ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313, εφεξής Νόμος) και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ. 3. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α' 168) και τις διατάξεις του π.δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α' 19). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 5. Την υπ αρ. εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού: Αποφασίζουμε Άρθρο πρώτο Θεσπίζεται Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες ως ακολούθως: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες (εφεξής «Κώδικας») καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Προμηθευτών και Επιλεγόντων Πελατών, τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και της σύναψης σύμβασης μεταξύ τους, όσο και κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

2 Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον Κώδικα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο ή σε διατάξεις αυτού. 2. Σύμβαση Προμήθειας είναι η σύμβαση προμήθειας Φυσικού Αερίου που συνάπτεται μεταξύ Προμηθευτή και Επιλέγοντα Πελάτη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. 3. Μικρός Πελάτης είναι: (α) ο Οικιακός Πελάτης και (β) ο μη Οικιακός Πελάτης που καταναλώνει ετησίως ποσότητα Φυσικού Αερίου μέχρι και 1100 ΜWh Α.Θ.Δ., με εξαίρεση τους Πελάτες που προμηθεύονται Φυσικό Αέριο για βιομηχανική χρήση. 4. Κάθε αναφορά σε Πελάτη νοείται ως αναφορά σε Επιλέγοντα Πελάτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Άρθρο 3 Σύμβαση Προμήθειας 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 16, ο Προμηθευτής επιλέγει ελεύθερα τους Επιλέγοντες Πελάτες με τους οποίους συναλλάσσεται. 2. Η Σύμβαση Προμήθειας καταρτίζεται εγγράφως και διέπεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος. Στην περίπτωση που πρόκειται για Σύμβαση Προμήθειας με Μικρό Πελάτη, η Σύμβαση Προμήθειας διέπεται επιπλέον και από τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 9, 10, 12 και 14 του παρόντος. Στην περίπτωση Σύμβασης Προμήθειας με Προμηθευτή με υψηλό μερίδιο αγοράς, η Σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του άρθρου Ο Προμηθευτής, κατά τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας, οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Άρθρο 4 Προσφορά για σύναψη Σύμβασης Προμήθειας 1. Η προσφορά για σύναψη Σύμβασης Προμήθειας προς Πελάτη διατυπώνεται εγγράφως. Με την προσφορά προμήθειας, συναποστέλλεται προσφορά με τους όρους παράδοσης Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, εφόσον η σχετική υπηρεσία ζητηθεί από τον Πελάτη. 2. Η προσφορά της ανωτέρω παραγράφου περιλαμβάνει τιμολόγιο προμήθειας, τυχόν άλλες χρεώσεις και ιδίως αυτές που σχετίζονται με την παράδοση Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, την εγγύηση έναντι κατανάλωσης, περιγραφή της ποιότητας του Φυσικού Αερίου, καθώς και τους γενικούς και ειδικούς όρους που προτείνονται από τον Προμηθευτή για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας. 3. Οι προσφορές των προηγούμενων παραγράφων δεσμεύουν τον Προμηθευτή για χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους

3 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται κατά την διαδικασία σύναψης Σύμβασης Προμήθειας με Μικρό Πελάτη. Άρθρο 5 Γενικοί όροι Συμβάσεων Προμήθειας Για τις Συμβάσεις Προμήθειας ισχύουν οι εξής γενικοί όροι, εκτός εάν σε ειδική διάταξη του Κώδικα προβλέπεται διαφορετικά: α) Ο Πελάτης υποχρεούται, πριν από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας με τον Προμηθευτή και κατά τη διάρκεια αυτής, να διασφαλίζει τη νόμιμη σύνδεση των εγκαταστάσεων του με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, με Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου ή με Δίκτυο Διανομής, ώστε να είναι δυνατή η προμήθεια της συμφωνημένης με τον Προμηθευτή ποσότητας Φυσικού Αερίου, εφόσον η ποσότητα αυτή πρόκειται να διακινηθεί μέσω των ως άνω Συστημάτων ή Δικτύου. β) Ο Προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον ο Πελάτης του το ζητήσει, να αναλάβει με την Σύμβαση Προμήθειας, και την παράδοση του Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής επιβάλλει χωριστές χρεώσεις για τις υπηρεσίες Προμήθειας και παράδοσης. γ) Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Προμηθευτή για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου υπολογίζονται με βάση τους όρους της Σύμβασης Προμήθειας και το τιμολόγιο προμήθειας που έχει περιληφθεί στην έγγραφη πρόταση του Προμηθευτή σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο Προμηθευτής, κατά την τιμολόγηση, υποχρεούται να υπολογίζει και να καταγράφει χωριστά τις χρεώσεις για την προμήθεια, καθώς και για κάθε άλλη χρέωση που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία. δ) Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον Πελάτη την παροχή εγγύησης που υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε πραγματική ή κατ εκτίμηση κατανάλωση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. ε) Τυχόν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής είναι άκυρες εάν αθροιστικά υπερβαίνουν τις αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις του Προμηθευτή έναντι του προμηθευτή ή του παραγωγού από τον οποίο προμηθεύεται ο ίδιος Φυσικό Αέριο. Οι ως άνω συμβατικές υποχρεώσεις τις οποίες ο Προμηθευτής αναλαμβάνει πρέπει να είναι εύλογες και να μην αντίκεινται στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. στ) Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο Πελάτη την καταβολή τιμήματος υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής εάν δεν αποδεικνύεται δική του υποχρέωση για καταβολή τιμήματος από τις αντίστοιχες ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής εκ των συμβάσεων προμήθειας που ο ίδιος έχει συνάψει. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής χρεώνει μόνο τους Πελάτες που δεν παρέλαβαν τις συμφωνημένες ποσότητες εντός της συμβατικώς προβλεπόμενης προθεσμίας, και κατ αναλογία με τη συμμετοχή του καθενός στο αντίστοιχο κόστος του Προμηθευτή, όπως αυτό προκύπτει από τη μεταξύ τους Σύμβαση Προμήθειας. ζ) Όροι της Σύμβασης Προμήθειας που περιορίζουν ή αποκλείουν το δικαίωμα του Πελάτη να εκχωρήσει περαιτέρω τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτήν ή να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος της ποσότητας Φυσικού Αερίου που έχει προμηθευθεί, απαγορεύονται και είναι απολύτως και αυτοδικαίως άκυρες. Ομοίως άκυροι είναι οι όροι που εξαρτούν την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος από την προηγούμενη έγκριση του Προμηθευτή. η) Η Σύμβαση Προμήθειας περιγράφει σαφώς τον τρόπο μέτρησης της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που αποτελεί αντικείμενο προμήθειας, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων προς τον Πελάτη στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μέτρηση ή καταγραφή της Ποσότητας αυτής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κώδικα

4 θ) Ο Προμηθευτής υποχρεούται, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Πελάτη, να του χορηγεί άμεσα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της μεταξύ τους Σύμβασης Προμήθειας, ιδίως κωδικό αριθμό μετρητικών διατάξεων και ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης. ι) Στη Σύμβαση Προμήθειας αναφέρονται ρητώς οι περιπτώσεις διακοπής προμήθειας Φυσικού Αερίου που δεν σχετίζονται με την Σύμβαση Προμήθειας αλλά οφείλονται σε λόγους που προβλέπονται στους αντίστοιχους κώδικες διαχείρισης Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής μέσω των οποίων πραγματοποιείται η προμήθεια. ια) Η Σύμβαση Προμήθειας προβλέπει ρητώς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σε περίπτωση καταγγελίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. Σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα καταγγελίας του Πελάτη δεν μπορεί να αποκλείεται αμέσως ή εμμέσως ή να καθίσταται η άσκησή του υπερμέτρως επαχθής. Άρθρο 6 Μέτρηση πωληθείσας ποσότητας 1. Στη Σύμβαση Προμήθειας καθορίζεται ο τρόπος μέτρησης της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης. Η μέτρηση της Ποσότητας αυτής πραγματοποιείται από μετρητικές διατάξεις που εγκαθίστανται στο σημείο παράδοσης του Φυσικού Αερίου. 2. Σε περίπτωση αδυναμίας μέτρησης ή καταγραφής της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που αποτέλεσε αντικείμενο προμήθειας, ο Προμηθευτής δύναται να επιβάλλει χρεώσεις κατ εύλογη εκτίμησή του, με βάση ιδίως ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης του Πελάτη ή στοιχεία κατανάλωσης αντιπροσωπευτικού καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα, σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Οι χρεώσεις αναπροσαρμόζονται εφόσον καταστούν διαθέσιμα τα στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης και η τυχόν διαφορά εκκαθαρίζεται με τον επόμενο λογαριασμό. Ο Προμηθευτής οφείλει να καθορίζει στη Σύμβαση Προμήθειας τη μεθοδολογία εκτίμησης κατανάλωσης που εφαρμόζει. 3. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Προμηθευτή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι μετρητικές διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν υποστεί βλάβη. Άρθρο 7 Καταγγελία Σύμβασης Προμήθειας Αλλαγή Προμηθευτή 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, η Σύμβαση Προμήθειας καταγγέλλεται εγγράφως από τους συμβαλλόμενους χωρίς να απαιτείται η συνδρομή σπουδαίου λόγου. 2. Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τον Πελάτη, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά πάροδο δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της καταγγελίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τον Προμηθευτή, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση της καταγγελίας. 3. Από το χρονικό σημείο στο οποίο ορισμένη χρέωση κατέστη ληξιπρόθεσμη, ο Προμηθευτής κοινοποιεί όχληση υπερημερίας στον Επιλέγοντα Πελάτη, τάσσοντας παράλληλα προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών για την εξόφληση της χρέωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Προμηθευτής δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται παραχρήμα. Τυχόν υπερημερία από μέρους του Πελάτη, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού της δυνατότητας του Πελάτη να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας

5 4. Σε περίπτωση που Πελάτης παραβαίνει όρους της Σύμβασης Προμήθειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, ο Προμηθευτής δύναται να τάξει εγγράφως προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών για την άρση της παράβασης. Στη περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, ο Προμηθευτής δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται παραχρήμα. 5. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους, ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον κατά περίπτωση αρμόδιο διαχειριστή. 6. Σε περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, ο αρχικός Προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει στον Πελάτη κάθε στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη σύναψη και εκτέλεση της νέας Σύμβασης Προμήθειας και ιδίως κωδικό αριθμό μετρητικών διατάξεων και ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης. Ο αρχικός Προμηθευτής οφείλει να παράσχει τα ανωτέρω στοιχεία εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του Πελάτη. 7. Στην περίπτωση αλλαγής Προμηθευτή, ο Πελάτης δύναται να εξουσιοδοτήσει το νέο Προμηθευτή για την καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος. 8. Σε περίπτωση που ο νέος Προμηθευτής παρέχει και υπηρεσίες παράδοσης της ποσότητας Φυσικού Αερίου που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθειας, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους διαχειριστές σχετικά. Άρθρο 8 Ειδικοί όροι προμήθειας 1. Ο Προμηθευτής και ο Πελάτης μπορούν να συνομολογήσουν περαιτέρω όρους εφόσον δεν αντίκεινται στους γενικούς όρους των προηγούμενων άρθρων. 2. Όροι της Σύμβασης Προμήθειας που αντίκεινται στους γενικούς όρους του προηγούμενου άρθρου θεωρούνται μη γεγραμμένοι, χωρίς να θίγεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων της σύμβασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Άρθρο 9 Υποχρέωση σύναψης Σύμβασης Προμήθειας 1. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις Μικρών Πελατών για προμήθεια Φυσικού Αερίου, εκτός εάν: α) Ο αιτών δεν συμφωνεί με τους όρους της Σύμβασης Προμήθειας που του προτείνει ο Προμηθευτής. β) Υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τον Προμηθευτή, οι οποίες απορρέουν από προηγούμενη μεταξύ τους Σύμβαση Προμήθειας

6 γ) Όταν δεν πληρούται η προϋπόθεση της περίπτωσης (α) του άρθρου 5 ή δεν έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες άδειες.. δ) Οι ποσότητες Φυσικού Αερίου που διαθέτει ο Προμηθευτής, αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για την κάλυψη της αιτούμενης ποσότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή όπως αυτές απορρέουν από υφιστάμενες Συμβάσεις Προμήθειας με άλλους Πελάτες. 2. Ο Προμηθευτής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της αίτησης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη αυτής. Η απόρριψη πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να αναφέρει τους όρους υπό τους οποίους είναι η δυνατή η επανεξέταση της αίτησής του καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή. 3. Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά με τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της προμήθειας Φυσικού Αερίου, η οποία δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος επτά (7) εργασίμων ημερών από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Προμήθειας, εκτός εάν ο Πελάτης δήλωνει εγγράφως ότι επιθυμεί την έναρξη της προμήθειας Φυσικού Αερίου σε διαφορετικό χρόνο. Άρθρο 10 Σχέδιο σύμβασης ανά κατηγορία Πελατών 1. Ο Προμηθευτής οφείλει να καταρτίζει σχέδια Σύμβασης Προμήθειας, τα οποία προτείνει χωρίς διάκριση σε όλους τους Οικιακούς και μη Οικιακούς Πελάτες του. Ο Προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει στη ΡΑΕ τα ως άνω σχέδια Σύμβασης Προμήθειας, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν προβεί σε πρόταση για προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Πελάτη. 2. Τα ανωτέρω σχέδια περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: α) Περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών και της ποιότητας του Φυσικού Αερίου. β) Διαδικασία και συχνότητα τιμολόγησης, τρόπο και προθεσμία πληρωμής. γ) Διάρκεια της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους και διαδικασία ανανέωσης αυτής. δ) Λόγους και διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης. ε) Λόγους και διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης. στ) Διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. ζ) Κάθε γενικό και ειδικό όρο που συμφωνείται μεταξύ των μερών. 3. Ο Προμηθευτής δύναται να τροποποιήσει Σύμβαση Προμήθειας εφόσον υφίσταται ορισμένος και σπουδαίος λόγος, τον οποίο κοινοποιεί στη ΡΑΕ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν ειδοποιήσει εγγράφως τον Πελάτη. Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της ως άνω ειδοποίησης. Ο τροποποιημένος όρος τίθεται σε ισχύ μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας 4. Σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών ποιότητας του Φυσικού Αερίου που παρέχεται από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καλύψει τη δαπάνη μετατροπής των συσκευών των Πελατών, ώστε το Φυσικό Αέριο να χρησιμοποιείται με ασφάλεια στις συσκευές αυτές σύμφωνα με τις τροποποιημένες προδιαγραφές. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να ανακτήσει το κόστος της μετατροπής μέσω της αυξήσεως τιμολογίου προμήθειας Φυσικού Αερίου

7 Άρθρο 11 Κατάρτιση και διάθεση τυποποιημένων εντύπων Ο Προμηθευτής, προς εξυπηρέτηση των Πελατών, καταρτίζει και διαθέτει δωρεάν στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, μέσω της ιστοσελίδας του, ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς τα ακόλουθα τυποποιημένα έντυπα: α) Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας. β) Έντυπο για υποβολή αίτησης για προμήθεια Φυσικού Αερίου. γ) Έντυπο για υποβολή αίτησης του Πελάτη για τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας. δ) Έντυπο για άσκηση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τον Πελάτη. ε) Έντυπο υποβολής αιτημάτων και παραπόνων από τον Πελάτη. Άρθρο 12 Προσωρινή διακοπή προμήθειας Φυσικού Αερίου 1. Ο Προμηθευτής δύναται να διακόπτει προσωρινά την προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Πελάτη, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Μετά από αίτηση του Πελάτη. β) Όταν ο Προμηθευτής διαπιστώνει ότι, κατά παράβαση των όρων της Σύμβασης Προμήθειας, ο Πελάτης χρησιμοποιεί το Φυσικό Αέριο για χρήση άλλη από αυτήν που έχει συμφωνηθεί. 2. Σε περίπτωση που Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς τις οφειλές του που απορρέουν από την Σύμβαση Προμήθειας ή παραβαίνει οποιονδήποτε όρο αυτής κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 αντιστοίχως, ο Προμηθευτής δεν δύναται να διακόψει προσωρινά την προμήθεια Φυσικού Αερίου, πριν από την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω παραγράφους καθώς και στην περίπτωση υπερημερίας όταν το ληξιπρόθεσμο ποσό δεν υπερβαίνει τα ενενήντα (90) Ευρώ. Το ποσό υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με την ετήσια αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Το αναθεωρημένο ποσό, όπως υπολογίζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, θα ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος 3. Ως διακοπή προμήθειας Φυσικού Αερίου δεν νοείται η διακοπή της παροχής Φυσικού Αερίου για λόγους που σχετίζονται με την διαχείριση των Συστημάτων Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής μέσω των οποίων πραγματοποιείται η προμήθεια, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 13 Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου Ο Προμηθευτής που προμηθεύει Φυσικό Αέριο σε Μικρούς Πελάτες οφείλει: α) Να ορίζει για κάθε ημερολογιακό έτος Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Οικιακούς και μη Οικιακούς Πελάτες. β) Να καταρτίζει και υποβάλλει στη ΡΑΕ, το αργότερο την 1η Νοεμβρίου του προηγουμένου ημερολογιακού έτους, δήλωση που να περιλαμβάνει τα Τιμολόγια Προμήθειας για το επόμενο ημερολογιακό έτος και να δημοσιεύει την εν λόγω δήλωση στο διαδικτυακό του τόπο

8 γ) Να μη μεταβάλλει τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, αν δεν συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι και χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση προς την ΡΑΕ τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την έναρξη ισχύος των νέων τιμολογίων. δ) Να τιμολογεί ανά ημερολογιακό έτος την προμήθεια Φυσικού Αερίου μόνον με τις τιμές που περιέχονται στη δήλωση Τιμολογίου Προμήθειας, που ισχύει για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος. Άρθρο 14 Λύση σύμβασης με Μικρό Πελάτη 1. Η Σύμβαση Προμήθειας με Μικρό Πελάτη λύεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Λόγω καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τον Πελάτη κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2. β) Λόγω καταγγελίας από τον Προμηθευτή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις προηγούμενες διατάξεις επιμηκύνονται κατά τριάντα (30) επιπλέον ημέρες. γ) Αυτοδικαίως, από την ημερομηνία που ο Πελάτης γνωστοποιήσει στον Προμηθευτή ότι έπαψε να είναι κύριος ή κάτοχος της εγκατάστασης ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο νέος κάτοχος ή κύριος της εγκατάστασης ενημερώσει σχετικά τον Προμηθευτή. δ) Αυτοδικαίως με τη λήξη της συμβατικής διάρκειας. 2. Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση προμήθειας οποτεδήποτε, χωρίς την ανάγκη συνδρομής σπουδαίου λόγου. Ο Πελάτης δύναται να χρησιμοποιεί το έντυπο καταγγελίας που καταρτίζεται και διατίθεται από τον Προμηθευτή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έγγραφης καταγγελίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Άρθρο 15 Υπολογισμός μεριδίων αγοράς 1. Το αργότερο μέχρι την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι Προμηθευτές οφείλουν να υποβάλλουν στη ΡΑΕ στοιχεία σχετικά με την ποσότητα Φυσικού Αερίου, την οποία προμήθευσαν σε Πελάτες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στα στοιχεία που υποβάλλει κάθε Προμηθευτής περιλαμβάνονται και οι ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμήθευσαν Προμηθευτές που ελέγχονται από αυτόν κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ Α 278). 2. Έως το πέρας του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, η ΡΑΕ, υπολογίζει τα μερίδια αγοράς των Προμηθευτών τα οποία ισχύουν για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ενημερώνει εγγράφως τους Προμηθευτές και δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στην ιστοσελίδα της

9 3. Ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει τη ΡΑΕ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι έχει συντελεστεί μεταβολή των μεριδίων που υπολογίστηκαν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 που δύναται να συνεπάγεται και μεταβολή του χαρακτηρισμού του Προμηθευτή ως Προμηθευτή με υψηλό μερίδιο αγοράς κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του Νόμου. Η ΡΑΕ, στην περίπτωση αυτή ή και αυτεπάγγελτα, δύναται να προβαίνει σε νέο υπολογισμό των μεριδίων αγοράς για το τρέχον ημερολογιακό έτος. Άρθρο 16 Έγκριση σχεδίου σύμβασης Υποχρέωση προμήθειας 1. Εντός ενός (1) μήνα από τον υπολογισμό των μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15, κάθε νέος Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς υποβάλλει στη ΡΑΕ σχέδιο σύμβασης προμήθειας για κάθε κατηγορία Πελατών, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18. Η ΡΑΕ θέτει το σχέδιο αυτό σε δημόσια διαβούλευση, η οποία δεν δύναται να διαρκεί λιγότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες. Mετά το πέρας της διαβούλευσης, η ΡΑΕ γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με το περιεχόμενο του σχεδίου σύμβασης για κάθε κατηγορία Πελατών. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και σε κάθε περίπτωση μεταβολής του υπολογισμού των μεριδίων αγοράς κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, καθώς και σε κάθε πρόταση για τροποποίηση του κατά ως άνω εγκριθέντος σχεδίου σύμβασης. 3. Σε περίπτωση μεταβολής του χαρακτηρισμού του Προμηθευτή από ή σε Προμηθευτή με υψηλό μερίδιο αγοράς, ο Προμηθευτής προτείνει στους Πελάτες του την υπογραφή νέας σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα. 4. Ο Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς δύναται να απορρίψει αίτημα για κατάρτιση Σύμβασης Προμήθειας, μόνο αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ο αιτών δεν συμφωνεί με τους όρους της Σύμβασης Προμήθειας που του προτείνει ο Προμηθευτής. β) Υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τον Προμηθευτή, οι οποίες απορρέουν από προηγούμενη μεταξύ τους Σύμβαση Προμήθειας. γ) Όταν δεν πληρούται η προϋπόθεση της περίπτωσης (α) του άρθρου 5 ή δεν έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες άδειες.. δ) Οι ποσότητες Φυσικού Αερίου που διαθέτει ο Προμηθευτής, αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για την κάλυψη της αιτούμενης ποσότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή όπως αυτές απορρέουν από υφιστάμενες Συμβάσεις Προμήθειας με άλλους Πελάτες. Η απόρριψη διατυπώνεται εγγράφως, αιτιολογείται πλήρως, αποστέλλεται στον αιτούντα και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 5. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς πωλεί Φυσικό Αέριο και σε Μικρούς Πελάτες, οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου. Άρθρο 17 Πρόσθετοι όροι για τους Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς 1. Το σχέδιο σύμβασης που υποβάλλεται προς έγκριση στη ΡΑΕ, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τους ακόλουθους όρους: α) Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη

10 β) Η ευθύνη του Προμηθευτή με υψηλό μερίδιο αγοράς έναντι των Επιλεγόντων Πελατών είναι αντικειμενική. Τυχόν όροι που αποκλείουν ή περιορίζουν έμμεσα ή άμεσα την ευθύνη αυτή είναι ανίσχυροι. γ) Η διακοπή της προμήθειας Φυσικού Αερίου δεν είναι δυνατή, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία συντρέχει ανωτέρα βία. δ) Η προτεινόμενη τιμή προμήθειας υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο τιμολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 18. ε) Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τον Πελάτη, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά πάροδο ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της καταγγελίας.. στ) Ο Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ιδίως όταν ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς τις οφειλές του ή παραβαίνει τους όρους της Σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 8 του άρθρου 7 του Κώδικα. 2. Στη Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή με υψηλό μερίδιο αγοράς είναι δυνατόν να προβλέπεται ότι κάθε διαφορά που προκύπτει στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας υπάγεται σε διαιτησία της ΡΑΕ. Άρθρο 18 Δημοσίευση όρων τιμολόγησης 1. Εντός ενός (1) μήνα από τον υπολογισμό των μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 κάθε νέος Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του πλήρη στοιχεία για τη διάρθρωση του τιμολογίου προμήθειας ανά κατηγορία Πελατών, ιδίως το μαθηματικό τύπο τιμολόγησης που εφαρμόζει και τις χρεώσεις που επιβάλλει για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία. 2. Τα προτεινόμενα τιμολόγια εφαρμόζονται, χωρίς διάκριση, σε κάθε Πελάτη εντός της ίδιας κατηγορίας Πελατών, όπως αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω: (α) επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν Φυσικό Αέριο αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (β) επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν Φυσικό Αέριο αποκλειστικά για την συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας (γ) ΕΠΑ (δ) πελάτες βιομηχανικού τομέα (ε) πελάτες εμπορικού τομέα 3. Σε περίπτωση χορήγησης έκπτωσης που δεν περιλαμβάνεται στο ως άνω δημοσιευμένο τιμολόγιο ο Προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τη ΡΑΕ, σχετικά με τους λόγους χορήγησης αυτής, το ύψος και τη χρονική διάρκεια της έκπτωσης. 4. Σε περίπτωση Σύμβασης Προμήθειας με Μικρό Μελάτη ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19 Κυρώσεις Για κάθε παράβαση του Κώδικα Προμήθειας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 36 του Νόμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις 1. Εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, όσοι ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας σε Πελάτες οφείλουν να υποβάλλουν στη ΡΑΕ στοιχεία σχετικά με την ποσότητα φυσικού Αερίου, την οποία προμήθευσαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στα στοιχεία που υποβάλλονται περιλαμβάνονται και οι ποσότητες φυσικού Αερίου που προμήθευσαν Προμηθευτές που ελέγχονται από αυτόν κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ Α 278). 2. Εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, η ΡΑΕ, υπολογίζει τα μερίδια αγοράς των Προμηθευτών τα οποία ισχύουν για το τρέχον ημερολογιακό έτος, ενημερώνει εγγράφως τους Προμηθευτές και δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στην ιστοσελίδα της

12 Άρθρο δεύτερο 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα,.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προς τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Υπόψιν κου. Μιχ. Καραµανή Προέδρου ΡΑΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 03 Νοεμβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313, εφεξής Νόμος) και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ.

3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313, εφεξής Νόμος) και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου Όροι Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επιχειρησιακούς Πελάτες Χαμηλής Τάσης

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επιχειρησιακούς Πελάτες Χαμηλής Τάσης Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητική Ενέργεια «AUTUMN BUSINESS BONUS»

Προωθητική Ενέργεια «AUTUMN BUSINESS BONUS» Προωθητική Ενέργεια «AUTUMN BUSINESS BONUS» «H ELPEDISON προσφέρει στους επιχειρησιακούς πελάτες χαμηλής τάσης έκπτωση 15% στην κατανάλωσή τους, ανεξάρτητα από το επίπεδο κατανάλωσης, για ΕΝΑΝ ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 396/2008. «Καταγγελία της εταιρίας ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 396/2008. «Καταγγελία της εταιρίας ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής Α.Ε.» Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 396/2008 «Καταγγελία της εταιρίας ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ κατά της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει.

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/15.03.2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης Αριθ. Δ6/29826-28/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GREEK ENVIRONMENTAL AND ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN» (εφεξής «GREEN») και ο Πελάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αριθμός Σύμβασης Με την παρούσα σύμβαση η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στη Λεωφόρο Καζαντζίδη 6, Νέα Αλικαρνασσός,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Σύμβασης:... «Χρεώσεις Προμήθειας» Έχουν την έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 8.5 (Ι) των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

Αριθμός Σύμβασης:... «Χρεώσεις Προμήθειας» Έχουν την έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 8.5 (Ι) των Γενικών Όρων της Σύμβασης. Αριθμός Σύμβασης:............... «Χρεώσεις Προμήθειας» Έχουν την έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 8.5 (Ι) των Γενικών Όρων της Σύμβασης. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητική Ενέργεια ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Προωθητική Ενέργεια ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ «ME THN ELPEDISON ΞΕΝΟΙΑΖΕΙΣ!» Τώρα στην ELPEDISON πληρώνεις ΜΟΝΟ 1 την ημέρα για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου όσο και αν καταναλώνεις, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GREEK ENVIRONMENTAL AND ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN» (εφεξής «GREEN») και ο Πελάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ν.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ν. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ν.122(Ι)/2003 Νοέμβριος 2017 Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού Σε Τελικούς Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/29.09.2009 Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2012

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 Για την έκδοση του νέου Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμός Σύμβασης:............... ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος e-mail: dg@aegeanpower.com Π. Μπίσκας e-mail: pb@aegeanpower.com Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4364, 9.11.2012 156(Ι)/2012 Αρ. 4364, 9.11.2012 156(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ... (αρ. πρωτ. εισερχ / ).

ΘΕΜΑ: Αναφορά του κ... (αρ. πρωτ. εισερχ / ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :18929 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επί του ζητήματος ενσωμάτωσης στους λογαριασμούς κατανάλωσης οφειλών από άλλες παροχές.

Α. Επί του ζητήματος ενσωμάτωσης στους λογαριασμούς κατανάλωσης οφειλών από άλλες παροχές. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 12/08/2015 Προς: Πίνακα Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός: O-61990 Σελίδες: 7 Ζητήματα είσπραξης ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου.

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Γενικές αρχές - Αρμοδιότητες Ρ.Α.Ε. Άρθρο 4 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα