!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!" !&#!'+!5667

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667"

Transcript

1 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!" !&#!'+!5667

2 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$!

3 *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$ /$.! /<!%),-!$ 0"%0) /=%'%"%/$) $%!)%#;# 13+0 : '!&#!'+! 5667 *0.! )%! $.! *%#),-/2#) *%))!$),-/2#"%,-!$/(0"#;#.!$%!)%#;#13+0 /")%))!#/#%$/$!$''!$: 02.!'! 30'!2"!%,-!$+),-"0))'!%$!%))!#/#%$*0.!%,-$%!"!$!$),-!$ +! "!%#!#0$.0$#!)#1#3#:0+!)$.!!'/$(+%$%,-'!%$!'/(/.!'%),-!$!-!4!$ 92: : 9!#! 2%$!4!&2"%,-#!#: 0$#!)#1#3#! '%,- )#!#) +!% '!%$!' %))!#/#%$)-/+!$ 0$.!'0#% #! '%,-4 '!%$! ),-0$ )!!+$%))! 30!>22!$#"%,-!$:!%$!(%#%),-!0$.30 "!%,-!/"%#;#)+!3!$!>($'%),-!!$(*!%)!-/#'!%$!)#;$.$%) $?($'%!)!-!&;#:!$92::/#%$0(0(./$(!%,-21.%!+!$/-'!.!) *!%# 0#/,-#!$):!%$!$!-!'/"%!$""!!$/'!-)#0-"21!".0$.%$#!$/#%$/"!%#),-/2#)+!3%!-0$!$./$(! %,- 21.%! 2!0$.),-/2#"%,-! #')&-;! %)(0))%$) 0$. %$ :!)$.!)30!*;-$!$ )%$. -%!.%!!!$ : "%! 1")!*% 4 %, /<! 0$. : %' ""'!)-;0)!: '%,- /0,- +!% '!%$!$ #0.%!$2!0$.!$ %,-/!" /0! 0$. /(0)!)!$+!,(: -! $*!)!$-!%# +!%.!!'!%$)/'!$ B*%))!$),-/2#"%,-!$ -!$0$.!C!"!%,-#!#!.!$ +!),-*!"%,-!$!.! (!$$#$%) 0$. -/# 0$) %!"! 0$!!))"%,-! #0$.!$ +!!%#!#:!)$.!!/$( %"#/0,-3*!%),-!%$+/0$+!#!%"% #!$9!)$!$:!%#0&&./$(!%,-21%-! (!%#: %! -/# )%,- +!%'!(#0"!)!$.! +!%# )%,-!"%,- '!-'/")1+!%$$0$.$)%$$*%))!$),-/2#"%,-!+!%#!$!./$(!$!'/,-#:0,-'!%$!' "/$ D;-%!$!0$.!$.,->.!'>,-#!%,-/$.%!)!#!""!$!3!$/$(!)/!$:!+!$.!!!%#)#!""0$ $ '/(>($'%),-!$ /#!$ 0$. 9 $)!$4.%! 21.%! "%!!$.!+!%#!"!'!$#/)%$.4-/#!.0,-)!%$!$2!0$.),-/2#"%,-!$/#%$/""!$!+!$) "/!$'!%$!$!!$#),-!%.!$.+! "!%#!#: 0"!#3#4/+!.!)*!!$$%,-#*!$%!-!3"%,-4'>,-#!%,-'!%$!/'%"%!./$(!$:!%$!"#!$4 1.!0$.-%)#%$/-/+!$'%,-*;-!$..!!)/'#!$!%#%''!+!-/"#")0$#!)#1#3# 0$.!'0#% #:-$!)%!*;!.%!)!+!%#$%,-#'> "%,-!*!)!$:/$(!A%!+!%#%)#%-$!$!*%.'!#: 1))!".24%'!&#!'+!566E +!#,-'%.#

4 <$&)%)!""#!$%&"$# '(!"" )#*! %"$## &++, '-!"""!#$. )#*! %/#0"#%!$, $. &,"$# '-1!"2 "$!, $#$0"#,!#"!$ '(34! )!"0 #,#% 0"!", "% # '(-3!"$#,&%"#*! 0!5 '36(!"" #%" '364!.! #," '374

5 $#!$#) /#$" '" $# # '"""."*&! '""" 2, ')"!""#!$%&"$# '( "'( "'3 '( $8 9 ':!"" )#*! %"$## &++, '- ""'( ; 9< 9= '1 :F:F ))!#'/(!##-!<2!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::G :F:5 -!"!2!=&!,#/#%$)8/#%$/"!=&!,#/#%$)-<&#-!)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::H :F:I 22%,%!$#'/(!#-<&#-!)%)22!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::F5 :F:7 '&#/$#!'&%%,/"%'&"%,/#%$)2#-!/))!#'/(!##-!<#!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FE ""'3 9 9 '(7 :5:F $#-!!"/#%$)-%&+!#*!!$'/,!,$'%,20$./'!$#/")/$.!=,-/$!/#! '!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F ))!#/&&/,-'.!")8#-!!#%,/",$)%.!/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F:F $!#/</&&/,-#!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F:F:F "!=%+"!&%,!'$!#/<'.!")8#-!'$!#/%)#'.!"::::::::::::::::::::::::56 :5:F:F:F:5 #%,(< &%,!'$!#/<'.!")8#-!!)-#%$ '.!" ::::::::::::::::::::::5F :5:F:F:5 9#2"% +/"/$,!'.!")::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55 :5:F:5 '&%%,/"/"%.%#<2#-!/))!#/&&/,-'.!"):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I

6 $#!$#) :5:F:5:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I :5:F:5:5 -!"%$(+!#*!!$'/,!,$'%,20$./'!$#/")/$.#-!J!=,-/$! /#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E :5:5 $#-!/#%$/"%#<2!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5H :5:5:F /#%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)8/)!"!,#%!)0!<:::::::::::::::::::::::::::::::::I6 :5:5:5 /#%$/"%#<2!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::II :5:5:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II :5:5:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I7 :5:I $#-!"%$(+!#*!!$!=,-/$!/#!.<$/'%,)/$.K$!*)L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 :5:I:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 :5:I:5 -!"%$(+!#*!!$'/,!,$'%,K$!*)L/$.#-!J!=,-/$!/#!:::::::77 :5:I:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::77 :5:I:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7M :5:7 $#-!/$.'*/"(+!-/%2!=,-/$!/#!)8/$/&&"%,/#%$2/%/$,!/#% #!)#) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EF :5:7:F /$.'/"(+!-/%2!=,-/$!/#!)8/)!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$!%.!$,!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E7 :5:7:5 '&%%,/"!%.!$,!/ /%$)#/$.'/"(+!-/%2J/$.J!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:7:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:7:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:E $!=,-/$!/#!'%)/"% $'!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EH ""': '-6!"""!#$. )#*! %/#0"#%!$, $. &,"$# '-1 """'(, '-4 :F:F =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ ##!,-$%,/"/$/"<)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NM :F:5 =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ #/%/$,!/#%#!)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GF :F:I =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ #/(*%#,-%$!!))%$):::::::::::::::::::::::::GM :F:I:F /#//$.!)#%'/#%$&,!.0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GM :F:I:5 '&%%,/"!)0"#)2J/$.J!=,-/$!/#!) :::::::::::::::::::::::::::M5 """'3 '44 :5:F!"!/$,!2)&!,0"/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H6

7 $#!$#) :5:5 -!%'&/,#2)&!,0"/#%$$2!% $!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HG :5:5:F -!,/)!2)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HM :5:5:5 -!,/)!2.!)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F67 :5:5:5:F %)!#/.%$ /$."%'%#)#/+%#/!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F6E :5:5:5:5 %)!#/.%$ /$..!)#/+%"%3%$ +!-/%)2/#%$/")&!,0"/#):::::::::::::F6H :5:I '&%%,/"!%.!$,!$#-!/,#0/"#/.%$ &/,#%,!22!% $!=,-/$!#/.!):::::FFI """': 5< '((7 :I:F -!"!20$,!#/%$#<%$/))!#'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F56 :I:5!,%)%$+!-/%0$.!C#0!+!-/%/"0$,!#/%$#<O:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F55 """'> '(3-!"2 "$!, $#$0"#,!#"!$ '(34 "'( 9 9? :F:F -!" %,/"#-!<2/#%$/",-%,!0$.!0$,!#/%$#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FI6 :F:5 '&%%,/"!%.!$,!2#-!#-!<2/#%$/",-%,!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FI7 "'3 99 '(:1 :5:F!+!#%'$$+0$.!./#%$/"%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FIM :5:5 %22!!$#&!)&!,#%!)$+0$.!./#%$/"%#<%$#-!"%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::F7F :5:5:F 0$.!./#%$/"%#</)&#%'%3/#%$0$.!,$)#/%$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::F7F :5:5:5 0$.!./#%$/"%#</), $%#%!%""0)%$) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F75 :5:5:I 0$.!./#%$/"%#</)!," %,/"/#%$/"%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F77 :5:I 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7N "': 2 9 = A99 9 '(>- :I:F -!&)<,-" %,/"%!*2-0'/$.!,%)%$+!-/%::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7G :I:5 -!!"!/$,!2-!0%)#%,)%$-0'/$.!,%)%$'/(%$ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEF :I:I!-/%/"!,$'%,)/$.!=,-/$!/#!'!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEM "'> '(-(! )!"0 #,#% 0"!", "% # '(-3 '( '(-: :F:F =&!%'!$#/".!)% $/$../#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNE

8 $#!$#) :F:5!,/)#%$!=,-/$!/#!)%$!/"*"./$.!=&!%'!$#)P/,'&/%)$::::::::::FNM :F:5:F!,/)#%$ /,,0/,<2&2!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::FNM :F:5:5!,/)#%$ /,,0/,<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::FGF :F:5:I 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FG5 :F:I -!$/#0!2!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGI :F:I:F /#%$/"%#<2!=&!%'!$#/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGI :F:I:5,''$+%/)%$!=&!,#/#%$2'/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGM :F:I:I %22!!$#!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)')Q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMI :F:I:I:F =#/&"/#%!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FME :F:I:I:5./&#%!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FHF :F:I:I:I!!))%!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH7 :F:I:I:7 %),0))%$2#-!!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::566 :F:7 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56E '3 :5:F $#.0,#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56N :5:5!)% $2#-!!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56G :5:I =&!%'!$#/"!)0"#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F! /#!.+!-/%2!=,-/$!/#!)%$!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$! '/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F:F %'%"/%#<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F:5 22%,%!$,<2!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::::::::::::5FI :5:I:F:I 0''/<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5 $.%%.0/"+!-/%%$!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#)P#-!$/#0!2!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5:F /#%$/"%#<2$.%%.0/"=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5:5!!/,#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FG :5:I:5:I $.%%.0/"!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)')::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FH :5:I:I!<$!)!/0#<$#!)#P.%$/#!.=&!,#/#%$)Q::::::::::::::::::::::::::::::::::::556 :5:7 %),0))%$2#-!!=&!%'!$#/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::557 ': '331 :I:F +D!,#%!)/$.20$,#%$%$ 2#!,-$%,/"/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55G :I:F:F 9-%")&-<2#!,-$%,/"/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55M :I:F:5 =/'&"!)2#!,-$%,/"/$/"<)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I6 :I:5 92%#/+%"%#<2#!,-$%,/"#/.%$ 0"!) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7

9 $#!$#) :I:5:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7 :I:5:5 '&%%,/"!)0"#)2#-!J/$.!$J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::5IG :I:5:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IG :I:5:5:5 '&"!'!$#/#%$2#-!'%$ /!/!#/.%$ 0"!:::::::::::::::::::::::::::::::5IH :I:5:5:I 92%#/+%"%#<%$.%,/#)2#!,-$%,/"#/.%$ 0"!&2%#)::::::::::::::::::::::::::::57I '> '3>7!"$#,&%"#*! 0!5 '36( "'( "'3 '36( $ '36:!"" #%" '364 9= 9 '364 92=9B 9= 9 '31( 9%=0 '317 9 =" '34( 9.=" 9 '343 9*=! 9 '346!.! #," '374

10 % 0!). % 0! F8J!=,-/$!/#!2'/$0/<FHHH#0"<5667::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F % 0! F8/%"/+"!&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I7 % 0! 58=&!,#/#%$)!)2)0!<./#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IE % 0! I8,/##!.%/ /')2#-!0$+%/)!.$!))-<&#-!)%)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IG % 0! 78J/$.&0,-/)%$ &*!&/%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::N6 % 0! E8J/$.&0,-/)%$ &*!&/%#<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NF % 0! F8!"!,#!."$ #!$.)22!!2"/#%$!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NM % 0! 58!$.)%$#-!J!=,-/$!/#!4FHGE8F#566I85:::::::::::::::::::::::::::::::::::G6 % 0! I8!$.)%$#-!J!=,-/$!/#!4FHGE8F#566I85:::::::::::::::::::::::::::::::::G6 % 0! 78/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4JS./%"<./#/T:::::::::::::::::::::::::::::::G5 % 0! E8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4JS*!!("<./#/T::::::::::::::::::::::::::::G5 % 0! N8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4!$JS./%"<./#/T::::::::::::::::::::::::::::::GE % 0! G8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4!$JS*!!("<./#/T:::::::::::::::::::::::::::GE % 0! M8U0/#!"<J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! H8U0/#!"<J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! F68U0/#!"<J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! FF8U0/#!"<J!=,-/$!/#!!#0$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! F589/#%/",!"/#%$2,-/$!)%$#-!" J::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MF % 0! FI89/#%/",!"/#%$2,-/$!)%$#-!"!$J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MF % 0! F78J!=,-/$!/#!/$.)#/#!&+/+%"%#%!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ME % 0! FE8!$J!=,-/$!/#!/$.)#/#!&+/+%"%#%!) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MG % 0! FN:,-!'/#%,)#0,#0!2#-!2!% $!=,-/$!'/(!#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H5 % 0! FG8!% $!=,-/$!'/(!##0$!S./%"</!/!)%$&%"4%$+%""%$)2 VT:HI % 0! FM8!% $!=,-/$!'/(!##0$!/$.*".'!,-/$.%)!#/.!S/$$0/"2% 0!)4 %$+%""%$)2 VT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H7 % 0! FH89%,!'!'!$#)2,$)0'&#%$.)/$.!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::HN % 0! 5689%,!"/#%"%#<2,$)0'&#%$.)/$.!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::HG % 0! 5F89/#%/""<)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F66 % 0! 5589!2!,#)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F6F % 0! 5I8!)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F65

11 % 0!) % 0! 5789%,!.!!"&'!$#*%#-/$%)!"!)))% $/"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FFI % 0! 5E8$,!#/%$#<%$2!% $!=,-/$!'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F5F % 0! F8,-!'/#%,%""0)#/#%$2#-!-0'/$.!,%)%$&,!))::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7G % 0! 58.%$/#%$ /'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEN % 0! F8,!!$)-#2#-!2%)#!=&!%'!$#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNN % 0! 58%#2#-!S5T&,!)):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNG % 0! I8=&!%'!$#/"#%'!)!%!)/$.2!,/)#) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNG % 0! 78=&!,#/#%$!)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FG7 % 0! E8,/##!.%/ /')2#-!0$+%/)!.$!))-<&#-!)%)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#! 2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGE % 0! N8+!-/%2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGH % 0! G8+!-/%2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::FM6 % 0! M8=&!,#!.!)0)&!%0)!=,-/$!/#!,-/$!)S&2!))%$/"!=,-/$!/#! 2!,/)#)T::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMN % 0! H8=&!,#!.!)0)&!%0),-/$!%$#-!!=&!%'!$#/"#%'!)!%!)::::::::::::::::::::::FMH % 0! F68R0%"%+%0'!=,-/$!/#!)2#-! VJW/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FHE % 0! FF8R0%"%+%0'!=,-/$!/#!)2#-!!=&!%'!$#/"#%'!)!%!) :::::::::::::::::::::::::::FHM % 0! F5892!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)/$.999!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::56F % 0! FI8#%2%,%/"20$./'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/$.&2!))%$/"!=&!,#/#%$)::::56I % 0! F78,!!$)-#2#-!)!,$.!=&!%'!$#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56H % 0! FE8!/"%3!.!=,-/$!/#!)/$.20$./'!$#/"/"0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FF % 0! FN8!,/)#!.,-/$!)/$./$.')-,()::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FI % 0! FG8!/!/+)"0#!,-/$!)%$!=&!,#/#%$)/$.!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::5FM % 0! FM8$.%%.0/"!=&!,#/#%$)2!/,- 0&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55F % 0! FH8%/ /'2/#<&%,/")0&&#/$.!)%)#/$,!&/##!$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IF % 0! 568%/ /'2/#<&%,/"-!/. /$. )-0".!)&/##!$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I5 % 0! 5F8%/ /'2/#<&%,/"2%"#!0"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5II % 0! 558""0)#/#%$2/'%$ /!/!#/.%$ 0"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7 % 0! 5I8!R0!$,<.%)#%+0#%$/$.)0''/<)#/#%)#%,)2./%"<J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IM % 0! 578!R0!$,<.%)#%+0#%$/$.)0''/<)#/#%)#%,)2./%"<!$J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IM % 0! 5E8%$ /!/!)/$.#-!J!=,-/$!/#! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IH % 0! 5N8%$ /!/!)/$.#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::576 % 0! 5G8=&!,#!.$0'+!2#/$)/,#%$)/$.,)#0$.!#-!/$.'*/"(/))0'&#%$:57E

12 % 0!) % 0! F8$#!!$#%$/,#%%#%!)%$#-!J'/(!#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E7 % 0! 58$#!!$#%$/,#%%#%!)%$#-!J'/(!#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E7 % 0! F8-!!)#/!)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5NG % 0! 58!)0"#)2""%$!!))%$)2!R0/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5NM % 0! I8/, 20$./'!$#/"/$/"<)%)!)0).!2"*/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::5G5 % 0! 78/%"<#%'%$ %$#-!'.!"2/$)/$.<$)X5665+Y:::::::::::::::::::::::::::::::::::5G7

13 /+"!) /+"! F8/'&"!''!$#)2#-!"!!"2 VJW!=,-/$!/#!/$.'/,!,$'%, 20$./'!$#/")::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5G /+"! 58/'&"!''!$#)2#-!2%)#.%22!!$,!)2 VJW!=,-/$!/#!/$. '/,!,$'%,20$./'!$#/"):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M /+"! I8 VJW!=,-/$!/#!/$.'/,!,$'%,20$./'!$#/")::::::::::::::::::::::::::::::::::::5H /+"! 78/%"/+"!)0!<./#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II /+"! E8$+%/)!.$!))2'/(!#!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IM /+"! N8#- $/"%#<#!)#2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::IH /+"! G8!)#2)!%/",!"/#%$%$&2!))%$/"2!,/)#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 /+"! M8% $2!!))%$,!22%,%!$#)2'/,!,$'%,/$$0$,!'!$#)P/)!"!,#%! )0!<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::75 /+"! H8/,!,$'%,/$$0$,!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7N /+"! F68/'&"!)#/#%)#%,)2#-!$!*)/%/+"!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7G /+"! FF8!*)%'&/,#2#-! VJW!=,-/$!/#!4!)#%'/#%$!R0/#%$S E5T:::::::::::::7M /+"! F58!*)%'&/,#2#-! VJW!=,-/$!/#!!)#%'/#%$!R0/#%$S EIT::::::::::::::E6 /+"! FI8!)0"#)2#-!/%/$,!/#%!)#2#-!./%"<J V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGEP0$!566IT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EN /+"! F78!)0"#)2/%/$,!/#%!)#2#-!*!!("<J V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGEP0$!566IT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EG /+"! FE8!)0"#)2/%/$,!/#%!)#2#-!./%"<ZJ V!=,-/$!/#!S/$0/<FHGEP 0$!566IT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EM /+"! FN8!)0"#)2#-!/%/$,!/#%!)#2#-!*!!("<Z V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGE 0$!566IT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EM /+"! FG8!"!,#!.!)#%'/#!)2#-!!0L)C!R0%"%+%0'O!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::N7 /+"! F8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J./%"<!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::GI /+"! 58/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J*!!("<!=,-/$!/#!)::::::::::::::::G7 /+"! I8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J./%"<!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::GN /+"! 78/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J*!!("<!=,-/$!/#!) ::::::::::::::GG /+"! E8!)0"#)2#-!#!)#4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M6 /+"! N8!)0"#)2#-!#!)#4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M6 /+"! G8!)0"#)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M7

14 /+"!) /+"! M8/".#!)#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M7 /+"! H8!)0"#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MN /+"! F68/".#!)#)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MN /+"! FF80''/<2#!$."!$ #-%$R0/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MM /+"! F580$./'!$#/")/$.!=,-/$!/#!'!'!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MH /+"! FI8-!"!2)&!,0"/#%$%$)%/$/$.::2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::MH /+"! F78!&#!.2!% $!=,-/$!'/(!##0$!+<,0$#!&/#<S./%"</!/!)%$ &%"4%$+%""%$)2 VT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HI /+"! FE822!,#)2)&!,0"/#%$$!=,-/$!/#!) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FFI /+"! FN8/,#).!#!'%$%$!=,-/$!/#!'!'!$#)S%$[T:::::::::::::::::::::::::::::::::::FF7 /+"! FG8/.%$ '!#-.)P-%,-'!#-.+!)#.!),%+!)<0*$#/.%$ &/,#%,!::::FFE /+"! F8/'%$!22!,#)/,,.%$ ##-!!=&!%'!$#2!)(</$./-$!'/$XFHMFY::FIN /+"! F8!,/)#%$ /,,0/,<2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FNH /+"! 58#/#%)#%,/"#!)#)2.%22!!$,!)%$&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#) :::::::::::::::FNH /+"! I892!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#)::::::::::::::::FG6 /+"! 78,,0/,<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGF /+"! E8#/#%)#%,/"#!)#)2.%22!!$,!)%$!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::FG5 /+"! N8=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#):::::::::::::::FG5 /+"! G8!)#20$+%/)!.$!))2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::FGE /+"! M8#- $/"%#<#!)#)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FGN /+"! H8!)#2)!%/",!"/#%$%$!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::FGG /+"! F680''/<2#-!!)0"#)2#-!/#%$/"!=&!,#/#%$-<&#-!)%)::::::::::::::::::::::::FGM /+"! FF8,!22%,%!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMF /+"! F58!)#)2!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::FMM /+"! FI8!)#)2!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::FH6 /+"! F780''/<2#-!!)0"#)2#-!!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)'!,-/$%)'::::::::::::::FHF /+"! FE8!)#2/./&#%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::FH5 /+"! FN8!)#)2/./&#%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#) ::::::::::FHI /+"! FG80''/<2#-!!)0"#)2#-!/./&#%!!=&!,#/#%$'!,-/$%)'::::::::::::::::::::::FH7 /+"! FM8!"!,#!.!)#%'/#!)2#-! VJW20$./'!$#/"!R0%"%+%0'/#!:::::::::::::::::::::::FHE /+"! FH8!)#)2!!))%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#) :::::::::FHG /+"! 568!)#)2!!))%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::FHH /+"! 5F80''/<2#-!!)0"#)2#-!!!))%!!=&!,#/#%$'!,-/$%)' :::::::::::::::::::FHH /+"! 558!"/#%$+!#*!!$&2!))%$/"/$./#%2%,%/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::56I /+"! 5I8!"/#%$+!#*!!$/! /#!. 0&2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FF

15 /+"!) /+"! 578!"/#%$+!#*!!$2!,/)#!.,-/$!)/$.)-,() :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F5 /+"! 5E8/%/$,!/#%#!)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FE /+"! 5N8!)#)2/#%$/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FG /+"! 5G8!)0"#)2#-!%",=$)% $!./$(#!)#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FM /+"! 5M8$.%%.0/"!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)'):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::556 /+"! 5H8.%$/#%$'!/)0!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::555 /+"! I68!)#2-!#!!$!0)!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55I /+"! IF8$.%%.0/"&!.%,#%$)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::557 /+"! I58-!%'&#/$,!2#!,-$%,/"/$/"<)%)%$2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::55M /+"! II8!,-$%,/"#/.%$ &2%#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::57F /+"! I78!,-$%,/"#/.%$ &2%#)2#-!!$J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::57F /+"! IE8/$(%$ 2'%$ /!/!#/.%$ 0"!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57I /+"! IN8%$ /!/!#/.%$ 0"!)/$.#/$)/,#%$,)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57N /+"! IG8/,#%$2$! /#%!/0 '!$#!.!#0$)2/%0)""%$ #%'!&!%.)4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57M /+"! IM8/,#%$2$! /#%!/0 '!$#!.!#0$)2/%0)""%$ #%'!&!%.)4!$J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57M /+"! F8% $!22!,#)8%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#./$.+/.$!*)::::::::::::::::::::::5N7 /+"! 58! /&-%,/".%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#'/,!,$'%,K$!*)L4:::::::::::::::5NE /+"! I8! /&-%,/".%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#'/,!,$'%,K$!*)L4:::::::::::::5NN /+"! 78!*)%'&/,#2'/,!,$'%,20$./'!$#/")%$/%0))0+ &!%.):::::::::::::::5NH /+"! E8'&"%,/#%$)2#-!/"0!2#-!-!%"L)%$!R0/"%#<,!22%,%!$#::::::::::::::::::::::::::::5M6 /+"! N85=5,$#%$!$,<#/+"!2#-!χ 5 #!)#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M6 /+"! G89/<22),-!'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M7 /+"! M8$+%/)!.$!))#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::::::::::::5ME /+"! H8$+%/)!.$!))#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&E# 0&N:::::::::::::::::::::::::::::::5MN /+"! F68#- $/"%#<#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::::::::::5MG /+"! FF8#- $/"%#<#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N:::::::::::::::::::::::::::::5MM /+"! F58!%/",!"/#%$#!)#2!/,-%$.%%.0/"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5MH /+"! FI8=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I::::::::::::::::::5H6 /+"! F78=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7#N:::::::::::::::::::::::::::5HF /+"! FE8./&#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I::::::::::::::::::::::::5H5 /+"! FN8./&#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N::::::::::::::::::::::::5HI /+"! FG8!!))%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::5H7 /+"! FM8!!))%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N:::::::::::::::::::::5HE

16 /+"!) /+"! FH8!)#2-!#!!$!0)!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5HN /+"! 568$.%%.0/"!=&!,#/#%$)/).%!,#%$2,-/$!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::5HG

17 -/&#!8$#.0,#%$ F " " 9 "'( ##-!+! %$$%$ 2FHHH4#-!0*/)2'/""<"/0$,-!./)#-!$!*)%$ "!,0!$,<%$#-! 0&!/$$!#/<$%$ST:%$,!#-!$#-!J!=,-/$!/#!-/) $!#-0 - #-!!.%22!!$#)#/!)S)!! FT8/#2%)#4#-!0.!&!,%/#!.)#$ "<2$!/"<#* <!/)/ /%$)##-!.""/\)0+)!R0!$#"<4#-!0'!.)%.!*/.)/ /%$)##-!.""/%$/ $/*/$!+!#*!!$6:ME/$.6:HE.""/&!0\)%$,!!+0/<5665#-!0!$#!!. /$/&&!,%/#%$&-/)!/ /%$)##-!.""/:."B(= &!C&% D( EUR/USD Jan 99 Jul 99 Jan 00 Jul 00 Jan 01 Jul 01 Jan 02 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 "')# /"" /$/"<)#) 20$. #-! /,#0/".!!"&'!$# 2 #-! J!=,-/$! /#! /#-! /)#$%)-%$ :/."</$<$!*0".-/!2!)!!$)0,-/,0)!2#-!J!=,-/$!/#!: $)!R0!$#"<4#-!.!!"&'!$#2#-!J!=,-/$!/#!/&&!/)#+!/'<)#!<2 '/$<&2!))%$/"/$.),%!$#%2%,+)!!)S)!!!: :!/0*!/$.%'/".%X566FY40&!/$,$'%,.%)<0&/##-!%2X5665YT:$&/#%,0"/4#-!%$%#%/".!&!,%/#%$2#-!0 / /%$)##-!.""/,/'!R0%#!)0&%)%$ "</)%#*/)!=&!,#!.#-/##-!0*0"./&&!,%/#! / /%$)##-!.""/+!,/0)!2#-!%'&#/$#)<$! %!)#-/#/$/"<)#)+!"%!!.*0".R0%,("<

18 -/&#!8$#.0,#%$ 5.!!"&+!#*!!$#-!0)!2#-!0%$2!% $!=,-/$!#/$)/,#%$)/$.%$0/!/ 2%$/$,%/"/))!#'/(!#)S)!!/"/#!X5665Y40$.!""XFHHMY49#!)/$.!<XFHHMY/$.,-$!%.!X566IYT:")#-!!,!$#/&&!,%/#%$2#-!0/ /%$)##-!.""/,/'!/#-! 0$!=&!,#!.2')#2#-!&2!))%$/"/$/"<)#): /$<!,$'%)#)-/!#%!.# %!!/)$/+"!!=&"/$/#%$)2#-!0$!=&!,#!./$./)#$%)-%$.!!"&'!$#2#-!J!=,-/$!/#!:$"%$!*%#-#-!#/.%#%$/"!,$'%,/&&/,-4 ')#2#-!)!!=&"/$/#%$)%$(!'/,!,$'%,20$./'!$#/")4*-!!/)#-!9 *#-.%22!!$,!)+!#*!!$#-!$%#!.#/#!)/$.0"/$.-/! /%$!./$0#)#/$.%$ &'%$!$,!%$ #-!.!&!,%/#%$&-/)!2#-!0:$#-!0L)/&&!,%/#%$&-/)!#-!"/!/$.&+/+"<$# )0)#/%$/+"!,0!$#/,,0$#.!2%,%#)!!)/)/$!=&"/$/#%$2#-!/&&!,%/#%$2#-!0 / /%$)##-!.""/:*!!4+#-!=&"/$/#%$)$"<-".#0!2#-!)&!,%2%,#%'!&!%.%$ *-%,-#-!</!0)!.:!=/'&"!4!!$%$#-!/&&!,%/#%$&-/)!2#-!0/ /%$)##-!.""/#-!!,$'<)-*!.-% -! *#-/#!)#-/$#-!0!,$'<:-0)4#-!0 )-0".-/!20#-!.!&!,%/#!.:$,$#/)#4#-!"/!,0!$#/,,0$#.!2%,%#!=%)#!./").0%$ #-!.!&!,%/#%$2#-!J!=,-/$!/#!:$)!R0!$#"<4%#%),'&"!#!"<% -# *-!$*/$$X5666Y)#/#!)8 C-!2!% $!=,-/$!'/(!#%)/,/&%,%0)+!/)#/##-!+!)#2#%'!):0##-! '!'!$#)2#-!*".L)"/!)#,0!$,%!)-/!+!!$&/#%,0"/"<'<)#%2<%$!#-! &/)# <!/:!".' -/) #-!.%!!$,! +!#*!!$!,$'%, 20$./'!$#/") /$. #-! &!2'/$,! 2,0!$,%!) +!!$ ) )#/(: /.%#%$/",0!$,< /$/"<)%)4 +/)!. $!,$'%, *#-4%$#!!)#/#!)/$.,0!$#/,,0$#+/"/$,!)*0".42!=/'&"!4-/!.%,#/#!./%)%$!0/$./2/""%$ <!$:$2/,#4#-!!!)!-/)-/&&!$!.:S*/$$ X5666Y4&:7T!/""4#-!'<)#!%0).!!"&'!$#2#-!0/ /%$)##-!.""/%)$#-%$ $!*%$!,$'%,):#/#-!+!"$ )#/+/.!!=%)#%$ '<)#!<%$!=,-/$!/#!!,$'%,):$!$!/"4 #-!.!!"&'!$# 2 2!! 2"/#%$!=,-/$! /#!),/$ -/."< +!!=&"/%$!. +< '/,!,$'%, 20$./'!$#/") /) )0&&)!. +< #/.%#%$/"!,$'%, #-!%!): -!!2!4 &'%$!$#!,$'%)#)<!#,$,"0.!#-/##-!!!=%)#)/$K!=,-/$!/#!.%),$$!,#&033"!LS)!! +)#2!"./$. 22X5666YT: )/&0!"<'/,!,$'%,/$/"<)%)2!=,-/$!/#!'!'!$#)/&&!/)#+!20#%"!4*!,-)!/$/"#!$/#%!*/<#%.!$#%2<%'&#/$#$$ 20$./'!$#/"2/,#).!#!'%$%$!=,-/$! /#!'!'!$#):!/)$/+"!)#/#%$ &%$#2#-%)%))0!%)##/(!/$!*!=&"/#%!"(/# #-! +)!/+"!!=,-/$! /#! '!'!$#) 2 2!! 2"/#%$!=,-/$! /#!): $)&%,00),-//,#!%)#%,)22!!2"/#%$!=,-/$!/#!)/!"$ /$.&!)%)#!$##!$.):-!)!#!$.)/!

19 -/&#!8$#.0,#%$ I 2#!$.%),$$!,#!.2'#-!'/,!,$'%,.!!"&'!$#2#-!!"/#!.!,$'%!))#-/##-!< /#-! /#-!/''!$#0'2%#)*$: 2#!$#-!!=%)#%$ #!$.)/!/##%+0#!.#/$!=,!))%!)&!,0"/#%!#/.%$ +!-/%22!% $!=,-/$!'/(!#&/#%,%&/$#):"!/.<!<$!)-% -"% -#!.#-!%'&#/$,!2)&!,0"/#%$%$ /))!#'/(!#):,,.%$ #!<$!)4&2!))%$/"%$!)#)%!$#/#!#-!%#/.%$.!,%)%$) /#-!$C*/!)2&#%'%)#%,&!))%'%)#%,)!$#%'!$#)OS!<$!)XFHINY4&:FE7T#-/$$C*-/# /$%$!)#'!$#%)!/""<*#-#/'/$*-+0<)%#2(!!&)OS!<$!)XFHINY4&:FE7 FEET:$ #-%),$#!=#4!<$!)/ 0!.#-/#%$'/(!#).'%$/#!.+<)&!,0"/#%$&)<,-" %,/"2/,#) +!,'!&/#%,0"/"<%'&#/$#:$0)#0.<*!.!/"*%#-#-!&)<,-" %,/"2/,#)4*-%,-'/< +!%'&#/$#20$.!)#/$.%$!=,-/$!/#!'!'!$#):-0)40)#0.<+!"$ )##-!$!*!)!/,-2%!".2+!-/%/"!,$'%,)4*-%,-,$)%.!)#-!!"!/$,!2&)<,-" %,/"2/,#)%$!,$'%,,$#!=#):-!'/%$+D!,#%!2+!-/%/"!,$'%)#)%)#.!!"&/'!!/"%)#%, %!* 2 #-! /,#0/" -0'/$ +!-/% %$ #-!,$#!=# 2!,$'%,): -!!2!4 +!-/%/"!,$'%)#) 2#!$!2! # #-! *( 2 +!-/%/".!,%)%$ #-!%)#)4 *- %$#.0,!. $!*,$,!&#)0$.!#-!!$!/"-!/.%$ 2+0$.!./#%$/"%#<:!$#/"##-!,$,!&#2+0$.!. /#%$/"%#<%)#-!/))0'&#%$#-/#-0'/$)L/,#0/"+!-/%.!%/#!)2'#-!%.!/"2!,$'%, /#%$/"%#<.0!#/#"!/)##*!/)$)82%)#4.!,%)%$)/!0)0/""<+/)!.$/$%$,'&"!#! %$2'/#%$ +/)%) S"%'%#!. %$2'/#%$T /$.4 )!,$.4 #-! %$2'/#%$ &,!))%$ 2-0'/$ +!%$ )%)"%'%#!.+<#-!%,'&0#/#%$/",/&/,%#%!)S"%'%#!., $%#%!!)0,!)T:0!##-!)! "%'%#/#%$)&!&"!/!2,!.#/&&"<)%'&"%2%,/#%$'!,-/$%)')%$%$2'/#%$&,!))%$ : '&#/$#)%'&"%2%,/#%$'!,-/$%)')4*-%,-&"/</.!,%)%!"!%$#-!&,!))D0. '!$#/$..!,%)%$'/(%$ 4/!)%'&"!-!0%)#%,):%'&"!-!0%)#%,),/$&%$,%&/""<+!,-//,#!%3!./) )%'&"!0"!)2#-0'+4*-%,-/""*R0%,(/$.!22%,%!$#.!,%)%$)!!$0$.!/-% -.!!!2 0$,!#/%$#<:$#-%))#0.<40/%'%)#/$/"<3!#-!!"!/$,!2)%'&"!-!0%)#%,)%$#-!,$#!=# 22!% $!=,-/$!'/(!#):$0%!*4#-!.!,%)%$)%#0/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#),/$)!!/)/&%'!!=/'&"!2.!,%)%$)%#0/#%$)%$*-%,-)%'&"!-!0%)#%,)/!!)&!,%/""<!"!/$#/)#-!,'&"!=%#<2#-!.!,%)%$)%#0/#%$%)!<-% -: "'3 $8 9 -!)#0.<%) /$%3!./)2""*):$-/&#!4*!.!/"*%#-#-!!=,-/$!/#!.%),$$!,# &033"!:$&/#%,0"/4*!.%),0))/$.,-!,(#-!'/%$%'&"%,/#%$)2#-!#/.%#%$/"!,$'%, /&&/,-2!=&"/%$%$!=,-/$!/#!'!'!$#):-!/))!#'/(!##-!<2!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$ %'&"%!) #-/#!=,-/$! /#!) /! '/%$"<.%!$ +< #-!.!!"&'!$# 2

20 -/&#!8$#.0,#%$ 7 '/,!,$'%, 20$./'!$#/"): 0#-!'! #-! /))!# '/(!# #-!< /))0'!) #-/# 2!% $!=,-/$! '/(!# &/#%,%&/$#) 2' /#%$/"!=&!,#/#%$),$,!$%$ 20#0!!=,-/$! /#!.!!"&'!$#) /$. #-/#!=,-/$! /#!) /!.!#!'%$!. %$!22%,%!$# '/(!#):!/"" #-!!'&%%,/"!%.!$,!)0!)#)#-/##-!#/.%#%$/"/&&/,-2!=&"/%$%$!=,-/$!/#!,-/$!) %)/#..)*%#-#-!./#/: -/&#!/..!))!)#-!!=%)#!$,!2"$ /$.&!)%)#!$##!$.)%$!=,-/$!/#!#%'!)!%!):!/&&"<#-!!.%22!!$#'!#-.)#.!#!'%$!!'&%%,/""<#-!#!$."!$ #-%$2!% $!=,-/$! '/(!#):$&/#%,0"/4*!/&&"</#!,-$%,/"/$/"<)%)#"4/%/$,!/#%#!)#)/$.//( *%#,-%$!!))%$:!/""40!'&%%,/"/$/"<)%)!!/")#-/#!=,-/$!/#!))-*/,"!/ #!$.!$,<#'!%$"$ /$.&!)%)#!$##!$.):0#-!'!4*!.%),0))#-!!"!/$,!2 )&!,0"/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#):%#-! /.##-!%'&/,#2)&!,0"/#%$4!,$'%, #-!<)#/#!)#-/#)&!,0"/#%$,/$-/!!%#-!/)#/+%"%3%$!22!,#/.!)#/+%"%3%$!22!,#$!=,-/$!/#!):-/&#!/..!))!)+#-&))%+"!%'&/,#)2)&!,0"/#%$$!=,-/$!/#!) $/#-!!#%,/"+/)%)/$. %!)/$!%!*$#-!!'&%%,/"!%.!$,!:##-!!$.2-/&#! 4*!!=/'%$!#-!!<$!)%/$%!*$#-!20$,#%$%$ 2/))!#'/(!#): -/&#!!=&"!)'/%$%$)% -#)2'#-!$!*!)!/,-2%!".2+!-/%/"!,$'%,):$ &/#%,0"/4*! %!/+%!2.!),%&#%$2#-!'/%$%'&"%,/#%$)2#-!" %,/"#-!<2/#%$/",-%,!0$.!0$,!#/%$#</$.)0''/%3!#-!!'&%%,/"!%.!$,!2#-/##-!<:-!!'&%%,/"!%.!$,!)0!)#)#-/#/,#0/"-0'/$+!-/%%)2#!$%$,$)%)#!$#*%#-#-!&!.%,#%$)2#-! #-!<2/#%$/",-%,!:'0,-.%),0))!./"#!$/#%!##-!#/.%#%$/"!,$'%,&//.% '2 /#%$/"%#<%)#-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<2%)#%$#.0,!.+<!+!#%'$XFHEEY:-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<,/$+!)!!$/)#-!#-!!#%,/"+/)%)2')#2#-!!)!/,-%$ #-!2%!".2+!-/%/"!,$'%,):$#-!,!$#!2#-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<%)/ &)<,-" %,/"/$/"<)%)2#-!/,#0/"-0'/$D0. '!$#/$..!,%)%$+!-/%:$-/&#!4*!.%),0)) #-!,$,!&# 2 +0$.!. /#%$/"%#< %$.!#/%" /$. %""0)#/#! %'&#/$# %$)% -#) 2 +!-/%/".!,%)%$#-!%!):$&/#%,0"/4*!.!/"%$-/&#!*%#-#-!!"!/$,!2)%'&"! -!0%)#%,)%$#-!,$#!=#22!% $!=,-/$!'/(!#): -/&#!&%.!)!=&!%'!$#/"/$.!'&%%,/"!%.!$,!2#-!)0!)#!.!"!/$,!2)%'&"! -!0%)#%,)%$#-!,$#!=#22!% $!=,-/$!'/(!#):-!!=&!%'!$#/"&/#2-/&#!%).%%.!.%$##*&/#):$#-!2%)#!=&!%'!$#4*!.!/"*%#-#-!-0'/$!=&!,#/#%$2'/#%$:!,'&/!&%$#2!,/)#)2#-!J!=,-/$!/#!)0!<!.2'&2!))%$/"/$/"<)#) /$.!=&!%'!$#/""<!$!/#!.&%$#2!,/)#)2)#0.!$#)2/)%'0"/#!.!=,-/$!/#!#%'! )!%!):-!!)0"#))-*#-/##-!2!,/)#%$ &!2'/$,!2+#- 0&).%22!))0+)#/$#%/""<:

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

!"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' " (&! #!$"/001

!#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' (&! #!$/001 !"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. ') '#*#(& )!#)! ##%' " (&! #!$"/001 ')!' &'# 2' '#)!( 3(&/004&' 5#(& /006 # '#)! 7!+8 8 8 #'%# ( #'## +,-'!$%(' & ('##$%('9&#' & ('##$%('9')

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές Ανακοίνωση για το µέλλον της ΚAΠ «Η ΚΑΠπροςτο2020: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τοµέα των τροφίµων, στους φυσικούς πόρους και στις περιφέρειες» Γ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

m i N 1 F i = j i F ij + F x

m i N 1 F i = j i F ij + F x N m i i = 1,..., N m i Fi x N 1 F ij, j = 1, 2,... i 1, i + 1,..., N m i F i = j i F ij + F x i mi Fi j Fj i mj O P i = F i = j i F ij + F x i, i = 1,..., N P = i F i = N F ij + i j i N i F x i, i = 1,...,

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

)# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/ :8;434(

)# * ' +, -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' )# *'+,+ (. 20#('( / )%345 +56336% (%1/ :8;434( ! "#$" %& ' ' ' ( )# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/7338897394:8;434( * ''

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 3761 5226 9585 ). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 y = mgh mgy, 3761 5226 ) ) =mg 2 F=ma F-B=ma Fmg=m.2g F=3mg F=3B B = F/3 3763 5208 ) ) W 1 = -mgh W 2 =mgh W = W 1 + W 2 = -mgh + mgh=0 3763

Διαβάστε περισσότερα

!"! $% &' ()* $ +,* &-. /001 (' $) ' &%

!! $% &' ()* $ +,* &-. /001 (' $) ' &% !"!# ( ( $)!"! &% $% & ()* $ +,* &-. 001 I 232 "42 (+"+4 #################### 232 (+32$"+4 #################### #################### 3 5 46######################### II 77( "42("!"#$%& ()*)&+"(%, -, (.+.)")*)&

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Item Performance Test condition (IEC ) Operating temperature 55ºC + 105ºC. Rated temperature + 105ºC. Range 3.3 μ F 1,000 μ F 120Hz

Item Performance Test condition (IEC ) Operating temperature 55ºC + 105ºC. Rated temperature + 105ºC. Range 3.3 μ F 1,000 μ F 120Hz Low ESR / RoHS Compliant PS/L series is the standard product of NeoCapacitor TM. PS/L series can provide space-saving solution and low ESR. Performance Characteristics Item Performance Test condition (IEC

Διαβάστε περισσότερα

"#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&."$%%/-0! !%!%4!*&."$((,%/ !%!%(!*&."$,1,$,%/,!%!%"!*&."$"%%%%!!%!%$!*&."$"(,/$!!%!%2!*&."$",%%%/%0 !%!%!*&.

#$%%!&' ( *+,%%- !%!%!*&.$%%/-0! !%!%4!*&.$((,%/ !%!%(!*&.$,1,$,%/,!%!%!*&.$%%%%!!%!%$!*&.$(,/$!!%!%2!*&.$,%%%/%0 !%!%!*&. "#$%% &' ( )* *+,%%- %%*&."$%%/-0 %%,*&."$((,%%%/ %%(*&."$,1,$,%/, %%"*&."$"%%%% %%$*&."$"(,/$ %%1*&."$"(%%%/23 %%2*&."$",%%%/%0 %%4*&."$((,%/ %%-*&."$"",%%/4 %%*&."$(%%%/% 56)7)89)7:;8

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Βασικές γνώσεις πολιτικής προστασίας 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Έντονα καιρικά φαινόµενα- Πληµµύρες) Παρουσίαση 3: Πληµµύρες Νίκος Μαµάσης Λέκτορας Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ %&' %&' ( # " )

! # $ %&' %&' ( # ) ! "#"$%&' %&'( #") %&'!"#$%!&'$!& '$($) #* +#),$ $ -*$%-.%-/ 0$"#$1)23 ( 4++))))23+'$+($) +526 *, 2!7. $%!!-$%!".!8&9 : $29($) $;6 %< %-/ 0$7 $12 4++)))2+($) +$($) !""##################################$

Διαβάστε περισσότερα

>'#*3+ +",&-./0'12'$)"('&34&-./544'$)-67(&%************************************************************************************8

>'#*3+ +,&-./0'12'$)('&34&-./544'$)-67(&%************************************************************************************8 !"#$"%"#&'()*#(+,)-"#."#/&'()"')'1,"%"3'&"/"' 56678 '9-":$"#)7;;7 9'")+&%)*#(+,)-&="9$""1="' >'#*3+ (((!"#$%&'('$)**********************************************************************************************************************************!

Διαβάστε περισσότερα

!!" # "!! $$ %$ ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % /

!! # !! $$ %$ ' : () *++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / !!" # "!! $$ %$ & ' () *"++,- $ %. $ $ % $/ $ $ / # $ 2 3 / / & / / / 45 ( % $ / $ 6 / / 3 / / 3 / 7 /7 7 ' 8"7 87 9" ' : () *"++,- ; 4 $ < % % / $ $ % / & = $ = $ $ 4 #$ 5/ > = $ 5 5 // $!!".. 5 5 $ =

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

!"##$%& '()*+,-./ ,*+, *4*5 6 #7#*8*8*94#* 56)/:::3; '<( = />. / 2 0 *+, ' ()-

!##$%& '()*+,-./ ,*+, *4*5 6 #7#*8*8*94#* 56)/:::3; '<( = />. / 2 0 *+, ' ()- !"##$%& '()*+,-./01 23...01,*+, *4*5 6 #7#*8*8*94#* 56)/:::3; '. / 2 0 *+, ' ()- "*?@A@?=6(*?*4*?BCDEF?GHG?CIJ;?DKK;(G?CIJ;-./ H

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining)

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Εξόρυξη Χρονικής Γνώσης (temporal data mining) Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Οµάδα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Κ. Φώλλα, Ερευνήτρια ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/katfolla

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$.

!#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!.2.#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&.1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. !"##$ 7 ; :!"#$$%&'!()$%&*$)+,%!-$%$!./).$!!+0)1. 21.$%().!$/32%$)4!()$%&*$)+,%!-$%$!".2".#)1. 21.$%().(!/#$%!%2) ).2!/#$%&".1!,/.+)2.$!/&5%$!2' ) )$. 02%$)2"./1!$.2!%!()"! 6! +)$%&*$!!$%+%.! 7./)%6!

Διαβάστε περισσότερα

" # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /# " /, 1 * * / +, /# " 2, *, * # 0 ' * * / / #

 # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /# /, 1 * * / +, /# 2, *, * # 0 ' * * / / # ! " # $ % # &' %# ()( ( * +, $- * $- # (, + ' ' * ',' ' #. * + / /, * #. * *, /# 0, ' /# " /, 1 * * / +, /# " 2, *, * # 0 ' * * / / # ( * +,,#. )' ",', % ' - 3*' 4, 3' " - # / */ 5 5##/### # 0 # # # #

Διαβάστε περισσότερα

l 0 l 2 l 1 l 1 l 1 l 2 l 2 l 1 l p λ λ µ R N l 2 R N l 2 2 = N x i l p p R N l p N p = ( x i p ) 1 p i=1 l 2 l p p = 2 l p l 1 R N l 1 i=1 x 2 i 1 = N x i i=1 l p p p R N l 0 0 = {i x i 0} R

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 11/5/2012 Πρωί # 1 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 1 1 17. 18. 19. 20. 2 2 116990 ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 Ν.Ο.ΦΙΘΕ ΑΝ Ρ 00:167 ΠΡΟΚΡ. 148987 ΗΜΑΡΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1980 ΝΟΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&"-%.')+.'"-$%.')+

!#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&-%.')+.'-$%.')+ &7'*IJ?; '67'8'%9-%&7'*/&-%''-%' %&'*%-%'*-/&-%''-%' 3%45 *7-R-%R-&*/%-37'&3%ST R'*9U%*7'MWK-%X'& 7-A*&**-*9 39YY[-W%_D37F&-%'D[Y*7-RD33`%L5?5 '-%4;?>@4;?>37-*'/&-%''-%' B'%46'%>>@4;>>D**-%/-*'3F*%'*%*%'

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+. #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X X, Y f X,Y x, y X x, Y y f X Y x y X x Y y X x, Y y Y y f X,Y x, y f Y y f X Y x y x y X Y f X,Y x, y f X Y x y f X,Y x, y f Y y x y X : Ω R Y : Ω E X < y Y Y y 0 X Y y x R x f X Y x y gy X Y gy gy : Ω

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

J J l 2 J T l 1 J T J T l 2 l 1 J J l 1 c 0 J J J J J l 2 l 2 J J J T J T l 1 J J T J T J T J {e n } n N {e n } n N x X {λ n } n N R x = λ n e n {e n } n N {e n : n N} e n 0 n N k 1, k 2,..., k n N λ

Διαβάστε περισσότερα

Type 3186 High Capacitance, Aluminum Electrolytic Screw Terminal

Type 3186 High Capacitance, Aluminum Electrolytic Screw Terminal Type 3186, 85 C Best-Value, High-Capacitance, Aluminum. Choice of Potted or Rilled High-Vibration Construction Best Value Screw Terminal Type Type 3186 is available with the capacitor element potted in

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # " )"1.0229:3682:;;8)< &.= A = D"# '$ $ A 6 A BE C A >? D

! #$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # )1.0229:3682:;;8)< &.= A = D# '$ $ A 6 A BE C A >? D ! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # "1.0223456728777)"1.0229:3682:;;8)< &.= >&.=*>1#*>.*?*,#*'(!@ 4AB#/ $C A = D"# '$ $ A +, -#)? D "F,%+./-#)

Διαβάστε περισσότερα

"#! "!$ "#$%#&&' " %&+'(( " " %&)*! ! &'+"!!./! "&+-"!

#! !$ #$%#&&' %&+'((  %&)*! ! &'+!!./! &+-! ! "#! "!$! "#$%#&&' " %&!'(( " " %&)*! %(! &'+"!! "&+, "&+-!./! "&+!./! "&+-"! " %&+'(( ))",! 1 /)/,! " )+! "/$ ""!"$ "!(!2"/! " "!!! %+,! /! 1/3 )/-/! "!!!/!(!!/!!!+ "!//#"4""$ $" %& )!"'/!"!!5! )/!!,5

Διαβάστε περισσότερα

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Publication date: 2003 Citation for published version (APA): Mordhorst, C. (2003). Genstandsfortællinger: fra Museum

Διαβάστε περισσότερα

Access Control Encryption Enforcing Information Flow with Cryptography

Access Control Encryption Enforcing Information Flow with Cryptography Access Control Encryption Enforcing Information Flow with Cryptography Ivan Damgård, Helene Haagh, and Claudio Orlandi http://eprint.iacr.org/2016/106 Outline Access Control Encryption Motivation Definition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν.4(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 9 της ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ JnkEEL tt)itttt ll ΕΠΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΚΥΡΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4549 Παρασκευή, 1 Φεβρουαρου 2013 169 Αριθμός 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΑΓΩΝΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΑ ΔΗΜΟΣΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΑ, ΔΕΥΘΥΝΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MOTORCAR INSURANCE I

MOTORCAR INSURANCE I MOTORCAR INSURANCE I I Acc. II Acc. III Acc. Sex Year Month Day 19970602 0 0 M 1966 4 11 19820101 19840801 0 M 1926 3 25 19820801 19840712 0 F 1952 2 19 19781222 19810507 0 M 1952 3 23 19821110 19870614

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa

a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa. a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 2 1 2 3 4 5 0.24 0.24 4.17 4.17 6 a m a -80.6MPa, m =49.4MPa a =80.6MPa, m =-49.4MPa a =49.4MPa, m =-80.6MPa a =-49.4MPa, m =-80.6MPa 1 7 max min m a r 8 9 1 ] ] S [S] S [S] 2 ] ] S [S] S [S] 3 ] ] S

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

" 9! 9!? !=< !;; +),-$'.)/*' #()*2>' >'+),-$'.)/*' !#()*2

 9! 9!? !=< !;; +),-$'.)/*' #()*2>' >'+),-$'.)/*' !#()*2 ! "!#$%&'#()*'+),-$'.)/*'.0-,%1%02)3*' "!$'0'*'$.$)+%/*'$+),-$'.)/*' " 4!)&/$2-/253+),&',%$.&6-)$72/2) " "!$'8$%0%%+)&%$$',,%$.&6-)$72/2)&+)6&' " 9!6&*272/%/253/'3+2/2'3)&+)6&'):282)3) ;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου u Μετατροπή Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό (A/D Conversion) Ο µετασχηµατισµός Ζ u Μαθηµατική Ανάλυση της Διαδικασίας A/D Μετατροπή Ψηφιακού Σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Προμήθεια Φ/ΒΣυστημάτων Turnkey λύσεις υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμός και Προμήθεια Φ/ΒΣυστημάτων Turnkey λύσεις υψηλής ποιότητας specialized wholesale trade for photovoltaic systems specialized service provider of photovoltaic systems www.faethonsolar.gr ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.

0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3. 0180/00015455/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

EE101: Resonance in RLC circuits

EE101: Resonance in RLC circuits EE11: Resonance in RLC circuits M. B. Patil mbatil@ee.iitb.ac.in www.ee.iitb.ac.in/~sequel Deartment of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Bombay I V R V L V C I = I m = R + jωl + 1/jωC

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 87 της 2ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1971 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύταιν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές 21 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές Θέμα 1 ο : HydroloGIS C++ Γαϊτανίδης Απόστολος Ιδ. ΓΕΛ Εκπ/τηρίων Μαντουλίδη LANG:

Διαβάστε περισσότερα

m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) F = F (x) m dv dt = F (x) vdv = F (x)dx d dt = dx dv dt dx = v dv dx

m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) F = F (x) m dv dt = F (x) vdv = F (x)dx d dt = dx dv dt dx = v dv dx m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) x F = F (x) m dv dt = F (x) d dt = dx dv dt dx = v dv dx vdv = F (x)dx 2 mv2 x 2 mv2 0 = F (x )dx x 0 K = 2 mv2 W x0 x = x x 0 F (x)dx K K 0 = W x0 x x, x 2 x K 2 K =

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/

0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/ Correction To:0180/00018941 0180/00018947/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 27 Μαίου 2014

Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 27 Μαίου 2014 Νόμος Faraday Κανόνας Lenz Αυτεπαγωγή - Ιωάννης Γκιάλας 7 Μαίου 014 Στόχοι διάλεξης Πώς να: υπολογίζει την μεταβολή της μαγνητικής ροής. εφαρμόζει το νόμο του Faraday για τον υπολογισμό της επαγόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10

Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10 Vn : NHC LI MT S KIN TH C LP 0 Mc ích ca vn này là nhc li mt s kin thc ã hc lp 0, nhng có liên quan trc tip n vn s hc trng lp. Vì thi gian không nhiu (khng tit) nên chúng ta s không nhc li lý thuyt mà

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1 ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ 5 Abstract Hard Abstract Soft RT 2 PG 10 SE 5 FA PT ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 50m 20 6 PX 6 TX 1 2.684 44 2.684 44 Chic PA 21 3.020 50 CA

Διαβάστε περισσότερα