρησης. Ο συσχετισµός αυτός τις κατατάσσει στις επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Αξιόπιστες προβλέψεις της λειτουργίας του καταλύµατος είναι απαραίτητες για την απόκτηση χρηµατοδότησης. Ως εκ τούτου, η µελέτη βιωσιµότητας παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης των τουριστικών εγκαταστάσεων διότι αποτελεί το επιστηµονικό εργαλείο που κρίνει την αρχική ιδέα. Όσο πιο καλά συλληφθεί η ιδέα και όσο λεπτοµερέστερα αναλυθεί στην αρχική πρόταση τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το αποτέλεσµα της µελέτης να είναι θετικό και να διευκολυνθεί ο developer κατά την αναζήτηση χρηµατοδότησης. Εξάλλου, τα εχέγγυα που προσφέρει η από νωρίς συµµετοχή µιας εταιρίας management στην όλη πρωτοβουλία, διευκολύνει τον developer στον αγώνα του για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων. Η χρηµατοδότηση µπορεί (πολλές φορές οφείλει) να είναι ένας συνδυασµός µερίσµατος και δανειοληψίας: η πρώτη µπορεί να προέρχεται από στρατηγικούς ή και θεσµικούς επενδυτές (όπως ασφαλιστικές εταιρίες), τράπεζες επενδύσεων κ.ά.πηγές δανείων είναι συνήθως οι εµπορικές τράπεζες. Γ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η πεµπτουσία της έγκειται στην εκτίµηση της εν δυνάµει κερδοφορίας του νέου καταλύµατος. H µελέτη βοηθά στο να κρίνουµε αν η νέα επένδυση θα έχει την ίδια απόδοση µε κάποια από τις λοιπές επενδυτικές επιλογές και στις περισσότερες των περιπτώσεων την απαιτούν οι πηγές χρηµατοδότησης. Συνιστώσες της αποτελούν κυρίως η ανάλυση της αγοράς και η καταγραφή των προσδοκόµενων χρηµατοροών αν και οι περισσότεροι ειδικοί συµφωνούν ότι µια τέτοια µελέτη οφείλει να περιλαµβάνει και την ανάλυση της επένδυσης. Ο Gee, προτείνει να υπάρχουν στη µελέτη και άλλου είδους αναλύσεις όπως αυτή της προσπελασιµότητας της περιοχής ανάπτυξης κ.ά. Σκοπός της ανάλυσης της αγοράς είναι να ερευνήσει πόσα νέα δωµάτια µπορούν να

7 προστεθούν στην αγορά διασφαλίζοντας παράλληλα πληρότητα της τάξης του 70% για το νέο κατάλυµα. Ακόµη, ρόλος της είναι να καθορίσει την αναλογία των χωρών που παράγουν εισόδηµα στο σύνολο της επιχείρησης. Το κλειδί για την επιτυχία της µελέτης είναι η υιοθέτηση ρεαλιστικών και βάσιµων υποθέσεων. Παρόλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να είναι κάποιος αντικειµενικός και ουδέτερα διατιθέµενος απέναντι στο project.για αυτό και συνήθως οι πηγές χρηµατοδότησης απαιτούν από τρίτα µέρη τη διενέργεια των µελετών. Εσκεµµένες παραποιήσεις των στοιχείων µε στόχο το θετικό αποτέλεσµα περιλαµβάνουν συνήθως την υπερεκτίµηση της ζήτησης και τον υποβιβασµό των εξόδων. Η ανάλυση αγοράς συνίσταται στην ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης. Η ανάλυση της αγοράς απαιτεί πρώτα τον σαφή καθορισµό της γεωγραφικής περιοχής στην οποία εντάσσεται. Η ανάλυση της προσφοράς ταυτίζεται µε την ανάλυση του ανταγωνισµού. Το αν θεωρηθεί ένα κατάλυµα κύριος ή δευτερεύων ανταγωνιστής είναι τελείως υποκειµενική απόφαση. Σαν κύριος ανταγωνιστής θεωρείται κάθε κατάλυµα που έχει το ίδιο target group µε το υπό ίδρυση ξενοδοχείο. Η ανάλυση της ζήτησης χρειάζεται να διασπαστεί στην εξέταση των επιµέρους τµηµάτων της που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το εµπορικό τµήµα, το συνεδριακό και αυτό της αναψυχής. Βασίζεται δε, στον προσδιορισµό των παραγόντων που δηµιουργούν τη ζήτηση και στον υπολογισµό αυτής. Σειρά έχει η πρόβλεψη των εσόδων και των εξόδων της νέας επιχείρησης για µια χρονική περίοδο 5-20 ετών. Όσον αφορά τα έξοδα, υπάρχει η αρχική δέσµευση κεφαλαίου που συνεπάγεται η ανάπτυξη του νέου καταλύµατος.o Rushmore τονίζει ότι η κατασκευή των εγκαταστάσεων συνιστά το 75% της αρχικής επένδυσης. Άλλο σηµαντικό τµήµα της συνολικής δαπάνης είναι οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και έπονται η αγορά εξοπλισµού, οι αµοιβές των ειδικών κ.ά.τα λειτουργικά έξοδα αποτελούνται από αυτά των τµηµάτων εστίασης, από τα κόστη λειτουργίας των δωµατίων και από τα έξοδα της διοίκησης. Όπως είναι προφανές τα έσοδα προέρχονται από τη λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων. Σύµφωνα µε έρευνες τα δωµάτια δηµιουργούν το 60 % του συνολικού εισοδήµατος, ενώ η παροχή υπηρεσιών εστίασης γεννά περίπου το 30%. Οι ανά έτος προβλέψεις των χρηµατοροών από και προς την επιχείρηση, στηρίζονται στις ανά έτος προβλέψεις της πληρότητας οι οποίες εξαρτώνται από τις αντίστοιχες εκτιµήσεις της ζήτησης. Το επόµενο και τελευταίο βήµα είναι να χτιστούν σενάρια, τουλάχιστον ως προς τους συντελεστές µεταβολής της ανά έτος κατανάλωσης: τα βασικά σενάρια µπορεί να είναι το αισιόδοξο, το απαισιόδοξο και οι πιο πιθανές ενδιάµεσες καταστάσεις. Παράλληλα µπορεί να γίνει εκτεταµένη χρήση της στατιστικής για την ανάλυση των αποτελεσµάτων. Η αξιολόγηση της επένδυσης µπορεί να θεωρηθεί σαν το τελικό στάδιο µιας µελέτης βιωσιµότητας. Η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία βασίζεται στη σύγκριση των επικαιροποιηµένων οφελών και δαπανών για την ίδια περίοδο για την οποία έγιναν οι προβλέψεις, µέσω του υπολογισµού κάποιων δεικτών. Η καθαρή παρούσα αξία και το ενδογενές ποσοστό απόδοσης είναι οι δείκτες που χρησιµοποιούνται κυρίως. Αµέσως µετά από την εκτέλεση της ανάλυσης, µπορεί να παρθεί η απόφαση, να ειπωθεί το «ναι προχωράµε» ή το «όχι είναι ασύµφορο» ή και το «ναι µεν αλλά» που σηµαίνει ότι η διαδικασία πρέπει να γυρίσει πίσω για αλλαγές στην αρχική ιδέα.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Είναι σαφές ότι είναι δύσκολο για στενά τεχνοκρατικά σκεπτόµενα άτοµα να οραµατιστούν ένα νέο κατάλυµα, διότι ο εγγενής κίνδυνος της αποτυχίας είναι µεγάλος. Η επιτυχής ανάπτυξη ενός καταλύµατος σαν και αυτά που παρουσιάστηκαν σε αυτήν την εισήγηση προϋποθέτει πάθος. Για αυτό και συχνά αρχιτέκτονες και designers είναι developers, ιδιοκτήτες ή ακόµη και ιδιοκτήτες - διαχειριστές τέτοιων καταλυµάτων. Καλώς ή κακώς ο καινοτόµος σχεδιασµός του συνόλου των εγκαταστάσεων σηµαίνει ότι το κόστος ανά δωµάτιο θα είναι αυξηµένο σε σχέση µε τα συµβατικά καταλύµατα. Εκτός

8 αυτού όµως στα boutique hotels είναι και οι δαπάνες συντήρησης αρκετά υψηλές, διότι για να συµβαδίζει ο εσωτερικός σχεδιασµός µε τις εκάστοτε τάσεις του design απαιτούνται συχνές ανακαινίσεις. Η αυξηµένη απαιτούµενη δέσµευση κεφαλαίου όµως, κάνει τους επίδοξους χρηµατοδότες να είναι σκεπτικοί. Η αποφυγή του ρίσκου επιβάλλει τη διενέργεια µιας αντικειµενικής και όχι επιφανειακής µελέτης βιωσιµότητας. Θα µπορούσε να λεχθεί ότι το επίπεδο της καινοτοµίας είναι ανάλογο της αρχικής επένδυσης. Είναι πιο εύκολο για µεγάλες εταιρίες να χρηµατοδοτήσουν καινοτόµες δράσεις. Συνήθως όµως δεν το πράττουν διότι κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη ενός project που µπορεί να καταλήξει σε οικονοµική καταστροφή. Οι ανεξάρτητοι επιχειρηµατίες είναι περισσότερο δηµιουργικοί παρ ολες τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στη χρηµατοδότηση των σχεδίων τους. Για αυτόν ακριβώς το λόγο καινοτόµες δράσεις λαµβάνουν χώρα κυρίως στα µικρής κλίµακας καταλύµατα. Αυξηµένο επίπεδο καινοτοµίας σηµαίνει ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους µελετητές τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία. Όσο όµως περισσότερες αβάσιµες παραδοχές γίνουν, τόσο πιο πιθανό το αποτέλεσµα της µελέτης να είναι ανακριβές. Μια µελέτη µε ανακριβή αποτελέσµατα είναι άχρηστη. Η διάθεση του επενδυτή παίζει επίσης πολύ µεγάλο ρόλο κατά την ανάπτυξη ενός τέτοιου καταλύµατος. Σε πολλές περιπτώσεις το ζητούµενο δεν είναι η εξασφάλιση ροής εσόδων από το νέο project, αλλά η εξασφάλιση του image που προσφέρει η ιδιοκτησία του. Άλλος παράγοντας που οδηγεί στον παραµερισµό της µελέτης είναι το πάθος για την ανάπτυξη του νέου ξενοδοχείου. Πολλές φορές το µεράκι είναι πολύ πιο δυνατό από οποιαδήποτε επιστηµονική εκτίµηση της κερδοφορίας του υπό ίδρυση καταλύµατος. Στις περιπτώσεις που αναζητούνται εξωτερικοί οικονοµικοί πόροι η µελέτη αναλαµβάνεται από κάποια εξειδικευµένη εταιρία συµβούλων και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα χρησιµοποιηθούν επιστηµονικές µέθοδοι ανάλυσης. Όταν όµως το project θα χρηµατοδοτηθει από πόρους της εταιρίας η µελέτη µπορεί να συνταχθεί «εντός των τειχών». Σε αυτήν την περίπτωση, η εµβάθυνση εξαρτάται από τη διάθεση του developer. Το κυρίως πρόβληµα που ανακύπτει στη µελέτη σχετίζεται µε την έλλειψη ικανού αριθµού ανταγωνιστών που θα παρέχουν στοιχεία προς ανάλυση. Η λύση που προτείνεται είναι η θεώρηση ενός µεγάλου φάσµατος από καταλύµατα ως ανταγωνιστές και η υιοθέτηση κριτικής στάσης ως προς τα εξαγόµενα αποτελέσµατα. εν πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι η ανάλυση του ρίσκου της επένδυσης θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι µιας τέτοιας ανάλυσης. Από σχεδόν όλους,πάντως, υπεύθυνο για το πλήθος αρνητικών αποτελεσµάτων κατά τη διεξαγωγή µελετών βιωσιµότητας σε καινοτόµα ξενοδοχεία θεωρείται το υψηλό επίπεδο καινοτοµίας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η ανάπτυξη καινοτόµων ξενοδοχείων πραγµατοποιείται από ενθουσιώδη άτοµα τα οποία συχνά παρασύρονται. Για αυτό ακριβώς, είναι απαραίτητο οι µελέτες να διεξάγονται από άτοµα ουδέτερα προσκείµενα απέναντι στο project για να αποφεύγεται η προσαρµογή του αποτελέσµατος της ανάλυσης σε προειληµµένη απόφαση. Το τοπίο αλλάζει άρδην στην ξενοδοχειακή βιοµηχανία. Η εκµετάλλευση εξειδικευµένων target group συνάγει στην πολυδιάσπαση της. Η σηµασία του σχεδιασµού των εγκαταστάσεων στη διαµόρφωση του τελικού προϊόντος γίνεται όλο και πιο καθοριστική. ε θα έπρεπε όµως σε καµία περίπτωση ο καινοτόµος σχεδιασµός να αποτελεί αυτοσκοπό. Για να επιβιώσουν οι νέες µορφές καταλυµάτων οφείλουν να αναπτύσσονται ορθολογικά και να είναι σωστά µελετηµένες σε όλα τα επίπεδα.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ένας από τους πιο κερδοφόρους και γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους στον κόσμο Πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Τα βραβεία. Τα βραβεία περιλαμβάνουν το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Top Greek Hotel 2017 και 4 βασικές κατηγορίες:

Τα βραβεία. Τα βραβεία περιλαμβάνουν το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Top Greek Hotel 2017 και 4 βασικές κατηγορίες: Τα βραβεία Στόχος των βραβείων Greek Hospitality Awards 2017 είναι να αναδείξει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας που πρωτοπορούν η κάθε μία στο είδος της. Τα βραβεία περιλαμβάνουν το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing»

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» 12 Σεπτεμβρίου 2008 «Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» Πάνος Σκλιάμης BSc, MA Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Σύμβουλος Βιογραφικό Ο Πάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs)

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Τάσεις, Προκλήσεις & Επιτυχημένες Πρακτικές Μανόλης Ψαρρός Strategic Research, Planning & Implementation Support Digital Marketing Strategies Digital Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά έργου Κατηγορίες τεχνικών έργων Παράγοντες των έργων Κριτήρια επιτυχίας Κύκλος ζωής του έργου Επιρροή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΔΙΑΜΟΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΘΗΜΑ 9 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είδος προϊόντος πρέπει να παραχθεί για να ικανοποιηθεί η εκάστοτε τουριστική ζήτηση; Με ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Η ΑΓΟΡΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Η ΑΓΟΡΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφικτότητα Τεχνική Τεχνολογική Νομοθετική Χρηματοδοτική Στελεχειακή Περιβαλλοντολογική Κοινωνική Δυνητικοί Καταναλωτές. Άμεσοι ανταγωνιστές Έμμεσοι Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Market Brief: Ιανουάριος Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα»

Market Brief: Ιανουάριος Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα» Market Brief: Ιανουάριος 2005 Genova Barcelona? -? Το αποτέλεσμα ενός «ποδοσφαιρικού αγώνα» 1. Εισαγωγή Τα στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται στις πόλεις της Γένοβας και της Βαρκελώνης που ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE FLAVORED PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates in the

Διαβάστε περισσότερα

it feeds from the strength of the branches which itself comes from the peaceful darkness of water and earth.

it feeds from the strength of the branches which itself comes from the peaceful darkness of water and earth. Well-being is like the leaf of an old tree: it feeds from the strength of the branches which itself comes from the peaceful darkness of water and earth. 2 1. Polis Hammam Concept Η POLIS HAMMAM είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary

Γενική Εισαγωγή. I. Εξώφυλλο. II. Εισαγωγική Σελίδα. III. Περιεχόμενα. IV. Executive Summary Business Plan Γενική Εισαγωγή I. Εξώφυλλο II. Εισαγωγική Σελίδα III. Περιεχόμενα IV. Executive Summary 1 Εσωτερική Ανάλυση 1.1 Περιγραφή της επιχείρησης 1.2 Προϊόντα / Υπηρεσίες 1.3 Τοποθεσία 1.4 Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

11/12/2009. Επιχειρηµατικότητα: την Καινοτοµία. Entrepreneurship & Innovation. ρ. Κώστας Χρυσάγης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

11/12/2009. Επιχειρηµατικότητα: την Καινοτοµία. Entrepreneurship & Innovation. ρ. Κώστας Χρυσάγης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία Entrepreneurship & Innovation Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία Επιχειρηµατικότητα: Ένα πεδίο, µια δραστηριότητα,..ένας τρόπος ζωής(?) 1 Η εµπειρία µου Στόχοι Μαθήµατος Μάθετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Θεσσαλονίκη 2010 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Ακινήτων με τη Μέθοδο Εισοδήματος με Ανάλυση Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών Θεσσαλονίκη 2010 Σπύρος Ράπτης Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜSc Real Estate

Διαβάστε περισσότερα