!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!" !&#!'+!5667

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!".2 13+0 4!&#!'+!5667"

Transcript

1 !"! #$ %&"' "()*%#+!#,-'%.# /0)1))!" !&#!'+!5667

2 )# 0#/,-#!892!)):9!#!2%$!

3 *# %!"%!!$.!+!%#!$#)#/$.*;-!$.'!%$!;#% (!%#/")*%))!$),-/2#"%,-!%#/+!%#!/'!-)#0-" 21!". 0$. %$#!$/#%$/"! %#),-/2#)+!3%!-0$!$ /$.! /<!%),-!$ 0"%0) /=%'%"%/$) $%!)%#;# 13+0 : '!&#!'+! 5667 *0.! )%! $.! *%#),-/2#) *%))!$),-/2#"%,-!$/(0"#;#.!$%!)%#;#13+0 /")%))!#/#%$/$!$''!$: 02.!'! 30'!2"!%,-!$+),-"0))'!%$!%))!#/#%$*0.!%,-$%!"!$!$),-!$ +! "!%#!#0$.0$#!)#1#3#:0+!)$.!!'/$(+%$%,-'!%$!'/(/.!'%),-!$!-!4!$ 92: : 9!#! 2%$!4!&2"%,-#!#: 0$#!)#1#3#! '%,- )#!#) +!% '!%$!' %))!#/#%$)-/+!$ 0$.!'0#% #! '%,-4 '!%$! ),-0$ )!!+$%))! 30!>22!$#"%,-!$:!%$!(%#%),-!0$.30 "!%,-!/"%#;#)+!3!$!>($'%),-!!$(*!%)!-/#'!%$!)#;$.$%) $?($'%!)!-!&;#:!$92::/#%$0(0(./$(!%,-21.%!+!$/-'!.!) *!%# 0#/,-#!$):!%$!$!-!'/"%!$""!!$/'!-)#0-"21!".0$.%$#!$/#%$/"!%#),-/2#)+!3%!-0$!$./$(! %,- 21.%! 2!0$.),-/2#"%,-! #')&-;! %)(0))%$) 0$. %$ :!)$.!)30!*;-$!$ )%$. -%!.%!!!$ : "%! 1")!*% 4 %, /<! 0$. : %' ""'!)-;0)!: '%,- /0,- +!% '!%$!$ #0.%!$2!0$.!$ %,-/!" /0! 0$. /(0)!)!$+!,(: -! $*!)!$-!%# +!%.!!'!%$)/'!$ B*%))!$),-/2#"%,-!$ -!$0$.!C!"!%,-#!#!.!$ +!),-*!"%,-!$!.! (!$$#$%) 0$. -/# 0$) %!"! 0$!!))"%,-! #0$.!$ +!!%#!#:!)$.!!/$( %"#/0,-3*!%),-!%$+/0$+!#!%"% #!$9!)$!$:!%#0&&./$(!%,-21%-! (!%#: %! -/# )%,- +!%'!(#0"!)!$.! +!%# )%,-!"%,- '!-'/")1+!%$$0$.$)%$$*%))!$),-/2#"%,-!+!%#!$!./$(!$!'/,-#:0,-'!%$!' "/$ D;-%!$!0$.!$.,->.!'>,-#!%,-/$.%!)!#!""!$!3!$/$(!)/!$:!+!$.!!!%#)#!""0$ $ '/(>($'%),-!$ /#!$ 0$. 9 $)!$4.%! 21.%! "%!!$.!+!%#!"!'!$#/)%$.4-/#!.0,-)!%$!$2!0$.),-/2#"%,-!$/#%$/""!$!+!$) "/!$'!%$!$!!$#),-!%.!$.+! "!%#!#: 0"!#3#4/+!.!)*!!$$%,-#*!$%!-!3"%,-4'>,-#!%,-'!%$!/'%"%!./$(!$:!%$!"#!$4 1.!0$.-%)#%$/-/+!$'%,-*;-!$..!!)/'#!$!%#%''!+!-/"#")0$#!)#1#3# 0$.!'0#% #:-$!)%!*;!.%!)!+!%#$%,-#'> "%,-!*!)!$:/$(!A%!+!%#%)#%-$!$!*%.'!#: 1))!".24%'!&#!'+!566E +!#,-'%.#

4 <$&)%)!""#!$%&"$# '(!"" )#*! %"$## &++, '-!"""!#$. )#*! %/#0"#%!$, $. &,"$# '-1!"2 "$!, $#$0"#,!#"!$ '(34! )!"0 #,#% 0"!", "% # '(-3!"$#,&%"#*! 0!5 '36(!"" #%" '364!.! #," '374

5 $#!$#) /#$" '" $# # '"""."*&! '""" 2, ')"!""#!$%&"$# '( "'( "'3 '( $8 9 ':!"" )#*! %"$## &++, '- ""'( ; 9< 9= '1 :F:F ))!#'/(!##-!<2!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::G :F:5 -!"!2!=&!,#/#%$)8/#%$/"!=&!,#/#%$)-<&#-!)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::H :F:I 22%,%!$#'/(!#-<&#-!)%)22!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::F5 :F:7 '&#/$#!'&%%,/"%'&"%,/#%$)2#-!/))!#'/(!##-!<#!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FE ""'3 9 9 '(7 :5:F $#-!!"/#%$)-%&+!#*!!$'/,!,$'%,20$./'!$#/")/$.!=,-/$!/#! '!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F ))!#/&&/,-'.!")8#-!!#%,/",$)%.!/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F:F $!#/</&&/,-#!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::FH :5:F:F:F:F "!=%+"!&%,!'$!#/<'.!")8#-!'$!#/%)#'.!"::::::::::::::::::::::::56 :5:F:F:F:5 #%,(< &%,!'$!#/<'.!")8#-!!)-#%$ '.!" ::::::::::::::::::::::5F :5:F:F:5 9#2"% +/"/$,!'.!")::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55 :5:F:5 '&%%,/"/"%.%#<2#-!/))!#/&&/,-'.!"):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I

6 $#!$#) :5:F:5:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I :5:F:5:5 -!"%$(+!#*!!$'/,!,$'%,20$./'!$#/")/$.#-!J!=,-/$! /#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E :5:5 $#-!/#%$/"%#<2!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5H :5:5:F /#%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)8/)!"!,#%!)0!<:::::::::::::::::::::::::::::::::I6 :5:5:5 /#%$/"%#<2!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::II :5:5:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II :5:5:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I7 :5:I $#-!"%$(+!#*!!$!=,-/$!/#!.<$/'%,)/$.K$!*)L:::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 :5:I:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 :5:I:5 -!"%$(+!#*!!$'/,!,$'%,K$!*)L/$.#-!J!=,-/$!/#!:::::::77 :5:I:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::77 :5:I:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7M :5:7 $#-!/$.'*/"(+!-/%2!=,-/$!/#!)8/$/&&"%,/#%$2/%/$,!/#% #!)#) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EF :5:7:F /$.'/"(+!-/%2!=,-/$!/#!)8/)!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$!%.!$,!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E7 :5:7:5 '&%%,/"!%.!$,!/ /%$)#/$.'/"(+!-/%2J/$.J!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:7:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:7:5:5 '&%%,/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EE :5:E $!=,-/$!/#!'%)/"% $'!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EH ""': '-6!"""!#$. )#*! %/#0"#%!$, $. &,"$# '-1 """'(, '-4 :F:F =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ ##!,-$%,/"/$/"<)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NM :F:5 =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ #/%/$,!/#%#!)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GF :F:I =,-/$!/#!#!$.)/,,.%$ #/(*%#,-%$!!))%$):::::::::::::::::::::::::GM :F:I:F /#//$.!)#%'/#%$&,!.0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GM :F:I:5 '&%%,/"!)0"#)2J/$.J!=,-/$!/#!) :::::::::::::::::::::::::::M5 """'3 '44 :5:F!"!/$,!2)&!,0"/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H6

7 $#!$#) :5:5 -!%'&/,#2)&!,0"/#%$$2!% $!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HG :5:5:F -!,/)!2)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HM :5:5:5 -!,/)!2.!)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F67 :5:5:5:F %)!#/.%$ /$."%'%#)#/+%#/!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F6E :5:5:5:5 %)!#/.%$ /$..!)#/+%"%3%$ +!-/%)2/#%$/")&!,0"/#):::::::::::::F6H :5:I '&%%,/"!%.!$,!$#-!/,#0/"#/.%$ &/,#%,!22!% $!=,-/$!#/.!):::::FFI """': 5< '((7 :I:F -!"!20$,!#/%$#<%$/))!#'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F56 :I:5!,%)%$+!-/%0$.!C#0!+!-/%/"0$,!#/%$#<O:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F55 """'> '(3-!"2 "$!, $#$0"#,!#"!$ '(34 "'( 9 9? :F:F -!" %,/"#-!<2/#%$/",-%,!0$.!0$,!#/%$#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FI6 :F:5 '&%%,/"!%.!$,!2#-!#-!<2/#%$/",-%,!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FI7 "'3 99 '(:1 :5:F!+!#%'$$+0$.!./#%$/"%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FIM :5:5 %22!!$#&!)&!,#%!)$+0$.!./#%$/"%#<%$#-!"%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::F7F :5:5:F 0$.!./#%$/"%#</)&#%'%3/#%$0$.!,$)#/%$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::F7F :5:5:5 0$.!./#%$/"%#</), $%#%!%""0)%$) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F75 :5:5:I 0$.!./#%$/"%#</)!," %,/"/#%$/"%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F77 :5:I 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7N "': 2 9 = A99 9 '(>- :I:F -!&)<,-" %,/"%!*2-0'/$.!,%)%$+!-/%::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7G :I:5 -!!"!/$,!2-!0%)#%,)%$-0'/$.!,%)%$'/(%$ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEF :I:I!-/%/"!,$'%,)/$.!=,-/$!/#!'!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEM "'> '(-(! )!"0 #,#% 0"!", "% # '(-3 '( '(-: :F:F =&!%'!$#/".!)% $/$../#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNE

8 $#!$#) :F:5!,/)#%$!=,-/$!/#!)%$!/"*"./$.!=&!%'!$#)P/,'&/%)$::::::::::FNM :F:5:F!,/)#%$ /,,0/,<2&2!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::FNM :F:5:5!,/)#%$ /,,0/,<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::FGF :F:5:I 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FG5 :F:I -!$/#0!2!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGI :F:I:F /#%$/"%#<2!=&!%'!$#/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGI :F:I:5,''$+%/)%$!=&!,#/#%$2'/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGM :F:I:I %22!!$#!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)')Q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMI :F:I:I:F =#/&"/#%!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FME :F:I:I:5./&#%!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FHF :F:I:I:I!!))%!!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FH7 :F:I:I:7 %),0))%$2#-!!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::566 :F:7 0''/<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56E '3 :5:F $#.0,#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56N :5:5!)% $2#-!!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56G :5:I =&!%'!$#/"!)0"#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F! /#!.+!-/%2!=,-/$!/#!)%$!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$! '/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F:F %'%"/%#<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F6 :5:I:F:5 22%,%!$,<2!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::::::::::::5FI :5:I:F:I 0''/<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5 $.%%.0/"+!-/%%$!=&!%'!$#/"2!% $!=,-/$!'/(!#)P#-!$/#0!2!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5:F /#%$/"%#<2$.%%.0/"=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FN :5:I:5:5!!/,#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FG :5:I:5:I $.%%.0/"!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)')::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FH :5:I:I!<$!)!/0#<$#!)#P.%$/#!.=&!,#/#%$)Q::::::::::::::::::::::::::::::::::::556 :5:7 %),0))%$2#-!!=&!%'!$#/"!)0"#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::557 ': '331 :I:F +D!,#%!)/$.20$,#%$%$ 2#!,-$%,/"/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55G :I:F:F 9-%")&-<2#!,-$%,/"/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55M :I:F:5 =/'&"!)2#!,-$%,/"/$/"<)%):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I6 :I:5 92%#/+%"%#<2#!,-$%,/"#/.%$ 0"!) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7

9 $#!$#) :I:5:F )!"!,#%!)0!<2#-!!=%)#%$ "%#!/#0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7 :I:5:5 '&%%,/"!)0"#)2#-!J/$.!$J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::5IG :I:5:5:F /#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IG :I:5:5:5 '&"!'!$#/#%$2#-!'%$ /!/!#/.%$ 0"!:::::::::::::::::::::::::::::::5IH :I:5:5:I 92%#/+%"%#<%$.%,/#)2#!,-$%,/"#/.%$ 0"!&2%#)::::::::::::::::::::::::::::57I '> '3>7!"$#,&%"#*! 0!5 '36( "'( "'3 '36( $ '36:!"" #%" '364 9= 9 '364 92=9B 9= 9 '31( 9%=0 '317 9 =" '34( 9.=" 9 '343 9*=! 9 '346!.! #," '374

10 % 0!). % 0! F8J!=,-/$!/#!2'/$0/<FHHH#0"<5667::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F % 0! F8/%"/+"!&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I7 % 0! 58=&!,#/#%$)!)2)0!<./#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IE % 0! I8,/##!.%/ /')2#-!0$+%/)!.$!))-<&#-!)%)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IG % 0! 78J/$.&0,-/)%$ &*!&/%#<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::N6 % 0! E8J/$.&0,-/)%$ &*!&/%#<:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NF % 0! F8!"!,#!."$ #!$.)22!!2"/#%$!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NM % 0! 58!$.)%$#-!J!=,-/$!/#!4FHGE8F#566I85:::::::::::::::::::::::::::::::::::G6 % 0! I8!$.)%$#-!J!=,-/$!/#!4FHGE8F#566I85:::::::::::::::::::::::::::::::::G6 % 0! 78/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4JS./%"<./#/T:::::::::::::::::::::::::::::::G5 % 0! E8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4JS*!!("<./#/T::::::::::::::::::::::::::::G5 % 0! N8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4!$JS./%"<./#/T::::::::::::::::::::::::::::::GE % 0! G8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4!$JS*!!("<./#/T:::::::::::::::::::::::::::GE % 0! M8U0/#!"<J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! H8U0/#!"<J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! F68U0/#!"<J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! FF8U0/#!"<J!=,-/$!/#!!#0$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::GH % 0! F589/#%/",!"/#%$2,-/$!)%$#-!" J::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MF % 0! FI89/#%/",!"/#%$2,-/$!)%$#-!"!$J:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MF % 0! F78J!=,-/$!/#!/$.)#/#!&+/+%"%#%!):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ME % 0! FE8!$J!=,-/$!/#!/$.)#/#!&+/+%"%#%!) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MG % 0! FN:,-!'/#%,)#0,#0!2#-!2!% $!=,-/$!'/(!#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H5 % 0! FG8!% $!=,-/$!'/(!##0$!S./%"</!/!)%$&%"4%$+%""%$)2 VT:HI % 0! FM8!% $!=,-/$!'/(!##0$!/$.*".'!,-/$.%)!#/.!S/$$0/"2% 0!)4 %$+%""%$)2 VT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H7 % 0! FH89%,!'!'!$#)2,$)0'&#%$.)/$.!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::::::::::HN % 0! 5689%,!"/#%"%#<2,$)0'&#%$.)/$.!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::HG % 0! 5F89/#%/""<)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F66 % 0! 5589!2!,#)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F6F % 0! 5I8!)#/+%"%3%$ )&!,0"/#%$::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F65

11 % 0!) % 0! 5789%,!.!!"&'!$#*%#-/$%)!"!)))% $/"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FFI % 0! 5E8$,!#/%$#<%$2!% $!=,-/$!'/(!#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F5F % 0! F8,-!'/#%,%""0)#/#%$2#-!-0'/$.!,%)%$&,!))::::::::::::::::::::::::::::::::::::::F7G % 0! 58.%$/#%$ /'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FEN % 0! F8,!!$)-#2#-!2%)#!=&!%'!$#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNN % 0! 58%#2#-!S5T&,!)):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNG % 0! I8=&!%'!$#/"#%'!)!%!)/$.2!,/)#) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FNG % 0! 78=&!,#/#%$!)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FG7 % 0! E8,/##!.%/ /')2#-!0$+%/)!.$!))-<&#-!)%)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#! 2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGE % 0! N8+!-/%2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGH % 0! G8+!-/%2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::FM6 % 0! M8=&!,#!.!)0)&!%0)!=,-/$!/#!,-/$!)S&2!))%$/"!=,-/$!/#! 2!,/)#)T::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMN % 0! H8=&!,#!.!)0)&!%0),-/$!%$#-!!=&!%'!$#/"#%'!)!%!)::::::::::::::::::::::FMH % 0! F68R0%"%+%0'!=,-/$!/#!)2#-! VJW/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FHE % 0! FF8R0%"%+%0'!=,-/$!/#!)2#-!!=&!%'!$#/"#%'!)!%!) :::::::::::::::::::::::::::FHM % 0! F5892!))%$/"!=,-/$!/#!!=&!,#/#%$)/$.999!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::56F % 0! FI8#%2%,%/"20$./'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/$.&2!))%$/"!=&!,#/#%$)::::56I % 0! F78,!!$)-#2#-!)!,$.!=&!%'!$#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::56H % 0! FE8!/"%3!.!=,-/$!/#!)/$.20$./'!$#/"/"0!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FF % 0! FN8!,/)#!.,-/$!)/$./$.')-,()::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FI % 0! FG8!/!/+)"0#!,-/$!)%$!=&!,#/#%$)/$.!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::::::::5FM % 0! FM8$.%%.0/"!=&!,#/#%$)2!/,- 0&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55F % 0! FH8%/ /'2/#<&%,/")0&&#/$.!)%)#/$,!&/##!$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IF % 0! 568%/ /'2/#<&%,/"-!/. /$. )-0".!)&/##!$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I5 % 0! 5F8%/ /'2/#<&%,/"2%"#!0"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5II % 0! 558""0)#/#%$2/'%$ /!/!#/.%$ 0"!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5I7 % 0! 5I8!R0!$,<.%)#%+0#%$/$.)0''/<)#/#%)#%,)2./%"<J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IM % 0! 578!R0!$,<.%)#%+0#%$/$.)0''/<)#/#%)#%,)2./%"<!$J!=,-/$!/#!!#0$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IM % 0! 5E8%$ /!/!)/$.#-!J!=,-/$!/#! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5IH % 0! 5N8%$ /!/!)/$.#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::576 % 0! 5G8=&!,#!.$0'+!2#/$)/,#%$)/$.,)#0$.!#-!/$.'*/"(/))0'&#%$:57E

12 % 0!) % 0! F8$#!!$#%$/,#%%#%!)%$#-!J'/(!#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E7 % 0! 58$#!!$#%$/,#%%#%!)%$#-!J'/(!#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5E7 % 0! F8-!!)#/!)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5NG % 0! 58!)0"#)2""%$!!))%$)2!R0/#%$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5NM % 0! I8/, 20$./'!$#/"/$/"<)%)!)0).!2"*/$/"<)%)::::::::::::::::::::::::::::::::::5G5 % 0! 78/%"<#%'%$ %$#-!'.!"2/$)/$.<$)X5665+Y:::::::::::::::::::::::::::::::::::5G7

13 /+"!) /+"! F8/'&"!''!$#)2#-!"!!"2 VJW!=,-/$!/#!/$.'/,!,$'%, 20$./'!$#/")::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5G /+"! 58/'&"!''!$#)2#-!2%)#.%22!!$,!)2 VJW!=,-/$!/#!/$. '/,!,$'%,20$./'!$#/"):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M /+"! I8 VJW!=,-/$!/#!/$.'/,!,$'%,20$./'!$#/")::::::::::::::::::::::::::::::::::::5H /+"! 78/%"/+"!)0!<./#/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II /+"! E8$+%/)!.$!))2'/(!#!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::IM /+"! N8#- $/"%#<#!)#2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::IH /+"! G8!)#2)!%/",!"/#%$%$&2!))%$/"2!,/)#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::76 /+"! M8% $2!!))%$,!22%,%!$#)2'/,!,$'%,/$$0$,!'!$#)P/)!"!,#%! )0!<::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::75 /+"! H8/,!,$'%,/$$0$,!'!$#)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7N /+"! F68/'&"!)#/#%)#%,)2#-!$!*)/%/+"!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7G /+"! FF8!*)%'&/,#2#-! VJW!=,-/$!/#!4!)#%'/#%$!R0/#%$S E5T:::::::::::::7M /+"! F58!*)%'&/,#2#-! VJW!=,-/$!/#!!)#%'/#%$!R0/#%$S EIT::::::::::::::E6 /+"! FI8!)0"#)2#-!/%/$,!/#%!)#2#-!./%"<J V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGEP0$!566IT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EN /+"! F78!)0"#)2/%/$,!/#%!)#2#-!*!!("<J V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGEP0$!566IT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EG /+"! FE8!)0"#)2/%/$,!/#%!)#2#-!./%"<ZJ V!=,-/$!/#!S/$0/<FHGEP 0$!566IT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EM /+"! FN8!)0"#)2#-!/%/$,!/#%!)#2#-!*!!("<Z V!=,-/$!/#!S/$0/< FHGE 0$!566IT::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::EM /+"! FG8!"!,#!.!)#%'/#!)2#-!!0L)C!R0%"%+%0'O!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::N7 /+"! F8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J./%"<!=,-/$!/#!):::::::::::::::::::GI /+"! 58/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J*!!("<!=,-/$!/#!)::::::::::::::::G7 /+"! I8/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J./%"<!=,-/$!/#!)::::::::::::::::::GN /+"! 78/%/$,!/#%!)#%'/#!)2"/!RL)4J*!!("<!=,-/$!/#!) ::::::::::::::GG /+"! E8!)0"#)2#-!#!)#4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M6 /+"! N8!)0"#)2#-!#!)#4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M6 /+"! G8!)0"#)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M7

14 /+"!) /+"! M8/".#!)#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::M7 /+"! H8!)0"#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MN /+"! F68/".#!)#)2#-!J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MN /+"! FF80''/<2#!$."!$ #-%$R0/#!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MM /+"! F580$./'!$#/")/$.!=,-/$!/#!'!'!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MH /+"! FI8-!"!2)&!,0"/#%$%$)%/$/$.::2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::MH /+"! F78!&#!.2!% $!=,-/$!'/(!##0$!+<,0$#!&/#<S./%"</!/!)%$ &%"4%$+%""%$)2 VT:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HI /+"! FE822!,#)2)&!,0"/#%$$!=,-/$!/#!) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FFI /+"! FN8/,#).!#!'%$%$!=,-/$!/#!'!'!$#)S%$[T:::::::::::::::::::::::::::::::::::FF7 /+"! FG8/.%$ '!#-.)P-%,-'!#-.+!)#.!),%+!)<0*$#/.%$ &/,#%,!::::FFE /+"! F8/'%$!22!,#)/,,.%$ ##-!!=&!%'!$#2!)(</$./-$!'/$XFHMFY::FIN /+"! F8!,/)#%$ /,,0/,<2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FNH /+"! 58#/#%)#%,/"#!)#)2.%22!!$,!)%$&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#) :::::::::::::::FNH /+"! I892!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#)::::::::::::::::FG6 /+"! 78,,0/,<2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FGF /+"! E8#/#%)#%,/"#!)#)2.%22!!$,!)%$!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::FG5 /+"! N8=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#):::::::::::::::FG5 /+"! G8!)#20$+%/)!.$!))2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::FGE /+"! M8#- $/"%#<#!)#)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::FGN /+"! H8!)#2)!%/",!"/#%$%$!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::::::::::FGG /+"! F680''/<2#-!!)0"#)2#-!/#%$/"!=&!,#/#%$-<&#-!)%)::::::::::::::::::::::::FGM /+"! FF8,!22%,%!$#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::FMF /+"! F58!)#)2!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::FMM /+"! FI8!)#)2!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::FH6 /+"! F780''/<2#-!!)0"#)2#-!!=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)'!,-/$%)'::::::::::::::FHF /+"! FE8!)#2/./&#%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#):::::::::::::FH5 /+"! FN8!)#)2/./&#%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#) ::::::::::FHI /+"! FG80''/<2#-!!)0"#)2#-!/./&#%!!=&!,#/#%$'!,-/$%)'::::::::::::::::::::::FH7 /+"! FM8!"!,#!.!)#%'/#!)2#-! VJW20$./'!$#/"!R0%"%+%0'/#!:::::::::::::::::::::::FHE /+"! FH8!)#)2!!))%!!=&!,#/#%$)2&2!))%$/"!=,-/$!/#!2!,/)#) :::::::::FHG /+"! 568!)#)2!!))%!!=&!,#/#%$)2!=&!%'!$#/"!=,-/$!/#!2!,/)#)::::::::FHH /+"! 5F80''/<2#-!!)0"#)2#-!!!))%!!=&!,#/#%$'!,-/$%)' :::::::::::::::::::FHH /+"! 558!"/#%$+!#*!!$&2!))%$/"/$./#%2%,%/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::56I /+"! 5I8!"/#%$+!#*!!$/! /#!. 0&2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FF

15 /+"!) /+"! 578!"/#%$+!#*!!$2!,/)#!.,-/$!)/$.)-,() :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5F5 /+"! 5E8/%/$,!/#%#!)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FE /+"! 5N8!)#)2/#%$/"!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FG /+"! 5G8!)0"#)2#-!%",=$)% $!./$(#!)#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5FM /+"! 5M8$.%%.0/"!=&!,#/#%$2'/#%$'!,-/$%)'):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::556 /+"! 5H8.%$/#%$'!/)0!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::555 /+"! I68!)#2-!#!!$!0)!=&!,#/#%$)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55I /+"! IF8$.%%.0/"&!.%,#%$)/).%!,#%$ 2,-/$!2!,/)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::557 /+"! I58-!%'&#/$,!2#!,-$%,/"/$/"<)%)%$2!% $!=,-/$!'/(!#)::::::::::::::::::::55M /+"! II8!,-$%,/"#/.%$ &2%#)2#-!J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::57F /+"! I78!,-$%,/"#/.%$ &2%#)2#-!!$J!=,-/$!/#!::::::::::::::::::::::::::::::::::57F /+"! IE8/$(%$ 2'%$ /!/!#/.%$ 0"!)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57I /+"! IN8%$ /!/!#/.%$ 0"!)/$.#/$)/,#%$,)#):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57N /+"! IG8/,#%$2$! /#%!/0 '!$#!.!#0$)2/%0)""%$ #%'!&!%.)4J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57M /+"! IM8/,#%$2$! /#%!/0 '!$#!.!#0$)2/%0)""%$ #%'!&!%.)4!$J!=,-/$!/#!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::57M /+"! F8% $!22!,#)8%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#./$.+/.$!*)::::::::::::::::::::::5N7 /+"! 58! /&-%,/".%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#'/,!,$'%,K$!*)L4:::::::::::::::5NE /+"! I8! /&-%,/".%22!!$,!)%$#-!!)&$)!#'/,!,$'%,K$!*)L4:::::::::::::5NN /+"! 78!*)%'&/,#2'/,!,$'%,20$./'!$#/")%$/%0))0+ &!%.):::::::::::::::5NH /+"! E8'&"%,/#%$)2#-!/"0!2#-!-!%"L)%$!R0/"%#<,!22%,%!$#::::::::::::::::::::::::::::5M6 /+"! N85=5,$#%$!$,<#/+"!2#-!χ 5 #!)#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M6 /+"! G89/<22),-!'!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5M7 /+"! M8$+%/)!.$!))#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::::::::::::5ME /+"! H8$+%/)!.$!))#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&E# 0&N:::::::::::::::::::::::::::::::5MN /+"! F68#- $/"%#<#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::::::::::5MG /+"! FF8#- $/"%#<#!)#2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N:::::::::::::::::::::::::::::5MM /+"! F58!%/",!"/#%$#!)#2!/,-%$.%%.0/"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5MH /+"! FI8=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I::::::::::::::::::5H6 /+"! F78=#/&"/#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7#N:::::::::::::::::::::::::::5HF /+"! FE8./&#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I::::::::::::::::::::::::5H5 /+"! FN8./&#%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N::::::::::::::::::::::::5HI /+"! FG8!!))%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&F# 0&I:::::::::::::::::::::5H7 /+"! FM8!!))%!!=&!,#/#%$)2!/,-%$.%%.0/"4 0&7# 0&N:::::::::::::::::::::5HE

16 /+"!) /+"! FH8!)#2-!#!!$!0)!=&!,#/#%$):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5HN /+"! 568$.%%.0/"!=&!,#/#%$)/).%!,#%$2,-/$!2!,/)#)::::::::::::::::::::::::::::::::5HG

17 -/&#!8$#.0,#%$ F " " 9 "'( ##-!+! %$$%$ 2FHHH4#-!0*/)2'/""<"/0$,-!./)#-!$!*)%$ "!,0!$,<%$#-! 0&!/$$!#/<$%$ST:%$,!#-!$#-!J!=,-/$!/#!-/) $!#-0 - #-!!.%22!!$#)#/!)S)!! FT8/#2%)#4#-!0.!&!,%/#!.)#$ "<2$!/"<#* <!/)/ /%$)##-!.""/\)0+)!R0!$#"<4#-!0'!.)%.!*/.)/ /%$)##-!.""/%$/ $/*/$!+!#*!!$6:ME/$.6:HE.""/&!0\)%$,!!+0/<5665#-!0!$#!!. /$/&&!,%/#%$&-/)!/ /%$)##-!.""/:."B(= &!C&% D( EUR/USD Jan 99 Jul 99 Jan 00 Jul 00 Jan 01 Jul 01 Jan 02 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 "')# /"" /$/"<)#) 20$. #-! /,#0/".!!"&'!$# 2 #-! J!=,-/$! /#! /#-! /)#$%)-%$ :/."</$<$!*0".-/!2!)!!$)0,-/,0)!2#-!J!=,-/$!/#!: $)!R0!$#"<4#-!.!!"&'!$#2#-!J!=,-/$!/#!/&&!/)#+!/'<)#!<2 '/$<&2!))%$/"/$.),%!$#%2%,+)!!)S)!!!: :!/0*!/$.%'/".%X566FY40&!/$,$'%,.%)<0&/##-!%2X5665YT:$&/#%,0"/4#-!%$%#%/".!&!,%/#%$2#-!0 / /%$)##-!.""/,/'!R0%#!)0&%)%$ "</)%#*/)!=&!,#!.#-/##-!0*0"./&&!,%/#! / /%$)##-!.""/+!,/0)!2#-!%'&#/$#)<$! %!)#-/#/$/"<)#)+!"%!!.*0".R0%,("<

18 -/&#!8$#.0,#%$ 5.!!"&+!#*!!$#-!0)!2#-!0%$2!% $!=,-/$!#/$)/,#%$)/$.%$0/!/ 2%$/$,%/"/))!#'/(!#)S)!!/"/#!X5665Y40$.!""XFHHMY49#!)/$.!<XFHHMY/$.,-$!%.!X566IYT:")#-!!,!$#/&&!,%/#%$2#-!0/ /%$)##-!.""/,/'!/#-! 0$!=&!,#!.2')#2#-!&2!))%$/"/$/"<)#): /$<!,$'%)#)-/!#%!.# %!!/)$/+"!!=&"/$/#%$)2#-!0$!=&!,#!./$./)#$%)-%$.!!"&'!$#2#-!J!=,-/$!/#!:$"%$!*%#-#-!#/.%#%$/"!,$'%,/&&/,-4 ')#2#-!)!!=&"/$/#%$)%$(!'/,!,$'%,20$./'!$#/")4*-!!/)#-!9 *#-.%22!!$,!)+!#*!!$#-!$%#!.#/#!)/$.0"/$.-/! /%$!./$0#)#/$.%$ &'%$!$,!%$ #-!.!&!,%/#%$&-/)!2#-!0:$#-!0L)/&&!,%/#%$&-/)!#-!"/!/$.&+/+"<$# )0)#/%$/+"!,0!$#/,,0$#.!2%,%#)!!)/)/$!=&"/$/#%$2#-!/&&!,%/#%$2#-!0 / /%$)##-!.""/:*!!4+#-!=&"/$/#%$)$"<-".#0!2#-!)&!,%2%,#%'!&!%.%$ *-%,-#-!</!0)!.:!=/'&"!4!!$%$#-!/&&!,%/#%$&-/)!2#-!0/ /%$)##-!.""/#-!!,$'<)-*!.-% -! *#-/#!)#-/$#-!0!,$'<:-0)4#-!0 )-0".-/!20#-!.!&!,%/#!.:$,$#/)#4#-!"/!,0!$#/,,0$#.!2%,%#!=%)#!./").0%$ #-!.!&!,%/#%$2#-!J!=,-/$!/#!:$)!R0!$#"<4%#%),'&"!#!"<% -# *-!$*/$$X5666Y)#/#!)8 C-!2!% $!=,-/$!'/(!#%)/,/&%,%0)+!/)#/##-!+!)#2#%'!):0##-! '!'!$#)2#-!*".L)"/!)#,0!$,%!)-/!+!!$&/#%,0"/"<'<)#%2<%$!#-! &/)# <!/:!".' -/) #-!.%!!$,! +!#*!!$!,$'%, 20$./'!$#/") /$. #-! &!2'/$,! 2,0!$,%!) +!!$ ) )#/(: /.%#%$/",0!$,< /$/"<)%)4 +/)!. $!,$'%, *#-4%$#!!)#/#!)/$.,0!$#/,,0$#+/"/$,!)*0".42!=/'&"!4-/!.%,#/#!./%)%$!0/$./2/""%$ <!$:$2/,#4#-!!!)!-/)-/&&!$!.:S*/$$ X5666Y4&:7T!/""4#-!'<)#!%0).!!"&'!$#2#-!0/ /%$)##-!.""/%)$#-%$ $!*%$!,$'%,):#/#-!+!"$ )#/+/.!!=%)#%$ '<)#!<%$!=,-/$!/#!!,$'%,):$!$!/"4 #-!.!!"&'!$# 2 2!! 2"/#%$!=,-/$! /#!),/$ -/."< +!!=&"/%$!. +< '/,!,$'%, 20$./'!$#/") /) )0&&)!. +< #/.%#%$/"!,$'%, #-!%!): -!!2!4 &'%$!$#!,$'%)#)<!#,$,"0.!#-/##-!!!=%)#)/$K!=,-/$!/#!.%),$$!,#&033"!LS)!! +)#2!"./$. 22X5666YT: )/&0!"<'/,!,$'%,/$/"<)%)2!=,-/$!/#!'!'!$#)/&&!/)#+!20#%"!4*!,-)!/$/"#!$/#%!*/<#%.!$#%2<%'&#/$#$$ 20$./'!$#/"2/,#).!#!'%$%$!=,-/$! /#!'!'!$#):!/)$/+"!)#/#%$ &%$#2#-%)%))0!%)##/(!/$!*!=&"/#%!"(/# #-! +)!/+"!!=,-/$! /#! '!'!$#) 2 2!! 2"/#%$!=,-/$! /#!): $)&%,00),-//,#!%)#%,)22!!2"/#%$!=,-/$!/#!)/!"$ /$.&!)%)#!$##!$.):-!)!#!$.)/!

19 -/&#!8$#.0,#%$ I 2#!$.%),$$!,#!.2'#-!'/,!,$'%,.!!"&'!$#2#-!!"/#!.!,$'%!))#-/##-!< /#-! /#-!/''!$#0'2%#)*$: 2#!$#-!!=%)#%$ #!$.)/!/##%+0#!.#/$!=,!))%!)&!,0"/#%!#/.%$ +!-/%22!% $!=,-/$!'/(!#&/#%,%&/$#):"!/.<!<$!)-% -"% -#!.#-!%'&#/$,!2)&!,0"/#%$%$ /))!#'/(!#):,,.%$ #!<$!)4&2!))%$/"%$!)#)%!$#/#!#-!%#/.%$.!,%)%$) /#-!$C*/!)2&#%'%)#%,&!))%'%)#%,)!$#%'!$#)OS!<$!)XFHINY4&:FE7T#-/$$C*-/# /$%$!)#'!$#%)!/""<*#-#/'/$*-+0<)%#2(!!&)OS!<$!)XFHINY4&:FE7 FEET:$ #-%),$#!=#4!<$!)/ 0!.#-/#%$'/(!#).'%$/#!.+<)&!,0"/#%$&)<,-" %,/"2/,#) +!,'!&/#%,0"/"<%'&#/$#:$0)#0.<*!.!/"*%#-#-!&)<,-" %,/"2/,#)4*-%,-'/< +!%'&#/$#20$.!)#/$.%$!=,-/$!/#!'!'!$#):-0)40)#0.<+!"$ )##-!$!*!)!/,-2%!".2+!-/%/"!,$'%,)4*-%,-,$)%.!)#-!!"!/$,!2&)<,-" %,/"2/,#)%$!,$'%,,$#!=#):-!'/%$+D!,#%!2+!-/%/"!,$'%)#)%)#.!!"&/'!!/"%)#%, %!* 2 #-! /,#0/" -0'/$ +!-/% %$ #-!,$#!=# 2!,$'%,): -!!2!4 +!-/%/"!,$'%)#) 2#!$!2! # #-! *( 2 +!-/%/".!,%)%$ #-!%)#)4 *- %$#.0,!. $!*,$,!&#)0$.!#-!!$!/"-!/.%$ 2+0$.!./#%$/"%#<:!$#/"##-!,$,!&#2+0$.!. /#%$/"%#<%)#-!/))0'&#%$#-/#-0'/$)L/,#0/"+!-/%.!%/#!)2'#-!%.!/"2!,$'%, /#%$/"%#<.0!#/#"!/)##*!/)$)82%)#4.!,%)%$)/!0)0/""<+/)!.$/$%$,'&"!#! %$2'/#%$ +/)%) S"%'%#!. %$2'/#%$T /$.4 )!,$.4 #-! %$2'/#%$ &,!))%$ 2-0'/$ +!%$ )%)"%'%#!.+<#-!%,'&0#/#%$/",/&/,%#%!)S"%'%#!., $%#%!!)0,!)T:0!##-!)! "%'%#/#%$)&!&"!/!2,!.#/&&"<)%'&"%2%,/#%$'!,-/$%)')%$%$2'/#%$&,!))%$ : '&#/$#)%'&"%2%,/#%$'!,-/$%)')4*-%,-&"/</.!,%)%!"!%$#-!&,!))D0. '!$#/$..!,%)%$'/(%$ 4/!)%'&"!-!0%)#%,):%'&"!-!0%)#%,),/$&%$,%&/""<+!,-//,#!%3!./) )%'&"!0"!)2#-0'+4*-%,-/""*R0%,(/$.!22%,%!$#.!,%)%$)!!$0$.!/-% -.!!!2 0$,!#/%$#<:$#-%))#0.<40/%'%)#/$/"<3!#-!!"!/$,!2)%'&"!-!0%)#%,)%$#-!,$#!=# 22!% $!=,-/$!'/(!#):$0%!*4#-!.!,%)%$)%#0/#%$%$2!% $!=,-/$!'/(!#),/$)!!/)/&%'!!=/'&"!2.!,%)%$)%#0/#%$)%$*-%,-)%'&"!-!0%)#%,)/!!)&!,%/""<!"!/$#/)#-!,'&"!=%#<2#-!.!,%)%$)%#0/#%$%)!<-% -: "'3 $8 9 -!)#0.<%) /$%3!./)2""*):$-/&#!4*!.!/"*%#-#-!!=,-/$!/#!.%),$$!,# &033"!:$&/#%,0"/4*!.%),0))/$.,-!,(#-!'/%$%'&"%,/#%$)2#-!#/.%#%$/"!,$'%, /&&/,-2!=&"/%$%$!=,-/$!/#!'!'!$#):-!/))!#'/(!##-!<2!=,-/$!/#!.!#!'%$/#%$ %'&"%!) #-/#!=,-/$! /#!) /! '/%$"<.%!$ +< #-!.!!"&'!$# 2

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii

perceptron Bobrowski 8-' Niemiro Lagrange Rosen Zoutendijk HooverFe iii ! #" $" &%' (! ) * + #", %- #" ( $. & / 3254! ( $ *6 $ 78! 9 %' *%: ;=;@?3ACBEDGFHAGI ;=

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, "7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «.

H ^ -ur^ctqc.^ixaj(puszij^qzofljira-^cr](j[rc^ Ιΐν^έ'ϊί Ev/tfofl10' f^aupoqwonim^ 7a 77/j, 7C^ i' Ofj^i σ a/> % y K q r u ^ ^ r>^> anuro^ii' «. ? υ Cx(\ -/I /[{Q(j)cpo ^vf-iuxvjrc S c^i I i/o ve C^.^o f o ^Plsc? Gtl> (juj Ua< a/?o To γ'ο^ρό GTc ^Pjf*o. V, icj c c.' tv ' i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

! #" $% % & " '$#'!!( )*++,-./

! # $% % &  '$#'!!( )*++,-./ iii! " ! #" $% % " '$#'!!( )*++,-./ 1 2 *++. 13 4 564' "789' "7 iv % " : 6 1 %" ; % "

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου

Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον. Δευτέρα, 4 Απριλίου Η Ελλάδα στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον Δευτέρα, 4 Απριλίου 1 2011 Διεθνής Οικονομία & Κρίση Χρέους στην Ευρωζώνη: Προκλήσεις και Προοπτικές Δρ Πλάτων Μονοκρούσος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

NAG HAMMADI AND MANIC Η AEAN STUDIES THE APOCRYPHON OF JOHN SYNOPSIS OF NAG HAMMADI CODICES 11,1; 111,1; AND IV, 1 WITH BG 8502,2

NAG HAMMADI AND MANIC Η AEAN STUDIES THE APOCRYPHON OF JOHN SYNOPSIS OF NAG HAMMADI CODICES 11,1; 111,1; AND IV, 1 WITH BG 8502,2 NAG HAMMADI AND MANIC Η AEAN STUDIES FORMERLY NAG HAMMADI STUDIES SYNOPSIS OF NAG HAMMADI CODICES 11,1; 111,1; AND IV, 1 WITH BG 50, EDITED BY J.M. ROBINSON & H.J. KLIMKEIT EDITED BY Editorial Board H.W.

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης

Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης 24/11/28 Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης του Γκίκα Α. Χαρδούβελη* 24/11/28 * Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, & Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Departamento de Ecología Universidad de Granada Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Tesis Doctoral Juan de Dios Miranda López-Marín Editor: Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.

Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Ο κατάλογος αυτός έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σετ φίλτρων MGL PARTS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

Air-Mail Issues. Lot. 9005 1926 Patakonia, complete set of 4 values, u/m. (Hellas A1/A4). ** 30

Air-Mail Issues. Lot. 9005 1926 Patakonia, complete set of 4 values, u/m. (Hellas A1/A4). ** 30 1 Air-Mail Issues 9001 9002 9005 9003 Lot. 9001 3dr. & 5dr. of «Sounio» issue, both in gutter bl.10, u/m. (Hellas AI/AII). Rare. ** 250 Lot. 9002 1926 Sounio, somplete set of 3 values (Never issued stamps)

Διαβάστε περισσότερα

Euro Area & Greece: Can we escape the crisis?

Euro Area & Greece: Can we escape the crisis? Euro Area & Greece: Can we escape crisis? American College Thessaloniki, 28/9/2011 Ομιλία στην παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Greek. Basic Course Volume 1. Hosted for free on livelingua.com

Greek. Basic Course Volume 1. Hosted for free on livelingua.com Greek Basic Course Volume 1 ". GREEK BASIC COURSE PREFACE FS' 'reeiι 8o.Ic Cσur... νoi..me Ι, ρroviιles introdu.ctory mαteriαls ίιι modenι sρoken Greek lοr tlιe stυιlent ωlιo wislιes Ιο aclιieve α working

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΩΙΝΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ιεθνείς ές Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ Τιµή Τελ. Ενηµ. 1Ηµ. 5Ηµ Ytd P/E '10 Μερ.Απ. Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α 1Ηµ. Απόδοση CDS 1 Rating Outlook Ευρώπη Χώρα Λήξη Τιµή (ytm) bps S&P

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΝΤΑΡ LIFETIME PERFORMANCE DESIGN XENON ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BL Blue Light CT Chrome Top 2.0 HD Heavy Duty LL Long Life Amber

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2012 May 2012 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

FinancialMirror. EAC to develop its properties

FinancialMirror. EAC to develop its properties FinancialMirror 1.00 Issue No. 820 April 15-21, 2009 CYPRUS HOSTS 150,000 ROUNDS OF GOLF A YEAR CYPRUS GOURMET TRIES THE OLD HOUSE AT PARAMALI CSE shares wipe out 09 losses A powerful rally led by banking

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Amended and Restated Final Terms dated 11 October 2013 amending and restating the Final Terms dated 30 September 2013 to reflect an increase in the "up to" aggregate principal amount of the Notes Citigroup

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα