!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!" !&#!'+!5667

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667"

Transcript

1 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!" !&#!'+!5667

2 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$!

3 *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$ /$.! /<!%),-!$ 0"%0) /=%'%"%/$) $%!)%#;# 13+0 : '!&#!'+! 5667 *0.! )%! $.! *%#),-/2#) *%))!$),-/2#"%,-!$/(0"#;#.!$%!)%#;#13+0 /")%))!#/#%$/$!$''!$: 02.!'! 30'!2"!%,-!$+),-"0))'!%$!%))!#/#%$*0.!%,-$%!"!$!$),-!$ +! "!%#!#0$.0$#!)#1#3#:0+!)$.!!'/$(+%$%,-'!%$!'/(/.!'%),-!$!-!4!$ 92: : 9!#! 2%$!4!&2"%,-#!#: 0$#!)#1#3#! '%,- )#!#) +!% '!%$!' %))!#/#%$)-/+!$ 0$.!'0#% #! '%,-4 '!%$! ),-0$ )!!+$%))! 30!>22!$#"%,-!$:!%$!(%#%),-!0$.30 "!%,-!/"%#;#)+!3!$!>($'%),-!!$(*!%)!-/#'!%$!)#;$.$%) $?($'%!)!-!&;#:!$92::/#%$0(0(./$(!%,-21.%!+!$/-'!.!) *!%# 0#/,-#!$):!%$!$!-!'/"%!$""!!$/'!-)#0-"21!".0$.%$#!$/#%$/"!%#),-/2#)+!3%!-0$!$./$(! %,- 21.%! 2!0$.),-/2#"%,-! #')&-;! %)(0))%$) 0$. %$ :!)$.!)30!*;-$!$ )%$. -%!.%!!!$ : "%! 1")!*% 4 %, /<! 0$. : %' ""'!)-;0)!: '%,- /0,- +!% '!%$!$ #0.%!$2!0$.!$ %,-/!" /0! 0$. /(0)!)!$+!,(: -! $*!)!$-!%# +!%.!!'!%$)/'!$ B*%))!$),-/2#"%,-!$ -!$0$.!C!"!%,-#!#!.!$ +!),-*!"%,-!$!.! (!$$#$%) 0$. -/# 0$) %!"! 0$!!))"%,-! #0$.!$ +!!%#!#:!)$.!!/$( %"#/0,-3*!%),-!%$+/0$+!#!%"% #!$9!)$!$:!%#0&&./$(!%,-21%-! (!%#: %! -/# )%,- +!%'!(#0"!)!$.! +!%# )%,-!"%,- '!-'/")1+!%$$0$.$)%$$*%))!$),-/2#"%,-!+!%#!$!./$(!$!'/,-#:0,-'!%$!' "/$ D;-%!$!0$.!$.,->.!'>,-#!%,-/$.%!)!#!""!$!3!$/$(!)/!$:!+!$.!!!%#)#!""0$ $ '/(>($'%),-!$ /#!$ 0$. 9 $)!$4.%! 21.%! "%!!$.!+!%#!"!'!$#/)%$.4-/#!.0,-)!%$!$2!0$.),-/2#"%,-!$/#%$/""!$!+!$) "/!$'!%$!$!!$#),-!%.!$.+! "!%#!#: 0"!#3#4/+!.!)*!!$$%,-#*!$%!-!3"%,-4'>,-#!%,-'!%$!/'%"%!./$(!$:!%$!"#!$4 1.!0$.-%)#%$/-/+!$'%,-*;-!$..!!)/'#!$!%#%''!+!-/"#")0$#!)#1#3# 0$.!'0#% #:-$!)%!*;!.%!)!+!%#$%,-#'> "%,-!*!)!$:/$(!A%!+!%#%)#%-$!$!*%.'!#: 1))!".24%'!&#!'+!566E +!#,-'%.#

4 <$&)%)!""#!$%&"$# '(!"" )#*! %"$## &++, '-!"""!#$. )#*! %/#0"#%!$, $. &,"$# '-1!"2 "$!, $#$0"#,!#"!$ '(34! )!"0 #,#% 0"!", "% # '(-3!"$#,&%"#*! 0!5 '36(!"" #%" '364!.! #," '374

5 $#!$#) /#$" '" $# # '"""."*&! '""" 2, ')"!""#!$%&"$# '( "'( "'3 '( $8 9 ':!"" )#*! %"$## &++, '- ""'( ; 9< 9= '1 :F:F ))!#'/(!##-!<2!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::G :F:5 -!"!2!=&!,#/#%$)8/#%$/"!=&!,#/#%$)-<&#-!)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::H :F:I 22%,%!$#'/(!#-<&#-!)%)22!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::F5 :F:7 '&#/$#!'&%%,/"%'&"%,/#%$)2#-!/))!#'/(!##-!<#!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FE ""'3 9 9 '(7 :5:F $#-!!"/#%$)-%&+!#*!!$'/,!,$'%,20$./'!$#/")/$.!=,-/$!/#! '!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F ))!#/&&/,-'.!")8#-!!#%,/",$)%.!/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F:F $!#/</&&/,-#!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F:F:F "!=%+"!&%,!'$!#/<'.!")8#-!'$!#/%)#'.!"::::::::::::::::::::::::56 :5:F:F:F:5 #%,(< &%,!'$!#/<'.!")8#-!!)-#%$ '.!" ::::::::::::::::::::::5F :5:F:F:5 9#2"% +/"/$,!'.!")::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55 :5:F:5 '&%%,/"/"%.%#<2#-!/))!#/&&/,-'.!"):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I

6 $#!$#) :5:F:5:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I :5:F:5:5 -!"%$(+!#*!!$'/,!,$'%,20$./'!$#/")/$.#-!J!=,-/$! /#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E :5:5 $#-!/#%$/"%#<2!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5H :5:5:F /#%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)8/)!"!,#%!)0!<:::::::::::::::::::::::::::::::::I6 :5:5:5 /#%$/"%#<2!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::II :5:5:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II :5:5:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I7 :5:I $#-!"%$(+!#*!!$!=,-/$!/#!.<$/'%,)/$.K$!*)L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 :5:I:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 :5:I:5 -!"%$(+!#*!!$'/,!,$'%,K$!*)L/$.#-!J!=,-/$!/#!:::::::77 :5:I:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::77 :5:I:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7M :5:7 $#-!/$.'*/"(+!-/%2!=,-/$!/#!)8/$/&&"%,/#%$2/%/$,!/#% #!)#) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EF :5:7:F /$.'/"(+!-/%2!=,-/$!/#!)8/)!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$!%.!$,!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E7 :5:7:5 '&%%,/"!%.!$,!/ /%$)#/$.'/"(+!-/%2J/$.J!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:7:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:7:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:E $!=,-/$!/#!'%)/"% $'!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EH ""': '-6!"""!#$. )#*! %/#0"#%!$, $. &,"$# '-1 """'(, '-4 :F:F =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ ##!,-$%,/"/$/"<)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NM :F:5 =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ #/%/$,!/#%#!)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GF :F:I =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ #/(*%#,-%$!!))%$):::::::::::::::::::::::::GM :F:I:F /#//$.!)#%'/#%$&,!.0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GM :F:I:5 '&%%,/"!)0"#)2J/$.J!=,-/$!/#!) :::::::::::::::::::::::::::M5 """'3 '44 :5:F!"!/$,!2)&!,0"/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H6

7 $#!$#) :5:5 -!%'&/,#2)&!,0"/#%$$2!% $!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HG :5:5:F -!,/)!2)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HM :5:5:5 -!,/)!2.!)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F67 :5:5:5:F %)!#/.%$ /$."%'%#)#/+%#/!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F6E :5:5:5:5 %)!#/.%$ /$..!)#/+%"%3%$ +!-/%)2/#%$/")&!,0"/#):::::::::::::F6H :5:I '&%%,/"!%.!$,!$#-!/,#0/"#/.%$ &/,#%,!22!% $!=,-/$!#/.!):::::FFI """': 5< '((7 :I:F -!"!20$,!#/%$#<%$/))!#'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F56 :I:5!,%)%$+!-/%0$.!C#0!+!-/%/"0$,!#/%$#<O:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F55 """'> '(3-!"2 "$!, $#$0"#,!#"!$ '(34 "'( 9 9? :F:F -!" %,/"#-!<2/#%$/",-%,!0$.!0$,!#/%$#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FI6 :F:5 '&%%,/"!%.!$,!2#-!#-!<2/#%$/",-%,!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FI7 "'3 99 '(:1 :5:F!+!#%'$$+0$.!./#%$/"%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FIM :5:5 %22!!$#&!)&!,#%!)$+0$.!./#%$/"%#<%$#-!"%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::F7F :5:5:F 0$.!./#%$/"%#</)&#%'%3/#%$0$.!,$)#/%$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::F7F :5:5:5 0$.!./#%$/"%#</), $%#%!%""0)%$) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F75 :5:5:I 0$.!./#%$/"%#</)!," %,/"/#%$/"%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F77 :5:I 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7N "': 2 9 = A99 9 '(>- :I:F -!&)<,-" %,/"%!*2-0'/$.!,%)%$+!-/%::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7G :I:5 -!!"!/$,!2-!0%)#%,)%$-0'/$.!,%)%$'/(%$ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEF :I:I!-/%/"!,$'%,)/$.!=,-/$!/#!'!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEM "'> '(-(! )!"0 #,#% 0"!", "% # '(-3 '( '(-: :F:F =&!%'!$#/".!)% $/$../#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNE

8 $#!$#) :F:5!,/)#%$!=,-/$!/#!)%$!/"*"./$.!=&!%'!$#)P/,'&/%)$::::::::::FNM :F:5:F!,/)#%$ /,,0/,<2&2!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::FNM :F:5:5!,/)#%$ /,,0/,<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::FGF :F:5:I 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FG5 :F:I -!$/#0!2!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGI :F:I:F /#%$/"%#<2!=&!%'!$#/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGI :F:I:5,''$+%/)%$!=&!,#/#%$2'/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGM :F:I:I %22!!$#!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)')Q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMI :F:I:I:F =#/&"/#%!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FME :F:I:I:5./&#%!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FHF :F:I:I:I!!))%!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH7 :F:I:I:7 %),0))%$2#-!!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::566 :F:7 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56E '3 :5:F $#.0,#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56N :5:5!)% $2#-!!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56G :5:I =&!%'!$#/"!)0"#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F! /#!.+!-/%2!=,-/$!/#!)%$!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$! '/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F:F %'%"/%#<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F:5 22%,%!$,<2!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::::::::::::5FI :5:I:F:I 0''/<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5 $.%%.0/"+!-/%%$!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#)P#-!$/#0!2!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5:F /#%$/"%#<2$.%%.0/"=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5:5!!/,#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FG :5:I:5:I $.%%.0/"!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)')::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FH :5:I:I!<$!)!/0#<$#!)#P.%$/#!.=&!,#/#%$)Q::::::::::::::::::::::::::::::::::::556 :5:7 %),0))%$2#-!!=&!%'!$#/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::557 ': '331 :I:F +D!,#%!)/$.20$,#%$%$ 2#!,-$%,/"/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55G :I:F:F 9-%")&-<2#!,-$%,/"/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55M :I:F:5 =/'&"!)2#!,-$%,/"/$/"<)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I6 :I:5 92%#/+%"%#<2#!,-$%,/"#/.%$ 0"!) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7

9 $#!$#) :I:5:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7 :I:5:5 '&%%,/"!)0"#)2#-!J/$.!$J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::5IG :I:5:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IG :I:5:5:5 '&"!'!$#/#%$2#-!'%$ /!/!#/.%$ 0"!:::::::::::::::::::::::::::::::5IH :I:5:5:I 92%#/+%"%#<%$.%,/#)2#!,-$%,/"#/.%$ 0"!&2%#)::::::::::::::::::::::::::::57I '> '3>7!"$#,&%"#*! 0!5 '36( "'( "'3 '36( $ '36:!"" #%" '364 9= 9 '364 92=9B 9= 9 '31( 9%=0 '317 9 =" '34( 9.=" 9 '343 9*=! 9 '346!.! #," '374

10 % 0!). % 0! F8J!=,-/$!/#!2'/$0/<FHHH#0"<5667::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F % 0! F8/%"/+"!&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I7 % 0! 58=&!,#/#%$)!)2)0!<./#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IE % 0! I8,/##!.%/ /')2#-!0$+%/)!.$!))-<&#-!)%)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IG % 0! 78J/$.&0,-/)%$ &*!&/%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::N6 % 0! E8J/$.&0,-/)%$ &*!&/%#<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NF % 0! F8!"!,#!."$ #!$.)22!!2"/#%$!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NM % 0! 58!$.)%$#-!J!=,-/$!/#!4FHGE8F#566I85:::::::::::::::::::::::::::::::::::G6 % 0! I8!$.)%$#-!J!=,-/$!/#!4FHGE8F#566I85:::::::::::::::::::::::::::::::::G6 % 0! 78/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4JS./%"<./#/T:::::::::::::::::::::::::::::::G5 % 0! E8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4JS*!!("<./#/T::::::::::::::::::::::::::::G5 % 0! N8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4!$JS./%"<./#/T::::::::::::::::::::::::::::::GE % 0! G8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4!$JS*!!("<./#/T:::::::::::::::::::::::::::GE % 0! M8U0/#!"<J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! H8U0/#!"<J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! F68U0/#!"<J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! FF8U0/#!"<J!=,-/$!/#!!#0$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! F589/#%/",!"/#%$2,-/$!)%$#-!" J::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MF % 0! FI89/#%/",!"/#%$2,-/$!)%$#-!"!$J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MF % 0! F78J!=,-/$!/#!/$.)#/#!&+/+%"%#%!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ME % 0! FE8!$J!=,-/$!/#!/$.)#/#!&+/+%"%#%!) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MG % 0! FN:,-!'/#%,)#0,#0!2#-!2!% $!=,-/$!'/(!#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H5 % 0! FG8!% $!=,-/$!'/(!##0$!S./%"</!/!)%$&%"4%$+%""%$)2 VT:HI % 0! FM8!% $!=,-/$!'/(!##0$!/$.*".'!,-/$.%)!#/.!S/$$0/"2% 0!)4 %$+%""%$)2 VT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H7 % 0! FH89%,!'!'!$#)2,$)0'&#%$.)/$.!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::HN % 0! 5689%,!"/#%"%#<2,$)0'&#%$.)/$.!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::HG % 0! 5F89/#%/""<)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F66 % 0! 5589!2!,#)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F6F % 0! 5I8!)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F65

11 % 0!) % 0! 5789%,!.!!"&'!$#*%#-/$%)!"!)))% $/"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FFI % 0! 5E8$,!#/%$#<%$2!% $!=,-/$!'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F5F % 0! F8,-!'/#%,%""0)#/#%$2#-!-0'/$.!,%)%$&,!))::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7G % 0! 58.%$/#%$ /'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEN % 0! F8,!!$)-#2#-!2%)#!=&!%'!$#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNN % 0! 58%#2#-!S5T&,!)):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNG % 0! I8=&!%'!$#/"#%'!)!%!)/$.2!,/)#) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNG % 0! 78=&!,#/#%$!)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FG7 % 0! E8,/##!.%/ /')2#-!0$+%/)!.$!))-<&#-!)%)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#! 2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGE % 0! N8+!-/%2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGH % 0! G8+!-/%2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::FM6 % 0! M8=&!,#!.!)0)&!%0)!=,-/$!/#!,-/$!)S&2!))%$/"!=,-/$!/#! 2!,/)#)T::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMN % 0! H8=&!,#!.!)0)&!%0),-/$!%$#-!!=&!%'!$#/"#%'!)!%!)::::::::::::::::::::::FMH % 0! F68R0%"%+%0'!=,-/$!/#!)2#-! VJW/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FHE % 0! FF8R0%"%+%0'!=,-/$!/#!)2#-!!=&!%'!$#/"#%'!)!%!) :::::::::::::::::::::::::::FHM % 0! F5892!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)/$.999!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::56F % 0! FI8#%2%,%/"20$./'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/$.&2!))%$/"!=&!,#/#%$)::::56I % 0! F78,!!$)-#2#-!)!,$.!=&!%'!$#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56H % 0! FE8!/"%3!.!=,-/$!/#!)/$.20$./'!$#/"/"0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FF % 0! FN8!,/)#!.,-/$!)/$./$.')-,()::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FI % 0! FG8!/!/+)"0#!,-/$!)%$!=&!,#/#%$)/$.!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::5FM % 0! FM8$.%%.0/"!=&!,#/#%$)2!/,- 0&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55F % 0! FH8%/ /'2/#<&%,/")0&&#/$.!)%)#/$,!&/##!$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IF % 0! 568%/ /'2/#<&%,/"-!/. /$. )-0".!)&/##!$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I5 % 0! 5F8%/ /'2/#<&%,/"2%"#!0"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5II % 0! 558""0)#/#%$2/'%$ /!/!#/.%$ 0"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7 % 0! 5I8!R0!$,<.%)#%+0#%$/$.)0''/<)#/#%)#%,)2./%"<J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IM % 0! 578!R0!$,<.%)#%+0#%$/$.)0''/<)#/#%)#%,)2./%"<!$J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IM % 0! 5E8%$ /!/!)/$.#-!J!=,-/$!/#! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IH % 0! 5N8%$ /!/!)/$.#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::576 % 0! 5G8=&!,#!.$0'+!2#/$)/,#%$)/$.,)#0$.!#-!/$.'*/"(/))0'&#%$:57E

12 % 0!) % 0! F8$#!!$#%$/,#%%#%!)%$#-!J'/(!#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E7 % 0! 58$#!!$#%$/,#%%#%!)%$#-!J'/(!#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E7 % 0! F8-!!)#/!)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5NG % 0! 58!)0"#)2""%$!!))%$)2!R0/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5NM % 0! I8/, 20$./'!$#/"/$/"<)%)!)0).!2"*/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::5G5 % 0! 78/%"<#%'%$ %$#-!'.!"2/$)/$.<$)X5665+Y:::::::::::::::::::::::::::::::::::5G7

13 /+"!) /+"! F8/'&"!''!$#)2#-!"!!"2 VJW!=,-/$!/#!/$.'/,!,$'%, 20$./'!$#/")::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5G /+"! 58/'&"!''!$#)2#-!2%)#.%22!!$,!)2 VJW!=,-/$!/#!/$. '/,!,$'%,20$./'!$#/"):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M /+"! I8 VJW!=,-/$!/#!/$.'/,!,$'%,20$./'!$#/")::::::::::::::::::::::::::::::::::::5H /+"! 78/%"/+"!)0!<./#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II /+"! E8$+%/)!.$!))2'/(!#!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IM /+"! N8#- $/"%#<#!)#2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::IH /+"! G8!)#2)!%/",!"/#%$%$&2!))%$/"2!,/)#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 /+"! M8% $2!!))%$,!22%,%!$#)2'/,!,$'%,/$$0$,!'!$#)P/)!"!,#%! )0!<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::75 /+"! H8/,!,$'%,/$$0$,!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7N /+"! F68/'&"!)#/#%)#%,)2#-!$!*)/%/+"!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7G /+"! FF8!*)%'&/,#2#-! VJW!=,-/$!/#!4!)#%'/#%$!R0/#%$S E5T:::::::::::::7M /+"! F58!*)%'&/,#2#-! VJW!=,-/$!/#!!)#%'/#%$!R0/#%$S EIT::::::::::::::E6 /+"! FI8!)0"#)2#-!/%/$,!/#%!)#2#-!./%"<J V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGEP0$!566IT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EN /+"! F78!)0"#)2/%/$,!/#%!)#2#-!*!!("<J V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGEP0$!566IT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EG /+"! FE8!)0"#)2/%/$,!/#%!)#2#-!./%"<ZJ V!=,-/$!/#!S/$0/<FHGEP 0$!566IT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EM /+"! FN8!)0"#)2#-!/%/$,!/#%!)#2#-!*!!("<Z V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGE 0$!566IT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EM /+"! FG8!"!,#!.!)#%'/#!)2#-!!0L)C!R0%"%+%0'O!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::N7 /+"! F8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J./%"<!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::GI /+"! 58/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J*!!("<!=,-/$!/#!)::::::::::::::::G7 /+"! I8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J./%"<!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::GN /+"! 78/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J*!!("<!=,-/$!/#!) ::::::::::::::GG /+"! E8!)0"#)2#-!#!)#4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M6 /+"! N8!)0"#)2#-!#!)#4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M6 /+"! G8!)0"#)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M7

14 /+"!) /+"! M8/".#!)#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M7 /+"! H8!)0"#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MN /+"! F68/".#!)#)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MN /+"! FF80''/<2#!$."!$ #-%$R0/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MM /+"! F580$./'!$#/")/$.!=,-/$!/#!'!'!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MH /+"! FI8-!"!2)&!,0"/#%$%$)%/$/$.::2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::MH /+"! F78!&#!.2!% $!=,-/$!'/(!##0$!+<,0$#!&/#<S./%"</!/!)%$ &%"4%$+%""%$)2 VT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HI /+"! FE822!,#)2)&!,0"/#%$$!=,-/$!/#!) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FFI /+"! FN8/,#).!#!'%$%$!=,-/$!/#!'!'!$#)S%$[T:::::::::::::::::::::::::::::::::::FF7 /+"! FG8/.%$ '!#-.)P-%,-'!#-.+!)#.!),%+!)<0*$#/.%$ &/,#%,!::::FFE /+"! F8/'%$!22!,#)/,,.%$ ##-!!=&!%'!$#2!)(</$./-$!'/$XFHMFY::FIN /+"! F8!,/)#%$ /,,0/,<2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FNH /+"! 58#/#%)#%,/"#!)#)2.%22!!$,!)%$&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#) :::::::::::::::FNH /+"! I892!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#)::::::::::::::::FG6 /+"! 78,,0/,<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGF /+"! E8#/#%)#%,/"#!)#)2.%22!!$,!)%$!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::FG5 /+"! N8=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#):::::::::::::::FG5 /+"! G8!)#20$+%/)!.$!))2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::FGE /+"! M8#- $/"%#<#!)#)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FGN /+"! H8!)#2)!%/",!"/#%$%$!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::FGG /+"! F680''/<2#-!!)0"#)2#-!/#%$/"!=&!,#/#%$-<&#-!)%)::::::::::::::::::::::::FGM /+"! FF8,!22%,%!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMF /+"! F58!)#)2!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::FMM /+"! FI8!)#)2!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::FH6 /+"! F780''/<2#-!!)0"#)2#-!!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)'!,-/$%)'::::::::::::::FHF /+"! FE8!)#2/./&#%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::FH5 /+"! FN8!)#)2/./&#%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#) ::::::::::FHI /+"! FG80''/<2#-!!)0"#)2#-!/./&#%!!=&!,#/#%$'!,-/$%)'::::::::::::::::::::::FH7 /+"! FM8!"!,#!.!)#%'/#!)2#-! VJW20$./'!$#/"!R0%"%+%0'/#!:::::::::::::::::::::::FHE /+"! FH8!)#)2!!))%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#) :::::::::FHG /+"! 568!)#)2!!))%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::FHH /+"! 5F80''/<2#-!!)0"#)2#-!!!))%!!=&!,#/#%$'!,-/$%)' :::::::::::::::::::FHH /+"! 558!"/#%$+!#*!!$&2!))%$/"/$./#%2%,%/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::56I /+"! 5I8!"/#%$+!#*!!$/! /#!. 0&2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FF

15 /+"!) /+"! 578!"/#%$+!#*!!$2!,/)#!.,-/$!)/$.)-,() :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F5 /+"! 5E8/%/$,!/#%#!)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FE /+"! 5N8!)#)2/#%$/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FG /+"! 5G8!)0"#)2#-!%",=$)% $!./$(#!)#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FM /+"! 5M8$.%%.0/"!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)'):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::556 /+"! 5H8.%$/#%$'!/)0!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::555 /+"! I68!)#2-!#!!$!0)!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55I /+"! IF8$.%%.0/"&!.%,#%$)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::557 /+"! I58-!%'&#/$,!2#!,-$%,/"/$/"<)%)%$2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::55M /+"! II8!,-$%,/"#/.%$ &2%#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::57F /+"! I78!,-$%,/"#/.%$ &2%#)2#-!!$J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::57F /+"! IE8/$(%$ 2'%$ /!/!#/.%$ 0"!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57I /+"! IN8%$ /!/!#/.%$ 0"!)/$.#/$)/,#%$,)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57N /+"! IG8/,#%$2$! /#%!/0 '!$#!.!#0$)2/%0)""%$ #%'!&!%.)4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57M /+"! IM8/,#%$2$! /#%!/0 '!$#!.!#0$)2/%0)""%$ #%'!&!%.)4!$J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57M /+"! F8% $!22!,#)8%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#./$.+/.$!*)::::::::::::::::::::::5N7 /+"! 58! /&-%,/".%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#'/,!,$'%,K$!*)L4:::::::::::::::5NE /+"! I8! /&-%,/".%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#'/,!,$'%,K$!*)L4:::::::::::::5NN /+"! 78!*)%'&/,#2'/,!,$'%,20$./'!$#/")%$/%0))0+ &!%.):::::::::::::::5NH /+"! E8'&"%,/#%$)2#-!/"0!2#-!-!%"L)%$!R0/"%#<,!22%,%!$#::::::::::::::::::::::::::::5M6 /+"! N85=5,$#%$!$,<#/+"!2#-!χ 5 #!)#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M6 /+"! G89/<22),-!'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M7 /+"! M8$+%/)!.$!))#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::::::::::::5ME /+"! H8$+%/)!.$!))#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&E# 0&N:::::::::::::::::::::::::::::::5MN /+"! F68#- $/"%#<#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::::::::::5MG /+"! FF8#- $/"%#<#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N:::::::::::::::::::::::::::::5MM /+"! F58!%/",!"/#%$#!)#2!/,-%$.%%.0/"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5MH /+"! FI8=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I::::::::::::::::::5H6 /+"! F78=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7#N:::::::::::::::::::::::::::5HF /+"! FE8./&#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I::::::::::::::::::::::::5H5 /+"! FN8./&#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N::::::::::::::::::::::::5HI /+"! FG8!!))%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::5H7 /+"! FM8!!))%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N:::::::::::::::::::::5HE

16 /+"!) /+"! FH8!)#2-!#!!$!0)!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5HN /+"! 568$.%%.0/"!=&!,#/#%$)/).%!,#%$2,-/$!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::5HG

17 -/&#!8$#.0,#%$ F " " 9 "'( ##-!+! %$$%$ 2FHHH4#-!0*/)2'/""<"/0$,-!./)#-!$!*)%$ "!,0!$,<%$#-! 0&!/$$!#/<$%$ST:%$,!#-!$#-!J!=,-/$!/#!-/) $!#-0 - #-!!.%22!!$#)#/!)S)!! FT8/#2%)#4#-!0.!&!,%/#!.)#$ "<2$!/"<#* <!/)/ /%$)##-!.""/\)0+)!R0!$#"<4#-!0'!.)%.!*/.)/ /%$)##-!.""/%$/ $/*/$!+!#*!!$6:ME/$.6:HE.""/&!0\)%$,!!+0/<5665#-!0!$#!!. /$/&&!,%/#%$&-/)!/ /%$)##-!.""/:."B(= &!C&% D( EUR/USD Jan 99 Jul 99 Jan 00 Jul 00 Jan 01 Jul 01 Jan 02 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 "')# /"" /$/"<)#) 20$. #-! /,#0/".!!"&'!$# 2 #-! J!=,-/$! /#! /#-! /)#$%)-%$ :/."</$<$!*0".-/!2!)!!$)0,-/,0)!2#-!J!=,-/$!/#!: $)!R0!$#"<4#-!.!!"&'!$#2#-!J!=,-/$!/#!/&&!/)#+!/'<)#!<2 '/$<&2!))%$/"/$.),%!$#%2%,+)!!)S)!!!: :!/0*!/$.%'/".%X566FY40&!/$,$'%,.%)<0&/##-!%2X5665YT:$&/#%,0"/4#-!%$%#%/".!&!,%/#%$2#-!0 / /%$)##-!.""/,/'!R0%#!)0&%)%$ "</)%#*/)!=&!,#!.#-/##-!0*0"./&&!,%/#! / /%$)##-!.""/+!,/0)!2#-!%'&#/$#)<$! %!)#-/#/$/"<)#)+!"%!!.*0".R0%,("<

18 -/&#!8$#.0,#%$ 5.!!"&+!#*!!$#-!0)!2#-!0%$2!% $!=,-/$!#/$)/,#%$)/$.%$0/!/ 2%$/$,%/"/))!#'/(!#)S)!!/"/#!X5665Y40$.!""XFHHMY49#!)/$.!<XFHHMY/$.,-$!%.!X566IYT:")#-!!,!$#/&&!,%/#%$2#-!0/ /%$)##-!.""/,/'!/#-! 0$!=&!,#!.2')#2#-!&2!))%$/"/$/"<)#): /$<!,$'%)#)-/!#%!.# %!!/)$/+"!!=&"/$/#%$)2#-!0$!=&!,#!./$./)#$%)-%$.!!"&'!$#2#-!J!=,-/$!/#!:$"%$!*%#-#-!#/.%#%$/"!,$'%,/&&/,-4 ')#2#-!)!!=&"/$/#%$)%$(!'/,!,$'%,20$./'!$#/")4*-!!/)#-!9 *#-.%22!!$,!)+!#*!!$#-!$%#!.#/#!)/$.0"/$.-/! /%$!./$0#)#/$.%$ &'%$!$,!%$ #-!.!&!,%/#%$&-/)!2#-!0:$#-!0L)/&&!,%/#%$&-/)!#-!"/!/$.&+/+"<$# )0)#/%$/+"!,0!$#/,,0$#.!2%,%#)!!)/)/$!=&"/$/#%$2#-!/&&!,%/#%$2#-!0 / /%$)##-!.""/:*!!4+#-!=&"/$/#%$)$"<-".#0!2#-!)&!,%2%,#%'!&!%.%$ *-%,-#-!</!0)!.:!=/'&"!4!!$%$#-!/&&!,%/#%$&-/)!2#-!0/ /%$)##-!.""/#-!!,$'<)-*!.-% -! *#-/#!)#-/$#-!0!,$'<:-0)4#-!0 )-0".-/!20#-!.!&!,%/#!.:$,$#/)#4#-!"/!,0!$#/,,0$#.!2%,%#!=%)#!./").0%$ #-!.!&!,%/#%$2#-!J!=,-/$!/#!:$)!R0!$#"<4%#%),'&"!#!"<% -# *-!$*/$$X5666Y)#/#!)8 C-!2!% $!=,-/$!'/(!#%)/,/&%,%0)+!/)#/##-!+!)#2#%'!):0##-! '!'!$#)2#-!*".L)"/!)#,0!$,%!)-/!+!!$&/#%,0"/"<'<)#%2<%$!#-! &/)# <!/:!".' -/) #-!.%!!$,! +!#*!!$!,$'%, 20$./'!$#/") /$. #-! &!2'/$,! 2,0!$,%!) +!!$ ) )#/(: /.%#%$/",0!$,< /$/"<)%)4 +/)!. $!,$'%, *#-4%$#!!)#/#!)/$.,0!$#/,,0$#+/"/$,!)*0".42!=/'&"!4-/!.%,#/#!./%)%$!0/$./2/""%$ <!$:$2/,#4#-!!!)!-/)-/&&!$!.:S*/$$ X5666Y4&:7T!/""4#-!'<)#!%0).!!"&'!$#2#-!0/ /%$)##-!.""/%)$#-%$ $!*%$!,$'%,):#/#-!+!"$ )#/+/.!!=%)#%$ '<)#!<%$!=,-/$!/#!!,$'%,):$!$!/"4 #-!.!!"&'!$# 2 2!! 2"/#%$!=,-/$! /#!),/$ -/."< +!!=&"/%$!. +< '/,!,$'%, 20$./'!$#/") /) )0&&)!. +< #/.%#%$/"!,$'%, #-!%!): -!!2!4 &'%$!$#!,$'%)#)<!#,$,"0.!#-/##-!!!=%)#)/$K!=,-/$!/#!.%),$$!,#&033"!LS)!! +)#2!"./$. 22X5666YT: )/&0!"<'/,!,$'%,/$/"<)%)2!=,-/$!/#!'!'!$#)/&&!/)#+!20#%"!4*!,-)!/$/"#!$/#%!*/<#%.!$#%2<%'&#/$#$$ 20$./'!$#/"2/,#).!#!'%$%$!=,-/$! /#!'!'!$#):!/)$/+"!)#/#%$ &%$#2#-%)%))0!%)##/(!/$!*!=&"/#%!"(/# #-! +)!/+"!!=,-/$! /#! '!'!$#) 2 2!! 2"/#%$!=,-/$! /#!): $)&%,00),-//,#!%)#%,)22!!2"/#%$!=,-/$!/#!)/!"$ /$.&!)%)#!$##!$.):-!)!#!$.)/!

19 -/&#!8$#.0,#%$ I 2#!$.%),$$!,#!.2'#-!'/,!,$'%,.!!"&'!$#2#-!!"/#!.!,$'%!))#-/##-!< /#-! /#-!/''!$#0'2%#)*$: 2#!$#-!!=%)#%$ #!$.)/!/##%+0#!.#/$!=,!))%!)&!,0"/#%!#/.%$ +!-/%22!% $!=,-/$!'/(!#&/#%,%&/$#):"!/.<!<$!)-% -"% -#!.#-!%'&#/$,!2)&!,0"/#%$%$ /))!#'/(!#):,,.%$ #!<$!)4&2!))%$/"%$!)#)%!$#/#!#-!%#/.%$.!,%)%$) /#-!$C*/!)2&#%'%)#%,&!))%'%)#%,)!$#%'!$#)OS!<$!)XFHINY4&:FE7T#-/$$C*-/# /$%$!)#'!$#%)!/""<*#-#/'/$*-+0<)%#2(!!&)OS!<$!)XFHINY4&:FE7 FEET:$ #-%),$#!=#4!<$!)/ 0!.#-/#%$'/(!#).'%$/#!.+<)&!,0"/#%$&)<,-" %,/"2/,#) +!,'!&/#%,0"/"<%'&#/$#:$0)#0.<*!.!/"*%#-#-!&)<,-" %,/"2/,#)4*-%,-'/< +!%'&#/$#20$.!)#/$.%$!=,-/$!/#!'!'!$#):-0)40)#0.<+!"$ )##-!$!*!)!/,-2%!".2+!-/%/"!,$'%,)4*-%,-,$)%.!)#-!!"!/$,!2&)<,-" %,/"2/,#)%$!,$'%,,$#!=#):-!'/%$+D!,#%!2+!-/%/"!,$'%)#)%)#.!!"&/'!!/"%)#%, %!* 2 #-! /,#0/" -0'/$ +!-/% %$ #-!,$#!=# 2!,$'%,): -!!2!4 +!-/%/"!,$'%)#) 2#!$!2! # #-! *( 2 +!-/%/".!,%)%$ #-!%)#)4 *- %$#.0,!. $!*,$,!&#)0$.!#-!!$!/"-!/.%$ 2+0$.!./#%$/"%#<:!$#/"##-!,$,!&#2+0$.!. /#%$/"%#<%)#-!/))0'&#%$#-/#-0'/$)L/,#0/"+!-/%.!%/#!)2'#-!%.!/"2!,$'%, /#%$/"%#<.0!#/#"!/)##*!/)$)82%)#4.!,%)%$)/!0)0/""<+/)!.$/$%$,'&"!#! %$2'/#%$ +/)%) S"%'%#!. %$2'/#%$T /$.4 )!,$.4 #-! %$2'/#%$ &,!))%$ 2-0'/$ +!%$ )%)"%'%#!.+<#-!%,'&0#/#%$/",/&/,%#%!)S"%'%#!., $%#%!!)0,!)T:0!##-!)! "%'%#/#%$)&!&"!/!2,!.#/&&"<)%'&"%2%,/#%$'!,-/$%)')%$%$2'/#%$&,!))%$ : '&#/$#)%'&"%2%,/#%$'!,-/$%)')4*-%,-&"/</.!,%)%!"!%$#-!&,!))D0. '!$#/$..!,%)%$'/(%$ 4/!)%'&"!-!0%)#%,):%'&"!-!0%)#%,),/$&%$,%&/""<+!,-//,#!%3!./) )%'&"!0"!)2#-0'+4*-%,-/""*R0%,(/$.!22%,%!$#.!,%)%$)!!$0$.!/-% -.!!!2 0$,!#/%$#<:$#-%))#0.<40/%'%)#/$/"<3!#-!!"!/$,!2)%'&"!-!0%)#%,)%$#-!,$#!=# 22!% $!=,-/$!'/(!#):$0%!*4#-!.!,%)%$)%#0/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#),/$)!!/)/&%'!!=/'&"!2.!,%)%$)%#0/#%$)%$*-%,-)%'&"!-!0%)#%,)/!!)&!,%/""<!"!/$#/)#-!,'&"!=%#<2#-!.!,%)%$)%#0/#%$%)!<-% -: "'3 $8 9 -!)#0.<%) /$%3!./)2""*):$-/&#!4*!.!/"*%#-#-!!=,-/$!/#!.%),$$!,# &033"!:$&/#%,0"/4*!.%),0))/$.,-!,(#-!'/%$%'&"%,/#%$)2#-!#/.%#%$/"!,$'%, /&&/,-2!=&"/%$%$!=,-/$!/#!'!'!$#):-!/))!#'/(!##-!<2!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$ %'&"%!) #-/#!=,-/$! /#!) /! '/%$"<.%!$ +< #-!.!!"&'!$# 2

20 -/&#!8$#.0,#%$ 7 '/,!,$'%, 20$./'!$#/"): 0#-!'! #-! /))!# '/(!# #-!< /))0'!) #-/# 2!% $!=,-/$! '/(!# &/#%,%&/$#) 2' /#%$/"!=&!,#/#%$),$,!$%$ 20#0!!=,-/$! /#!.!!"&'!$#) /$. #-/#!=,-/$! /#!) /!.!#!'%$!. %$!22%,%!$# '/(!#):!/"" #-!!'&%%,/"!%.!$,!)0!)#)#-/##-!#/.%#%$/"/&&/,-2!=&"/%$%$!=,-/$!/#!,-/$!) %)/#..)*%#-#-!./#/: -/&#!/..!))!)#-!!=%)#!$,!2"$ /$.&!)%)#!$##!$.)%$!=,-/$!/#!#%'!)!%!):!/&&"<#-!!.%22!!$#'!#-.)#.!#!'%$!!'&%%,/""<#-!#!$."!$ #-%$2!% $!=,-/$! '/(!#):$&/#%,0"/4*!/&&"</#!,-$%,/"/$/"<)%)#"4/%/$,!/#%#!)#)/$.//( *%#,-%$!!))%$:!/""40!'&%%,/"/$/"<)%)!!/")#-/#!=,-/$!/#!))-*/,"!/ #!$.!$,<#'!%$"$ /$.&!)%)#!$##!$.):0#-!'!4*!.%),0))#-!!"!/$,!2 )&!,0"/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#):%#-! /.##-!%'&/,#2)&!,0"/#%$4!,$'%, #-!<)#/#!)#-/#)&!,0"/#%$,/$-/!!%#-!/)#/+%"%3%$!22!,#/.!)#/+%"%3%$!22!,#$!=,-/$!/#!):-/&#!/..!))!)+#-&))%+"!%'&/,#)2)&!,0"/#%$$!=,-/$!/#!) $/#-!!#%,/"+/)%)/$. %!)/$!%!*$#-!!'&%%,/"!%.!$,!:##-!!$.2-/&#! 4*!!=/'%$!#-!!<$!)%/$%!*$#-!20$,#%$%$ 2/))!#'/(!#): -/&#!!=&"!)'/%$%$)% -#)2'#-!$!*!)!/,-2%!".2+!-/%/"!,$'%,):$ &/#%,0"/4*! %!/+%!2.!),%&#%$2#-!'/%$%'&"%,/#%$)2#-!" %,/"#-!<2/#%$/",-%,!0$.!0$,!#/%$#</$.)0''/%3!#-!!'&%%,/"!%.!$,!2#-/##-!<:-!!'&%%,/"!%.!$,!)0!)#)#-/#/,#0/"-0'/$+!-/%%)2#!$%$,$)%)#!$#*%#-#-!&!.%,#%$)2#-! #-!<2/#%$/",-%,!:'0,-.%),0))!./"#!$/#%!##-!#/.%#%$/"!,$'%,&//.% '2 /#%$/"%#<%)#-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<2%)#%$#.0,!.+<!+!#%'$XFHEEY:-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<,/$+!)!!$/)#-!#-!!#%,/"+/)%)2')#2#-!!)!/,-%$ #-!2%!".2+!-/%/"!,$'%,):$#-!,!$#!2#-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<%)/ &)<,-" %,/"/$/"<)%)2#-!/,#0/"-0'/$D0. '!$#/$..!,%)%$+!-/%:$-/&#!4*!.%),0)) #-!,$,!&# 2 +0$.!. /#%$/"%#< %$.!#/%" /$. %""0)#/#! %'&#/$# %$)% -#) 2 +!-/%/".!,%)%$#-!%!):$&/#%,0"/4*!.!/"%$-/&#!*%#-#-!!"!/$,!2)%'&"! -!0%)#%,)%$#-!,$#!=#22!% $!=,-/$!'/(!#): -/&#!&%.!)!=&!%'!$#/"/$.!'&%%,/"!%.!$,!2#-!)0!)#!.!"!/$,!2)%'&"! -!0%)#%,)%$#-!,$#!=#22!% $!=,-/$!'/(!#):-!!=&!%'!$#/"&/#2-/&#!%).%%.!.%$##*&/#):$#-!2%)#!=&!%'!$#4*!.!/"*%#-#-!-0'/$!=&!,#/#%$2'/#%$:!,'&/!&%$#2!,/)#)2#-!J!=,-/$!/#!)0!<!.2'&2!))%$/"/$/"<)#) /$.!=&!%'!$#/""<!$!/#!.&%$#2!,/)#)2)#0.!$#)2/)%'0"/#!.!=,-/$!/#!#%'! )!%!):-!!)0"#))-*#-/##-!2!,/)#%$ &!2'/$,!2+#- 0&).%22!))0+)#/$#%/""<:

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές Ανακοίνωση για το µέλλον της ΚAΠ «Η ΚΑΠπροςτο2020: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τοµέα των τροφίµων, στους φυσικούς πόρους και στις περιφέρειες» Γ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

Item Performance Test condition (IEC ) Operating temperature 55ºC + 105ºC. Rated temperature + 105ºC. Range 3.3 μ F 1,000 μ F 120Hz

Item Performance Test condition (IEC ) Operating temperature 55ºC + 105ºC. Rated temperature + 105ºC. Range 3.3 μ F 1,000 μ F 120Hz Low ESR / RoHS Compliant PS/L series is the standard product of NeoCapacitor TM. PS/L series can provide space-saving solution and low ESR. Performance Characteristics Item Performance Test condition (IEC

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Βασικές γνώσεις πολιτικής προστασίας 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Έντονα καιρικά φαινόµενα- Πληµµύρες) Παρουσίαση 3: Πληµµύρες Νίκος Μαµάσης Λέκτορας Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

!"##$%& '()*+,-./ ,*+, *4*5 6 #7#*8*8*94#* 56)/:::3; '<( = />. / 2 0 *+, ' ()-

!##$%& '()*+,-./ ,*+, *4*5 6 #7#*8*8*94#* 56)/:::3; '<( = />. / 2 0 *+, ' ()- !"##$%& '()*+,-./01 23...01,*+, *4*5 6 #7#*8*8*94#* 56)/:::3; '. / 2 0 *+, ' ()- "*?@A@?=6(*?*4*?BCDEF?GHG?CIJ;?DKK;(G?CIJ;-./ H

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining)

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Εξόρυξη Χρονικής Γνώσης (temporal data mining) Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Οµάδα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 11/5/2012 Πρωί # 1 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 1 1 17. 18. 19. 20. 2 2 116990 ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 Ν.Ο.ΦΙΘΕ ΑΝ Ρ 00:167 ΠΡΟΚΡ. 148987 ΗΜΑΡΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1980 ΝΟΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+. #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ JnkEEL tt)itttt ll ΕΠΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΚΥΡΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4549 Παρασκευή, 1 Φεβρουαρου 2013 169 Αριθμός 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΑΓΩΝΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΑ ΔΗΜΟΣΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΑ, ΔΕΥΘΥΝΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

J J l 2 J T l 1 J T J T l 2 l 1 J J l 1 c 0 J J J J J l 2 l 2 J J J T J T l 1 J J T J T J T J {e n } n N {e n } n N x X {λ n } n N R x = λ n e n {e n } n N {e n : n N} e n 0 n N k 1, k 2,..., k n N λ

Διαβάστε περισσότερα

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Publication date: 2003 Citation for published version (APA): Mordhorst, C. (2003). Genstandsfortællinger: fra Museum

Διαβάστε περισσότερα

MOTORCAR INSURANCE I

MOTORCAR INSURANCE I MOTORCAR INSURANCE I I Acc. II Acc. III Acc. Sex Year Month Day 19970602 0 0 M 1966 4 11 19820101 19840801 0 M 1926 3 25 19820801 19840712 0 F 1952 2 19 19781222 19810507 0 M 1952 3 23 19821110 19870614

Διαβάστε περισσότερα

"#! "!$ "#$%#&&' " %&+'(( " " %&)*! ! &'+"!!./! "&+-"!

#! !$ #$%#&&' %&+'((  %&)*! ! &'+!!./! &+-! ! "#! "!$! "#$%#&&' " %&!'(( " " %&)*! %(! &'+"!! "&+, "&+-!./! "&+!./! "&+-"! " %&+'(( ))",! 1 /)/,! " )+! "/$ ""!"$ "!(!2"/! " "!!! %+,! /! 1/3 )/-/! "!!!/!(!!/!!!+ "!//#"4""$ $" %& )!"'/!"!!5! )/!!,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου u Μετατροπή Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό (A/D Conversion) Ο µετασχηµατισµός Ζ u Μαθηµατική Ανάλυση της Διαδικασίας A/D Μετατροπή Ψηφιακού Σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

" 9! 9!? !=< !;; +),-$'.)/*' #()*2>' >'+),-$'.)/*' !#()*2

 9! 9!? !=< !;; +),-$'.)/*' #()*2>' >'+),-$'.)/*' !#()*2 ! "!#$%&'#()*'+),-$'.)/*'.0-,%1%02)3*' "!$'0'*'$.$)+%/*'$+),-$'.)/*' " 4!)&/$2-/253+),&',%$.&6-)$72/2) " "!$'8$%0%%+)&%$$',,%$.&6-)$72/2)&+)6&' " 9!6&*272/%/253/'3+2/2'3)&+)6&'):282)3) ;

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 2 1 2 3 4 5 0.24 0.24 4.17 4.17 6 a m a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 7 max min m a r 8 9 1 ] ] S [S] S [S] 2 ] ] S [S] S [S] 3 ] ] S

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Προμήθεια Φ/ΒΣυστημάτων Turnkey λύσεις υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμός και Προμήθεια Φ/ΒΣυστημάτων Turnkey λύσεις υψηλής ποιότητας specialized wholesale trade for photovoltaic systems specialized service provider of photovoltaic systems www.faethonsolar.gr ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ -11 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 11 Pappas Ath...page 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EE101: Resonance in RLC circuits

EE101: Resonance in RLC circuits EE11: Resonance in RLC circuits M. B. Patil mbatil@ee.iitb.ac.in www.ee.iitb.ac.in/~sequel Deartment of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Bombay I V R V L V C I = I m = R + jωl + 1/jωC

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές 21 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές Θέμα 1 ο : HydroloGIS C++ Γαϊτανίδης Απόστολος Ιδ. ΓΕΛ Εκπ/τηρίων Μαντουλίδη LANG:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 27 Μαίου 2014

Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 27 Μαίου 2014 Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαίου 014 Στόχοι διάλεξης Πώς να: υπολογίζει την μεταβολή της μαγνητικής ροής. εφαρμόζει το νόμο του Faraday για τον υπολογισμό της επαγόμενης

Διαβάστε περισσότερα

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 r 1, r 2 r = r 1 r 2 = r 1 r 2 ê r = rê r F 12 = f(r)ê r F 21 = f(r)ê r f(r) f(r) < 0 f(r) > 0 m 1 r1 = f(r)ê r m 2 r2 = f(r)ê r r = r 1 r 2 r 1 = 1 m 1 f(r)ê r r 2 = 1 m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1 ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ 5 Abstract Hard Abstract Soft RT 2 PG 10 SE 5 FA PT ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 50m 20 6 PX 6 TX 1 2.684 44 2.684 44 Chic PA 21 3.020 50 CA

Διαβάστε περισσότερα

MENU SALIR!" # $% & ' % ( %!" # )# &!!"

MENU SALIR! # $% & ' % ( %! # )# &!! "#%& '% ( %"#)#& " " # % " % & ' (() ' & ' * &+ + % & (,-./& ) 0 ) 1- ' 0 ( / 0)/ ) 2 1-3, ( 4& 4.. 1- - 25 6 - - % ( ( 1- '% - - % 7) 0 ' 1- ()./& *+/ ",) / & ' 7() /89 : : ; 4, 7 ', % 4, ' :3 0 & &.&

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD.

ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΣΙΟΥΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ Α.Ε.ΜΙ3165) ΕΠ1ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΡΑΜΠΑ ΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης

Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης Μάϊος 212 Γιατί θεωρούν µοιραία την έξοδο από το Ευρώ? Roubini (211): «Με την σηµερινή λιτότητα και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date 2014.10.20 112000 T AGENCY EEST Reason Location Athens ΑΔΑ ΩΦΥΖ1-4ΡΖ., 17/10/2014. 21//6330/1138!"#$ %& '( )**)++*,-.)**)+/)

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

RUHR. The New Keynesian Phillips Curve with Myopic Agents ECONOMIC PAPERS #281. Andreas Orland Michael W.M. Roos

RUHR. The New Keynesian Phillips Curve with Myopic Agents ECONOMIC PAPERS #281. Andreas Orland Michael W.M. Roos RUHR ECONOMIC PAPERS Andreas Orland Michael W.M. Roos The New Keynesian Phillips Curve with Myopic Agents #281 Imprint Ruhr Economic Papers Published by Ruhr-Universität Bochum (RUB), Department of Economics

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler

Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler Συντάκτης: ΜΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα χρηματοοικονομικής μηχανικής & σύγχρονα μοντέλα επενδύσεων

Συστήματα χρηματοοικονομικής μηχανικής & σύγχρονα μοντέλα επενδύσεων Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ & Attica Bank Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 8 9 Ιουνίου 2013, Θεσσαλονίκη Συστήματα χρηματοοικονομικής μηχανικής & σύγχρονα μοντέλα επενδύσεων α Μηχανική χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$ $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

Π. Γπαμμέληρ, Π. Βοςνάηζορ, M. Αγπανιώηηρ

Π. Γπαμμέληρ, Π. Βοςνάηζορ, M. Αγπανιώηηρ Εθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Τεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ Ινζηιηούηο Χημικών Διεπγαζιών και Ενεπγειακών Πόπων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Δειγματοληψία, Ανάλυση και Χαρακτηρισμός Στερεών Ανακτηθέντων καυσίμων Εναρμόνιση με

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Εγγραφές. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Εγγραφές. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Εγγραφές Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η Ανάγκη Ομαδοποίησης Πολλές φορές έχουμε πληροφορίες διαφορετικού τύπου οι οποίες όμως έχουν μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ON THE MEASUREMENT OF

ON THE MEASUREMENT OF ON THE MEASUREMENT OF INVESTMENT TYPES: HETEROGENEITY IN CORPORATE TAX ELASTICITIES HENDRIK JUNGMANN, SIMON LORETZ WORKING PAPER NO. 2016-01 t s r t st t t2 s t r t2 r r t t 1 st t s r r t3 str t s r ts

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPTIONS, BINARY OPTIONS, COMPOUND OPTIONS, CHOOSER OPTIONS, LOOKBACK OPTIONS, ASIAN OPTIONS)

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPTIONS, BINARY OPTIONS, COMPOUND OPTIONS, CHOOSER OPTIONS, LOOKBACK OPTIONS, ASIAN OPTIONS) ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPIONS, BINARY OPIONS, COMPOUND OPIONS, CHOOSER OPIONS, LOOKBACK OPIONS, ASIAN OPIONS) ΣΑΝΣΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΠΖΛΗΩΣΖ ΗΩΑΝΝΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 1ο Φ. Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

The Dos and Don ts of Control Charting Part II

The Dos and Don ts of Control Charting Part II The Dos and Don ts of Control Charting Part II John McConnell, Brian Nunnally, and Bernard McGarvey Analysis and Control of Variation is dedicated to revealing weaknesses in existing approaches to understanding,

Διαβάστε περισσότερα

^ ^ιψι^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΕΗΓΗΤΗΕ

^ ^ιψι^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΕΗΓΗΤΗΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ ^ ^ιψι^ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Ν K I N H T H P S N ΕΠΟΥΛΑΕΤΗΕ ΠΑΠΑΛΡΠΟΥΛΟΕ KYPIAKQE

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικές κουκίδες. Φραγή Coulomb. Μεταλλικές κουκίδες. Ημιαγώγιμες κουκίδες. Εφαρμογές. Μνήμες. Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου

Κβαντικές κουκίδες. Φραγή Coulomb. Μεταλλικές κουκίδες. Ημιαγώγιμες κουκίδες. Εφαρμογές. Μνήμες. Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου Κβαντικές κουκίδες Φραγή Coulomb Μεταλλικές κουκίδες Ημιαγώγιμες κουκίδες Εφαρμογές Μνήμες Τρανζίστορ ενός ηλεκτρονίου V() r R Ηλεκτρονικές καταστάσεις σφαιρικού πηγαδιού r 1 d ll ( + 1) ( φlmn() ) φ ()

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου.2 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 3k, Καμπύλης C.3 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, Καμπύλης C.4 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, 80-125, Καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα