ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Αττικής Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» έργων μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας Τροποποίηση της με Α.Π. 7782/1998/A2/ Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Περιφέρεια Αττικής - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως ισχύει. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 6. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της

2 υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ (Β 540) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 7782/1998/A2/ με θέμα: «Περιφέρεια Αττικής - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 15. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3035/720/Α2/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ ), με θέμα: «Περιφέρεια Αττικής - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» όπως ισχύει. 16. Τις Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 5731/3597/Α2/ και 6761/3939/Α2/ με θέμα: Περιφέρεια Αττικής Αποδοχή Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 17. Τα Πρακτικά 29 ( ), 30 ( ), 31 ( ), 32 ( ), 33 ( ), 34 ( ), 35 ( ), 36 ( ), 37 ( ), 38 ( ) και 39 ( ) της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3035/720/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ ), για τα έργα που υπέβαλαν αιτήματα θεραπείας και έγιναν αποδεκτά. 18. Την από εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Σελίδα 2 από 5

3 Αποφασίζουμε Για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών»: 1. Την αποδοχή των Πρακτικών 29 ( ), 30 ( ), 31 ( ), 32 ( ), 33 ( ), 34 ( ), 35 ( ), 36 ( ), 37 ( ), 38 ( ) και 39 ( ) των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Περιφέρεια Αττικής που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ για την εξέταση των προτάσεων που τα αιτήματα θεραπείας που υπέβαλαν έγιναν αποδεκτά. 2. Την τροποποίηση της με Α.Π. 7782/1998/A2/ με θέμα: «Περιφέρεια Αττικής - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως ισχύει, ως προς τα στοιχεία Προϋπολογισμού, Δημόσιας Δαπάνης τριάντα έξι (36) έργων, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. 3. Την ένταξη πενήντα εννέα (59) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,60 και δημόσια δαπάνη ,28 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την ένταξη πέντε (5) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,73 και δημόσια δαπάνη ,38 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,,σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την ένταξη εκατόν πενήντα ενός (151) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,68 και δημόσια δαπάνη ,15 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 6. Την ένταξη τριάντα δύο (32) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,91 και δημόσια δαπάνη ,76 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,,σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 7. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων δεκατριών (13) έργων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό ,25 και δημόσια δαπάνη ,61 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Σελίδα 3 από 5

4 Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής - Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης στην Περιφέρεια Αττικής», σύμφωνα με το Παράρτημα VI, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 8. Κατ αναλογία με την απόφαση ένταξης με Α.Π. 7782/1998/A2/ , προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η επενδυτική δραστηριότητα, αποφασίζουμε επιπλέον να ενταχθούν και τα έργα τα οποία κατά την αξιολόγηση, μετά την αποδοχή αιτήματος θεραπείας, βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50 και μικρότερου του βαθμού βάσης των έργων της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν περιλαμβάνονται στα έργα των σημείων 3 έως 6 της παρούσας. Ο αριθμός των έργων αυτών είναι ογδόντα έξι (86) με συνολικό προϋπολογισμό ,19 και δημόσια δαπάνη ,95, ως εξής. 8.1 Εικοσιένα (21) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,46 και δημόσια δαπάνη ,24 από τα συνολικά έργα του σημείου 8, ανήκουν στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 8.2 Εξήντα πέντε (65) έργα με συνολικό προϋπολογισμό ,73 και δημόσια δαπάνη ,71 από τα συνολικά έργα του σημείου 8, ανήκουν στον τομέα ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 9. Ειδικότερα για τα έργα του σημείου 8 τίθενται οι παρακάτω όροι: α. η υποβολή έως την από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης των δικαιούχων του σημείου 8 στους παραπάνω όρους τα έργα θα απενταχθούν. 10. Για τα έργα του σημείου 8 ισχύουν όλες οι διαδικασίες και οι όροι που περιγράφονται στον ισχύοντα Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και τα Παραρτήματα αυτού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την Επιπλέον αποφασίζουμε τα εξής: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008 ή 1998/ Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Σελίδα 4 από 5

5 Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας Κοινοποίηση: 1. Περιφέρεια Αττικής 2. Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας Περιφέρειας Αττικής 3. Επιτροπή Αξιολόγησης Αττικής 4. EΦΕΠΑΕ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β2, Γ Σελίδα 5 από 5

6 Α/Α 1 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Δ.Δ. Επωνυμία Επιχείρησης Συνολικός MORIENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕTAIΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , , ,17 2 ΒΕΣ Κ.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε , , ,00 3 ΒΕΣ ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,00 4 ΒΕΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ , , ,19 5 ΒΕΣ ΚΕΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ , , ,60 6 ΒΕΣ STOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , ,00 7 ΒΕΣ ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕΕ , , ,51 8 ΒΕΣ ΣΟΥΛTΑΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε , , ,50 9 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ-ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Ο.Ε , , ,25 10 ΒΕΣ Δ.ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , , ,95 11 ΒΕΣ ΒΕΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,70 13 ΒΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , , ,00 14 ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ , , ,30 15 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΦΙΛΟΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , , ,42 16 ΒΕΣ ΚΟΝΤΗΣ Ε.Π.Ε , , ,00 17 ΒΕΣ ΤΗΙΝΚ DIGITAL INTERNET KAI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ , , ,25 1 από 3

7 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Δ.Δ. Επωνυμία Επιχείρησης Συνολικός 18 ΒΕΣ Α. ΦΟΥΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε , , ,00 19 ΒΕΣ Μ. & Ζ. ΚΑΚΑΒΑ ΟΕ , , ,00 20 ΒΕΣ URBANE GROUP ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε , , ,96 21 ΒΕΣ ΣΠ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΠΕ , , ,43 22 ΒΕΣ Α. ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ - Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε , , ,25 23 ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε , , ,70 24 ΒΕΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ RAMNUS LABORATORIES E.E , , ,81 25 ΒΕΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ , , ,49 26 ΒΕΣ E-GNITE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , , ,64 27 ΒΕΣ APPART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , , ,91 28 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΠΟΛΥΜΑΤΙΔΗΣ , , ,81 29 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΚΡΟΥΠΗ Ο.Ε , , ,93 30 ΒΕΣ ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΕ , , ,00 31 ΒΕΣ MENTIΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , ,52 32 ΒΕΣ MAΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , , ,92 33 ΒΕΣ ΜΑΚΡΗ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , , ,94 34 ΒΕΣ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ , , ,58 2 από 3

8 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΤΤΙΚΗ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Δ.Δ. Επωνυμία Επιχείρησης Συνολικός 35 ΒΕΣ EVENT MANAGEMENT GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , , ,00 36 ΒΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ , , ,29 ΣΥΝΟΛΑ , , ,62 3 από 3

9 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ Micrel Ιατρικά Μηχανήματα ΑΕ 92, , , ,54 2 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NEOTEX ΑΕ 86, , , ,84 3 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ 84, , , ,81 4 ΒΕΣ Α & Δ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 84, , , ,00 5 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ COSMOS BUSINESS SYSTEMS - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 84, , , ,18 83, , , ,00 82, , , ,93 8 ΒΕΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 81, , , ,12 9 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 80, , , ,00 10 ΒΕΣ ΓΕΩΛΙΧ ΕΠΕ 80, , , ,50 11 ΒΕΣ APIVITA AEBE 80, , , ,00 12 ΒΕΣ Α ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 78, , , ,00 13 ΒΕΣ Α. ΚΑΛΦΑΓΙΩΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 77, , , ,36 14 ΒΕΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 77, , , ,49 15 ΒΕΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. 76, , , ,50 1 από 4

10 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 16 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 76, , , ,18 17 ΒΕΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 76, , , ,13 18 ΒΕΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 76, , , ,59 19 ΒΕΣ MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,80 20 ΒΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ (ΕΛ.ΒΙ.Α.Κ) ΕΠΕ 75, , , ,98 21 ΒΕΣ ΕΪΝΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 75, , , ,41 22 ΒΕΣ ΤΑΣΤΣΙΑΝ ΑΒΕΕ 74, , , ,00 23 ΒΕΣ ΚΟΥΡΟΣ ΑΕ 74, , , ,76 24 ΒΕΣ ΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΕ 74, , , ,00 25 ΒΕΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 73, , , ,65 26 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΝΑ ΟΕ 72, , , ,00 27 ΒΕΣ ΧΡΥΣΗ ΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 72, , , ,00 28 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 72, , , ,40 29 ΒΕΣ ΤΑΚΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 72, , , ,16 30 ΒΕΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 71, , , ,58 31 ΒΕΣ ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 71, , , ,00 32 ΒΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ 71, , , ,82 2 από 4

11 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 33 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 71, , , ,14 34 ΒΕΣ ΒΑΡΣΟΣ CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,00 35 ΒΕΣ ΓΚΑΝΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 70, , , ,43 36 ΒΕΣ ABENKO A.E. 70, , , ,90 37 ΒΕΣ ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70, , , ,50 38 ΒΕΣ ΑΞΑΡΛΙΑΝ ΣΕΡΓΙΟΣ 70, , , ,26 39 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 69, , , ,52 40 ΒΕΣ ΕΥΑΓ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡ ΘΑΛΑΣΣΙΝΙΔΗΣ ΟΕ 69, , , ,00 41 ΒΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 69, , , ,15 42 ΒΕΣ Δ. ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 69, , , ,41 43 ΒΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 68, , , ,00 44 ΒΕΣ ΙΣΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 68, , , ,00 45 ΒΕΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 68, , , ,37 46 ΒΕΣ Γ.ΓΙΩΤΑΣ & Α. ΓΙΩΤΑΣ Ο.Ε. 68, , , ,99 47 ΒΕΣ ΠΛΑΜΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67, , , ,00 48 ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΘΕΟΦ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ 67, , , ,69 49 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΡΗ ΟΕ 67, , , ,00 3 από 4

12 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 50 ΒΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67, , , ,50 51 ΒΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ 67, , , ,68 52 ΒΕΣ AΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΕΧΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67, , , ,20 53 ΒΕΣ Γ.Γ.ΦΑΚΗΣ 67, , , ,11 54 ΒΕΣ MULTI TASTE CATERING Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 67, , , ,19 55 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΗΣ ΟΕ 67, , , ,40 56 ΒΕΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 66, , , ,00 57 ΒΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 66, , , ,71 58 ΒΕΣ ΒΕΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 66, , , ,40 66, , , , , , ,28 4 από 4

13 Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ ATTIKH - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 75, , , ,00 2 ΒΕΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 67, , , ,98 3 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΕ 66, , , ,42 4 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ Ε.Ε. 64, , , ,98 5 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Ο.Ε. 58, , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,38 1 από 1

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 1 ΒΕΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 85, , , ,85 2 ΒΕΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε. 85, , , ,65 3 ΒΕΣ PEC ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 85, , , ,50 4 ΒΕΣ ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΡΚΟΥ 83, , , ,98 5 ΒΕΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕ 82, , , ,27 6 ΒΕΣ Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 81, , , ,93 7 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81, , , ,15 8 ΒΕΣ OENOLYSIS- ΤΡΩΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 80, , , ,85 9 ΒΕΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 80, , , ,61 10 ΒΕΣ ΒΕΣ Π.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-Τ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ACTIVE COMMERCIAL SYSTEMS 79, , , ,64 79, , , ,35 12 ΒΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕ 79, , , ,00 1 από 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α 13 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός MODUS Α.Ε. ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. AEGEAN FIRST COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ VALUE RIGHT MANAGEMENT CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 79, , , ,00 79, , , ,00 78, , , ,08 78, , , ,06 17 ΒΕΣ ELECTRICA Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 78, , , ,37 18 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ ΛΕΥΚΗ ΑΛΕΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 78, , , ,14 78, , , ,08 77, , , ,28 77, , , ,50 22 ΒΕΣ UNICARE HEARING MON. ΕΠΕ 77, , , ,83 23 ΒΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. 77, , , ,00 24 ΒΕΣ ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 77, , , ,61 2 από 13

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α 25 ΒΕΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΑΧΕΙ 76, , , ,34 26 ΒΕΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 76, , , ,08 27 ΒΕΣ ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ 76, , , ,68 28 ΒΕΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ Χ. - ΜΠΑΛΗΣ Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ 76, , , ,06 29 ΒΕΣ FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76, , , ,21 30 ΒΕΣ Α. & Γ. ΣΠΑΝΤΙΔΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 76, , , ,50 31 ΒΕΣ Χ. & Φ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 76, , , ,35 32 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΚΑΣ Ε. Ε. 75, , , ,31 33 ΒΕΣ ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,55 34 ΒΕΣ ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΜΔΑ ΑΕ ΚΑΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 75, , , ,36 75, , , ,00 36 ΒΕΣ ΚΑΙΚΟΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ 75, , , ,50 3 από 13

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 37 ΒΕΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75, , , ,00 38 ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75, , , ,02 39 ΒΕΣ ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ INFRATEC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 75, , , ,00 75, , , ,63 41 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΧΡ. - ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΟΕ 75, , , ,00 42 ΒΕΣ ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ 75, , , ,61 43 ΒΕΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. 74, , , ,50 44 ΒΕΣ ΒΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΕ ΙΝΤΕΡΝΑΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 74, , , ,95 74, , , ,00 46 ΒΕΣ ΤΗΛΕΡΗΣΠΟΝΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ AE 73, , , ,41 47 ΒΕΣ ΒΕΣ HERAKLIO TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FUR DECO ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 73, , , ,91 73, , , ,05 49 ΒΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 72, , , ,35 4 από 13

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α 50 ΒΕΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός UNIMAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 72, , , ,18 51 ΒΕΣ ΣΥΝΕΡΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 72, , , ,68 52 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 72, , , ,37 53 ΒΕΣ ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΑΠΤΗΣ 71, , , ,78 54 ΒΕΣ ΕΡΜΗΣ- Σ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71, , , ,25 55 ΒΕΣ ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 71, , , ,95 56 ΒΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΠΑΥΛΑΚΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71, , , ,53 57 ΒΕΣ ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71, , , ,87 58 ΒΕΣ EUROSTAR ΑΤΕΒΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 71, , , ,17 59 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 71, , , ,05 60 ΒΕΣ SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 70, , , ,87 5 από 13

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός 61 ΒΕΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 70, , , ,86 62 ΒΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ B. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,09 63 ΒΕΣ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70, , , ,30 64 ΒΕΣ Σ. ΚΟΥΤΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 70, , , ,57 65 ΒΕΣ ΒΕΣ ΒΕΣ POSTSCRIPTUM - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΥΣ ΙΝΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 70, , , ,89 69, , , ,00 69, , , ,40 68 ΒΕΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε. 69, , , ,77 69 ΒΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΠΕ 69, , , ,50 70 ΒΕΣ ΚΛΑΔΗ ΜΠΟΚΟΤΣΗ ΠΟΡΦΥΡΙΑ 69, , , ,53 71 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΜΚΟ ΕΜΜ.ΚΟΥΤΕΛΑΣ 69, , , ,57 72 ΒΕΣ Γ ΚΑΙ Θ ΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε. 69, , , ,00 73 ΒΕΣ Χ ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 68, , , ,84 6 από 13

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α/Α 74 ΒΕΣ ΒΕΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ P.WOL ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68, , , ,27 68, , , ,00 76 ΒΕΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 68, , , ,47 77 ΒΕΣ AVIDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 68, , , ,98 78 ΒΕΣ Π ΚΑΙ Δ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68, , , ,48 79 ΒΕΣ GEA SOLUTIONS Ε.Π.Ε. 67, , , ,98 80 ΒΕΣ ΒΕΣ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67, , , ,81 67, , , ,46 82 ΒΕΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 67, , , ,85 83 ΒΕΣ PROJECTYOU ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 67, , , ,00 84 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ. ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ 67, , , ,90 85 ΒΕΣ Ι. ΓΟΥΡΤΖΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 67, , , ,05 7 από 13

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Εβίτα Μπαζάκου Τηλέφωνο : 210-6969799

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα