Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό"

Transcript

1 Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο

2 a.ξακα θαη απνζηνιή 2

3 Σν ξακα γηα ην ειιεληθό θξαζί 3

4 Απνζηνιή θαη ζθνπνί γηα ην ειιεληθό θξαζί 4

5 Ο αληαγσληζηήο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζηελ εγρώξηα αγνξά Δπώλπκν Διιεληθό Κξαζί Ελληνική αγορά Ανώνυμο, μη τυποποιημζνο κραςί 5

6 Ζ πνξεία - ζηόρνο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ 6

7 Οη άκεζνη αληαγσληζηέο ηεο ειιεληθήο νηληθήο πξνζθνξάο ζηηο δηεζλείο αγνξέο - ινη όζνη κε θύξην όπιν ηε δηαθνξνπνίεζε πξνζπαζνύλ λα πάξνπλ κεξίδην από ηνπο εδξαησκέλνπο κεγάινπο παίθηεο: Ελλάδα Αυστρία Ν. Ζηλανδία Γερμανία Πορτογαλία Γαλλία Ιταλία Ισπανία 7

8 Πεδία Γηαθνξνπνίεζεο γηα ην ειιεληθό θξαζί - Αλάπηπμε δπλαηνηήησλ γηα εθκεηάιιεπζε επθαηξηώλ Δπθαηξίεο Δηαθνξνπνίεζε Γπλαηόηεηεο 8

9 Πεδία Γηαθνξνπνίεζεο γηα ην ειιεληθό θξαζί: 1. Απζεληηθόηεηα - Κξαζηά κνλαδηθά ζηνλ θόζκν Ιδιαίτερα terroir Ποιοτικά αξιόλογες γηγενείς ποικιλίες 9

10 Πεδία Γηαθνξνπνίεζεο γηα ην ειιεληθό θξαζί: 2. Καηλνηνκία - Νέα νηληθά πξντόληα πνπ απαληνύλ ζηηο αλάγθεο ησλ ζύγρξνλσλ θαηαλαισηώλ γηα: - Βηώζηκεο, νξγαληθέο θαη ππεύζπλεο πξαθηηθέο - Premiumisation θαη πνιπηέιεηα - πκβαηόηεηα κε πγεηλό ηξόπν δσήο - Δπθνιία ζηε ρξήζε ζην πιαίζην ελόο δξαζηήξηνπ lifestyle Celebrity Wines ηνπ Wine-of-the-month club ηεο Ν. Αθξηθήο, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε θνξπθαίνπο νηλνπαξαγσγνύο ηεο ρώξαο δεκηνύξγεζε κηα ζπιινγή exclusive θξαζηώλ κε ηελ ππνγξαθή δηαζεκνηήησλ απνθιεηζηηθά γηα ηα κέιε ηνπ 10

11 Πεδία Γηαθνξνπνίεζεο γηα ην ειιεληθό θξαζί: 3. Οηλνηνπξηζκόο - Οινθιεξσκέλεο, πςειήο πνηόηεηαο νηληθέο εκπεηξίεο ζηηο θύξηεο νηλνπαξαγσγηθέο θαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 11

12 Κξίζηκνη παξάγνληεο b.επηηπρίαο 12

13 Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Ν ν 4 Μζριμνα Κλάδου Κυβέρνηση Κράτος Κλαδικές οργανώσεις Οινοπαραγωγοί & Αμπελουργοί Πάροχοι και συντελεστές οινικής εκπαίδευσης, έρευνας & ανάπτυξης, μάρκετινγκ, design & άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Ευθυγράμμιση και εξασφάλιση συντεταγμένης λειτουργίας 13

14 Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Ν ν 5 Μζριμνα Κλάδου Γεκηνπξγία θαη άκεζε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ απνηύπσζεο παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ θαη πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο ηειηθνύ πξντόληνο (κεηξών, έιεγρνη, ηρλειαζηκόηεηα, κόληηνξ παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό θηι), ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ηνπν-πνηθηιίεο πξεζβεπηέο 14

15 Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Ν ν 6 Μζριμνα Κλάδου Δμέιημε θαη νινθιήξσζε θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, λόκσλ θαη θαλόλσλ απηνδέζκεπζεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο πγηνύο αληαγσληζκνύ (λόζεπζε, «ειιελνπνίεζε» θαη «ζπάζηκν» ηηκώλ, ρξήζε ζηαθπιηώλ από ακπεινηεκάρηα εθηόο ηνπ ηνκέα νίλνπ, δηάζεζε αθαηάιιεινπ πξντόληνο ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή αγνξά) 15

16 Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Ν ν 10 Μζριμνα Κλάδου Εμπέδωση κουλτούρας καινοτομίας και συνεχούς εξέλιξης, και επένδυση σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα κυρίως με βάση τις γηγενείς ποικιλίες Συνεχής επιστημονική καθοδήγηση αμπελουργών και οινοποιών με ςτόχο νλοκληρωτική αναβάθμιση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα κυρίως με βάση τις γηγενείς ποικιλίες 16

17 Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Ν ν 11 Μζριμνα Κλάδου Γεκηνπξγία πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη εθαξκνγή πξαθηηθώλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ζσξάθηζε ηνπ ακπειώλα, θαη γηα βηώζηκε, νξγαληθή θαη ππεύζπλε ακπεινθαιιηέξγεηα θαη νηλνπνίεζε 17

18 Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Ν ν 19 Μζριμνα Κλάδου Απηνδέζκεπζε ηθαλνύ αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ γηα ζπλεξγαζία ζηηο πεξηνρέο πνπ αθνξνύλ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο 18

19 Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Ν ν 20 Μζριμνα Κλάδου Δμαζθάιηζε επάξθεηαο θεθαιαίσλ γηα επελδύζεηο ζε πεξηνρέο πνπ αθνξνύλ ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο 19

20 ηξαηεγηθέο θάζεηο πινπνίεζεο ζρεδίνπ marketing: Δγρώξηα αγνξά 20

21 ηξαηεγηθέο θάζεηο πινπνίεζεο ζρεδίνπ marketing: Γηεζλείο αγνξέο 21

22 ηξαηεγηθή branding ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζηηο c.δηεζλείο αγνξέο 22

23 ηξαηεγηθή αληαγσληζηηθήο ηνπνζέηεζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο - «Ζ πξνδηαγξαθή ηεο ζέζεο πνπ ζέινπκε λα πάξεη ε ειιεληθή πξνέιεπζε ζην κπαιό ησλ θαηαλαισηώλ δηεζλώο» 23

24 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά αλά θάζε πινπνίεζεο 24

25 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α θάζε πινπνίεζεο - Σνπν-πνηθηιίεο πξεζβεπηέο Rarest Assyrtiko Έλα πνιύηηκν θξαζί πνπ ζε πξνζθαιεί λα αλαθαιύςεηο ηε κνλαδηθή θιεξνλνκία ηνπ επηβιεηηθνύ terroir πνπ ην γέλλεζε Exotic Moscho (Moschofilero) Έλα θηλεηζάην θξαζί πνπ ζε πιεκκπξίδεη θξεζθάδα θαη αξώκαηα θαη ζε «ηαμηδεύεη» ζε γεπζηηθνύο πξννξηζκνύο New Wines of Greece Captivating Nemea Intriguing Xino (Xinomavro) Έλα γνεηεπηηθό θξαζί πνπ ζνπ επηηξέπεη λα αθεζείο θαη λα απνιαύζεηο επράξηζηεο ζηηγκέο αλζξώπηλεο επαθήο Έλα ηδηόκνξθν θξαζί πνπ μεδηπιώλεη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ ζε όζνπο κε πάζνο εμεξεπλνύλ πξσηόγλσξεο γεπζηηθέο δηαδξνκέο 25

26 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α θάζε πινπνίεζεο Επηδόξπηνη νίλνη Dessert Wines (ηα ΟΠΔ γιπθά θξαζηά) άκνο Vinsanto Μαπξνδάθλε Παηξώλ Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο Μνζράηνο Λήκλνπ Μνζράηνο Παηξώλ Μνζράηνο Ρίνπ Παηξώλ Μνζράηνο Ρόδνπ Μνζράηνο Κεθαιιελίαο εηεία 26

27 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α θάζε πινπνίεζεο Κξαζηά από γεγελείο πνηθηιίεο θαη πξνειεύζεηο Αλεξρόκελεο ηνπν-πνηθηιίεο πξεζβεπηέο Κνξπθαίαο πνηόηεηαο εηηθέηεο από γεγελείο πνηθηιίεο ηελ ππν-νληόηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα Ρνδέ θαη ηα Αθξώδε 27

28 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α θάζε πινπνίεζεο Δηαθεθξηκέλα θξαζηά -Award Winners εηηθέηεο, αλεμάξηεηα πνηθηιηαθήο ζύλζεζεο, πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί σο εμαηξεηηθέο ζε θνξπθαίεο αμηνινγήζεηο δηεζλώο όπσο ην Wine Advovate Wine Spectator Decanter Meininger θ.α. ή έρνπλ ιάβεη δηάθξηζε δηεζλνύο εκβέιεηαο 28

29 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α θάζε πινπνίεζεο Κξαζηά ελαιιαθηηθώλ πξαθηηθώλ Organic Wines - θξαζηά βηνινγηθώλ / βηνδπλακηθώλ πξαθηηθώλ Παξαδνζηαθά ειιεληθά θξαζηά 29

30 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηηο θάζεηο Β & Γ Νέεο ηνπν-πνηθηιίεο πξεζβεπηέο ηόρνο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ Φάζεσλ, είλαη ε επηθνηλσληαθή εθπξνζώπεζε όισλ ησλ ζύγρξνλσλ ειιεληθώλ νηληθώλ νληνηήησλ ζηελ εζληθή νηληθή αξρηηεθηνληθή Ειιεληθέο εθθξάζεηο δηεζλώλ πνηθηιηώλ Κνξπθαίαο πνηόηεηαο εηηθέηεο νη νπνίεο αλαδεηθλύνπλ εμαηξεηηθέο εθθξάζεηο ειιεληθώλ terroir κέζα από δηεζλείο πνηθηιίεο 30

31 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηηο θάζεηο Β & Γ Καζεκεξηλά θξαζηά Απιά, επράξηζηα θξαζηά θαζεκεξηλήο απόιαπζεο κε ηθαλνύο όγθνπο παξαγσγήο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ επθνιία επηινγήο θαη πνιύ θαιή ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο ύγρξνλε ξεηζίλα Ζ ζύγρξνλε πνηνηηθή έθθξαζε ηεο ξεηζίλαο 31

32 New Wines of Greece Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή Τπό-νληόηεηεο Ξερσξηζηή ππν-νληόηεηα απνηειεί ν νηλνηνπξηζκόο 32

33 Κξαζηά (εηηθέηεο) πξεζβεπηέο Οη νηληθέο ππό-νληόηεηεο ζα εθπξνζσπνύληαη από ηα αληίζηνηρα θξαζηά (εηηθέηεο) πξεζβεπηέο Κξηηήξην επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαζηώλ (εηηθεηώλ) πξεζβεπηώλ ζα είλαη ε πνηόηεηα, ε νπνία ζα αμηνινγείηαη κέζσ ηεο εζληθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο Όια ηα θξαζηά έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη εληάζζνληαη ζηελ εζληθή αξρηηεθηνληθή, αλεμάξηεηα κε ην εάλ αλήθνπλ ζηηο νηληθέο ππννληόηεηεο πνπ ζα πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ εθάζηνηε θάζε πινπνίεζεο 33

34 d. Δπηρεηξεζηαθό ζρέδην εθαξκνγήο 34

35 3 νκάδεο ζηξαηεγηθώλ marketing ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο marketing 5 ζηξαηεγηθέο βάζεο (Α1 Α5) 3 ζηξαηεγηθέο γηα εγρώξηα αγνξά (Β1-Β3) 3 ζηξαηεγηθέο γηα δηεζλείο αγνξέο (Γ1-Γ3) 35

36 A1 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο (integrated national wine brand management) ΓΟΜΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΔΛΔΥΩΖ Αποτελεςματική υλοποίηςη του ςτρατηγικοφ ςχεδίου 36

37 A1.1 Ίδξπζε νξγάλνπ δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο - Σν ξγαλν Γηαρείξηζεο ηεο Δζληθήο Οηληθήο Οληόηεηαο ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί. - Δθπξνζσπεί ηε ζύγρξνλε πνηνηηθή ειιεληθή πξνζθνξά ζηελ εγρώξηα θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο - ηόρν έρεη ηελ εδξαίσζε ηεο λέαο Δηθόλαο αμίαο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ βάζεη ζπγθξνηεκέλεο ζηξαηεγηθήο - πκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ θιάδνπ (ΔΓΟΑΟ, ΚΔΟΟΔ, ΔΟ), ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ηνπ ΟΠΔ θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε 37

38 A1.1 ζπλ. ξγαλν δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο ηελ επζύλε ηνπ Οξγάλνπ δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο πεξηιακβάλνληαη: - Ζ εθαξκνγή ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ - Ζ παξαθνινύζεζε θαη πξνώζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ θξίζηκσλ παξαγόλησλ επηηπρίαο 38

39 A2 Γεκηνπξγία θνξπθαίαο πνηόηεηαο on-brand πεξηερνκέλνπ θαη πιηθνύ κάξθεηηλγθ θνθ

40 A2.1 ηαρπνιόγεζε ππάξρνληνο θαη αλάπηπμε λένπ νπηηθνύ θαη ιεθηηθνύ πεξηερνκέλνπ - Έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί πεξηερόκελν πνπ εθθξάδεη ηε βαζηθή ππόζρεζε θαη ηα ζηνηρεία Δηθόλαο ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, όπσο θαζνξίδνληαη από ηελ ζηξαηεγηθή branding-positioning - Πεξηιακβάλεη βίληεν, θσηνγξαθίεο, θείκελα, ράξηε, πνιπκεζηθό πεξηερόκελν θνθ. ζηηγκηόηππα από ην βίληεν ησλ New Wines of Greece 41

41 A2.2 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο (content library) - Οξγάλσζε θαη ηαμηλόκεζε ηνπ πιηθνύ ζε κηα δηαρεηξίζηκε ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε - Δμαζθάιηζε ζπλνρήο ζηελ επηθνηλσλία, κε ζπλέπεηα πξνο ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή branding-positioning, αζρέησο θνξέα πινπνίεζήο ηεο 42

42 A2.3 Αλάπηπμε πςειήο πνηόηεηαο on-brand πιηθνύ κάξθεηηλγθ (marketing collateral) - Δύξνο πιηθνύ κάξθεηηλγθ, κε ζπλέπεηα πξνο ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή branding-positioning, πνπ ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο κε ηα θξίζηκα θνηλά - Έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί αξθεηά θαη ζα γίλνπλ θαη άιια, όπσο: - Δθδόζεηο γηα ηα New Wines of Greece - Υάξηεο θαη POS πιηθό - Βίληεν, multimedia, podcasts - Δλεκεξσηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα media θαη trade T-shirts 43

43 A3 Μέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπ 44

44 Α3.1 Γεκηνπξγία πόξηαι γηα ηελ εγρώξηα θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο - Σν πόξηαι ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ είλαη πιένλ γεγνλόο - Δπίζεκε εθπξνζώπεζε ηεο ειιεληθήο νηληθήο νληόηεηαο ζην δηαδίθηπν - Δλεκεξσηηθό, εθπαηδεπηηθό, πνιπκεζηθό, δηαδξαζηηθό πεξηερόκελν - Γξάζεηο γλσζηνπνίεζεο θαη θαζηέξσζεο ηνπ πόξηαι ζην δηαδίθηπν 45

45 Portal 46

46 Portal - ειίδα νηλνπνηείνπ 47

47 Portal - ειίδα νηλνπνηείνπ 48

48 Portal - ράξηεο νηλνπνηείνπ 49

49 Portal - επηζθέςηκα νηλνπνηεία 50

50 Portal - εηηθέηεο πξεζβεπηέο Σα θξαζηά (εηηθέηεο) πξεζβεπηέο θάζε νηλνπνηείνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην portal σο εθπξόζσπνη ηεο θάζε ππν-νληόηεηαο. Παξάιιεια ηα θξαζηά πξεζβεπηέο ζα είλαη εθείλα πνπ ζα εθπξνζσπνύλ ηα ειιεληθά θξαζηά ζηηο γεπζηηθέο δνθηκέο, ζε δείπλα θαη ζηα wine bars ησλ δηεζλώλ εθδειώζεσλ, όπσο νη εθζέζεηο. 51

51 Portal - ηπραία εκθάληζε νηλνπνηείσλ Explore Visit 52

52 Portal - εηδήζεηο, εθδειώζεηο 53

53 Α3.2 Γεκηνπξγία "αλεμάξηεησλ" (unendorsed) ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ ζηηο ρώξεο-αγνξέο πξνηεξαηόηεηαο - πξνζερώο - Μόληκν θαη ζηαζεξό θαλάιη δηαλνκήο γηα ηε ζύγρξνλε ειιεληθή πνηνηηθή πξνζθνξά - Δπάξθεηα ζε θξαζηά ηεο εζληθήο νηληθήο αξρηηεθηνληθήο - Λύζε ζην πξόβιεκα δηαλνκήο κηθξώλ παξαγσγώλ Chilean Wine Club 54

54 A4 Δπέλδπζε ζηελ Aληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο Δλεκέξσζε θιάδνπ Κίλεηξα Απζεληηθόηεηα Καηλνηνκία 55

55 Α4.1 Γξάζεηο δεκηνπξγίαο θαη ελίζρπζεο ζεκειησδώλ άκπειν-νηληθώλ ππνδνκώλ - ηόρνο ε ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκώλ πνηόηεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο αληαγσληζηηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ ηόπν-πνηθηιηώλ πξεζβεπηώλ: - εμπγίαλζε ακπειώλσλ θαη θισληθή επηινγή γηα ηηο πνηθηιίεο πξεζβεπηέο - δεκηνπξγία πηζηνπνηεκέλσλ θπησξίσλ γηα γεγελείο πνηθηιίεο - πξνζδηνξηζκόο δηαθξηηώλ επηκέξνπο terroir εληόο δσλώλ - επέλδπζε ζε πεηξακαηηθέο νηλνπνηήζεηο - εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο θαη ηρλειαζηκόηεηαο - δεκηνπξγία ζήκαλζεο δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ νηλνπνίεζεο εληόο δσλώλ 57

56 Α4.2 Οξηδόληηεο επαγγεικαηηθέο γεπζηηθέο δνθηκέο ηόπνπνηθηιηώλ - Γηνξγάλσζε εηήζησλ γεπζηηθώλ δνθηκώλ θαη ρεκηθώλ αλαιύζεσλ ησλ θξαζηώλ ηεο λέαο εζνδείαο - ηόρνο ε απνηύπσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ θξαζηώλ θάζε νλνκαζίαο πξνέιεπζεο αλά εζνδεία (vintage rating) Austrian Wine Αμηνιόγεζε εζνδεηώλ 58

57 Α4.3 Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο θξαζηώλ κε βηώζηκεο, νξγαληθέο θαη ππεύζπλεο πξαθηηθέο - Απαληώληαο ζηελ παγθόζκηα ηάζε γηα «εζηθή» θαηαλάισζε - Γεκηνπξγία θαηλνηόκσλ πξντόλησλ ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο - Κξαζηά βηνινγηθήο γεσξγίαο - Κξαζηά κε κεδεληθέο εθπνκπέο ξύπσλ CO 2 θαη θξαζηά δηθαίνπ εκπνξίνπ ήκα πηζηνπνίεζεο Sustainable Winegrowing ηνπ California Wine Institute 59

58 Α4.4 Γεκηνπξγία premium/exclusive θξαζηώλ - Premium/exclusive θξαζηά: εηδηθήο εζνδείαο, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ, en primeur, θξαζηά κε ηελ ππνγξαθή VIPs ή/θαη flying winemakers εηξά θξαζηώλ Flying Winemaker από ηνλ Cameron Hughes. Σα θξαζηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε ζπλεξγαζία κε επηιεγκέλνπο νηλνπνηνύο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο πνηθηιίεο θάζε πεξηνρήο 60

59 Α4.5 Βξαβεύζεηο θαηλνηόκσλ νηληθώλ πξντόλησλ - Θεζκνζέηεζε βξάβεπζεο νηληθήο θαηλνηνκίαο: - ππνζηήξημε πξντνληηθήο θαηλνηνκίαο ζε όινπο ηνπο άμνλεο - ελζσκάησζε ησλ βξαβείσλ ζηνλ εζληθό νηληθό δηαγσληζκό - Σα βξαβεπκέλα θξαζηά ζα εληάζζνληαη απηόκαηα ζηα θξαζηά πξεζβεπηέο New Wines of Greece - Selection Innovation in Wine Awards, ζεζκόο ηεο Νέαο Εειαλδίαο 61

60 A5 Δπηθνηλσλία θαη ζπλνρή κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ θιάδνπ (internal marketing) 62

61 Α5.1 Πξόζβαζε ζε έξεπλεο αγνξάο θαη κειέηεο θαηαλαισηή - Διεύζεξε πξόζβαζε ησλ κειώλ ηνπ θιάδνπ ζε έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ αθνξνύλ ηηο αγνξέο ζηόρνπο - Έξεπλεο πνπ πξνηείλνληαη από ην ηξαηεγηθό: - Usage & Attitudes ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηώλ αλαθνξηθά κε ην θξαζί - πγθξηηηθή πνηνηηθή έξεπλα vs. Αληαγσληζκνύ ζηηο 3 ρώξεο-αγνξέο αλαθνξάο - Δηήζηεο έξεπλεο brand tracking ζηηο ρώξεο-αγνξέο αλαθνξάο Έγηλαλ έξεπλεο θαηαλαισηώλ θαη εκπνξίνπ ζε ΗΠΑ θαη Καλαδά 64

62 Α5.2 Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ - Γηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ θιάδνπ ζρεηηθά κε - παξαγσγηθή/νηθνλνκηθή απόδνζε θαη εκπνξηθή πξόνδν - πξόνδν ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο - παξαθνινύζεζε αληαγσληζκνύ θ.α. - Γηάρπζε πιεξνθνξίαο κέζσ: - εηήζησλ θαη interim αλαθνξώλ - ελεκεξσηηθώλ εγρεηξηδίσλ γηα ζέκαηα λνκνζεζίαο, εμαγσγώλ θ.α. - extranet site θαη ρξήζε ζύγρξνλσλ δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ Δίζνδνο ζην extranet site ησλ θξαζηώλ ηεο Υηιήο 65

63 Α5.3 Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ νηληθνύ θιάδνπ - πλέξγεηεο κε ηνλ θιάδν εθπαίδεπζεο γηα αλαβάζκηζε ηερλνγλσζίαο: - πξνγξάκκαηα γηα ηηο αλάγθεο θάζε εηδηθόηεηαο, πιήξσο επζπγξακκηζκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα - εμεηδηθεπκέλα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα - Σαμίδηα εμνηθείσζεο ζην εμσηεξηθό - δηακόξθσζε επαγγεικαηηθήο παηδείαο θαη ζπλείδεζεο Μεηαπηπρηαθό Wine MBA από ην παλεπηζηήκην ηνπ Bordeaux 66

64 Α5.4 Αλαβάζκηζε νηληθώλ δηαγσληζκώλ - ηόρνο ε πξνβνιή ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο νηληθήο πξνζθνξάο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό - Αλαβάζκηζε ηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ Θεζζαινλίθεο - αλαθήξπμε ηνπ σο επίζεκνπ δηαγσληζκνύ γηα ην ειιεληθό θξαζί - επηθνηλσληαθή αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ - νξγάλσζε παξάιιεισλ εθδειώζεσλ όιε ηε ρξνληά 67

65 B1 Πάηαμε αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ θαη θαθώλ πξαθηηθώλ Δπαηζζεηνπνίεζε Κξίζηκσλ θνηλώλ Πξνώζεζε ξπζκηζηηθώλ & λνκνζεηηθώλ πξσηνβνπιηώλ Δμαζθάιηζε δέζκεπζεο θιάδνπ Τγηήο αληαγσληζκόο 68

66 B2 Ζζηθή θαη λνκηθή «απνθαζήισζε» ηνπ αλώλπκνπ, κε ηππνπνηεκέλνπ θξαζηνύ Απνθαηάζηαζε νξζώλ νηληθώλ αληηιήςεσλ Καλόλεο, έιεγρνη, απηνδέζκεπζε Δθπαίδεπζε θαηαλαισηώλ Μεηαζηξνθή νηληθήο θνπιηνύξαο Αδπλακία αμηνιόγεζεο, αδηάθνξε θαηαλάισζε Γλώζε, επηινγή, απόιαπζε 69

67 Β1,2.1 Δπηθαηξνπνίεζε λνκνζεηηθνύ θαη ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ Αλαθνξηθά κε: - Πεξηνξηζκό θαθώλ πξαθηηθώλ: λόζεπζε, «ειιελνπνίεζε», δηάζεζε αθαηάιιεισλ πξντόλησλ, «ζπάζηκν» ηηκώλ - Πεξηνξηζκό εκπνξίαο αλώλπκνπ, κε ηππνπνηεκέλνπ θξαζηνύ 71

68 Β1,2.2 Απηνδέζκεπζε ηνπ θιάδνπ γηα αληηκεηώπηζε θαθώλ πξαθηηθώλ θαη πηνζέηεζε ζπλππνγξαθήο - Τπνγξαθή δηαθήξπμεο απηνδέζκεπζεο γηα εθαξκνγή ζεκηηώλ πξαθηηθώλ - Έληαμε ππνγξαθήο «Δπώλπκν ειιεληθό θξαζί» ζηελ ππνγξαθή ησλ ζπιινγηθώλ θιαδηθώλ νξγάλσλ 72

69 Β1,2.3 Έιεγρνο θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο θαθώλ πξαθηηθώλ θαη ζε ηνπηθό επίπεδν - Σαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθώλ θιαδηθώλ δηεπαγγεικαηηθώλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη stakeholders - Θέζπηζε δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ γηα ηελ εμάιεηςε - παξάηππσλ θαη παξάλνκσλ πξαθηηθώλ - δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλώλπκνπ, κε ηππνπνηεκέλνπ θξαζηνύ 73

70 Β2.4 Δπηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηνπο θηλδύλνπο ηεο θαηαλάισζεο κε ηππνπνηεκέλνπ, αλώλπκνπ θξαζηνύ - Έξεπλα ηεθκεξίσζεο ησλ θηλδύλσλ ηεο θαηαλάισζεο κε ηππνπνηεκέλσλ, αλώλπκσλ πξντόλησλ ζηελ πγεία - πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά/εξεπλεηηθά ηδξύκαηα - Δπηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ζηα θξίζηκα επαγγεικαηηθά θνηλά θαη ζηνπο θαηαλαισηέο ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο R&D ησλ θξαζηώλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο 74

71 Β2.5 Δκπέδσζε νξζήο νηληθήο θνπιηνύξαο ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο θαη ηελ νκνγέλεηα - Κακπάληα γηα ην Δπώλπκν ειιεληθό θξαζί ζηελ Διιάδα - Κακπάληα ππέξ ηεο νξζήο νηληθήο θνπιηνύξαο θαη θαηά ηεο «ρύκα» ππνθνπιηνύξαο - Δθπαίδεπζε θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ απνθαηάζηαζε ζηξεβιώλ αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ην θξαζί εζηίαζε ζηελ πνηόηεηα θαη ζηελ θαηαλάισζε επώλπκσλ πξντόλησλ - δηαθεκηζηηθή θακπάληα, επηθνηλσλία ζε POS, πιηθό ζην εζληθό νηληθό πόξηαι, viral θακπάληεο ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη blogs θ.α. - Απνθαηάζηαζε νξζώλ αληηιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζύγρξνλε ειιεληθή νηληθή πξνζθνξά ζηνπο νκνγελείο - πιηθό ζε εθπνκπέο πνπ δηνρεηεύνληαη δνξπθνξηθά, ζε ηζηνζειίδεο θαη πόξηαι ελεκέξσζεο ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο θ.α. 75

72 B3 Αλαβάζκηζε ειιεληθήο νηληθήο εκπεηξίαο Πνηόηεηα θαη value-for-money, on- θαη off- trade Κξαζί-ηξόθηκν Κξαζί-πνιηηηζηηθό αγαζό 76

73 Β3.2 Δδξαίσζε αληίιεςεο ηεο νηληθήο εκπεηξίαο σο πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ - Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηθηώλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ δηαζθέδαζε, ζηε θηινμελία θαη ζηνλ ηνπξηζκό, αλαθνξηθά κε ηελ ππεξαμία ηεο νηληθήο εκπεηξίαο σο πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ - δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ (παξνπζηάζεηο, έληππα θνθ.) - ππνζηήξημε ηεο πξσηνβνπιίαο από opinion leading πξνζσπηθόηεηεο - Ζ θα Μάγηα Σζόθιε, μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα, δεηλή ηαμηδεύηξηα θαη βνπιεπηήο, απνηειεί ήδε πξέζβεηξα ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ 79

74 Β3.1 Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ (brand alliances) κε θιάδνπο θηινμελίαο, εζηίαζεο, κεηαθνξώλ - πκκαρία κε θιάδνπο πνπ απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο δηακνξθσηέο ηεο ειιεληθήο νηληθήο εκπεηξίαο πξνο ηνπο Έιιελεο αιιά θαη ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο-θαηαλαισηέο - Τπνγξαθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ αλαβάζκηζεο ηεο νηληθήο εκπεηξίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ επώλπκνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ Σν Δπώλπκν Διιεληθό Κξαζί ζπκκεηείρε ζηελ έθζεζε XENIA

75 Β3.1 ζπλ. Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ (brand alliances) κε θιάδνπο θηινμελίαο, εζηίαζεο, κεηαθνξώλ ηξνγγπιό ηξαπέδη γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ην επώλπκν ειιεληθό θξαζί Πέκπηε 3 Φεβξνπαξίνπ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ IMIC 2011 πληόληζε ε πξέζβεηξα ηνπ επώλπκνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ θα Μάγηα Σζόθιε θαη έιαβαλ κέξνο εθπξόζσπνη ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαη ηνπ ακπειννηληθνύ ηνκέα, κε ζθνπό λα έξζνπλ ζε επαθή νη δύν απηνί θόζκνη, λα εληνπηζηνύλ νη δπλαηόηεηεο ζπλεξγηώλ γηα ην θνηλό ηνπο όθεινο θαη λα ηεζνύλ νη βαζηθέο αξρέο ελόο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο. Σζόθιε: ε κία πεξίνδν όπνπ ε ρώξα έρεη πεξηζζόηεξν από πνηέ αλάγθε από θηλεηνπνίεζε όισλ ησλ πγηώλ ηεο δπλάκεσλ, νη ζπλέξγεηεο κεηαμύ δπλακηθώλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο όπσο είλαη ν ηνπξηζηηθόο θαη ν ακπειννηληθόο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα νπζηαζηηθή αλάπηπμε. Δίκαη πεπεηζκέλε όηη ην Δπώλπκν Διιεληθό Κξαζί απνηειεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ ηνπξηζκό καο θαη όηη ν ηνπξηζκόο κπνξεί λα βνεζήζεη ην Δπώλπκν Διιεληθό Κξαζί λα απνθηήζεη ζηαζεξά θαλάιηα δηαλνκήο θαη δηεζλή θήκε. Διπίδσ κέζα από ηελ ζπδήηεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί λα ηεζνύλ νη βάζεηο γηα κία επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία. 81

76 Β3.3 Δμνξζνινγηζκόο ηηκνινγηαθήο ηνπνζέηεζεο - Δπαλαμηνιόγεζε ηηκώλ πώιεζεο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζην on-trade - ηειηθή ηηκή θηάιεο: + 50%-100% ζε ζρέζε κε ηε κέζε ιηαληθή ηηκή off-trade - Γξάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο value-for-money νηληθήο εκπεηξίαο: - on-line παξαηεξεηήξην ηηκώλ: νη θαηαλαισηέο αμηνινγνύλ ηελ νηληθή εκπεηξία ησλ εζηηαηνξίσλ - ηξνθνδόηεζε ζρεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο - επαθέο κε media ώζηε ην θξηηήξην value-for-money λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο αμηνινγήζεηο εζηηαηνξίσλ - βξαβεύζεηο ησλ εζηηαηνξίσλ κε θνξπθαία value-for-money νηληθή εκπεηξία 82

77 Β3.4 Δθπαίδεπζε θιάδνπ εζηίαζεο θαη θηινμελίαο - Δθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ ησλ θιάδσλ εζηίαζεο θαη θηινμελίαο, εηδηθόηεξα ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ κηα άξηηα νηληθή εκπεηξία, εθπξνζσπώληαο επάμηα ηε ζύγρξνλε ειιεληθή νηληθή πξνζθνξά 83

78 Β3.5 ύζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγία δηθηύνπ πνηνηηθήο on-trade νηληθήο εκπεηξίαο - Γεκηνπξγία δηθηύνπ εζηηαηνξίσλ/wine bars «πξεζβεπηώλ», πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ κηα ζύγρξνλε, ειιεληθή νηληθή εκπεηξία πςεινύ επηπέδνπ - Οη πηζηνπνηεκέλνη ρώξνη - θέξνπλ εηδηθό ζήκα - πξνβάιινληαη κέζσ ελεξγεηώλ εζληθνύ νηληθνύ marketing - ιακβάλνπλ δσξεάλ εθπαηδεπηηθέο & ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 84

79 Β3.6 πλέξγεηεο πξνώζεζεο κε ηα θνξπθαία εζηηαηόξηα θαη μελνδνρεία δηεζλνύο πειαηείαο - ηόρνο: ε γλσξηκία ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ αλώηεξεο νηθνλνκηθήο ηάμεο κε ην ζύγρξνλν ειιεληθό θξαζί - Γεκηνπξγία table d hote wine lists θαη δηάθνξσλ ζεκαηηθώλ κελνύ - Δλεκεξσηηθό πιηθό ζηνπο θαηαιόγνπο θξαζηώλ - Γεκηνπξγία εκπεηξηθώλ ρώξσλ γηα ηα Κξαζηά ηεο Διιάδαο ζηα μελνδνρεία - Πξνβνιή ησλ μελνδνρείσλ/εζηηαηνξίσλ κέζα από δξάζεηο ηνπ εζληθνύ νηληθνύ κάξθεηηλγθ 85

80 Β3.7 Παξνπζία ζηηο δηεζλείο πηήζεηο - Παξνπζία ειιεληθώλ θξαζηώλ ζε - on-board ιίζηεο δηεζλώλ πηήζεσλ ειιεληθώλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ - ιίζηεο wine bars ζε ρώξνπο δηεζλώλ αλαρσξήζεσλ ειιεληθώλ αεξνδξνκίσλ - Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζηα duty free θαηαζηήκαηα ησλ ειιεληθώλ δηεζλώλ αεξνιηκέλσλ Πξνσζεηηθή ελέξγεηα ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Aegean. Δπηινγή θνξπθαίσλ θξαζηώλ γηα πξνζθνξά ζηελ business class από ηνλ Κ. Λαδαξάθε MW 86

81 Β3.8 Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ corners/shops-in-shop - Γεκηνπξγία δηθηύνπ εμεηδηθεπκέλσλ concept stores ειιεληθνύ θξαζηνύ κε εληαίν look and feel ζε 3-4 ζεκεία-θιεηδηά εληόο Διιάδαο θαη εληόο premium εγθαηαζηάζεσλ θηινμελίαο - ηόρνο: ε ζσζηή εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ αλαθνξηθά κε ην ειιεληθό θξαζί θαη ε ελίζρπζε θαη εδξαίσζε ηεο λέαο Δηθόλαο αμίαο 87

82 Γ1 Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο θαη ππνγξαθήο 88

83 Γ1 Σαθηηθέο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο Γ1.1 Απηνδέζκεπζε νηληθώλ επηρεηξήζεσλ Γ1.2 Δζληθή δηαδηθαζία επηινγήο θξαζηώλ (εηηθεηώλ) πξεζβεπηώλ 89

84 Γ1.1 Απηνδέζκεπζε νηληθώλ επηρεηξήζεσλ - Γεκηνπξγία πιαηζίνπ δέζκεπζεο αλαθνξηθά κε νξζέο πξαθηηθέο εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ - Πξνλόκηα εηαηξηώλ πνπ ηεξνύλ ην ζπκβόιαην απηνδέζκεπζεο - ζπκκεηνρή ζηελ εζληθή δηαδηθαζία επηινγήο θξαζηώλ πξεζβεπηώλ - ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηνπ εζληθνύ κάξθεηηλγθ - Πξνβνιή κέζα από ηηο πξνβιεπόκελεο ζειίδεο ηνπ πόξηαι Ήδε κέρξη ζήκεξα πάλσ από 50 νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζηηθέο θαη ηδησηηθέο, έρνπλ ππνγξάςεη ην πκβόιαην Απηνδέζκεπζεο 90

85 Γ1.1 ζπλ. Απηνδέζκεπζε νηληθώλ επηρεηξήζεσλ Τπνρξεώζεηο: - Τπνβνιή ζηελ ΔΓΟΑΟ αληηγξάθσλ ησλ δειώζεσλ παξαγσγήο. - Δμόθιεζε ησλ πξνο ηελ ΔΓΟΑΟ ππνρξεώζεσλ - Τπνβνιή ζηελ ΔΓΟΑΟ ησλ εηηθεηώλ ησλ πξνο εμαγσγή θξαζηώλ, κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ. Γεζκεύζεηο: - Σήξεζε ηεο ακπειννηληθήο λνκνζεζίαο, εζληθήο θαη θνηλνηηθήο. - Υξεζηκνπνίεζε απνθιεηζηηθά λόκηκσλ νηλνινγηθώλ πξαθηηθώλ. - Σα θξαζηά πνπ ζα πξνσζνύληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζα πιεξνύλ, από πιεπξάο πεξηερνκέλνπ αιιά θαη παξνπζίαζεο (εηηθεηώλ), ηόζν ηελ εζληθή λνκνζεζία (ειιεληθή/δπξσπατθήο Έλσζεο) όζν θαη ησλ ρσξώλ πξννξηζκνύ. - Γελ ζα αθνινπζνύληαη αζέκηηεο πξαθηηθέο αληαγσληζκνύ. - Γελ ζα δηαθηλείηαη, κε πξννξηζκό ηελ ηειηθή θαηαλάισζε, αλώλπκν θαη ρσξίο επηζήκαλζε θξαζί. -πλεξγαζία κε ηα ξγαλα ηνπ θιάδνπ ζηελ πάηαμε ηεο δηαθίλεζεο ηέηνηνπ θξαζηνύ. 91

86 Γ1.2 Δζληθή δηαδηθαζία επηινγήο θξαζηώλ (εηηθεηώλ) πξεζβεπηώλ - ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όια ηα θξαζηά πνπ εληάζζνληαη ζηελ εζληθή αξρηηεθηνληθή αλεμάξηεηα κε ην αλ αλήθνπλ ζηηο νηληθέο ππό-νληόηεηεο πνπ ζα πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ εθάζηνηε θάζε πινπνίεζεο 92

87 Γ2 Απόθηεζε ειέγρνπ ζηηο αλαθνξέο γηα ην ειιεληθό θξαζί ζηε δηεζλή δεκνζηόηεηα θαη δηάινγν, θαη ζηε δηακόξθσζε αληηιήςεσλ ζηα θξίζηκα θνηλά Proactive θαη reactive ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο Δμαζθάιηζε παξνπζίαο ζπλεπνύο κε ηελ ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθήο ηνπνζέηεζεο Δδξαίσζε επηζπκεηώλ αληηιήςεσλ θαη λέαο Δηθόλαο αμίαο 93

88 Γ2 Σαθηηθέο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο Γ2.1 Παξαηεξεηήξην - Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο, απόθξηζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή δεκνζηόηεηα θαη δηάινγν Γ2.2 Γεκηνπξγία γξαθείσλ επηθνηλσλίαο 94

89 Γ2.1 Παξαηεξεηήξην - Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο, απόθξηζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή δεκνζηόηεηα θαη δηάινγν - Σν Παξαηεξεηήξην ζα είλαη ππεύζπλν γηα - ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ δηεζλνύο δεκόζηνπ δηαιόγνπ γύξσ από ην ειιεληθό θξαζί θαη άιισλ ζρεηηθώλ ζεκαηηθώλ - ηε δηεμαγσγή proactive έξεπλαο γηα πξσηνβνπιίεο δεκνζηόηεηαο ζεκαληηθώλ ΜΜΔ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αηδέληαο ηνπ θιάδνπ - ηελ αμηνιόγεζε ζπνπδαηόηεηαο θαη επηξξνήο θάζε ζηνηρείνπ ζηε δεκόζηα ξεηνξηθή, κε ζθνπό ην ζπληνληζκό άκεζεο, έγθπξεο θαη νπζηαζηηθήο απόθξηζεο εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνύ νηληθνύ θιάδνπ 95

90 Γ2.2 Γεκηνπξγία γξαθείσλ επηθνηλσλίαο - Γεκηνπξγία γξαθείσλ επηθνηλσλίαο γηα ην ειιεληθό θξαζί ζηα αζηηθά θέληξα πξνηεξαηόηεηαο ησλ ρσξώλ-αγνξώλ αλαθνξάο - Σα γξαθεία επηθνηλσλίαο ζα ιεηηνπξγνύλ σο ζεκεία επαθήο ηεο ειιεληθήο νηληθήο νληόηεηαο κε ηα θξίζηκα θνηλά ηεο - θαηαλαισηέο - παίθηεο ηνπ εκπνξίνπ - δεκνζηνγξάθνπο, θξηηηθνύο θξαζηνύ θ.α. Δδώ θαη έλα ρξόλν ιεηηνπξγεί ην Γξαθείν Οίλνπ ΖΠΑ Καλαδά εθηειώληαο απηό ην έξγν. Από ηώξα δε ζα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ην Web marketing θαιύπηνληαο θαη αλάγθεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θ. ι. π. 96

91 Γ3 Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα θξίζηκα θνηλά Γεωγραφική ςτόχευςη Νόμοσ των Λίγων Παίκτεσ του εμπορίου Καταλφτεσ διεθνοφσ δημόςιασ ρητορικήσ Ελκυςτικζσ ομάδεσ καταναλωτών 97

92 Γ3 Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα θξίζηκα θνηλά: γεσγξαθηθή ζηόρεπζε Hamburg Berlin San Francisco Boston New York Washington London Frankfurt Munich Η.Π.Α. - Καλαδάο Ην. Βαςίλειο Γερμανία 98

93 Γ3 Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα θξίζηκα θνηλά: ν Νόκνο ησλ Λίγσλ Σν 10% ησλ opinion-leaders επεξεάδεη ην ππόινηπν 90% Opinion leaders Audiences 99

94 Γ3 Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα θξίζηκα θνηλά 100

95 Γ3 Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα θξίζηκα θνηλά 101

96 Γ3 Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα θξίζηκα θνηλά 102

97 Γ3.1 Πξνζέγγηζε επηιεγκέλσλ παηθηώλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ζπλεξγαηηθό marketing κε ζηόρν πειάηεο ηνπο - ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε εηδηθώλ εθδειώζεσλ γλσξηκίαο 1-2 θνξέο ην ρξόλν - Σν όξγαλν δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο ζα ζπληνλίδεη ηηο εθδειώζεηο απηέο θαη ζα έρεη ηε κέξηκλα γηα - ηνλ εληνπηζκό θαη πξόζθιεζε ησλ παηθηώλ ηνπ εκπνξίνπ - ηε δηεμαγσγή road shows ζηα αζηηθά θέληξα ζηόρνπο Ήδε εθπνλήζεθε έξεπλα εληόπηζεο ησλ παηθηώλ ηνπ εκπνξίνπ ζε ΖΠΑ θαη Καλαδά κε ζηόρν ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηελ εξρόκελε πεξίνδν 104

98 Γ3.2 Τπνζηήξημε αλάπηπμεο πνηνηηθήο παξνπζίαο (on-/ off-trade) θαη ζπλεξγεηώλ - Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζε ζεκεία πώιεζεο, on- θαη off- trade - Γεκηνπξγία New Wines of Greece promotional corners ζε premium department stores θαη θαηαζηήκαηα αεξνδξνκίσλ θαζώο θαη ambassador shops, ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο retailers Πξόγξακκα «Ambassador shop» ησλ θξαζηώλ ηεο Απζηξαιίαο 105

99 Γ3.3 Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε - Έληαμε ηνπ ειιεληθνύ ακπειώλα ζηε δηδαθηέα ύιε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζπνπδώλ αλαθνξηθά κε ην θξαζί ζην εμσηεξηθό - Δθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή νηληθή πξνζθνξά ζηειερώλ πσιήζεσλ ησλ παηθηώλ ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ - Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή γαζηξνλνκία ζην εμσηεξηθό Δθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο Rioja κε ην Culinary Institute of America θαη ηνπ New Zealand Wine κε ην Academy of Food & Wine 106

100 Γ3.4 Δπίζεκε εζληθή εθπξνζώπεζε ζε Δθζέζεηο Έλαο εκπεηξηθόο ρώξνο πνπ ζα παξνπζηάδεη ην ειιεληθό θξαζί θαη ηηο ππό-νληόηεηεο ηεο εζληθήο νηληθήο αξρηηεθηνληθήο θαζηζηώληαο ηηο αληηιεπηέο ζηηο αλζξώπηλεο αηζζήζεηο 107

101 Γ3. 5,8 Κακπάληεο ηύπνπ "seeding trial" - Θεκαηηθέο γεπζηηθέο δνθηκέο γηα θξαζηά πξεζβεπηέο / ππνςήθηνπο πξεζβεπηέο ζηα αζηηθά θέληξα πξνηεξαηόηεηαο κε ζπκκεηνρή από επαγγεικαηίεο, θαηαιύηεο ηεο δηεζλνύο ξεηνξηθήο θαη connoisseurs πειάηεο - Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θάλνπλ αμηνιόγεζε ησλ θξαζηώλ θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ κε πνηνηηθό feedback / πξνηάζεηο 109

102 Γ3.6 Exclusive πςεινύ πξνθίι γεπζηγλσζίεο - Ηδηαίηεξεο, επξεκαηηθέο γεπζηηθέο δνθηκέο ζηα πιένλ high profile εζηηαηόξηα ζηα αζηηθά θέληξα ζηόρνπο κε ζπκκεηνρή επηθαλώλ επαγγεικαηηώλ (sommeliers, chefs, maitre d s) - late night tastings - δνθηκή θνξπθαίσλ ή/θαη ζπάλησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ - food pairing κε δηεζλείο θνπδίλεο θαη θνξπθαία ειιεληθή γαζηξνλνκία Τινπνηνύληαη, κεηαμύ άιισλ, V.I.P. dinners κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΠΔ 110

103 Γ3.7 Γηνξγάλσζε νξηδόληηαο γεπζηγλσζίαο ηόπν-πνηθηιηώλ πξεζβεπηώλ - Γηνξγάλσζε ζεκαηηθνύ ηαμηδηνύ εμνηθείσζεο γηα ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ή νλνκαζία πξνέιεπζεο από επίιεθην πάλει εηδηθώλ - Δπηθνηλσληαθή αμηνπνίεζε ηεο δξάζεο κε ηε δεκηνπξγία εηδηθώλ εθδόζεσλ, ληνθηκαληέξ θιπ. Δηδηθή έθδνζε/ παξνπζίαζε γηα ην Grüner Veltliner από ην ζπκβνύιην Sommeliers for Consumers 111

104 Γ3.9 Exclusive δξάζεηο γηα ην 10% ησλ connoisseurs θαηαλαισηώλ - Γξάζεηο πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζηνπο top πειάηεο wine clubs θαη εμεηδηθεπκέλσλ αιπζίδσλ δηαλνκήο: - θάζεηεο γεπζηγλσζίεο παξνπζηάζεηο - εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γαζηξνλνκίαο, καγεηξηθήο θαη θξαζηνύ - ηαμίδηα εμνηθείσζεο ζεκηλάξην καγεηξηθήο θαη θξαζηνύ 114

105 Γ3.10 πζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο δηαγσληζκνύο θαη αμηνινγήζεηο θύξνπο - Απόθηεζε βξαβεύζεσλ θαη δηαθξίζεσλ ζε αλαγλσξηζκέλνπο δηαγσληζκνύο θαη αμηνινγήζεηο θύξνπο θαη ηδηαίηεξα ζε όζνπο πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ ππό-νληόηεηα «Award Winners» - Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηηθεηώλ-πξεζβεπηώλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ή θαη λα δηνξγαλώλεηαη από ην όξγαλν δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο ζήκα βξάβεπζεο ηνπ δηαγσληζκνύ Decanter world wine awards 115

106 Γ3.11 Παξνπζία ζε ΜΜΔ δηεζλνύο εκβέιεηαο - Παξνπζία ζηα δηεζλή ΜΜΔ κε ζπλδπαζηηθό παθέην ελεξγεηώλ (ελεκεξσηηθά έλζεηα, advertorials, δηαγσληζκνύο θηι.) πνπ λα εθθξάδνπλ ηε Νέα Δηθόλα αμίαο - εκαληηθή ε ρξήζε κπζνπιαζίαο θαη ε αλάδεημε ησλ μερσξηζηώλ ηζηνξηώλ νηλνπνηείσλ θαη νηλνπνηώλ Γεξκαλία: ΜΜΔ πνπ παίδνπλ θαίξην ξόιν ζηε δηακόξθσζε ησλ νηληθώλ ηάζεσλ 116

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ 1972 Έλαο άλζξσπνο απνθάζηζε λα θάλεη ηελ δσή καο πην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η WINSteps γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο.

Η WINSteps γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο. Η ηδέα Η γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο. Τα εθπαηδεπηηθά πξόγξακκαηα We Way &Market θαη Salesball έρνπλ ζηόρν ηελ εμνκάιπλζε ησλ δπζθνιηώλ, πνπ νη άλζξσπνη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα