!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!" !&#!'+!5667

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667"

Transcript

1 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!" !&#!'+!5667

2 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$!

3 *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$ /$.! /<!%),-!$ 0"%0) /=%'%"%/$) $%!)%#;# 13+0 : '!&#!'+! 5667 *0.! )%! $.! *%#),-/2#) *%))!$),-/2#"%,-!$/(0"#;#.!$%!)%#;#13+0 /")%))!#/#%$/$!$''!$: 02.!'! 30'!2"!%,-!$+),-"0))'!%$!%))!#/#%$*0.!%,-$%!"!$!$),-!$ +! "!%#!#0$.0$#!)#1#3#:0+!)$.!!'/$(+%$%,-'!%$!'/(/.!'%),-!$!-!4!$ 92: : 9!#! 2%$!4!&2"%,-#!#: 0$#!)#1#3#! '%,- )#!#) +!% '!%$!' %))!#/#%$)-/+!$ 0$.!'0#% #! '%,-4 '!%$! ),-0$ )!!+$%))! 30!>22!$#"%,-!$:!%$!(%#%),-!0$.30 "!%,-!/"%#;#)+!3!$!>($'%),-!!$(*!%)!-/#'!%$!)#;$.$%) $?($'%!)!-!&;#:!$92::/#%$0(0(./$(!%,-21.%!+!$/-'!.!) *!%# 0#/,-#!$):!%$!$!-!'/"%!$""!!$/'!-)#0-"21!".0$.%$#!$/#%$/"!%#),-/2#)+!3%!-0$!$./$(! %,- 21.%! 2!0$.),-/2#"%,-! #')&-;! %)(0))%$) 0$. %$ :!)$.!)30!*;-$!$ )%$. -%!.%!!!$ : "%! 1")!*% 4 %, /<! 0$. : %' ""'!)-;0)!: '%,- /0,- +!% '!%$!$ #0.%!$2!0$.!$ %,-/!" /0! 0$. /(0)!)!$+!,(: -! $*!)!$-!%# +!%.!!'!%$)/'!$ B*%))!$),-/2#"%,-!$ -!$0$.!C!"!%,-#!#!.!$ +!),-*!"%,-!$!.! (!$$#$%) 0$. -/# 0$) %!"! 0$!!))"%,-! #0$.!$ +!!%#!#:!)$.!!/$( %"#/0,-3*!%),-!%$+/0$+!#!%"% #!$9!)$!$:!%#0&&./$(!%,-21%-! (!%#: %! -/# )%,- +!%'!(#0"!)!$.! +!%# )%,-!"%,- '!-'/")1+!%$$0$.$)%$$*%))!$),-/2#"%,-!+!%#!$!./$(!$!'/,-#:0,-'!%$!' "/$ D;-%!$!0$.!$.,->.!'>,-#!%,-/$.%!)!#!""!$!3!$/$(!)/!$:!+!$.!!!%#)#!""0$ $ '/(>($'%),-!$ /#!$ 0$. 9 $)!$4.%! 21.%! "%!!$.!+!%#!"!'!$#/)%$.4-/#!.0,-)!%$!$2!0$.),-/2#"%,-!$/#%$/""!$!+!$) "/!$'!%$!$!!$#),-!%.!$.+! "!%#!#: 0"!#3#4/+!.!)*!!$$%,-#*!$%!-!3"%,-4'>,-#!%,-'!%$!/'%"%!./$(!$:!%$!"#!$4 1.!0$.-%)#%$/-/+!$'%,-*;-!$..!!)/'#!$!%#%''!+!-/"#")0$#!)#1#3# 0$.!'0#% #:-$!)%!*;!.%!)!+!%#$%,-#'> "%,-!*!)!$:/$(!A%!+!%#%)#%-$!$!*%.'!#: 1))!".24%'!&#!'+!566E +!#,-'%.#

4 <$&)%)!""#!$%&"$# '(!"" )#*! %"$## &++, '-!"""!#$. )#*! %/#0"#%!$, $. &,"$# '-1!"2 "$!, $#$0"#,!#"!$ '(34! )!"0 #,#% 0"!", "% # '(-3!"$#,&%"#*! 0!5 '36(!"" #%" '364!.! #," '374

5 $#!$#) /#$" '" $# # '"""."*&! '""" 2, ')"!""#!$%&"$# '( "'( "'3 '( $8 9 ':!"" )#*! %"$## &++, '- ""'( ; 9< 9= '1 :F:F ))!#'/(!##-!<2!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::G :F:5 -!"!2!=&!,#/#%$)8/#%$/"!=&!,#/#%$)-<&#-!)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::H :F:I 22%,%!$#'/(!#-<&#-!)%)22!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::F5 :F:7 '&#/$#!'&%%,/"%'&"%,/#%$)2#-!/))!#'/(!##-!<#!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FE ""'3 9 9 '(7 :5:F $#-!!"/#%$)-%&+!#*!!$'/,!,$'%,20$./'!$#/")/$.!=,-/$!/#! '!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F ))!#/&&/,-'.!")8#-!!#%,/",$)%.!/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F:F $!#/</&&/,-#!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F:F:F "!=%+"!&%,!'$!#/<'.!")8#-!'$!#/%)#'.!"::::::::::::::::::::::::56 :5:F:F:F:5 #%,(< &%,!'$!#/<'.!")8#-!!)-#%$ '.!" ::::::::::::::::::::::5F :5:F:F:5 9#2"% +/"/$,!'.!")::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55 :5:F:5 '&%%,/"/"%.%#<2#-!/))!#/&&/,-'.!"):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I

6 $#!$#) :5:F:5:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I :5:F:5:5 -!"%$(+!#*!!$'/,!,$'%,20$./'!$#/")/$.#-!J!=,-/$! /#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E :5:5 $#-!/#%$/"%#<2!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5H :5:5:F /#%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)8/)!"!,#%!)0!<:::::::::::::::::::::::::::::::::I6 :5:5:5 /#%$/"%#<2!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::II :5:5:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II :5:5:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I7 :5:I $#-!"%$(+!#*!!$!=,-/$!/#!.<$/'%,)/$.K$!*)L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 :5:I:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 :5:I:5 -!"%$(+!#*!!$'/,!,$'%,K$!*)L/$.#-!J!=,-/$!/#!:::::::77 :5:I:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::77 :5:I:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7M :5:7 $#-!/$.'*/"(+!-/%2!=,-/$!/#!)8/$/&&"%,/#%$2/%/$,!/#% #!)#) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EF :5:7:F /$.'/"(+!-/%2!=,-/$!/#!)8/)!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$!%.!$,!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E7 :5:7:5 '&%%,/"!%.!$,!/ /%$)#/$.'/"(+!-/%2J/$.J!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:7:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:7:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:E $!=,-/$!/#!'%)/"% $'!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EH ""': '-6!"""!#$. )#*! %/#0"#%!$, $. &,"$# '-1 """'(, '-4 :F:F =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ ##!,-$%,/"/$/"<)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NM :F:5 =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ #/%/$,!/#%#!)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GF :F:I =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ #/(*%#,-%$!!))%$):::::::::::::::::::::::::GM :F:I:F /#//$.!)#%'/#%$&,!.0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GM :F:I:5 '&%%,/"!)0"#)2J/$.J!=,-/$!/#!) :::::::::::::::::::::::::::M5 """'3 '44 :5:F!"!/$,!2)&!,0"/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H6

7 $#!$#) :5:5 -!%'&/,#2)&!,0"/#%$$2!% $!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HG :5:5:F -!,/)!2)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HM :5:5:5 -!,/)!2.!)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F67 :5:5:5:F %)!#/.%$ /$."%'%#)#/+%#/!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F6E :5:5:5:5 %)!#/.%$ /$..!)#/+%"%3%$ +!-/%)2/#%$/")&!,0"/#):::::::::::::F6H :5:I '&%%,/"!%.!$,!$#-!/,#0/"#/.%$ &/,#%,!22!% $!=,-/$!#/.!):::::FFI """': 5< '((7 :I:F -!"!20$,!#/%$#<%$/))!#'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F56 :I:5!,%)%$+!-/%0$.!C#0!+!-/%/"0$,!#/%$#<O:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F55 """'> '(3-!"2 "$!, $#$0"#,!#"!$ '(34 "'( 9 9? :F:F -!" %,/"#-!<2/#%$/",-%,!0$.!0$,!#/%$#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FI6 :F:5 '&%%,/"!%.!$,!2#-!#-!<2/#%$/",-%,!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FI7 "'3 99 '(:1 :5:F!+!#%'$$+0$.!./#%$/"%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FIM :5:5 %22!!$#&!)&!,#%!)$+0$.!./#%$/"%#<%$#-!"%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::F7F :5:5:F 0$.!./#%$/"%#</)&#%'%3/#%$0$.!,$)#/%$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::F7F :5:5:5 0$.!./#%$/"%#</), $%#%!%""0)%$) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F75 :5:5:I 0$.!./#%$/"%#</)!," %,/"/#%$/"%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F77 :5:I 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7N "': 2 9 = A99 9 '(>- :I:F -!&)<,-" %,/"%!*2-0'/$.!,%)%$+!-/%::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7G :I:5 -!!"!/$,!2-!0%)#%,)%$-0'/$.!,%)%$'/(%$ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEF :I:I!-/%/"!,$'%,)/$.!=,-/$!/#!'!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEM "'> '(-(! )!"0 #,#% 0"!", "% # '(-3 '( '(-: :F:F =&!%'!$#/".!)% $/$../#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNE

8 $#!$#) :F:5!,/)#%$!=,-/$!/#!)%$!/"*"./$.!=&!%'!$#)P/,'&/%)$::::::::::FNM :F:5:F!,/)#%$ /,,0/,<2&2!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::FNM :F:5:5!,/)#%$ /,,0/,<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::FGF :F:5:I 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FG5 :F:I -!$/#0!2!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGI :F:I:F /#%$/"%#<2!=&!%'!$#/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGI :F:I:5,''$+%/)%$!=&!,#/#%$2'/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGM :F:I:I %22!!$#!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)')Q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMI :F:I:I:F =#/&"/#%!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FME :F:I:I:5./&#%!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FHF :F:I:I:I!!))%!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH7 :F:I:I:7 %),0))%$2#-!!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::566 :F:7 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56E '3 :5:F $#.0,#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56N :5:5!)% $2#-!!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56G :5:I =&!%'!$#/"!)0"#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F! /#!.+!-/%2!=,-/$!/#!)%$!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$! '/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F:F %'%"/%#<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F:5 22%,%!$,<2!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::::::::::::5FI :5:I:F:I 0''/<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5 $.%%.0/"+!-/%%$!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#)P#-!$/#0!2!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5:F /#%$/"%#<2$.%%.0/"=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5:5!!/,#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FG :5:I:5:I $.%%.0/"!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)')::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FH :5:I:I!<$!)!/0#<$#!)#P.%$/#!.=&!,#/#%$)Q::::::::::::::::::::::::::::::::::::556 :5:7 %),0))%$2#-!!=&!%'!$#/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::557 ': '331 :I:F +D!,#%!)/$.20$,#%$%$ 2#!,-$%,/"/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55G :I:F:F 9-%")&-<2#!,-$%,/"/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55M :I:F:5 =/'&"!)2#!,-$%,/"/$/"<)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I6 :I:5 92%#/+%"%#<2#!,-$%,/"#/.%$ 0"!) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7

9 $#!$#) :I:5:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7 :I:5:5 '&%%,/"!)0"#)2#-!J/$.!$J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::5IG :I:5:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IG :I:5:5:5 '&"!'!$#/#%$2#-!'%$ /!/!#/.%$ 0"!:::::::::::::::::::::::::::::::5IH :I:5:5:I 92%#/+%"%#<%$.%,/#)2#!,-$%,/"#/.%$ 0"!&2%#)::::::::::::::::::::::::::::57I '> '3>7!"$#,&%"#*! 0!5 '36( "'( "'3 '36( $ '36:!"" #%" '364 9= 9 '364 92=9B 9= 9 '31( 9%=0 '317 9 =" '34( 9.=" 9 '343 9*=! 9 '346!.! #," '374

10 % 0!). % 0! F8J!=,-/$!/#!2'/$0/<FHHH#0"<5667::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F % 0! F8/%"/+"!&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I7 % 0! 58=&!,#/#%$)!)2)0!<./#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IE % 0! I8,/##!.%/ /')2#-!0$+%/)!.$!))-<&#-!)%)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IG % 0! 78J/$.&0,-/)%$ &*!&/%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::N6 % 0! E8J/$.&0,-/)%$ &*!&/%#<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NF % 0! F8!"!,#!."$ #!$.)22!!2"/#%$!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NM % 0! 58!$.)%$#-!J!=,-/$!/#!4FHGE8F#566I85:::::::::::::::::::::::::::::::::::G6 % 0! I8!$.)%$#-!J!=,-/$!/#!4FHGE8F#566I85:::::::::::::::::::::::::::::::::G6 % 0! 78/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4JS./%"<./#/T:::::::::::::::::::::::::::::::G5 % 0! E8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4JS*!!("<./#/T::::::::::::::::::::::::::::G5 % 0! N8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4!$JS./%"<./#/T::::::::::::::::::::::::::::::GE % 0! G8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4!$JS*!!("<./#/T:::::::::::::::::::::::::::GE % 0! M8U0/#!"<J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! H8U0/#!"<J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! F68U0/#!"<J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! FF8U0/#!"<J!=,-/$!/#!!#0$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! F589/#%/",!"/#%$2,-/$!)%$#-!" J::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MF % 0! FI89/#%/",!"/#%$2,-/$!)%$#-!"!$J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MF % 0! F78J!=,-/$!/#!/$.)#/#!&+/+%"%#%!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ME % 0! FE8!$J!=,-/$!/#!/$.)#/#!&+/+%"%#%!) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MG % 0! FN:,-!'/#%,)#0,#0!2#-!2!% $!=,-/$!'/(!#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H5 % 0! FG8!% $!=,-/$!'/(!##0$!S./%"</!/!)%$&%"4%$+%""%$)2 VT:HI % 0! FM8!% $!=,-/$!'/(!##0$!/$.*".'!,-/$.%)!#/.!S/$$0/"2% 0!)4 %$+%""%$)2 VT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H7 % 0! FH89%,!'!'!$#)2,$)0'&#%$.)/$.!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::HN % 0! 5689%,!"/#%"%#<2,$)0'&#%$.)/$.!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::HG % 0! 5F89/#%/""<)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F66 % 0! 5589!2!,#)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F6F % 0! 5I8!)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F65

11 % 0!) % 0! 5789%,!.!!"&'!$#*%#-/$%)!"!)))% $/"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FFI % 0! 5E8$,!#/%$#<%$2!% $!=,-/$!'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F5F % 0! F8,-!'/#%,%""0)#/#%$2#-!-0'/$.!,%)%$&,!))::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7G % 0! 58.%$/#%$ /'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEN % 0! F8,!!$)-#2#-!2%)#!=&!%'!$#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNN % 0! 58%#2#-!S5T&,!)):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNG % 0! I8=&!%'!$#/"#%'!)!%!)/$.2!,/)#) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNG % 0! 78=&!,#/#%$!)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FG7 % 0! E8,/##!.%/ /')2#-!0$+%/)!.$!))-<&#-!)%)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#! 2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGE % 0! N8+!-/%2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGH % 0! G8+!-/%2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::FM6 % 0! M8=&!,#!.!)0)&!%0)!=,-/$!/#!,-/$!)S&2!))%$/"!=,-/$!/#! 2!,/)#)T::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMN % 0! H8=&!,#!.!)0)&!%0),-/$!%$#-!!=&!%'!$#/"#%'!)!%!)::::::::::::::::::::::FMH % 0! F68R0%"%+%0'!=,-/$!/#!)2#-! VJW/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FHE % 0! FF8R0%"%+%0'!=,-/$!/#!)2#-!!=&!%'!$#/"#%'!)!%!) :::::::::::::::::::::::::::FHM % 0! F5892!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)/$.999!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::56F % 0! FI8#%2%,%/"20$./'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/$.&2!))%$/"!=&!,#/#%$)::::56I % 0! F78,!!$)-#2#-!)!,$.!=&!%'!$#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56H % 0! FE8!/"%3!.!=,-/$!/#!)/$.20$./'!$#/"/"0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FF % 0! FN8!,/)#!.,-/$!)/$./$.')-,()::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FI % 0! FG8!/!/+)"0#!,-/$!)%$!=&!,#/#%$)/$.!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::5FM % 0! FM8$.%%.0/"!=&!,#/#%$)2!/,- 0&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55F % 0! FH8%/ /'2/#<&%,/")0&&#/$.!)%)#/$,!&/##!$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IF % 0! 568%/ /'2/#<&%,/"-!/. /$. )-0".!)&/##!$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I5 % 0! 5F8%/ /'2/#<&%,/"2%"#!0"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5II % 0! 558""0)#/#%$2/'%$ /!/!#/.%$ 0"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7 % 0! 5I8!R0!$,<.%)#%+0#%$/$.)0''/<)#/#%)#%,)2./%"<J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IM % 0! 578!R0!$,<.%)#%+0#%$/$.)0''/<)#/#%)#%,)2./%"<!$J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IM % 0! 5E8%$ /!/!)/$.#-!J!=,-/$!/#! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IH % 0! 5N8%$ /!/!)/$.#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::576 % 0! 5G8=&!,#!.$0'+!2#/$)/,#%$)/$.,)#0$.!#-!/$.'*/"(/))0'&#%$:57E

12 % 0!) % 0! F8$#!!$#%$/,#%%#%!)%$#-!J'/(!#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E7 % 0! 58$#!!$#%$/,#%%#%!)%$#-!J'/(!#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E7 % 0! F8-!!)#/!)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5NG % 0! 58!)0"#)2""%$!!))%$)2!R0/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5NM % 0! I8/, 20$./'!$#/"/$/"<)%)!)0).!2"*/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::5G5 % 0! 78/%"<#%'%$ %$#-!'.!"2/$)/$.<$)X5665+Y:::::::::::::::::::::::::::::::::::5G7

13 /+"!) /+"! F8/'&"!''!$#)2#-!"!!"2 VJW!=,-/$!/#!/$.'/,!,$'%, 20$./'!$#/")::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5G /+"! 58/'&"!''!$#)2#-!2%)#.%22!!$,!)2 VJW!=,-/$!/#!/$. '/,!,$'%,20$./'!$#/"):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M /+"! I8 VJW!=,-/$!/#!/$.'/,!,$'%,20$./'!$#/")::::::::::::::::::::::::::::::::::::5H /+"! 78/%"/+"!)0!<./#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II /+"! E8$+%/)!.$!))2'/(!#!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IM /+"! N8#- $/"%#<#!)#2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::IH /+"! G8!)#2)!%/",!"/#%$%$&2!))%$/"2!,/)#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 /+"! M8% $2!!))%$,!22%,%!$#)2'/,!,$'%,/$$0$,!'!$#)P/)!"!,#%! )0!<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::75 /+"! H8/,!,$'%,/$$0$,!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7N /+"! F68/'&"!)#/#%)#%,)2#-!$!*)/%/+"!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7G /+"! FF8!*)%'&/,#2#-! VJW!=,-/$!/#!4!)#%'/#%$!R0/#%$S E5T:::::::::::::7M /+"! F58!*)%'&/,#2#-! VJW!=,-/$!/#!!)#%'/#%$!R0/#%$S EIT::::::::::::::E6 /+"! FI8!)0"#)2#-!/%/$,!/#%!)#2#-!./%"<J V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGEP0$!566IT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EN /+"! F78!)0"#)2/%/$,!/#%!)#2#-!*!!("<J V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGEP0$!566IT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EG /+"! FE8!)0"#)2/%/$,!/#%!)#2#-!./%"<ZJ V!=,-/$!/#!S/$0/<FHGEP 0$!566IT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EM /+"! FN8!)0"#)2#-!/%/$,!/#%!)#2#-!*!!("<Z V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGE 0$!566IT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EM /+"! FG8!"!,#!.!)#%'/#!)2#-!!0L)C!R0%"%+%0'O!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::N7 /+"! F8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J./%"<!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::GI /+"! 58/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J*!!("<!=,-/$!/#!)::::::::::::::::G7 /+"! I8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J./%"<!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::GN /+"! 78/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J*!!("<!=,-/$!/#!) ::::::::::::::GG /+"! E8!)0"#)2#-!#!)#4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M6 /+"! N8!)0"#)2#-!#!)#4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M6 /+"! G8!)0"#)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M7

14 /+"!) /+"! M8/".#!)#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M7 /+"! H8!)0"#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MN /+"! F68/".#!)#)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MN /+"! FF80''/<2#!$."!$ #-%$R0/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MM /+"! F580$./'!$#/")/$.!=,-/$!/#!'!'!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MH /+"! FI8-!"!2)&!,0"/#%$%$)%/$/$.::2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::MH /+"! F78!&#!.2!% $!=,-/$!'/(!##0$!+<,0$#!&/#<S./%"</!/!)%$ &%"4%$+%""%$)2 VT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HI /+"! FE822!,#)2)&!,0"/#%$$!=,-/$!/#!) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FFI /+"! FN8/,#).!#!'%$%$!=,-/$!/#!'!'!$#)S%$[T:::::::::::::::::::::::::::::::::::FF7 /+"! FG8/.%$ '!#-.)P-%,-'!#-.+!)#.!),%+!)<0*$#/.%$ &/,#%,!::::FFE /+"! F8/'%$!22!,#)/,,.%$ ##-!!=&!%'!$#2!)(</$./-$!'/$XFHMFY::FIN /+"! F8!,/)#%$ /,,0/,<2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FNH /+"! 58#/#%)#%,/"#!)#)2.%22!!$,!)%$&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#) :::::::::::::::FNH /+"! I892!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#)::::::::::::::::FG6 /+"! 78,,0/,<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGF /+"! E8#/#%)#%,/"#!)#)2.%22!!$,!)%$!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::FG5 /+"! N8=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#):::::::::::::::FG5 /+"! G8!)#20$+%/)!.$!))2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::FGE /+"! M8#- $/"%#<#!)#)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FGN /+"! H8!)#2)!%/",!"/#%$%$!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::FGG /+"! F680''/<2#-!!)0"#)2#-!/#%$/"!=&!,#/#%$-<&#-!)%)::::::::::::::::::::::::FGM /+"! FF8,!22%,%!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMF /+"! F58!)#)2!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::FMM /+"! FI8!)#)2!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::FH6 /+"! F780''/<2#-!!)0"#)2#-!!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)'!,-/$%)'::::::::::::::FHF /+"! FE8!)#2/./&#%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::FH5 /+"! FN8!)#)2/./&#%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#) ::::::::::FHI /+"! FG80''/<2#-!!)0"#)2#-!/./&#%!!=&!,#/#%$'!,-/$%)'::::::::::::::::::::::FH7 /+"! FM8!"!,#!.!)#%'/#!)2#-! VJW20$./'!$#/"!R0%"%+%0'/#!:::::::::::::::::::::::FHE /+"! FH8!)#)2!!))%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#) :::::::::FHG /+"! 568!)#)2!!))%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::FHH /+"! 5F80''/<2#-!!)0"#)2#-!!!))%!!=&!,#/#%$'!,-/$%)' :::::::::::::::::::FHH /+"! 558!"/#%$+!#*!!$&2!))%$/"/$./#%2%,%/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::56I /+"! 5I8!"/#%$+!#*!!$/! /#!. 0&2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FF

15 /+"!) /+"! 578!"/#%$+!#*!!$2!,/)#!.,-/$!)/$.)-,() :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F5 /+"! 5E8/%/$,!/#%#!)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FE /+"! 5N8!)#)2/#%$/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FG /+"! 5G8!)0"#)2#-!%",=$)% $!./$(#!)#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FM /+"! 5M8$.%%.0/"!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)'):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::556 /+"! 5H8.%$/#%$'!/)0!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::555 /+"! I68!)#2-!#!!$!0)!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55I /+"! IF8$.%%.0/"&!.%,#%$)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::557 /+"! I58-!%'&#/$,!2#!,-$%,/"/$/"<)%)%$2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::55M /+"! II8!,-$%,/"#/.%$ &2%#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::57F /+"! I78!,-$%,/"#/.%$ &2%#)2#-!!$J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::57F /+"! IE8/$(%$ 2'%$ /!/!#/.%$ 0"!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57I /+"! IN8%$ /!/!#/.%$ 0"!)/$.#/$)/,#%$,)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57N /+"! IG8/,#%$2$! /#%!/0 '!$#!.!#0$)2/%0)""%$ #%'!&!%.)4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57M /+"! IM8/,#%$2$! /#%!/0 '!$#!.!#0$)2/%0)""%$ #%'!&!%.)4!$J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57M /+"! F8% $!22!,#)8%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#./$.+/.$!*)::::::::::::::::::::::5N7 /+"! 58! /&-%,/".%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#'/,!,$'%,K$!*)L4:::::::::::::::5NE /+"! I8! /&-%,/".%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#'/,!,$'%,K$!*)L4:::::::::::::5NN /+"! 78!*)%'&/,#2'/,!,$'%,20$./'!$#/")%$/%0))0+ &!%.):::::::::::::::5NH /+"! E8'&"%,/#%$)2#-!/"0!2#-!-!%"L)%$!R0/"%#<,!22%,%!$#::::::::::::::::::::::::::::5M6 /+"! N85=5,$#%$!$,<#/+"!2#-!χ 5 #!)#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M6 /+"! G89/<22),-!'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M7 /+"! M8$+%/)!.$!))#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::::::::::::5ME /+"! H8$+%/)!.$!))#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&E# 0&N:::::::::::::::::::::::::::::::5MN /+"! F68#- $/"%#<#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::::::::::5MG /+"! FF8#- $/"%#<#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N:::::::::::::::::::::::::::::5MM /+"! F58!%/",!"/#%$#!)#2!/,-%$.%%.0/"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5MH /+"! FI8=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I::::::::::::::::::5H6 /+"! F78=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7#N:::::::::::::::::::::::::::5HF /+"! FE8./&#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I::::::::::::::::::::::::5H5 /+"! FN8./&#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N::::::::::::::::::::::::5HI /+"! FG8!!))%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::5H7 /+"! FM8!!))%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N:::::::::::::::::::::5HE

16 /+"!) /+"! FH8!)#2-!#!!$!0)!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5HN /+"! 568$.%%.0/"!=&!,#/#%$)/).%!,#%$2,-/$!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::5HG

17 -/&#!8$#.0,#%$ F " " 9 "'( ##-!+! %$$%$ 2FHHH4#-!0*/)2'/""<"/0$,-!./)#-!$!*)%$ "!,0!$,<%$#-! 0&!/$$!#/<$%$ST:%$,!#-!$#-!J!=,-/$!/#!-/) $!#-0 - #-!!.%22!!$#)#/!)S)!! FT8/#2%)#4#-!0.!&!,%/#!.)#$ "<2$!/"<#* <!/)/ /%$)##-!.""/\)0+)!R0!$#"<4#-!0'!.)%.!*/.)/ /%$)##-!.""/%$/ $/*/$!+!#*!!$6:ME/$.6:HE.""/&!0\)%$,!!+0/<5665#-!0!$#!!. /$/&&!,%/#%$&-/)!/ /%$)##-!.""/:."B(= &!C&% D( EUR/USD Jan 99 Jul 99 Jan 00 Jul 00 Jan 01 Jul 01 Jan 02 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 "')# /"" /$/"<)#) 20$. #-! /,#0/".!!"&'!$# 2 #-! J!=,-/$! /#! /#-! /)#$%)-%$ :/."</$<$!*0".-/!2!)!!$)0,-/,0)!2#-!J!=,-/$!/#!: $)!R0!$#"<4#-!.!!"&'!$#2#-!J!=,-/$!/#!/&&!/)#+!/'<)#!<2 '/$<&2!))%$/"/$.),%!$#%2%,+)!!)S)!!!: :!/0*!/$.%'/".%X566FY40&!/$,$'%,.%)<0&/##-!%2X5665YT:$&/#%,0"/4#-!%$%#%/".!&!,%/#%$2#-!0 / /%$)##-!.""/,/'!R0%#!)0&%)%$ "</)%#*/)!=&!,#!.#-/##-!0*0"./&&!,%/#! / /%$)##-!.""/+!,/0)!2#-!%'&#/$#)<$! %!)#-/#/$/"<)#)+!"%!!.*0".R0%,("<

18 -/&#!8$#.0,#%$ 5.!!"&+!#*!!$#-!0)!2#-!0%$2!% $!=,-/$!#/$)/,#%$)/$.%$0/!/ 2%$/$,%/"/))!#'/(!#)S)!!/"/#!X5665Y40$.!""XFHHMY49#!)/$.!<XFHHMY/$.,-$!%.!X566IYT:")#-!!,!$#/&&!,%/#%$2#-!0/ /%$)##-!.""/,/'!/#-! 0$!=&!,#!.2')#2#-!&2!))%$/"/$/"<)#): /$<!,$'%)#)-/!#%!.# %!!/)$/+"!!=&"/$/#%$)2#-!0$!=&!,#!./$./)#$%)-%$.!!"&'!$#2#-!J!=,-/$!/#!:$"%$!*%#-#-!#/.%#%$/"!,$'%,/&&/,-4 ')#2#-!)!!=&"/$/#%$)%$(!'/,!,$'%,20$./'!$#/")4*-!!/)#-!9 *#-.%22!!$,!)+!#*!!$#-!$%#!.#/#!)/$.0"/$.-/! /%$!./$0#)#/$.%$ &'%$!$,!%$ #-!.!&!,%/#%$&-/)!2#-!0:$#-!0L)/&&!,%/#%$&-/)!#-!"/!/$.&+/+"<$# )0)#/%$/+"!,0!$#/,,0$#.!2%,%#)!!)/)/$!=&"/$/#%$2#-!/&&!,%/#%$2#-!0 / /%$)##-!.""/:*!!4+#-!=&"/$/#%$)$"<-".#0!2#-!)&!,%2%,#%'!&!%.%$ *-%,-#-!</!0)!.:!=/'&"!4!!$%$#-!/&&!,%/#%$&-/)!2#-!0/ /%$)##-!.""/#-!!,$'<)-*!.-% -! *#-/#!)#-/$#-!0!,$'<:-0)4#-!0 )-0".-/!20#-!.!&!,%/#!.:$,$#/)#4#-!"/!,0!$#/,,0$#.!2%,%#!=%)#!./").0%$ #-!.!&!,%/#%$2#-!J!=,-/$!/#!:$)!R0!$#"<4%#%),'&"!#!"<% -# *-!$*/$$X5666Y)#/#!)8 C-!2!% $!=,-/$!'/(!#%)/,/&%,%0)+!/)#/##-!+!)#2#%'!):0##-! '!'!$#)2#-!*".L)"/!)#,0!$,%!)-/!+!!$&/#%,0"/"<'<)#%2<%$!#-! &/)# <!/:!".' -/) #-!.%!!$,! +!#*!!$!,$'%, 20$./'!$#/") /$. #-! &!2'/$,! 2,0!$,%!) +!!$ ) )#/(: /.%#%$/",0!$,< /$/"<)%)4 +/)!. $!,$'%, *#-4%$#!!)#/#!)/$.,0!$#/,,0$#+/"/$,!)*0".42!=/'&"!4-/!.%,#/#!./%)%$!0/$./2/""%$ <!$:$2/,#4#-!!!)!-/)-/&&!$!.:S*/$$ X5666Y4&:7T!/""4#-!'<)#!%0).!!"&'!$#2#-!0/ /%$)##-!.""/%)$#-%$ $!*%$!,$'%,):#/#-!+!"$ )#/+/.!!=%)#%$ '<)#!<%$!=,-/$!/#!!,$'%,):$!$!/"4 #-!.!!"&'!$# 2 2!! 2"/#%$!=,-/$! /#!),/$ -/."< +!!=&"/%$!. +< '/,!,$'%, 20$./'!$#/") /) )0&&)!. +< #/.%#%$/"!,$'%, #-!%!): -!!2!4 &'%$!$#!,$'%)#)<!#,$,"0.!#-/##-!!!=%)#)/$K!=,-/$!/#!.%),$$!,#&033"!LS)!! +)#2!"./$. 22X5666YT: )/&0!"<'/,!,$'%,/$/"<)%)2!=,-/$!/#!'!'!$#)/&&!/)#+!20#%"!4*!,-)!/$/"#!$/#%!*/<#%.!$#%2<%'&#/$#$$ 20$./'!$#/"2/,#).!#!'%$%$!=,-/$! /#!'!'!$#):!/)$/+"!)#/#%$ &%$#2#-%)%))0!%)##/(!/$!*!=&"/#%!"(/# #-! +)!/+"!!=,-/$! /#! '!'!$#) 2 2!! 2"/#%$!=,-/$! /#!): $)&%,00),-//,#!%)#%,)22!!2"/#%$!=,-/$!/#!)/!"$ /$.&!)%)#!$##!$.):-!)!#!$.)/!

19 -/&#!8$#.0,#%$ I 2#!$.%),$$!,#!.2'#-!'/,!,$'%,.!!"&'!$#2#-!!"/#!.!,$'%!))#-/##-!< /#-! /#-!/''!$#0'2%#)*$: 2#!$#-!!=%)#%$ #!$.)/!/##%+0#!.#/$!=,!))%!)&!,0"/#%!#/.%$ +!-/%22!% $!=,-/$!'/(!#&/#%,%&/$#):"!/.<!<$!)-% -"% -#!.#-!%'&#/$,!2)&!,0"/#%$%$ /))!#'/(!#):,,.%$ #!<$!)4&2!))%$/"%$!)#)%!$#/#!#-!%#/.%$.!,%)%$) /#-!$C*/!)2&#%'%)#%,&!))%'%)#%,)!$#%'!$#)OS!<$!)XFHINY4&:FE7T#-/$$C*-/# /$%$!)#'!$#%)!/""<*#-#/'/$*-+0<)%#2(!!&)OS!<$!)XFHINY4&:FE7 FEET:$ #-%),$#!=#4!<$!)/ 0!.#-/#%$'/(!#).'%$/#!.+<)&!,0"/#%$&)<,-" %,/"2/,#) +!,'!&/#%,0"/"<%'&#/$#:$0)#0.<*!.!/"*%#-#-!&)<,-" %,/"2/,#)4*-%,-'/< +!%'&#/$#20$.!)#/$.%$!=,-/$!/#!'!'!$#):-0)40)#0.<+!"$ )##-!$!*!)!/,-2%!".2+!-/%/"!,$'%,)4*-%,-,$)%.!)#-!!"!/$,!2&)<,-" %,/"2/,#)%$!,$'%,,$#!=#):-!'/%$+D!,#%!2+!-/%/"!,$'%)#)%)#.!!"&/'!!/"%)#%, %!* 2 #-! /,#0/" -0'/$ +!-/% %$ #-!,$#!=# 2!,$'%,): -!!2!4 +!-/%/"!,$'%)#) 2#!$!2! # #-! *( 2 +!-/%/".!,%)%$ #-!%)#)4 *- %$#.0,!. $!*,$,!&#)0$.!#-!!$!/"-!/.%$ 2+0$.!./#%$/"%#<:!$#/"##-!,$,!&#2+0$.!. /#%$/"%#<%)#-!/))0'&#%$#-/#-0'/$)L/,#0/"+!-/%.!%/#!)2'#-!%.!/"2!,$'%, /#%$/"%#<.0!#/#"!/)##*!/)$)82%)#4.!,%)%$)/!0)0/""<+/)!.$/$%$,'&"!#! %$2'/#%$ +/)%) S"%'%#!. %$2'/#%$T /$.4 )!,$.4 #-! %$2'/#%$ &,!))%$ 2-0'/$ +!%$ )%)"%'%#!.+<#-!%,'&0#/#%$/",/&/,%#%!)S"%'%#!., $%#%!!)0,!)T:0!##-!)! "%'%#/#%$)&!&"!/!2,!.#/&&"<)%'&"%2%,/#%$'!,-/$%)')%$%$2'/#%$&,!))%$ : '&#/$#)%'&"%2%,/#%$'!,-/$%)')4*-%,-&"/</.!,%)%!"!%$#-!&,!))D0. '!$#/$..!,%)%$'/(%$ 4/!)%'&"!-!0%)#%,):%'&"!-!0%)#%,),/$&%$,%&/""<+!,-//,#!%3!./) )%'&"!0"!)2#-0'+4*-%,-/""*R0%,(/$.!22%,%!$#.!,%)%$)!!$0$.!/-% -.!!!2 0$,!#/%$#<:$#-%))#0.<40/%'%)#/$/"<3!#-!!"!/$,!2)%'&"!-!0%)#%,)%$#-!,$#!=# 22!% $!=,-/$!'/(!#):$0%!*4#-!.!,%)%$)%#0/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#),/$)!!/)/&%'!!=/'&"!2.!,%)%$)%#0/#%$)%$*-%,-)%'&"!-!0%)#%,)/!!)&!,%/""<!"!/$#/)#-!,'&"!=%#<2#-!.!,%)%$)%#0/#%$%)!<-% -: "'3 $8 9 -!)#0.<%) /$%3!./)2""*):$-/&#!4*!.!/"*%#-#-!!=,-/$!/#!.%),$$!,# &033"!:$&/#%,0"/4*!.%),0))/$.,-!,(#-!'/%$%'&"%,/#%$)2#-!#/.%#%$/"!,$'%, /&&/,-2!=&"/%$%$!=,-/$!/#!'!'!$#):-!/))!#'/(!##-!<2!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$ %'&"%!) #-/#!=,-/$! /#!) /! '/%$"<.%!$ +< #-!.!!"&'!$# 2

20 -/&#!8$#.0,#%$ 7 '/,!,$'%, 20$./'!$#/"): 0#-!'! #-! /))!# '/(!# #-!< /))0'!) #-/# 2!% $!=,-/$! '/(!# &/#%,%&/$#) 2' /#%$/"!=&!,#/#%$),$,!$%$ 20#0!!=,-/$! /#!.!!"&'!$#) /$. #-/#!=,-/$! /#!) /!.!#!'%$!. %$!22%,%!$# '/(!#):!/"" #-!!'&%%,/"!%.!$,!)0!)#)#-/##-!#/.%#%$/"/&&/,-2!=&"/%$%$!=,-/$!/#!,-/$!) %)/#..)*%#-#-!./#/: -/&#!/..!))!)#-!!=%)#!$,!2"$ /$.&!)%)#!$##!$.)%$!=,-/$!/#!#%'!)!%!):!/&&"<#-!!.%22!!$#'!#-.)#.!#!'%$!!'&%%,/""<#-!#!$."!$ #-%$2!% $!=,-/$! '/(!#):$&/#%,0"/4*!/&&"</#!,-$%,/"/$/"<)%)#"4/%/$,!/#%#!)#)/$.//( *%#,-%$!!))%$:!/""40!'&%%,/"/$/"<)%)!!/")#-/#!=,-/$!/#!))-*/,"!/ #!$.!$,<#'!%$"$ /$.&!)%)#!$##!$.):0#-!'!4*!.%),0))#-!!"!/$,!2 )&!,0"/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#):%#-! /.##-!%'&/,#2)&!,0"/#%$4!,$'%, #-!<)#/#!)#-/#)&!,0"/#%$,/$-/!!%#-!/)#/+%"%3%$!22!,#/.!)#/+%"%3%$!22!,#$!=,-/$!/#!):-/&#!/..!))!)+#-&))%+"!%'&/,#)2)&!,0"/#%$$!=,-/$!/#!) $/#-!!#%,/"+/)%)/$. %!)/$!%!*$#-!!'&%%,/"!%.!$,!:##-!!$.2-/&#! 4*!!=/'%$!#-!!<$!)%/$%!*$#-!20$,#%$%$ 2/))!#'/(!#): -/&#!!=&"!)'/%$%$)% -#)2'#-!$!*!)!/,-2%!".2+!-/%/"!,$'%,):$ &/#%,0"/4*! %!/+%!2.!),%&#%$2#-!'/%$%'&"%,/#%$)2#-!" %,/"#-!<2/#%$/",-%,!0$.!0$,!#/%$#</$.)0''/%3!#-!!'&%%,/"!%.!$,!2#-/##-!<:-!!'&%%,/"!%.!$,!)0!)#)#-/#/,#0/"-0'/$+!-/%%)2#!$%$,$)%)#!$#*%#-#-!&!.%,#%$)2#-! #-!<2/#%$/",-%,!:'0,-.%),0))!./"#!$/#%!##-!#/.%#%$/"!,$'%,&//.% '2 /#%$/"%#<%)#-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<2%)#%$#.0,!.+<!+!#%'$XFHEEY:-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<,/$+!)!!$/)#-!#-!!#%,/"+/)%)2')#2#-!!)!/,-%$ #-!2%!".2+!-/%/"!,$'%,):$#-!,!$#!2#-!,$,!&#2+0$.!./#%$/"%#<%)/ &)<,-" %,/"/$/"<)%)2#-!/,#0/"-0'/$D0. '!$#/$..!,%)%$+!-/%:$-/&#!4*!.%),0)) #-!,$,!&# 2 +0$.!. /#%$/"%#< %$.!#/%" /$. %""0)#/#! %'&#/$# %$)% -#) 2 +!-/%/".!,%)%$#-!%!):$&/#%,0"/4*!.!/"%$-/&#!*%#-#-!!"!/$,!2)%'&"! -!0%)#%,)%$#-!,$#!=#22!% $!=,-/$!'/(!#): -/&#!&%.!)!=&!%'!$#/"/$.!'&%%,/"!%.!$,!2#-!)0!)#!.!"!/$,!2)%'&"! -!0%)#%,)%$#-!,$#!=#22!% $!=,-/$!'/(!#):-!!=&!%'!$#/"&/#2-/&#!%).%%.!.%$##*&/#):$#-!2%)#!=&!%'!$#4*!.!/"*%#-#-!-0'/$!=&!,#/#%$2'/#%$:!,'&/!&%$#2!,/)#)2#-!J!=,-/$!/#!)0!<!.2'&2!))%$/"/$/"<)#) /$.!=&!%'!$#/""<!$!/#!.&%$#2!,/)#)2)#0.!$#)2/)%'0"/#!.!=,-/$!/#!#%'! )!%!):-!!)0"#))-*#-/##-!2!,/)#%$ &!2'/$,!2+#- 0&).%22!))0+)#/$#%/""<:

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές Ανακοίνωση για το µέλλον της ΚAΠ «Η ΚΑΠπροςτο2020: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τοµέα των τροφίµων, στους φυσικούς πόρους και στις περιφέρειες» Γ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Βασικές γνώσεις πολιτικής προστασίας 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Έντονα καιρικά φαινόµενα- Πληµµύρες) Παρουσίαση 3: Πληµµύρες Νίκος Μαµάσης Λέκτορας Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11-13 Μαϊ 2012. 11/5/2012 Πρωί. 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1 5Ο M ΑΠΝΟΗ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 11/5/2012 Πρωί # 1 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 1 1 17. 18. 19. 20. 2 2 116990 ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1991 Ν.Ο.ΦΙΘΕ ΑΝ Ρ 00:167 ΠΡΟΚΡ. 148987 ΗΜΑΡΙ ΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1980 ΝΟΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining)

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Εξόρυξη Χρονικής Γνώσης (temporal data mining) Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Οµάδα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ JnkEEL tt)itttt ll ΕΠΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑΣ ΚΥΡΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4549 Παρασκευή, 1 Φεβρουαρου 2013 169 Αριθμός 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΑΓΩΝΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΑ ΔΗΜΟΣΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΑ, ΔΕΥΘΥΝΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

MOTORCAR INSURANCE I

MOTORCAR INSURANCE I MOTORCAR INSURANCE I I Acc. II Acc. III Acc. Sex Year Month Day 19970602 0 0 M 1966 4 11 19820101 19840801 0 M 1926 3 25 19820801 19840712 0 F 1952 2 19 19781222 19810507 0 M 1952 3 23 19821110 19870614

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου u Μετατροπή Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό (A/D Conversion) Ο µετασχηµατισµός Ζ u Μαθηµατική Ανάλυση της Διαδικασίας A/D Μετατροπή Ψηφιακού Σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Προμήθεια Φ/ΒΣυστημάτων Turnkey λύσεις υψηλής ποιότητας

Σχεδιασμός και Προμήθεια Φ/ΒΣυστημάτων Turnkey λύσεις υψηλής ποιότητας specialized wholesale trade for photovoltaic systems specialized service provider of photovoltaic systems www.faethonsolar.gr ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές 21 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ Οι παρακάτω λύσεις είναι απολύτως ενδεικτικές Θέμα 1 ο : HydroloGIS C++ Γαϊτανίδης Απόστολος Ιδ. ΓΕΛ Εκπ/τηρίων Μαντουλίδη LANG:

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ. PG 10 SE 5 ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m. ΜΗΚΟΣ : 50m PX 6 TX 1 ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /m2 LZ 5 Abstract Hard Abstract Soft RT 2 PG 10 SE 5 FA PT ΠΛΑΤΟΣ : 1,22 m ΜΗΚΟΣ : 50m 20 6 PX 6 TX 1 2.684 44 2.684 44 Chic PA 21 3.020 50 CA

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD.

ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΣΙΟΥΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ Α.Ε.ΜΙ3165) ΕΠ1ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΡΑΜΠΑ ΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα χρηματοοικονομικής μηχανικής & σύγχρονα μοντέλα επενδύσεων

Συστήματα χρηματοοικονομικής μηχανικής & σύγχρονα μοντέλα επενδύσεων Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ & Attica Bank Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 8 9 Ιουνίου 2013, Θεσσαλονίκη Συστήματα χρηματοοικονομικής μηχανικής & σύγχρονα μοντέλα επενδύσεων α Μηχανική χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης

Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης Κρίση και Κατάρρευση στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου: Πεπρωµένο ή ολέθρια σφάλµατα? Νίκος Χριστοδουλάκης Μάϊος 212 Γιατί θεωρούν µοιραία την έξοδο από το Ευρώ? Roubini (211): «Με την σηµερινή λιτότητα και

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler

Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler Συντάκτης: ΜΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RUHR. The New Keynesian Phillips Curve with Myopic Agents ECONOMIC PAPERS #281. Andreas Orland Michael W.M. Roos

RUHR. The New Keynesian Phillips Curve with Myopic Agents ECONOMIC PAPERS #281. Andreas Orland Michael W.M. Roos RUHR ECONOMIC PAPERS Andreas Orland Michael W.M. Roos The New Keynesian Phillips Curve with Myopic Agents #281 Imprint Ruhr Economic Papers Published by Ruhr-Universität Bochum (RUB), Department of Economics

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$  $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

Π. Γπαμμέληρ, Π. Βοςνάηζορ, M. Αγπανιώηηρ

Π. Γπαμμέληρ, Π. Βοςνάηζορ, M. Αγπανιώηηρ Εθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Τεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ Ινζηιηούηο Χημικών Διεπγαζιών και Ενεπγειακών Πόπων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) Δειγματοληψία, Ανάλυση και Χαρακτηρισμός Στερεών Ανακτηθέντων καυσίμων Εναρμόνιση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPTIONS, BINARY OPTIONS, COMPOUND OPTIONS, CHOOSER OPTIONS, LOOKBACK OPTIONS, ASIAN OPTIONS)

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPTIONS, BINARY OPTIONS, COMPOUND OPTIONS, CHOOSER OPTIONS, LOOKBACK OPTIONS, ASIAN OPTIONS) ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ (CURRENCY OPIONS, BINARY OPIONS, COMPOUND OPIONS, CHOOSER OPIONS, LOOKBACK OPIONS, ASIAN OPIONS) ΣΑΝΣΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΠΖΛΗΩΣΖ ΗΩΑΝΝΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/7/2015 Αρ. Πρωτ. : 13531 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 1ο Φ. Π. Μάρης

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % (  ) # % #  *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

«W i -F i & Τ ο π ι κ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η Κ ο ι τ ά ζ ο ν τ α ς π ί σ ω α π ό τ η ν υ π ο δ ο µ ή Γρηγόρης Γκ ότ σσ ης ΥΥ ππ εε ύύ θθ υυ νν οο ς ΈΈ ργο υυ .γ γ ιι αα ττ ίί νν αα εε ππ εε νν δδ ύύ

Διαβάστε περισσότερα

^ ^ιψι^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΕΗΓΗΤΗΕ

^ ^ιψι^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΕΗΓΗΤΗΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ ^ ^ιψι^ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Ν K I N H T H P S N ΕΠΟΥΛΑΕΤΗΕ ΠΑΠΑΛΡΠΟΥΛΟΕ KYPIAKQE

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Περιεχόμενα Κεφαλαίου.2 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 3k, Καμπύλης C.3 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, Καμπύλης C.4 Αυτόματες Ασφάλειες Red Line - 6k, 80-125, Καμπύλης

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Time Series Analysis. Lecture 16.

Introduction to Time Series Analysis. Lecture 16. Introduction to Time Series Analysis. Lecture 16. 1. Review: Spectral density 2. Examples 3. Spectral distribution function. 4. Autocovariance generating function and spectral density. 1 Review: Spectral

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2  + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m &  #  ) F 3 Cc 30 C, 2  + ' ) F j 3. C- l &+'  C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ!

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! Zena E ASYLIFE ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΖΕΝΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ! Θέλετε να αποκτήσετε την άνεση ενός λέβητα αερίου χωρίς να υπερβείτε τον οικονομικό σας προϋπολογισμό; Ο Zena είναι η ιδανική επιλογή για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Δ. Καραμανώλης Αν. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. Δ. Καραμανώλης Αν. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ. Καραμανώλης Αν. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Συμπλήρωμα διδακτικών σημειώσεων για τη Δασικη Διαχειριστικη Ι Θεσσαλονίκη 2012 1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΒΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο Θέµα Α. α) Έστω η συνάρτηση στο κάθε f δ) R τις τιµές του γ) Αν η συνάρτηση παραγωγίσιµη σε αυτό. Τότε ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

2010 Offroad Standard & Flame fixed discs

2010 Offroad Standard & Flame fixed discs New Flame discs March 23/9/2010 2010 2010 Offroad Standard & Flame fixed discs APRILIA APRILIA RXV, MXV 450 450 2005-2010 - - - 110315 97 APRILIA SXV 450 450 2005-2010 - 112067 252-110315 97 APRILIA RXV

Διαβάστε περισσότερα

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89 E.K., Πρ. I, Αρ. 2427, 4.7.89 3405 Ν. 39/89 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κεντρικύ Σφγείυ Νόμς τυ 989 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 39

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ασκήσεις και Θέµατα στη Μαθηµατική Ανάλυση Ι Γιάννης Σαραντόπουλος Αθήνα 7 Οκτωβρίου 5 Περιεχόµενα Συµβολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ του ΙΟΡ ΑΝΙ Η ΑΝ ΡΕΑ Επίκουρου Καθηγητή Κοζάνη, 2007 Περιεχόμενα Πρόλογος.2 Εισαγωγή.3 Εργαστήριο 1ο - Αναλυτική Γεωχημεία.7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σπουδαστές: Δεληλίγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίοδος 0- - Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 8-0-0 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Ηλεκτρολογικό Υλικό Τιμοκατάλογος 2013 1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 5 Ηλεκτρονικά Προϊόντα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19339/1945/87 Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy

Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 1173 Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy Giorgio Brunello Maria de Paola June 2004 Training and the Density of Economic Activity: Evidence

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 GC604 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 15 Kg ΙΣΧΥΣ: 2X3600 W 462 GC606 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 23 Kg ΙΣΧΥΣ: 4X3600 W 729 GS604

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων Νεκρομαντείου Αχέροντα

Διερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων Νεκρομαντείου Αχέροντα Διερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων Νεκρομαντείου Αχέροντα Βασίλειος Α. Ζαφρανάς Παναγιώτης Σ. Καραμπατζάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ H εργασία αφορά μία σειρά μετρήσεων του χρόνου αντήχησης της υπόγειας κρύπτης του «Νεκρομαντείου»

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα