ετήσιος απολογισμός annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ετήσιος απολογισμός annual report"

Transcript

1 activities τεύχος α 14 ual ort ιος ός ετήσιος απολογισμός annual report 2014 τεύχος α δράσεις activities

2

3 activities τεύχος α 14 ual ort ιος ός ετήσιος απολογισμός annual report 2014 τεύχος α δράσεις activities

4

5 Contents Περιεχόμενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 8 Οι κυριοτεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain them 10 Στατιστικά στοιχεία Statistics 18 Νομοθετήματα - Διεθνείς Σχέσεις Legislation - International Relations 22 Διάφορες εκδηλώσεις - Επικοινωνία με το κοινό Various events - Communication with the public 28 Υπηρεσία Τεχνολογικής Πληροφόρησης Technological Information Services 38 Σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας Search Reports 42 Πιστοποίηση ΟΒΙ κατά ISO 9001:2008 OBI ISO 9001:2008 Certification 44 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ OBI s Administrative Council

6 προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Ο ΟΒΙ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό: 1. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) και άλλους τίτλους προστασίας, όπως συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 2. Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. 4. Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (για προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα 38 κράτη - μέλη της Σύμβασης του Μονάχου). για τη διαδικασία κατάθεσης PCT (όπου με μία ενέργεια ισχύει η αίτηση σε οποιεσδήποτε από τις 148 χώρες - μέλη). για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων. για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 6/2002 του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2001 (από 1ης Απριλίου 2003). 5. Έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνολογικής πληροφόρησης προς το κοινό μέσα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας των σημαντικότερων χωρών του κόσμου με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων πρόσβασης, τόσο στις βάσεις του ΟΒΙ, όσο και σε βάσεις δεδομένων του ΕΓΔΕ (EPOQUE) και εξωτερικών εμπορικών διαθετών. 6. Καταχωρεί Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ειδικό μητρώο. 7. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για το ισχύον νομοθετικό σύστημα στο χώρο των αρμοδιοτήτων του για την κατατόπιση του κοινού στην κατοχύρωση των εφευρέσεών του και τη σωστή πολιτική προστασίας. 8. Παρέχει υπηρεσία «Μιας Στάσης» για την εξυπηρέτηση του κοινού, για άμεση απάντηση σε ερωτήματα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 9. Παρέχει για το κοινό τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση ( ), με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του. 10. Εκδίδει έντυπα όπως: το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) ενημερωτικά και διευκρινιστικά φυλλάδια. 11. Διαθέτει για το κοινό του τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη. 12. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού. 13. Γνωμοδοτεί για θέματα των αρμοδιοτήτων του 14. Ενεργεί δυναμικά στο διεθνή χώρο: συνεργάζεται με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς και εκπροσωπεί την Ελλάδα σ αυτούς. προετοιμάζει και ελέγχει την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. 6

7 services offered to the public OBI is exclusively responsible in Greece for registering inventions and industrial designs and models and for issues of technological information provision and technology transfer. Against this background: 1. It registers inventions in Greece by granting: Patents Utility Model Certificates and other protection titles such as supplementary protection certificates for medicinal products and plant protection products. 2. It registers the topographies of integrated circuits. 3. It protects industrial designs and models. 4. It operates as a receiving office for applications for: European Patents (to protect an invention in any of the 38 signatories to the Munich Convention) The PCT procedure (where with one action the application is valid in any of the 148 signatory states) International registration of industrial designs Community designs and models in the context of implementation of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 (since 1 April 2003). 5. It provides technological information to the public obtained from patents registered in leading countries worldwide using state-of-the-art IT systems which provide access to OBI databases, Euro pean Patent Office databases (EPOQUE) and those of external commercial distributors. 6. It registers technology transfer contracts in a special register. 7. It provides advice and information: On the legal system applicable to its field of competences To inform the public about registering inventions and the appropriate policy for protecting them. 8. It also provides a new one-stop-shop service to the public offering direct responses to queries falling within its remit. 9. It offers the public a free help line ( ) to ensure better service and information dissemination. 10. It publishes printed material such as: The Industrial Property Bulletin Other bulletins and informative leaflets. 11. It has a non-lending technical and legal library for the public. 12. It participates in exhibitions and organises events to inform the public at large about its work. 13. It provides opinions on matters within its competences. 14. It is active internationally: Cooperating with similar organisations abroad and at international level and represents Greece in these organisations Preparing and inspecting the implementation of international treaties on matters of protection of inventions, technology transfer and industrial designs and models. 7

8 οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Οι τίτλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας παρέχουν στον κάτοχό τους το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την προστατευόμενη εφεύρεση ή το προστατευόμενο βιομηχανικό σχέδιο στην Ελλάδα για όσο καιρό είναι σε ισχύ. Παρέχει δηλαδή δικαίωμα μονοπωλιακής εκμετάλλευσης της εφεύρεσης ή του βιομηχανικού σχεδίου. Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας που χορηγεί ο ΟΒΙ είναι: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) Πιστοποιητικό Προστασίας για Σχέδια ή Υποδείγματα Αναλυτικότερα: Το ΔΕ είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Το ΠΥΧ είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνια, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Το Βιομηχανικό Σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (πχ. σχήμα, γραμμή, χρώμα). Οι προϋποθέσεις για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα. Η διαδικασία για τη χορήγηση ΔΕ ή ΠΥΧ, είναι απλή και σύντομη. Για ΔΕ είναι η ακόλουθη: 1. Κατάθεση αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία 2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες 3. Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας (γίνεται από τον ΟΒΙ) 4. 3μηνη προθεσμία για τυχόν παρατηρήσεις του καταθέτη σχετικά με την Έκθεση Έρευνας 5. Σύνταξη τελικής Έκθεσης Έρευνας 6. Έκδοση ΔΕ Για ΠΥΧ είναι η ακόλουθη: 1. Κατάθεση αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία 2. Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες 3. Έκδοση ΠΥΧ Η διαδικασία για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Προστασίας για Σχέδια ή Υποδείγματα: 1. Γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος 2. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους κατάθεσης και καταχώρισης 3. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του πρόσθετου τέλους καταχώρισης (σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης) 4. Απόδειξη είσπραξης από τον ΟΒΙ του τέλους πρώτης πενταετούς προστασίας 8

9 main protection titles and how to obtain them Industrial property titles provide their holders with the exclusive right to exploit the protected invention or protected industrial design in Greece for such time as they are in effect. In other words they provide a right to exploit the invention or industrial design on a monopolistic basis. The main protection titles issued by OBI are: Patents Utility Model Certificates Protection certificates for designs and models. More specifically: A patent is a title of protection valid for 20 years issued to the patentee for an invention which is new and involves an inventive step and is capable of industrial application. The Utility Model Certificate is a title of protection valid for 7 years issued to the proprietor for threedimensional objects with a predetermined shape and form which provide a solution to a technical problem. An industrial design is an externally visible image of all or part of an industrial or handicraft product which results from its specific features such as shape, outline, colour. The conditions for protecting an industrial design are that it is new and of individual character. The procedure for having a patent or Utility Model Certificate granted is both short and simple: For patents the procedure is as follows: 1. Filing of an application with all the necessary particulars 2. A 4-month term for any corrections or additions to be made 3. Preparation of a search report (done by OBI) 4. A deadline of 3 months for comments to be made on the report by the applicant 5. Preparation of the final search report 6. Grant of the patent For Utility Model Certificates the procedure is as follows: 1. Filing of an application with all the necessary particulars 2. A 4-month term for any corrections or additions to be made 3. Granting of the Utility Model Certificates The procedure for granting protection certificates for industrial designs is as follows: 1. Graphic or photographic representation of the design or model 2. Payment receipt by OBI to indicate that filing and registration fees have been paid 3. Payment receipt by OBI to indicate that additional registration fees have been paid (in the case of multiple applications) 9

10 στατιστικά στοιχεία ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ FILINGS ΔΕ / PATENTS 656 ΕΑΞ / TRANSL. EUROP.CLAIMS 4 ΕΔΕ / TRANSL.EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS 33 ΣΠΠ / SPC 84 Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 139 > ΕΙΔΟΣ ΣΠΠ TYPE OF SPC ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ FILINGS ΣΠΠΠΦ / SPCPP 9 ΣΠΠΦ / SPCMP 69 ΣΠΠΦΠ / SPCPPP 6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ / SEMICONDUCTOR TOPOGRAPHIES 0 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / TECHNOLOGY TRANSFER CONTRACTS 4 PCT (PATENT COOPERATION TREATY) 68 EPC (EUROPEAN PATENT CONVENTION) 35 ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / INTERNATIONAL INDUSTRIAL DESIGNS 0 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / EUROPEAN COMMUNITY NDUSTRIAL DESIGNS 14 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ GRANDS ΔΕ / PATENTS 316 ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS 41 ΣΠΠ / SPC 58 > ΕΙΔΟΣ ΣΠΠ TYPE OF SPC ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ GRANDS Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS 169 ΣΠΠΠΦ / SPCPP 2 ΣΠΠΦ / SPCMP 44 ΣΠΠΦΠ / SPCPPP 12 ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PROTECTION TITLES ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ NUMBER OF PROTECTED DESIGNS Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS ΔΕ Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας / Patents ΕΑΞ Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών Αξιώσεων / Translation of European Claims ΕΔΕ Μεταφράσεις Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας / Translation of European Patents ΠΥΧ Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας / Utility Models Σ&Υ Σχέδια & Υποδείγματα (Βιομηχανικά Σχεδια) / Industrial Designs 10

11 statistics ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF PATENTS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / GREAT BTITAIN ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / BALKAN COUNTRIES 1 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ / REPABLIC OF KORES 1 ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 1 ΚΙΝΑ / CHINA 1 ΡΩΣΙΑ / RUSSIA 2 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 1 3 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΥΧ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF UTILITY MODELS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / GREAT BTITAIN 1 ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN 1 2 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY 1 2 ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES 1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / BALKAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA 1 ΡΩΣΙΑ / RUSSIA 1 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES 2 1 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΠΠ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας / SPC Supplementary protection certificates ΣΠΠΠΦ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα παιδιατρικά φάρμακα / SPCPP Supplementary protection certificates for the pediatric pharmaceuticals ΣΠΠΦ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φάρμακα / SPCMP Supplementary protection certificates for the medicinal products ΣΠΠΦΠ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για τα φυτοφάρμακα / SPCPPP Supplementary protection certificates for the plant protection products 11

12 στατιστικά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΠΠ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF SPC PER COUNTRY ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY 2 2 ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ/ OTHER AMERIKAN COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Σ&Υ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF INDUSTRIAL DESIGNS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / BALKAN COUNTRIES 1 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES 2 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / ASIAN OTHER COUNTRIES 1 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL

13 statistics Σ&Υ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / INDUSTRIAL DESIGNS PER YEAR OF FILING ΑΙΤΗΣΕΙΣ APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ PROTECTED DESIGNS ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL ΑΙΤΗΣΕΙΣ / APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / PROTECTED INDUSTRIAL DESIGNS 13

14 ΙΣΧΥΟΝΤΑ Σ&Υ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / VALID INDUSTRIAL DESIGNS PER YEAR OF FILING ΑΙΤΗΣΕΙΣ APPLICATIONS ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ PROTECTED DESIGNS ΣΥΝΟΛΟ/TOTAL ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 / PROPERTY PROTECTION TITLES ON 1st JANUARY 2015 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ / GRANTS OF TITLES ΔΕ / PATENTS ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΔΕ / PATENTS ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGNS ΕΔΕ / TRANSL. EP 14

15 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΔΕ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF TRANSL. EP PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / BALKAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΗΠΑ / USA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ / REPABLIC OF KORES ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΙΝΔΙΑ / INDIA ΚΙΝΑ / CHINA ΡΩΣΙΑ / RUSSIA ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ/ OTHER AMERIKAN COUNTRIES ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΑΞ ΑΝΑ ΧΩΡΑ / TOTAL OF TRANSL. EUROP. CLAIMS PER COUNTRY ΕΛΛΑΔΑ / GREECE 1 ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE 1 4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY 1 1 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM 1 ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN 1 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES 2 2 ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / BALKAN COUNTRIES 1 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES 2 1 ΗΠΑ / USA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ / REPABLIC OF KORES 1 ΙΝΔΙΑ / INDIA 1 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / OTHER ASIAN COUNTRIES 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ/ OTHER AMERIKAN COUNTRIES 1 ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL statistics 15

16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΤΟ 2014 / TOTAL OF FILINGS PER COUNTRY ΔΕ PATENTS ΕΑΞ TRANSL. EU. CLAIMS ΕΔΕ TRANSL.EP ΠΥΧ UM ΣΠΠ SPC Σ&Υ IND. DESIGN ΕΛΛΑΔΑ / GREECE ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY ΙΣΠΑΝΙΑ / SPAIN 54 1 ΙΤΑΛΙΑ / ITALY 182 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / SCANDINAVIAN COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ EPC / OTHER EPC COUNTRIES ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ / ΧΧΧΧ 30 ΗΠΑ / USA ΙΑΠΩΝΙΑ / JAPAN ΚΙΝΑ / CHINA 33 ΙΝΔΙΑ / INDIA 12 1 ΡΩΣΙΑ / ΧΧΧΧ 7 1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ / ΧΧΧΧ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΣΙΑΣ / ASIAN OTHER COUNTRIES ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ / OTHER COUNTRIES 61 1 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ / ΧΧΧΧ ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / TOTAL OF VALID TITLES PER YEAR OF FILING ΔΕ PATENTS ΕΑΞ TRANSL. EU. CLAIMS ΕΔΕ TRANSL.EP ΠΥΧ UM ΣΠΠ SPC Σ&Υ IND. DESIGN ΣΧΕΔΙΑ DESIGNS ΣΥΝΟΛΟ TOTAL

17 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ / SUM OF VALID TITLES PER YEAR OF FILING ΔΕ / PATENTS ΕΑΞ / TRANSL. EUROP. CLAIMS ΕΔΕ / TRANSL. EP ΠΥΧ / UTILITY MODELS ΣΠΠ / SPC Σ&Υ / INDUSTRIAL DESIGN ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 / PROPERTY PROTECTION TITLES ON 1st JANUARY 2014 statistics 17

18 νομοθετήματα διεθνείς σχέσεις Kατά το 2014 ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες ενέργειες και στόχοι που αφορούν τα Νομικά και Διεθνή θέματα. Εκδόθηκαν όλες οι διοικητικές-νομικές, διαδικαστικές πράξεις όλων των τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που διαχειρίζεται ο ΟΒΙ, καθώς επίσης συντάχθηκαν γνωμοδοτήσεις για νομικά θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και αντίστοιχη εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης, υπήρξε εκπροσώπηση του ΟΒΙ σε Γενικές Συνελεύσεις του WIPO, στο ΔΣ, στην Ομάδα Δικαίου ΔΕ του EPO και σε λοιπές ομάδες εργασίας. Ο ΟΒΙ επιπλέον συνέταξε σχέδιο ΥΑ για την «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος» και προετοίμασε και από πλευράς νομικής κάλυψης της πιλοτική λειτουργία για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και την ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος. Επίσης, ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση & αναπαραγωγή ψηφιακού δίσκου για τα κοινοτικά σχέδια & υποδείγματα καθώς και το συντονισμό για εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την κοινοτική οδηγία 2004/48. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΒΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α εξάμηνο 2014, ο ΟΒΙ ανέλαβε να συντονίσει τις θέσεις των κρατών μελών της ΕΕ σε ζητήματα δικαίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σχεδίων προεδρεύοντας στην Ομάδα Εργασίας Διανοητική Ιδιοκτησία του Συμβουλίου της ΕΕ. Αντίστοιχος συντονισμός των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ έγινε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στις ακόλουθες Επιτροπές: 1. Μόνιμη Επιτροπή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας WIPO (Standing Committee on the Law of Patents), 20η Σύνοδος, Γενεύη, Ιανουαρίου Διακυβερνητική Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Γενετικών Πόρων, Παραδοσιακής Γνώσης και Παραδοσιακής Πολιτιστικής Έκφρασης (Ιntergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore), 26η Σύνοδος, Γενεύη, 3-7 Φεβρουαρίου Μόνιμη Επιτροπή Σημάτων, Βιομηχανικών Σχεδίων και Γεωγραφικών Ενδείξεων WIPO (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications), 30η Σύνοδος, Γενεύη, Mαρτίου Επιτροπή για τα πρότυπα του WIPO (Committee on WIPO Standards, CWS) 5. Ομάδα Εργασίας για τη Συνθήκη Συνεργασίας Διπλωματων Ευρεσιτεχνίας (PCT) Ο ΟΒΙ συμμετείχε στις εργασίες των παραπάνω Επιτροπών και της Ομάδας Εργασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας καθ όλη τη διάρκεια του 2014 παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε ζητήματα αρμοδιοτήτων του. Κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για θέματα PCT του WIPO, που διεξήχθη στη Γενεύη στις Ιουνίου 2014 ο ΟΒΙ υποστήριξε τη μείωση του διεθνούς τέλους κατάθεσης των διεθνών αιτήσεων κατά 90% για Έλληνες καταθέτες φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, μείωση η οποία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 54ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας WIPO το διάστημα Σεπτεμβρίου

19 Αντιπροσωπεία του ΟΒΙ συμμετείχε στην 53η και 54η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας WIPO, που διεξήχθησαν στη Γενεύη στις 8-9 Μαΐου 2014 και Σεπτεμβρίου 2014 αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των οποίων υποστηρίχθηκε μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή διπλωματικής διάσκεψης για την υιοθέτηση διεθνούς συνθήκης για την απλοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης βιομηχανικών σχεδίων. Όσον αφορά την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων των φορέων Διοίκησης στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2-3 Απριλίου 2014 επ ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας. Ο ΟΒΙ, ως εθνικός ανταποκριτής για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που διαχειρίζεται, έλαβε μέρος στη συνάντηση, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων δράσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Αποσκοπώντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ζήτημα της επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ο ΟΒΙ σε συνεργασία με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (OHIM) οργάνωσε συνέδριο στην Αθήνα την 4η Απριλίου Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και οι προκλήσεις για τις αρχές επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση με δικαιούχους για το θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο εφαρμογής του. Ο ΟΒΙ συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που διεξήχθη στο Αλικάντε στις Oκτωβρίου 2014, όπου έγινε απολογισμός των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου και παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας οργανώθηκε από τον ΟΒΙ σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) συνέδριο στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2014 με θέμα «Διανοητική Ιδιοκτησία και Ιατρική Καινοτομία. Προκλήσεις για το μέλλον». Επίσης, ο ΟΒΙ προήδρευσε και συντόνισε την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τα εμπορικά απόρρητα και πέτυχε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στις 26 Μαΐου 2014, οι Υπουργοί της ΕΕ να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση για την προστασία των εμπορικών απορρήτων «Πρόταση Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικό απόρρητο) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους». Με την κοινή αυτή προσέγγιση υιοθετείται ένα ενιαίο νομικό σύστημα για την προστασία των εμπορικών απορρήτων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Η προστασία αυτή είναι βέβαιο ότι θα ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για ασφαλείς επενδύσεις και θα εξασφαλίσει περισσότερες δράσεις έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη. 19

20 Legislation-International Relations In 2014, all planned activities and goals related to legal and international issues were implemented. All administrative, legal, and procedural acts of industrial property rights managed by OBI were published. Besides, OBI s Legal Department has drawn up opinions on Industrial Property issues and it served the public. OBI participated in WIPO General Assemblies, in the Board of Directors, in EPO s Patent Law team and in other working groups. Moreover, OBI prepared a draft Ministerial Decree on " Electronic distribution of documents to and from the Industrial Property Organization (OBI) and electronic filing of industrial design or model registration " and prepared the legal framework of the pilot operation for the electronic distribution of documents to and from the Industrial Property Organization (OBI) and electronic filing of industrial design or model registration. Furthermore, the Legal Department elaborated and updated a compact disc on Community designs and models. It undertook also the coordination of the study regarding the implementation of EU Directive 2004/48 THE ROLE OF OBI IN THE GREEK PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU During the Greek Presidency of the EU Council in the first half of 2014, OBI undertook the coordination of the EU Member States positions on issues of patent law and designs, and chaired the Intellectual Property Working Group of the EU Council. A similar coordination of the EU Member States positions was held in the context of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on the following Committees: 1. WIPO Standing Committee on the Law of Patents (SCP), 20th Session, Geneva, January Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 26th Session, Geneva, 3-7 February WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 30th Session, Geneva, March Committee on WIPO Standards, CWS 5. Working Group on Patent Cooperation Treaty (PCT) Throughout 2014 OBI participated in the workshops of the abovementioned Committees, as well as in the Intellectual Property s Working Group and followed the developments in matters which lie within OBI s authority. During the meeting of the WIPO s Working Group on PCT issues, which was held in Geneva on June 2014, OBI supported a 90% reduction of the international filing fee for Greek depositors, namely for individuals residing in Greece. Such reduction was adopted during the 54th General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) which was held on September 23-30,

21 OBI s delegation participated in the 53rd and 54th General Assemblies of the World Intellectual Property Organization that were held in Geneva on May 8-9, 2014 and September 23-30, 2014 respectively. During the aforementioned General Assemblies the conduct of a diplomatic conference was supported, aiming at simplifying the filing proceeding of industrial designs through an international treaty. Regarding the enforcement of IPRs, the annual meeting of the representatives of the governing bodies in the European Monitoring Centre took place in Athens on 2-3 of April 2014 on the occasion of the Greek Presidency. OBI, as a national correspondent that manages intellectual property rights, took part in the meeting, where actions were discussed dealing inter alia, with curbing the circulation of counterfeit products and public awareness. OBI in cooperation with the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) organized a conference in Athens on the 4th of April 2014 aiming to inform and raise awareness on the issue of enforcement of intellectual property rights. In the conference the latest developments and challenges for the enforcement authorities of intellectual property rights were presented and an open debate with beneficiaries was conducted on the institutional framework and the mode of applying. OBI participated in the meeting of the Plenary of the European Monitoring Center on infringement of intellectual property rights, held in Alicante on October 28-29, 2014, where a report on the Centre's activities was made and the actions that have been planned for 2015 were presented. During the Greek Presidency, OBI, in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO), organized a conference in Athens on April 28, 2014 on "Intellectual Property and Medical Innovation. Challenges for the future." Furthermore, OBI chaired and coordinated the EU Council Working Group on trade secrets In the EU Competitiveness Council on 26 May 2014, the EU Ministers adopted a common approach to the protection of trade secrets Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. This common approach shall create a single legal system for the protection of trade secrets in the EU internal market. This protection shall encourage European investments and will ensure further research and innovation in Europe. 21

22 διάφορες εκδηλώσεις επικοινωνία με το κοινό Το 2014 υπήρξε αναμφισβήτητα μια χρονιά στην οποία από πλευράς επικοινωνίας τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο κυριάρχησαν οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Επιπλέον, μια σειρά από διάφορες άλλες δράσεις εξωστρέφειας πλαισίωσαν αυτή τη χρονιά, πάντα με στόχο την διεύρυνση της επικοινωνίας με όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό μπορεί να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες του ΟΒΙ και την ενημέρωσή του σχετικά με τις δυνατότητες που του προσφέρονται στον τομέα των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων μέσω των υπηρεσιών του. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Εμπορική εκμετάλλευση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). Αξιοποιώντας στο μέγιστο τα ΔΕ στις επιχειρήσεις» Ο ΟΒΙ σε συνεργασία με την Ακαδημία του ΕΓΔΕ πραγματοποίησε στην Αθήνα ( ) σεμινάριο με ένα από τα πιο φλέγοντα θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αμέσως μετά την κατοχύρωση της εφεύρεσής τους με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας : την αξιοποίησή τους. Το σεμινάριο, στο οποίο ομιλητές ήταν διεθνώς αναγνωρισμένοι εξειδικευμένοι ομιλητές, παρακολούθησαν 112 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, κυρίως εκπρόσωποι Γραφείων Ευρεσιτεχνίας, Οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων και εξειδικευμένοι δικηγόροι, οι οποίοι σύμφωνα με αξιολόγηση τους, χαρακτήρισαν το σεμινάριο κατά 92% ως εξαιρετικό, γεγονός το οποίο ενθαρρύνει την Ακαδημία να συνεχίσει το έργο της με αντίστοιχες εκδηλώσεις. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕU OBSERVATORY MEETING (OHIM) Public Sector Representatives Meeting Σε συνεργασία με τον ΟΗΙΜ ο ΟΒΙ, λόγω της Ελληνικής Προεδρίας, ανέλαβε να διοργανώσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ( ) την ετήσια συνάντηση των μελών όπου συμμετείχαν 50 μέλη από όλη την Ευρώπη, αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για τη χώρα. «CONFERENCE ON IP ENFORCEMENT» Σε συνέχεια των εργασιών της ομάδας του EU OBSERVATORY MEETING, ο OBI σε συνεργασία με τον OHIM διοργάνωσε στην Αθήνα ( ) εξειδικευμένο συνέδριο σε θέματα επιβολής Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας με Έλληνες και ξένους ομιλητές. Το συνέδριο παρακολούθησαν 119 άτομα, εκπρόσωποι διαφόρων αρμοδίων φορέων στην Ελλάδα, εκπρόσωποι Γραφείων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εξειδικευμένοι δικηγόροι κλπ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Διανοητική Ιδιοκτησία και Ιατρική Καινοτομία. Προκλήσεις για το μέλλον» Ο ΟΒΙ, σε συνεργασία με τον WIPO διοργάνωσε σε μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ( ) Συνέδριο που αφορούσε την καινοτομία σε θέματα ιατρικής και αντίστοιχους προβληματισμούς σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, τις ιδιαιτερότητές τους και την καλύτερη αξιοποίησή τους. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ο ρόλος των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο. Στο συνέδριο συμμετείχαν 180 περίπου άτομα που αφορούσαν τον φαρμακευτικό και ιατρικό κλάδο, καθώς επίσης άλλους αρμόδιους φορείς και εξειδικευμένους δικηγόρους. Στην υλοποίηση του Συνεδρίου συνέβαλαν με χορηγίες τους οι φαρμακευτικές εταιρείες PHARMATEN, NI-THE ΘΕΟΦΙΛΗΣ, VERISFIELD και MEDICHROME SA, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν η «ΥΓΕΙΑ360Ο-Portal ειδήσεων για την πολιτική υγείας και για ιατρικά θέματα». Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και προς τιμήν της Ελληνικής Προεδρίας, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη ο Γενικός Διευθυντής του WIPO κ. FRANCIS GURRY, ο οποίος απηύθηνε την κεντρική ομιλία και είχε συνάντηση συνεργασίας με εκπροσώπους του ΟΒΙ. Επίσης, ο κ. F. Gurry, με πλήρη τήρηση του πρωτοκόλλου και με συνθήκες πλήρους ασφαλείας πραγματοποίησε συνάντηση συνεργασίας με τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη και Εξωτερικών κ. Ε. Βενιζέλο. 22

23 «8th COOPERATION MEETING FOR MEMBER STATES» Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ο ΟΒΙ διοργάνωσε την 8η συνάντηση συνεργασίας για τα κράτη μέλη, από Ως πλέον κατάλληλος τόπος φιλοξενίας επιλέχθηκε η Κρήτη και συγκεκριμένα η περιοχή της Αγίας Πελαγίας όπου οι 85 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν όχι μόνο το υπέροχο Ελληνικό τοπίο αλλά και την σπουδαιότητα των αρχαιολογικών χώρων της Κνωσού. Η συνάντηση συνδυάστηκε με την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του ΕΡΟ κ. BENNOIT BATTISTELLI, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του όχι μόνο τη συνάντηση αλλά και την Ελληνική Προεδρία. Κατά την επίσκεψή του τηρήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο ενώ πραγματοποιήθηκε επίσης επίσημη συνάντηση συνεργασίας με σημαντικές αρχές του τόπου και συγκεκριμένα με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σ. Αρναουτάκη, τον εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Ν. Ραπτάκη και το Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ κ. Κ. Στεφανίδη. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκτός από τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο ΟΒΙ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, πραγματοποίησε και μια σειρά άλλων εκδηλώσεων, επίσης σημαντικών για την Ελληνική κοινότητα των καινοτόμων, διαφόρων κατηγοριών και περιοχών: Συμμετοχή στην εκδήλωση «Αγώνες Νέων Σχεδιαστών» με τίτλο «Εδώ τα φρέσκα» (στον Πολυχώρο «Ρομάντσο», στις , δηλώνοντας με τον τρόπο αυτόν την υποστήριξή του στο χώρο του design στην Ελλάδα. Συμμετοχή στη Έκθεση KAVALA EXPO 2014 ( , Καβάλα), με στόχο την επικοινωνία του ΟΒΙ με το κοινό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερα από 600 άτομα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει το σύστημα προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τις υπηρεσίες που μπορεί να τους προσφέρει ο ΟΒΙ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Βιομηχανικά Σχέδια στο Πανεπιστήμιο Σύρου ( , Σύρος). Η εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΗΙΜ, έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές βιομηχανικού σχεδιασμού να ενημερωθούν για τις δυνατότητες αξιοποίησης των δημιουργημάτων τους, την προστασία των δικαιωμάτων τους και να αποκτήσουν μια ευρύτερη οπτική γωνία για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Διοργάνωση φιλοξενία της συνάντησης της ολομέλειας των συμμετεχόντων στο Κοινοτικό Πρόγραμμα IPorta, (σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ) Εξειδικευμένο Σεμινάριο για επαγγελματίες για τη διαδικασία PCT, σε συνεργασία με το WIPO (στις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ, στις ). Το σεμινάριο είχε τίτλο ADVANCED SEMINAR ON THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT): THE SYSTEM FOR WORLDWIDE FILING OF PATENT APPLICATIONS, ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένο αποτελούσε συνέχεια του α μέρους που πραγματοποιήθηκε ένα έτος νωρίτερα και αφορούσε μόνο όσους το είχαν παρακολουθήσει. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για πρόσφατες αλλαγές της διαδικασίας, για καλές πρακτικές στην προετοιμασία των αιτήσεων και για την ηλεκτρονική κατάθεση διεθνούς αίτησης. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 35 συνολικά άτομα, κυρίως εξειδικευμένοι δικηγόροι και σύμβουλοι. Συμμετοχή στην Εκδήλωση Καινοτομίας Innovation Forum 2014 (στο πλαίσιο του Money Show) με περίπτερο και ομιλίες ( , HILTON), όπου ο ΟΒΙ έδωσε το παρόν στην επιχειρηματική καινοτομική κοινότητα των Αθηνών. 23

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Ο ΟΒΙ, συνεχίζοντας το επιτυχημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που ξεκίνησε το 2007, δέχτηκε συνολικά 18 τμήματα Δημοτικών Σχολείων από τις περιοχές της Πετρούπολης, του Αμαρουσίου, του Καματερού, του Ίλιον, και της Παλλήνης. Στόχος συνεχίζει να παραμένει η δημιουργία φιλικής νοοτροπίας σε θέματα Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στις νέες γενεές, γι αυτό και οι επισκέψεις προσφέρονται σε κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο, χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Ο ΟΒΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μετά την αποδοχή του κοινού του στο Facebook, ο ΟΒΙ επεκτάθηκε και σε άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως στο Twitter, καθώς επίσης και με κανάλι του στο YouTube. Κατορθώνει κατ αυτόν τον τρόπο ευρύτερη προσέγγιση και διεύρυνση του κοινού του, μέσω των σύγχρονων διαύλων επικοινωνίας που κρίνονται πλέον απαραίτητοι για την πιο αποτελεσματική επαφή με το κοινό και την ενημέρωσή του για θέματα που τον ενδιαφέρουν. VIDEOS «HOW TO» Ο ΟΒΙ, με σκοπό τη δημιουργία νέων «εργαλείων» πληροφόρησης, πιο φιλικές και άμεσες προς το κοινό, δημιούργησε 3 σύντομα video «How To», που αντιστοιχούσαν στις 2 κύριες αρμοδιότητές του: Πώς μπορώ να προστατεύσω την εφεύρεσή μου; Πώς μπορώ να προστατεύσω το βιομηχανικό μου σχέδιο (design); Πώς μπορώ να αντλήσω τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας; Τα 3 video «How To», αναρτήθηκαν τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του ΟΒΙ, στο κανάλι YouTube του ΟΒΙ, καθώς επίσης απεστάλησαν ηλεκτρονικά σε εξειδικευμένες κατηγορίες χρηστών. Μέσα από αυτά τα video οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε ελάχιστα λεπτά να έχουν μία σύντομη αλλά κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα προκειμένου να προβούν στις διαδικασίες κατοχύρωσης ή πληροφόρησης που επιθυμούν. 24

25 various events communication with the public 2014 was undoubtedly a year which, in terms of communication - at least the first half - was dominated by events held under the Greek Presidency of the EU Council. Furthermore, a series of other actions of extroversion framed this year, always aiming at broadening communication with the widest possible audience that can benefit from the services of OBI and inform it of the possibilities offered in the field of inventions and industrial designs through its services. EVENTS ORGANIZED UNDER THE GREEK PRESIDENCY OF THE EU COUNCIL ORGANIZATION OF AN INTERNATIONAL SEMINAR ON "Commercial exploitation of Patents. Making the most out of patents in enterprises" OBI, in cooperation with the Academy of the EPO, organized in Athens ( ) a seminar with one of the most pressing issues businesses face immediately after they patent their invention: their exploitation. The seminar, in which speakers were internationally recognized as specialist speakers, was attended by 112 participants from all over Europe, mainly Patent Office representatives, business support organizations and specialized lawyers, who, according to their assessment, rated the seminar as excellent by 92%, a fact which encourages the Academy to continue its work with respective events. ORGANIZATION OF THE EU OBSERVATORY MEETING (OHIM) "Public Sector Representatives Meeting" In cooperation with OHIM, OBI, due to the Greek Presidency, undertook to organize at a central hotel of Athens ( ) the annual members' meeting attended by 50 members from all over Europe, gaining the best impressions about the country. «CONFERENCE ON IP ENFORCEMENT» Following the work of the group of EU OBSERVATORY MEETING, OBI in cooperation with OHIM organized in Athens ( ) a specialized conference on Intellectual Property Rights enforcement issues with Greek and foreign speakers. The conference was attended by 119 people, representatives of various entities in Greece, Patent Offices representatives, specialized lawyers etc. INTERNATIONAL CONFERENCE "Intellectual Property and Medical Innovation. Challenges for the future OBI, in collaboration with WIPO organized, in a large central hotel of Athens ( ), a Conference on innovation in medical issues and respective concerns about the rights deriving from patents, their specificities and their more effective exploration. The role of patents in the promotion of innovation in the industry was especially highlighted. The conference was attended by around 180 people of the pharmaceutical and medical industry as well as other relative bodies and specialized lawyers. In the implementation of the Conference contributed as sponsors the pharmaceutical companies, "PHARMATEN'," NI-THE THEOFILIS" VERISFIELD" and MEDICHROME SA" and media sponsor was, "HEALTH 3600O. During the Conference, and in honour of the Greek Presidency, an official visit was made by the Director General of WIPO, Mr. FRANCIS GURRY, who delivered a keynote speech and had a cooperation meeting with representatives of OBI. Furthermore, Mr. F. Gurry, in full compliance with the protocol and under full safety measures, held a cooperation meeting with the Ministers of Development and Competitiveness, Mr. K. Chatzidakis, and Foreign Affairs, Mr. E. Venizelos. 25

26 various events communication with the public «8th COOPERATION MEETING FOR MEMBER STATES» In cooperation with the European Patent Office, OBI hosted the 8th meeting of cooperation for Member States, from Crete was selected as the most suitable place of accommodation and specifically the area of Agia Pelagia where the 85 participants had the opportunity to admire not only the beautiful Greek landscape but also the importance of the archaeological sites of Knossos. The meeting was combined with the official visit of the President of the EPO Mr. BENNOIT BATTISTELLI, who honoured with his attendance not only the meeting but also the Greek Presidency. During his visit the protocol was fully respected while an official meeting of cooperation was also held with important authorities of the country and particularly with the Regional Director of Crete, Mr. S. Arnaoutakis, the Executive Secretary of the Region of Crete Mr. N. Raptakis and the Director of the Institute of Computer Science of FORTH, Mr. K. Stefanidis. VARIOUS OTHER EVENTS In addition to the events organized by OBI under the Greek Presidency of the EU Council, a series of other events was held, important, as well, for the Greek community of innovators of variable categories and regions: Participation in the event "Young Designers Competition Awards" entitled "The fresh are here" (at the artspace "Romantzo", on 29/03/14, stating that way its support for the design field of Greece. Participation in the Exhibition KAVALA EXPO 2014 ( , Kavala) with target the communication of OBI with the audience of Eastern Macedonia and Thrace. More than 600 people had the opportunity to be informed about the opportunities provided by the Intellectual Property protection system and the services, OBI can offer them Educational Seminar on Industrial Designs in the university of Syros (17/10/14, Syros). The event, which is part of the cooperation program with ΟΗΙΜ, provided the opportunity for industrial design students to be informed about the potentials for the exploitation of their creations, the protection of their rights and to gain a broader perspective for their professional development. Organization - hosting of the plenary meeting of the IPorta Community Program members (in a central hotel of Athens, 20-22/10/14) Specialized Seminar for professionals on the PCT process, in cooperation with WIPO (at OBI s premises on ). The seminar entitled Advanced Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT): The system for worldwide filing of patent applications", was particularly specialized and was a continuation of the first part which was held a year earlier and concerned only those who attended. The participants were briefed on recent changes of the process, for good practices in the preparation of applications and for the electronic filing of an international application. 35 people participated in the seminar in total, mostly specialized lawyers and consultants. Participation in the Innovation Event "Innovation Forum 2014" (in the framework of the Money Show Convention) with kiosk and speeches ( , HILTON), where OBI was present in the business - innovative community of Athens. 26

27 various events communication with the public EDUCATIONAL VISITS OBI, continuing the successful education program launched in 2007, accepted visits from a total of 18 departments of primary schools from the areas of Petroupoli, Maroussi, Kamatero, Ilion, and Pallini. The objective remains the creation of a friendly mentality on issues of Intellectual Property Rights and the encouragement of creativity to new generations. This is the reason why visits are offered to any interested school, free of charge. OBI IN SOCIAL MEDIA After the acceptance of public on Facebook, OBI expanded to other social media sites, such as Twitter and with a YouTube channel. It manages, in this way, a broader approach and widening of its public through modern communication channels deemed most necessary for more effective contact with the public and its updating on issues of its interest. «HOW TO» VIDEOS OBI, in order to create new information "tools", more friendly and direct to the public, created 3 short «How To» videos, corresponding to its two main responsibilities: How can I protect my invention? How can I protect my industrial design? How can I derive technological information from patents? The 3 «How To» videos, were posted both on the website and the social media pages of OBI, the You- Tube channel of OBI, and also were sent electronically to specific categories of users. Through these videos the interested parties can, in a few minutes, have a brief but also an as complete as possible picture in order to make the protection or informative procedures they desire. 27

28 υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης Ο ΟΒΙ, μέσα από το Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης και Διάδοσης της Καινοτομίας, το 2014 συνέχισε τις επαφές του με φορείς όπως Επιμελητήρια, Συνδέσμους ΜμΕ, Επιστημονικά Πάρκα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Δίκτυο Διάχυσης Τεχνολογίας HELP-FORWARD (ΠΡΑΞΗ)/μέλος Enterprise Europe Network Hellas, για συνεργασία σε θέματα καινοτομίας, Διανοητικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και διάχυσης της πληροφορίας σχετικά με τη ΔΙ/ΒΙ καθ οιονδήποτε τρόπο. Επίσης: Υπογράφηκαν «Μνημόνια Συνεργασίας» με τα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (τον Ιανουάριο του 2014) το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (τον Ιούλιο του 2014) το Επιμελητήριο Ηρακλείου (το Δεκέμβριο του 2014) Το 2014, επίσης, ο ΟΒΙ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνολογικής Πληροφόρησης, διοργάνωσε και συμμετείχε με παρουσιάσεις σε 10 ημερίδες τις οποίες παρακολούθησαν περίπου 545 άτομα: Ημερίδα "Καινοτομία, Διανοητική Ιδιοκτησία και μικρές επιχειρήσεις", στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στις 12/02/2014, στο Αμφιθέατρο ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα Ημερίδα "Introduction to intellectual property" (Intellectual property - Protection & Strategy), στο Orange Grove, στις 03/04/2014, Αθήνα Ημερίδα "Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Επένδυση στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στις 07/04/2014, Βόλος Ημερίδα "Η Διανοητική Ιδιοκτησία, ως επένδυση των ΜμΕ στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα", στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στις 12/06/2014, Ηράκλειο Κρήτης Ημερίδα "Προστασία των Εφευρέσεων: Από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση", στα ΤΕΙ Θεσσαλίας με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), του ΟΒΙ, των ΤΕΙ Θεσσαλίας, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, στις 19/06/2014, Λάρισα Ημερίδα "Ημέρες Καινοτομίας 2014", Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στις 25/09/2014, Ολύμπιον, Θεσσαλονίκη Ομιλία "Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση", στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, στις 21/10/2014, Ηράκλειο Κρήτης Ομιλία, "Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση", στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στις 10/11/2014, Αθήνα Ημερίδα "Προστασία των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στον Ακαδημαϊκό Χώρο, Τεχνολογική Πληροφόρηση", στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), με συνεργασία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), του ΟΒΙ και του ΕΜΠ, στις 05/12/2014, Αμφιθέατρο Πολυμέσων Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου Ημερίδα "Greek Innovation Forum 2014", στο πλαίσιο του Συνεδρίου Money Show μαζί με το Τεχνολογικό Portal ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, στις 19/12/2014, ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα Επίσης, συνεχίστηκε επιπλέον, η συμμετοχή του ΟΒΙ: στην Ομάδα εργασίας Technical and Operational Support Committee (TOSC) (Μόναχο - 80η συνάντηση TOSC, 11/11/2014). στο Συνέδριο PATLIB2014 (Κωνσταντινούπολη, 15-16/05/2014) στο Patent Information Conference 2014 (Βαρσοβία, 04-06/11/2014) 28

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 1 2 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 3 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟ ΤABLE OF CONTENTS F CONTENT Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό 6 Services provided to the public Οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 2016

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

EQUITY INVESTMENT FORUM

EQUITY INVESTMENT FORUM EQUITY INVESTMENT FORUM Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μηχανισμός Αντικυθήρων 08.12.2015 Athens Hilton Δρ. Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης &

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή: Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους ζητημάτων

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή: Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους ζητημάτων Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή: Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους ζητημάτων ΑΘΗΝΑ Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης 14 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ)

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) Μηχανισμός Αντικυθήρων 28/11/2013 Αμφιθέατρο ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE Η ΣΥΜΒΟΛΗ KAI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETRES/LIFE HOLIDAY INN ATHENS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές PAVEtheWAySTE LIFE14 ENV/GR/000722 Παραδοτέο E1.1 Πρακτικά εναρκτήριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT 3 rd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system National School of Judges,Thessaloniki, 8-7-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE

Brussels, 2 July 2004 OJ CONS AGRI PECHE COUNCIL OF Brussels, 2 July 2004 THE EUROPEAN UNION GENERAL SECRETARIAT CM 2642/04 OJ CONS AGRI PECHE COMMUNICATION NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA Contact: maria-angela.travella@consilium.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού

Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ Κεφάλαιο 3: Προσφερόμενες Υπηρεσίες στο Κοινό 10/ Κατοχύρωση Εφευρέσεων 14/ Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Πληροφορίας βρίσκεται σε δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Πτυχιακή Εργασία Φοιτητής: ΜIΧΑΗΛ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΑΜ: 38133 Επιβλέπων Καθηγητής Καθηγητής Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά Κλωνοποίηση - Πατέντα Τεχνική της κλωνοποίησης Πανοµοιότυπα αντίγραφα σταθερότητα παραγωγής α) Φυτά: εγγενής αγενής αναπαραγωγή β) Ζώα: διασταυρώσεις Αντιδράσεις Κλωνοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2008 Π. Γκαγκανάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Επισκέψεις Μελέτης - Study Visits για Στελέχη & Εμπειρογνώμονες της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Επισκέψεις Μελέτης - Study Visits για Στελέχη & Εμπειρογνώμονες της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Επισκέψεις Μελέτης - Study Visits για Στελέχη & Εμπειρογνώμονες της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Πίτσου Χαρίκλεια Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Ηλείας

Διαβάστε περισσότερα

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods

European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement of Goods Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 European Business Law: The Direct Effect of Directives And The Free Movement

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση

Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Γιούλη Παπαποστόλου 31 Μαΐου 2017, Λαμία Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μ.Sc. L.S.E.,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Καινοτομία & Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΑΠΘ

Ανοικτή Καινοτομία & Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΑΠΘ Ανοικτή Καινοτομία & Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΑΠΘ Διημερίδα της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ «Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη» στο πλαίσιο της διεθνούς εβδομάδας Open Access Week 2016 Περιεχόμενα Ανοικτή Καινοτομία Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 Μηχανισμός Αντικυθήρων Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Αίθουσα Europe Direct Ακαδημίας 50, Αθήνα, (Είσοδος από Σόλωνος) Site: europedirect-cityofathens.gr ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

SPP half-project conference Greece. Place: ECOTEC. Date: 15 th March Organised by: EPTA S.A. Attendants: Participation List

SPP half-project conference Greece. Place: ECOTEC. Date: 15 th March Organised by: EPTA S.A. Attendants: Participation List SPP half-project conference Greece Place: ECOTEC Date: 15 th March 2012 Organised by: EPTA S.A. Attendants: Participation List On Thursday the 15th of March 2012, the Half Project Conference of the Buildning

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα