ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ."

Transcript

1 Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεκήηξηνο Μπισλφπνπινο πνπδάζηξηα: Δπηπρία-Υξηζηίλα Ατβαιηψηνπ ΑΘΖΝΑ

2 ΡΧΗΑ 2

3 Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε σο αθνινχζσο: ΣΗΣΛΟ: ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΤ ΔΟΣ ΣΖ ΜΟΥΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ ΧΣΔ ΝΑ ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ Ο ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΝ ΤΝΣΟΜΗΑ ΣΟ ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑ: ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 0 : ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ, Ζ ΜΔΟΓΔΗΟ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ. Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 0 : ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΟΣ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΣ ΜΟΥΑ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 0 : ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΟΣ ΜΟΥΑ. ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ, ΟΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 0 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΔΗ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΟΛΔ ΟΗ ΠΖΓΔ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3

4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε έξεπλα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Ρψζηθεο Γεκνθξαηίαο λα απμήζεη ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ ηεο ζηελ αιινδαπή ζην κέιινλ, απφ ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί θαη ε Διιάδα. Δξεπλψληαη σο εθ ηνχηνπ ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη νη κειινληηθέο πξννπηηθέο ηεο Ρψζηθεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ εμέιημε ηνπ εμεξρφκελνπ Ρψζηθνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. Δξεπλάηαη επίζεο ν ξφινο ηνπ Γξαθείνπ ηνπ ΔΟΣ ζηε Μφζρα. Ζ δξάζε ηνπ, νη δαπάλεο πνπ δηαζέηεη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Δπίζεο επηρεηξήζεθε ε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πνιηηηθήο ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία αιιά θαη απφ ην Γξαθείν ηνπ ΔΟΣ ζηε Μφζρα ζα θέξεη ηελ Διιάδα ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ ζθιεξά αληαγσληδφκελσλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηε κειέηε γίλνληαη πξνηάζεηο γηα αλάπηπμε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ξψζηθνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο ν ζξεζθεπηηθφο/ πνιηηηζηηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο καο παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ηδηαίηεξα γηα ηνπο Ρψζνπο νη νπνίνη σο ζξεζθεπηηθά νκφδνμνη, ήδε επηδεηθλχνπλ ελδηαθέξνλ γηα επίζθεςε ηεξψλ λαψλ, κνλψλ θαη Μνπζείσλ ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 4

5 SUMMARY: Objective of this present essay is the research of the potential increase of the out coming tourism of Russian Republic in the future. Greece could take advantage of this increase. For this reason I focused on the present economic situation of Russian Republic, on the future potential of the Russian economy and on other factors as well that are expected to affect the out coming Russian tourism stream. I focused on the role of the GNTO s Office in Moscow such as its activity and the expenses for the promotion of the Greek tourism product. In the last chapter I attempted a suggestion of a certain policy, for its implementation not only from the GNTO but from the political leadership as well could promote Greece to a more advantage position among the hard competitive Mediterranean countries. As a conclusion it is indicated that in this essay suggestions are made for the development of the religious tourism since the Russian tourists show a great interest for visits in temples, monasteries and Museums of religious content. 5

6 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 4-5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΡΧΗΑ, ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ. Ζ ΜΔΟΓΔΗΟ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΟΡΗΜΟ. Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ. 1.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΡΧΗΑ ΣΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΟΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΧΝ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΗΑΚΟΠΧΝ ΣΟΤ-ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΝΑΝΣΗ ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΓΤΥΔΡΑΗΝΟΤΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΧΗΑ ΟΗ ΣΑΔΗ ΣΖ ΡΧΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Ζ ΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΡΧΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ 30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο : ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΟΣ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΟΣ ΜΟΥΑ. 2.1 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο : ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΟΣ ΜΟΥΑ. ΓΑΠΑΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ, ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΘΔΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ. 3.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΟΣ ΜΟΥΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΟΠΗΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΘΔΔΗ ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 3ΔΣΗΑ ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΟΣ ΜΟΥΑ

7 3.6 ΑΦΗΞΔΗ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΔΟΣ ΜΟΥΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΡΟΣΑΔΗ. 4.1 Ζ ΡΧΗΑ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 99 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 100 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 101 7

8 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, πάλσ απφ φια, ηνλ θν. Γεκήηξε Μπισλφπνπιν γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο θαζψο θαη γηα ηε πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε κε θάζε κέζν. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΔΟΣ πνπ πξνζέθεξαλ ηε βνήζεηα ηνπο, ψζηε ε εξγαζία λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί θαη λα απνθηήζεη αξηηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ελληνικό Οργανιζμό Τουριζμού, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηηο θεο. Καιιηφπε Κνπξνχζηα Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο πληνληζκνχ θαη Τπνζηήξημεο Γξαθείσλ Δμσηεξηθνχ, Βίιιπ θαιηζή Τπεχζπλε γηα ην Γξαθείν ΔΟΣ ηεο Σνπξθίαο θαη Βίθπ Γηθάξνπ Τπεχζπλε γηα ην Γξαθείν ΔΟΣ ηεο Μφζραο γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ. Δπηπξφζζεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηηο θ. Σδαλεηνπνχινπ Καηεξίλα, Άληδεια Σδίθα, ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξνβνιήο γηα ην πνιχηηκν πιηθφ πνπ παξείραλ γηα ηελ εξγαζία κνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο δαπάλεο πξνβνιήο θαη ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ Μφζραο. Σελ θα. νθία Λαδαξίδνπ Γ/ληξηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξνβνιήο γηα ην ρξφλν πνπ δηέζεζε γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. αγάλα Γεκήηξην, ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ειεγθηή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ Μφζραο γηα ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείρε θαη ηελ δηάζεζε ηνπ λα κε βνεζήζεη. Δπίζεο ηελ θα. Δβέια Μεηζάθε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ, Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο & Βηβιηνζήθεο γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ. Σέινο ζα ήζεια λα ζπκπεξηιάβσ ζηηο επραξηζηίεο κνπ ηνλ θν. Παχιν Μνχξκα, Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ Μφζραο γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ, ζε φηη αθνξά ζηνηρεία γηα ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηε δξάζε ηνπ Γξαθείνπ. 8

9 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο ηνπξηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο-Ρσζίαο, ηε δξάζε ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ ζηε Μφζρα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηε Ρσζία. Γηα λα θαηαιήμσ ζε θάπνην ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο απηέο αξρηθά ζα αλαιχζσ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Ρσζίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πξνθίι ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, ηε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Έηζη, ζηο πρώηο κεθάλαιο, ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πξνθίι ησλ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ, νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ απφ έλαλ πξννξηζκφ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ζε ζρέζε κε άιινπο κεζνγεηαθνχο πξννξηζκνχο. Θα θαηαγξάςσ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Ρσζίαο, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηνλ εμεξρφκελν ξψζηθν ηνπξηζκφ. Σηο δεύηερο κεθάλαιο ζα αλαθεξζψ ζην ζεζκηθφ πιαίζην, ην λνκηθφ έξεηζκα πνπ πεξηθιείεη ηε δξάζε ησλ Τπεξεζηψλ Δμσηεξηθνχ ελ γέλεη θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ ζηε Μφζρα. Το ηρίηο κεθάλαιο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ παξνπζίαζε ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ Μφζραο. Αξρηθά ζα αλαθεξζψ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ Γξαθείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, νη δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο θαη δηαθεκίζεηο ζηε Ρσζία θαζψο θαη ν ηξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΟΣ. Σηο ηέηαρηο κεθάλαιο δίδνληαη θάπνηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έσο ηψξα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γξαθείνπ ΔΟΣ Μφζραο. Δλ ζπλερεία δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πξνο πινπνίεζε, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηελ Διιάδα λα πξνσζήζεη πην απνηειεζκαηηθά ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο ζηε ξψζηθε αγνξά. 9

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο 1.1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΡΧΗΑ ΥΑΡΣΖ ΣΖ ΡΧΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ Ζ Ρσζηθή Οκνζπνλδία (Росси йская Федера ци я), ε Ρσζία (Росси я) είλαη ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε θξάηνο ηεο Γεο, κε έθηαζε ρικ². Ο πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζε θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο γηα ην Πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο είλαη ε Μφζρα. Ζ επίζεκε γιψζζα είλαη ηα ξψζηθα θαη λφκηζκα ην ξνχβιη. Γηνηθεηηθά δηαηξείηαη ζε 83 νκνζπνλδηαθά ππνθείκελα, ηα νπνία είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε επηά δηακεξίζκαηα. 10

11 Ζ Ρσζηθή Οκνζπνλδία δεκηνπξγήζεθε ην 1991 θαη πξνήιζε απφ ηελ απνδφκεζε ηεο Δ...Γ. Έθηνηε, ην πνιίηεπκά ηεο είλαη Πξνεδξηθή Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία θαηά ην πξφηππν ηνπ δπηηθνχ θηιειεχζεξνπ κνληέινπ. 1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 1. Αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Ρσζίαο χκθσλα κε έθζεζε εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ εηαηξεηψλ εθηηκήζεσλ Standard & Poor s θαη Fitch, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Ρσζίαο βειηηψζεθε (θαηάηαμε απφ ΒΒ+ ζε ΒBΒ+) ηνλ Ηνχιην ηνπ εκεηψλνπκε φηη, ιφγσ ησλ εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ, ε ξψζηθε νηθνλνκία παξνπζηάδεη ζπλερψο ζεηηθέο εμειίμεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 2. Μαθξννηθνλνκηθνί δείθηεο ζε ζπλερή βειηίσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1998, ε Ρσζία παξνπζηάδεη ζπλερψο ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα. Σν νλνκαζηηθφ Α.Δ.Π. έρεη πιένλ ππεξηξηπιαζηαζζεί, θζάλνληαο ηα $1.286 δηο. πεξίπνπ, ελψ ην επίπεδν ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 60%. Όπσο πξναλέθεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηε Ρσζία είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ Α.Δ.Π. άλσ ηνπ 6% πεξίπνπ εηεζίσο (8,1% ην 2007), πνπ ζπλνδεχηεθε κε ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 38% πεξίπνπ εηεζίσο θαη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο λνηθνθπξηψλ θαηά 15% εηεζίσο. 3. Κπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο Σνλ επηέκβξην ηνπ 2005, ν πξψελ Πξφεδξνο Πνχηηλ φξηζε 4 πξνγξάκκαηα εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο επαίζζεηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο Ρσζίαο. Σα πξνγξάκκαηα απηά πξνβιέπνπλ ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο (αλαθαίληζε λνζνθνκείσλ, αχμεζε κηζζψλ ηαηξψλ) θαη ηεο παηδείαο (ειεχζεξε πξφζβαζε ζην 1 11

12 Γηαδίθηπν γηα ζρνιεία, ππνηξνθίεο), ηελ θαηαζθεπή θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ θαη, ηέινο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο γεσξγίαο. Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζα ρξεκαηνδνηείην ηφζν απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ φζν θαη απφ ηνπο πεξηθεξεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο. 4. Ζ αλεξγία θαη νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο πεξηνξίδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 2006, ν ελεξγφο πιεζπζκφο ηεο Ρσζίαο ήηαλ 74,3 εθ. θάηνηθνη, δειαδή ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζεκείσζε πηψζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έθζαζε ην 7,3%. Ζ πηψζε ηεο αλεξγίαο ζπλερίζζεθε θαη ην 2007, νπφηε θαη πεξηνξίζζεθε ζην 5,9%. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ κηζζψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ κεηά ην 2000, αθνχ ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ζπλεηέιεζε ζηε ζπλερή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, ε νπνία, κεηά ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απμήζεθε θαηά 70% ζε ζρέζε κε ην Παξφια απηά, πθίζηαληαη αθφκε θάπνηεο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ Οκφζπνλδσλ Κξαηηδίσλ, αθνχ ε Μφζρα αληηπξνζσπεχεη ζήκεξα ην 40% ηεο ξψζηθεο αγνξάο, ε Αγία Πεηξνχπνιε ην 8%-12%, αλάινγα κε ην πξντφλ, θαη πέληε άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο Ρσζίαο αληηπξνζσπεχνπλ ε θάζε κία ην 5%-8% ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ην εηήζην θεθαιήλ εηζφδεκα ζε κεξηθέο πφιεηο ηεο επαξρίαο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο παξαγσγήο πεηξειαίνπ είλαη πςειφηεξν, πνιιέο θνξέο, απφ εθείλν ηεο Μφζραο. Έηζη, π.ρ. ην θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. ζηελ Ηγθνπζέηηα ππνινγίδεηαη ζε κφιηο $445, ελψ ζηε Μφζρα αλέξρεηαη ζε $9.370 θαη ζην Σπνπκέλ (πεηξειαηνπαξαγσγφο Πεξηθέξεηα) θηάλεη ηα $ International Monetary Fund (IMF)-2003-Russia Rebounds, by D.Owen and D.O. Robinson. 3 Πεγή Διιελνξσζηθφ Δπηκειεηήξην: Ζ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο 12

13 ΠΗΝΑΚΑ 1 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΡΧΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ (-) Κιεηζηή νηθνλνκία ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΡΧΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ (+) Τςειφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (-) Παξανηθνλνκία (+) Μεγάια έζνδα απφ εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ (-) Έιιεηςε δηαθάλεηαο ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ξψζηθε εκπνξηθή θαη επελδπηηθή πνιηηηθή (-) Έιιεηςε ελαξκφληζεο ξσζηθψλ πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή (-) Γηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα Δπηβνιή κέηξσλ θαηά ηξφπν απξφβιεπην θαη απξνεηδνπνίεην Αηέιεηεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο Λεηηνπξγία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Γνκέο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Λεηηνπξγία αγνξάο εξγαζίαο Λεηηνπξγία δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο (+) Μεγάιε αγνξά κε δπλαηφηεηεο απνξξφθεζεο πνιιψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ (+) Καηαλάισζε Αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο λνηθνθπξηψλ 10% εηεζίσο Γεκηνπξγία λέαο κεζαίαο ηάμεο Πξνηίκεζε ζε ειιεληθά πξντφληα (+) Γεσγξαθηθή εγγχηεηα ζηελ Διιάδα (+) Αχμεζε εηζαγσγψλ 30% εηεζίσο (-) Διιηπήο εθαξκνγή δηεζλψλ πξαθηηθψλ θαηάξηηζεο Πξνυπνινγηζκνχ (+) Ξέλεο επελδχζεηο Μεγάιεο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Ρσζία (θνξνινγηθά θίλεηξα, ρακειή θνξνινγία, κεγάιν κέγεζνο αγνξάο) 13

14 (-) Γξαθεηνθξαηηθή αθακςία (-) Γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο ζηελ έθδνζε αδεηψλ εηζαγσγήο Μεγάιεο δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ξσζηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα (ζεκαληηθά ξψζηθα θεθάιαηα ελδηαθέξνληαη γηα επελδχζεηο ζηελ Διιάδα). (+) Γηαδηθαζία δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο (-) χζηεκα πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη αδεηψλ εηζαγσγήο ζηηο εηζαγσγέο βφηθαο θαη αηζπιηθήο αιθνφιεο (+) ρέζεηο κε Δ.Δ. θαη Γηεζλείο Οξγαληζκνχο πκθσλία Δηαηξηθήο ρέζεο θαη πλεξγαζίαο κε Δ.Δ. ΠΖΓΖ: Πεγή Διιελνξσζηθφ Δπηκειεηήξην: Ζ Οηθνλνκία ηεο Ρσζίαο 5. Πεξηνξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο: Θεηηθέο εμειίμεηο ζεκεηψζεθαλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, αθνχ ην πνζνζηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ κεηψζεθε απφ 61,6%, ην 2000, ζε 27,5%, ην Σν δεκφζην εμσηεξηθφ ρξένο ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη θαη έθζαζε ην 7,1% ηνπ Α.Δ.Π. ην Αληίζεηα, ην ηδησηηθφ εμσηεξηθφ ρξένο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κεηά ην Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2007, ην ηδησηηθφ εμσηεξηθφ ρξένο απμήζεθε θαη μεπέξαζε ηα $400 δηο. 4 4 Economist Intelligence Unit, September 2003, Russia, Country Reports. 14

15 ΠΗΝΑΚΑ 2 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΡΔΟΤ ΠΖΓΖ: 6. Ννκηζκαηηθή ηαζεξφηεηα: Μεηά ηα πξψηα ζηαζεξνπνηεηηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο, ην 2000, θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ ξνπβιίνπ, άξρηζαλ λα ιακβάλνληαη κέηξα λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Παξάιιεια, ζηε λνκηζκαηηθή απηή ζηαζεξνπνίεζε ζπλέβαιαλ θαη ηα κεγάια έζνδα ηεο ρψξαο απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ. 7. Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο: Έλα απφ ηα πξψηα κέηξα κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Πξφεδξν Πνχηηλ ήηαλ ε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 8. Πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ: Βαζίδεηαη ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (θαηαπνιέκεζε γξαθεηνθξαηίαο, πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, επίζπεπζε ηδησηηθνπνηήζεσλ, κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο). 9. Μέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο: Ζ ξψζηθε Κπβέξλεζε, ππνθηλνχκελε θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ, πξνψζεζε ηέζζεξα πξνγξάκκαηα χςηζηεο εζληθήο πξνηεξαηφηεηαο: α) βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, β) 15

16 βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα (ειεχζεξε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν γηα ζρνιεία), γ) ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ θαη δ) ελίζρπζε ηεο γεσξγίαο. 10. Πεξηνξηζκφο ηεο αλεξγίαο: Οθείιεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Ρσζίαο. Σν 2000 ε Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη έζεζε σο ζηφρν ηεο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο. ΠΗΝΑΚΑ 3 ΤΝΘΔΖ ΑΔΠ ΚΑΣΑ ΚΛΑΓΟΤ (2007) ΥΠΗΡΕ., 57,90% ΒΙΟΜΗΧ., 36,1% ΓΕΩΡΓΙΑ 6% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% ΠΖΓΖ: Πεγή Διιελνξσζηθφ Δπηκειεηήξην: Ζ Οηθνλνκία ηεο Ρσζίαο Οη ππεξεζίεο θαηέρνπλ ην θπξηφηεξν κεξίδην ηνπ ΑΔΠ ηεο Ρσζίαο. Απνηειεί επνκέλσο πνιχ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη απηφ θξίλεηαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα θαζφηη ν ηνπξηζκφο απνηειεί θιάδν ππεξεζηψλ θαη ηνκέα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. 16

17 ΠΗΝΑΚΑ 4 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΖΓΖ: Πεγή Διιελνξσζηθφ Δπηκειεηήξην: Ζ Οηθνλνκία ηεο Ρσζίαο ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο νη ππεξεζίεο θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε ζχλζεζε ηεο απαζρφιεζεο. Πεξί ην 60,1 % απαζρνιείηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ Διιάδα πνπ απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ. Οη Διιεληθέο Δπελδχζεηο ζηελ Ρσζία θαη νη Ρσζηθέο ζηελ Διιάδα Δμεηάδνληαο ηα ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ ζηε Ρσζία θαη ησλ αληίζηνηρσλ ξσζηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα, παξαηεξνχκε φηη ακθφηεξεο ππνιείπνληαη ηνπ δπλακηθνχ ησλ αληίζηνηρσλ ρσξψλ. Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηε Ρσζία αγγίδνπλ ηα 2,5 δηο. ζε επελδεδπκέλν θεθάιαην. Σν ήκηζπ, ζρεδφλ, αθνξά ηηο επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο 3Δ. Δπίζεο, ζηε Ρσζία βξίζθνληαη θαη άιιεο ζεκαληηθέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, θαηαζθεπψλ, γεσξγίαο, έξεπλαο & ηερλνινγίαο, ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπξηζκνχ θαη, ηέινο, ελέξγεηαο. 17

18 Ζ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο γηα ηνλ πεηξειαηαγσγφ Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνχπνιε θαη γηα ηνλ αγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ South Stream, θαζψο θαη άιιεο αλακελφκελεο ζπκθσλίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο απνηεινχλ δείγκαηα ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ελδπλάκσζεο ησλ επελδχζεσλ ζηηο δχν ρψξεο. Οη δχν ρψξεο έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξή πκθσλία γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δπελδχζεσλ, ε νπνία ζηε ρψξα καο θπξψζεθε κε ην Ν. 2248/94 (ΦΔΚ 187Α) θαη ηζρχεη απφ 23/2/1997, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. Σέινο, ε Ρσζία απνηειεί επίζεο κέινο ηνπ Γξαθείνπ Πνιπκεξψλ Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ MIGA. Γ. ΓΗΜΔΡΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΡΧΗΑ Γ.1. ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΗΝΑΚΑ 5 ΠΟΡΔΗΑ ΓΗΜΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ-ΡΧΗΑ ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΖΓΖ: Πεγή Διιελνξσζηθφ Δπηκειεηήξην: Ζ Οηθνλνκία ηεο Ρσζίαο 18

19 Ζ Διιάδα δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θπξηφηεξσλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Ρσζίαο. Τπάξρνπλ πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ, κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο πνηθηιίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ Σν 2007, ην Δκπνξηθφ Ηζνδχγην παξέκεηλε αξλεηηθφ γηα ηελ Διιάδα ( εθ.επξψ ) θαη κεηψζεθε θαηά 11% ζρεδφλ έλαληη ηνπ Σν κεγάιν έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδεηαη νθείιεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο ειιεληθέο εηζαγσγέο πεηξειαηνεηδψλ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Γ. ΠΡΟΒΑΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΡΧΗΑ 1. ΗΓΗΟΜΟΡΦΗΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ην πιαίζην ηεο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο θαη άιιεο θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε Ρσζία, παξαηεξνχκε φηη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: Απαξραησκέλε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθή απαζρφιεζεο, Αζάθεηεο ζε ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, Αζηαζέο επελδπηηθφ πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο, Αδπλακία εθαξκνγήο εληαίσλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ Γξαθεηνθξαηηθή αθακςία ζε ιεηηνπξγία δεκνζίσλ νξγαληζκψλ Αηειήο λνκνζεζία θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. Γέζκεπζε θπβέξλεζεο Ρσζίαο πεξί ζηαδηαθήο ελαξκφληζεο κε Κνηλνηηθφ θεθηεκέλν Αζαθέο θαζεζηψο πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο Γπζθνιίεο ζε έθδνζε αδεηψλ εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ θαη ηξνθίκσλ. Έιιεηςε δηαθάλεηαο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε Ρψζηθε εκπνξηθή θαη επελδπηηθή πνιηηηθή 19

20 Δπηβνιή κέηξσλ απφ ηε ξψζηθε πιεπξά, θαηά ηξφπν απξφβιεπην θαη απξνεηδνπνίεην Έιιεηςε ελαξκφληζεο ησλ Ρσζηθψλ πξνηχπσλ κε ηα δηεζλή. 5 5 Πεγή Διιελνξσζηθφ Δπηκειεηήξην: Ζ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο 20

21 1.2. ΣΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ Χο νη πην επηζπκεηνί ηνπξίζηεο ζηελ Διιάδα πεξηγξάθνληαη νη Ρψζνη, νη νπνίνη επηρεηξνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα λα γίλνπλ κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο, αθνχ έρνπλ αξρίζεη λα αγνξάδνπλ γε, πνιπηειείο θαηνηθίεο αιιά θαη μελνδνρεία. Θέινπλ λα απνθνκίζνπλ ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαθνπέο ηνπο μνδεχνληαο πνιιά ρξήκαηα γηα αγνξέο, ήδε ξνπρηζκνχ, ππφδεζεο, αθξηβέο γνχλεο θαη αγνξάδνπλ φ,ηη ηνπο καγλεηίζεη ηελ πξνζνρή ρσξίο πνιιή ζθέςε. Καηέρνπλ ζηε ιίζηα UNWTO ηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ζε ηνπξηζηηθέο δαπάλεο ιαψλ ηνπ θφζκνπ. Πξνηηκνχλ γηα ηε δηακνλή ηνπο ηα αθξηβά θαη πνιπηειή μελνδνρεία ελψ πινπζηνπάξνρα είλαη θαη ηα γεχκαηα θαη ε δηαζθέδαζε πνπ επηιέγνπλ ζε εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, κπαξ. Σν θηινδψξεκα πνπ αθήλνπλ πνιιέο θνξέο θπκαίλεηαη απφ επξψ. Ο κέζνο φξνο δαπάλεο αλά ηαμίδη αλέξρεηαη ζε 680 επξψ. Πέξα απφ ηηο θπζηθέο νκνξθηέο θαη ηελ ηζηνξία καο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη θνηλέο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αμίεο ησλ Ρψζσλ κε ηνλ ειιεληθφ ιαφ. Οη ηνπξίζηεο απηήο ηεο ρψξαο επηιέγνπλ μελνδνρεία 5 ή πιένλ αζηέξσλ, απηφλνκεο βίιεο ή bangalows θαη μνδεχνπλ πνιιά ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ κηα θαζ φια άλεηε δηακνλή. πλήζσο έξρνληαη νηθνγέλεηεο 4 ή 5 αηφκσλ θαη απνθεχγνπλ ηα πξνπιεξσκέλα παθέηα. Πξνηηκνχλ λα ηξψλε ζηα εζηηαηφξηα ηεο πεξηνρήο πνπ δηακέλνπλ, λα βγαίλνπλ ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο, λα αγνξάδνπλ ληφπηα πξντφληα θαη παξαδνζηαθά εξγφρεηξα. Οη κεηξήζεηο ηνπ 2007 θαηέγξαςαλ ζρεδφλ ξψζνπο ηαμηδηψηεο ζηε ρψξα καο, ελψ ην 2008 ε αχμεζε ήηαλ εληππσζηαθή θαη άγγημε ην 20%. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηζθεπηψλ πξνέξρεηαη απφ ηηο αλψηεξεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θαη επηδεηνχλ ηε ριηδή θαη ηελ επίδεημε πνιπηέιεηαο ζε θάζε έθθαλζε ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Οη Ρψζνη ηνπξίζηεο πνπ ηειηθά θηάλνπλ ζηε ρψξα καο, αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα φζνλ αθνξά ζηελ εμεχξεζε θαηαιπκάησλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ επηζπκνχλ αθνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο ή άιια θαηαιχκαηα είηε δελ έρνπλ δηαζέζηκα δσκάηηα είηε δελ ζπγθιίλνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο πνιπηειείαο πνπ απηνί επηζπκνχλ. 21

22 Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο θπκαίλεηαη απφ κία έσο ηξεηο εβδνκάδεο, ελψ ηνπο αξέζεη πνιχ ε ειιεληθή θνπδίλα, ν ειιεληθφο ηξφπνο δσήο θαη δηαζθέδαζεο. Δπηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. ΣΔΔΡΑ ΒΑΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΣΧΝ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ. Ζ αλάδεημε ηεο Ρσζίαο ζηελ ηξίηε ζεκαληηθφηεξε αγνξά πξνέιεπζεο ηνπξηζηψλ γηα ηελ Διιάδα είλαη ν θηιφδνμνο ζηφρνο γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Τπάξρνπλ φκσο ηέζζεξα βαζηθά εκπφδηα γηα απηφ. Πξψηνλ, ζηε δηαδηθαζία ζεσξήζεσο βίδα απφ ηα πξνμελεία ηεο Μφζραο θαη ηεο Αγ. Πεηξνχπνιεο. Σα ηειεπηαία 3-4 ρξφληα απινπζηεχζεθε ε δηαδηθαζία αιιά αθφκα παξακέλεη πην πνιχπινθε απ φηη ζηελ Ηζπαλία ή ηελ Κχπξν ή ηηο άιιεο ρψξεο. πλεπψο κφλν ην 4,5 % ηνπ ζπλφινπ ησλ Ρψζσλ ηαμηδησηψλ επηζθέπηεηαη ηελ Διιάδα. Βαζηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο επνκέλσο παξακέλεη θαη πάιη ε ειιεληθή γξαθεηνθξαηία. Οη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε βίδα αιιά θαη ε κέρξη πξφηηλνο ηνπιάρηζηνλ άζρεκε εηθφλα ησλ ειιεληθψλ πξνμελείσλ ζηξέθνπλ ηνπο Ρψζνπο ζε αλαδήηεζε ρσξψλ κε επθνιφηεξε πξφζβαζε φπσο ε Σνπξθία θαη ε Κχπξνο. Γεχηεξνλ, ε έιιεηςε αεξνπνξηθψλ πηήζεσλ. Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2008 δξνκνινγνχληαη 30% πεξηζζφηεξεο πηήζεηο, πνπ πάιη δελ είλαη αξθεηέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ Ρψζσλ επηζθεπηψλ ζηε ρψξα καο. Σξίηνλ, έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εχπνξνπο Ρψζνπο ηφζν ζηνπο ήδε δεκνθηιείο πξννξηζκνχο φζν θαη ζε λέεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σέηαξηνλ, ειάρηζηνη Ρψζνη γλσξίδνπλ αγγιηθά. Έηζη απαηηείηαη ζρεδφλ πάληα ε χπαξμε κεηαθξαζηή. Αλ ε Διιάδα επηζπκεί πεξηζζφηεξνπο Ρψζνπο ηνπξίζηεο ζα πξέπεη ίζσο λα αμηνπνηήζεη ηε ξψζηθε γιψζζα. Πξέπεη λα γίλεη παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο αγνξάο ζηε Μφζρα θαη λα εθδνζνχλ πξνσζεηηθά θπιιάδηα ζηε ξψζηθε γιψζζα Name%3d'_x039a x03b1 x03c4 x03b7 x03b3 x03bf x03c1 x03af x03b1_'%20lookupid %3d'TRUE'/><Value%20Type%3d'Lookup'>69</Value></Eq>&fid=69 22

23 1.3. ΟΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΣΧΝ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΗΑΚΟΠΧΝ ΣΟΤ-ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Οη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ ρσξψλ αιιά θαη νη ζξεζθεπηηθνί δεζκνί θάλνπλ ηνπο ξψζνπο επηζθέπηεο λα αηζζάλνληαη νηθεία πεξλψληαο ρξφλν ζηελ Διιάδα. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηεο Διιάδαο σο πξννξηζκνχ είλαη ηα αθφινπζα: 1. Ζ βεβαηφηεηα φηη ζα επηζηξέςεη ζψνο θαη αβιαβήο πάιη ζηε ρψξα ηνπ. Ζ Διιάδα ζεσξείηαη απφ ηνπο Ρψζνπο σο αζθαιήο ηφπνο δηαθνπψλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνληαη θζελφηεξεο απφ πιεπξάο θφζηνπο δσήο. 2. Ζ θαζαξφηεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ αθηψλ. Ο παξάγνληαο απηφο καδί κε ηνλ πξνεγνχκελν ελζαξξχλνπλ ηνπο Ρψζνπο λα ζηέιλνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο ζε παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. 3. Ζ γεληθφηεξε πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ε ηνπνζεζία ησλ δηαζέζηκσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ηεο Διιάδαο. 4. Οη ζρεηηθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πιεξψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο. 5. Οη θπζηθνί πφξνη, ην θιίκα, ε θπζηθή νκνξθηά ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο. 6. Ο πνιηηηζηηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο. 7. Σν πλεχκα θηινμελίαο ηεο ρψξαο καο. 8. Οξηζκέλνη Ρψζνη πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε ζξεζθεπηηθή εκπεηξία, ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηνχλ ηφπνπο ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, λα πεξηεγεζνχλ ζε απηνχο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηεινχκελεο ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ηνπξίζηαο ιακβάλεη γλψζε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ή ηνπιάρηζηνλ ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ γη απηφλ, απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηε γεληθφηεξε πξνβνιή πνπ θάλεη ν δεκφζηνο ηνκέαο ηεο Διιάδαο (ΔΟΣ), ή ηηο κηθξννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ δξάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Διιάδαο) ζηε ρψξα πξνέιεπζεο (Ρσζία). Δπίζεο, ε πιεξνθφξεζε αληιείηαη απφ ζπδεηήζεηο κε πξνγελέζηεξνπο ηνπξίζηεο, θαη, ηέινο, κέζα απφ ην Γηαδίθηπν, ή απφ ην δηεζλή ηχπν. Οη κνξθσκέλνη λένη ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην Γηαδίθηπν ελψ νη κεγαιχηεξνη ζηελ ειηθία θαη πιένλ πνιπάζρνινη, θαηαθεχγνπλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο, φπνπ 23

24 ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη πην πνιχ κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαζπλδέζεηο ηνπ πξάθηνξα κε ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. 24

25 1.4. Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΝΑΝΣΗ ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΡΧΧΝ ΣΟΤΡΗΣΧΝ. Οη κεζνγεηαθέο ρψξεο απνηεινχλ γηα ηνπο Ρψζνπο κηα πεξηνρή ηδηαίηεξα επηζπκεηή γηα ηνπξηζκφ. Όζεο ρψξεο αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ. είλαη θαηά βάζε αθξηβφηεξεο σο πξννξηζκφο θαη άξα πξνζηηέο κφλν ζηνπο λεφπινπηνπο Ρψζνπο. Αληίζεηα ζηηο θηελφηεξεο ρψξεο, φπσο ε Σνπξθία θαη ε Αίγππηνο, ππάξρεη κηα πην κεγάιε επθνιία εηζφδνπ θαη ζπλεπψο απνηεινχλ ζηφρν γηα ηα ρακειφηεξα ξψζηθα εηζνδήκαηα. πγθεθξηκέλα νη κεζνγεηαθέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. εκθαλίδνπλ κεγάιν ξψζηθν ηνπξηζηηθφ ξεχκα κε ξπζκφ αχμεζεο (18.7%). Ζ ινηπή Μεζφγεηνο (κε Δ.Δ. : Σνπξθία, Αίγππηνο) εκθαλίδεη πνιχ κεγαιχηεξν ξπζκφ (24.8%) ηφζν δηφηη νη ζρεηηθέο ρψξεο δηαζέηνπλ θαη απηέο αξθεηή ειηνθάλεηα, είλαη θζελφηεξεο, αιιά θαη δηφηη δελ απαηηείηαη βίδα Schengen. Δίλαη ζίγνπξν φηη ε Διιάδα κπνξεί λα πξνζειθχζεη πνιχ πεξηζζφηεξνπο Ρψζνπο ηνπξίζηεο απφ ην ζχλνιν ησλ 22 εθαηνκκπξίσλ. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη γεηηνληθέο ρψξεο, Σνπξθία θαη Ηζπαλία, απνξξνθνχλ πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα Ρψζσλ ηνπξηζηψλ εηεζίσο. Δλψ κέρξη θαη ε πνιχ κηθξφηεξε ζε έθηαζε Κχπξνο απνξξνθά κεγαιχηεξν αξηζκφ Ρψζσλ ηνπξηζηψλ απφ ηε ρψξα καο. 7 Ζ Σνπξθία απνηειεί φρη κφλν ηνπξηζηηθφ πφιν έιμεο αιιά θαη θέληξν γηα αγνξέο (cross-border shopping). Μεγάινο αξηζκφο ησλ Ρψζσλ επηζθεπηψλ ηεο Σνπξθίαο είλαη κηθξνέκπνξνη, νη νπνίνη δηαλπθηεξεχνπλ ζηελ Σνπξθία. Οη έκπνξνη απηνί πεγαηλνέξρνληαη πνιχ ζπρλά ζηελ Σνπξθία θαη φιν ην ρξφλν, ζεκεηψλεηαη δε φηη ην δηαζπλνξηαθφ εκπφξην αλέξρεηαη ζε 5 δηο. δνιάξηα. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ ηεο Διιάδαο π.ρ. Σνπξθία, Σπλεζία,Μαξφθν είλαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κε ζπλερείο ππνηηκήζεηο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο λα παξέρνπλ θζελφηεξεο ππεξεζίεο ηνπξηζκνχ ελψ ε Διιάδα δελ δχλαηαη λα αζθήζεη κνλνκεξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Γηα λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ. 7 Παηζνπξάηεο Β., 2002, Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ, Μειέηε ΗΣΔΠ ππ αξηζ

26 Γηα ην 2010 πξνβιέπεηαη φηη ν αξηζκφο αθίμεσλ απφ ηε Ρσζία ζα αγγίμεη ηηο Αλ φκσο δελ επηιπζεί ην εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηελ έθδνζε βίδα θαη αλ ν ΔΟΣ δελ θαηαθέξεη λα πξνβάιιεη απνηειεζκαηηθά ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ ζηε Ρσζία, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη πεληρξά. 8 8 Buhalis D., 1999, Tourism on the Greek Islands: Issues of Peripherality, Competitiveness 26

27 1.5. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΓΤΥΔΡΑΗΝΟΤΝ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΧΗΑ Τπάξρνπλ ζηε ρψξα κεγάιεο αλάγθεο γηα ππνδνκέο πνπ εθηείλνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. πγθεθξηκέλα: 1. εκεηψλνληαη κεγάιεο θπθινθνξηαθέο ζπκθνξήζεηο θαζψο ε κέζε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο δελ μεπεξλά ηα 40 ρηιηφκεηξα. Ζ επηβαηηθή θπθινθνξία γίλεηαη κε ιεσθνξεία. Οη αεξνπνξηθέο ζπγθνηλσλίεο πνπ ελδηαθέξνπλ πην πνιχ ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, είλαη απαξραησκέλεο, θαζψο ην 50% ησλ αεξνζθαθψλ έρνπλ ειηθία άλσ ησλ 15 εηψλ. Σα δξνκνιφγηα ησλ πηήζεσλ γίλνληαη κε ξψζηθα αεξνζθάθε θαη σο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα αζθάιεηαο πηήζεσλ κε επαθφινπζν ηελ απξνζπκία γηα ηαμίδηα. 2. Ζ ππνδνκή ζε ηειεπηθνηλσλίεο είλαη θησρή. Σνχην επεξεάδεη θαη ηε ρξήζε ηνπ Internet. Τπνινγίδεηαη φηη κεγάινη νηθηζκνί δελ έρνπλ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ έμσ θφζκν. Οη κεληαίεο ζπληάμεηο ησλ αηφκσλ πνπ εμήιζαλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη αθφκε πνιχ ρακειέο (κέζε ζχληαμε: $37, αλψηαηε, π.ρ. ελφο πξψελ ζηξαηεγνχ: $100) θαη απηφ δπζρεξαίλεη ζήκεξα ηνλ ηνπξηζκφ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη φρη κφλν. Χο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξίζηα επηζεκαίλεηαη φηη: Ζ κε ζπκκεηνρή, πξφζθαηα αιιά θαη παιαηφηεξα, ηεο Ρσζίαο ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Ηξάθ θαη ζηνλ πεξζηθφ θφιπν, δελ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζηφρσλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ κέζα ζηε ρψξα. Όκσο ηα πξφζθαηα γεγνλφηα (επηέκβξηνο 2004) ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο Σζεηζέλσλ απηνλνκηζηψλ ζε ξψζηθν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα κε εθαηνληάδεο ζχκαηα, αλέηξεςαλ ηελ εηθφλα θαη ε ηξνκνθξαηία θαίλεηαη φηη δελ ηηζαζεχεηαη εχθνια ζηε Ρσζία. Ζ επηηπρήο ηηζάζεπζε ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο απφ ηελ θπβέξλεζε δεκηνπξγεί, απφ ηελ άιιε κεξηά, θιίκα νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 27

28 3. Όκσο, ην έγθιεκα φισλ ησλ εηδψλ, θαίλεηαη φηη «αλζεί» ζηε Ρσζία, ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Απαγσγή μέλσλ επηρεηξεκαηηψλ δελ παξαηεξείηαη κε εμαίξεζε ηελ Σζεηζελία. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα είλαη εθηεηακέλν θαη δπλαηφ. Οη μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Μφζρα ρξεηάδνληαη θάιπςε απφ «εηαηξείεο πξνζηαζίαο». Έηζη, εθηφο Μφζραο θαη Αγίαο Πεηξνχπνιεο δελ κπνξνχλ εχθνια λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, παξά κφλνλ εάλ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σνχην ζεκαίλεη φηη μέλα ηνπξηζηηθά Γξαθεία (Tour Operators) δελ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ εχθνια ζηε Ρσζία 9 4. Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο γηα computer hacking θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ κπνξνχλ εχθνια λα πξνζηαηεπηνχλ. 5. Ζ εθπαίδεπζε (παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν παηδείαο ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο θαη άξα θαη ηελ ηνπξηζηηθή ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ), δελ ρξεκαηνδνηείηαη απνηειεζκαηηθά. Ζ δαπάλε γηα ηελ παηδεία είλαη πνιχ κηθξή θαη αλέξρεηαη κφλν ζην 0,5% ηνπ ΑΔΠ. Σν θξάηνο ρξεκαηνδνηεί κφλν θαηά ην 1/3 ηελ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε. Σα ππφινηπα 2/3 πξνέξρνληαη απφ πιεξσκή δηδάθηξσλ (fees) θαη «δψξα». Έηζη, νη κηζζνί ζηελ παηδεία είλαη ρακεινί θαη σο εθ ηνχηνπ ε εθπαίδεπζε ρσιαίλεη ζνβαξά. Σνχην ζα έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ ηεο Ρσζίαο δηφηη ε κφξθσζε θαη ε επηζπκία γηα γεληθφηεξε κάζεζε είλαη ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηνλ εμεξρφκελν ξψζηθν ηνπξηζκφ Economist, Intelligence Unit, Economist, Intelligence Unit,

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα

πνπδάζηξηα: Καπαβασίλη Κατεπίνα Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤΡΙΜΟΤ: ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΕΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα