PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου 2014, ςφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 Θέμα 1 ο : Τποβολι προσ ζγκριςθ τθσ ετιςιασ Εκκζςεωσ Διαχειρίςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ Εκκζςεωσ των Ελεγκτϊν για τισ ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) που αφοροφν ςτθν εταιρικι χριςθ 2013 ( ). μετοχϊν και ψιφων τθν Ετιςια Ζκκεςθ Διαχειρίςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, θ οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλιρου ςτο Πρακτικό του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ τθσ 24 θσ Μαρτίου 2014, κακϊσ και τθν από 24 Μαρτίου 2014 Ζκκεςθ Ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι-Λογιςτι τθσ Εταιρείασ κ. Κϊςτα Ι. Ροφςςου αναφορικά με τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ που αφοροφν ςτθν εταιρικι χριςθ Θέμα 2 ο : Τποβολι προσ ζγκριςθ των ετθςίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) που αφοροφν ςτθν εταιρικι χριςθ 2013 ( ) κακϊσ και τθσ ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ για τθν εν λόγω χριςθ. Ζγκριςθ και των αναδιατυπωμζνων, ςυνεπεία τθσ εφαρμογισ του τροποποιθμζνου ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ», ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςεωσ Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) ενεκρίκθςαν από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κατά τθν ςυνεδρίαςι του τθσ 24 θσ Μαρτίου 2014 και δθμοςιεφκθκαν νομίμωσ τόςο ςτθν νόμιμα καταχωρθμζνθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Εταιρείασ, όςο και ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (τεφχοσ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΘ.) ςτο φφλλο με αρικμό 3647/ Αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ παρουςίαςθ των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) που αφοροφν ςτθν χριςθ 2013 κακϊσ και ςυνολικά τθσ ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ που περιλαμβάνει και τθν Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, προτείνεται θ ζγκριςθ αυτϊν. μετοχϊν και ψιφων, τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) που αφοροφν ςτθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2013 ( ) και ςυνολικά τθν 1

2 ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ για τθν εν λόγω χριςθ, ςτθν μορφι που δθμοςιεφκθκαν και υπεβλικθςαν προσ τισ αρμόδιεσ Εποπτεφουςεσ και Εποπτικζσ Αρχζσ. Παράλλθλα με τθν αυτι απόφαςι τθσ ενζκρινε και τισ αναμορφωμζνεσ (αναδιατυπωμζνεσ) ςυνεπεία τθσ εφαρμογισ του τροποποιθμζνου ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ», ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ 2012 ( ). Θέμα 3 ο : Ζγκριςθ διακζςεωσ (διανομισ) αποτελεςμάτων χριςεωσ 2013 ( ) και παροχι προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο των τυχόν αναγκαίων εξουςιοδοτιςεων. μετοχϊν και ψιφων τθν διάκεςθ (διανομι) αποτελεςμάτων τθσ εταιρικισ χριςεωσ 2013 ( ) και ειδικότερα ενζκρινε τθν μθ διανομι οιουδιποτε μερίςματοσ προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ από τα κζρδθ τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ 2013 ( ). Θέμα 4 ο : Ζγκριςθ περί τθσ δζςμευςθσ φορολογθκζντων αποκεματικϊν ποςοφ ,59 για τθν κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ ΕΠΑ του ΕΠ «Ψθφιακι φγκλιςθ» τθσ ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν Τλοποίθςθ Επενδυτικϊν χεδίων ανάπτυξθσ-παροχισ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ (ICT4GROWTH)» μετοχϊν και ψιφων, τθν δζςμευςθ φορολογθκζντων αποκεματικϊν τθσ Εταιρείασ, ποςοφ τριακοςίων είκοςι δφο χιλιάδων εκατόν δζκα ζξι Ευρϊ και πενιντα εννιά λεπτϊν ( ,59 ), με ςκοπό τθν κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ αυτισ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ ΕΠΑ του ΕΠ «Ψθφιακι φγκλιςθ» τθσ ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν Τλοποίθςθ Επενδυτικϊν χεδίων ανάπτυξθσ-παροχισ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ (ICT4GROWTH)», τα οποία (αποκεματικά) δεν κα μποροφν να διανεμθκοφν πριν τθν παρζλευςθ πενταετίασ από τθν ολοκλιρωςθ και ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ και τα οποία κα εμφανίηονται ςε ιδιαίτερο λογαριαςμό ςτα λογιςτικά βιβλία τθσ επιχείρθςθσ. Θέμα 5 ο : Απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ελεγκτϊν τθσ Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα και τθν διαχείριςθ τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςθσ 2013 ( ), κακϊσ και για τισ ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ εν λόγω χριςεωσ. 2

3 μετοχϊν και ψιφων και ςυνεπεία ψθφοφορίασ που διενεργικθκε με ονομαςτικι κλιςθ των μετόχων, τθν απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Ελεγκτϊν τθσ Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα και τθν εν γζνει διαχείριςθ τθσ κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2013 ( ), κακϊσ και για τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εν λόγω χριςεωσ. Θέμα 6 ο : Εκλογι ενόσ (1) Σακτικοφ και ενόσ (1) Αναπλθρωματικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι- Λογιςτι από το Μθτρϊο Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-Λογιςτϊν για τον ζλεγχο των ετθςίων και εξαμθνιαίων Οικονομικϊν Καταςτάςεων (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) για τθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2014 ( ) και κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ αυτϊν. μετοχϊν και ψιφων, τθν εκλογι τθσ εταιρείασ «ΤΝΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΣΟΙ ΛΟΓΙΣΕ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ» για τθν διενζργεια του τακτικοφ ελζγχου των ετιςιων και εξαμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρείασ (εταιρικϊν και ενοποιθμζνων) για τθν εταιρικι χριςθ 2014 ( ) και ειδικότερα του κ. Κϊςτα Ροφςςου του Ιωάννθ (ΑΜ ΟΕΛ 16801) ωσ Σακτικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι-Λογιςτι και του κ. Παναγιϊτθ Κοροβζςθ του Ιωάννθ (ΑΜ ΟΕΛ 16071) ωσ Αναπλθρωματικοφ Ορκωτοφ Ελεγκτι-Λογιςτι. θμειϊνεται ότι θ ωσ άνω Ελεγκτικι Εταιρεία κα αναλάβει και τθν διαδικαςία ζκδοςθσ του ετθςίου πιςτοποιθτικοφ και τθσ ζκκεςθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2014, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994. Σζλοσ εξουςιοδότθςε το Διοικθτικό υμβοφλιο να προβεί ςε οριςτικι ςυμφωνία με τθν ωσ άνω Ελεγκτικι Εταιρεία αναφορικά με το φψοσ τθσ αμοιβισ τθσ, θ οποία πάντωσ δεν κα υπερβαίνει το φψοσ τθσ αμοιβισ τθσ κατά τθν προθγοφμενθ εταιρικι χριςθ 2013, κακϊσ επίςθσ και να αποςτείλει τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ-εντολι ςτθν εκλεγείςα Ελεγκτικι Εταιρεία εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ εκλογισ τθσ. Θέμα 7 ο : Ζγκριςθ καταβλθκειςϊν αμοιβϊν, μιςκϊν και αποηθμιϊςεων προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ προςφερκείςεσ από αυτά υπθρεςίεσ κατά τθν χριςθ 2013 ( ) και προζγκριςθ-κακοριςμόσ νζων αμοιβϊν και μιςκϊν των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου. μετοχϊν και ψιφων αφενόσ μεν τθν ζγκριςθ των αμοιβϊν, μιςκϊν και αποηθμιϊςεων που καταβλικθκαν προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για τισ υπθρεςίεσ που παρείχαν 3

4 κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ 2013 ( ), αφετζρου δε τθν προζγκριςθ των αμοιβϊν που κα καταβλθκοφν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου κατά τθν τρζχουςα χριςθ 2014 και μζχρι τθν επόμενθ ετιςια Σακτικι Γενικι υνζλευςθ. Επίςθσ θ Γενικι υνζλευςθ ομόφωνα/με πλειοψθφία.% επί των εκπροςωπουμζνων μετοχϊν και ψιφων ενζκρινε τθν ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και του Διευκφνοντοσ υμβοφλου αυτισ. Θέμα 8 ο : Παροχι εγκρίςεωσ-αδείασ προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τουσ Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθν διεφκυνςθ εταιρειϊν του Ομίλου που επιδιϊκουν όμοιουσ, ςυναφείσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ κατά το άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. μετοχϊν και ψιφων, τθν παροχι αδείασ ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τουσ Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςε Διοικθτικά υμβοφλια ι ςτθν διεφκυνςθ άλλων εταιρειϊν του Ομίλου (υφιςτάμενων ι μελλοντικϊν) που επιδιϊκουν όμοιουσ, ςυναφείσ ι παρεμφερείσ ςκοποφσ και να ενεργοφν για λογαριαςμό τρίτων πράξεισ που υπάγονται ςε κάποιον από τουσ ςκοποφσ τθσ Εταιρείασ. Θέμα 9 ο : Ζγκριςθ τθσ εκδόςεωσ από τθν Εταιρεία κοινϊν Ομολογιακϊν Δανείων, φψουσ μζχρι δζκα εκατομμυρίων ( ,00) Ευρϊ, και παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ για τον κακοριςμό των ειδικότερων όρων ζκδοςθσ και διάκεςθσ των κοινϊν ομολογιακϊν δανείων και για τθν διενζργεια των ςχετικϊν πράξεων. μετοχϊν και ψιφων, τθν ζκδοςθ από τθν Εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφουν ςιμερα, ενόσ ι/και περιςςότερων κοινϊν Ομολογιακϊν Δανείων, ποςοφ μζχρι δζκα εκατομμυρίων ( ,00) Ευρϊ ςυνολικά. Σαυτόχρονα θ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων με τθν αυτι απόφαςι τθσ παρείχε προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ τθν εξουςιοδότθςθ για τον κακοριςμό κατά τθν ελεφκερθ αυτοφ κρίςθ των ειδικότερων όρων εκδόςεωσ και διακζςεωσ των Ομολογιακϊν Δανείων, τθν κατάρτιςθ και υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων και των λοιπϊν εγγράφων ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά και τουσ όρουσ των ομολογιακϊν κακϊσ και τθν διενζργεια όλων των πράξεων που κρίνονται ςκόπιμεσ, αναγκαίεσ και ενδεδειγμζνεσ. 4

5 Θέμα 10 ο : Ζγκριςθ προγράμματοσ αγορϊν ιδίων μετοχϊν τθσ Εταιρείασ μζςω του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν ςφμφωνα με το άρκρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα και παροχι ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων. μετοχϊν και ψιφων, τθν ζγκριςθ προγράμματοσ αγοράσ ιδίων μετοχϊν τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα, και ειδικότερα ενζκρινε τθν αγορά εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εικοςιτεςςάρων (24) μθνϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία λιψεωσ τθσ παροφςασ αποφάςεωσ, κατ ανϊτατο όριο ζνα εκατομμφριο ( ) κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό 8,47% του ςυνόλου των υφιςταμζνων μετοχϊν τθσ Εταιρείασ, με εφροσ τιμϊν αγοράσ τα 0,30 Eυρϊ ανά μετοχι (κατϊτατο όριο) και τα 4,00 Ευρϊ ανά μετοχι (ανϊτατο όριο). Σαυτόχρονα θ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων με τθν αυτι απόφαςι τθσ παρείχε προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ τθν εξουςιοδότθςθ για τθν προςικουςα υλοποίθςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ. Θέμα 11 ο : Λοιπά κζματα και ανακοινϊςεισ. 5

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗ ΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάςεισ Tησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ 29-06-2017 των μετόχων τησ Ανώνυμησ Εταιρείασ με την επωνυμία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010)

ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ (Νόμοσ 3884/2010) ΧΟΛΙΑ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΗ 29 θσ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΗ 10 θσ ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 (Νόμοσ 3884/2010) 1. Τποβολι και

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ

OMIΛOΣ EΠIXEIPHΣEΩN KPEATOΣ Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Σων μετόχων τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ΚΡΕΣΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ε Σακτικι Γενικι υνζλευςθ φμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΘΣ 27 θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΘΣ 27 θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΘΣ 27 θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. Υποβολι προσ ζγκριςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 8θ ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ 7 θσ Νοεμβρίου 2013 ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.») ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000 (πρϊθν ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΩΓΙ & ΣΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. Χρηματοοικονομικζσ καταςτάςεισ χρήςεωσ 2015

ΚΑΣΩΓΙ & ΣΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. Χρηματοοικονομικζσ καταςτάςεισ χρήςεωσ 2015 ΙΟΛΟΓΙΜΟ 31ησ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015 27η ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΧΡΘΘ ( 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015 ) Αρ. Γ.Ε.Μ.Θ.: 30836229000 Χρηματοοικονομικά ςτοιχεία ςε κόςτοσ κτήςησ - Ποςά ςε μονάδεσ ήμ: 2015 2014 Μη κυκλοφοροφντα

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑΣ ΔΤΑΙΡΙΚΗΣ ΓΙΑΚΥΒΔΡΝΗΣΗΣ. Γρ. Σαράντης Α.Β.Δ.Δ.

ΚΩΓΙΚΑΣ ΔΤΑΙΡΙΚΗΣ ΓΙΑΚΥΒΔΡΝΗΣΗΣ. Γρ. Σαράντης Α.Β.Δ.Δ. Γρ. Σαράντης Α.Β.Δ.Δ. 2 / 13 AD0101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΟΠΟ...3 2. ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ...4 2.1 ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ Δ..... 4 2.2 ΤΝΘΕΗ ΣΟΤ Δ..... 5 2.3 ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ Δ..... 5 2.3.1 Αρμοδιότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Καηαζηαηικό. Κωδικοποιημένο ζύμθωνα με ηην από απόθαζη ηης Ε.Γ.Σ.

Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Καηαζηαηικό. Κωδικοποιημένο ζύμθωνα με ηην από απόθαζη ηης Ε.Γ.Σ. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ Καηαζηαηικό Κωδικοποιημένο ζύμθωνα με ηην από 15.11.2015 απόθαζη ηης Ε.Γ.Σ. ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ (ςφμφωνα με την από 15.11.2015

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ««PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016

Απόςπαςμα Πρακτικών. Ζκτακτου Διοικητικοφ Συμβουλίου τησ 24 ησ Μαρτίου 2016 Μη Κερδοςκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Σαχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Θλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 28/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ τθσ 17θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11πμ (Α Επαναλθπτικι Γ.Σ. τθσ 22θσ Νοεμβρίου 2015, θμζρα Κυριακι και ϊρα 11πμ) Σφμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

1. φννομθ κατάρτιςθ και δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων. Παρεκκλίςεισ που ζγιναν χάριν τθσ αρχισ τθσ πραγματικισ εικόνασ

1. φννομθ κατάρτιςθ και δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων. Παρεκκλίςεισ που ζγιναν χάριν τθσ αρχισ τθσ πραγματικισ εικόνασ MEAZON ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 034570416000 1 θ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (01 ΙOYNIOY 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 (Βάςει των διατάξεων του Ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 04-11-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3713 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ. για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Σφμφωνα με το Ν. 3556/2007 Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Πθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 ΓΕ.Π.Θ.77127927000 Ε.ΨΕ.Υ. Βαςιλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βαςικά Συμπεράςματα Στο Ν.3873/2010 αναφζρεται για πρϊτθ φορά ρθτά ότι οι ειςθγμζνεσ εταιρείεσ οφείλουν να υιοκετιςουν και ςτθ ςυνζχεια να γνωςτοποιιςουν ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, ζναν κϊδικα εταιρικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Δ Ακινα, 15 επτεμβρίου 2017 Αρικ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 8 ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ. Κυρίεσ και κφριοι μζτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) προσ τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ 15.11.2015, ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920, το άρκρο 9 παρ. 1 Ν.3016/2002, και το άρκρο 4.1.4.1.2

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικζα Αρικμόσ απόφαςθσ: 4469

Καλλικζα Αρικμόσ απόφαςθσ: 4469 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α6 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ : 176 71 - Καλλικζα Σθλζφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ (Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ) Καθολικός διάδοχος του τ. Σομέα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 0 Οκτωβρίου 01 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ: Γ τρίμηνο 01 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Τιμϊν Κατθγοριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 24.04.2014 Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ.

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Αρθρο: 12 Τίτλοσ Αρθρου: Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Κείμενο Αρθρου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα